"Ubhapathizo ... manje seluyakusindisa." - 1 Petru 3:21

[Kusuka ku ws 03/20 p.8 Meyi 11 - Meyi 17]

"Ubhapathizo oluhambelana nalokhu, nalo manje lukusindisa (hhayi ngokususa ukungcola kwenyama, kodwa ngesicelo esenziwa kuNkulunkulu sokuba nonembeza omuhle), ngovuko lukaJesu Kristu."

Lokho esikufundayo ngobhapathizo embhalweni wethimu waleli sonto.

Ukugezwa kwemikhosi yamaJuda kwakufanekisela ukuhlanzwa esonweni kepha kuthola kuphela ukuhlanzwa kwangaphandle.

Ubhapathizo lufeza okungaphezulu kakhulu kwalokho okuhlanzwa okuyisiko; Ubhapathizo luholela kunembeza ohlanzekile lapho sibonisa ukholo emhlatshelweni wesihlengo. Yize umkhumbi osukwini lukaNowa wasindisa izimpilo eziyi-8 (ivesi 20), abatholakalanga insindiso yaphakade. Uvuko lukaKristu lusinikeza insindiso yaphakade.

Inhloso yalesi sihloko ukusiza umfundi ukubona ukuthi bakulungele yini ukubhapathizwa noma cha. Ake sibukeze le ndatshana futhi sibone ukuthi yini esingayifunda kumlobi nasemibhalweni ekhonjiwe.

LOKHO OKUFANELE UKWAZI NGOKUZINIKELA NOKUBHABHATSI

Kuyini ukuzinikezela?

Ngokusho kwesigaba 4 lapho uzinikezela usondela kuJehova ngomkhuleko umtshele ukuthi uzosebenzisa impilo yakho ukumkhonza kuze kube phakade. UMathewu 16:24 ukhonjiwe njengombhalo osekelayo walesi sitatimende.

UMathewu 16:24 ufundeka kanje:

Khona-ke uJesu wathi kubafundi bakhe: "Uma umuntu efuna ukungilandela, makazidele athathe isigxobo sakhe sokuhlushwa angilandele."

Kubalulekile ukuqaphela ukuthi uJesu akazange athi yilabo abhajadisiwe kufanele bathathe isigxobo sabo sokuhlushwa bamlandele, kusho yena "Noma ubani".

Akukho lapho futhi kushiwo khona ukuthi abaphostoli babhapathizwa nomaphi emibhalweni. Noma kungenzeka ukuthi uJesu ubengababhaphathiza yena uqobo uma ubheka imiyalo abanikeze yona yokuthi babhabhathize abantu bazo zonke izizwe ezilotshwe kuMathewu 28: 19,20.

KuMathewu 4: 18-22 uJesu umane wamema abafowethu oPeter no-Andrew nabanye abafowethu ababili, uJakobe noJohane bonke ababengabadobi ukuba bamlandele. Akusho ukuthi wacela ukuthi babhapathizwe kuqala noma bazinikezele.

I-Bhayibheli alisho isidingo sokuzinikezela ngaphambi kokubhapathizwa.

Noma ungafuna igama elithi “ukuzinikela” ezinguqulweni eziningi, ubungeke ulithole igama elihlobene nobhapathizo.

Ukuzinikezela nokuzinikela kuvame ukusetshenziswa ngokushintshana. Isibonelo, ku New International Version Eyoku-1 Thimothi 5:11 ifundeka kanje:

Kepha abafelokazi abasebasha, ungazifaki ohlwini olunjalo. Ngoba lapho izinkanuko zabo ezingokwenyama zehlula ukuzinikela kwabo kuKristu, bafuna ukushada. ”

In the I-New Living Translation, umbhalo ufundeka kanje:

“Abafelokazi abasebancane akufanele babe sohlwini, ngoba izifiso zabo ezingokwenyama zizokudlula ukuzinikela kwabo kuKristu futhi bazofuna ukuphinde bashade. "

Okubalulekile ukuzinikela noma ukuzinikela kuKristu ngaphambi nangemva kokubhapathizwa. Ibhayibheli alisho ukuthi lokhu kuyadingeka yini ngaphambi kokubhapathizwa.

Futhi cabanga ngesibonelo soMthenwa wase-Itiyopiya esixoxe ngaso ekubukezweni kweviki eledlule kuMthetho 8: 26-40: https://beroeans.net/2020/05/03/love-and-appreciation-for-jehovah-lead-to-baptism/

Isigaba 5

“Ukuzinikezela kuhlobene kanjani nobhapathizo? Ukuzinikezela kwakho kuyimfihlo yomuntu siqu futhi eyimfihlo; kuphakathi kwakho noJehova. Ubhaphathizo lusobala; kwenzeka phambi kwabanye, imvamisa emhlanganweni omkhulu noma omkhulu. Lapho ubhajadiswa, ukhombisa abanye ukuthi usuvele uzinikezele kuJehova. * Ngakho ukubhabhadiswa kwakho kwenza abanye bazi ukuthi uthanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, umphefumulo, ingqondo namandla, nokuthi uzimisele ukumkhonza kuze kube phakade. ”

Isigaba siqondile lapho sithi ukuzinikezela kungokwomuntu siqu futhi kuyimfihlo. Kodwa-ke, ingabe ubhapathizo kufanele lube esidlangalaleni nasemhlanganweni omkhulu? Ingabe sikhona isidingo sokwenza abanye bazi ukuthi siyamthanda uJehova ngokubhapathizwa?

KuZenzo 8: 36 umthenwa umane athi kuPhillip: “Bheka, nanka amanzi! Yini engivimbela ukuba ngibhapathizwe? ” Kwakungekho umcimbi noma isithangami esisemthethweni okwadingeka ukuba abhapathizwe.

UJesu futhi unikeze isilinganiso esivelele ngokwengeziwe sendlela esizobona ngayo ukuthi umuntu umkhuleka ngempela noma uyamthanda yini uJehova. ULuka 6: 43-45

43“Akukho muthi omuhle uthela izithelo ezimbi, futhi nomuthi omubi awuthele izithelo ezinhle. 44Umuthi ngamunye ubonakala ngezithelo zawo. Abantu abakhethi amakhiwane emeveni, noma amagilebhisi ezivinjelweni. 45Umuntu omuhle ukhipha okuhle kokubi okugcinwe enhliziyweni yakhe, nomuntu omubi ukhipha okubi kokubi okugcinwe enhliziyweni yakhe. Ngoba umlomo ukhuluma lokho okugcwele inhliziyo. ” - i-New International Version

Umuntu omthanda ngokweqiniso uJehova nezindlela zakhe angakhombisa izithelo zomoya (Galathiya 5: 22-23)

Asikho isidingo sokukhombisa abanye ukuthi sinikezelwe kuJehova ngaphandle kokuziphatha kwethu. Umbhalo oku-1 KaPitrosi 3:21 uthi ukubhabhadiswa 'Isicelo kuNkulunkulu sokuba nonembeza omuhle' hhayi obala ukholo lwethu.

Ibhokisi:

"Imibuzo Emibili Okufanele Iyaphendulwa ngoSuku Ukubhapathizwa Kwakho

Ingabe usuphendukile ezonweni zakho, wazinikezela kuJehova, futhi wamukela indlela yakhe insindiso ngoJesu Kristu?

Ngabe uyakuqonda ukuthi ukubhapathizwa kwakho kukubonisa ukuthi ungomunye woFakazi BakaJehova enhlanganweni nenhlangano kaJehova? ”

Asikho isidingo sokuphendula noma yimuphi wale mibuzo. Abukho ubufakazi ukuthi iyiphi abalandeli bakaKristu ekhulwini lokuqala bacelwe le mibuzo ake ubufakazi wedwa bokuba khona ofakazi bakaJehova. Ukubonisa ukholo esihlengweni sikaJesu kuphela imfuneko yangempela oyedwa ukuba ngibhapathizwe futhi ngisho nangalesosikhathi akukho muntu okufanele abe negunya lokunquma ukuthi uyahlukanisa yini noma cha ungakwazi ibhapathizwe esekelwe impendulo banikeni.

Izindima 6 no-7 ukunikeza izizathu ozwakalayo ukuthi kungani ubhapathizo kubalulekile, lezi zisekelwa umbhalo 1 Petru 3:21

Isigaba 8 “Uthando lwakho ngoJehova kumelwe libe ukuphela kwesisekelo esiyinhloko isinqumo sakho kubhajatiswa "

Lokhu kubaluleke kakhulu. Uthando lwakho ngoJehova luzokusiza unamathele kuJehova ngisho nangemva kokubhapathizwa kwakho. Njengabantu uthando umuntu ozoshada naye ngeke kukwenze unamathele kubo emva usuku lwakho lomshado.

Izigaba 10 - 16 zikhuluma ngamaqiniso ayisisekelo umuntu angawathola ngaphambi kokwenza isinqumo sokubhapathizwa njengegama likaJehova, uJesu nomhlatshelo wesihlengo kanye noMoya oNgcwele.

KUDINGEKA OKUFUNDILE UKWENZE NGAPHAMBI EKUBHAPATHIZWENI

Iningi amaphuzu asesigabeni 17 mayelana izinyathelo okumele zithathwe ngaphambi kokubhapathizwa ithinta ubuhlobo komuntu siqu noJehova futhi ingxenye enkulu kuhambisana imibhalo. Okungekho embhalweni isitatimende: “Ukufanele ukuba ummemezeli ongabhapathizwanga futhi waqala ukushumayela nebandla.” Njengoba sasho kubuyekezwa ngesonto eledlule, esekelwe umbhaphathizo Umthenwa, akukho esisemthethweni ziqu inqubo ukubhapathizwa. Eqinisweni, Nangomthenwa kuphela waqala shumayela ngemva kokubhapathizwa. Le nqubo efanelekayo ilapho nje iqinisekisa ukuthi bonke ofakazi bayazithobela iziqondiso ezivela eNhlanganweni zokushumayela endlini ngendlu ngisho nangaphambi kokuba babhapathizwe.

Imibuzo ebuzwa ukufaneleka ngokuba ummemezeli ongabhapathiziwe futhi sokubhapathizwa zenzelwe ukunikeza abadala induduzo wamukele imfundiso yeNhlanganiso kwi zimbalwa izinkinga ukhiye abacabanga ukuthi kubalulekile ukuze KaJehova.

Isigaba 20 ifingqa ngempela yini inqubo ubhapathizo imayelana ukuze Inhlangano; "NjengomKristu obhapathiziwe, manje yingxenye 'inhlangano yabafowethu.'" Yebo, empeleni ngempela okwakufanekiselwa ubhapathizo ekwenzele kona njengomunye wofakazi kaJehova bakuthande indawo Inhlangano kunokuba nobuhlobo bomuntu siqu Kristu.

Isiphetho

Isihloko yakhelwe ukwenza ofakazi akholelwa ukuthi ukhona inqubo sembhalo okumele ilandelwe lapho umuntu ebhapathizwa. Kukhona umqondo engekho emiBhalweni yokuthi ubhapathizo luyisinyathelo obala abanye kwakho ukuzinikezela kwakho. Lezi zimfundiso azisekelwa yimibhalo. Njengoba imiBhalo ayisho ngokuzinikezela nokucubungula eziholela obhapathizweni, ubhapathizo uhlala isinqumo somuntu siqu futhi akukho muntu okufanele abeke imibono yawo siqu ngokuqondene lapho noma kufanele kwenziwe kanjani.