Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 12: Inceku Ethembekileko Neqondayo

by | Kwangathi 15, 2020 | 1919, Kuhlolisisa uMathewu 24 Uchungechunge, Isigqila Esikholekile, Amavidiyo | 9 amazwana

Sawubona, Meleti Vivlon lapha. Lokhu kungu-12th video ochungechungeni lwethu olusencwadini kaMathewu 24. UJesu usanda kuqeda ukutshela abafundi bakhe ukuthi ukubuya kwakhe ngeke kube okungalindelekile nokuthi kumele bahlale bephapheme futhi bahlale bephapheme. Ngemuva kwaloko unika umzekeliso olandelayo:

“Ngubani ngempela oyinceku ethembekileyo neqondayo emiswe inkosi yayo phezu kwabendlu yayo, ukuze ibanikeze ukudla kwayo ngesikhathi esifanele? Iyajabula leyo nceku uma inkosi yayo lapho ifika iyithola injalo! Ngiqinisile ngithi kini, izombeka phezu kwakho konke okungokwayo. ”

“Kepha uma kwenzeka, leyo nceku embi ithi enhliziyweni yakhe, 'Inkosi yami iyephuza,' bese iqala ukushaya ezinye izigqila zayo, idle iziphuze nezidakwa eziqinisekisiwe, inkosi yaleyo nceku izofika ngosuku olwenzayo. ungalindeli nangehora angalazi, futhi uyomjezisa ngokuqina okukhulu futhi uyomnika indawo yakhe nabazenzisi. Lapho yilapho kuzokhala khona nokugedla amazinyo. (Mt 24: 45-51 New World Translation)

Inhlangano ithanda ukugxila emavesini amathathu okuqala, u-45- 47, kepha yiziphi izinto ezibalulekile zalo mfanekiso?

 • Inkosi ibeka inceku ukuba yondle abendlu yayo, izigqila ezikanye nayo, yena engekho.
 • Lapho ebuya, iNkosi iyanquma ukuthi inceku leyo yinhle noma imbi;
 • Uma ithembekile futhi ihlakaniphile, inceku iyavuzwa;
 • Uma kubi futhi kuhlukumeza, uyajeziswa.

INdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova ayiwathathi la mazwi njengomfanekiso kodwa isiphrofetho esinokugcwaliseka okuthile. Angidlali uma ngithi ngqo. Bangakutshela wona kanye unyaka lesi siprofetho esagcwaliseka ngawo. Bangakunika amagama amadoda akha inceku ethembekileyo neqondayo. Awunakucaciswa kakhulu kunalokho. Ngokusho koFakazi BakaJehova, ngo-1919, uJ. F. Rutherford nezisebenzi eziyinhloko endlunkulu eBrooklyn, eNew York bamiswa uJesu Kristu ukuba babe isigqila sakhe esikholekile nesiqondayo. Namuhla, amadoda ayisishiyagalombili eNdikimba Ebusayo yoFakazi BakaJehova njengamanje ahlanganisa leyo nceku. Awunakuba nokugcwaliseka okungokwesiprofetho okungokoqobo kunalokho. Noma kunjalo, lo mfanekiso awugcini lapho. Iphinde ikhulume ngenceku embi. Ngakho-ke uma kuyisiprofetho, sonke siyisiprofetho esisodwa. Abatholi ukukhetha futhi bakhethe ukuthi yiziphi izingxenye abafuna ukuba yiziphrofetho futhi eziyimifanekiso nje. Noma kunjalo, yilokho kanye abakwenzayo. Baphatha ingxenye yesibili yesiprofetho esibizwa ngokuthi isifaniso, isexwayiso esingokomfanekiso. Kulula kangakanani - ngoba kukhulunywa ngenceku embi ezojeziswa nguKristu kanzima kakhulu.

“UJesu akashongo ukuthi uzobeka inceku embi. Amagama akhe lapha empeleni ayisixwayiso esibhekiswe encekwini ethembekileyo neqondayo. ” (w13 7/15 kk. 24 “Ngubani Ngempela Oyinceku Ethembekileko Neqondayo?”)

Yebo, kulula kangakanani. Iqiniso liwukuthi, uJesu akazange amise inceku ethembekile. Uvele wamisa isigqila; eyodwa ayethemba ukuthi yayiyobonakala ithembekile futhi ihlakaniphile. Kodwa-ke, lokho kuzimisela kuzodingeka kulinde aze abuye.

Ngabe lesi simangalo sokuthi inceku ethembekile yamiswa ngo-1919 manje sesibonwa singasho lutho kuwe? Ngabe kubonakala sengathi akekho noyedwa endlunkulu owahlala phansi isikhashana wacabangisisa ngezinto? Mhlawumbe awukacabangi kangako. Uma kunjalo, kungenzeka ukuthi ubuphuthelwe yithuba lokuchazeka kule ncazelo. Ukubamba imbobo? Ngikhuluma ngani?

Ngokomfanekiso, inceku imiswa nini? Akucaci yini ukuthi ubekwa yinkosi ngaphambi kokuba inkosi ihambe? Isizathu sokuthi inkosi iqoke inceku ukunakekela abendlu yayo — izisebenzi ezikanye nayo — lapho inkosi ingekho. Manje kuthiwa inceku ithembekile futhi ihlakaniphile nini, futhi inceku eyihlukumezayo kuthiwe imubi nini? Lokhu kwenzeka kuphela lapho inkosi ibuya futhi ibona lokho ngamunye ebekade ekwenza. Futhi inkosi ibuya nini ngempela? NgokukaMathewu 24:50, ukubuya kwakhe kuzoba ngosuku nangehora elingaziwa nelingalindelekile. Khumbula lokho uJesu akusho maqondana nokuba khona kwakhe emavesini ayisithupha ngaphambili:

“Ngenxa yalokhu, nani hlalani nilungile, ngoba iNdodana yomuntu iza ngehora eningacabangi ukuthi liyilo.” (UMathewu 24:44)

Akungabazeki ukuthi kulo mfanekiso, inkosi inguJesu Kristu. Wemuka ngo-33 CE eyothola amandla obukhosi futhi uzobuya lapho ekhona njengeNkosi enqobayo.

Manje uyalibona iphutha elikhulu emqondweni weNdikimba Ebusayo? Bathi ukuba khona kukaKrestu kwaqala ngo-1914, kwathi emva kweminyaka emihlanu, ngo-1919, lapho esekhona, wabeka inceku yakhe ethembekileyo neqondayo. Banayo emuva. Ibhayibheli lithi inkosi ibeka inceku lapho ihamba, hhayi lapho ibuya. Kepha iNdikimba Ebusayo ithi baqokwa eminyakeni emihlanu uJesu ebuyile futhi ukuba khona kwakhe kwaqala. Kufana nokuthi abakayifundi ngisho ne-akhawunti. 

Kunamanye amaphutha kulokhu kuqhosha kokuziqhenya kokuzenzela wena uqobo kodwa kuyenzeka ngenxa yalesi sikhala esivelele ku-theology yeJW.

Okudabukisayo ukuthi noma ukhomba lokhu koFakazi abaningi abahlala bethembekile ku-JW.org, bayenqaba ukukubona. Kubonakala sengathi abanandaba ukuthi lokhu kungumzamo ongenangqondo futhi obala kakhulu wokuzama ukulawula izimpilo zabo nezinsizakusebenza zabo. Mhlawumbe, njengami, ngezinye izikhathi uphelelwa yithemba lokuthi abantu bathenga kalula kanjani emibonweni engasile. Lokhu kungenza ngicabange ngomphostoli uPawulu ekhuza abaseKorinte:

“Njengoba 'unengqondo,' ukubekezelela ngenhliziyo yakho konke okungenangqondo. Eqinisweni, nibekezelela noma ngubani owenza isigqila, noma ngubani odla impahla yenu, noma ngubani obamba lokho eninakho, noma ngubani oziphakamisela nina, noma ngubani okushaya ebusweni. ” (2 Khorinte 11:19, 20)

Vele, ukwenza lobu busilo busebenze, iNdikimba Ebusayo, esimweni sesazi sayo senkolo esiyinhloko, uDavid Splane, kuye kwadingeka ukuthi iwuphikise umqondo wokuthi kwakukhona isigqila esasibekelwe ukondla umhlambi ngaphambi konyaka ka-1919. Kwi-video yemizuzu eyisishiyagalolunye ku-JW.org, uSplane — ngaphandle kokusebenzisa nowodwa uMbhalo — uzama ukuchaza ukuthi iNkosi yethu enothando, uJesu, izobashiya kanjani abafundi bayo bengenakho ukudla, kungekho noyedwa ozobondla ngesikhathi ingekho eminyakeni eyi-1900 edlule. Ngokuzimisela, uthisha ongumKristu angazama kanjani ukuguqula imfundiso yeBhayibheli ngaphandle kokusebenzisa iBhayibheli? (Chofoza lapha ukubona ividiyo yeSplane)

Nokho, isikhathi sobuphukuphuku obungamhloniphi uNkulunkulu sidlulile. Ake sihlolisise lo mzekeliso ukuze sibone ukuthi singakwazi yini ukuthola ukuthi usho ukuthini.

Abalingiswa ababili abakhulu kulo mfanekiso yinkosi, uJesu, nenceku. Okuwukuphela kwabo iBhayibheli elibhekisela kubo njengezigqila zeNkosi ngabafundi bayo. Kodwa-ke, ngabe sikhuluma ngomfundi oyedwa, noma iqembu elincane labafundi njengoba iNdikimba Ebusayo iphikisana, noma ngabo bonke abafundi? Ukuze siphendule lokho, ake sibheke umongo oseduze.

Omunye umkhondo umvuzo otholwa isigqila esitholakala sithembekile futhi sihlakaniphile. “Ngiqinisile ngithi kini, Iyoyimisa phezu kwakho konke okungokwayo.” (Mathewu 24:47)

Lokhu kukhuluma ngesithembiso esinikezwe abantwana bakaNkulunkulu sokuba ngamakhosi nabapristi abazobusa noKristu. (Isambulo 5:10)

“Ngakho-ke makungabikho oziqhayisa ngabantu; ngoba zonke izinto zingezenu, noma ngabe uPawulu noma u-Apholo noma uKhefase noma umhlaba noma impilo noma ukufa noma izinto manje noma izinto ezizokuza, zonke izinto zingezenu; nina ningabakaKristu; UKristu yena, ungokaNkulunkulu. ” (1 KwabaseKhorinte 3: 21-23)

Lo mvuzo, ukuqokwa kwakho konke okungokukaKristu ngokusobala kufaka abesifazane. 

“Nonke ningamadodana kaNkulunkulu ngokukholwa kuKristu Jesu. Ngoba nonke nina enabhapathizelwa kuKristu nizembathe noKristu. Akekho umJuda noma umGreki, oyisigqila noma okhululekile, owesilisa nowesifazane, ngoba nonke nimunye kuKristu Jesu. Uma-ke ningabakaKristu, niyinzalo ka-Abrahama nezindlalifa ngokwesithembiso. ” (Galathiya 3: 26-29 BSB)

Bonke abantwana bakaNkulunkulu, abesilisa nabesifazane, abathola umklomelo baqokwa njengamaKhosi nabaPristi. Ngokusobala yilokho okushiwo ngumfanekiso lapho uthi babekwe phezu kwakho konke okungokwenkosi.

Lapho oFakazi BakaJehova bephatha lokhu njengesiprofetho esigcwaliseka okokuqala ngo-1919, baveza enye futhi indlela yokucabanga. Njengoba abaphostoli abangu-12 babengekho ngo-1919, abakwazi ukumiswa phezu kwazo zonke izinto zikaKristu, ngoba abayona inceku. Kodwa-ke, amadoda afana noDavid Splane, uStephen Lett no-Anthony Morris bayakuthola lokho kuqokwa. Ingabe lokho kwenza noma yiluphi uhlobo lomqondo kuwe?

Lokho kungabonakala kungaphezu kokwanele ukusikholisa ukuthi isigqila sibhekisa ngaphezu komuntu oyedwa noma ikomidi lamadoda. Noma kunjalo, kusekhona okunye.

Emzekelisweni olandelayo, uJesu ukhuluma ngokufika komyeni. Njengomfanekiso wenceku ethembekileyo neqondayo, sinomlingisi oyinhloko engekho kodwa ebuya ngesikhathi esingalindelekile. Ngakho-ke, lo ngomunye umfanekiso omayelana nokuba khona kukaKristu. Ezinhlanu zalezi zintombi zazihlakaniphile kanti ezinhlanu zaziyiziwula. Lapho ufunda lo mzekeliso kusuka kuMathewu 25: 1 kuye ku-12, ucabanga ukuthi ukhuluma ngesigaba esincane sabantu abahlakaniphileyo nelinye iqembu elincane eliyiziwula, noma ubona lokhu njengesifundo sokuziphatha esisebenza kuwo wonke amaKrestu? Lesi sakamuva yisiphetho esisobala, akunjalo? Lokho kuba sobala kakhudlwana lapho ephetha lo mzekeliso ngokuphinda isixwayiso sakhe ngokuqapha: “Ngakho-ke, hlalani nilindile ngoba anilwazi usuku noma ihora.” (Mathewu 25:13)

Lokhu kumvumela ukuthi ahlukanise ngqo emfanekisweni wakhe olandelayo oqala ngokuthi, "Ngoba kunjengomuntu obezohambela phesheya owabiza izigqila zakhe waziphathisa okungokwakhe." Okwesithathu sinesimo lapho inkosi ingekho kepha izobuya. Okwesibili kukhulunywa ngezigqila. Izigqila ezintathu ukucacisa, ngasinye sinikezwa inani elihlukile lemali abazosebenza ngalo futhi bakhulise. Njengakwezintombi eziyishumi, ucabanga ukuthi lezi zinceku ezintathu zimelela abantu abathathu noma amaqembu amathathu ahlukene abantu ngabanye? Noma ubabona njengabamele wonke amaKrestu ngamunye anikezwe isethi yezipho ezihlukile ezivela eNkosini yethu ngokuya ngamakhono omuntu ngamunye? 

Empeleni, kunokufana okusondelene phakathi kokusebenza ngezipho noma ngamathalente uKrestu abeke kuye ngamunye wethu nokondla abendlu. UPetru uyasitshela: “Izinga umuntu ngamunye athole ngalo isipho, sisebenziseni ukukhonzana njengabaphathi abahle bomusa ongafanelwe kaNkulunkulu obonakaliswa ngezindlela ezihlukahlukene.” (1 Petru 4:10 NWT)

Njengoba sicabange ngokusobala ukuthi singaphetha ngale ndlela ngale mifanekiso emibili yokugcina, kungani singeke sicabange okufanayo kowokuqala — ukuthi inceku okukhulunywa ngayo imelela wonke amaKristu?

O, kepha kunokunye.

Okungenzeka ukuthi awukuqaphelanga ukuthi inhlangano ayithandi ukusebenzisa ukulandisa okufanayo kukaLuka ngenceku ethembekileyo neqondayo lapho izama ukukholisa wonke umuntu ukuthi iNdikimba Ebusayo iqokwe ngokukhethekile nguJesu. Mhlawumbe lokhu kungenxa yokuthi ukulandisa kukaLuka akukhulumi ngezigqila ezimbili kodwa ezine. Uma usesha emtatsheni wezincwadi we-Watchtower ukuthola ukuthi zimelele bani lezi ezinye izigqila, uzothola ukuthula okuyisimanga ngale ndaba. Ake sibheke ukulandisa kukaLuka. Uzobona ukuthi uhlelo oluvezwa uLuka lwehlukile kolukaMathewu kepha izifundo ziyefana; futhi ngokufunda umongo ophelele sinombono ongcono wokuthi ungasetshenziswa kanjani lo mzekeliso.

“Gqokani, nilungele, nezibani zenu zivutha, nibe njengabantu abalindele inkosi yabo, ibuye emshadweni; ukuze kuthi lapho ifika ingqongqoza, bayivulele khona lapho.” (Luka 12:35, 36)

Lesi yisiphetho esivela emzekelisweni wezintombi eziyishumi.

“Ziyajabula lezo zinceku okuyothi lapho inkosi yazo ifike izifumane zilindile! Ngiqinisile ngithi kini, Uzozigqokisa ngenkonzo abenze ukuba bahlale etafuleni futhi bazosondela eceleni kwabo babakhonze. Futhi uma efika ngewashi lesibili, noma kungokwesithathu, alithole lilungile, ajabule! ” (Lukasi 12:37, 38)

Futhi, sibona ukuphindaphindwa okungaguquguquki, okudingayo okuhambisana nendikimba yokuvuka nokuphakama. Futhi, izigqila okukhulunywe ngazo lapha akuyona iqembu elincane lamaKrestu, kepha lokhu kusebenza kithi sonke. 

“Kepha yazi lokhu, ukube umninindlu ubazi ukuthi isela lizofika ngasiphi isikhathi, ubengavumeli ukuba indlu yakhe igqekezwe. Nani futhi, hlalani nilungile, ngoba iNdodana yomuntu iza ngehora eningacabangi ngalo. ” (Luka 12: 39, 40)

Futhi, ukugcizelelwa kwesimo esingalindelekile sokubuya kwakhe.

Njengoba konke lokhu kushiwo, uPeter uyabuza: “Nkosi, ingabe usitshela lo mfanekiso noma kithi sonke?” (Lukasi 12:41)

Ephendula, uJesu wathi:

“Ngubani ngempela umphathi othembekile, oqondayo, inkosi yakhe eyombeka phezu kwezidumbu zayo ukuze ibanikeze inani labo lokudla ngesikhathi esifanele? Iyajabula leyo nceku uma inkosi yayo lapho ifika iyithola injalo! Ngiqinisile ngithi kini, izombeka phezu kwakho konke okungokwayo. Kepha uma kwenzeka leyonceku ithi enhliziyweni yayo, 'Inkosi yami ilibele ukufika,' bese iqala ukushaya izinceku nezincekukazi, idle, iphuze, idakwe, inkosi yaleyo nceku izofika ngosuku olungayiyona. ulindele yena nangehora angalazi, futhi uzomjezisa ngamandla amakhulu futhi amnikeze ingxenye nabangathembekile. Lapho-ke leyo nceku ebeyiqonda intando yenkosi yayo kepha ingalungisanga noma yenze lokho ebikucele, izoshaywa imivimbo eminingi. Kepha lowo obengaqondi futhi enze izinto ezifanele imivimbo, uzoshaywa abambalwa. Impela, wonke umuntu onikezwe okuningi, kuyofunwa okuningi kuye, nalowo ophathiswe okuningi uzoba nokuningi kakhulu kunokwejwayelekile kuye. ” (Luka 12: 42-48)

Kukhulunywa ngezigqila ezine nguLuka, kepha ukuzimisela kohlobo lwenceku ngayinye ngayinye akutholakali ngesikhathi sokuqokwa kwabo, kepha ngesikhathi sokubuya kweNkosi. Ekubuyeni kwakhe, uzothola:

 • Isigqila ahlulela ukuthi athembekile futhi uhlakaniphile;
 • Uyosikhipha isigqila njengobubi futhi singenalukholo;
 • Uzogcina isigqila, kodwa ajezise kanzima ngokungalaleli ngamabomu;
 • Uzogcina isigqila, kepha ajezise ngobumnene ngokungalaleli ngenxa yokungazi.

Qaphela ukuthi ukhuluma kuphela ngokuqoka inceku eyodwa, futhi lapho ebuya, ukhuluma kuphela ngenceku eyodwa kuhlobo ngalunye kulezi ezine. Ngokusobala inceku eyodwa ayikwazi ukudlondlobala ibe ezine, kepha inceku eyodwa ingamela bonke abafundi bayo, njengoba izintombi eziyishumi nezinceku ezintathu ezithola amathalenta zimele bonke abafundi bazo. 

Kuleli qophelo, ungahle uzibuze ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi sonke sibe sesimweni sokondla abendlu yeNkosi. Uyabona ukuthi sonke sidinga kanjani ukuzilungiselela ukubuya kwakhe, ngakho-ke umzekeliso wezintombi eziyishumi, ezinhlanu ezihlakaniphile nezinhlanu eziyiziwula, ungenziwa uvumelane nezimpilo zethu njengamaKristu njengoba silungiselela ukubuya kwakhe. Ngokufanayo, ungabona ukuthi sonke sithola kanjani izipho ezehlukile eNkosini. Kwabase-Efesu 4: 8 kuthi lapho iNkosi isishiya, yasinika izipho. 

"Lapho enyukela phezulu, wahambisa abathunjwa, wanika abantu izipho." (BSB)

Ngenhlanhla, ukuhumusha kweNew World kukuhumusha ngokungeyikho lokhu “njengezipho ezingabantu”, kepha konke ukuhumusha okufana nokufana ne-biblehub.com kukuhumusha ngokuthi “izipho kubantu” noma “kubantu”. Izipho uKristu azinikezayo akuzona abadala bebandla njengoba inhlangano ibingathanda sikholelwe, kepha izipho kithi ngamunye esingazisebenzisela udumo lwakhe. Lokhu kuvumelana nomongo wabase-Efesu lapho amavesi amathathu athi kamuva:

“Futhi nguYe owanikeza abanye ukuba babe ngabaphostoli, abanye babe ngabaporofethi, abanye babe ngabashumayeli bevangeli, abanye babe ngabfundisi nabafundisi, ukuhlomisa abangcwele ngemisebenzi yenkonzo, ukwakha umzimba kaKristu, kuze kube yilapho sonke finyelela ubunye okholweni nasolwazini lweNdodana kaNkulunkulu, njengoba sivulela esigabeni esigcwele sikaKristu. Lapho-ke ngeke sisaba yizinsana, sikhungathwa ngamagagasi futhi siqhutshwe yiyo yonke imimoya yokufundisa nangobuqili babantu ngobuqili babo. Esikhundleni salokho, sikhuluma iqiniso ngothando, sizokhula kuJesu uqobo, oyinhloko, kuzo zonke izinto. ” (Efesu 4: 11-15)

Abanye bethu bangasebenza njengezithunywa zevangeli noma abaphostoli, labo abathunyiwe. Abanye, bangashumayela ivangeli; kanti abanye bayakwazi ukwalusa noma ukufundisa. Lezi zipho ezahlukahlukene ezinikezwe abafundi zivela eNkosini futhi zisetshenziselwa ukwakha umzimba wonke kaKristu.

Uwakha kanjani umzimba wosana ube ngumuntu okhule ngokugcwele? Uyondla ingane. Sonke sondana ngezindlela ezahlukahlukene, yingakho sonke sinesandla ekukhuleni komunye nomunye.

Ungangibuka njengomuntu ondlisa abanye, kodwa imvamisa yimi engondliwayo; futhi hhayi ngolwazi kuphela. Kunezikhathi lapho okungcono kakhulu kwethu sidangele, futhi sidinga ukondliwa emoyeni, noma sibuthakathaka emzimbeni futhi sidinga ukondliwa, noma sikhathele ngokomoya futhi sidinga ukuvuselelwa amandla. Akekho owenza konke ukuphakelwa. Konke okuphakelayo nakho konke kuyondliwa.

Lapho bezama ukusekela umbono wabo we-zany wokuthi iNdikimba Ebusayo iyodwa eyinceku ethembekileyo neqondayo, ephathiswe ukondla wonke umuntu, basebenzise i-akhawunti ekuMathewu 14 lapho uJesu ondla khona isixuku ngezinhlanzi ezimbili nezinkwa ezinhlanu. Inkulumo esetshenziswe njengesihloko sendatshana ibithi "Ukondla Abaningi Ngezandla Zabambalwa". Umbhalo wengqikithi wawuthi:

Futhi wayala izixuku ukuba zihlale otshanini. Wabe esethatha izinkwa ezinhlanu nezinhlanzi ezimbili, wabheka ezulwini, wabusisa, waqhekeza izinkwa, wazinika abafundi, abafundi bazinika izixuku… ”(uMathewu 14:19)

Manje sesiyazi ukuthi abafundi bakaJesu babehlanganisa abesifazane, abesifazane ababekhonza (noma bondla) iNkosi yethu ngezinto zabo.

“Masishane emva kwalokho wamuka emzini ngomuzi nomzana ngemizana, eshumayela futhi ememezela izindaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu. Abayishumi nambili babenaye, nabesifazane abathile ababephulukiswe emimoyeni emibi nasekuguleni, uMariya okuthiwa Magdalena, owayephume kuye amademoni ayisikhombisa, noJoana umkaKhuza, umphathi weHerode, noSusana abanye besifazane abaningi ebabakhonza ngezinto zabo. ” (Luka 8: 1-3)

Nginesiqiniseko sokuthi iNdikimba Ebusayo ayifuni ukuthi sibheke amathuba okuthi abanye balabo “abambalwa abondla abaningi” kwakungabesifazane. Lokho akukusekeli neze ukusetshenziswa kwabo kwale akhawunti ukuze bathethelele indima yabo yokuzithathela umsebenzi njengabondli bomhlambi.

Kunoma ikuphi, umfanekiso wabo usebenza ukuqonda inceku ethembekileyo neqondayo ukuthi isebenza kanjani. Hhayi njengoba behlose. Cabanga ukuthi ngokwezibalo ezithile, bekungaba khona abantu abangu-20,000 20,000 abebekhona. Ngabe kufanele sithathe ukuthi abafundi bakhe ngokwabo banikeze abantu abangama-XNUMX XNUMX ukudla? Cabanga ngokuhleleka okubandakanyekile ekondleni abaningi kangaka. Okokuqala, ubuningi balolo sayizi bungahlanganisa amahektare amaningi omhlaba. Lokho kuhamba kakhulu uye emuva naphambili uthwele imithwalo esindayo yamabhasikidi okudla. Sikhuluma ngamathani lapha. 

Ngabe kufanele sicabange ukuthi inani elincane labafundi liphathe konke lokho kudla likude nalo lonke ibanga bese kukunika umuntu ngamunye? Ngeke yini kube nengqondo eyengeziwe ngabo ukuthi bagcwalise ubhasikidi futhi bawukhiphele eqenjini elilodwa bese beshiya kubhasikidi nothile kulelo qembu ozohlelela ukulihambisa? Eqinisweni, bekungeke kube khona indlela yokondla ukuthi abantu abaningi basesikhathini esifushane ngaphandle kokudlulisela umthwalo womsebenzi futhi babelane ngawo phakathi kwabaningi.

Lokhu empeleni kungumfanekiso omuhle kakhulu wendlela inceku ethembekileyo neqondayo esebenza ngayo. UJesu uletha ukudla. Asazi. Siyayiphatha, futhi siyisakaze. Sonke sisabalalise abantu ngokwalokho esikwamukele. Lokhu kusikhumbuza umzekeliso wamathalenta, ozokhumbula ukuthi, ahanjiswa kumongo ofanayo nomfanekiso wenceku ethembekileyo. Abanye bethu banamathalente amahlanu, abanye babili, abanye inye kuphela, kodwa okufunwa nguJesu ukuthi sisebenze nalokhu esinakho. Ngemuva kwalokho sizolandisa kuye. 

Lo mbhedo wokuthi bekungekho ukuqokwa kwenceku ethembekile ngaphambi kuka-1919 uyaxaka. Ukuthi bangalindela ukuthi amaKristu agwinye lo mkhuba kuyinhlamba engagunci.

Khumbula, emfanekisweni, inkosi imisa inceku ngaphambi nje kokuba ihambe. Uma sibheka kuJohane 21 sithola ukuthi abafundi babedoba, futhi bengabambanga lutho ubusuku bonke. Ekuseni, uJesu ovusiwe ubonakala ogwini futhi abazi ukuthi uyena. Ubatshela ukuthi baphonse inetha labo ngakwesokunene sesikebhe futhi lapho bephonsa, ligcwala izinhlanzi eziningi kangangokuthi abakwazi ukulidonsa.

UPeter uyabona ukuthi yiNkosi futhi ungena olwandle ukubhukuda afike ogwini. Manje khumbula ukuthi bonke abafundi bamshiya uJesu ngenkathi eboshwa ngakho-ke bonke kumele bazizwe benamahloni amakhulu necala, kepha akekho omunye ngaphandle kukaPetru owaphika iNkosi kathathu. UJesu kufanele abuyise umoya wabo, futhi ngoPetru, uzobabuyisela bonke. Uma uPetru, owonile kakhulu, exolelwa, khona-ke bonke bayaxolelwa.

Sesizobona ukuqokwa kwenceku ethembekileyo. UJohn uyasitshela:

“Bathe behla, babona umlilo wamalahle ukhona nezinhlanzi kuwo, nesinkwa. UJesu wathi kubo: “Lethani izinhlanzi kwenizibambe manje.” Ngakho uSimoni Petru wangena esikebheni wahudulela inetha ogwini. Yayigcwele izinhlanzi ezinkulu, eziyi-153, kodwa yize zaziziningi kangaka, inetha alidabukanga. UJesu wathi kubo: “Wozani nidle. Akekho kubafundi owaba nesibindi sokumbuza ukuthi: “Ungubani wena?” Babazi ukuthi yiNkosi. UJesu weza wathatha isinkwa wabanika, wenza okufanayo nangezinhlanzi. ” (Johane 21: 9-13 BSB)

Isimo esijwayeleke kakhulu, akunjalo? UJesu wasuthisa isixuku ngezinhlanzi nesinkwa. Manje wenza okufanayo kubafundi bakhe. Izinhlanzi abazibambile kungenxa yokungenelela kweNkosi. INkosi yaletha ukudla.

UJesu uphinde wenza izinto kusuka ngobusuku uPetru amphika ngaso. Ngesinye isikhathi, wayehleli ezungeze umlilo njengoba kunjalo manje lapho ephika iNkosi. UPeter wamphika kathathu. INkosi yethu izomnika ithuba lokuthi abuyele emuva ukuphika ngakunye. 

Umbuza kathathu uma emthanda futhi kathathu uPeter uqinisekisa uthando lwakhe. Kepha ekuphenduleni ngakunye uJesu unezela imiyalo efana nokuthi, "Yondla amawundlu ami", "Yalusa izimvu zami", "Yondla izimvu zami".

Uma iNkosi ingekho, uPeter uzokhombisa uthando lwakhe ngokondla izimvu, abendlu. Kodwa hhayi uPetru kuphela, kodwa bonke abaphostoli. 

Sikhuluma ngezinsuku zokuqala kwebandla lobuKristu, siyafunda:

"Wonke amakholwa azinikele ekufundiseni kwabaphostoli, nasekuhlanganyeleni, nasekuhlanganyeleni ekudleni (kufaka phakathi iSidlo SeNkosi), kanye nomkhuleko." (Izenzo 2:42 NLT)

Ekhuluma ngokufanekisa, phakathi nenkonzo yakhe yeminyaka emithathu, uJesu wayenikeze abafundi bakhe inhlanzi nesinkwa. Wayebondle kahle. Manje kwase kuyisikhathi sabo sokondla abanye. 

Kodwa ukondliwa akugcinanga ngabaphostoli. UStefanu wabulawa abaphikisi abangamaJuda ababethukuthele.

NgokwezEnzo 8: 2, 4: “Ngalolo suku kwavela ukushushiswa okukhulu kwebandla elaliseJerusalema; bonke ngaphandle kwabaphostoli bahlakazeka ezindaweni zonke zaseJudiya naseSamariya… .Kepha labo ababehlakazekile badabula izwe bememezela izindaba ezinhle zezwi. ”

Ngakho-ke manje labo ababephakelwe babondla abanye. Ngokushesha, abantu bezizwe, abezizwe, nabo babesabalalisa izindaba ezinhle futhi bondla izimvu zeNkosi.Kukhona okwenzekile namhlanje ekuseni njengoba bengisazoqopha le vidiyo, okukhombisa ngempumelelo ukuthi inceku isebenza kanjani namhlanje. Ngithole i-imeyili evela kumbukeli owasho lokhu:

Sanibonani bafowethu abathandekayo,

Bengifuna ukuhlanganyela okuthile nawe iNkosi yangikhombisa ezinsukwini ezimbalwa ezedlule engicabanga ukuthi kubaluleke kakhulu.

Ubufakazi obungenakuphikwa obukhombisa ukuthi WONKE amaKristu kufanele adle eSidlweni SeNkosi Sakusihlwa - futhi ubufakazi balula ngokumangazayo:

UJesu wabayala kanye laba bafundi abayi-11 ababenaye ngobusuku beSidlo SeNkosi Sakusihlwa:

“Ngakho-ke hambani niyokwenza abantu bazo zonke izizwe babe abafundi, nibabhapathize egameni likaYise neleNdodana nelomoya ongcwele, nibafundise UKUGCINA zonke izinto enginiyale ngazo.”

Igama lesiGreki elihunyushwe ngokuthi “ukugcina” igama elifanayo elisetshenziswe kuJohane 14:15 lapho uJesu athi:

“Uma ungithanda, UZOKUGCINA imiyalo yami.”

Ngakho-ke, uJesu wayethi kulabo abangu-11: “fundisani BONKE abafundi bami ukulalela impela lokho enginiyale ngakho ukuba nikulalele”.

Yini uJesu ayala abafundi bakhe eSidlweni SeNkosi Sakusihlwa?

“Qhubekani nikwenza lokhu ningikhumbula.” (1 Kor. 11:24)

Ngakho-ke BONKE abafundi bakaJesu kudingeka ukuthi badle izifanekiselo zeSidlo SeNkosi Sakusihlwa ngokulalela umyalo oqondile kaKrestu uqobo.

Ngicabange ukuthi ngizokwabelana ngayo njengoba mhlawumbe kuyimpikiswano elula kakhulu futhi enamandla engiyaziyo - futhi eyodwa ezoqondwa yiwo wonke ama-JW.

Mayelana nemfudumalo kini nonke…

Angikaze ngicabange ngalolu hlobo lokubonisana ngaphambili. Ngidlisiwe futhi lapho unakho.  

Ukwenza lo mzekeliso ube yisiphrofetho nokwenza umhlambi woFakazi BakaJehova uthenge enkohlisweni kuvumele iNdikimba Ebusayo ukudala isigaba sabaphathi. Bathi bakhonza uJehova, futhi bathola umhlambi ukuba ubakhonze egameni likaNkulunkulu. Kepha iqiniso ukuthi, uma ulalela abantu, awumkhonzi uNkulunkulu. Nikhonza amadoda.

Lokhu kukhulula umhlambi kunoma yisiphi isibopho kuJesu, ngoba bacabanga ukuthi akubona labo abahlulelwa lapho ebuya, ngoba ababekwa njengezinceku zakhe ezithembekile. Bayizibukeli nje. Kuyingozi kangakanani lokhu kubo. Bacabanga ukuthi baphephile ekwahlulelweni kulesi sikhathi, kepha akunjalo njengoba ukulandisa kukaLuka kuveza.

Khumbula ku-akhawunti kaLuka kunezinye izigqila ezimbili ezengeziwe. Lowo ongalalelanga inkosi yakhe ngokungazi. Bangaki oFakazi abangamlaleli uJesu ngokungazi njengoba belalela iziqondiso ezivela eNdikimbeni Ebusayo, becabanga ukuthi abayona inceku ethembekileyo? 

Khumbula, lo ngumfanekiso. Umzekeliso usetshenziselwa ukusifundisa ngodaba lokuziphatha olunemiphumela yangempela emhlabeni. Inkosi isimise sonke esibhabhadiswe egameni layo ukondla izimvu zayo, izigqila esikanye nazo. Umzekeliso usifundisa ukuthi kunemiphumela emine engahle ibe khona. Futhi ngicela niqonde ukuthi ngenkathi ngigxila koFakazi BakaJehova ngenxa yokuhlangenwe nakho kwami, le miphumela ayigcini kumalungu alelo qembu elincane lenkolo. Ingabe ungumBaptist, umKatolika, umPresbyterian, noma ilungu lakho kunoma yiziphi izinkulungwane zamahlelo kweLobukholwa? Lokhu engizokusho kusebenza ngokufanayo nakuwe. Kunemiphumela emine kuphela kithina. Uma ukhonza ibandla esikhundleni sokwengamela, usengozini enkulu esilingweni esiwela isigqila esibi sokuxhaphaza abanye ozakwabo bese uba ngukuhlukumeza nokuxhaphaza. Uma kunjalo, uJesu “uzokujezisa kanzima” futhi akuphonsa phakathi kwalabo abangenalo ukholo.

Ngabe ukhonza amadoda esontweni lakho noma ebandleni lakho noma ehholo loMbuso futhi uyishaya indiva imiyalo kaNkulunkulu eseBhayibhelini, mhlawumbe ungaqondile? Ngiye ngaba noFakazi abaphendula inselele, “Ubungalalela bani: INdikimba Ebusayo noma uJesu Kristu?” ngesiqinisekiso esiqinile sokusekelwa kweNdikimba Ebusayo. Laba ngamabomu abayilaleli iNkosi. Imivimbo eminingi ilindele ukungalaleli okunjalo. Kepha-ke sinokuthile okungenakuphikiswa ngokuthi iningi, sanelisekile ngokuzitika ngamanga, sicabanga ukuthi ngokulalela umpristi wabo, umbhishobhi, umfundisi, noma umdala webandla, bathokozisa uNkulunkulu. Abalaleli bengazi. Bashaywa ngemivimbo embalwa.

Ngabe ukhona kithi ofuna ukuhlupheka ngomunye waleyo miphumela emithathu? Ngeke yini sonke sikhethe ukuthola umusa emehlweni eNkosi futhi simiswe phezu kwakho konke okungokwayo?

Ngakho-ke, yini esingayithatha emzekelisweni wenceku ethembekileyo neqondayo, emzekelisweni wezintombi eziyishumi, nasemfanekisweni wamathalenta? Esimweni ngasinye, izigqila zeNkosi — mina nawe — sisele nomsebenzi othile okufanele siwenze. Esimweni ngasinye, lapho inkosi ibuya kunomvuzo wokwenza lo msebenzi nesijeziso ngokwehluleka ukuwenza. 

Futhi yilokho kuphela esikudinga ngempela ukwazi ngalemifanekiso. Yenza umsebenzi wakho ngoba inkosi iyeza lapho ubungayilindelanga, futhi izophendula ngezimali ngamunye wethu.

Kuthiwani ngomzekeliso wesine, lowo okhuluma ngezimvu nezimbuzi? Futhi, inhlangano iphatha leyo njengesiprofetho. Ukuhunyushwa kwabo kuhloselwe ukuqinisa amandla abo phezu komhlambi. Kepha kubhekiselwa kuphi ngempela? Sizokushiya lokho kuvidiyo yokugcina yalolu chungechunge.

NginguMeleti Vivlon. Ngithanda ukukubonga kakhulu ngokubuka. Sicela ubhalise uma ungathanda ukuthola izaziso zamavidiyo azayo. Ngizoshiya imininingwane encazelweni yale vidiyo yombhalo kanye nesixhumanisi sawo wonke amanye amavidiyo.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
  9
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x