Sawubona, Meleti Vivlon lapha. Lokhu kungu-12th video ochungechungeni lwethu olusencwadini kaMathewu 24. UJesu usanda kuqeda ukutshela abafundi bakhe ukuthi ukubuya kwakhe ngeke kube okungalindelekile nokuthi kumele bahlale bephapheme futhi bahlale bephapheme. Ngemuva kwaloko unika umzekeliso olandelayo:

“Ngubani ngempela oyinceku ethembekileyo neqondayo emiswe inkosi yayo phezu kwabendlu yayo, ukuze ibanikeze ukudla kwayo ngesikhathi esifanele? Iyajabula leyo nceku uma inkosi yayo lapho ifika iyithola injalo! Ngiqinisile ngithi kini, izombeka phezu kwakho konke okungokwayo. ”

“Kepha uma kwenzeka, leyo nceku embi ithi enhliziyweni yakhe, 'Inkosi yami iyephuza,' bese iqala ukushaya ezinye izigqila zayo, idle iziphuze nezidakwa eziqinisekisiwe, inkosi yaleyo nceku izofika ngosuku olwenzayo. ungalindeli nangehora angalazi, futhi uyomjezisa ngokuqina okukhulu futhi uyomnika indawo yakhe nabazenzisi. Lapho yilapho kuzokhala khona nokugedla amazinyo. (Mt 24: 45-51 New World Translation)

Inhlangano ithanda ukugxila emavesini amathathu okuqala, u-45- 47, kepha yiziphi izinto ezibalulekile zalo mfanekiso?

  • Inkosi ibeka inceku ukuba yondle abendlu yayo, izigqila ezikanye nayo, yena engekho.
  • Lapho ebuya, iNkosi iyanquma ukuthi inceku leyo yinhle noma imbi;
  • Uma ithembekile futhi ihlakaniphile, inceku iyavuzwa;
  • Uma kubi futhi kuhlukumeza, uyajeziswa.

INdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova ayiphathi la mazwi njengomzekeliso kodwa kunalokho isiprofetho ekugcwalisekeni okuthe ngqo. Angiqambi lapho ngithi ngqo. Bangakutshela ngawo kanye unyaka okwenzeka ngawo lesi siprofetho. Bangakunika amagama amadoda akha inceku ethembekileyo neqondayo. Awungeke ucaciswe kakhulu kunalokho. Ngokusho koFakazi BakaJehova, ngo-1919, uJF Rutherford nezisebenzi eziphambili endlunkulu eBrooklyn, eNew York bamiswa nguJesu Kristu ukuba babe inceku yakhe ethembekileyo neqondayo. Namuhla, amadoda ayisishiyagalombili eNdikimba Ebusayo yamanje yoFakazi BakaJehova ahlanganisa le nceku. Awukwazi ukuba nokugcwaliseka okungokwesiprofetho ngokoqobo kunalokho. Kodwa-ke, umzekeliso awupheleli lapho. Kukhuluma nangesigqila esibi. Ngakho-ke uma kuyisiprofetho, sonke siyisiprofetho esisodwa. Abatholi ukukhetha nokukhetha ukuthi yiziphi izingxenye abafuna ukuzenza ezingokwesiprofetho futhi ezingumzekeliso nje. Kodwa-ke, yilokho kanye abakwenzayo. Baphatha ingxenye yesibili yesiprofetho okuthiwa yifanekisomqondo, isexwayiso esingokomfanekiso. Ukuthi kulula kanjani - ngoba kukhuluma ngenceku embi ezojeziswa nguKristu ngamandla amakhulu.

“UJesu akashongo ukuthi uzobeka inceku embi. Amagama akhe lapha empeleni ayisixwayiso esibhekiswe encekwini ethembekileyo neqondayo. ” (w13 7/15 kk. 24 “Ngubani Ngempela Oyinceku Ethembekileko Neqondayo?”)

Yebo, kulula kangakanani. Iqiniso ngukuthi, uJesu akazange amise inceku ethembekileyo. Wavele wamisa inceku; eyodwa ayethemba ukuthi izoveza ithembekile futhi ihlakaniphile. Kodwa-ke, lokho kuzimisela kwakuzodingeka kulindwe aze abuye.

Ngabe lokhu abathi inceku ethembekileyo yamiswa ngo-1919 sekubonakala kuwuphansi kuwe? Kubukeka sengathi akekho endlunkulu owahlala isikhashana futhi wacabanga izinto? Mhlawumbe awukakucabangi kakhulu. Uma kunjalo, kungenzeka ukuthi uphuthelwe umgodi ongaqondakali kule ncazelo. Ukugoba umgodi? Engikhuluma ngakho?

Ngokomfanekiso, inceku imiswa nini? Akubonakali yini ukuthi uqokwa yinkosi ngaphambi kokusuka kwenkosi? Isizathu esenza inkosi ibeke le nceku ukuthi inakekele abendlu yayo — izigqila ezikanye nayo — uma inkosi ingekho. Manje kuthiwa inceku ithembekile futhi ihlakaniphile nini, futhi inceku ehlukumezayo imenyezelwa nini okubi? Lokhu kwenzeka kuphela lapho inkosi ibuya futhi ibone ukuthi yini ngayinye ebiyenza. Futhi inkosi ibuya nini ngempela? NgokukaMathewu 24:50, ukubuya kwakhe kuzoba ngosuku nangehora esingalazi futhi esingalilindelanga. Khumbula okwashiwo uJesu maqondana nokuba khona kwakhe emavesini ayisithupha ngaphambili:

“Ngenxa yalokhu, nani hlalani nilungile, ngoba iNdodana yomuntu iza ngehora eningacabangi ukuthi liyilo.” (UMathewu 24:44)

Akunakuphikwa ukuthi kulo mfanekiso, inkosi nguJesu Kristu. Wamuka ngo-33 CE eyothola amandla obukhosi futhi uzobuya ebukhoneni bakhe njengeNkosi enqobayo.

Manje uyayibona iphutha elikhulu emcabangweni weNdikimba Ebusayo? Bathi ukuba khona kukaKristu kwaqala ngo-1914, kwathi emva kweminyaka emihlanu, ngonyaka ka-1919, ngenkathi esekhona, umisa inceku yakhe ethembekileyo neqondayo. Bayitholile emuva. Ibhayibheli lithi inkosi ibeka inceku lapho ihamba, hhayi lapho ibuya. Kepha iNdikimba Ebusayo ithi bamiswa ngemuva kweminyaka emihlanu uJesu ebuyile futhi ukuba khona kwakhe kwaqala. Kufana nokuthi abayifundanga i-akhawunti.

Kunamanye amaphutha kulokhu kuqhosha kokuziqhenya kokuzenzela wena uqobo kodwa kuyenzeka ngenxa yalesi sikhala esivelele ku-theology yeJW.

Into edabukisayo ukuthi noma ngabe ukhomba kanjani lokhu kuFakazi abaningi abahlala bethembekile ku-JW.org, bayenqaba ukukubona. Kubukeka sengathi abanandaba nokuthi lokhu kungumzamo ongenangqondo futhi osobala kakhulu wokuzama ukulawula izimpilo zabo nezinsizakusebenza zabo. Mhlawumbe, njengami, ufikelwa yithemba ngezikhathi ezithile ukuthi abantu bathenga kalula kanjani emibonweni yobuhlanya. Lokhu kungenza ngicabange ngomphostoli uPawulu ekhuza abaseKorinte:

“Njengoba 'unengqondo,' ukubekezelela ngenhliziyo yakho konke okungenangqondo. Eqinisweni, nibekezelela noma ngubani owenza isigqila, noma ngubani odla impahla yenu, noma ngubani obamba lokho eninakho, noma ngubani oziphakamisela nina, noma ngubani okushaya ebusweni. ” (2 Khorinte 11:19, 20)

Kuyiqiniso, ukwenza lo msebenzi wokusebenza kobuhlakani, iNdikimba Ebusayo, kumuntu wayo oyisazi semfundiso yenkolo, uDavid Splane, kuye kwadingeka ukuba yenqabe umbono wokuthi kukhona noma iyiphi inceku ebekwe ukuba yondle umhlambi ngaphambi kuka-1919. Kuvidiyo yemizuzu eyisishiyagalolunye. ku-JWordPress, uSplane — ngaphandle kokusebenzisa umBhalo owodwa — uzama ukuchaza ukuthi iKosi yethu enothando, uJesu, ibashiya kanjani abafundi bayo ingekho ukudla, kungekho muntu wokubanika ukudla ngenkathi engekho eminyakeni eyi-1900 edlule. Ngokujulile, uthisha ongumKristu angazama kanjani ukubhuqa imfundiso yeBhayibheli ngaphandle kokusebenzisa ngisho neBhayibheli? (Chofoza lapha ukubona ividiyo yeSplane)

Yebo, isikhathi sokuba nobuwula okunjalo bokungahloniphi uNkulunkulu sesedlule. Ake sibheke lo mfanekiso ukubona ukuthi singakwazi yini ukuthola ukuthi kusho ukuthini.

Abaphikisana nababili abakhulu emfanekisweni yinkosi, uJesu, kanye nesigqila. Okuwukuphela kwalapho i-Bhayibheli ebhekisela kubo njengezigqila zeNkosi abafundi bakhe. Kodwa-ke, ingabe sikhuluma ngomfundi oyedwa, noma iqembu elincane labafundi njengoba iNdikimba Ebusayo iphikisana, noma bonke abafundi? Ukuphendula lokho, akhe sibheke umongo oseduze.

Inkomba ethile umvuzo owutholwa inceku etholakala ithembekile futhi ihlakaniphile. Ngiqinisile ngithi kini, izombeka phezu kwakho konke okungokwayo. ” (UMathewu 24:47)

Lokhu kukhuluma ngesithembiso esanikwa izingane zikaNkulunkulu zokuba ngamakhosi nabapristi ukubusa noKristu. (Isambulo 5:10)

“Ngakho-ke makungabikho oziqhayisa ngabantu; ngoba zonke izinto zingezenu, noma ngabe uPawulu noma u-Apholo noma uKhefase noma umhlaba noma impilo noma ukufa noma izinto manje noma izinto ezizokuza, zonke izinto zingezenu; nina ningabakaKristu; UKristu yena, ungokaNkulunkulu. ” (1 KwabaseKhorinte 3: 21-23)

Lo mvuzo, ukuqokwa kwakho konke okungokukaKristu ngokusobala kufaka abesifazane.

“Nonke ningamadodana kaNkulunkulu ngokukholwa kuKristu Jesu. Ngoba nonke nina enabhapathizelwa kuKristu nizembathe noKristu. Akekho umJuda noma umGreki, oyisigqila noma okhululekile, owesilisa nowesifazane, ngoba nonke nimunye kuKristu Jesu. Uma-ke ningabakaKristu, niyinzalo ka-Abrahama nezindlalifa ngokwesithembiso. ” (Galathiya 3: 26-29 BSB)

Bonke abantwana bakaNkulunkulu, owesilisa nowesifazane, abathola umklomelo bamiswa njengamakhosi nabapristi. Ngokusobala yilokho umzekeliso abhekisela kukho lapho uthi bamiswa phezu kwayo yonke impahla yenkosi.

Lapho oFakazi BakaJehova bebheka lokhu njengesiprofetho esigcwaliseka kuqala ngo-1919, bethula enye impikiswano enengqondo. Njengoba abaphostoli abayi-12 bengekho ngo-1919, abanakubekwa phezu kwayo yonke impahla kaKristu, ngoba abayona inceku. Kodwa-ke, amadoda anobuhlakani bukaDavid Splane, uStephen Lett no-Anthony Morris bayasithola lesi sikhundla. Ngabe lokho kwenza noma iluphi uhlobo lomqondo kuwe?

Lokho kungabonakala kungaphezu kokukwanele ukusenza sikholelwe ukuthi isigqila sisho abantu abangaphezu koyedwa noma ikomidi lamadoda. Noma kunjalo, kusekuningi.

Emzekelisweni olandelayo, uJesu ukhuluma ngokufika komyeni. Njengomfanekiso wenceku ethembekileyo neqondayo, sinomphikisi oyisikhulu ongekho kodwa ubuya ngesikhathi esingasilindele. Ngakho-ke, lo omunye futhi umzekeliso mayelana nokuba khona kukaKristu. Izintombi ezinhlanu zazihlakaniphile futhi ezinhlanu zezintombi zaziyiziwula. Lapho ufunda lo mfanekiso kusuka kuMathewu 25: 1 kuya ku-12, ucabanga ukuthi ukhuluma ngeqembu elincane labantu abahlakaniphile nelinye iqembu elincane eliwubuwula, noma ubona lokhu njengesifundo sokuziphatha esisebenza kuwo wonke amaKristu? Lesi isiphetho esisobala, akunjalo? Lokho kuba sobala ngokwengeziwe lapho ephetha lo mfanekiso ngokuphinda futhi isixwayiso sakhe ngokuqapha: “Ngakho-ke, hlalani nilindile, ngoba anilwazi usuku noma ihora.” (UMathewu 25:13)

Lokhu kumvumela ukuthi akwazi ukungena kulomfanekiso wakhe olandelayo oqala, "Ngoba kufana nomuntu osazohamba phesheya abize izigqila zakhe azinike impahla yakhe." Okwesithathu sinesimo lapho inkosi ingekho kepha izobuya. Okwesibili, kukhulunywa ngezigqila. Izigqila ezintathu okufanele ziqonde, ngayinye inikezwe inani elihlukile lemali yokusebenza ngazo nokukhulisa. Njengazo izintombi eziyishumi, ucabanga ukuthi lezi zinceku ezintathu zimelela abantu abathathu noma amaqembu amathathu ahlukahlukene abantu? Noma ubabona njengabamele wonke amaKhristu ngalinye elinikezwe iqoqo lezipho elehlukile kwiNkosi yethu lisuselwa emandleni omuntu ngamunye?

Empeleni, kunokufana phakathi kokusebenzisana nezipho noma ithalente elitshalelwe nguKristu komunye nomunye wethu nokondla abendlu. UPhetro uthi: “Ngokwezinga lokuthi ngamunye asitholile isipho, sisebenzise ekukhonzaneni njengabaphathi abahle bomusa ongafanelwe kaNkulunkulu okhonjiswa ngezindlela ezahlukahlukene.” (1 Petru 4:10 NWT)

Njengoba sicabange ngokusobala ukuthi singaphetha ngale ndlela ngale mifanekiso emibili yokugcina, kungani singeke sicabange okufanayo kowokuqala — ukuthi inceku okukhulunywa ngayo imelela wonke amaKristu?

O, kepha kunokunye.

Ongase ungakuqapheli ukuthi le nhlangano ayithandi ukusebenzisa ukulandisa okufanayo kukaLuka kwenceku ethembekileyo neqondayo lapho izama ukukholisa wonke umuntu ukuthi iNdikimba Ebusayo inesikhathi esikhethekile esivela kuJesu. Mhlawumbe kungenxa yokuthi ukulandisa kukaLuka akukhulumi ngezigqila ezimbili kodwa ezine. Uma uphenya umtapo wezincwadi we-Watchtower ukuthola ukuthi ezinye izigqila zimelele bani, uzothola ukuthula okungezwa lutho ngale ndaba. Ake sibheke ukulandisa kukaLuka. Uzoqaphela ukuthi i-oda elethwa nguLuka lihlukile kulelo likaMathewu kepha izifundo ziyefana; futhi ngokufunda ingqikithi ephelele sinombono ongcono wokuthi singawusebenzisa kanjani umzekeliso.

"Gqokani nilungele ukushiswa kwamalambu enu, futhi kufanele nibe njengamadoda alinde inkosi yawo ukuba ibuye emshadweni, ngakho-ke uma ifika ingqongqoze, ingavulelwa yona ngaso leso sikhathi." (Luka 12: 35, 36)

Lesi yisiphetho esivela emzekelisweni wezintombi eziyishumi.

“Ziyajabula lezo zinceku okuyothi lapho inkosi yazo ifike izifumane zilindile! Ngiqinisile ngithi kini, Uzozigqokisa ngenkonzo abenze ukuba bahlale etafuleni futhi bazosondela eceleni kwabo babakhonze. Futhi uma efika ngewashi lesibili, noma kungokwesithathu, alithole lilungile, ajabule! ” (Lukasi 12:37, 38)

Futhi, sibona ukuphindaphinda okuqhubekayo, ukuhanjiswa okudingekayo kusihloko sokuphaphama nokulungiselelwe. Futhi, izigqila okukhulunywa ngazo lapha aziwona amaqembu amancane amaqembu, kodwa lokhu kusebenza kithi sonke.

“Kepha yazi lokhu, ukube umninindlu ubazi ukuthi isela lizofika ngasiphi isikhathi, ubengavumeli ukuba indlu yakhe igqekezwe. Nani futhi, hlalani nilungile, ngoba iNdodana yomuntu iza ngehora eningacabangi ngalo. ” (Luka 12: 39, 40)

Futhi, ukugcizelelwa kwesimo esingalindelekile sokubuya kwakhe.

Njengoba konke lokhu kushiwo, uPeter uyabuza: “Nkosi, ingabe usitshela lo mfanekiso noma kithi sonke?” (Lukasi 12:41)

Ephendula, uJesu wathi:

“Ngubani ngempela umphathi othembekile, oqondayo, inkosi yakhe eyombeka phezu kwezidumbu zayo ukuze ibanikeze inani labo lokudla ngesikhathi esifanele? Iyajabula leyo nceku uma inkosi yayo lapho ifika iyithola injalo! Ngiqinisile ngithi kini, izombeka phezu kwakho konke okungokwayo. Kepha uma kwenzeka leyonceku ithi enhliziyweni yayo, 'Inkosi yami ilibele ukufika,' bese iqala ukushaya izinceku nezincekukazi, idle, iphuze, idakwe, inkosi yaleyo nceku izofika ngosuku olungayiyona. ulindele yena nangehora angalazi, futhi uzomjezisa ngamandla amakhulu futhi amnikeze ingxenye nabangathembekile. Lapho-ke leyo nceku ebeyiqonda intando yenkosi yayo kepha ingalungisanga noma yenze lokho ebikucele, izoshaywa imivimbo eminingi. Kepha lowo obengaqondi futhi enze izinto ezifanele imivimbo, uzoshaywa abambalwa. Impela, wonke umuntu onikezwe okuningi, kuyofunwa okuningi kuye, nalowo ophathiswe okuningi uzoba nokuningi kakhulu kunokwejwayelekile kuye. ” (Luka 12: 42-48)

Kukhulunywa ngezigqila ezine nguLuka, kepha ukuzimisela kohlobo lwenceku ngayinye ngayinye akutholakali ngesikhathi sokuqokwa kwabo, kepha ngesikhathi sokubuya kweNkosi. Ekubuyeni kwakhe, uzothola:

  • Isigqila ahlulela ukuthi athembekile futhi uhlakaniphile;
  • Uyosikhipha isigqila njengobubi futhi singenalukholo;
  • Uzogcina isigqila, kodwa ajezise kanzima ngokungalaleli ngamabomu;
  • Uzogcina isigqila, kepha ajezise ngobumnene ngokungalaleli ngenxa yokungazi.

Qaphela ukuthi ukhuluma ngokukhetha inceku eyodwa kuphela, kuthi lapho ebuya, akhulume kuphela ngesigqila esisodwa kunhlobo ngayinye yalezi ezine. Ngokusobala inceku eyodwa eyodwa ayinakugqashula kane, kepha inceku eyodwa ingamela bonke abafundi bakhe, njengoba izintombi eziyishumi nezinceku ezintathu ezithola amathalente zimelela bonke abafundi bakhe.

Ngalesi sikhathi, kungenzeka uzibuza ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi sonke sibe sesimweni sokuphaka abendlu yeNkosi. Ungabona ukuthi sonke sidinga ukulungiswa kanjani ukubuya kwakhe, ngakho-ke umzekeliso wezintombi eziyishumi, ohlakaniphe abahlanu nabayisihlanu abayiziwula, ungenziwa uvumelane nezimpilo zethu njengamaKristu njengoba silungiselela ukubuya kwakhe. Ngokufanayo, ungabona ukuthi sonke sizithola kanjani izipho ezihlukile ezivela eNkosini. Kwabase-Efesu 4: 8 kuthi lapho iNkosi isishiya, yasinika izipho.

"Lapho enyukela phezulu, wahambisa abathunjwa, wanika abantu izipho." (BSB)

Ngeshwa, i-New World translation ifakazela lokhu ngokuthi "izipho ezingabantu", kepha konke ukuhumusha okukodwa okufana nalokhu kweBiblehub.com kukuhumusha ngokuthi "izipho kubantu" noma "kubantu". Izipho uKristu azinikeza akubona abadala bebandla njengoba inhlangano singathanda ukuba sikholwe, kodwa izipho kulowo nalowo kithi esingazisebenzisa kube yinkazimulo yakhe. Lokhu kuvumelana nomongo we-Efesu athi amavesi amathathu kamuva athi:

“Futhi nguYe owanikeza abanye ukuba babe ngabaphostoli, abanye babe ngabaporofethi, abanye babe ngabashumayeli bevangeli, abanye babe ngabfundisi nabafundisi, ukuhlomisa abangcwele ngemisebenzi yenkonzo, ukwakha umzimba kaKristu, kuze kube yilapho sonke finyelela ubunye okholweni nasolwazini lweNdodana kaNkulunkulu, njengoba sivulela esigabeni esigcwele sikaKristu. Lapho-ke ngeke sisaba yizinsana, sikhungathwa ngamagagasi futhi siqhutshwe yiyo yonke imimoya yokufundisa nangobuqili babantu ngobuqili babo. Esikhundleni salokho, sikhuluma iqiniso ngothando, sizokhula kuJesu uqobo, oyinhloko, kuzo zonke izinto. ” (Efesu 4: 11-15)

Abanye bethu bangasebenza njengezithunywa zevangeli noma abaphostoli, labo abathunyiwe. Abanye, bangashumayela ivangeli; kanti abanye bayakwazi ukwalusa noma ukufundisa. Lezi zipho ezahlukahlukene ezinikezwe abafundi zivela eNkosini futhi zisetshenziselwa ukwakha umzimba wonke kaKristu.

Uwakha kanjani umzimba wosana ube ngumuntu okhule ngokugcwele? Uyondla ingane. Sonke sondana ngezindlela ezahlukahlukene, yingakho sonke sinesandla ekukhuleni komunye nomunye.

Ungahle ungibheke njengomuntu owondla abanye, kepha imvamisa yimina engondlayo; futhi hhayi ngolwazi kuphela. Kunezikhathi lapho okuhamba phambili kithina ecindezelekile, futhi edinga ukondliwa ngokomoya, noma ebuthakathaka ngokomzimba futhi kudinga ukuxhaswa, noma ukukhathala ngokomoya futhi kudinga ukwenziwa kabusha. Akekho owenza konke lokhu kudla. Konke okuphakelayo konke kuyondliwa.

Lapho bezama ukusekela umbono wabo we-zany wokuthi iNdikimba Ebusayo iyodwa inceku ethembekileyo neqondayo, enikezwe ukondla wonke umuntu, basebenzisa ukulandisa okukuMathewu 14 lapho uJesu ondla khona isixuku ngezinhlanzi ezimbili nezinkwa ezinhlanu. Isisho esisetshenziswe njengesihloko sengqephu sithi "Ukondla Abaningi Ngezandla Zabambalwa". Umbhalo wengqikithi wawungu:

Futhi wayala izixuku ukuba zihlale otshanini. Wabe esethatha izinkwa ezinhlanu nezinhlanzi ezimbili, wabheka ezulwini, wabusisa, waqhekeza izinkwa, wazinika abafundi, abafundi bazinika izixuku… ”(uMathewu 14:19)

Manje sesiyazi ukuthi abafundi bakaJesu babehlanganisa abesifazane, abesifazane ababekhonza (noma bondla) iNkosi yethu ngezinto zabo.

“Masishane emva kwalokho wamuka emzini ngomuzi nomzana ngemizana, eshumayela futhi ememezela izindaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu. Abayishumi nambili babenaye, nabesifazane abathile ababephulukiswe emimoyeni emibi nasekuguleni, uMariya okuthiwa Magdalena, owayephume kuye amademoni ayisikhombisa, noJoana umkaKhuza, umphathi weHerode, noSusana abanye besifazane abaningi ebabakhonza ngezinto zabo. ” (Luka 8: 1-3)

Ngiyaqiniseka impela ukuthi iNdikimba Ebusayo ayifuni ukuthi sicabangele ukuthi abanye “abambalwa abondlayo abaningi” babengabesifazane. Lokho akusekeli ukusebenzisa kwabo le akhawunti ukucacisa iqhaza abalithathayo njengabondla umhlambi.

Kunoma ikuphi, umfanekiso wabo usebenza ukuqonda ukuthi inceku ethembekileyo neqondayo isebenza kanjani. Akunjalo njengoba babehlosile. Cabanga ukuthi ngokwezibalo ezithile, kungenzeka kube nabantu abangama-20,000 ababekhona. Ngabe kufanele sicabange ukuthi abafundi bakhe uqobo badlulisela ukudla kubantu abangama-20,000? Cabanga ngezinto ezihilelekile ekondleni abaningi. Okokuqala, inqwaba yalowo masayizi yayihlanganisa indawo enkulu yamahektare. Ukuhamba okuningi ubuyela emuva uphethe imithwalo esindayo yokudla. Sikhuluma nje lapha.

Ngabe kufanele sicabange ukuthi inani elincane labafundi liphathe konke lokho kudla likude nalo lonke ibanga bese kukunika umuntu ngamunye? Ngeke yini kube nengqondo eyengeziwe ngabo ukuthi bagcwalise ubhasikidi futhi bawukhiphele eqenjini elilodwa bese beshiya kubhasikidi nothile kulelo qembu ozohlelela ukulihambisa? Eqinisweni, bekungeke kube khona indlela yokondla ukuthi abantu abaningi basesikhathini esifushane ngaphandle kokudlulisela umthwalo womsebenzi futhi babelane ngawo phakathi kwabaningi.

Empeleni lo ngumfanekiso omuhle kakhulu wendlela inceku ethembekileyo neqondayo esebenza ngayo. UJesu upha lokho kudla. Asazi. Siyayithwala, siyisabalalise. Sonke, sisabalalise ngokuya ngokwalokho esikutholile. Lokhu kusikhumbuza umfanekiso wamathalenta, oyokhumbula, owanikelwa kumongo ofanayo nomfanekiso wenceku ethembekileyo. Abanye bethu banamathalenta amahlanu, abanye babili, abanye banelilodwa, kepha okufunwa uJesu ukuthi sisebenzisane nalokho esinakho. Ngemuva kwalokho sizolandisa kuye.

Lokhu kuyamangaza ngokungaqokwa kwenceku ethembekileyo ngaphambi kuka-1919 kuyaxaka. Ukuthi bangalindela ukuthi amaKhristu agwinye isicwilisa esinjalo kuyathukwa ngokungagudluzi.

Khumbula, emzekelisweni, inkosi ibeka le nceku ngaphambi nje kokuba ihambe. Uma siphendukela kuJohane 21 sithola ukuthi abafundi babedoba, futhi ababambanga lutho ubusuku bonke. Ekuntweleni kokusa, uJesu ovusiwe ubonakala ogwini futhi abazi ukuthi nguyena. Ubatshela ukuthi baphonse inetha labo ngakwesokunene somkhumbi futhi lapho bekwenza, ligcwele izinhlanzi eziningi kangangokuba ngeke bakwazi ukudonsa.

UPitrosi uyabona ukuthi yiKosi bese ungena olwandle ukubhukuda ukuya ogwini. Manje khumbula ukuthi bonke abafundi bamshiya uJesu lapho eboshwa, ngakho-ke bonke kufanele bazizwe benamahloni amakhulu futhi benomuzwa wecala, kodwa akekho noyedwa ngaphandle kukaPhetro owaphika iNkosi kathathu. UJesu kufanele abuyisele umoya wabo, futhi ngoPeter, uzobabuyisela bonke. Uma uPeter, owonile kakhulu, ethethelelwa, khona-ke bonke bayathethelelwa.

Sesizobona ukuqokwa kwenceku ethembekileyo. UJohane uyasitshela:

Lapho befika, babona umlilo wamalahle kukhona inhlanzi kuwo, nesinkwa. UJesu wathi kubo: “Lethani ezinye zezinhlanzi osanda ukuzibamba.” Ngakho-ke uSimoni Petru wangena emkhunjini futhi wahudulela inetha ngasosebeni. Kwakugcwele inhlanzi enkulu, engu-153, kepha ngisho nangabaningi, inethi ayizange idwengulwe. UJesu wathi kubo: “Wozani, yiba nokudla kwasekuseni. Akekho kubafundi owaba nesibindi sokumbuza ukuthi, “Ungubani?” Babazi ukuthi yiNkosi. UJesu weza wathatha isinkwa wabanikeza, wenza okufanayo nangezinhlanzi. ” (NgokukaJohane 21: 9-13 BSB)

Isimo esijwayelekile kakhulu, akunjalo? UJesu wondla ixuku ngenhlanzi nangesinkwa. Manje wenza okufanayo nakwabafundi bakhe. Izinhlanzi abazibambile zazingenxa yokungenelela kweNkosi. INkosi yanikela ngokudla.

UJesu ubuye wakhumbula izakhi kusukela ngobusuku uPeter amphika. Ngesinye isikhathi, wayehleli ezungeze umlilo njengoba enjalo lapho ephika iNkosi. UPhetro wamphika kathathu. INkosi yethu izomnika ithuba lokuthi abuyele emuva ukuphika ngakunye.

Umbuza kathathu uma emthanda futhi kathathu uPeter uqinisekisa uthando lwakhe. Kepha ekuphenduleni ngakunye uJesu unezela imiyalo efana nokuthi, "Yondla amawundlu ami", "Yalusa izimvu zami", "Yondla izimvu zami".

Lapho iNkosi ingekho, uPeter ukukhombisa uthando lwakhe ngokudla izimvu, abendlu. Kepha hhayi uPhetro kuphela, kodwa bonke abaphostoli.

Sikhuluma ngezinsuku zokuqala kwebandla lobuKristu, siyafunda:

"Wonke amakholwa azinikele ekufundiseni kwabaphostoli, nasekuhlanganyeleni, nasekuhlanganyeleni ekudleni (kufaka phakathi iSidlo SeNkosi), kanye nomkhuleko." (Izenzo 2:42 NLT)

Ekhuluma ngokufanekisa, phakathi nenkonzo yakhe yeminyaka emithathu, uJesu wayenikeze abafundi bakhe inhlanzi nesinkwa. Wayebondle kahle. Manje kwase kuyisikhathi sabo sokondla abanye.

Kepha ukondla akuphelanga nabaphostoli. UStefanu wabulawa abaphikisi abangamaJuda ababethukuthele.

NgokwezEnzo 8: 2, 4: “Ngalolo suku kwavela ukushushiswa okukhulu kwebandla elaliseJerusalema; bonke ngaphandle kwabaphostoli bahlakazeka ezindaweni zonke zaseJudiya naseSamariya… .Kepha labo ababehlakazekile badabula izwe bememezela izindaba ezinhle zezwi. ”

Manje manje labo abebedliwe bebondla abanye. Ngokushesha nje, abantu bezizwe, abezizwe, nabo base besakaza izindaba ezinhle futhi bondla izimvu zeNkosi.Kukhona okwenzekile namhlanje ekuseni njengoba bengisazoqopha le vidiyo, okukhombisa ngempumelelo ukuthi inceku isebenza kanjani namhlanje. Ngithole i-imeyili evela kumbukeli owasho lokhu:

Sanibonani bafowethu abathandekayo,

Bengifuna ukuhlanganyela okuthile nawe iNkosi yangikhombisa ezinsukwini ezimbalwa ezedlule engicabanga ukuthi kubaluleke kakhulu.

Bufakazi obungenakuphikiswa obukhombisa ukuthi WONKE AMAKRISTU kufanele adle iSidlo SeNkosi Sakusihlwa - futhi ubufakazi bulula kakhulu:

UJesu wabayala kanye laba bafundi abayi-11 ababenaye ngobusuku beSidlo SeNkosi Sakusihlwa:

"Hambani niyokwenza abantu bazo zonke izizwe babe abafundi, nibabhabhathize egameni likaYise neleNdodana nelomoya ongcwele, nibafundise UKUZE QAPHELA zonke izinto enginiyale ngazo."

Igama lesiGreki elihunyushwe ngokuthi "ukugcina" igama elifanayo elisetshenziswe kuJohane 14:15 lapho uJesu athi:

"Uma uyangithanda, UZOBULAZA imiyalo yami."

Ngakho-ke, uJesu wayesho kulabo abangu-11: “Fundisa BONKE abafundi bami ukuba balalele impela lokho enginiyale ngakho ukuthi nilalele”.

Yini uJesu ayala abafundi bakhe eSidlweni SeNkosi Sakusihlwa?

"Qhubeka wenze lokhu ungikhumbula." (1 Kor 11:24)

Ngakho-ke BONKE abafundi bakaJesu bayadingeka ukuthi badle izifanekiselo zeSidlo SeNkosi Sakusihlwa ngokulalela umyalo oqondile kaKristu uqobo.

Bengicabanga ukuthi ngiyokwabelana ngakho njengoba kungenzeka ukuthi kuyimpikiswano elula kakhulu futhi enamandla engiyaziyo - futhi eyodwa wonke ama-JWs ayoyiqonda.

Ngokuzithokozisa kakhulu kini nonke…

Angikaze ngicabange ngalolu hlobo lokubonisana ngaphambili. Ngidlisiwe futhi lapho unakho.

Ukwenza lo mfanekiso ube yisiprofetho futhi wenze umhlambi woFakazi BakaJehova bawuthenge ngenkohliso kuye kwavumela iNdikimba Ebusayo ukudala iqembu lokuzithoba. Bathi bakhonza uJehova, futhi bathola umhlambi ukuba ubakhonze egameni likaNkulunkulu. Kepha iqiniso ngukuthi, uma ulalela abantu, awamkhonzi uNkulunkulu. Nikhonza amadoda.

Lokhu kukhulula umhlambi kunoma yisiphi isibopho kuJesu, ngoba acabanga ukuthi akusiyena owahlulelwa lapho ebuya, njengoba engabekwa njengezigqila zakhe ezithembekile. Bangabaqapheli nje. Kuyingozi kanjani kubo. Bacabanga ukuthi baphephile ekwahlulelweni kulokhu, kodwa akunjalo njengoba ukulandisa kukaLuka kuveza.

Khumbula ekulandiseni kukaLuka kunezigqila ezimbili ezengeziwe. Umuntu ongalaleli intando yenkosi engahlosile. Bangaki oFakazi abangamlaleli uJesu ngokungazi njengoba bethobela imiyalo yeNdikimba Ebusayo, becabanga ukuthi abayona inceku ethembekileyo?

Khumbula, lo ngumzekeliso. Kusetshenziswe umzekeliso ukusifundisa ngodaba lokuziphatha olunezimpawu zangempela zomhlaba. Umnumzane ubeke sonke thina esibhabhadisiwe egameni lakhe ukondla izimvu zakhe, izigqila esikanye nazo. Umzekeliso lo usifundisa ukuthi kunemiphumela emine engaba khona. Futhi ngicela uqonde ukuthi ngenkathi ngigxila koFakazi BakaJehova ngenxa yesipiliyoni sami siqu, le miphumela ayinqunyelwe kumalungu alelo qembu lenkolo elincane. Ingabe ungumBaptist, umKatolika, umPresbyterian, noma uyilungu lakwamanye ezinkulungwane zamahlelo eLobukholwa? Lokhu engizokusho kusebenza ngokufanayo kuwe. Kunemiphumela emine kuphela kithi. Uma ukhonza ibandla ngokweqile, usengozini enkulu yesilingo esisehlela inceku embi ukuba isebenzise abanye abangane bakho ukuze ihlukumeze futhi ixhaphaze. Uma kunjalo, uJesu “uzokujezisa ngokujula okukhulu” futhi akuphonse phakathi kwalabo abangenalo ukholo.

Ngabe nikhonza amadoda esontweni lenu noma ebandleni noma ehholo LoMbuso futhi nishaya indiva imiyalo kaNkulunkulu esebhayibhelini, mhlawumbe ngokungazi? Ngibe noFakazi baphendula le nselelo ethi, “Ubungamlalela nobani: INdikimba Ebusayo noma uJesu Kristu?” ngokuvuma okuqinile kokusekelwa kweNdikimba Ebusayo. Lokhu kungukungalaleli kweNkosi. Imivimbo eminingi ilindele ukungalaleli okunjalo okuyisono. Kepha-ke sinokuphikisana neningi, sinelise ukunethezeka ngamanga, sicabanga ukuthi ngokulalela umpristi wabo, umbhishobhi, umfundisi, noma umdala webandla, bathokozisa uNkulunkulu. Abalaleli ngokungazi. Bashaywa ngemivimbo embalwa.

Ngabe ukhona kithi ofuna ukuhlupheka omunye waleyo miphumela emithathu? Ngeke yini sonke sithande ukuthola umusa emehlweni eNkosi futhi sibekwe phezu kwayo yonke impahla yakhe?

Ngakho-ke, yini esingayithatha emfanekisweni wenceku ethembekileyo neqondayo, umfanekiso wezintombi eziyi-10, nomfanekiso wamathalenta? Kuzo zombili lezi zinceku, izigqila zeNkosi — mina nawe — sisalelwe umsebenzi othile. Kuzo zombili izikhathi, lapho inkosi ibuya kukhona umvuzo wokwenza lowo msebenzi nesijeziso sokwehluleka ukuwenza.

Futhi yilokho kuphela esikwaziyo ngokwazi ngale mizekeliso. Yenza umsebenzi wakho ngoba inkosi iyeza lapho ungayilindelanga, futhi izobopha akhawunti yethu ngamunye wethu.

Kuthiwani ngomzekeliso wesine, lowo okhuluma ngezimvu nezimbuzi? Futhi, inhlangano iphatha leyo njengesiprofetho. Ukuhunyushwa kwabo kuhloselwe ukuqinisa amandla abo phezu komhlambi. Kepha kubhekiselwa kuphi ngempela? Sizokushiya lokho kuvidiyo yokugcina yalolu chungechunge.

NginguMeleti Vivlon. Ngithanda ukukubonga kakhulu ngokubuka. Sicela ubhalise uma ungathanda ukuthola izaziso zamavidiyo azayo. Ngizoshiya imininingwane encazelweni yale vidiyo yombhalo kanye nesixhumanisi sawo wonke amanye amavidiyo.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.