“Yini engivimbela ukuba ngibhapathizwe?” - IzA 8:36

[Kusuka ku ws 03/20 p.2 Meyi 04 - Meyi 10]

Isigaba 1: “Ngabe ufuna ukubhapathizwa njengomfundi kaKristu! Uthando nokwazisa kuye kwashukumisela abaningi ukuba benze lokho. ”

Lesi isitatimende esifanele. Ukwazisa nothando kufanele kube yisisusa esikushukumisela ukuba usenze leso sinqumo.

Sigqugquzelwa ngumlobi ukuthi abhekele isibonelo sesikhulu esakhonza indlovukazi yase-Ethiopia.

Okomzuzwana phindela emuva bese uzama ukukhumbula ukuthi yini eyakukhuthaza ukuba ubhapathizwe.

Cishe wezwa nomuzwa wothando nokwazisa ngalokho okufundile. Kodwa-ke, akulona yini iqiniso ukuthi ngenani elikhulu labantu eLobukholwa naphakathi koFakazi BakaJehova, ubuhlobo bomndeni, ubungane, nezinye izingcindezi zenhlalo kungenzeka nazo zaba neqhaza?

Ukubukwa kuqala kwendatshana yaleli sonto kusho okulandelayo:

“Abanye abathanda uJehova abaqiniseki ukuthi ngabe bakulungele yini ukubhapathizwa njengomunye woFakazi bakhe. Uma uzizwa ngaleyo ndlela, lo mbhalo uzokusiza ukuthi ubukeze ezinye zezinto ezingokoqobo ongazenza ezizokuholela ekubhapathizweni. ”

Yiziphi izindikimba eziphambili ezizodingidwa kulesi sihloko?

 • Funda ngoJehova ngendalo yakhe.
 • Funda ukwazisa iZwi likaNkulunkulu, iBhayibheli.
 • Funda ukuthanda uJesu, futhi nothando lwakho ngoJehova luzokhula.
 • Funda ukuthanda umndeni kaJehova
 • Funda ukwazisa nokusebenzisa izindinganiso zikaJehova.
 • Funda ukuthanda nokusekela inhlangano kaJehova
 • Siza abanye bafunde ukuthanda uJehova.

Ukuhlala sinomqondo ovulekile ake sibheke ukuthi yini esingayifunda kulendatshana yaleli sonto ephathelene nothando nokwazisa okusishukumisela ukuba sibhapathizwe.

Ake silinganise izeluleko ezinikezwe esihlokweni ngokumelene nesibonelo sesikhulu saseTopiya.

Ukulandisa kusencwadini yezEnzo 8. Sizocubungula wonke amavesi avela evesini 26 - 40, ukuthola umongo:

"26 Ingelosi yeNkosi yasisithi kuFiliphu: “Suka uye ngaseningizimu ngendlela esehla ivela eJerutha iya eGaza.” Le yindawo eyihlane. 27 Wasukuma wahamba. Futhi kwakukhona umTopiya, umthenwa, isikhulu senkantolo sikaCandace, indlovukazi yamaTopiya, owayephethe yonke ingcebo yakhe. Wayezele eJerusalema ukuzokhuleka 28 wayebuya ehleli enqoleni yakhe, wayefunda umprofethi u-Isaya. 29 UMoya wasesithi kuFiliphu: "Yehla uhlanganyele le nqola." 30 Ngakho-ke uFiliphu wagijimela kuye wayizwa ifunda umprofethi u-Isaya, yabuza, "Uyakuqonda okufundayo?" 31 Wayesethi: "Ngingakwazi kanjani ngaphandle kokuthi umuntu angiqondise?" Futhi wamema uFiliphu ukuthi akhuphuke azohlala naye. 32 Manje indima yomBhalo ayeyifunda yayile:

“Njengemvu waholelwa ekuhlatshweni nanjengewundlu ngaphambi kokuba umgundi walo athule, ngakho-ke awuvuli umlomo wakhe. 33 Ekululazeni kwakhe umthetho wenqatshwa. Ngubani ongachaza isizukulwane sakhe? Ngoba impilo yakhe isusiwe emhlabeni. ”

34Umthenwa wathi kuFiliphu: "Ngiyakubuza, umprofethi ukusho lokhu ngaye noma ngomunye umuntu?" 35UFiliphu wavula umlomo, waqala ngalo mbhalo wamtshela izindaba ezinhle ngoJesu. 36Kwathi besahamba ngomgwaqo bafika emanzini, umthenwa wathi: “Bheka, nanka amanzi; Yini engivimbela ukuba ngibhapathizwe? ” 38Wayala inqwelo ukuba ime, bobabili behlela emanzini, uFiliphu nomthenwa, yena wambhapathiza. 39Lapho bekhuphuka emanzini, umoya weNkosi wamthatha uFiliphu, umthenwa akabange esambona, wahamba indlela yakhe ejabule. 40Kepha uFiliphu wazithola ese-Azotus, kwathi ngokudlula kwakhe washumayela ivangeli kuwo wonke amadolobhana waze wafika eKhesariya. - (Izenzo 8: 26 - 40) I-Standard Standard Version

Ngaphambi kokuthi siqhubeke nokubuyekezwa ake sizinike umzuzu wokucabanga ngamavesi acashunwe;

 • Ingelosi ibonakala kuPhillip futhi imyalela ukuba abheke eningizimu: Lokhu kwakungumyalo waphezulu. Ukubhekiswa 'ingelosi yeNkosi' kubonisa ukuthi kungenzeka ukuthi lokhu kwamkelwa nguJesu Kristu.
 • Kungenzeka ukuthi umthenwa ongumTopiya wayengumJuda noma umproselithe kodwa abukho ubufakazi bokuthi wayechithe isikhathi ukuzihlanganisa namaKristu
 • Kuqala ubengawaqondi ngokuphelele amagama ka-Isaya awachazwa nguPhillip nokuthi asebenza kanjani kuJesu
 • Umthenwa wabe esebhapathizwa ngalo lolo suku:
  • Asikho isikhathi sesikhathi esidingekayo ukuze azibonakalise
  • Kwakungafanele ashumayele noma achaze noma ngubani izinkolelo zakhe
  • Kwakungekho umcimbi noma isithangami esisemthethweni okwadingeka ukuba abhapathizwe
  • Abukho ubufakazi obudingekayo ukuthi afunde ngokuqhubekayo noPhillip futhi agcwalise ifomethi yokusetshenziselwa okuthile
  • Akunabufakazi bokuthi bekufanele aphendule imibuzo emisiwe ebuzwa uPhillip
  • Waqala ukushumayeza abanye ngemuva kokubhapathizwa hhayi ngaphambili
  • UPhillip akazange amcele ukuba abe yinhlangano ethile noma wavuma umzimba obizwa ngokuthi “INdikimba Ebusayo”

Amagama asesigabeni 2 ayiqiniso lapho ethi: “Kepha kungani isikhulu sase siye eJerusalema? Ngoba wayesekhulise uthando ngoJehova. Sazi kanjani? Wayesanda kukhonza uJehova eJerusalema. "

Umbhali akagcini ngokuthi uqonde ukuthini ngokuthi “bakhonza uJehova eJerusalema”. Ukube ubekhonza ngokwesiko lamaJuda (okungenzeka ukuthi lelo cala linikezwe ukuthi ubengakuqedisisi ngokuphelele ukuthi amagama aku-Isaya abhekisele kuJesu)-ke lokhu bekuzoba uhlobo olungelutho lokukhulekelwa ngoba uJesu wayenqabe ukholo lwamaJuda.

Ngokusobala umuntu ubengeke aphethe ngokuthi bonke labo baFarisi nabaJuda ababeseJerusalema futhi benqaba uJesu “base sebevele bathande uJehova”. Singaphetha ngokuthi wayesekhulise uthando ngoJehova, ngokusekelwe ekutheni ingelosi yayala uPhillip ukuthi aye kuye futhi ngokusekelwe esifisweni sakhe sokubhapathizwa ngemuva kokuqonda kahle imibhalo. Ngokusobala, ingelosi kufanele ukuba yabona okuthile okufiselekayo kule ndoda.

Isigaba 3 sithi okulandelayo:

“Ukuthanda uJehova kungakushukumisela ukuba ubhapathizwe. Kepha uthando lungakuvimbela nokuthi wenze njalo. Kanjani? Phawula izibonelo ezimbalwa. Ungawuthanda kakhulu umndeni wakho nabangane bakho abangakholwayo, futhi ungakhathazeka ngokuthi uma ubhapathizwa, bazokuzonda ”

Abaningi balahliwe yimindeni yabo ngokuthatha uhlangothi lokuthi yini abayikholelwayo. Izihlobo zomndeni nabangane zivame ukwenza kube nzima ukuthatha izinyathelo ezinesibindi.

Lokhu futhi kuyasebenza koFakazi BakaJehova. Uma ngabe uveze obala umbono wakho maqondana nezimfundiso ezingekho emiBhalweni ezivamile phakathi koFakazi BakaJehova, bazoba ngabokuqala ukukulahla bese bekucwaswa.

Ibhokisi “Yini Ese enhliziyweni Yakho? ” kufanelekile uma kucatshangelwa ukunikezwa kwencazelo enikezwe ngumlobi ngokuthi imiphi imihlobo ehlukahlukene yenhlabathi ekuLuka 8

Lo ngumfanekiso womhlwanyeli utholakala kuLuka 8 kusuka evesini 4:

4Futhi lapho isixuku esikhulu sibuthana futhi kuye kuye abantu bevela emadolobheni amaningi, wakhuluma ngomfanekiso wathi: 5“Umhlwanyeli waphuma wayotshala imbewu yakhe. Ekuhlwanyeleni kwakhe, enye yawela endleleni, yanyathelwa, izinyoni zezulu zayiqeda. 6Enye yawela edwaleni, kwathi lapho ikhula, yabuna, ngoba yayingenamanzi. 7Futhi enye yawela phakathi kwameva, ameva akhula kanye nayo ayiminyanisa. 8Enye yawela enhlabathini enhle yakhula yazala ikhulu. ” Eseshilo lokho, wamemeza wathi, "Lowo onezindlebe zokuzwa makezwe." - (ULuka 8: 4-8) I-Standard Standard Version

Okushiwo yimbewu: “Manje umzekeliso yile: Imbewu iyizwi likaNkulunkulu. (ULuka 8: 4-8) I-Standard Standard Version

Umhlabathi Onyathelwe phansi

INqabayokulinda: “Lo muntu uthola isikhathi esincane sokulungiselela isifundo sakhe seBhayibheli. Uvame ukukhansela isifundo sakhe seBhayibheli noma aphuthe emihlanganweni ngoba ematasa enza ezinye izinto. ”

UJesu kuLuka 8:12: “Abasendleleni yilabo abezwile; khona-ke uDeveli uyeza asuse izwi ezinhliziyweni zabo, ukuze bangakholelwa futhi basindiswe. ”

Inhlabathi enamadwala

INqabayokulinda: “Lo muntu uvumela ukucindezelwa noma ukuphikiswa ontanga yakhe noma umndeni wakhe ukuze kumvimbele ekulaleleni uJehova nasekuzipheni ngezindinganiso zaKhe. ”

UJesu kuLuka 8:13: “Futhi labo abasedwaleni yilabo, lapho bezwa izwi, balamukela ngentokozo. Kepha lezi azinampande; bakholelwa isikhashana, kepha ngesikhathi sokuhlolwa bayawa. ”

Inhlabathi enameva

INqabayokulinda: “Lo muntu uthanda izinto azifunda ngoJehova, kodwa unomuzwa wokuthi ukuba nemali nezinto kuzomenza azizwe ejabule futhi evikelekile. Ngokuvamile uphuthelwa isikhathi sakhe sokutadisha iBhayibheli ngoba esebenza noma enza ukuzijabulisa okuthile. ”

UJesu kuLuka 8:14: “Kepha okuwe phakathi kwameva, yibo abezwayo, kepha lapho beqhubeka, baminyene ukukhathalela nengcebo nenjabulo yempilo, nezithelo zabo azivuthi. ”

Inhlabathi enhle

INqabayokulinda: “Lo muntu utadisha njalo iBhayibheli futhi uzama ukusebenzisa lokho akufundayo. Ubaluleke kakhulu kuye ekuphileni ukujabulisa uJehova. Naphezu kwezilingo nokuphikiswa, uyaqhubeka etshela abanye lokho akwaziyo ngoJehova. ”

UJesu kuLuka 8:15: “Kepha lokho kumhlabathi omuhle, yilabo, lapho bezwa izwi, balibambe ngokuqinile enhliziyweni eqotho nelungileyo, bathele izithelo ngokubekezela. ”

Izinkomba zesiphambano

ULuka 8: 16 “Akekho umuntu okhanyisa isibani asimboze ngembiza noma asibeka ngaphansi kombhede. Esikhundleni salokho, usibeka othini lwesibani, ukuze abangenayo bakubone ukukhanya. "

Roma 2: 7 "Kulabo abaphikelela ngokwenza okuhle bafune inkazimulo, nodumo nokungafi, uzobanika impilo engapheli."

ULuka 6:45Umuntu omuhle emcebweni omuhle wenhliziyo yakhe ukhipha okuhle; nomuntu omubi uvela emcebweni omubi wenhliziyo yakhe, ukhipha okubi, ngokuba umlomo wakhe ukhuluma ngokuchichima kwenhliziyo. ”

Amavesi acacile futhi ayazihumusha. Njengoba uJesu enganikeli eminye imininingwane mayelana nezinhlobo ezahlukahlukene zenhlabathi, ngeke senezele ukuhumusha kwethu kula magama. Izethenjwa ezisevesini 15 zisinikeza umbono wokugxila komfanekiso kaJesu. Ngokuqondile, lapho sibhekisa kuLuka 6:45 sibona ukuthi ukugxila bekuyikho impela ukuthi inhlabathi enhle ibhekisele kulabo abanenhliziyo enhle futhi yilokho okuvumela izwi likaNkulunkulu ukuthi lithele izithelo kubo.

Umzamo womlobi wengeza incazelo yakhe uyindlela yokuguqula ukucabanga komfundi ukuthi acabange ngokuya ngemfundiso yeJW. Isibonelo, ireferensi ku- "Naphezu kwezilingo nokuphikiswa, uyaqhubeka etshela abanye lokho akwaziyo ngoJehova. ” kungenye nje indlela yokuhambisa oFakazi ukuba basebenzise isikhathi sabo bashumayeza iNhlangano.

LUTHANDO olubaluleke kakhulu

Isigaba 4 sithi: “Lapho umthanda kakhulu uJehova ngaphezu kwakho konke okunye, ngeke uvumele noma yini noma ubani kukuvimbe ekumkhonzeni ” Lokhu kufanele kube njalo noma ngabe iNhlangano iba yisikhubekiso ekukhulekeleni kwethu. Kodwa-ke, uma uzwakalisa ukubhuka kwakho maqondana nezinkinga ezahlukahlukene eziphathelene nemfundiso ye-JW, kungenzeka ukuthi ubizwa ngokuthi uyisihlubuki.

Isigaba 5 sisitshela ukuthi ezigabeni ezilandelayo sizofunda ukuthi "athande uJehova ngayo yonke inhliziyo yethu, umphefumulo, ingqondo namandla ” njengoba uJesu ayala kuMarku 12:30.

Funda ngoJehova ngendalo yakhe -iphuzu eliyinhloko esigabeni 6 ukuthi njengoba sicabanga ngendalo, inhlonipho yethu ngoJehova iyokhula. Yiqiniso lokhu.

Isigaba 7 ngokuzama ukwenza ofakazi babe nomuzwa wokuthi uJehova ubakhathalela uqobo umbhali usho okulandelayo: Eqinisweni, isizathu sokuthi manje utadishe iBhayibheli ukuthi, njengoba kusho uJehova, “ngikudonsele kimi.” (Jer. 31: 3) Yize kungekho mpikiswano yokuthi uJehova unendaba nezinceku zakhe, ingabe bukhona ubufakazi bokuthi labo abafunda iBhayibheli noFakazi BakaJehova kuphela abadonswa nguJehova? Ingabe lokhu kuyasebenza kulabo abangebona oFakazi?

Kwakungobani amagama kuJeremiya ayeqondiswe kuye?

“Ngaleso sikhathi,” usho uJehova, “ngiyoba nguNkulunkulu kuyo yonke imindeni yakwa-Israyeli, babe ngabantu bami.” Usho kanje uJehova, uthi: “Abasindileyo enkembeni bazakufumana ubuntu ehlane; Ngizofika ukuzonika u-Israyeli ukuphumula. ” INKOSI yavela kithi phambilini, yathi: “Ngikuthandile ngothando olungapheliyo; Ngikudonse ngomusa ongapheli. (UJeremiya 31: 1-3) I-Standard Standard Version

Kuyacaca ukuthi lo mbhalo usebenza kuphela kuma-Israyeli. INkosi ayizange ivele kumaKristu anamuhla noma koFakazi BakaJehova ngalelo qiniso. Noma ikuphi ukusho ukuthi la magama asebenza eqenjini labantu namuhla kungukusetshenziswa kabi ngamabomu kombhalo ukwenza umfundi akholelwe ukuthi ukufunda noFakazi BakaJehova kuyingxenye yobunye baphezulu.

Isigaba 8 sineseluleko esihle kakhulu esingasetshenziswa. Sondela kuJehova ngokukhuluma naye ngomkhuleko. Thola ulwazi nokuqonda izindlela zakhe ngokutadisha iZwi lakhe, iBhayibheli.

Isigaba 9 sithi “YiBhayibheli kuphela eliqukethe iqiniso ngoJehova nangeenjongo yakhe ngawe.” Futhi isitatimende esinamandla kanjalo. Kungani-ke, ungabuza, ingabe oFakazi bayaqhubeka nokusho ukuthi yibona kuphela “kwiQiniso”? Kungani iNdikimba Ebusayo ithi bangabakhulumeli bakaNkulunkulu abakhethiweyo emhlabeni? Buphi ubufakazi obuvela eBhayibhelini bokuthi bangakwazi ukutolika futhi baguqule ukutolika kwamagama asebhayibhelini lapho “ukukhanya kwabo kukhanya”? Iningi lofakazi alisoze lathi uJehova ukhuluma neNdikimba Ebusayo ngqo njengabantu, noma kunjalo, ngokuchazwa okuqinisekisiwe, ngandlela thile bangasho ukuthi banesandla ngaphezulu kwezambulo nezincazelo ezihlobene neBhayibheli nezehlakalo zomhlaba.

Lokhu kungaze kuphakamise umbuzo engqondweni yami yonke le minyaka kuyamangaza uqobo. Kusebenza kanjani ngempela lokhu kwembulwa kwaphezulu? Akekho noyedwa phakathi kwesikhundla nefayela loFakazi ongaba nomqondo. Okungenzeka ukuthi uzwe ukuthi ukubuza ukuthi lokhu kuyenzeka kufana nokuhlambalaza emehlweni weNhlangano.

Isigaba 10 ekugcineni sisho ukuthi uJesu Kristu ungesinye isizathu esenza ukuba afunde ibhayibheli. Kodwa-ke, uJesu uyisisekelo lapho konke ukubhapathizwa kwamaKristu kusebenze khona.

Isigaba 11 “Funda ukuthanda uJesu, nothando lwakho ngoJehova luzokhula. Ngani? Ngoba uJesu ubonakalisa ngokuphelele izimfanelo zikaYise Ngakho-ke lapho uqhubeka ufunda ngoJesu, kulapho uzoqonda kangcono futhi uthande uJehova. ” Lesi mhlawumbe yisizathu esikhulu kakhulu sokwenza uJesu agxile kule ngxoxo. Asikho isibonelo esingcono salokho okushiwo uthando lukaNkulunkulu ngaphandle kukaJesu owalalela kuze kube sekufeni ukuze afeze injongo kaJehova. UJesu wakhombisa ubuntu bukaJehova ukwedlula noma isiphi esinye isidalwa esake sakha umhlaba (KwabaseKholose 1:15). Inkinga enkulu ukuthi iNhlangano igxila ekuzameni ukusifundisa ukuthanda uJehova, kepha inciphisa uJesu Kristu, oyisibonelo esihle kakhulu sokwenza lokho.

Isigaba 13 “Funda ukuthanda umndeni kaJehova. Umndeni wakho ongakholwayo kanye nabangane bakho bangaphambili kungenzeka bangaqondi ukuthi kungani ufuna ukuzinikezela kuJehova. Bangase baphikisane nawe. UJehova uzokusiza ngokunikeza umndeni ongokomoya. Uma uhlala useduze nalo mndeni ongokomoya, uzothola uthando nokusekelwa okudingayo. ” Futhi omunye umbuzo umuntu okufanele awubuze uwukuthi ngamuphi umqondo “umndeni ongakholwayo ”. Kungenzeka yini ukuthi bakholelwe kuKristu futhi mhlawumbe bangamalungu ehlelo elihlukile ngakho-ke kunomehluko emfundisweni kunezimiso zemibhalo? Yini izizathu zabo zokukuphikisa? Kungenzeka isizathu sabo kungenxa yokuthi ngokuvamile ama-JW awabekezeleli amanye amahlelo obuKristu?

Lapho umbhali ethi, funda ukuthanda "umndeni kaJehova" lokho empeleni kusho ukufunda ukuthanda "KaJehova [OFakazi]”[Ngesibindi sethu].

Isigaba 15 siphinde sigcizelele isikhundla seNhlangano njengokhulumela uNkulunkulu ngokuthi “Ngezikhathi ezithile, ungakuthola kunzima ukwazi ukuthi ungazisebenzisa kanjani izimiso zeBhayibheli ozifundayo. Kungakho uJehova esebenzisa inhlangano yakhe ukukunikeza izinto ezisekelwe eBhayibhelini ezingakusiza ubone okulungile nokungalungile. ” Kukuphi ukusekelwa kwesisho esinjalo? Buphi ubufakazi bokuthi uJehova usebenzisa iNhlangano eyodwa noma enye inhlangano ngaleyo ndaba? Ingabe ofakazi bakaJehova benze ukuqhathanisa okuphelele kwawo wonke amaqembu enkolo, izinkolelo zabo, nezindlela zokukhula ukuze bakwazi ukusho lokhu ngokuqiniseka? Impendulo elula ithi Cha! OFakazi banezingxoxo ezikhawulelwe kakhulu namanye amahlelo ngaphandle kokuthi uma bezama ukuguqula labo bantu babe ngama-JWs futhi bangayi noma balalele noma yiziphi izingxoxo zenkolo ezingezona ezoFakazi noma zemikhosi.

Isigaba 16 sithi “Funda ukuthanda nokusekela inhlangano kaJehova UJehova uhlele abantu bakhe baba ngamabandla; iNdodana yakhe, uJesu, inhloko kubo bonke. (Efe. 1: 22; 5: 23) UJesu umise iqenjana lamadoda agcotshiweyo ukuba ahole ekuhleleni umsebenzi afuna ukwenziwa namuhla. UJesu wabiza leli qembu lamadoda ngokuthi “inceku ethembekileyo neqondayo,” futhi bawuthatha ngokungathí sina umthwalo wabo wemfanelo wokondla nokuvikela ngokomoya. (Math. 24: 45-47) ”.

Futhi esinye isimangalo esiyindabuko, sihloselwe ukucabanga ngoJehova ehleli lapho futhi ehlela abantu ukuba babe ngamabandla amancane? Umuntu akasoze alindela ukuthi i-CEO yenkampani ihlele abasebenzi babe ngamaqembu abo, kepha umlobi ufuna sikholelwe ukuthi uJehova umatasa nokuthatha isinqumo sokuthi bangaki abamemezeli okufanele babe ebandleni. Kepha kufeza enye injongo, ukuzama ukuthulisa noma yikuphi ukungqubuzana ngokuhlanganiswa kwamabandla emhlabeni wonke ukuze amaHholo oMbuso athengiswe.

Akukho neyodwa imibhalo ekhonjiwe esekela noma ibaphi kulezi zimangalo. Ukuthola ingxoxo ephelele ngoMathewu 24, bheka izihloko ezilandelayo:

https://beroeans.net/2013/07/01/identifying-the-faithful-slave-part-1/

https://beroeans.net/2013/07/26/identifying-the-faithful-slave-part-2/

https://beroeans.net/2013/08/12/identifying-the-faithful-slave-part-3/

https://beroeans.net/2013/08/31/identifying-the-faithful-slave-part-4/

Isiphetho

Mhlawumbe njengami ngalesi sikhathi kungenzeka ukuthi ukhohliwe ukuthi ingqikithi yalesi sihloko se-Nqabayokulinda Uthando nokwazisa kuholela ekuBhajadisweni. Ungathethelelwa ngokwenza njalo. Okuncane kakhulu esihlokweni empeleni mayelana nobhapathizo. Ngesikhathi sokuxoxisana ngokwakha uthando ngoJehova ngemvelo, ngomkhuleko nangebhayibheli nokucabanga ngoJesu, kukhulunywa kancane kakhulu ngobhapathizo ngaphandle kwalowo umthenwa ekuqaleni kwengxoxo. Isihloko esilandelayo sizodingida ukuthi umuntu ukulungele yini ukubhapathizwa. Sizobuyekeza leyo ndatshana bese sixoxa ngemibono ethile evela emiBhalweni ephathelene nale ndaba ebaluleke kakhulu.