Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 11: Imifanekiso evela eNtabeni Yeminqumo

by | Kwangathi 8, 2020 | Kuhlolisisa uMathewu 24 Uchungechunge, Amavidiyo | 5 amazwana

Sawubona. Le yingxenye 11 yochungechunge lwethu lukaMathewu 24. Kusukela kuleli phuzu kuye phambili, sizobe sibheka imifanekiso, hhayi isiprofetho. 

Ukubukeza kafushane: Ukusuka kuMathewu 24: 4 kuya ku-44, sibonile ukuthi uJesu usinikeza izixwayiso ezingokwesiprofetho nezimpawu ezingokwesiprofetho. 

Lezi ziwayiso ziqukethe isiyalo sokuthi singathathwa ngamadoda ahlekisayo athi angabaprofethi abagcotshiweyo futhi asitshela ukuthi sithathe izehlakalo ezejwayelekile njengezimpi, indlala, izifo eziwumshayabhuqe nokuzamazama komhlaba njengezibonakaliso zokuthi uKristu usezovela. Kuwo wonke umlando, la madoda avela enza izimangalo ezinjalo futhi nakanjani, izimpawu zawo okuthiwa azibonakalisile zingamanga.

Ubuye waxwayisa abafundi bakhe ngokudukiswa yizimangalo zamanga maqondana nokubuya kwakhe njengenkosi, ukuthi uzobuya ngendlela ecashile noma engabonakali. 

Noma kunjalo, uJesu wanikeza abafundi bakhe abangamaJuda imiyalo ecacile yalokho okwakha isibonakaliso sangempela esasizokhombisa ukuthi isikhathi sesifikile sokulandela izinkomba zakhe ukuze bakwazi ukuzisindisa bona nemindeni yabo ekuchithakalweni kweJerusalema.

Ngaphezu kwalokho waphinda futhi wakhuluma ngesinye isibonakaliso, ezulwini, ezulwini, esasiyophawula ubukhona bakhe njengeNkosi — isibonakaliso esasizobonakala kubo bonke, njengokukhanya kombani esibhakabhakeni.

Okokugcina, emavesini 36 kuya ku-44, wasinikeza izexwayiso eziphathelene nokuba khona kwakhe, egcizelela kaninginingi ukuthi kwakuzofika kungalindelekile nokuthi ukukhathazeka kwethu okukhulu kufanele sihlale siphapheme futhi siqaphile.

Ngemuva kwalokho, ushintsha indlela yakhe yokufundisa. Kusukela evesini 45 kuya phambili, ukhetha ukukhuluma ngemifanekiso — imifanekiso emine ukuba iqonde ngqo.

 • Umzekeliso wenceku ethembekileyo neqondayo;
 • Umzekeliso wezintombi eziyishumi;
 • Umzekeliso wamaThalente;
 • Umzekeliso wezimvu nezimbuzi.

Konke lokhu kwanikezwa ngokwesimo senkulumo yakhe eNtabeni yemiNqumo, futhi ngenxa yalokho, bonke banesihloko esifanayo. 

Manje kungenzeka ukuthi uqaphele ukuthi uMathewu 24 uphetha ngomfanekiso weNceku ethembekileyo neqondayo, kanti eminye imifanekiso emithathu itholakala esahlukweni esilandelayo. Kulungile, kufanele ngivume okuncane. Uchungechunge lukaMathewu 24 empeleni lufaka uMathewu 25. Isizathu salokhu umongo. Uyabona, lezi zigaba zezahluko zanezelwa isikhathi eside ngemuva kwamagama abhalwa nguMathewu ku-akhawunti yakhe yevangeli. Esikubukeza kulolu chungechunge yilokho okuvame ukubizwa Inkulumo ye-Olivet, ngoba lokhu bekuzokube kungokokugcina uJesu ekhuluma nabafundi bakhe esenabo eNtabeni Yeminqumo. Leyo nkulumo ifaka nemifanekiso emithathu etholakala esahlukweni 25 sikaMathewu, futhi kungaba yinto embi ukuthi singayifaki esifundweni sethu.

Kodwa-ke, ngaphambi kokuqhubeka, sidinga ukucacisa okuthile. Imifanekiso akuyona iziphrofetho. Okuhlangenwe nakho kusikhombisile ukuthi lapho amadoda ebaphatha njengeziphrofetho, banezinhloso. Ake siqaphele.

Imifanekiso yizindaba zokufanisa. Inganekwane yindaba ehloselwe ukuchaza iqiniso eliyisisekelo ngendlela elula necacile. Iqiniso ngokuvamile liyindlela yokuziphatha noma engokomoya. Isimo esingokomfanekiso somzekeliso sibenza bavulekele ukutolikwa futhi abangaqaphile bangathathwa yizifundiswa ezinobuhlakani. Ngakho khumbula le nkulumo yeNkosi yethu:

 "Ngaleso sikhathi uJesu waphendula wathi:" Ngikudumisa esidlangalaleni, Baba, Nkosi yezulu nomhlaba, ngoba uzifihlile lezi zinto kwabahlakaniphileyo nangokuqonda futhi wazambulela izingane. Yebo, O Baba, ngoba ukwenze ngale ndlela kwaba yindlela evunyelwe nguwe. ” (Math. 11:25, 26 NWT)

UNkulunkulu uzifihla izinto ngokusobala. Labo abaziqhenya ngamandla abo okuqonda abakwazi ukubona izinto zikaNkulunkulu. Kepha abantwana bakaNkulunkulu bayakwazi. Lokhu akusho ukuthi amandla engqondo alinganiselwe ayadingeka ukuqonda izinto zikaNkulunkulu. Izingane ezincane zihlakaniphe kakhulu, kepha futhi ziyethemba, zivulekile futhi zithobekile. Okungenani eminyakeni yokuqala, ngaphambi kokuba bafinyelele eminyakeni lapho becabanga ukuthi bazi konke okumele bazi ngakho konke. Kunjalo, bazali?

Ngakho-ke, masiqaphele ukuhumusha okuhlanganisiwe noma okuyinkimbinkimbi kwanoma imuphi umzekeliso. Uma ingane ingawutholanga umqondo wayo, khona-ke cishe iklanywe ngumqondo womuntu. 

UJesu wasebenzisa imizekeliso kwakuwukuchaza imibono engaqondakali ngezindlela ezenza zibe ngeqiniso futhi ziqondakale. Umzekeliso uthatha okuthile ngaphakathi kwesipiliyoni sethu, ngaphakathi kwesimo sempilo yethu, futhi uwusebenzise ukusisiza siqonde lokho okuvame ukuba ngaphezu kwethu. UPaul ucaphuna ku-Isaya 40:13 lapho ebuza ngokungaphenduli, "Ngubani oqonda umqondo weKOSI [Yahweh]" (NET Bible), kodwa-ke unezela isiqinisekiso esithi: "Kepha sinomqondo kaKristu". (1 Korinte 2:16)

Singaluqonda kanjani uthando lukaNkulunkulu, isihe, injabulo, ubuhle, ukwahlulela, noma ulaka lwakhe ngaphambi kokungabi nabulungisa? Kungomqondo kaKristu lapho singazazi khona lezi zinto. UBaba wethu usinikeze indodana yakhe ezelwe yodwa "engukubonakaliswa kwenkazimulo yakhe", "isithombe uqobo lwayo", umfanekiso kaNkulunkulu ophilayo. (KumaHeberu 1: 3; 2 KwabaseKorinte 4: 4) Ngokusuka kulokho okwakukhona, okubambekayo nokwaziwayo — uJesu, indoda — saqonda okungaphezu kwethu, Nkulunkulu uSomandla. 

Ngokuyisisekelo, uJesu waba ngumfanekiso ophilayo womfanekiso. Uyindlela kaNkulunkulu yokuzazisa kithi. “Kufihlwe ngokucophelela [kuJesu] yonke ingcebo yokuhlakanipha neyolwazi.” (KwabaseKolose 2: 3)

Kunesinye futhi isizathu sokusebenzisa kaningi kukaJesu imifanekiso. Bangasisiza ukubona izinto ebesingaziboni, mhlawumbe ngenxa yokuchema, ukufundiswa, noma isiko.

UNathan wasebenzisa isu elinjalo lapho kwakudingeka abhekane neNkosi yakhe ngesibindi ngeqiniso elingemnandi neze. INkosi uDavid yayithathe unkosikazi ka-Uriya umHeti, ukuze afihle ukuphinga kwakhe lapho ekhulelwa, wahlela ukuthi u-Uriya abulawe empini. Esikhundleni sokukhuluma naye, uNathan wamxoxela indaba.

“Kwakunamadoda amabili emzini owodwa, omunye ecebile omunye empofu. Indoda ecebile yayinezimvu nezinkomo eziningi kakhulu; kepha indoda empofu yayingenalutho ngaphandle kwewundlu elilodwa lesifazane elincane, eyayilithengile. Wayinakekela, futhi yakhula kanye naye namadodana akhe. Lalidla ekudleni okuncane elalinakho futhi liphuze endebeyeni yalo bese lilala ezingalweni zalo. Kwaba njengendodakazi kuye. Kamuva isivakashi safika kulowo ocebile, kepha akavumanga ukuthatha ezakhe kwezakhe izinkomo nezinkomo ukulungiselela umphako owayeze kuye. Esikhundleni salokho, wathatha iwundlu lendoda empofu wayilungiselela indoda eyayize kuye.

Kulokhu uDavide wathukuthelela kakhulu lo muntu, wathi kuNathani: “Kuphila kukaJehova, umuntu owenze lokhu kufanele ukuba afe! Kufanele akhokhe ngewundlu amahlandla amane, ngoba ukwenzile lokhu akazange akhombise nesihawu. ” (2 Samuweli 12: 1-6)

UDavida wayeyindoda enomdlandla futhi enomqondo oqinile wobulungiswa. Kepha wayenendawo enkulu oyimpumputhe lapho kuthinta izifiso nezifiso zakhe. 

“UNathani wathi kuDavide:“ Nguwe lowo muntu! . . . ” (2 Samuweli 12: 7)

Lokho kufanele ukuthi kwamzwisa inhliziyo njengoDavide. 

Yile ndlela uNathani enza ngayo ukuba uDavide azibheke ngendlela uNkulunkulu ambona ngayo. 

Imifanekiso iyamathuluzi anamandla ezandleni zomfundisi onekhono futhi akukaze kube khona onamakhono angaphezu kweNkosi yethu uJesu.

Kunamaqiniso amaningi esingafisi ukuwabona, kepha kufanele siwabone uma sifuna ukwamukelwa uNkulunkulu. Umzekeliso omuhle ungasusa izimpumputhe emehlweni ethu ngokusisiza ukuba sifinyelele esiphethweni esifanele ngokwethu, njengoba uNathan enza ngeNkosi uDavide.

Into ehlaba umxhwele ngemifanekiso kaJesu ukuthi yakhula yathuthuka ngokugcwele ngaleso sikhathi, imvamisa ngenxa yenselelo yokuphikisana noma nombuzo olungiselelwe ngokucophelela. Thatha isibonelo somSamariya olungileyo. ULuka uyasitshela: “Kodwa ifuna ukuzibonakalisa ilungile, le ndoda yathi kuJesu:“ Ngubani ngempela umakhelwane wami? ” (Luka 10:29)

KumaJuda, umakhelwane wakhe kwakufanele abe ngomunye umJuda. Ngokuqinisekile kwakungewona umRoma noma umGreki. Babengamadoda omhlaba, amaqaba. Ngokuqondene namaSamariya, ayefana nezihlubuki kumaJuda. Babedabuka ku-Abrahama, kodwa babekhonza entabeni, hhayi eThempelini. Kodwa, ekupheleni komfanekiso, uJesu wenza lo mJuda ozibona elungile ukuba avume ukuthi othile ayembheka njengesihlubuki wayengumakhelwane omuhle kunabo bonke esabelweni. Anjalo-ke amandla omzekeliso.

Noma kunjalo, lawo mandla asebenza kuphela uma siwayekela asebenze. UJakobe uyasitshela:

“Nokho, yibani abenzi bezwi hhayi abezwayo kuphela, nizikhohlisa ngokucabanga kwamanga. Ngoba uma umuntu ezwa izwi futhi engeyena umenzi, lowo ufana nomuntu obuka ubuso bakhe esibukweni. Ngoba uyazibuka, avele avele akhohlwe ukuthi ungumuntu onjani. ” (Jakobe 1: 22-24)

Ake sikhombise ukuthi kungani kungenzeka ngathi ukuzikhohlisa ngokucabanga kwamanga futhi singaziboni sinjalo. Ake siqale ngokubeka umzekeliso womSamariya Olungileyo esimweni sanamuhla, esihambelana nathi.

Emzekelisweni umIsrayeli uyahlaselwa ashiywe kucatshangwa ukuthi ufile. Uma unguFakazi KaJehova, lokho kungahambisana nommemezeli webandla ovamile. Manje kuza umpristi odlula eceleni komgwaqo. Lokho kungafanelana nomdala webandla. Ngokulandelayo, nomLevi wenza okufanayo. Singasho ukuthi umuntu okhonza eBethel noma iphayona ngesichazamazwi sanamuhla. Khona-ke umSamariya uyayibona le ndoda bese eyayisiza. Lokho kungahambisana nomuntu oFakazi abambheka njengesihlubuki, noma umuntu ofake incwadi yokuzihlukanisa. 

Uma wazi ngezimo ezivela kokuhlangenwe nakho kwakho ezihambisana nalesi simo, sicela wabelane ngazo esigabeni sokuphawula sale vidiyo. Ngazi abaningi.

Iphuzu elivezwa nguJesu ukuthi okwenza umuntu abe ngumakhelwane omuhle yikhwalithi yesihe. 

Kodwa-ke, uma singacabangi ngalezi zinto, singaligeja iphuzu bese sizikhohlisa ngokucabanga okungamanga. Nasi isicelo esisodwa iNhlangano esenzayo ngalo mzekeliso:

“Ngenkathi sizama ukwenza ubungcwele ngonembeza, akufanele sibonakale njengabantu abaphakeme nabazenza abalungile, ikakhulukazi lapho sisebenzelana namalungu omndeni angakholwa. Ukuziphatha kwethu kobuKristu okunomusa kufanele kubasize okungenani babone ukuthi sihlukile ngendlela eyakhayo, ukuthi siyazi ukuthi singalubonisa kanjani uthando nozwela, njengoba nje kwenza umSamariya olungileyo womfanekiso kaJesu. — Luka 10: 30-37. ” (w96 8/1 ikhasi 18 isig. 11)

Amagama amahle. Lapho oFakazi bezibuka esibukweni, yilokhu abakubonayo. (Yilokhu engikubonile ngenkathi ngisengumdala.) Kepha-ke baya ezweni langempela, bakhohlwa ukuthi bangabantu abanjani ngempela. Baphatha kabi amalungu omndeni angakholwa, ikakhulukazi uma bekade bengoFakazi, kabi kunanoma yimuphi umuntu abangamazi. Sibonile emibhalweni yenkantolo kwi-2015 Australia Royal Commission ukuthi bazokugwema ngokuphelele isisulu sokuhlukunyezwa ngokocansi kwezingane ngoba washiya ibandla eliqhubeka nokuxhasa umhlukumezi wakhe. Ngiyazi ngokuhlangenwe nakho kwami ​​kokuphila ukuthi lesi simo sengqondo sikhona emhlabeni wonke koFakazi, sigxile ekufundisweni okuphindaphindiwe okuvela ezincwadini nasenkundleni yomhlangano.

Nakhu okunye ukusetshenziswa komfanekiso womSamariya Olungileyo abawenzayo:

“Isimo besingehlukile nangesikhathi uJesu esemhlabeni. Abaholi benkolo babonisa ukungabakhathaleli ngokuphelele abampofu nabaswele. Abaholi benkolo bachazwa 'njengabathandi bemali' 'ababeshwabadela izindlu zabafelokazi' futhi ababekhathalela kakhulu ukugcina amasiko abo kunokunakekela asebekhulile nabaswele. (Luka 16:14; 20:47; Mathewu 15: 5, 6) Kuyathakazelisa ukuthi emfanekisweni kaJesu womSamariya olungileyo, umpristi nomLevi lapho bebona indoda elimele badlula ngakuye. kunokuba uphambuke ukuze umsize. — Luka 10: 30-37. ” (w06 5/1 ikhasi 4)

Kulokhu, ungacabanga ukuthi uFakazi uhlukile kulaba “baholi benkolo” abakhuluma ngabo. Amagama eza kalula. Kepha izenzo zimemeza umyalezo ohlukile. 

Ngenkathi ngisebenza njengomxhumanisi wendikimba yabadala eminyakeni ethile edlule, ngazama ukuhlela umnikelo wokusiza yize ibandla lalisiza abaswele. Kodwa-ke, umbonisi wesifunda wangitshela ukuthi ngokusemthethweni asikwenzi lokho. Ngisho noma babenelungiselelo lebandla elisemthethweni ngekhulu lokuqala lokondla abaswele, abadala abangoFakazi bavinjelwe ukulandela leyo ndlela. (1 Thimothewu 5: 9) Kungani inhlangano esiza umphakathi ebhaliswe ngokomthetho ingaba nenqubomgomo yokuqhafaza imisebenzi yokuhleleka ehleliwe? 

UJesu wathi: “Indinganiso oyisebenzisayo ekwahluleleni yisezingeni enizahlulelwa ngalo.” (UMathewu 7: 2 NLT)

Masiphinde isilinganiso sabo: “Abaholi benkolo bakhombisa ukungabakhathaleli ngokuphelele abampofu nabaswele. Abaholi benkolo babechazwa 'njengabathandi bemali' ababedla izindlu zabafelokazi '”(w06 5/1 k. 4)

Manje cabanga ngale mifanekiso esezincwadini ze-Nqabayokulinda zamuva:

Qhathanisa lokho neqiniso lamadoda ahlala ngokunethezeka, ezemidlalo ubucwebe obudlangile futhi athenge inani elikhulu leScotch elibizayo.

Tisifundo asifundela sona ukuthi singalokothi sifunde umzekeliso futhi sikhohlwe ukusebenza kwawo. Umuntu wokuqala okufanele simlinganise ngesifundo esivela kulo mfanekiso yithi uqobo. 

Ukufingqa, uJesu wasebenzisa imifanekiso:

 • ukufihla iqiniso kwabangafaneleki, kepha kuveze abathembekile.
 • ukunqoba ukubandlulula, ukuqondisisa kanye nomcabango wendabuko.
 • ukwambula izinto abantu ababengaboni ngazo.
 • ukufundisa isifundo sokuziphatha.

Ekugcineni, kufanele sikhumbule ukuthi imizekeliso ayizona iziphrofetho. Ngizokhombisa ukubaluleka kokukwazi lokho kuvidiyo elandelayo. Inhloso yethu kumavidiyo azayo ukubheka ngamunye wemifanekiso emine yokugcina iNkosi akhulume ngayo ku Inkulumo ye-Olivet futhi ubone ukuthi ngamunye wethu usebenza kanjani kithi ngokwethu. Masingaphuthelwa yincazelo yawo ukuze singabi nesiphetho esibi.

Ngiyabonga ngesikhathi sakho. Ungahlola incazelo yale vidiyo ngesixhumanisi esilotshiwe kanye nezixhumanisi zawo wonke umtapo wamavidiyo we-Beroean Pickets. Bheka futhi nesiteshi se-YouTube saseSpain esibizwa nge- "Los Bereanos." Futhi, uma uthanda lesi sethulo, sicela uchofoze inkinobho ethi Bhalisa ukuze waziswe ngokukhishwa kwevidiyo ngakunye.

 

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.

  Ukuhumusha

  Ababhali

  Izihloko

  Imibhalo yenyanga

  Izigaba

  5
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x