Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 10: Isibonakaliso Sobukhona BukaKristu

by | Kwangathi 1, 2020 | Kuhlolisisa uMathewu 24 Uchungechunge, Amavidiyo | 29 amazwana

Siyakwamukela. Lokhu kuyingxenye ye-10 yokuhlaziywa kwethu kocwaningo kukaMathewu 24.

Kuze kube manje, sichithe isikhathi esiningi sisusa zonke izimfundiso zamanga nezincazelo zamanga eziyiphutha ezenze umonakalo omkhulu ekukholweni kwezigidi zamaKristu aqotho futhi athembayo kule minyaka engamakhulu amabili edlule. Sibonile ukuhlakanipha kweNkosi yethu ekusixwayiseni ngemigibe yokuhumusha izehlakalo ezejwayelekile njengezimpi noma ukuzamazama komhlaba njengezimpawu zokuza kwayo. Sibonile ukuthi wabanika kanjani indlela yokuphunyuka abafundi bakhe ekubhujisweni kweJerusalema ngokubanika izimpawu ezibonakalayo abazodlula kuzo. Kodwa into eyodwa esingazange siyenze yinto eyodwa esithinta kakhulu thina uqobo: ubukhona bakhe; ukubuya kwakhe njengeNkosi. Uzobuya nini uJesu Kristu azobusa umhlaba futhi abuyisele lonke uhlanga lwesintu emndenini kaNkulunkulu?

UJesu wayazi ukuthi imvelo yomuntu ingadala kithi sonke ukukhathazeka kokufuna ukwazi impendulo yalowo mbuzo. Wayazi futhi nokuthi lokho kwakuyosivikela kangakanani ekukhohlisweni amadoda angathembekile afafaza amanga. Ngisho namanje, lokhu sekudlule isikhathi kulo mdlalo, amaKristu aphikisayo njengoFakazi BakaJehova acabanga ukuthi ubhadane lwe-coronavirus luphawu lokuthi uJesu usezovela. Bafunda amazwi kaJesu esixwayiso, kodwa ngandlela thile, bawaphendukisela kokuphambene nalokho akushoyo.

UJesu futhi wasixwayisa kaninginingi mayelana nokuba yizisulu zabaprofethi bamanga nabagcotshiwe bamanga. Izexwayiso zakhe ziyaqhubeka ziye emavesini esizowadingisisa, kepha ngaphambi kokuba siwafunde, ngifuna ukwenza ucwaningo oluncane.

Ungacabanga nje okwesikhashana ukuthi bekuyoba njani ukuba ngumKristu eJerusalema ngo-66 CE lapho idolobha lizungezwe ibutho lempi elikhulu kunawo wonke ngaleso sikhathi, ibutho laseRoma elalingakaze linqotshwe? Zibeke lapho manje. Ezindongeni zedolobha, uyabona amaRoma akha uthango lwezigxobo ezicijile ukuze ungaphunyuki, njengoba uJesu abikezela. Lapho ubona amaRoma akha ukwakheka kwawo kwesihlangu seTortuga ukuze alungiselele isango lethempeli elizoshiswa ngaphambi kokuhlasela kwabo, ukhumbula amazwi kaJesu ngento enengekayo emi endaweni engcwele. Konke kuyenzeka njengoba kwakubikezelwe, kepha ukweqa kubonakala kungenakwenzeka. Abantu bahlazekile futhi kunezinkulumo eziningi zokuzinikela, kepha lokho bekungeke kugcwalise amazwi eNkosi.

Ingqondo yakho isenkingeni yokudideka. UJesu ukutshele ukuthi ubaleke lapho ubona lezi zibonakaliso, kodwa kanjani? Ukuphunyuka manje kubonakala kuyinto engenakwenzeka. Uyolala ngalobo busuku, kodwa ulala ngokulingene. Udliwe ukukhathazeka ngokuthi ungawusindisa kanjani umndeni wakho.

Ekuseni, kwenzeke isimangaliso. Kufika izwi lokuthi amaRoma ahambile. Ngokungachazeki, lonke ibutho lamaRoma seligoqe amatende alo labaleka. Amabutho empi amaJuda asemkhankasweni omkhulu. Kuwukunqoba okukhulu! Ibutho lamaRoma elinamandla lifake umsila lagijima. Wonke umuntu uthi uNkulunkulu ka-Israyeli wenze isimangaliso. Kepha wena, njengomKristu, wazi okwehlukile. Noma kunjalo, ngabe udinga ngempela ukubaleka ngokushesha okungaka? UJesu wathi ungabuyeli emuva ukuyothatha izinto zakho, kepha phuma ngaphandle komuzi ngokushesha. Noma kunjalo unekhaya lokhokho bakho, ibhizinisi lakho, izinto eziningi okufanele uzicabangele. Bese kuba nezihlobo zakho ezingakholwa.

Kunezinkulumo eziningi zokuthi uMesiya usefikile. Lokho manje, umbuso wakwa-Israyeli uzobuyiselwa. Ngisho nabanye babafowenu abangamaKristu bayakhuluma ngalokhu. Uma uMesiya eze ngempela, pho ubalekelani manje?

Uyalinda, noma uyahamba? Lesi akusona isinqumo esincane. Kuyisinqumo sokuphila nokufa. Ngemuva kwalokho, amazwi kaJesu abuya engqondweni yakho.

“Uma umuntu ethi kini, 'Bhekani! Nangu uKristu, 'noma,' Bheka! ' ungakukholwa. Ngoba kuyovela oKristu bamanga nabaprofethi bamanga futhi bayonikeza izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso ezinkulu ukuze badukise, uma kungenzeka, ngisho nabakhethiweyo. Bheka! Nginixwayisile. Ngakho-ke, uma abantu bethi kini, 'Bhekani! Usehlane, 'ungaphumi; 'Bheka! Usegumbini elingaphakathi, 'ungakukholwa. Ngoba njengoba nje umbani uphuma ezingxenyeni zasempumalanga ukhanye ubheke ezingxenyeni ezisentshonalanga, kuyoba njalo nokuba khona kweNdodana yomuntu.â (UMathewu 24: 23-27, New World Translation)

Futhi-ke, ngala mazwi ekhala ezindlebeni zakho, uqoqa umndeni wakho ubalekele ezintabeni. Ususindisiwe.

Ngikhulumela abaningi, njengami, balalela abantu besitshela ukuthi uKristu ufike ngokungabonakali, sengathi usegumbini elifihlekile noma ukude namehlo asehlane, ngingafakazela ukuthi inkohliso inamandla kangakanani, nokuthi kanjani kudla isifiso sethu sokwazi izinto uNkulunkulu akhethe ukuzigcina zifihlekile. Kusenza izisulu ezilula zezimpisi ezigqoke isikhumba semvu ezifuna ukulawula nokuxhaphaza abanye.

UJesu usitshela ngokungagunci: “Ningakukholwa!” Lokhu akusona isiphakamiso esivela eNkosini yethu. Lo ngumyalo wasebukhosini futhi akumele weqe umthetho.

Ngemuva kwalokho ususa konke ukuqiniseka ngokuthi sizokwazi kanjani ngokuqinisekile ukuthi ukuba khona kwakhe sekuqalile. Asikufunde lokho futhi.

“Ngoba njengoba nje umbani uphuma ezingxenyeni zasempumalanga ukhanye ubheke ezingxenyeni ezisentshonalanga, kuyoba njalo nokuba khona kweNdodana yomuntu.” (Mt 24: 23-27 NWT)

Ngikhumbula ngisekhaya kusihlwa, ngibuka i-TV, lapho kukhanya umbani. Noma sekukhishwe izimpumputhe, ukukhanya kwakukhanya kakhulu kangangokuba kwavuza phakathi. Ngangazi ukuthi kunesiphepho ngaphandle, nangaphambi kokuba ngizwe ukuduma.

Kungani uJesu asebenzisa lo mfanekiso? Cabanga ngalokhu: Wayesanda kusitshela ukuthi singakholelwa noma ngubani — UMUNTU — ethi uyazi ngobukhona bukaKristu. Ube esesinikeza umfanekiso okhanyayo. Uma umi ngaphandle — ake sithi usepaki — lapho umbani ubaneka esibhakabhakeni bese lo muntu oseduze kwakho ekuncenga athi, “Hawu, uyazi? Umbani uvele wabaneka. ” Mhlawumbe ubuzombuka bese ucabanga, “Yeka isilima. Ingabe ucabanga ukuthi ngiyimpumputhe? ”

UJesu usitshela ukuthi awudingi muntu ozokutshela ngobukhona bakhe ngoba uzokwazi ukuzibonela. Ukukhanyisa akuyona neze ihlelo. Akuveli kumakholwa kuphela, kodwa hhayi kwabangakholwayo; ezifundweni, kodwa hhayi kwabangafundile; kwabahlakaniphileyo, kepha hhayi kwabangenangqondo. Wonke umuntu uyayibona futhi uyazi ukuthi iyini.

Manje, ngenkathi isixwayiso sakhe sasiqondiswe ngqo kubafundi bakhe abangamaJuda ababezophila ngesikhathi sokuvinjezelwa kwamaRoma, ucabanga ukuthi kunesilinganiso semikhawulo kuso? Vele akunjalo. Uthe ukuba khona kwakhe kuzobonakala njengombani okhanyisa esibhakabhakeni. Wake wayibona? Ngabe ukhona obonile ubukhona bakhe? Cha? Lapho-ke isexwayiso sisasebenza.

Khumbula lokho esikufundile ngokuba khona kwakhe kwividiyo edlule yalolu chungechunge. UJesu wayekhona njengoMesiya iminyaka emi-3 ½, kodwa “ukuba khona” kwakhe kwakungakaqali. Leli gama linencazelo esiGrekini elingekho esiNgisini. Igama lesiGreki lithi parousia futhi kumongo kaMathewu 24, kukhulunywa ngokungena endaweni yesehlakalo samandla amasha nalawo anqobayo. UJesu weza (ngesiGreki, eleusis) njengoMesiya futhi wabulawa. Kepha lapho ebuya, kuzoba ubukhona bakhe (ngesiGreki, parousia) ukuthi izitha zakhe zizofakaza; ukungena kweNkosi enqobayo.

Ukuba khona kukaKristu akuzange kukhanye esibhakabhakeni ukuze kubonwe yibo bonke ngo-1914, futhi akuzange kubonwe ngekhulu lokuqala. Kepha ngaphandle kwalokho, sinobufakazi bemiBhalo.

“Futhi angithandi ukuthi nibe abangenalwazi, bazalwane, mayelana nalabo abalele, ukuze ningadabuki, njengabanye bonke abangenathemba, ngoba uma sikholwa ukuthi uJesu wafa futhi wavuka, kanjalo noNkulunkulu labo ukulala ngoJesu uzokuletha naye, ngoba lokhu sikusho kuwe ngezwi leNkosi, ukuthi thina esiphilayo - esihlala kuze kube sekufikeni kweNkosi - asikwazi ukubandulela abalele, ngoba iNkosi uqobo, ngokumemeza, ngezwi lesikhulu esiyisithunywa, nangecilongo likaNkulunkulu, kuzokwehla kusuka ezulwini, futhi abafele kuKristu bayovuka kuqala, khona-ke thina esiphilayo, esisasele, kanye nabo sihlwithelwe emafwini sihlangabeze iNkosi emoyeni, ngakho-ke njalo siyoba neNkosi… ”(1 Thesalonika 4: 13-17 i-Young's Literal Translation)

Lapho kukhona uKristu, uvuko lokuqala luyenzeka. Abagcini ngokuvuswa abathembekile, kepha ngasikhathi sinye, labo abaphilayo bazoguqulwa futhi bathathwe bakhuphuke bahlangabeze iNkosi. (Ngisebenzise igama elithi "ukuhlwithwa" ukuchaza lokhu kuvidiyo eyedlule, kodwa esinye isibukeli esiqaphile sangidonsela amehlo enhlanganweni laleli gama linombono wokuthi wonke umuntu uya ezulwini. Ngakho-ke, ukugwema noma iyiphi incazelo engemihle noma edukisayo, lokhu kuzokubiza "ngoguquko".)

UPowula ubuye abhekisele kulokhu lapho ebhalela abaseKorinte:

“Bheka! Ngithi kuwe imfihlo engcwele: Ngeke sonke silale ekufeni, kepha sonke siyoshintshwa, ngomzuzwana, lapho sishaywa iso, ngesikhathi secilongo lokugcina. Ngoba icilongo liyokhala, futhi abafileyo bayovuswa bengonakali, futhi sizoguqulwa. ” (1 Kor. 15:51, 52 NWT)

Manje, uma ubukhona bukaKristu babenzeka ngo-70 CE, ngabe ngabe awekho amaKristu asele emhlabeni ukwenza umsebenzi wokushumayela osilethele eqophelweni lapho ingxenye yesithathu yomhlaba ithi ingamaKristu. Ngokunjalo, ukube ubukhona bukaKristu babenzeka ngo-1914 — njengoba kusho oFakazi — futhi uma abagcotshiwe abalele ekufeni bevusiwe ngo-1919 — futhi, njengoba oFakazi besho — pho kwenzeka kanjani ukuthi basekhona abagcotshiwe kuleNhlangano namuhla? Bekufanele ngabe bonke baguqulwa ngokuphazima kweso ngo-1919.

Ngempela, noma ngabe sikhuluma ngo-70 CE noma u-1914 noma olunye usuku emlandweni, ukunyamalala okungazelelwe kwenani elikhulu labantu bekungashiya uphawu lwalo emlandweni. Uma ungekho umcimbi onjalo futhi ungekho noma yimuphi umbiko wokubonakaliswa okubonakalayo kokufika kukaKristu njengeNkosi — ngokufana nokukhanya okukhanyisa esibhakabhakeni — singasho ngokuphepha ukuthi kusamele abuye.

Uma kungabaza kuhlala kunjalo, cabanga ngalo mbhalo okhuluma ngalokho uKristu azokwenza phambi kwakhe:

“Manje maqondana nokuzayo [Parousia - “Ubukhona”] beNkosi yethu uJesu Kristu kanye nokubuthanela kwethu ndawonye kuye, siyanicela, bazalwane, ukuba ningaxineki kalula noma nishiswe ngawuphi umoya noma umyalezo noma incwadi ebonakala ngathi ivela kithi, sithi uSuku lweNkosi selifikile. Makungabikho muntu onikhohlisayo nangayiphi na indlela, ngoba ngeke kuze kufike ukuvela kokuvukelwa komthetho, indodana yokubhujiswa — indodana yembubhiso. Uzoziphikisa futhi azikhulise ngaphezu kwakho konke okuthiwa unkulunkulu noma into ekhulekelwa. Ngakho-ke uyozihlalela ethempelini likaNkulunkulu, ezitshela ukuthi unguNkulunkulu. ” (2 Thes. 2: 1-5 BSB)

Kuqhubeka kusuka evesini 7:

“Imfihlakalo yokungabi namthetho isivele isebenza, kepha oyinqanda manje uzoqhubeka aze asuswe endleleni. Bese kwembulwa ongemthetho, lowo iNkosi uJesu eyombulala ngomlomo womlomo wayo futhi uyiqede ngobukhosi bokufika Kwayo [Parousia - "Ubukhona"]. "

“Okuzayo [Parousia - "Ukuba khona"] komuntu ongenamthetho kuzohambisana nokusebenza kukaSathane, nangazo zonke izinhlobo zamandla, nezibonakaliso, kanye nesimanga samanga, nangayo yonke inkohliso emibi eqondiswe kulabo ababhubhayo, ngoba benqaba uthando lweqiniso ngabe ubasindisile. Ngalesi sizathu, uNkulunkulu uzobathumela inkohliso enamandla ukuze bakholwe ngamanga, ukuze ukwahlulelwa kuzokwehlela bonke abangakholwanga iqiniso futhi abajabulele ububi. ” (2 Thes. 2: 7-12 BSB)

Kungaba khona ukungabaza ukuthi lo ongenamthetho usasebenza futhi wenza kahle kakhulu, ngiyabonga kakhulu. Noma ingabe inkolo yamanga nobuKristu bezihlubuki buye baba nosuku lwayo? Hhayi okwamanje, kubonakala sengathi. Ongqongqoshe abazifihle ngokulunga mbumbulu basaphethe kakhulu. UJesu kusamele ahlulele, “ambulale ambulale” lo ongenamthetho.

Ngakho-ke manje sifika endimeni enenkinga kaMathewu 24: 29-31. Ufundeka kanje:

“Masinyane emva kosizi lwalezozinsuku, ilanga liyakuba mnyama, nenyanga ingakhanyi ukukhanya, nezinkanyezi ziyokuwa ezulwini, namandla amazulu azamazama. Lapho-ke kuzovela isibonakaliso seNdodana yomuntu ezulwini, futhi zonke izizwe zomhlaba ziyozishaya ngosizi, zibone iNdodana yomuntu iza ngamafu ezulu ngamandla nenkazimulo enkulu. Uthume izingelosi zakhe ngokukhala okukhulu kwecilongo, ziqoqe abakhethiweyo bakhe emimoyeni yomine, kusukela emkhawulweni wezulu kuya komunye umkhawulo wamazulu. ” (UMathewu 24: 29-31 NWT)

Kungani lokhu ngikubiza ngokuthi yindima eyinkinga?

Kubukeka sengathi kukhulunywa ngokuba khona kukaKristu, akunjalo? Unesibonakaliso seNdodana yomuntu esibonakala ezulwini. Wonke umuntu emhlabeni, okholwayo nongakholwa ngokufanayo uyakubona. Ngemuva kwalokho kuvele uKristu uqobo.

Ngicabanga ukuthi uzovuma ukuthi kuzwakala njengombani okhanyisa isibhakabhaka. Unecilongo elikhalayo bese kuthi abakhethiweyo baqoqwe. Sivele sifunde amazwi kaPawulu aya kwabaseThesalonika nabaseKorinte afana namazwi kaJesu lapha. Manje, yini inkinga? UJesu uchaza izehlakalo ezizayo, angithi?

Inkinga ukuthi uthi zonke lezi zinto zenzeka “masinyane emva kosizi lwalezozinsuku…”.

Umuntu uzokucabanga ngokwemvelo ukuthi uJesu ukhombisa usizi olwenzeka ngo-66 CE, olwanqanyulwa. Uma kunjalo, ngakho-ke angeke akhulume ngobukhona bakhe besikhathi esizayo, ngoba sesivele siphethe ukuthi ukuguqulwa kwamaKristu aphilayo akukenzeki nokuthi akukaze kube khona ukubonakaliswa kwamandla obukhosi bukaJesu afakazelwa yibo bonke abantu Umhlaba ozoletha ukubhujiswa kwalowo ongenamthetho.

Impela, abahleki bosulu basathi, “Kuphi lokhu kuba khona kwakhe okuthenjisiwe? Ingani, kusukela ngosuku okhokho bethu abalala ngalo ekufeni, zonke izinto ziyaqhubeka njengoba zinjalo kwasekuqaleni kwendalo. ” (2 Petru 3: 4)

Ngiyakholelwa ukuthi uMathewu 24: 29-31 ukhuluma ngokuba khona kukaJesu. Ngikholwa ukuthi kunencazelo ezwakalayo yokusetshenziswa kwenkulumo ethi “masishane emva kwalolo sizi”. Kodwa-ke, ngaphambi kokungena kukho, bekungaba okulungile ukubheka olunye uhlangothi lwemali, umbono ophethwe amaPreterist.

(Sibonga ngokukhethekile "Izwi Elinengqondo" ngalolu lwazi.)

Sizoqala ngevesi 29:

"Kepha masinyane emva kosizi lwalezo zinsuku ilanga liyakuba mnyama, nenyanga ingayikhanyisi, izinkanyezi ziwe ezulwini, namandla amazulu azamazama." (UMathewu 24: 29 Darby Translation)

Izingathekiso ezifanayo zazisetshenziswa uNkulunkulu ngo-Isaya lapho eprofetha ngeBabiloni ngenkondlo.

Izinkanyezi zezulu nemilaza yazo
ngeke inikeze ukukhanya kwabo.
Ilanga eliphumayo lizakuba mnyama,
nenyanga ngeke inikeze ukukhanya kwayo.
(U-Isaya 13: 10)

Ingabe uJesu wayesebenzisa isifanekiselo esifanayo lapho kubhujiswa iJerusalema? Mhlawumbe, kepha masingafiki kunoma yisiphi isiphetho njengamanje, ngoba lelo chaza lilingana nokuba khona kwesikhathi esizayo, ngakho-ke akunakuphikwa ukucabanga ukuthi kungasebenza kuphela eJerusalema.

Ivesi elilandelayo kuMathewu liyafundeka:

“Futhi kuyakuvela isibonakaliso seNdodana yomuntu ezulwini; Zonke izizwe zomhlaba ziyakukhala, zibone iNdodana yomuntu iza phezu kwamafu ezulu enamandla nenkazimulo enkulu. " (UMathewu 24:30 Darby)

Kunokunye ukufana okujabulisayo okutholakala ku-Isaya 19: 1 othi:

“Umthwalo weGibhithe. Bhekani, uJehova ukhwela efwini elinamandla, weza eGibithe; izithixo zaseGibithe ziyashukunyiswa phambi kwakhe, nenhliziyo yeGibithe iyancibilika phakathi kwalo. (Darby)

Ngakho-ke, isingathekiso esiza-emafwini sithathwa njengesikhombisa ukufika kwenkosi enqobayo kanye / noma nesikhathi sokwahlulela. Lokho kungafanelana nalokho okwenzeka eJerusalema. Lokhu akusho ukuthi basibonile ngempela “isibonakaliso seNdodana yomuntu ezulwini” nokuthi ngemuva kwalokho bambona ngokoqobo “eza emafwini ezulu ngamandla nenkazimulo enkulu”. Ngabe amaJuda aseJerusalema naseJudiya abona ukuthi ukubhujiswa kwabo kwakungekhona okwenziwa yiRoma, kodwa kwakuyisandla sikaNkulunkulu?

Abanye bakhomba kulokho uJesu akutshela abaholi benkolo ecaleni lakhe njengokusekela ukusetshenziswa kwekhulu lokuqala kuMathewu 24:30. Wathi kubo: “Ngithi kini nonke, kusukela manje niyakubona iNdodana yomuntu ihlezi ngakwesokunene saMandla, iza ngamafu ezulu.” (Mathewu 26:64 BSB)

Yize kunjalo, akashongo ukuthi, “njengezinto ezithile esikhathini esizayo nizobona iNdodana yoMuntu…” kodwa kunalokho “kusukela manje kuqhubeke”. Kusukela ngaleso sikhathi kuya phambili, kuzoba khona izimpawu ezikhombisa ukuthi uJesu wayehleli ngakwesokunene saMandla, futhi wayezofika ngamafu ezulu. Lezo zimpawu azifikanga ngo-70 CE, kodwa ekufeni kwakhe lapho ikhethini elihlukanisa iNgcwele neNgcwelengcwele lidabuka kabili ngesandla sikaNkulunkulu, futhi ubumnyama basibekela izwe, nokuzamazama komhlaba kwazamazamisa isizwe. Izimpawu nazo azimanga. Ngokushesha kwase kuba nabaningi abagcotshiwe ababehambahamba ezweni, benza izibonakaliso zokuphulukisa uJesu azenzile nokushumayela ngoKristu ovusiwe.

Ngenkathi noma isiphi isici esisodwa sesiprofetho singabonakala sinokusetshenziswa okungaphezu kokukodwa, lapho sibheka wonke amavesi ewonke, kuvela isithombe esihlukile?

Ukwenza isibonelo, uma sibheka ivesi lesithathu, sifunda lokhu:

"Futhi uzothumela izingelosi zakhe ngokukhala okukhulu kwecilongo, ziqoqe ndawonye abakhethiweyo bayo bevela emimoyeni yomine, kusukela komunye umkhawulo wamazulu kuya komunye umkhawulo wawo." (UMathewu 24: 31 Darby)

Kuphakanyisiwe ukuthi iHubo 98 lichaza ukusetshenziswa komfanekiso wevesi 31. KuleloHubo, sibona izahlulelo zikaJehova ezilungile zihambisana nokushaywa kwamacilongo, kanye nemifula ishaya izandla, nezintaba zihlabelela ngenjabulo. Kuphakanyisiwe futhi ukuthi njengoba ukubizwa kwecilongo kwakusetshenziselwa ukuqoqa abantu bakwa-Israyeli ndawonye, ​​ukusetshenziswa kwecilongo evesini 31 kukhomba ekukhishweni kwabakhethiweyo eJerusalema kulandela ukuhlehla kwamaRoma.

Abanye basikisela ukuthi ukubuthwa kwabakhethiweyo yizingelosi kukhuluma ngokubuthwa kwamaKristu kusukela kuleso sikhathi kuze kube sosukwini lwethu.

Ngakho-ke, uma ufuna ukukholelwa ukuthi uMathewu 24: 29-31 wagcwaliseka ngesikhathi sokubhujiswa kweJerusalema, noma kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke, kubonakala kunendlela ongayilandela.

Kodwa-ke, ngicabanga ukuthi ukubuka isiprofetho sisonke futhi kungaphakathi komongo emiBhalweni yobuKristu, esikhundleni sokubuyela emuva amakhulu eminyaka ngezikhathi zangaphambi kobuKristu nemibhalo, kuyosiholela esiphethweni esijabulisayo futhi esivumelanayo.

Ake sibheke okunye.

Isisho sokuqala sithi zonke lezi zehlakalo zenzeka ngokushesha ngemuva kosizi lwalezo zinsuku. Yiziphi izinsuku? Ungase ucabange ukuthi kuyibethela phansi eJerusalema ngoba uJesu ukhuluma ngosizi olukhulu oluthinta umuzi evesini 21. Kodwa-ke, asilinaki iqiniso lokuthi wakhuluma ngezinsizi ezimbili. Evesini 9 siyafunda:

"Lapho-ke abantu bayaninikela osizini banibulale, niyakuzondwa yizizwe zonke ngenxa yegama lami." (UMathewu 24: 9)

Lolu sizi aluzange lilinganiselwe kumaJuda kuphela, kepha ludlulela kuzo zonke izizwe. Kuyaqhubeka kuze kube sosukwini lwethu. Engxenyeni yesi-8 yalolu chungechunge, sibone ukuthi kunesizathu sokubheka usizi olukhulu lwesAmbulo 7:14 njengeqhubeka, hhayi nje ngomcimbi wokugcina owandulela i-Armagedoni, njengoba kuvame ukukholelwa. Ngakho-ke, uma sibheka ukuthi uJesu ukhuluma kuMathewu 24:29 ngosizi olukhulu kuzo zonke izinceku zikaNkulunkulu ezithembekile kuze kube yisikhathi, lapho-ke lapho lolo sizi seluphelile, izehlakalo zikaMathewu 24:29 ziyaqala. Lokho kungabeka ukugcwaliseka ekusaseni lethu. Ukuma okunjalo kuvumelana nokulandisa okufanayo okukuLuka.

“Futhi, kuzoba nezibonakaliso elangeni nasenyangeni nasezinkanyezini nasemhlabeni usizi lwezizwe ngingayazi indlela yokuphuma ngenxa yokugquma kolwandle nokuguguma kwalo. Abantu bayophela amandla ngenxa yokwesaba nokulindela izinto ezizokuza emhlabeni owakhiwe, ngoba amandla amazulu azamazama. Lapho-ke bayobona iNdodana yomuntu iza ngefu enamandla nenkazimulo enkulu. ” (Luka 21: 25-27)

Okwenzeka kusuka ngo-66 kuya ku-70 CE akuzange kulethe usizi ezizweni zomhlaba, kodwa kwaletha ku-Israyeli kuphela. Ukulandisa kukaLuka kubonakala kungafani ne-jibe nokugcwaliseka kwekhulu lokuqala.

KuMathewu 24: 3, siyabona ukuthi abafundi babuza umbuzo onezingxenye ezintathu. Kuze kube manje sisacubungula, sifunde ukuthi uJesu uziphendule kanjani izingxenye ezimbili zalezi ezintathu:

Ingxenye 1 ibithi: “Ziyokwenzeka nini zonke lezi zinto?” Lokho kumayelana nokubhujiswa komuzi nethempeli akhuluma ngalo ngosuku lwakhe lokugcina eshumayela ethempelini.

Ingxenye 2 ibithi: "Siyoba yini isibonakaliso sokuphela kwesikhathi?", Noma njengoba i-New World Translation ikubeka, "isiphelo sesimiso sezinto". Lokho kwagcwaliseka lapho “uMbuso kaNkulunkulu uthathwa kubo unikwa isizwe esithela izithelo zawo.” (Mathewu 21:43) Ubufakazi bokugcina obenzekile kwakuwukuqedwa ngokuphelele kwesizwe samaJuda. Ukube babengabantu bakaNkulunkulu abakhethiwe, wayengeke avumele ukubhujiswa okuphelele komuzi nethempeli. Kuze kube namuhla, iJerusalema lingumuzi ophikisanayo.

Okushoda ekucabangeni kwethu yimpendulo yakhe engxenyeni yesithathu yombuzo. “Siyoba yini isibonakaliso sokuba khona kwakho?”

Uma amazwi akhe akuMathewu 24: 29-31 agcwaliseka ngekhulu lokuqala, khona-ke uJesu uzobe esesishiye singenampendulo yaleso sici sombuzo. Lokho bekungeke kube yisimilo sakhe. Okungenani wayezositshela, “Angikwazi ukukuphendula lokho.” Isibonelo, wake wathi, “Ngisenezinto eziningi engingazisho kuwe, kodwa awukwazi ukuzithwala manje.” (Johane 16:12) Kwesinye isenzakalo, esifana nombuzo wabo eNtabeni Yeminqumo, bambuza ngokuqondile, “Ingabe uzowubuyisela umbuso wakwa-Israyeli ngalesi sikhathi?” Akazange awushaye indiva lo mbuzo noma abashiye bengenampendulo. Esikhundleni salokho, wabatshela ngokungagunci ukuthi impendulo yinto ababevunyelwe ukuyazi.

Ngakho-ke, kubonakala kungeke kwenzeke ukuthi ashiye lo mbuzo, "Siyoba yini isibonakaliso sokuba khona kwakho?", Engaphenduliwe. Okungenani, uzositshela ukuthi asivunyelwe ukwazi impendulo.

Ngaphezu kwakho konke lokhu, kunesixwayiso sesixwayiso sakhe mayelana nokungathathwa yizindaba ezingamanga ngobukhona bakhe. Kusukela emavesini 15 kuya ku-22 unikeza abafundi bakhe iziyalezo zendlela abangaphunyuka ngayo ngezimpilo zabo. Bese kuthi ngo-23 kuye ku-28 anikeze imininingwane yokuthi angakugwema kanjani ukudukiswa yizindaba ngobukhona bakhe. Uphetha ngokuthi ngokubatshela ukuba khona kwakhe kuzobonakala kalula kubo bonke njengokukhanya esibhakabhakeni. Ngemuva kwalokho uchaza izehlakalo ezizofanela leyo nqubo. Ngemuva kwakho konke, ukufika kukaJesu namafu ezulu bekungaba lula ukukubona njengombani okhanyisa ovela empumalanga uye entshonalanga futhi ukhanyisa isibhakabhaka.

Ekugcineni, iSambulo 1: 7 ithi, “Bheka! Ukuza kwakhe kuza namafu, futhi wonke amehlo azombona… ”Lokhu kufana noMathewu 24:30 ofundeka kanje:“… bazobona iNdodana yomuntu iza ngamafu… ”. Njengoba iSambulo sabhalwa eminyakeni eminingi emva kokuwa kweJerusalema, nalokhu kukhomba ekugcwalisekeni kwesikhathi esizayo.

Ngakho-ke manje, lapho sidlulela evesini lokugcina, si:

"Futhi uzothumela izingelosi zakhe ngokukhamuluka okukhulu kwecilongo, ziqoqe abakhethiweyo bakhe emimoyeni yomine, kusukela emkhawulweni wezulu kuze kube komunye." (UMathewu 24:31 BSB)

"Lapho-ke uzothumela izingelosi, zibuthe abakhethiweyo bakhe emimoyeni yomine, kusukela emkhawulweni womhlaba kuze kube semkhawulweni wezulu." (Marku 13:27 NWT)

Kunzima ukubona ukuthi “kusukela emkhawulweni womhlaba kuze kube semkhawulweni wezulu” angafanelana kanjani nokuphuma endaweni okwenzeka kakhulu eJerusalema okwenzeka ngo-66 CE

Bheka manje ubudlelwano phakathi kwalawo mavesi nalawa, alandelayo:

“Bheka! Nginitshela imfihlo engcwele: Ngeke sonke silele [ngokufa], kodwa sonke siyoshintshwa, ngomzuzwana, ngokuqwayiza kwamehlo, ngesikhathi secilongo lokugcina. Ngoba icilongo liyokhala, futhi abafileyo bayovuswa bengonakali, futhi thina siyoshintshwa. ” (1 Kor. 15:51, 52 NWT)

“… INkosi uqobo izokwehla ezulwini inezwi eliyalayo, ngezwi lengelosi enkulu nange Icilongo likaNkulunkulu, futhi labo abafile ebunyeni noKristu bayovuka kuqala. Emva kwalokho thina abaphilayo abasindayo, kanye nabo, siyothathwa sibhekane namafu ukuze sihlangabeze iNkosi emoyeni; ngakho-ke siyohlala sinenkosi njalo. ” (1 Thes. 4:16, 17)

Wonke la mavesi afaka ukushaywa kwecilongo futhi wonke akhuluma ngokubuthwa kwabakhethiweyo ovukweni noma ekuguqukeni, okwenzeka ebusweni beNkosi.

Ngokulandelayo, emavesini 32 kuya ku-35 kaMathewu, uJesu unikeza abafundi bakhe iziqinisekiso zokuthi ukubhujiswa kweJerusalema okwabikezelwa kuzofika esikhathini esilinganiselwe futhi kuzobonakala. Ngemuva kwalokho emavesini 36 kuya ku-44 ubatshela okuphambene maqondana nokuba khona kwakhe. Ngeke kubonakale futhi asikho isikhathi esibekiwe sokugcwaliseka kwayo. Lapho ekhuluma evesini lama-40 lamadoda amabili asebenzayo enye izothathwa enye ishiywe, bese kuthi futhi evesini 41 labesifazane ababili abasebenzayo omunye athathwe omunye ashiywe, bekungaba nzima ukuthi akhulume ngokuphunyuka eJerusalema. Lawo maKrestu awathathwanga ngokuzumayo, kepha ashiya umuzi ngokwawo, futhi noma ngubani owayefuna wayengahamba nawo. Kodwa-ke, umqondo wokuthi umuntu athathwe ngenkathi umngane wakhe eshiyekile uhambisana nomqondo wokuthi abantu baguquke ngokuzumayo, ngokuphazima kweso, babe yinto entsha.

Ngamafuphi, ngicabanga ukuthi lapho uJesu ethi “masinyane emva kosizi lwalezo zinsuku”, ukhuluma ngosizi olukhulu esilubekezelela mina nawe namanje. Lolo sizi luzophela lapho kwenzeka izehlakalo ezihlobene nokuba khona kukaKristu.

Ngikholwa ukuthi uMathewu 24: 29-31 ukhuluma ngokuba khona kukaKristu, hhayi ukubhujiswa kweJerusalema.

Kodwa-ke, ungahle ungavumelani nami futhi kulungile. Lesi ngesinye seziqephu zeBhayibheli lapho singenakuqiniseka ngokuphelele ngokusebenza kwaso. Ingabe kunendaba ngempela? Uma ucabanga enye indlela futhi ngicabanga enye, ingabe insindiso yethu izovinjelwa? Uyabona, ngokungafani nemiyalo uJesu ayinika abafundi bakhe abangamaJuda mayelana nokubaleka edolobheni, ukusindiswa kwethu akuxhomekile ekuthatheni isenzo ngesikhathi esithile ngokuya ngophawu oluthile, kepha kunalokho, ekulaleleni kwethu okuqhubekayo nsuku zonke zokuphila kwethu. Lapho-ke, lapho iNkosi ibonakala njengesela ebusuku, izonakekela ukusophula. Lapho isikhathi sifika, iNkosi izosithatha.

Haleluya!

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    29
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x