Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 9: Ukudalula Imfundiso YoFakazi BakaJehova Yokuthi Ingamanga

by | Apr 24, 2020 | Kuhlolisisa uMathewu 24 Uchungechunge, Lesi sizukulwane, Amavidiyo | 28 amazwana

 

Lokhu kuyingxenye 9 yokuhlaziya kwethu uMathewu isahluko 24. 

Ngakhuliswa njengoFakazi KaJehova. Ngikhule ngikholelwa ukuthi ukuphela komhlaba kuseduze; ukuthi eminyakeni embalwa, ngiyobe ngiphila epharadesi. Ngaze nganikezwa nesikhathi sokubala ukungisiza ngilinganise ukuthi ngangiseduze kangakanani kulowo mhlaba omusha. Ngatshelwa ukuthi isizukulwane uJesu akhuluma ngaso kuMathewu 24:34 sabona ukuqala kwezinsuku zokugcina ngo-1914 futhi sisazobe siseduze ukuze sibone ukuphela. Ngesikhathi ngineminyaka engamashumi amabili, ngo-1969, leso sizukulwane sasindala njengamanje. Vele, lokho kwakususelwa enkolelweni yokuthi ukuze ube yingxenye yalesosizukulwane, bekufanele ube ngumuntu omdala ngo-1914. Njengoba singena ngawo-1980, iNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova kwakudingeka yenze izinguquko ezithile. Manje isizukulwane saqala njengezingane ezindala ngokwanele ukuqonda ukuqonda kwezehlakalo zika-1914. Lapho lokho kungasebenzi, isizukulwane sabalwa njengabantu abazalwa ngonyaka we-1914 noma ngaphambi kwawo. 

Njengoba leso sizukulwane sasifa, imfundiso yashiywa. Bese kuthi, cishe eminyakeni eyishumi edlule, bayibuyisela empilweni ngesizukulwane esikhulu, futhi baphinde bathi ngokuya ngesizukulwane, ukuphela kuseduze. Lokhu kungikhumbuza ikhathuni kaCharlie Brown lapho uLucy eqhubeka nokudweba uCharlie Brown ukukhahlela ibhola, kuphela ukuliphuca ngomzuzu wokugcina.

Impela bacabanga ukuthi siyiziphukuphuku kangakanani? Ngokusobala, uyisiphukuphuku kakhulu.

Yebo, uJesu wakhuluma ngesizukulwane esasingafi ngaphambi kokuphela. Wayekhuluma ngani?

“Manje funda lo mfanekiso emkhiwaneni: Lapho nje amagatsha awo esemncane ethamba bese lihluma amaqabunga awo, niyazi ukuthi ihlobo seliseduze. Kanjalo nani, lapho nibona zonke lezi zinto, yazini ukuthi useduze neminyango. Ngiqinisile ngithi kini lesi sizukulwane asisoze sadlula zingakenzeki zonke lezi zinto. Izulu nomhlaba kuzodlula, kepha amazwi ami awasoze adlula. ” (UMathewu 24: 32-35, New World Translation)

Ngabe nje senze unyaka wokuqala ungalungile? Akuwona yini u-1914? Mhlawumbe ngo-1934, uma sicabanga ukuthi sibala kusukela ngonyaka ka-587 BCE, unyaka uqobo ababhujiswa ngawo abaseBhabhiloni yiJerusalema? Noma ngomunye unyaka? 

Ungabona ukuheha ukusebenzisa lokhu osukwini lwethu. UJesu washo, “useduze eminyango”. Umuntu ngokwemvelo uthatha ukuthi ubekhuluma ngaye ngokwakhe kumuntu wesithathu. Uma samukela lesosisekelo, lapho-ke lapho uJesu ekhuluma ngokwazi inkathi, singacabanga ukuthi izibonakaliso zizovela kithi sonke, njengoba sonke singabona amaqabunga ehluma akhombisa ukuthi ihlobo seliseduze. Lapho akhomba khona, "zonke lezi zinto", singacabanga ukuthi ukhuluma ngazo zonke izinto azifakile empendulweni yakhe, njengezimpi, indlala, izifo eziwumshayabhuqe nokuzamazama komhlaba. Ngakho-ke, lapho ethi “lesi sizukulwane” asiyikudlula kungakenzeki konke lokhu ”, konke okudingeka sikwenze ukukhomba isizukulwane okukhulunywa ngaso futhi sinesilinganiso sesikhathi sethu. 

Kepha uma kunjalo, kungani singeke sikwenze lokho. Bheka ukungcola okushiywe ngemuva kokufundisa kwesizukulwane esehlulekile koFakazi BakaJehova. Ngaphezu kweminyaka eyikhulu yokudumala nokudumazeka okuholele ekuphelelweni ukholo kwenqwaba yabantu. Futhi manje bahlanganise le mfundiso yesizukulwane egqagqene eyisiphukuphuku, ngethemba lokuthi bazosithathela elinye ibhola.

Ngabe uJesu ubesidukisa ngempela kanjalo, noma yithina esizidukisayo, bese singazinaki izixwayiso zakhe?

Masithathe umoya ojulile, siphumule ingqondo yethu, sisuse yonke imfucumfucu ekuhumusheni kwe-Watchtower nasekuchazeni kabusha, bese sivumela nje iBible likhulume nathi.

Iqiniso ngukuthi iNkosi yethu ayiqambi amanga, futhi ayiziphikisi. Leli qiniso elisisekelo kumele manje lisihole uma sizothola ukuthi abhekisele kuphi lapho ethi, “useduze nezicabha. 

Isiqalo esihle ekutholeni impendulo yalowo mbuzo ukufunda umongo. Mhlawumbe amavesi alandela uMathewu 24: 32-35 azosikhanyisela okuthile ngale ndaba.

Akekho owaziyo ngalolo suku noma ihora, ngisho nezingelosi ezulwini, noma iNdodana, kuphela uYise. Njengasemihleni kaNowa, kuyakuba njalo nokufika kweNdodana yomuntu. Ngoba ezinsukwini ezingaphambi kukazamcolo, abantu babedla futhi bephuza, beshada futhi beganana, kuze kufike usuku uNowa angena ngalo emkhunjini. Futhi bebenganaki, kuze kufike uzamcolo wabakhukhula bonke. Kuzoba njalo-ke ekufikeni kweNdodana yomuntu. Amadoda amabili ayobe esensimini: enye izothathwa enye ishiywe. 41 Abesifazane ababili bayobe begaya endaweni yokugaya: omunye athathwe, omunye ashiywe.

Ngakho-ke hlalani nilindile, ngoba anilwazi usuku iNkosi yenu ezofika ngalo. Kepha qonda lokhu: Ukube umnini-khaya wayazi ukuthi isela liza ngawuphi umlindo, wayeyogcina elindile futhi angavumeli indlu yakhe ukuba igqekeziwe. Ngalesi sizathu, futhi kufanele ulungele, ngoba INdodana yomuntu izofika ngehora eningalilindelanga. (UMathewu 24: 36-44)

UJesu uqala ngokusitshela ukuthi ngisho naye wayengazi ukuthi uzobuya nini. Ukuqhubeka nokucacisa ukubaluleka kwalokho, uqhathanisa isikhathi sokubuya kwakhe nezinsuku zikaNowa lapho umhlaba wonke wawungenandaba nokuthi izwe labo selizophela. Ngakho-ke, umhlaba wanamuhla uzobe unganakile nokubuya kwakhe. Kunzima ukunganakwa uma kunezimpawu ezikhombisa ukufika kwakhe okuseduze, njengeCoronavirus. U-Ergo, iCoronavirus ayisona isibonakaliso sokuthi uKristu usezobuya. Ingani, ngoba iningi lamaKhristu athathela phezulu futhi ashumayela ivangeli — kuhlanganise noFakazi BakaJehova — likubheka njengesibonakaliso esinjalo esishaya indiva iqiniso lokuthi uJesu wathi, “iNdodana yomuntu izokuza ngehora ongalilindelanga.” Ngabe sicacile kulokho? Noma sicabanga ukuthi uJesu wayezikhohlisa nje? Ukudlala ngamagama? Angicabangi kanjalo.

Vele, isimo somuntu sizokwenza abanye bathi, "Hhayi, umhlaba kungenzeka unganaki kepha abalandeli bakhe baphapheme, futhi bazosibona isibonakaliso."

Ucabanga ukuthi uJesu wayekhuluma nobani lapho ethi — ngithanda indlela i-New World Translation ekubeka ngayo lapho ethi “… INdodana yomuntu iza ngehora awucabangi ukuba yikho. ” Wayekhuluma abafundi bakhe, hhayi umhlaba wabantu ongenangqondo.

Manje sineqiniso elilodwa elingaphezu kwengxabano: Ngeke sikwazi ukubikezela ukuthi iNkosi yethu izobuya nini. Singaze size size sisho ukuthi noma ikuphi ukubikezela kuqinisekile ukuthi akulungile, ngoba uma sikubikezela, sizobe sikulindele, futhi uma sikulindele, khona-ke ngeke eze, ngoba uthe-futhi nami ungacabangi ukuthi singasho lokhu kaningi ngokwanele — uzofika lapho besingalindele ukuthi uzofika. Ngabe sicacile kulokho?

Akunjalo ngempela? Mhlawumbe sicabanga ukuthi kunezikhala ezithile? Hhayi-ke, besingeke sibe sodwa kulowo mbono. Nabafundi bakhe abayitholanga. Khumbula, konke lokhu wakusho ngaphambi nje kokuba abulawe. Kepha, ezinsukwini ezingamashumi amane nje kamuva, lapho esezokwenyukela ezulwini, bambuza lokhu:

"Nkosi, ubuyisela umbuso ku-Israyeli ngalesi sikhathi?" (Izenzo 1: 6)

Kuyamangalisa! Kuyinyanga edlule nje, wayebatshele ukuthi ngisho naye uqobo wayengazi ukuthi uzobuya nini, wabe esengeza nokuthi uzofika ngesikhathi esingalindelekile, nokho basafuna impendulo. Wabaphendula, kulungile. Wabatshela ukuthi kwakungeyona indaba yabo leyo. Ukubeka kanjena:

“Akuyona eyakho ukwazi izikhathi noma izinkathi uBaba azibekele yena kwezakhe amandla.” (Izenzo 1: 7)

“Ima kancane”, ngisaqhubeka nokuzwa umuntu esho. “Linda umzuzu nje we-goll-dang! Uma kungafanele sazi, kungani-ke uJesu asinikeze lezi zibonakaliso futhi asitshele ukuthi konke kuzokwenzeka esizukulwaneni esisodwa?

Impendulo ithi, akazange. Siwafunda kabi amazwi akhe. 

UJesu akaqambi amanga, futhi akaziphikisi. Ngakho-ke, akukho kungqubuzana phakathi kukaMathewu 24:32 nezEnzo 1: 7. Bobabili bakhuluma ngezinkathi, kepha abakwazi ukukhuluma ngezinkathi ezifanayo. KuZenzo, izikhathi nezinkathi ziphathelene nokuza kukaKristu, ubukhona bakhe benkosi. Lezi zibekwe endaweni kaNkulunkulu. Akufanele sazi lezi zinto. KungokukaNkulunkulu ukwazi, hhayi thina. Ngakho-ke, izinguquko zonyaka okukhulunywa ngazo kuMathewu 24:32 ezikhomba ukuthi “useduze ngasemnyango” azikwazi ukubhekisa ebukhoneni bukaKristu, ngoba lezi yizikhathi amaKristu avunyelwe ukuzibona.

Obunye ubufakazi balokhu bubonakala lapho siphinda sibheka amavesi 36 kuya ku-44. UJesu ukucacisa ngokwedlulele ukuthi ukufika kwakhe kuzobe kungalindelekile kangangokuba ngisho nalabo ababekufuna, abafundi bakhe abathembekile, bayomangala. Noma sesizolungiswa, sisazokumangaza. Ungalungiselela isela ngokuhlala uphapheme, kodwa usazothola isiqalo lapho engena, ngoba isela alikho isimemezelo.

Njengombana uJesu azokuza lapho besingakulindeli khona, uMatewu 24: 32-35 angekhe abhekisele ekufikeni kwakhe ngombana koke okukhombisa ukuthi kuzokuba khona izibonakaliso nesikhathi esibekelwe ukuzilinganisa.

Lapho sibona amaqabunga eshintsha silindele ihlobo ukuthi lifike. Asimangazi ngakho. Uma kunesizukulwane esizofakaza zonke izinto, lapho-ke silindele ukuthi zonke izinto zenzeke ngaphakathi kwesizukulwane. Futhi, uma silindele ukuthi kwenzeke ngaphakathi kwesikhathi esibekiwe, ngakho-ke ngeke kube kubhekiswa ebukhoneni bukaKristu ngoba lokho kuza lapho sikulindele kancani.

Konke lokhu sekusobala manje, ongaze uzibuze ukuthi oFakazi BakaJehova bakuphuthe kanjani. Ngikukhumbule kanjani? Yebo, iNdikimba Ebusayo ikhohlise kancane umkhono wayo. Bakhomba kuDaniel 12: 4 othi “Abaningi bayozulazula, futhi ulwazi lweqiniso luyoba luningi”, futhi bathi manje yisikhathi sokuthi ulwazi lube luningi, futhi lolo lwazi lubandakanya ukuqonda izikhathi nezinkathi uJehova ubeke igunya lakhe. Ukusuka Insight incwadi esinayo:

Ukuntuleka kokuqonda mayelana neziprofetho zikaDaniyeli ekuqaleni kwekhulu le-19 kubonise ukuthi lesi “sikhathi sokuphela” esasibikezelwe sasiseza, ngoba labo “abanokuqonda,” izinceku zikaNkulunkulu zeqiniso, kwakufanele basiqonde lesi siprofetho “esikhathini ukuphela. ”- Daniyeli 12: 9, 10.
(Insight, uMqulu 2 k. 1103 Isikhathi Sokuphela)

Inkinga ngalokhu kucabanga ukuthi bane "isikhathi sokuphela" esingalungile. Izinsuku zokugcina uDaniyeli azikhulumayo ziphathelene nezinsuku zokugcina zesimiso sezinto samaJuda. Uma ungabaza lokho, sicela ubheke le vidiyo lapho sihlaziya khona ubufakazi balesi siphetho ngokuningiliziwe. 

Uma kushiwo lokho, noma ngabe ufuna ukukholwa ukuthi uDaniel izahluko 11 no-12 ziyagcwaliseka osukwini lwethu, lokho akuwashintshi amazwi kaJesu kubafundi ukuthi izikhathi nezinkathi maqondana nokufika kwakhe kwakuyinto okwakungokwalabo kuphela Baba ukwazi. Ngemuva kwakho konke, ukuthi “ulwazi luyachichima” akusho ukuthi lonke ulwazi lwembuliwe. Kunezinto eziningi eBhayibhelini esingaziqondi-nanamuhla, ngoba akusona isikhathi sokuba ziqondwe. Yikuphi ukungakhathali kokucabanga ukuthi uNkulunkulu uzothatha ulwazi alufihle eNdodaneni yakhe, abaphostoli abayi-12 nawo wonke amaKrestu Ekhulu Lokuqala abanikezwe izipho zomoya — izipho zokuprofetha nokwambulelwa — futhi bakudalule kubantu abanjengoStephen Lett, Anthony UMorris III, nayo yonke iNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova. Impela, uma wayekuvezile kubo, kungani beqhubeka bekuthola kungalungile? U-1914, 1925, 1975, ukubala nje abambalwa, futhi manje iSizukulwane Esigqagqene. Ngiqonde ukuthi, uma uNkulunkulu embula ulwazi lweqiniso maqondana nezimpawu zokuza kukaKristu, kungani silokhu sikuthola kabi kakhulu? Ngabe uNkulunkulu usemandleni akhe okukhuluma iqiniso? Ingabe udlala ngathi? Ukuba nesikhathi esimnandi ngezindleko zethu njengoba sibhuduzela silungiselela ukuphela, sivele sangena esikhundleni sosuku olusha? 

Leyo akuyona indlela kaBaba wethu onothando.

Ngakho-ke, kusebenza kanjani uMathewu 24: 32-35?

Ake sihlukanise izingxenye zayo. Ake siqale ngephuzu lokuqala. Wayesho ukuthini uJesu ngokuthi “useduze emnyango”. 

I-NIV ihumusha lokhu ngokuthi “kuseduze” hhayi “iseduze”; ngokufanayo, i-King James Bible, New Heart English Bible, i-Douay-Rheims Bible, i-Darby Bible Translation, i-Webster's Bible Translation, i-World English Bible, ne-Young's Literal Translation zonke zihumusha ngokuthi “it” esikhundleni se “he”. Kubalulekile futhi ukuqaphela ukuthi uLuka akasho ukuthi “useduze emnyango”, kodwa “umbuso kaNkulunkulu useduze”.

Umbuso kaNkulunkulu awufani yini nokuba khona kukaKristu? Ngokusobala akunjalo, ngaphandle kwalokho, sizobuyela ekuphikisweni. Ukuthola ukuthi u- “he”, “it”, noma “umbuso kaNkulunkulu” uhlobene nani kulesi simo, kufanele sibheke ezinye izinto.

Ake siqale “ngazo zonke lezi zinto”. Ngemuva kwakho konke, lapho befaka umbuzo oqale lesi siprofetho sonke, babuza uJesu, "Sitshele, ziyokwenzeka nini lezi zinto?" (Mathewu 24: 3).

Yiziphi izinto ababekhuluma ngazo? Umongo, umongo, umongo! Ake sibheke umongo. Emavesini amabili andulelayo, siyafunda:

“Manje njengoba uJesu wayesuka ethempelini, abafundi bakhe basondela kuye bezombonisa izakhiwo zethempeli. Ephendula wathi kubo: “Aniziboni yini zonke lezi zinto? Ngiqinisile ngithi kini, Akusoze kwasala itshe lapha phezu kwetshe futhi lingadilizwa. ”(UMathewu 24: 1, 2)

Ngakho-ke, lapho uJesu kamuva ethi, “lesisizukulwane asisoze sadlula zingakenzeki zonke lezi zinto”, ukhuluma “ngezinto” ezifanayo. Ukubhujiswa komuzi nethempeli lawo. Lokho kusisiza ukuthi siqonde ukuthi yisiphi isizukulwane akhuluma ngaso. 

Uthi "lesi sizukulwane". Manje uma ebekhuluma ngesizukulwane esingeke sivele eminye iminyaka engu-2,000 XNUMX njengoba kusho oFakazi, akunakwenzeka ukuthi athi "lokhu". "Lokhu" kubhekisela entweni eseduze. Noma kukhona okukhona ngokomzimba, noma okuthile okukhona ngokomongo. Kwakukhona isizukulwane esasikhona ngokomzimba nangokomongo, futhi akungabazeki ukuthi abafundi bakhe babezoxhumana. Futhi, ebheka umongo, ubesanda kuchitha izinsuku ezine zokugcina eshumayela ethempelini, elahla ubuzenzisi babaholi bamaJuda, futhi ememezela ukwahlulelwa edolobheni, ethempelini, nakubantu. Ngalo lolo suku, ngalo kanye lolu suku ababuza ngalo umbuzo, lapho bephuma ethempelini okokugcina, wathi:

“Zinyoka, nzalo yezinyoka, niyonibalekela kanjani ukwahlulelwa kweGehena? Ngalesi sizathu, ngithumela kini abaprofethi nabantu abahlakaniphile nabafundisi bomphakathi. Abanye babo uzobabulala futhi ubabulale ngezigxobo, abanye kubo uzobashaya ngesinagogeni lakho futhi ubashushise ngomuzi nomuzi, ukuze kufike kini lonke igazi elilungile elichithwe emhlabeni, kusukela egazini lika-Abela olungile kuye Igazi likaZakariya indodana kaBaraya, owambulala phakathi kwendlu engcwele ne-altare. Ngiqinisile ngithi kuwe, zonke lezi zinto kuzokwehlela lesi sizukulwane. ” (UMathewu 23: 33-36)

Manje ngiyakubuza, ukube ubukhona futhi umzwile esho lokhu, bese kuthi kamuva ngalo lolo suku, eNtabeni Yeminqumo, ubuze uJesu, ukuthi zizokwenzeka nini zonke lezi zinto — ngoba kusobala ukuthi uzokhathazeka kakhulu Yazi-ngiqonde ukuthi, iNkosi isanda kukutshela konke obambe njengokuyigugu futhi kungcwele kuzokubhujiswa-futhi njengengxenye yempendulo yakhe, uJesu ukutshela ukuthi 'lesi sizukulwane asizukufa zingakenzeki zonke lezi zinto', ngeke uphethe ngokuthi abantu akhuluma nabo ethempelini futhi ayebabiza ngokuthi “lesi sizukulwane” bayophila bazothola ukubhujiswa ayekubikezele?

Umongo!

Uma sithatha uMathewu 24: 32-35 njengosebenza ekubhujisweni kweJerusalema kwekhulu lokuqala, sixazulula zonke izingqinamba futhi sisuse noma ikuphi ukuphikisana okubonakalayo.

Kepha sisalelwe ukuxazulula ukuthi ubani noma yini okukhulunywa ngaye ngokuthi “useduze nezicabha”, noma njengoba uLuka ekubeka, “umbuso kaNkulunkulu useduze”.

Ngokomlando, okwakuseduze ngasemnyango kwakuyiButho LamaRoma elaliholwa nguGeneral Cestius Gallus ngo-66 CE kwathi kamuva lalandelwa nguGeneral Titus ngo-70 CE UJesu wasitshela ukuthi sisebenzise ukuqonda sibheke emazwini kaDaniel umprofethi.

"Ngakho-ke, lapho ubona into enyanyekayo ebangela incithakalo, njengoba kukhulunywa ngomprofethi uDaniel, emi endaweni engcwele (ofundayo makasebenzise ukuqonda)," (uMathewu 24:15)

Kuyazwakala. 

Wathini umprofethi uDaniel ngale ndaba?

“Kufanele wazi futhi uqonde ukuthi kusukela ekukhipheni izwi lokuthi kubuye kwakhiwe kabusha iJerusalema kuze kufike uMesiya uMholi, kuzoba namasonto ayi-7, futhi kube namasonto angama-62. Uzobuyiselwa emuva kwakhiwe kabusha, ngesigcawu somphakathi nomfula, kepha ngezikhathi zosizi. “Futhi emva kwamasonto angama-62, uMesiya uzonqunywa, angazenzela lutho. “Futhi abantu bomholi ozayo bazabhubhisa lo muzi nendawo engcwele. Futhi ukuphela kwayo kuzoba ngozamcolo. Futhi kuze kube sekupheleni kuzoba nempi; okunqunyiwe yincithakalo. ” (Daniyeli 9:25, 26)

Abantu ababhubhisa idolobha nendawo engcwele kwakuyimpi yamaRoma — abantu bebutho lamaRoma. Umholi walabo bantu kwakungujenene wamaRoma. Lapho uJesu ethi “useduze ngasemnyango”, ngabe wayebhekisa kulowo Jenene? Kepha kusamele sixazulule inkulumo kaLuka ethi "uMbuso kaNkulunkulu" useduze.

UMbuso kaNkulunkulu wawukhona ngaphambi kokuba uJesu agcotshwe uKristu. AmaJuda ayenguMbuso kaNkulunkulu emhlabeni. Kodwa-ke, babezolahlekelwa yileso simo, esasizonikezwa amaKristu.

Lapha kuthathwe kwa-Israyeli:

“Kungakho ngithi kini, uMbuso kaNkulunkulu uyowuthathwa kini, unikezwe isizwe esithela izithelo zawo.” (UMathewu 21:43)

Nakhu okunikezwe amaKristu:

"Usophule egunyeni lobumnyama wasidlulisela embusweni weNdodana yakhe ethandekayo,"

Singangena eMbusweni kaNkulunkulu nganoma yisiphi isikhathi:

"Kulokhu uJesu eqaphela ukuthi uphendule ngobuhlakani, wathi kuye:" Kude kude noMbuso kaNkulunkulu. " (Marku 12:34)

AbaFarisi babelindele uhulumeni onqobayo. Baligeja ngokuphelele iphuzu.

“Lapho ebuzwa abaFarisi ukuthi umbuso kaNkulunkulu uza nini, wabaphendula:“ UMbuso kaNkulunkulu awuzi ngokubonakala okuphawuleka; futhi abantu ngeke bathi, 'Bheka lapha!' noma, 'Laphaya!' Bheka! Umbuso kaNkulunkulu uphakathi kwakho. ”(Luka 17:20, 21)

Kulungile, kepha ibutho lamaRoma lihlangene ngani noMbuso kaNkulunkulu. Ngabe sicabanga ukuthi amaRoma azokwazi ukubhubhisa isizwe sakwa-Israyeli, abantu bakaNkulunkulu abakhethiwe, ukube uNkulunkulu ubengafuni ukuthi kube njalo? 

Cabanga ngalo mfanekiso:

“Lapho ephendula uJesu waphinda futhi wakhuluma nabo ngemifanekiso, wathi:“ Umbuso wamazulu ufana nomuntu, inkosi, eyenzela indodana yakhe idili lomshado. Futhi wathumela izigqila zakhe ukuba zibize labo ababemenyiwe edilini lomshado, kodwa abathandanga ukuza. Wathumela nezinye izigqila, ethi, 'Tshela abamenyiwe: “Bhekani! Ngilungisile isidlo sami sakusihlwa, izinkabi zami nezilwane ezikhuluphele ziyahlatshwa, futhi konke sekumi ngomumo. Wozani edilini lomshado. ”'Kepha benganakile basuka, omunye waya ensimini yakhe, omunye waya ebhizinisini lakhe lokuhweba; kepha abanye, bebamba izinceku zakhe, baziphatha kabi futhi bazibulala. "Kepha inkosi yathukuthela, yathumela amabutho ayo, yabulala labo babulali, yashisa nomuzi wabo." (Mt 22: 1-7)

UJehova wahlelela iNdodana yakhe idili lomshado, izimemo zokuqala zaya kubantu bakubo, amaJuda. Kodwa-ke, benqaba ukuya futhi okubi kakhulu, babulala izinceku zakhe. Ngakho-ke wathumela amabutho akhe (amaRoma) ukuba abulale ababulali futhi ashise umuzi wabo (iJerusalema). Inkosi yakwenza lokhu. UMbuso kaNkulunkulu ukwenzile lokhu. Lapho amaRoma enza intando kaNkulunkulu, uMbuso kaNkulunkulu wawuseduze.

KuMathewu 24: 32-35 kanye noMathewu 24: 15-22 uJesu unikeza abafundi bakhe imiyalo eqondile yokuthi yini okufanele bayenze nezibonakaliso zokubonisa ukuthi bazilungiselela nini lezi zinto.

Babona ukuhlubuka kwamaJuda okwaxosha ibutho lamaRoma edolobheni. Babona ukubuya kwebutho lamaRoma. Babhekana nesiyaluyalu kanye nezingxabano ezivela eminyakeni eminingi yokuhlaselwa kwamaRoma. Babona ukuvinjezelwa kokuqala komuzi nokuhlehla kwamaRoma. Babezokwazi ngokwengeziwe ukuthi ukuphela kweJerusalema kwakusondela. Kepha uma kukhulunywa ngobukhona bakhe obuthenjisiwe, uJesu usitshela ukuthi uzofika njengesela ngesikhathi ebesingasilindele. Akasiniki zimpawu.

Kungani umehluko? Kungani amaKristu ekhulu lokuqala athole ithuba elingaka lokulungiselela? Kungani amaKristu namuhla engazi ukuthi kudingeka yini ukuthi alungiselele ubukhona bukaKristu noma cha? 

Ngoba bekufanele balungiselele kanti thina asenzi. 

Endabeni yamaKristu ekhulu lokuqala, kwakudingeka athathe isinyathelo esithile ngesikhathi esithile. Ungacabanga ubalekela konke onakho? Ngelinye ilanga uvuka futhi yilolo suku. Unendlu? Shiya. Ingabe unebhizinisi? Ahambe. Unaye umndeni nabangane abangavumelani nenkolelo yakho? Zishiye zonke –shiya zonke ngemuva. Kanjalo nje. Futhi uya ezweni elikude ongakaze ulazi nekusasa elingaqinisekile. Konke onakho ukukholwa kwakho othandweni lweNkosi.

Kungaba ukungabi naluthando, ukusho okuncane, ukulindela noma ngubani ukuthi akwenze lokho ngaphandle kokubanika isikhathi sokuzilungiselela ngokomqondo nangokomzwelo.

Ngakho-ke kungani amaKrestu amanje engatholi ithuba elifanayo lokuzilungiselela? Kungani singazitholi zonke izinhlobo zezimpawu ukwazi ukuthi uKristu useduze? Kungani uKrestu kufanele eze njengesela, ngesikhathi ebesingalindele ukuthi uzofika ngaso? Ngiyakholelwa ukuthi impendulo ilele ekutheni asikho isidingo sokuthi senze lutho ngaleso sikhathi. Akudingeki sishiye noma yini futhi sibalekele kwenye indawo ngesikhashana nje. UKristu uthumela izingelosi zakhe ukusiqoqa. UKristu uzonakekela ukuphunyuka kwethu. Ukuvivinywa kwethu kokholo kuza nsuku zonke ngendlela yokuphila impilo yobuKristu nokumelela imigomo uKristu asinike yona ukuba siyilandele.

Kungani ngikukholwa lokho? Siyini isisekelo sami semibhalo? Futhi kuthiwani ngokuba khona kukaKristu? Kwenzeka nini lokho? IBhayibheli lithi:

“Masinyane emva kosizi lwalezozinsuku, ilanga liyakuba mnyama, nenyanga ingakhanyi ukukhanya, nezinkanyezi ziyokuwa ezulwini, namandla amazulu azamazama. Lapho-ke kuzovela isibonakaliso seNdodana yomuntu ezulwini ezulwini, zonke izizwe zomhlaba ziyozishaya lusizi, zibone iNdodana yomuntu iza emafwini ezulu inamandla nenkazimulo enkulu. ” (Matewu 24:29, 30)

Masinyane ngemuva kwalolo sizi!? Luphi usizi? Ngabe kufanele sibheke izimpawu ezinsukwini zethu na? Agcwaliseka nini la mazwi, noma njengoba amaPreterist esho, ngabe asegcwalisekile vele? Konke lokho kuzofakwa engxenyeni ye-10.

Okwamanje, ngiyabonga kakhulu ngokubuka.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    28
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x