Siyakwamukela. Lokhu kuyingxenye ye-10 yokuhlaziywa kwethu kocwaningo kukaMathewu 24.

Kuze kube manje, sichithe isikhathi esiningi sisusa zonke izimfundiso zamanga nezincazelo zamanga ezingokwesiprofetho ezenze umonakalo omkhulu okholweni lwezigidi zamaKristu athembekile nathembekile emakhulwini amabili eminyaka adlule. Sibonile ubuhlakani beNkosi yethu ngokusixwayisa ngemigibe yokuhumusha imicimbi ejwayelekile njengezimpi noma ukuzamazama komhlaba njengezimpawu zokuza kwakhe. Sibonile ukuthi wabasindisa kanjani abafundi bakhe ekubhujisweni kweJerusalema ngokubanika izibonakaliso ezibonakalayo ukuthi badlule. Kepha into eyodwa esingazange siyibambe yinye into esithinta kakhulu thina uqobo: ubukhona bakhe; ukubuya kwakhe njengeNkosi. UJesu Kristu uzobuya nini ukubusa umhlaba futhi abuyisele lonke uluntu emuva emndenini kaNkulunkulu?

UJesu wayazi ukuthi imvelo yomuntu izosidalela sonke ukukhathazeka kofuna ukwazi impendulo yalowo mbuzo. Wayazi nokuthi lokho kusengozini kanjani okungasenza sidukiswe ngamadoda angathembekile akhuluma amanga. Ngisho namanje, lokhu sekwephuzile kulo mdlalo, amaKristu agxile kokunye njengoFakazi BakaJehova acabanga ukuthi ubhubhane lwe-coronavirus luphawu lokuthi uJesu usezovela. Bafunda amazwi kaJesu exwayiso, kepha ngandlela thile, bawasonta ekuphikiseni kakhulu lokho akushoyo.

UJesu waphinda wasixwayisa kaninginingi ngokuthola izisulu zabaprofethi bamanga nabagcotshiweyo bamanga. Izexwayiso zakhe ziyaqhubeka emavesini esesizowacubungula, kepha ngaphambi kokuthi siwafunde, ngifuna ukwenza ucwaningo oluncane.

Ungacabanga umzuzwana nje ukuthi bekungaba njani ukuba ngumkristu eJerusalema ngo-66 CE ngenkathi leli dolobha lizungezwe ibutho elikhulu lamasosha ngaleso sikhathi, amabutho aseRoma angazange aphumelele? Zibeke lapho manje. Ukusuka odongeni lomuzi, ungabona amaRoma akha uthango lwezigxobo ezicijilekile ukuze ungaphunyuki, njengoba nje uJesu abikezela. Lapho ubona amaRoma enza ukwakheka kwesihlangu seTortuga ukuze alungiselele ukuba isango lethempeli lishiswe ngaphambi kokuhlasela kwawo, ukhumbula amazwi kaJesu mayelana nento enyanyekayo emi endaweni engcwele. Konke kuyenzeka njengoba kwakubikezelwe, kepha ukuphunyuka kubonakala kungenakwenzeka. Abantu badelelekile futhi kuningi okusakhulunywa ngokuzinikela kuphela, nokho lokho ngeke kugcwalise amazwi eNkosi.

Umqondo wakho usesikhathini sokudideka. UJesu uthi kuwe phunyuka lapho ubona lezi zibonakaliso, kodwa kanjani? Ukubaleka manje kubonakala kungenakwenzeka. Ulala ngalobo busuku, kepha ulala kahle. Udakwa ukukhathazeka ngokuthi ungawusindisa kanjani umndeni wakho.

Ekuseni, kwenzeke isimangaliso. Kufika izwi lokuthi amaRoma ahambile. Ngeshwa, ibutho lonke lamaRoma seligoqe amatende abo abaleka. Amabutho amasosha angamaJuda aphishekela kakhulu. Kuwukunqoba okukhulu! Ibutho elinamandla lamaRoma likhiphe umsila ligijime. Wonke umuntu uthi uNkulunkulu ka-Israyeli wenze isimangaliso. Kepha wena, njengomKristu, wazi okuhlukile. Noma kunjalo, ingabe udinga ngempela ukubaleka ngokushesha okungaka? UJesu wathi hhayi ukuthi ubuye emuva uyobuyisa izinto zakho, kodwa uphume ngaphandle komuzi. Noma kunjalo unekhaya lokhokho bakho, ibhizinisi lakho, izinto eziningi okufanele ucabangele. Bese kuba nezihlobo zakho ezingakholwayo.

Kukhulunywa kakhulu ukuthi uMesiya ufikile. Ukuthi manje, uMbuso ka-Israyeli uzobuyiselwa. Ngisho nabanye abafowenu abangamaKristu bakhuluma ngalokhu. Uma uMesiya esefikile ngempela, pho kungani kufanele nibaleke manje?

Ngabe uyalinda, noma uyahamba? Lesi akusona isinqumo esincane. Kungukukhetha ukufa nokuphila. Lapho-ke, amazwi kaJesu abuyele engqondweni yakho.

“Uma umuntu ethi kini, 'Bhekani! Nangu uKristu, 'noma,' Bheka! ' ungakukholwa. Ngoba kuyovela oKristu bamanga nabaprofethi bamanga futhi bayonikeza izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso ezinkulu ukuze badukise, uma kungenzeka, ngisho nabakhethiweyo. Bheka! Nginixwayisile. Ngakho-ke, uma abantu bethi kini, 'Bhekani! Usehlane, 'ungaphumi; 'Bheka! Usegumbini elingaphakathi, 'ungakukholwa. Ngoba njengoba nje umbani uphuma ezingxenyeni zasempumalanga ukhanye ubheke ezingxenyeni ezisentshonalanga, kuyoba njalo nokuba khona kweNdodana yomuntu.â (UMathewu 24: 23-27, New World Translation)

Futhi-ke, ngala mazwi ekhala ezindlebeni zakho, uqoqa umndeni wakho futhi ubalekela ezintabeni. Usindisiwe.

Ngikhulumela abaningi, njengami, elalele amadoda asitshela ukuthi uKristu ufike ngokungabonakali, njengokungathi usegumbini elicashile noma kude kakhulu emehlweni okuhlola ehlane, ngingafakazela ukuthi inkohliso inamandla kangakanani, nokuthi kugcizelela isifiso sethu sokwazi izinto uNkulunkulu azikhethe ukuba azifihle. Kusenza sihlosiwe kalula ngezimpisi ezingutsheni zezimvu ezifuna ukulawula nokuxhaphaza abanye.

UJesu akasitsheli nakancane ukuthi: “Ungakukholwa!” Lokhu akusisiphakamiso esivela eNkosini yethu. Lokhu kungumyalo wasebukhosini futhi akumelwe singalaleli.

Ngemuva kwalokho ususa konke ukuqiniseka ngokuthi sizokwazi kanjani ngokuqinisekile ukuthi ukuba khona kwakhe sekuqalile. Asikufunde lokho futhi.

“Ngoba njengoba nje umbani uphuma ezingxenyeni zasempumalanga ukhanye ubheke ezingxenyeni ezisentshonalanga, kuyoba njalo nokuba khona kweNdodana yomuntu.” (Mt 24: 23-27 NWT)

Ngikhumbula ngisekhaya kusihlwa, ngibuka iTV, lapho kukhanya. Noma kwakudonswe izimpumputhe, ukukhanya kwakugqamile kangangokuba kwavutshelwa kuyo. Ngangazi ukuthi kunesiphepho ngaphandle, ngisho nangaphambi kokuba ngizwe ukuduma.

Kungani uJesu asebenzisa lo mfanekiso? Cabanga ngalokhu: Wayesanda kusitshela ukuthi singakholelwa kunoma ngubani — UMUNTU — ethi bayazi ngobukhona bukaKristu. Ngemuva kwaloko usinikeza umfanekiso okhanyayo. Uma umi ngaphandle — masithi usesepaki — lapho isibani sivulela isibhakabhaka bese omunye oseceleni kwakho ekuthulisa, athi, “Hawu, uyazi? Ukukhanya kukhanye nje. ” Cishe uzobheka kuye bese ucabanga ukuthi, “Isiphandla. Ucabanga ukuthi ngiyimpumputhe? ”

UJesu usitshela ukuthi ngeke udinge umuntu ozokutshela ngobukhona bakhe ngoba uzokwazi ukuzibonela. Umbani awusilo ihlelo ngokuphelele. Akubonakali kumakholwa kuphela, kepha hhayi kwabangakholwayo; ezifundweni, kepha hhayi kwabangafundile; kwabahlakaniphile, kodwa hhayi iziwula. Wonke umuntu uyayibona futhi uyazi ukuthi iyini.

Manje, ngenkathi isixwayiso sakhe sasiqondiswe ngqo kubafundi bakhe abangamaJuda ababeyobe baphila ngenkathi ivinjezelwa iRoma, ngabe ucabanga ukuthi kunesibalo semikhawulo kuyo? Vele akunjalo. Uthe ukuba khona kwakhe kuzobonakala njengokukhanya kombani kudlula esibhakabhakeni. Uyibonile? Ukhona yini okubonile ubukhona bakhe? Cha? Ngemuva kwalokho isexwayiso sisebenza.

Khumbula esikufundile ngokuba khona kwakhe kuvidiyo edlule yalolu chungechunge. UJesu wayekhona njengoMesiya iminyaka emi-3 ½, kepha “ukuba-khona” kwakhe kwakungakaqali. Leli gama linencazelo ngesiGreek okungekho ku-English. Igama lesiGreek elithi parousia futhi kumongo kaMathewu 24, kubhekiselwa ekungeneni kwesimo samandla amasha futhi anqobayo. UJesu weza (ngesiGrikhi, eleusis) njengoMesiya futhi wabulawa. Kepha uma ebuya, kuzoba khona kwakhe ( parousia) ukuthi izitha zakhe zizofakaza; ukungena kweNkosi enqobayo.

Ukuba khona kukaKristu akuzange kukhanye esibhakabhakeni ukuze bonke bakubone ngo-1914, futhi akuzange kubonwe ngekhulu lokuqala. Kepha ngaphandle kwalokho, sinobufakazi bemibhalo.

“Kepha angifisi ukuba nibe abangenalwazi, bazalwane, mayelana nalabo abalele, ukuze ningadabuki, njengabo bonke abanye abangenathemba, ngokuba uma sikholwa ukuthi uJesu wafa, wabuya wavuka, ngokufanayo uNkulunkulu Uzoletha ubuthongo ngoJesu eze naye, ngoba lokhu sikusho kuwe izwi leNkosi, ukuthi thina esiphilayo - esihlala phambi kobuso beNkosi - singabanduleli abalele, ngoba neNkosi uqobo, ngokumemeza, ngezwi lesikhulu-ingelosi, necilongo likaNkulunkulu, siyokwehla ezulwini, futhi abafileyo kuKristu bavuke kuqala, khona-ke thina esiphilayo, abasele, sihamba nabo kanye sibambeke emafwini siyohlangana neNkosi emoyeni, ngakho-ke ngaso sonke isikhathi siba neNkosi… ”(1 Thes. 4: 13-17 Young's Literal Translation)

Ebukhoneni bukaKristu, uvuko lokuqala lwenzeka. Akubona abathembekile kuphela abavusiwe, kepha ngasikhathi sinye, labo abaphilayo bazoguqulwa baphakanyiselwe ukuhlangana neNkosi. (Ngisebenzise igama elithi “ayobe” ukuchaza lokhu kuvidiyo edlule, kepha esinye isibukeli esiqaphelayo sidonsela ukunaka kwami ​​ekuhlanganeni leli gama sinomqondo wokuthi wonke umuntu uya ezulwini. Ngakho-ke, ukugwema noma ikuphi ukuqondana okungalungile noma okulahlekisayo, izobiza lokhu ngokuthi "inguquko".)

UPowula ubuye abhekisele kulokhu lapho ebhalela abaseKorinte:

“Bheka! Ngithi kuwe imfihlo engcwele: Ngeke sonke silale ekufeni, kepha sonke siyoshintshwa, ngomzuzwana, lapho sishaywa iso, ngesikhathi secilongo lokugcina. Ngoba icilongo liyokhala, futhi abafileyo bayovuswa bengonakali, futhi sizoguqulwa. ” (1 Kor. 15:51, 52 NWT)

Manje, uma ubukhona bukaKristu babenzekile ngonyaka ka-70 CE, ngabe-ke awekho amaKhristu asele emhlabeni ukufeza lokho okusisondeze lapho ingxenye yesithathu yomhlaba ithi ingamaKhristu. Ngokufanayo, uma ukuba khona kukaKristu kwenzeka ngo-1914 — njengoba kusho oFakazi — futhi uma abagcotshiweyo abalele ekufeni bevusiwe ngo-1919 — futhi, njengoba kusho oFakazi — pho-ke kwenzeka kanjani ukuthi kube manje ukuthi kukhona namuhla abagcotshiweyo eNhlanganweni? Kufanele ngabe wonke aguqulwa ngokuqwayiza kwamehlo ngo-1919.

Ngempela, noma ngabe sikhuluma ngo-70 CE noma ngo-1914 noma olunye usuku emlandweni, ukunyamalala okungazelelwe kwenani elikhulu labantu bekuyobe kushiye umlando. Uma ungekho umcimbi onjalo futhi ungatholakali noma yimuphi umbiko wokubonakaliswa kokufika kukaKristu njengeNkosi — njengokukhanyisa isibhakabhaka — singasho ngokuphephile ukuthi usezobuya.

Uma kungabaza kuhlala kunjalo, cabanga ngalo mbhalo okhuluma ngalokho uKristu azokwenza phambi kwakhe:

“Manje maqondana nokuzayo [Parousia - “Ubukhona”] beNkosi yethu uJesu Kristu kanye nokubuthanela kwethu ndawonye kuye, siyanicela, bazalwane, ukuba ningaxineki kalula noma nishiswe ngawuphi umoya noma umyalezo noma incwadi ebonakala ngathi ivela kithi, sithi uSuku lweNkosi selifikile. Makungabikho muntu onikhohlisayo nangayiphi na indlela, ngoba ngeke kuze kufike ukuvela kokuvukelwa komthetho, indodana yokubhujiswa — indodana yembubhiso. Uzoziphikisa futhi azikhulise ngaphezu kwakho konke okuthiwa unkulunkulu noma into ekhulekelwa. Ngakho-ke uyozihlalela ethempelini likaNkulunkulu, ezitshela ukuthi unguNkulunkulu. ” (2 Thes. 2: 1-5 BSB)

Kuqhubeka kusuka evesini 7:

“Imfihlakalo yokungabi namthetho isivele isebenza, kepha oyinqanda manje uzoqhubeka aze asuswe endleleni. Bese kwembulwa ongemthetho, lowo iNkosi uJesu eyombulala ngomlomo womlomo wayo futhi uyiqede ngobukhosi bokufika Kwayo [Parousia - "Ubukhona"]. "

“Okuzayo [Parousia - "Ukuba khona"] komuntu ongenamthetho kuzohambisana nokusebenza kukaSathane, nangazo zonke izinhlobo zamandla, nezibonakaliso, kanye nesimanga samanga, nangayo yonke inkohliso emibi eqondiswe kulabo ababhubhayo, ngoba benqaba uthando lweqiniso ngabe ubasindisile. Ngalesi sizathu, uNkulunkulu uzobathumela inkohliso enamandla ukuze bakholwe ngamanga, ukuze ukwahlulelwa kuzokwehlela bonke abangakholwanga iqiniso futhi abajabulele ububi. ” (2 Thes. 2: 7-12 BSB)

Ngabe kukhona ukungabaza ukuthi lo ongenamthetho usasebenza futhi wenza kahle kakhulu, ngiyabonga kakhulu. Noma ingabe inkolo yamanga nobuKristu obuhlubuki babunosuku lwabo? Akunjalo, kubonakala. ONgqongqoshe abafihliwe nokulunga okungelona iqiniso basaphethe kakhulu. UJesu kusamele ahlulele, “ambulale futhi amqothule” lo ongenamthetho.

Futhi manje-ke sifika esigabeni esinenkinga kuMathewu 24: 29-31. Kufundeka lokhu:

“Masinyane emva kosizi lwalezozinsuku, ilanga liyakuba mnyama, nenyanga ingakhanyi ukukhanya, nezinkanyezi ziyokuwa ezulwini, namandla amazulu azamazama. Lapho-ke kuzovela isibonakaliso seNdodana yomuntu ezulwini, futhi zonke izizwe zomhlaba ziyozishaya ngosizi, zibone iNdodana yomuntu iza ngamafu ezulu ngamandla nenkazimulo enkulu. Uthume izingelosi zakhe ngokukhala okukhulu kwecilongo, ziqoqe abakhethiweyo bakhe emimoyeni yomine, kusukela emkhawulweni wezulu kuya komunye umkhawulo wamazulu. ” (UMathewu 24: 29-31 NWT)

Kungani lokhu ngikubiza ngokuthi yindima eyinkinga?

Kubukeka sengathi kukhulunywa ngokuba khona kukaKristu, akunjalo? Unesibonakaliso seNdodana yomuntu ebonakala ezulwini. Wonke umuntu osemhlabeni, okholwayo nongakholwayo ngokufanayo uyakubona. Kube sekuvela uKristu uqobo.

Ngicabanga ukuthi uzovuma ukuthi kuzwakala njengomcimbi wokukhanyisa isibhakabhaka. Unokukhala kwecilongo bese kubuthelwa ndawonye abakhethiweyo. Sifunda nje amazwi kaPawulu kwabaseThesalonika nabaseKorinte ahambelana nalawa mazwi kaJesu lapha. Ngakho-ke, yini inkinga? Ingabe uJesu uchaza izehlakalo ngekusasa lethu?

Inkinga ukuthi uthi zonke lezi zinto zenzeka “masinyane emva kosizi lwalezozinsuku…”.

Umuntu uzokucabanga ngokwemvelo ukuthi uJesu ukhombisa usizi olwenzeka ngo-66 CE, olwanqanyulwa. Uma kunjalo, ngakho-ke angeke akhulume ngobukhona bakhe besikhathi esizayo, ngoba sesivele siphethe ukuthi ukuguqulwa kwamaKristu aphilayo akukenzeki nokuthi akukaze kube khona ukubonakaliswa kwamandla obukhosi bukaJesu afakazelwa yibo bonke abantu Umhlaba ozoletha ukubhujiswa kwalowo ongenamthetho.

Impela, abahleki bosulu basathi, “Kuphi lokhu kuba khona kwakhe okuthenjisiwe? Ingani, kusukela ngosuku okhokho bethu abalala ngalo ekufeni, zonke izinto ziyaqhubeka njengoba zinjalo kwasekuqaleni kwendalo. ” (2 Petru 3: 4)

Ngiyakholelwa ukuthi uMathewu 24: 29-31 ukhuluma ngokuba khona kukaJesu. Ngikholelwa ukuthi kunencazelo efanelekile yokusebenzisa ibinzana elithi “masinyane emva kwalosizi”. Kodwa-ke, ngaphambi kokungena kuyo, bekungaba kuhle ukucubungula olunye uhlangothi lwemali, umbono ophethwe ama-Preterists. <faka isixhumanisi — Ikhadi le-YouTube — engxenyeni 6>

(Sibonga ngokukhethekile "Izwi Elinengqondo" ngalolu lwazi.)

Sizoqala ngevesi 29:

"Kepha masinyane emva kosizi lwalezo zinsuku ilanga liyakuba mnyama, nenyanga ingayikhanyisi, izinkanyezi ziwe ezulwini, namandla amazulu azamazama." (UMathewu 24: 29 Darby Translation)

Izingathekiso ezifanayo zazisetshenziswa uNkulunkulu ngo-Isaya lapho eprofetha ngeBabiloni ngenkondlo.

Izinkanyezi zezulu nemilaza yazo
ngeke inikeze ukukhanya kwabo.
Ilanga eliphumayo lizakuba mnyama,
nenyanga ngeke inikeze ukukhanya kwayo.
(U-Isaya 13: 10)

Ingabe uJesu wayesebenzisa isifanekiselo esifanayo lapho kubhujiswa iJerusalema? Mhlawumbe, kepha masingafiki kunoma yisiphi isiphetho njengamanje, ngoba lelo chaza lilingana nokuba khona kwesikhathi esizayo, ngakho-ke akunakuphikwa ukucabanga ukuthi kungasebenza kuphela eJerusalema.

Ivesi elilandelayo kuMathewu liyafundeka:

“Futhi kuyakuvela isibonakaliso seNdodana yomuntu ezulwini; Zonke izizwe zomhlaba ziyakukhala, zibone iNdodana yomuntu iza phezu kwamafu ezulu enamandla nenkazimulo enkulu. " (UMathewu 24:30 Darby)

Kunokunye ukufana okujabulisayo okutholakala ku-Isaya 19: 1 othi:

“Umthwalo weGibhithe. Bhekani, uJehova ukhwela efwini elinamandla, weza eGibithe; izithixo zaseGibithe ziyashukunyiswa phambi kwakhe, nenhliziyo yeGibithe iyancibilika phakathi kwalo. (Darby)

Ngakho-ke, isingathekiso esizayo samafu sibonakala sibonisa ukufika kwenkosi enqobayo kanye / noma isikhathi sokwahlulela. Lokho kungalingana ngokomfanekiso nalokhu okwenzeka eJerusalema. Lokhu akusho ukuthi empeleni basibona “isibonakaliso seNdodana yomuntu ezulwini” nokuthi ngemuva kwalokho bambona ngokoqobo 'eza emafwini ezulu enamandla nenkazimulo enkulu'. Ingabe amaJuda aseJerusalema naseJudiya abona ukuthi isahlulelo sawo sasingesandla seRoma, kodwa ngesandla sikaNkulunkulu?

Abanye bakhomba kulokho uJesu akutshela abaholi benkolo ecaleni lakhe njengokusekelwa kwesicelo sekhulu lokuqala kuMathewu 24:30. Wabatshela: "Ngithi kini nonke, Kusukela manje kuqhubeke nizobona iNdodana yomuntu ihleli ngakwesokunene saMandla iza emafwini ezulu." (UMathewu 26:64 BSB)

Kodwa-ke, akazange athi, "njengoba abanye bethi esikhathini esizayo uzobona iNdodana yoMuntu ..." kodwa kunalokho "kusuka manje". Kusukela kuleso sikhathi kuqhubeke, kuzoba nezibonakaliso ezibonisa ukuthi uJesu wayehleli ngakwesokunene saMandla, futhi wayezofika emafwini ezulu. Lezo zibonakaliso azange zifike ngonyaka we-70 CE, kepha ekufeni kwakhe lapho ikhethini elihlukanisa iNgcwele neYingcwele lingcwele lidwengulwe kabili ngesandla sikaNkulunkulu, ubumnyama bugubuzela umhlaba, nokuzamazama komhlaba kwazamazama umhlaba. Izimpawu azange zime noma. Ngokushesha base bebaningi abagcotshiweyo behambahamba ezweni, benza izibonakaliso zokuphulukisa ezazenziwe uJesu nokushumayela kukaKristu ovusiwe.

Ngenkathi noma isiphi isici esisodwa sesiprofetho singabonakala sinokusetshenziswa okungaphezu kokukodwa, lapho sibheka wonke amavesi ewonke, kuvela isithombe esihlukile?

Ukwenza isibonelo, uma sibheka ivesi lesithathu, sifunda lokhu:

"Futhi uzothumela izingelosi zakhe ngokukhala okukhulu kwecilongo, ziqoqe ndawonye abakhethiweyo bayo bevela emimoyeni yomine, kusukela komunye umkhawulo wamazulu kuya komunye umkhawulo wawo." (UMathewu 24: 31 Darby)

Kuphakanyiswe ukuthi iHubo 98 lichaza ukusetshenziswa kwezithombe zevesi 31. Kulelo hubo, sibona izahlulelo zikaJehova zokulunga zihambisana nokushaywa kwamacilongo, nemifula ishaya izandla, nezintaba zihlabelela ngentokozo. Kubuye kwavezwa ukuthi njengoba izingcingo ezazisetshenziswa zazisetshenziselwa ukubutha abantu bakwa-Israyeli ndawonye, ​​ukusetshenziswa kwecilongo elisevesini 31 kubhekisa ekukhishweni kwabakhethiweyo eJerusalema emuva kokubuyela emuva kwamaRoma.

Abanye basikisela ukuthi ukubuthwa kwabakhethiweyo yizingelosi kukhuluma ngokubuthwa kwamaKristu kusukela kuleso sikhathi kuze kube sosukwini lwethu.

Ngakho-ke, uma ufuna ukukholelwa ukuthi uMathewu 24: 29-31 wagcwaliseka ngesikhathi sokubhujiswa kweJerusalema, noma kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke, kubonakala kunendlela ongayilandela.

Kodwa-ke, ngicabanga ukuthi ukubuka isiprofetho sisonke futhi kungaphakathi komongo emiBhalweni yobuKristu, esikhundleni sokubuyela emuva amakhulu eminyaka ngezikhathi zangaphambi kobuKristu nemibhalo, kuyosiholela esiphethweni esijabulisayo futhi esivumelanayo.

Ake sibheke okunye.

Isisho sokuqala sithi zonke lezi zigameko zenzeka ngokushesha emva kosizi lwalezozinsuku. Ziphi izinsuku? Ungase ucabange ukuthi ikhonkotha ihlehlela eJerusalema ngoba uJesu ukhuluma ngosizi olukhulu oluthinta idolobha evesini 21. Noma kunjalo, sibheka iqiniso lokuthi wakhuluma ngezinsizi ezimbili. Evesini 9 siyafunda:

"Lapho-ke abantu bayaninikela osizini banibulale, niyakuzondwa yizizwe zonke ngenxa yegama lami." (UMathewu 24: 9)

Usizi lolu belungagcini kumaJuda kuphela, kepha lufinyelela kuzo zonke izizwe. Iyaqhubeka kuze kube sosukwini lwethu. Engxenyeni 8 yalolu chungechunge, sabona ukuthi kunesizathu sokucabanga ukuthi usizi olukhulu lweSambulo 7: 14 luyaqhubeka, futhi hhayi njengoba umcimbi wokugcina owandulela i-Amagedoni, njengoba kunjalo. Ngakho-ke, uma sibheka ukuthi uJesu ukhuluma kuMathewu 24: 29 ngosizi olukhulu kuzo zonke izinceku ezithembekile zikaNkulunkulu phakathi nesikhathi, lapho-ke lapho usizi luphelile, izehlakalo zikaMathewu 24:29 ziyaqala. Lokho kuzobeka ukugcwaliseka nekusasa lethu. Isikhundla esinjalo silingana nokulandisa okufanayo okuLuka.

“Futhi, kuzoba nezibonakaliso elangeni nasenyangeni nasezinkanyezini nasemhlabeni usizi lwezizwe ngingayazi indlela yokuphuma ngenxa yokugquma kolwandle nokuguguma kwalo. Abantu bayophela amandla ngenxa yokwesaba nokulindela izinto ezizokuza emhlabeni owakhiwe, ngoba amandla amazulu azamazama. Lapho-ke bayobona iNdodana yomuntu iza ngefu enamandla nenkazimulo enkulu. ” (Luka 21: 25-27)

Okwenzekile kusuka ngo-66 kuya ku-70 CE akuzange kulethe usizi ezizweni zomhlaba, kodwa ku-Israyeli kuphela. Ukulandisa kukaLuka akubonakali njengokugcwaliseka kwekhulu lokuqala leminyaka.

KuMathewu 24: 3, siyabona ukuthi abafundi babuze umbuzo onezingxenye ezintathu. Kuze kube manje kuleli phuzu lapho sicabangela khona, sifunde ukuthi uJesu uphendule kanjani ezimbili zalezo zingxenye ezintathu:

Ingxenye 1 yayithi: “Zonke lezi zinto ziyokwenzeka nini?” Lokho kuhambelana nokubhujiswa komuzi nethempeli ayekhuluma ngalo ngosuku lakhe lokugcina eshumayela ethempelini.

Ingxenye 2 yayithi: “Kuzoba yini isibonakaliso sokuphela kwezwe?”, Noma njengoba New World Translation ikubeka, “isiphelo sesimiso sezinto”. Lokho kwagcwaliseka lapho “uMbuso kaNkulunkulu uthathwa kubo unikezwa isizwe esithela izithelo zawo.” (Mat. 21:43) Ubufakazi bokugcina obenzekile bekungukuqedwa ngokuphelele kwesizwe samaJuda. Ukube babengabantu bakaNkulunkulu abakhethiweyo, wayengeke avumele ukubhujiswa ngokuphelele komuzi nethempeli ukuba kwenzeke. Kuze kube namuhla, iJerusalema lingumuzi ophikisanayo.

Okungekho ekucabangeni kwethu impendulo yakhe engxenyeni yesithathu yombuzo. "Luzoba yini uphawu lobukhona bakho?"

Uma amazwi akhe akuMathewu 24: 29-31 agcwaliseka ngekhulu lokuqala, khona-ke uJesu uyobe esesishiyile singaphendulanga kuleyo nto yesithathu yombuzo. Lokho kungaba ukungabinampilo kuye. Okungenani, ngabe wasitshela, "Ngeke ngikwazi ukukuphendula lokho." Isibonelo, wake wathi, "Ngisenezinto eziningi engizokusho kuwe, kepha awukwazi ukuzithwala manje." (Johane 16: 12) Kwesinye futhi isikhathi, efana nombuzo wabo eNtabeni Yeminqumo, bambuza ngokuqondile, "Uzobe usubuyisela uMbuso ka-Israyeli ngalesi sikhathi?" Akazange awushaye indiva lo mbuzo noma abashiye ngaphandle kwempendulo. Esikhundleni salokho, wabatshela ngokusobala ukuthi impendulo yinto ababengavunyelwe ukuyazi.

Ngakho-ke, kubonakala sengathi akunakwenzeka ukuthi angashiya umbuzo othi, "Ngabe yini isibonakaliso sokuba khona kwakho?", Engaphendulwanga. Okungenani, wayesitshela ukuthi asivunyelwe ukwazi impendulo.

Phezu kwakho konke lokhu, kunesibalo sesexwayiso sakhe mayelana nokungathathwa yizindaba zamanga ngokuba khona kwakhe. Kusuka emavesini 15 kuya ku-22 unikeza abafundi bakhe imiyalo yokuthi bangaphunyula kanjani nempilo yabo. Ngemuva kwalokho ku-23 kuya ku-28 ucacisa imininingwane yokugwema ukudukiswa yizindaba eziphathelene nokuba khona kwakhe. Uphetha ngokuthi ngokubatshela ukuba khona kwakhe kuzobonakala kalula kubo bonke njengokukhanya esibhakabhakeni. Ube esechaza imicimbi engafanelana naleyo mibandela. Yize kunjalo, ukuza kukaJesu ngamafu ezulu bekuzoba lula kakhulu ukubona njengesibani sokukhanya okukhanyisa kusuka empumalanga kuye entshonalanga futhi akhanyise isibhakabhaka.

Ekugcineni, Isambulo 1: 7 sithi, “Bheka! Ukuza kwakhe namafu, futhi wonke amehlo azombona… ”Lokhu kufana noMathewu 24:30 ofundeka kanje:“… bazobona iNdodana yomuntu iza emafwini… ”. Njengoba isambulo sabhalwa eminyakeni eminingi ngemuva kokuwa kweJerusalema, lokhu futhi kukhomba ekugcwalisekeni kwesikhathi esizayo.

Ngakho-ke manje, lapho sidlulela evesini lokugcina, si:

"Futhi uzothumela izingelosi zakhe ngokukhamuluka okukhulu kwecilongo, ziqoqe abakhethiweyo bakhe emimoyeni yomine, kusukela emkhawulweni wezulu kuze kube komunye." (UMathewu 24:31 BSB)

"Lapho-ke uzothumela izingelosi, zibuthe abakhethiweyo bakhe emimoyeni yomine, kusukela emkhawulweni womhlaba kuze kube semkhawulweni wezulu." (Marku 13:27 NWT)

Kunzima ukubona ukuthi “kusukela emkhawulweni womhlaba kuze kube semkhawulweni wezulu” angafanelana kanjani nokuphuma endaweni okwenzeka kakhulu eJerusalema okwenzeka ngo-66 CE

Bheka manje ubudlelwano phakathi kwalawo mavesi nalawa, alandelayo:

“Bheka! Nginitshela imfihlo engcwele: Ngeke sonke silele [ngokufa], kodwa sonke siyoshintshwa, ngomzuzwana, ngokuqwayiza kwamehlo, ngesikhathi secilongo lokugcina. Ngoba icilongo liyokhala, futhi abafileyo bayovuswa bengonakali, futhi thina siyoshintshwa. ” (1 Kor. 15:51, 52 NWT)

“… INkosi uqobo izokwehla ezulwini inezwi eliyalayo, ngezwi lengelosi enkulu nange Icilongo likaNkulunkulu, futhi labo abafile ebunyeni noKristu bayovuka kuqala. Emva kwalokho thina abaphilayo abasindayo, kanye nabo, siyothathwa sibhekane namafu ukuze sihlangabeze iNkosi emoyeni; ngakho-ke siyohlala sinenkosi njalo. ” (1 Thes. 4:16, 17)

Wonke la mavesi afaka ukushaywa kwecilongo futhi wonke akhuluma ngokubuthwa kwabakhethiweyo ovukweni noma ekuguqukeni, okwenzeka ebusweni beNkosi.

Ngokulandelayo, emavesini 32 kuya ku-35 kaMathewu, uJesu unikeza abafundi bakhe isiqinisekiso sokuthi ukubhujiswa kweJerusalema okwakubikezelwe kuzofika esikhathini esinqunyelwe futhi kusazobonwa kusengaphambili. Ngemuva kwalokho emavesini 36 kuya ku-44 ubatshela okuphambene maqondana nokuba khona kwakhe. Kuzokwenzeka kungalindelekile futhi akukho sikhathi esibekiwe sokugcwaliseka kwako. Lapho ekhuluma evesini 40 lamadoda amabili asebenza omunye athathwe omunye ashiywe, bese kuthi futhi evesini 41 labesifazane ababili basebenze kanti omunye uthathwe omunye ashiywe, akakwazi ukuthi akhulume ngokuphunyuka eJerusalema. Lawo maKhristu awazange athathwe ngokungazelelwe, kodwa ashiya idolobha ngokuzithandela kwawo, futhi noma ngubani owayefuna ngabe asele nabo. Kodwa-ke, umbono wokuba umuntu athathwe ngenkathi umlingani wakhe eshiywe ufana nomqondo wokuthi abantu bashintshwe ngokuzumayo, ngokuqwayiza kwamehlo, kube into entsha.

Ngamafuphi, ngicabanga ukuthi lapho uJesu ethi “masinyane emva kosizi lwalezozinsuku”, ukhuluma ngosizi olukhulu ukuthi mina nawe sikukhuthazelela manje. Lolo sizi luzophela lapho izenzakalo ezihlobene nokuba khona kukaKristu zenzeka.

Ngikholwa ukuthi uMathewu 24: 29-31 ukhuluma ngokuba khona kukaKristu, hhayi ukubhujiswa kweJerusalema.

Kodwa-ke, ungahle ungivumele futhi lokho kulungile. Lesi ngesinye salezi zindima zebhayibheli lapho singenakuqiniseka ngokuphelele ngokusetshenziswa kwaso. Ingabe kunendaba? Uma ucabanga ngenye indlela futhi ngicabanga enye, ingabe insindiso yethu izovalwa? Uyabona, ngokungafani nemiyalo uJesu ayinika abafundi bakhe abangamaJuda mayelana nokubaleka idolobha, ukusindiswa kwethu akuncike ekuthatheni inkambo yesenzo ngasikhathi esithile ngokuya ngesibonakaliso esithile, kodwa kunalokho, ekulaleleni kwethu okuqhubekayo nsuku zonke zezimpilo zethu. Lapho-ke, lapho iNkosi ibonakala njengesela ebusuku, iyakunakekela ukusophula. Lapho isikhathi sifika, iNkosi izosithatha.

Haleluya!

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.