Sawubona. Le yingxenye 11 yochungechunge lwethu lukaMathewu 24. Ukusuka kuleli phuzu phambili, sizobe sibheka imifanekiso, hhayi isiprofetho.

Ukubukeza kafushane: Ukusuka kuMathewu 24: 4 kuya ku-44, sibonile ukuthi uJesu usinikeza izixwayiso ezingokwesiprofetho nezimpawu ezingokwesiprofetho.

Lezi ziwayiso ziqukethe isiyalo sokuthi singathathwa ngamadoda ahlekisayo athi angabaprofethi abagcotshiweyo futhi asitshela ukuthi sithathe izehlakalo ezejwayelekile njengezimpi, indlala, izifo eziwumshayabhuqe nokuzamazama komhlaba njengezibonakaliso zokuthi uKristu usezovela. Kuwo wonke umlando, la madoda avela enza izimangalo ezinjalo futhi nakanjani, izimpawu zawo okuthiwa azibonakalisile zingamanga.

Ubuye waxwayisa abafundi bakhe ngokudukiswa yizimangalo zamanga maqondana nokubuya kwakhe njengenkosi, ukuthi uzobuya ngendlela ecashile noma engabonakali.

Noma kunjalo, uJesu wanikeza abafundi bakhe abangamaJuda imiyalo ecacile yalokho okwakha isibonakaliso sangempela esasizokhombisa ukuthi isikhathi sesifikile sokulandela izinkomba zakhe ukuze bakwazi ukuzisindisa bona nemindeni yabo ekuchithakalweni kweJerusalema.

Ngaphezu kwalokho waphinda futhi wakhuluma ngesinye isibonakaliso, ezulwini, ezulwini, esasiyophawula ubukhona bakhe njengeNkosi — isibonakaliso esasizobonakala kubo bonke, njengokukhanya kombani esibhakabhakeni.

Okokugcina, emavesini 36 kuya ku-44, wasinikeza izexwayiso eziphathelene nokuba khona kwakhe, egcizelela kaninginingi ukuthi kwakuzofika kungalindelekile nokuthi ukukhathazeka kwethu okukhulu kufanele sihlale siphapheme futhi siqaphile.

Ngemuva kwalokho ushintsha isu lakhe lokufundisa. Kusukela evesini 45 kuye phambili, ukhetha ukukhuluma ngemifanekiso — imizekeliso emine ayiqondile.

  • Umzekeliso wenceku ethembekileyo neqondayo;
  • Umzekeliso wezintombi eziyishumi;
  • Umzekeliso wamaThalente;
  • Umzekeliso wezimvu nezimbuzi.

Konke lokhu kwanikezwa ngokwesimo senkulumo yakhe eNtabeni yemiNqumo, futhi ngenxa yalokho, bonke banesihloko esifanayo.

Manje kungenzeka ukuthi ubonile ukuthi uMathewu 24 uphetha ngomfanekiso wenceku ethembekileyo neqondayo, kuyilapho eminye imifanekiso emithathu isatholakala esahlukweni esilandelayo. Kulungile, nginokuvuma okuncane okufanele ngikwenze. Uchungechunge lukaMathewu 24 empeleni lubandakanya uMathewu 25. Isizathu salokhu umongo. Uyabona, lezi zahluko ezangezwe isikhathi eside ngemuva kokubhalwa kwamagama uMathewu ku-akhawunti yakhe yevangeli. Esikubukezile kulolu chungechunge yilokho okuvame ukubizwa ngokuthi Inkulumo ye-Olivet, ngoba lokhu bekuzoba ngokokugcina lapho uJesu ekhuluma nabafundi bakhe ngenkathi enabo eNtabeni Yeminqumo. Leyo nkulumo ifaka imidwebo emithathu etholakala esahlukweni 25 sikaMathewu, futhi kungaba yinto engafanele ukubabandakanya esifundweni sethu.

Kodwa-ke, ngaphambi kokuqhubeka, sidinga ukucacisa okuthile. Imifanekiso akuzona iziprofetho. Ukuhlangenwe nakho kusikhombisile ukuthi lapho amadoda ebaphatha njengeziprofetho, bane-ajenda. Asiqaphele.

Imifanekiso yizindaba ezingokomfanekiso. Umqondo uyindaba enzelwe ukuchaza iqiniso eliyisisekelo ngendlela elula necacile. Iqiniso ngokujwayelekile lingokuziphatha noma ngokomoya. Uhlobo olungokomfanekiso lomzekeliso lubenza bavuleke kakhulu ekuhumusheni futhi abangaqaphile bangathathwa yizazi ezihlakaniphile. Ngakho-ke khumbula le nkulumo yeNkosi yethu:

"Ngaleso sikhathi uJesu waphendula wathi:" Ngikudumisa esidlangalaleni, Baba, Nkosi yezulu nomhlaba, ngoba uzifihlile lezi zinto kwabahlakaniphileyo nangokuqonda futhi wazambulela izingane. Yebo, O Baba, ngoba ukwenze ngale ndlela kwaba yindlela evunyelwe nguwe. ” (Math. 11:25, 26 NWT)

UNkulunkulu ufihla izinto emehlweni asobala. Labo abaziqhenyayo ngekhono labo lokuqonda abakwazi ukubona izinto zikaNkulunkulu. Kepha abantwana bakaNkulunkulu bayakwazi. Lokhu akusho ukuthi isilinganiso somqondo esilinganiselwe siyadingeka ukuqonda izinto zikaNkulunkulu. Izingane ezincane zihlakaniphe kakhulu, kepha futhi ziyazethemba, zivulekile futhi zithobekile. Okungenani eminyakeni yokuqala, ngaphambi kokuba bafike eminyakeni lapho bacabanga ukuthi bazi konke ngakho konke ukwazi konke. Kunjalo, bazali?

Ngakho-ke, masiqaphele ukuhunyushwa okwenziwe ngokuningiliziwe noma okuyinkimbinkimbi kwanoma imuphi umzekeliso. Uma ingane ingenakukuthola umqondo wayo, khona-ke cishe icanjwe ngumqondo womuntu.

UJesu wasebenzisa imizekeliso ukuchaza imicabango engaqondakali ngezindlela ezibenza babe ngokoqobo futhi baqondakale. Umzekeliso uthatha okuthile ngaphakathi kokuhlangenwe nakho kwethu, ngokwesimo sempilo yethu, futhi usisebenzise ukusisiza ukuba siqonde lokho okuvame ukuba ngaphezu kwethu. UPaul ucaphuna u-Isaya 40:13 lapho ebuza ngokungagudli, “Ngubani oqonda umqondo weNkosi [Yah]” (NET Bible), abese engeza isiqinisekiso esithi: "Kepha sinomqondo kaKristu". (1 Khor. 2:16)

Singaluqonda kanjani uthando lukaNkulunkulu, isihe, injabulo, ubuhle, ukwahlulela, noma ulaka lwakhe ngaphambi kokungabi nabulungisa? Kungomqondo kaKristu lapho singathola khona ukwazi lezi zinto. UBaba wethu wasinikeza indodana yakhe ezelwe yodwa "eyisibonakaliso senkazimulo yakhe", "umfanekiso ocacile wobuntu bakhe", ongumfanekiso kaNkulunkulu ophilayo. (Heberu 1: 3; 2 Korinte 4: 4) Kulokho okwakukhona, kuyabonakala, futhi kuyaziwa — uJesu, lo muntu — saqonda okungaphezu kwethu, uNkulunkulu uSomandla.

Empeleni, uJesu waba umfanekiso ophilayo womzekeliso. Uyindlela kaNkulunkulu yokuzazisa ngathi. “[Kufihlwe ngokucophelela [kuJesu] yonke ingcebo yokuhlakanipha neyolwazi.” (Kolose 2: 3)

Kunesinye futhi isizathu sokusebenzisa kukaJesu imizekeliso njalo. Bangasisiza ukuba sibone izinto ebesingaboni ngandlela-thile, mhlawumbe ngenxa yokucwasa, ukuzijabulisa noma isiko.

UNathani wasebenzisa isu elinjalo lapho kufanele abhekane nenkosi yakhe ngesibindi iqiniso elingajabulisi kakhulu. INkosi uDavida yayithathe umfazi ka-Uriya umHeti, ukuze amboze ukuphinga kwakhe lapho ekhulelwe, wahlela ukuthi u-Uriya abulawe empini. Kunokuthi ahlangane naye, uNathan wamtshela indaba.

“Kwakunamadoda amabili emzini owodwa, omunye ecebile omunye empofu. Indoda ecebile yayinezimvu nezinkomo eziningi kakhulu; kepha indoda empofu yayingenalutho ngaphandle kwewundlu elilodwa lesifazane elincane, eyayilithengile. Wayinakekela, futhi yakhula kanye naye namadodana akhe. Lalidla ekudleni okuncane elalinakho futhi liphuze endebeyeni yalo bese lilala ezingalweni zalo. Kwaba njengendodakazi kuye. Kamuva isivakashi safika kulowo ocebile, kepha akavumanga ukuthatha ezakhe kwezakhe izinkomo nezinkomo ukulungiselela umphako owayeze kuye. Esikhundleni salokho, wathatha iwundlu lendoda empofu wayilungiselela indoda eyayize kuye.

Kulokhu uDavide wathukuthelela kakhulu lo muntu, wathi kuNathani: “Kuphila kukaJehova, umuntu owenze lokhu kufanele ukuba afe! Kufanele akhokhe ngewundlu amahlandla amane, ngoba ukwenzile lokhu akazange akhombise nesihawu. ” (2 Samuweli 12: 1-6)

UDavida wayeyindoda enomdlandla futhi enomqondo oqinile wobulungiswa. Kepha wayenendawo enkulu oyimpumputhe lapho kuthinta izifiso nezifiso zakhe.

“UNathani wathi kuDavide:“ Nguwe lowo muntu! . . . ” (2 Samuweli 12: 7)

Lokho kufanele ukuthi kwamzwisa inhliziyo njengoDavide.

Yile ndlela uNathani enza ngayo ukuba uDavide azibheke ngendlela uNkulunkulu ambona ngayo.

Imifanekiso iyamathuluzi anamandla ezandleni zomfundisi onekhono futhi akukaze kube khona onamakhono angaphezu kweNkosi yethu uJesu.

Kunamaqiniso amaningi esingafisi ukuwabona, noma kunjalo, kufanele siwabone uma sizokwamukelwa uNkulunkulu. Umzekeliso omuhle ungasusa izimpumputhe emehlweni ethu ngokusisiza ukuba sifinyelele esiphethweni esifanele ngokwethu, njengoba kwenza uNathani neNkosi uDavide.

Into ehlaba umxhwele ngemifanekiso kaJesu ukuthi bakhule ekukhuleni ngokugcwele okwamanje, bavame ukuphendula inselelo yokulwa noma umbuzo obuqili olungiselelwe ngokucophelela. Thatha ngokwesibonelo umfanekiso womSamariya Olungileyo. ULuka uthi: “Kepha ifuna ukubonisa ukuthi ulungile, le ndoda yathi kuJesu:“ Ubani ngempela ongumakhelwane wami? ” (Lukha 10:29)

KumJuda, umakhelwane wakhe kwakumelwe abe ngomunye umJuda. Ngokuqinisekile hhayi umRoma noma umGrikhi. Kwakungamadoda omhlaba, amaPagans. Kepha amaSamariya, ayefana nezihlubuki kumaJuda. Babephuma ku-Abrahama, kepha babekhonza entabeni, hhayi ethempelini. Kepha, lapho kuphela lo mfanekiso, uJesu wenza lo mJuda owayezenza olungile ukuba avume ukuthi umuntu ambheka njengesihlubuki wayengumakhelwane omi kakhulu kunabo bonke. Awo amandla womfanekiso.

Noma kunjalo, lawo mandla asebenza kuphela uma siwavumela ukuba asebenze. UJakobe usitshela:

“Nokho, yibani abenzi bezwi hhayi abezwayo kuphela, nizikhohlisa ngokucabanga kwamanga. Ngoba uma umuntu ezwa izwi futhi engeyena umenzi, lowo ufana nomuntu obuka ubuso bakhe esibukweni. Ngoba uyazibuka, avele avele akhohlwe ukuthi ungumuntu onjani. ” (Jakobe 1: 22-24)

Ake sikhombise ukuthi kungani kungenzeka ngathi ukuzikhohlisa ngokucabanga kwamanga futhi singaziboni sinjalo. Ake siqale ngokubeka umzekeliso womSamariya Olungileyo esimweni sanamuhla, esihambelana nathi.

Emzekelisweni umIsrayeli uyahlaselwa ashiywe efile. Uma uFakazi KaJehova, lokho kungahambelana nomshicileli webandla ojwayelekile. Manje kufika umpristi odlula ohlangothini lomgwaqo. Lokho kungahambelana nomdala webandla. Ngokulandelayo, umLevi wenza okufanayo. Singasho ukuthi isisebenzi saseBethel noma iphayona ngokubukeka kwethu kwanamuhla. UmSamariya ube esebona le ndoda futhi ayinikeze usizo. Lokho kungafanelana nothile oFakazi abambheka njengesihlubuki, noma othile oye wabhala incwadi yokuzihlukanisa.

Uma wazi izimo ezivela kokuhlangenwe nakho kwakho ezilingana nalesi simo, sicela wabelane nabo esigabeni sokuphawula sale vidiyo. Ngiyazi ngabaningi.

Iphuzu elivezwa nguJesu ukuthi okwenza umuntu abe ngumakhelwane omuhle yikhwalithi yesihe.

Kodwa-ke, uma singacabangi ngalezi zinto, singaphuthelwa iphuzu bese sizikhohlisa ngokucabanga kwamanga. Nasi isicelo esisodwa iNhlangano esenzayo ngalo mfanekiso:

“Ngenkathi sizama ukusebenzisa ubungcwele ngesazela, akufanele sibonakale ngathi siphakeme futhi sizilungile, ikakhulukazi lapho sisebenzelana namalungu omndeni angakholwayo. Ukuziphatha kwethu kobuKristu komusa kufanele okungenani kubasize babone ukuthi thina sihlukile ngendlela eyakhayo, ukuthi siyakwazi ukukhombisa uthando nesihawu, njengoba kwenza nomSamariya omuhle womzekeliso kaJesu. — Luka 10: 30-37. ” (w96 8/1 kk. 18 isigaba 11)

Amagama amahle. Lapho oFakazi bezibheka esibukweni, nakhu bayakubona. (Lokhu ngikubonile lapho sengingumdala.) Kepha sebeya ezweni langempela, bayakhohlwa ukuthi banjani. Bawaphatha amalungu omndeni angakholwayo, ikakhulukazi uma beba boFakazi, babi kakhulu kunanoma yimuphi umuntu angabazi. Sabona emibhalweni yenkantolo ku-Australia Australia Royal Commission ukuthi bazosigwema ngokuphelele isisulu sokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi ngoba eshiya ibandla elaliqhubeka nokweseka umhlukumezi wakhe. Ngiyazi ngokuhlangenwe nakho kwami ​​kwempilo yami ukuthi le ndlela yokucinga iphakathi kwabantu bonke, ifakwe ekuzifundweni okuphindaphindekile okuvela ezincwadini nasepulatifomu yomhlangano.

Nakhu okunye ukusetshenziswa komfanekiso womSamariya Olungileyo abawenzayo:

“Isimo besingafani nasikhathi uJesu esemhlabeni. Abaholi benkolo bakhombisa ukungabakhathaleli ngokuphelele abampofu nabaswele. Abaholi benkolo babechazwa “njengabathandi bemali” 'ababedla izindlu zabafelokazi' futhi ababekhathalela kakhulu ukugcina amasiko abo kunokukhathalela asebekhulile nabaswele. (Luka 16: 14; 20: 47; Math. 15: 5, 6) Kuyathakazelisa ukuthi emfanekisweni kaJesu womSamariya olungileyo, umpristi nomLevi lapho bebona indoda elimele yadlula phambi kwakhe kunokuba aphambukele kuye ukuze amsize. — Luka 10: 30-37. ” (w06 5/1 k. 4)

Kulokhu, ungacabanga ukuthi uFakazi uhlukile kulaba "holi benkolo "abakhuluma ngabo. Amagama eza lula kakhulu. Kepha izenzo zimemeza umlayezo ohlukile.

Lapho ngikhonza njengomxhumanisi wendikimba yabadala eminyakeni ethile edlule, ngazama ukuhlela umnikelo wokupha yize ibandla labanye laliswele. Kodwa-ke, umphathi weSekethe wangitshela ukuthi ngokusemthethweni asikwenzi lokho. Noma babenelungiselelo lebandla elisemthethweni ngenkulungwane yokuqala lokondla abaswele, abadala boFakazi bayanqunyelwa ekulandeleni leyo ndlela. (1 KuThimothi 5: 9) Kungani umphapha obhaliswe ngokusemthethweni ubengaba nenqubomgomo yokuphamba ngemisebenzi yokuhlelela ehleliwe?

UJesu wathi: “Indinganiso oyisebenzisayo ekwahluleleni yisezingeni enizahlulelwa ngalo.” (UMathewu 7: 2 NLT)

Masiphinde isilinganiso sabo: “Abaholi benkolo bakhombisa ukungabakhathaleli ngokuphelele abampofu nabaswele. Abaholi benkolo babechazwa 'njengabathandi bemali' ababedla izindlu zabafelokazi '”(w06 5/1 k. 4)

Manje cabanga ngale mifanekiso esezincwadini ze-Nqabayokulinda zamuva:

Qhathanisa lokho neqiniso lamadoda ahlala ngokunethezeka, ezemidlalo ubucwebe obudlangile futhi athenge inani elikhulu leScotch elibizayo.

TIsifundo kithi asisoze safunda umzekeliso futhi sishaye indiva ukusetshenziswa kwawo. Umuntu wokuqala okufanele simlinganise ngesifundo esivela emzekelisweni yithi uqobo.

Ukufingqa, uJesu wasebenzisa imifanekiso:

  • ukufihla iqiniso kwabangafaneleki, kepha kuveze abathembekile.
  • ukunqoba ukubandlulula, ukuqondisisa kanye nomcabango wendabuko.
  • ukwambula izinto abantu ababengaboni ngazo.
  • ukufundisa isifundo sokuziphatha.

Okokugcina, kufanele sikhumbule ukuthi imizekeliso ayiziphrofetho. Ngizokhombisa ukubaluleka kokukwenza lokho kuvidiyo elandelayo. Umgomo wethu ngamavidiyo azayo kuzoba ukubheka umfanekiso ngamunye wokugcina amane uJesu akhuluma ngawo ku Inkulumo ye-Olivet futhi ubone ukuthi ngamunye wethu usebenza kanjani kithi ngokwethu. Masingaphuthelwa yincazelo yawo ukuze singabi nesiphetho esibi.

Ngiyabonga ngesikhathi sakho. Ungahlola incazelo yale vidiyo ngesixhumanisi sokubhaliwe kanye nezixhumanisi kuyo yonke ilabhulali ye-Beroean Pickets yamavidiyo. Bheka futhi nesiteshi se-YouTube saseSpain esibizwa nge- “Los Bereanos.” Futhi, uma uthanda le phrezentheshini, sicela uchofoze inkinobho yokubhalisa ukuze waziswe ngokukhishwa kwevidiyo ngakunye.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.