Ithebula leZizwe

UGenesise 8: 18-19 uthi okulandelayo “Amadodana kaNowa aphuma emkhunjini kwakunguShemi noHamu noJafete. …. Laba abathathu kwakungamadodana kaNowa, futhi Kuwo wonke umhlaba abantu basakazeka kuwo."

Qaphela okokugcina komusho “futhi kuvela lezi konke inani labantu emhlabeni lasakazekela kude. ” Yebo, bonke abantu bomhlaba! Kodwa-ke, abaningi namuhla bayabaza lesi sitatimende esilula.

Kunabuphi ubufakazi kulokhu? UGenesise 10 noGenesise 11 aqukethe indima evame ukubizwa ngokuthi iTafula lezizwe. Inesibalo esikhulu sezizukulwane ezizalwa emadodaneni kaNowa.

Ake sizinike isikhathi sihlole umlando weBhayibheli futhi sibone ukuthi ngabe kukhona yini umkhondo ngaphandle kweBhayibheli ukuze uqinisekise ukunemba kwalo. Okokuqala, sizobheka kafushane umugqa kaJafete.

Ukuthola i-pdf enhle kakhulu yeThebula leZizwe njengoba kulotshwe kuGenesise 10 sicela ubheke okulandelayo isixhumanisi.[i]

UJafeti

 Isibonelo, uGenesise 10: 3-5 unikeza okulandelayo:

UJafete wayenamadodana alandelayo:

UGomeri, noMagogi, noMadayi, noJavani, noTubhali, noMesheki, noTiras.

UGomeri wayenamadodana alandelayo:

I-Ashikenazi, iRiphath, neTogarma

UJavan wayenamadodana alandelayo:

U-Elishah, Tarshishi, Kittim, Dodanim.

Ukulandisa kuyaqhubeka, “Kulesi sizwe isiqhingi sezizwe sasakazeka emazweni abo, ngamunye ngolimi lwaso, [ngenxa yokuhlakazeka okuvela kuMbhoshongo waseBhabhele], ngokwemindeni yabo, ngezizwe zabo ” (UGenesise 10: 5).

Ingabe ukuphela kwalokhu kukhulunywa kwalaba bantu nemindeni yabo nezizwe eziseBhayibhelini?

Cha, akunjalo. I-1 IziKronike 1: 5-6 iqukethe uhlu olufana nalolo kuGenesise 10.

Mhlawumbe okungathakazelisa kakhulu kubafundi beBhayibheli nguHezekeli 38: 1-18.

UHezekeli 38: 1-2 ukhuluma ngoGogi wezwe lakwaMagogi (uzwakala ejwayelekile?) Kepha uqaphele ukuthi ungubani: “Isikhulu esiyinhloko sikaMesheki noTubhali” (Hezekeli 38: 3). Lawa kwakungamabili emadodana kaJafete, njengoMagogi. Futhi, kuHezekeli 38: 6, kuyafunda, “UGomere nayo yonke imikhosi yawo, indlu kaTogarma yezingcezu ezikude kakhulu zasenyakatho” kuthiwa. UTogarma wayeyindodana kaGomere, izibulo likaJafete. Amavesi ambalwa kamuva uHezekeli 38:13 ukhuluma “Abathengisi baseTharishishi” indodana kaJavani indodana kaJafete.

Ngakho-ke, ngalesi sizathu uGogi wakwaMagogi wayengumuntu ongokoqobo, kunokuba abe nguSathane noma omunye umuntu noma into ethize njengoba abanye beyihumushe le ndima. UMagogi, noMesheki, noThubali, noGomere, noTogarma, noTarshishi bonke babengamadodana noma abazukulu bakaJafete. Ngaphezu kwalokho, izindawo ababehlala kuzo zaqanjwa ngabo.

Ukusesha kweBhayibheli ngeTarshishi kubuyise izikhombo eziningi. Eyoku-1 AmaKhosi 10: 22 ibika ukuthi uSolomoni wayenemikhumbi yaseTharishishi, nokuthi njalo ngeminyaka emithathu, imikhumbi yemikhumbi yaseTharishishi yayiqhamuka igolide, nesiliva, namazinyo endlovu, nezinkawu, nezikhonkwane. Bekuphi iTharishishi? I-Ivory ivela ezindlovu njengoba kwenza imfene. Amathanga avela e-Asia. Ngokusobala kwakuyisikhungo esikhulu sokuhweba. U-Isaya 23: 1-2 uxhuma iTire, ichweba lokuhweba labaseFenike elisogwini loLwandle iMedithera eningizimu yeLebanon yanamuhla, nemikhumbi yaseTharishishi. UJona 1: 3 usitshela ukuthi "Wasuka uJona, wabalekela eTharishishi ... ekugcineni wehlela eJopha, wathola umkhombe oya eTharishishi.. (IJopa iseningizimu yeTel-Aviv yanamuhla, i-Israel, oGwini lweMedithera). Indawo okuyiyo manje ayaziwa, kepha abacwaningi bayikhombisile ngezindawo ezinjengeSardinia, Cadiz (eningizimu yeSpain), iCornwall (South West England). Zonke lezi zindawo zingaqondana nezincazelo ezisetshenziselwa emiBhalweni eminingi yemibhalo ekhomba iTharishishi futhi itholakale kusukela ogwini lwakwa-Israyeli iMedithera. Kungenzeka kube nezindawo ezimbili ezibizwa ngeTharishishi njengoba eyoku-1 AmaKhosi 10: 22 neyesi-2 IziKronike 20: 36 zingakhombisa indawo yase-Arabhiya noma yase-Asiya (ukusuka e-Eziyoni-gebheli oLwandle Olubomvu).

Ukuvumelana namuhla ngukuthi u-Askenaz wazinza endaweni esenyakatho nentshonalanga yeTurkey (eduzane ne-Istanbul yanamuhla, iRiphath ogwini olusenyakatho yeTurkey oLwandle Olumnyama, iTubal ogwini olusenyakatho nentshonalanga yeTurkey oLwandle Olumnyama, lapho uGomer wazinza khona ECentral empumalanga neTurkey iKitim yaya eCyprus, iTiras isogwini oluseningizimu yeTurkey ebhekene neCyprus.I-Meshech neMagog yayisendaweni yezintaba ze-Ararati, eningizimu yeCaucasus, iTogarmah iseningizimu yabo neTubal e-Armenia yanamuhla.

Ngemephu ekhombisa izindawo zokuhlala sicela ubheke https://en.wikipedia.org/wiki/Meshech#/media/File:Noahsworld_map.jpg

Ngabe kukhona umkhondo kaJaphethi ngaphandle kwebhayibheli?

Inganekwane yamaGrikhi ine-Iapetos \ Iapetus \ Japetus. Amadodana kaJafetase kwesinye isikhathi ayebhekwa njengokhokho besintu futhi ayebhekwa njengoNkulunkulu. I-Iapetos yabukwa njengoTitan uNkulunkulu obonisa ukufa kwabantu.

UbuHindu bunkulunkulu unkulunkulu uPra-japati okukholelwa ukuthi unguNkulunkulu ophakeme kunabo bonke futhi ongumqambi wendawo yonke esikhathini seVedic saseNdiya yasendulo, manje esesikhonjwa ngeBrahma. I-Pra in Sanskrit = phambili, noma okokuqala noma okwangempela.

AmaRoma ayene-Iu-Pater, owaba nguJupita. UJupita unguNkulunkulu wezulu nezulu nenkosi yama-Gods e-Mythology yasendulo.

Uyayibona iphethini ikhula? Ukuzwakala okufanayo kofonotiki noma amagama akhishwe ku-Japhethi yesiHeberu. Unkulunkulu okuvela kuye abanye onkulunkulu futhi ekugcineni isintu savela kuye.

Kodwa ingabe bukhona ubufakazi obuthembekile futhi obucacile ukwedlula lokhu, njengobufakazi obubhaliwe? Yebo ikhona. Manje sizobheka i-European Histories lapho kubhalwe khona uhlu lozalo.

Umlando wama Britons

I-8th Isazi-mlando sekhulu leminyaka okuthiwa nguNennius sabhala "Umlando wama Britons"(Umlando Brittonum). Wamane wahlanganisa iqoqo lozalo emithonjeni endala (ngaphandle kokudala eyakhe). Kusahluko 17 umlando wakhe uthi; “Ngifunde ngenye i-akhawunti yale Brutus [okuvela kulo iBriton] ezincwadini zakudala zokhokho bethu. Emva kukazamcolo, amadodana amathathu kaNowa ahlala izingxenye ezintathu zomhlaba. UShemi wandisa imingcele yakhe wangena e-Asiya, eHamu wangena e-Afrika naseJafeti eYurophu.

Umuntu wokuqala owahlala eYurophu kwakungu-Alanus, enamadodana akhe amathathu uHisticion, u-Armenon noNeugio. U-Hisicion wayenamadodana amane, uFrancus, u-Romanus, u-Alamanus noBrutus. U-Armenon wayenamadodana amahlanu, uGothus, uValagothus, uCibidi, uBurgundi, noLongobardi: abavela eNeugio, eBogari, eVandali, eSaxones naseTarincgi. Yonke iYurophu yahlukaniswa yalezi zizwe. ” [Ii].

Ngabe uyawaqaphela amagama ezizwe okungenzeka ukuthi ujwayelene nazo? Ngokulandelana, amaFranks, amaRoma, ama-Albans, nama Britons. Ngemuva kwalokho amaGoths, amaVisigoths, amaCibidi (umGibe waseJalimane), amaBurundi, amaLombardian [ama-Longobards]. Ekugcineni, abaseBavaria, amaVandals, amaSaxon namaToringians.

Kuqhubeka uNennius “U-Alanus kuthiwa wayeyindodana kaFethuir; UFethuiri indodana ka-Ogomuin, owayeyindodana kaThoi; UThoi wayeyindodana kaBoibus, uBoibus off Semion, uSemion of Mair, Mair of Ecthactus, Ecthactus of Aurthack, Aurthack of Ethec, Ethec of Ooth, Ooth of Aber, Aber of Ra, Ra of Esraa, Esraa of Hisrau, Hisrau of Bath , UBhati kaJobati, uJobati kaJohamu, UJohamu kaJafete, uJafete kaNowa, UNowa weLameka, uLameka waseMathusalem, uMathusalem ka-Enoke, u-Enoke kaJared, uJared waseMalalehel, uMalalehel waseKhenani, uKayinian wase-Enos, u-Enos waseSethi, uSeti ka-Adamu, u-Adamu wabunjwa uNkulunkulu ophilayo. Sithole lolu lwazi oluqondene nezakhamizi zaseBrithani ezingokwesiko lasendulo. ”

Qaphela ukuthi ulandisisa kanjani uhlu lozalo luka-Alanus yonke indlela ebuyela kuJafete indodana kaNowa.

Kusahluko 18 uqopha lokho UJafete wayenamadodana ayisikhombisa; kusukela egameni lokuqala uGomere, kwehla iGalli; kusuka kuMagogi, amaSkthi [amaSkithe], noGothi; kusukela kwesithathu, amaMadian, amaMedi [amaMedi noma amaMedi]; kusukela kwesine Juuan [Javan] amaGrikhi; kwesesihlanu, uTubali, kwavuka u-Hebrei, uHispani [Hispanic], nama-Itali [amaNtaliyane]; kusuka kweyesithupha, uMosoch [Mesech] waqhamuka amaCappadoces [amaCappadoceian] kwathi kweyesikhombisa, igama elithi uTiras, wehla eTransces [amaTracacians] ”.

INennius ibuye futhi inikeze umlando wohlu lozalo lwamaBritons. "Ngakho-ke amaBriton abizwa evela kuBrutus: UBrutus wayeyindodana kaHisicion, uHisicion wayeyindodana ka-Alanus, u-Alanus wayeyindodana kaRhea Silvia, uRhea Siliva wayeyindodakazi ka-Eneas, u-Eneas wase-Anchises, I-Anchises kaTroius, uTroius waseDardanus, uDardanus waseFlisa, uFlisa wasePhezulu [IJavan], I-Juuin ye UJafeti; ”. Njengesaziso sephuzu eliseceleni uTroius [Troy] noDardanus [Dardanelles, iStraits emincane lapho isiteshi esisuka eLwandle Olumnyama sihlangana khona nolwandle iMedithera]. Qaphela, ukuthi iphinda yalandelwa kanjani emuva kuJaphethi, ibuyela emuva e-Alanus, bese idlula ngomama esikhundleni sobaba isuka kohlukile kuJafeti.

Isihloko Samakhosi waseBrithani

Omunye umthombo, i-Chronicle of the Kings of Britain[Iii] p XXVIII ichaza i-Anchises (esishiwo kohlu lozalo lukaNennius ngenhla) njengesihlobo sePeram, neDardanian njengesango likaTroy (pXXVII). Ingxenye yokuqala ye-Chronicle ilandisa ngendlela uBrutus, indodana ka-Hisicion, indodana ka-Alanus, azinza ngayo eBrithani futhi wasungula iLondon. Lokhu kubhalwe ngesikhathi lapho u-Eli engumpristi eJudiya kanti uMphongolo weSivumelwano wawusezandleni zamaFilisti, (bheka ikhasi 31).

UNennius uyanikeza "... u-Esraa we-Hisrau, uHrarau waseBhati, uBhati kaJobe, uJothati kaJohamu, uJohamu kaJafete." lapha emigqeni yeBritish Celtic Kings. Lawa magama afanayo, u-Esraa, u-Hisrau, uBath noJobath, yize ehlelwe ngendlela ehlukile, futhi avela emgqeni wama-Celtic wase-Ireland aqoshwe ngokwehlukana nangokuzimela.

Umlando wase-Ireland

G Keating kuhlanganiswe a Umlando wase-Ireland[Iv] ngo-1634 kusuka kumarekhodi amaningi amadala. Ikhasi 69 lisitshela lokho "I-Ireland impela yayisihlane iminyaka engamakhulu amathathu emva kukazamcolo, kwaze kwaba yilapho uPartholon indodana kaSera, indodana kaSru, indodana ka-Esru, indodana kaFerayimi, indodana kaFathaki, indodana kaMagogi, indodana kaJafete, ezokuthatha." Ukupela nokuhleleka kwehluke kancane, kepha singakwazi ukubala i-Esca ngokusobala no-Esru, uSru no-Hisrau. Umugqa waseBrithani ube usuka eBath, Jobath noJoham [Javan] uye eJafeti, kanti umugqa wase-Ireland udlula kuFraimin, Fathacht noMagogi uye kuJafeti. Kodwa-ke, lokhu akuzona izingxabano eziphikisanayo lapho sikhumbula ukufuduka okukhulu emva kokuba iBhabheli lalingu-5th isizukulwane.

UMagogi kuyaqondakala ukuthi unikeze ithuba amaSkithe (umjaho owesabekayo ikakhulukazi owesabekayo) futhi ama-Ireland sekuyisikhathi eside ephethe amasiko awavela kumaSkitiya.

Ukwethembeka kwale mibhalo

Abanye abagxeki bangase basikisele ukuthi lokhu kungumbono noma ukushintshwa sekwedlule isikhathi okwenziwe ngamaKristu ase-Ireland (amaIrish ayengewona awobuKristu kuze kube sekupheleni kweminyaka yama-400 AD ngokufika kukaPalladius (cishe ngo-430), kwalandelwa uSt Patrick (umvikeli wase-Ireland) ngonyaka ka-432 AD.

Mayelana naleli nothi esithola esahlukweni V p81-82 se- “An Illustrated History of Ireland from AD400 - 1800AD” nguMary Frances Cusack[V].

"Izincwadi zeGenealogies nePedigrees zakha into ebaluleke kakhulu emlandweni wobuqaba wase-Ireland. Ngenxa yezizathu zenhlalo nezombusazwe, i-Ireland Celt yagcina isihlahla sayo sohlu lozalo ngokunembe okukhulu. Amalungelo empahla yempahla kanye namandla okubusa adluliselwa ngokuqonda ngqo kwinzalamizi ngezimangalo eziqinile ze-primogeniture, izimangalo ezingenqatshwa kuphela ngaphansi kwemibandela ethile echazwe ngumthetho. Ngakho-ke, ama-pedigrees nohlu lozalo baba isidingo somndeni; kepha njengoba kungabikwa ukuthi izimangalo ezizimele, kanye nombuzo wobuqiniso obuhilela leyo mphumela obalulekile, kwaqokwa isikhulu sikahulumeni sokugcina amarekhodi lapho kunqunywe khona zonke izicelo. Inkosi ngayinye yayinomrekhoda wayo, owayephoqelekile ukuba enze i-akhawunti yangempela ngobumfihlo bakhe, futhi nangabafanisi bamakhosi ezifundazwe nawezikhulu zabo eziphambili. Amakhosi ezifundazwe nawo abenabaqoshwa babo (Ollamhs noma Seanchaidhé [73]); futhi ngokulalela umthetho wasendulo owasungulwa kudala ngaphambi kokwethulwa kobuKristu, wonke amarekhodi esifundazwe, kanye nalezo zezikhulu ezahlukahlukene, kwakudingeka ukuthi anikezwe njalo ngonyaka wesithathu engqungqutheleni eTara, lapho aqhathaniswa futhi alungiswa khona. ”

Amakhosi ama-Anglo-Saxon neRoyal Descent

U-Alfred the Great - Inkosi ye-Wessex

Iningi labafundi bethu uma bewazi umlando wamaNgisi bazokwazi ngo-Alfred the Great.

Lokhu kucashunwe ku-biography yakhe[vi] “Izimemezelo ZokuBusa Kuka-Alfred the Great” egunyazwe u-Alfred uqobo.

"Ngonyaka wokugcotshwa kweNkosi yethu ngeminyaka engu-849, kuzalwe u-Alfred, inkosi yama-Anglo-Saxons, esigodlweni sasebukhosini bakwa Wanating, eBerkshire,…. Uhlu lozalo lwakhe lwalandelwa ngale ndlela elandelayo. INkosi u-Alfred wayeyindodana yenkosi u-Ethelwulf, owayeyindodana ka-Egbert, owayeyindodana ka-Elmund, owayeyindodana ka-Efa, owayeyindodana ka-Eoppa, owayeyindodana ka-Ingild. U-Ingild, no-Ina, inkosi edumile yaseWest-Saxons, babengabafowethu ababili. U-Ina waya eRoma, kwathi lapho eqeda le mpilo ngokuhloniphayo, wangena embusweni wezulu, ukubusa lapho kanye noKristu. U-Ingild no-Ina babengamadodana kaCoenred, owayeyindodana kaCoelwald, owayeyindodana kaCudam, owayeyindodana kaCuthwin, owayeyindodana kaCeawlin, owayeyindodana kaCynric, owayeyindodana kaCreoda , owayeyindodana kaCerdic, owayeyindodana ka-Elesa, owayeyindodana kaGewis, lapho ama Britons aqamba khona sonke leso sizwe uGegwis, owayeyindodana kaBrond, owayeyindodana kaBeldeg, owayeyindodana ka Woden, owayeyindodana kaFrithowald, owayeyindodana kaFrealaf, owayeyindodana kaFrithuwulf, owayeyindodana kaFinn of Godwulf, owayeyindodana kaGeat, iGeat amaqaba ayekade eyikhonza njengonkulunkulu. …. UGeat wayeyindodana kaTetwa, owayeyindodana kaBeaw, owayeyindodana kaSkeldi, owayeyindodana kaHeremod, owayeyindodana ka-Itermon, owayeyindodana kaHathra, owayeyindodana kaGuala, wayeyindodana kaBedwig, owayeyindodana kaSceaf, [Hhayi Shem, kepha Sceaf, ie Japheth][vii] owayeyindodana kaNowa, owayeyindodana kaLameka, owayeyindodana kaMethusalem, owayeyindodana ka-Enoke, owayeyindodana kaMalaleel, indodana kaKayiniya, owayeyindodana ka-Enoshe, indodana kaSeti, owayeyindodana ka-Adamu. ” (ikhasi 2-3).

Phawula ukuthi u-Alfred wayilandela kanjani uhlu lozalo lwabo kusukela ku-Adamu, ngomugqa kaJafete. Phawula futhi elinye igama okungenzeka lalilikhulu okwakukhonzwa ngalo ama-Vikings njengonkulunkulu amaViking, lelo likaWoden (Odin).

Futhi, abanye babuza ukuthi kungenxa yokuthi u-Alfred waba ngumKristu. Impendulo ithi cha. AmaChristian Saxons ayemazi uJafete njengo-Iafeth, hhayi uSceaf.

Ama-Saxon aseNtshonalanga

Ngaphezu kwalokho, i I-Anglo-Saxon Chronicle (p.48) uqopha uhlu lozalo luka-Ethelwulf, inkosi yaseWest Saxons, nobaba ka-Alfred the Great, ekungeneni konyaka ka-AD853, ephetha ngo “Bedwig of Sceaf, okungukuthi, indodana kaNowa, owazalelwa eMkhunjini ”[viii] ukuphinda kucace bumsuka wohlu lwangempela (lobuqaba) kunokuba sipelingi sobuKristu esilungisiwe.

“U-Ethelwulf wayeyindodana ka-Egbert, u-Egbert ka-Elmund, u-Elmund ka-Eafa, u-Eafa wase-Eoppa, u-Eoppa wase-Ingild; U-Ingild wayengumfowabo ka-Ina, inkosi yaseWest-Saxons, owabamba umbuso iminyaka engamashumi amathathu nesikhombisa, futhi ngemuva kwalokho waya eSt Peter, lapho washiya khona impilo yakhe; futhi babengamadodana kaKenred, uKenred kaCeolwald, uCeolwald waseCutha, uCutha waseCuthwin, uCuthwin waseCeawlin, uCeawlin waseCynric, uCynric waseCerdic, uCerdic ka-Elesa, u-Elesa ka-Esla, u-Esla waseGewis, uGewis kaWig, uWig kaWig UFreawin, uFreawin kaFrithogar, uFrithogar waseBrond, uBrond waseBeldeg, uBeldeg waseWoden, uWoden kaFritliowald, uFrithowald waseFrealaf, uFrealaf waseFrithuwulf. UFrithuwulf kaFinn, uFinn kaGodwulf, uGodwulf weGeat, uGeat waseTcetwa, uTcetwa woBeaw, uBeaw kaSceldi, uSceldi kaHeremod, uHeremod wase-Itermon, u-Itermon waseHatlira, uHathra waseGuala, uGuala waseBedwig, UBedwig kaSceaf, okungukuthi, indodana kaNowa, wazalelwa emkhunjini kaNowa; ”.

Ama-Danish kanye nama-Norwegian Saxons

In "I-scriptores Rerum Danicarum, Medii AE VI - Jacobus Langeberk 1772" [ix] sithola uhlu lozalo olulandelayo ezigabeni ezi-3.

Ikhasi 26 lenguqulo ye-pdf (ikhasi 3 lencwadi), kusuka ku-Seskef [UJafete] phansi ku-Oden \ Voden \ Woden,

Ikhasi 27 (ikhasi 4 lencwadi) ukusuka ku-Oden kuya kuYngvarr,

Ikhasi 28, (ikhasi 5 lencwadi) phansi kweHaralldr Harfagri weRoyal House yaseNorway.

Ekhasini elifanayo kukhona uhlu lozalo olusuka ku-Oden luya ku-Ingialdr Starkadar weRoyal House yaseDenmark.

Le ncwadi kusuka ku-1772AD iqukethe nekhophi le-Ethelwulf to Sceafing \ Sceafae [UJafeti], ndodana kaNowa, uhlu lozalo lozalo lwe-Anglo-Saxon (Wessex) lwamakhasi amane alandelayo (ikhasi 4, ikhasi le-6-9).

Lezi yizethenjwa ezanele ngezinhloso zalo mbhalo. Kukhona okuningi okutholakalayo kulabo abangakaqiniseki.

Ukunemba ngokuphelele kweTafula leZizwe

Ngaphandle kohlu lozalo olucatshangelwe ngenhla, emazweni ahlukene nemithombo ehlukene ekhombisa ubufakazi bokuthi iningi labantu baseYurophu livela kuJafete, kukhona futhi isiqinisekiso esibalulekile sawo wonke amagama ezizukulwane zikaNowa ezinikezwe ekulandiseni kukaGenesise 10, sihlangene sibizwa ngegama , Ithebula leZizwe.

Kulesi sigaba sombhalo kukhona abantu abangama-114 ababizwa ngamagama. Kulaba bantu abangama-114, kutholakala iminonjana yabantu abayi-112 yalaba bantu abangaphandle kweBhayibheli. Amaningi ezindaweni zamagama asaziwa yithi futhi asetshenziswa ngabantu namuhla.

Isibonelo nguMizirayimi, indodana kaHamu. Inzalo yakhe yahlala eGibhithe. Ama-Arabhu namuhla asalazi iGibhithe ngokuthi “Misr”. Ukusesha okulula kwe-inthanethi kubuyisela okulandelayo phakathi kwabanye:  https://en.wikipedia.org/wiki/Misr. Umbhali udlulise iziteshi zikaphethiloli ngokomzimba one-logo ethi "Misr" ku-Misr uqobo, enye yezinto ezisetshenzisiwe ezifakwe ohlwini olukhonjwe kwi-Wikipedia.

Enye yiKush / Cush, ebhekisela esifundeni esiseningizimu ye-1st I-Cataract of the Nile, indawo yeNyakatho neCentral yeSudan yanamuhla.

Singaqhubeka, siqambe elinye igama, sikhunjulwe njengegama lendawo noma indawo lapho amaqembu athile abantu ayehlala khona kwasendulo futhi aqoshwe ezintweni ezahlukahlukene zasendulo njengokwenza lokho.

Kalula nje, uma singakwazi ukulandelela lezi nzalo zokuqala zika-112 zikaNowa, ukulandisa okukuGenesise 10 kufanele kube yiqiniso.

Ukulandisa kukaGenesise 10 kuqukethe abantu abangama-67 ababizwa ngamagama kuhlanganise noShem ngaphansi komugqa kaShemi. 65[X] zazo zingalandelelwa ngaphandle kwemibhalo, kungaba njengamagama ezindawo, noma okukhulunywa ngazo njengamakhosi ezibhebheni ze-cuneiform, njll.

Ngokufanayo, uGenesise 10 uqukethe abantu abangama-32 ohlwini lukaHamu kubandakanya noHamu. Imininingwane yabo bonke abangama-32 iyatholakala, ngokomugqa kaShem ongaphezulu.[xi]

Ekugcineni, uGenesise 10 uqukethe abantu abayi-15 ohlwini lukaJafeti kubandakanya uJafete. Imininingwane iyatholakala kubo bonke abangu-15, ngokukaShem noHamu ngenhla.[xii]

Ngempela, imininingwane iningi lalawa angama-112 ingatholakala kwizethenjwa ezi-4 ezilandelayo:

  1. I-Interpreter's Dictionary of the Bible. (Amavolumu ama-4 ane-Supplement) Abingdon Press, eNew York, ngo-1962.
  2. I-New Bible Dictionary. I-Inter-varsity Press, eLondon, ngo-1972.
  3. The Antiquities of the AmaJuda nguJosephus, ohunyushwa nguWilliam Whinston.
  4. Ukuphawula ngebhayibheli elingcwele. Amavolumu amathathu (1685), Matthew Poole. UFascimile oshicilelwe yiBanner of True Trust, eLondon, ngo-1962.

Isifinyezo esifushane solwazi nemithombo yabo kubhalwe kahle kulaba bantu abangu-112 encwadini ebonakalayo ekhangayo enesihloko esithi “Ngemuva Kwazamcolo ” nguBill Cooper, anconyelwa ngumlobi ukuthi kufundwe futhi.

Isiphetho

Ukubuyekezwa kwabo bonke ubufakazi obethulwe kulesi sihloko kufanele kusiholele esiphethweni sokuthi uGenesise 3: 18-19 ulungile futhi uthembekile lapho isho okulandelayo “Amadodana kaNowa aphuma emkhunjini kwakunguShemi noHamu noJafete. …. Laba abathathu kwakungamadodana kaNowa, futhi Kuwo wonke umhlaba abantu basakazeka kuwo".

Qaphela okokugcina komusho “futhi kuvela lezi konke inani labantu emhlabeni lasakazekela kude. ” Yebo, bonke abantu bomhlaba!

Nakulokhu futhi, ukulandisa kukaGenesise kutholakala kuyiqiniso.

 

[xiii]  [xiv]

[i] Ishadi le-Pdf likaGenesise 10, niyabo https://assets.answersingenesis.org/doc/articles/table-of-nations.pdf

[Ii] I-Nennius, "Umlando Wama Britons", Ihunyushwe nguJAGiles;

 https://www.yorku.ca/inpar/nennius_giles.pdf

[Iii] “Umlando WamaKhosi aseBrithani”, elihunyushwe kwikhophi laseWelshon okuthiwa iTysilio, nguMfu Peter Roberts 1811.

http://www.yorku.ca/inpar/geoffrey_thompson.pdf  noma umbhalo wesandla ofana kakhulu

http://www.annomundi.com/history/chronicle_of_the_early_britons.pdf

[Iv] “Umlando Wase-Ireland” nguGeoffrey Keating (1634), ohunyushelwe esiNgisini nguComyn noDinneen https://www.exclassics.com/ceitinn/foras.pdf

[V] "Umlando Obonisiwe wase-Ireland kusuka ku-AD400-1800AD" nguMary Frances Cusack http://library.umac.mo/ebooks/b28363851.pdf

[vi] I-Asser - Annals Yokubusa kuka-Alfred Omkhulu - Kuhunyushwa nguJAGiles https://www.yorku.ca/inpar/asser_giles.pdf

[vii] Umsebenzi woqobo wayene- “Sceaf” hhayi uShem. ISceaf kwakuwukususa kwe IaIsish. Ukuze uthole ubufakazi obengeziwe bona Ngemuva kukaZamcolo nguBill Cooper p.94

http://www.filosoferick.nl/filosoferick/wp-content/uploads/2014/08/William_Cooper-After-The-Flood-1995.pdf

[viii] I-Anglo-Saxon Chronicle, Ikhasi 48 (pdf ikhasi 66) lika https://ia902605.us.archive.org/16/items/anglosaxonchroni00gile/anglosaxonchroni00gile.pdf

[ix] I-scriptores Rerum Danicarum, Medii AE VI - UJacobus Langeberk 1772 https://ia801204.us.archive.org/16/items/ScriptoresRerumDanicarum1/Scriptores%20rerum%20danicarum%201.pdf

[X] NgoShemi, Bheka Ngemuva kukaZamcolo, Ikhasi p169-185, 205-208

http://www.filosoferick.nl/filosoferick/wp-content/uploads/2014/08/William_Cooper-After-The-Flood-1995.pdf

[xi] KuHamu, bheka Ngemuva kukaZamcolo, ikhasi 169, 186-197, 205-208

 http://www.filosoferick.nl/filosoferick/wp-content/uploads/2014/08/William_Cooper-After-The-Flood-1995.pdf

[xii] NgoJafeti, bheka Ngemuva kukaZamcolo, ikhasi 169, 198-204, 205-208

http://www.filosoferick.nl/filosoferick/wp-content/uploads/2014/08/William_Cooper-After-The-Flood-1995.pdf

[xiii] I-Corpus Poeticum Boreales - (I-Edda Prose) https://ia800308.us.archive.org/5/items/corpuspoeticumbo01guuoft/corpuspoeticumbo01guuoft.pdf

[xiv] I-Beowulf Epic https://ia802607.us.archive.org/3/items/beowulfandfight00unkngoog/beowulfandfight00unkngoog.pdf

UTadua

Imibhalo kaTadua.
    4
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x