[Ihunyushwe kusuka eSpanish nguVivi]

NguFeliksi waseNingizimu Melika. (Amagama ashintshiwe ukugwema ukuphindisela.)

Umndeni wami kanye nenhlangano

Ngakhulela kulokho okwaziwa ngokuthi “iqiniso” selokhu abazali bami baqala ukufunda noFakazi BakaJehova lapho ngineminyaka ecishe ibe mine ubudala ngasekupheleni kweminyaka yama-4. Ngaleso sikhathi, sasiwumndeni wabangu-1980, ngoba sasingabafowethu abangu-6 kwabangu-4, 8, 6 no-4 ngokulandelana (ekugcineni saba ngabafowethu abayi-2 yize eyodwa yafa ngezinyanga ezimbili zokuphila), futhi ngikhumbula kahle ukuthi sahlangana iHholo LoMbuso elalitholakala emabhulokini angaba ngu-8 ukusuka endlini yami. Futhi njengoba besisesimweni esithobekile kwezomnotho noma nini lapho siya emihlanganweni sonke sasihamba ndawonye. Ngiyakhumbula ukuthi kwakudingeka sidlule endaweni eyingozi kakhulu nendawo yokuziphilisa ukuze sifike emihlanganweni yethu. Kodwa-ke, asikaze siphuthelwe umhlangano, sihamba ngokuwa kwemvula enkulu noma sishisa ngokushisa okushisa amasentimitha angama-20 ehlobo. Ngikukhumbula kahle lokho. Safika emhlanganweni sidinwe umjuluko ngenxa yokushisa, kodwa sasihlala sikhona emihlanganweni.

Umama wathuthuka futhi wabhapathizwa ngokushesha, futhi ngokushesha waqala ukuba iphayona elivamile lapho benesidingo sokuhlangabezana okungenani nesilinganiso samahora angama-90 omsebenzi obikiwe ngenyanga noma amahora ayi-1,000 3 ngonyaka, okusho ukuthi umama wami wasebenzisa isikhathi esiningi eshumayela kude nasekhaya. Ngakho-ke, zaba nezikhathi eziningi lapho esishiya mina nabafowethu abathathu sivaleleke sodwa endaweni enamakamelo ama-2, iholoholo nendlwana yokugezela amahora amaningi ngoba kwakumelwe aphume ayofeza ukuzibophezela kwakhe kuJehova.

Manje, ngicabanga ukuthi bekungalungile ukuthi umama ashiye izingane ezi-4 yedwa ezivaleleke, evezwe ezingozini eziningi futhi engakwazi ukuphuma azocela usizo. Nami ngiyaqonda. Kepha lokho yilokho umuntu ongafundile aholwa yinhlangano ukukwenza ngenxa “yokuphuthuma kwezikhathi esiphila kuzo”.

Mayelana nomama, ngingasho ukuthi iminyaka eminingi wayeyiphayona elivamile elikhuthele ngazo zonke izindlela: ukuphendula, ukushumayela nokuqhuba izifundo zeBhayibheli. Umndeni wami wawungumndeni ojwayelekile wama-1980s, lapho imfundo nokuqeqeshwa kwezingane kwenziwa ngunina; futhi imayini yayihlala inomuntu oqinile wokuvikela lokho obekubonakala kukuhle, futhi yayilandela ngobuqotho lokho okufundiswa yiBhayibheli. Futhi yilokho, kaningi, kuholele ekutheni abizelwe egumbini LaseHholo LoMbuso ukuze akhuziswe ngabadala.

Yize sasithobekile, umama wayehlala esiza lapho noma yiliphi ilunga lebandla lidinga ukwesekwa kwanoma yiluphi uhlobo futhi lokho bekuyisizathu sokuthi abizelwe egumbini lika-B, ngokungahloniphi i-oda lobuholi nokungalindi abadala ukuthi bathathe izintambo . Ngiyakhumbula ngesinye isikhathi lapho umzalwane ebhekene nesimo esibucayi futhi umama wayeshumayela eduze kwendlu yomdala, futhi kuye kwenzeka ukuthi aye endlini yomdala ukuze amazise isimo. Ngiyakhumbula ukuthi bekungaba yihora lesibili lapho engqongqoza emnyango wendlu yakhe umnyango uphendulwa ngunkosikazi womdala. Lapho umama wami ecela unkosikazi ukuthi avunyelwe ukukhuluma nomyeni wakhe ngenxa yesimo esibi somunye umzalwane, impendulo yomfazi womdala yathi, “Buye ngokuhamba kwesikhathi udadewethu, ngoba umyeni wami ulala ngalesi sikhathi, futhi akafuni muntu ukumphazamisa. ”Angicabangi ukuthi abelusi beqiniso, okumele banakekele umhlambi, bangakhombisa ukuthakazelela okuncane kangaka ezimvini zabo, lokho kunjalo.

Umama wami waba ngumthandi omkhulu wenhlangano. Ngalezozinsuku, iphuzu lokubukwa kwesiyalo ngokulungiswa ngokomzimba lalingathandiswanga yinhlangano, kodwa lalithathwa njengendalo futhi ngezinga elithile. Ngakho-ke, kwakuyinto evamile ukuthi umama asishaye. Uma omunye umzalwane noma udadewethu emtshele ukuthi besigijima eHholo, noma ukuthi sasingaphandle kweHholo ngesikhathi somhlangano, noma ukuthi saphoqa othile ngamabomu, noma uma nje sisondele komunye wabafowethu ukuthi asho okuthile, noma sasihleka phakathi nomhlangano, ubecindezela izindlebe zethu noma asinikeze ukudonsa kwezinwele noma asiyise endlini yokugezela eHholo LoMbuso ukuze asishaye. Akukhathalekile ukuthi siphambi kwabangani, abafowethu, noma ubani. Ngiyakhumbula ukuthi lapho sifunda “INcwadi Yami Yezindaba Zebhayibheli”, umama wayehlala nathi phansi etafuleni, akhombise izandla etafuleni, abeke nebhande eceleni kwakhe etafuleni. Uma siphendule kabi noma sahleka noma singanakanga, wasishaya ezandleni zethu ngebhande. Ukuhlazeka.

Ngingasho nje ukuthi ukusolwa kwakho konke lokhu bekuyinhlangano ngokuphelele, kodwa izihloko ezithile zaziphuma kuyi-Nqabayokulinda, i-Phaphama! noma izingqikithi ezivela ezinkulumweni zomzakwabo ezikhuthaza ukusetshenziswa 'kwenduku' yesiyalo, ukuthi lowo ongayali indodana yakhe akamthandi, njll. kodwa lezo zinhlobo zezinto ebezifundiswa yinhlangano ngaleso sikhathi.

Kaningi abadala basebenzisa kabi igunya labo. Ngiyakhumbula ukuthi lapho ngineminyaka engaba ngu-12 ubudala, umama wangithumela ukuba nginqume izinwele zami ngendlela ngaleso sikhathi, ezazibizwa ngayo ngokuthi “i-cut cut” noma “i-mushroom cut”. Nokho, emhlanganweni wokuqala esiye kuwo, abadala bathatha umama baya egumbini B ukumtshela ukuthi uma engaguquki izinwele zami zokugunda, ngingahle ngilahlekelwe yilungelo lokuba ngumphathi wemakrofoni, ngoba ukusika izinwele zami njengale kwakuyimfashini, ngokusho komdala, nokuthi bekungafanele ukuthi sibe yingxenye yezwe lokuthola izimfashini zomhlaba. Yize umama wami engacabangi ukuthi kunengqondo ngoba kwakungekho bufakazi balesi sitatimende, wayekhathele ukuphindwaphindwa, ngakho-ke wanquma izinwele zami zaba mfushane kakhulu. Angizange ngivume nalokho, kodwa ngangineminyaka eyi-12. Yini engingayenza ngaphezu kokukhononda futhi ngithukuthele? Kwakuyiphutha lami ngani ukuthi abadala bakhuze umama?

Hhayi-ke, into eyayihlazisa kunazo zonke ukuthi indodana ngesonto elizayo le ndodana endala yomdala, eyayineminyaka yami, yafika eHholo inezinwele ezifanayo futhi ezazingenza ngilahlekelwe amalungelo ami. Ngokusobala, ukugunda izinwele kwakungasasebenzi ngemfashini, ngoba wayengasebenzisa ukusika okufiselekayo. Akukho lutho olwenzekile kuye noma kwilungelo lakhe lemakrofoni. Kuyabonakala ukuthi lomdala wasebenzisa kabi igunya lakhe. Lolu hlobo lwento lwenzekile kaningi. Kubukeka sengathi engikushilo kuze kube manje yizinto ezingenamsebenzi, kepha bakhombisa izinga lokulawula elisetshenziswa ngabadala empilweni yangasese nezinqumo zabazalwane.

Ubuntwaneni bami kanye nabafowethu babungaza lokho ofakazi bakubiza ngokuthi “imisebenzi engokomoya” efana nemihlangano nokushumayela. (Ngokuhamba kwesikhathi, njengoba abangane bethu bekhula, ngamunye ngamunye, basuswa noma bahlukaniswa.) Impilo yethu yonke yayijikeleza enhlanganweni. Sikhule sizwa ukuthi ukuphela bekuzungeze ikona; ukuthi yayisiphendukile ekhoneni; ukuthi yayivele ifinyelele emnyango; ukuthi bekuvele kungqongqoza umnyango — ukuphela bekuhlala kuza, pho-ke kungani besingafundisisa uma nje ukuphela kuzoza. Lokhu yilokho umama akholelwa kukho.

Abafowethu ababili abadala baqeda isikole sokuqala. Lapho udadewethu eqeda, waba iphayona elivamile. Futhi umfowethu oneminyaka engu-13 waqala ukusebenza ukusiza umndeni. Lapho kufika isikhathi sokuthi ngiphothule esikoleni samabanga aphansi, umama wayengasenaso isiqiniseko sokuphila ezikhathini eziphuthumayo, ngakho-ke ngaba ngowokuqala ukufunda esikoleni samabanga aphakeme. (Ngasikhathi sinye, abafowethu ababili abadala banquma ukuqala ukufunda i-sekondari yize kubabezele umzamo omkhulu wokuyiqedela.) Ngokuhamba kwesikhathi, umama wami waba nabanye abantwana abangu-4 futhi bakhuliswa ngendlela ehlukile, ngaphandle kokudlulela izinhlawulo eziningi, kepha ngezingcindezi ezifanayo ezivela enhlanganweni. Ngingakhumbula izinto eziningi ezenzekile ebandleni — ukungabi nabulungisa nokusebenzisa kabi amandla kodwa ngifuna ukusho okukodwa.

Umfowethu omncane wayehlala enguFakazi KaJehova ngokomoya kakhulu ngokuziphatha nangendlela yakhe. Lokhu kumholele esemncane ukuthi azibambe iqhaza emihlanganweni emikhulu, abelane ngolwazi, anikeze imiboniso nezingxoxo. Ngakho-ke, waba inceku ekhonzayo esemncane eneminyaka eyi-18 (into eyingqayizivele, njengoba kwakufanele ube yisibonelo kakhulu ebandleni elizobizwa ngegama eneminyaka eyi-19) futhi waqhubeka nokuthatha imithwalo yemfanelo ebandleni futhi wakufeza ngokuphelele.

Umfowethu waba nguyena ophethe indawo ye-Accounting ebandleni, futhi wayazi ukuthi kulo mnyango kufanele aqaphele kakhulu, ngoba noma iliphi iphutha lingaba nemiphumela kanye nokuchazwa okungalungile. Yebo, imiyalo ayenayo ukuthi njalo ezinyangeni ezi-2 umdala ohlukile kufanele abukeze ama-akhawunti; okungukuthi, abadala bekufanele bahambe bayobheka ukuthi konke kwenziwa ngendlela ehlelekile futhi uma kukhona izinto ezizothuthukisa, umbiko unikezwe umuntu ophethe ngendlela ebhaliwe.

Izinyanga ezimbili zokuqala zadlula futhi akekho umdala ocele ukuthi abukeze ama-akhawunti. Lapho efika ezinyangeni ezi-4, akekho noyedwa oweza ukuzobheka ama-akhawunti. Ngakho-ke, umfowethu ubuze umdala ukuthi bazobuyekeza yini ama-akhawunti bese umdala wathi, “Yebo”. Kepha isikhathi sihambile futhi akekho owabukeza ama-akhawunt, kuze kufike usuku lokufika kokuhambela koMqondisi weSekethe.

Ngosuku olwandulela ukuvakasha umfowethu wacelwa ukuba abukeze ama-akhawunti. Umfowethu ubatshele ukuthi lokho akubanga yinkinga futhi wabanikeza ifolda lapho abika khona konke okuhlobene nama-akhawunti wezinyanga eziyisithupha ezedlule. Ngosuku lokuqala lokuvakasha, umbonisi weSekethe wacela ukukhuluma nomfowethu ngasese futhi wamtshela ukuthi umsebenzi abewenza muhle kakhulu, kepha wathi uma abadala benza izincomo zokuthi izinto zithuthuke kanjani, kufanele azibambe ngokuzithoba. Umfowethu ubengakuzwisisi ukuthi ubekhuluma ngani, ngakho wambuza ukuthi usho ukuthini. Umphathi wesekethe uphendule wathi umfowethu kazange enze lushintsho abadala abaluhlongozayo ngokubhala kulezi zibuyekezo ezintathu abazenzile (abadala abagcinanga ngokuqamba amanga ngezinsuku lapho benza ukungenelela, baphinde baba nesibindi sokwenza izincomo zamanga zokuthi ubhuti ubengazi ngaye, ngoba abenzwanga lapho kufanele, bezama ukusola umfowethu nganoma yini iphutha elenzekile).

Umfowethu wachazela umbonisi wesekethe ukuthi abadala babemcelile ukuthi abukeze ama-akhawunti ngosuku olwedlule ngaphambi kokuhambela kwakhe nokuthi, uma ngabe ukubuyekezwa kwenziwe lapho bekufanele ngabe kwenziwa, ngabe wenza ushintsho oluphakanyisiwe, kepha akubanga njalo icala. Umphathi wesekethe umtshele ukuthi uzobatshela abadala lokhu futhi wabuza umfowethu ukuthi ngabe unenkinga yokuhlangana nabadala mayelana nokubuyekezwa okusolwayo. Umfowethu uphendule wathi akanankinga nalokhu. Ngemuva kwezinsuku ezimbalwa, umbonisi ojikelezayo watshela umfowethu ukuthi ukhulume nabadala futhi bavuma ukuthi abanaso isikhathi sokubukeza ama-akhawunti, nokuthi lokho okushiwo ngumfowethu kuyiqiniso. Ngakho-ke, bekungadingekile ukuthi umfowethu ahlangane nabadala.

Inyanga emva kwalokhu, kwenziwa kabusha isakhiwo ebandleni futhi umfowethu wavele wasuka lapho waba namalungelo amaningi ngasikhathi sinye njengama-akhawunti, ukuhlela ukushumayela, ukuphatha imishini yokusebenzisa umsindo, nokukhuluma kaningi endaweni yesikhulumi, ukuphatha imakrofoni kuphela. Ngaleso sikhathi, sonke sasizibuza ukuthi kwenzekeni.

Ngelinye ilanga sihambe nomfowethu siyokudla ekhaya labanye abangane. Base bemtshela ukuthi kuzofanele bakhulume naye, futhi asazi ukuthi kwakhulunywa ngani. Kepha ngiyayikhumbula kahle leyo nkulumo.

Bathe: “Uyazi ukuthi sikuthanda kakhulu, ngakho siyaphoqeleka ukukutshela lokhu. Ngenyanga edlule nginomkami, besisemnyango weHholo LoMbuso futhi silalele abadala ababili (wasitshela amagama, ngengozi ukuthi bekungabadala ababevele emibikweni yokubuyekezwa kuma-akhawunti angafakwanga) ababekhuluma mayelana nokuthi babekuphathani. Asazi ukuthi ngasiphi isizathu, kodwa bathi kumele baqale, kancane kancane, ukukukhipha kumalungelo ebandla, ukuze uzizwe usushiywe wedwa futhi ngemuva kwalokho ukukususa emisebenzini yobungqongqoshe . Asazi ukuthi kungani besho lokhu kodwa kubukeka ngathi ukuthi le akuyona indlela yokubhekana nomuntu. Uma wenze okuthile okungalungile, kuzofanela bakushayele bese bekutshela ukuthi kungani bezokuphuca amalungelo akho. Lokhu kubonakala ngathi akuyona indlela yobuKristu yokwenza izinto ”.

Umfowethu wabe esebatshela ngesimo esenzekile nama-akhawunti.

Ngokwami, bengikuqonda ukuthi abayithandi ukuthi umfowethu azivikele ekuziphatheni okubi kwabadala. Iphutha lalingelabo, futhi esikhundleni sokuqaphela iphutha ngokuthobeka, bakha uzungu lokuqeda umuntu owenza lokho obekumele akwenze. Ngabe abadala basilandela isibonelo seNkosi uJesu? Ngokudabukisayo, cha.

Ngiphakamise ukuthi umfowethu akhulume noMbonisi weSekethe, ngoba uyasazi isimo, nokuthi uma kufika isikhathi, umfowethu asazi isizathu sokususwa kwakhe njengenceku ekhonzayo. Umfowethu ukhulume noMbonisi futhi wamtshela ngengxoxo leyo abadala ababenayo nabafowethu abezwile. Umbonisi umtshele ukuthi akakholelwa ukuthi abadala benze ngaleyo ndlela, kodwa ukuthi uzoxwaya ukuze akubone okwenzeka ekuhambeleni okulandelayo kwebandla. Ngokudabukisayo ukuthi utshele uMbusi ngalesi simo, umfowethu uyaqhubeka nokulandela izabelo ezimbalwa abamnika zona.

Njengoba isikhathi siqhubeka, bamnika izinkulumo ezimbalwa; babemfuna kaningi ukuthi aphendule emihlanganweni; futhi kwafakwa ingcindezi ethe xaxa kuye. Isibonelo, bamsola ngoba abadala bebengamboni emsebenzini wokushumayela ngoMgqibelo. (Umfowethu ubesebenza nami, kodwa ayehamba ayoshumayela ntambama kakhulu phakathi nesonto. Kepha ngamaMigqibelo, bekungenakwenzeka ukuphuma siyoshumayela, ngoba iningi lamakhasimende ethu lalisekhaya ngeMigqibelo, futhi athi angasiqasha nje) ngeMigqibelo.) Abadala babezoshumayela ensimini ngamaMigqibelo nangamaSonto, kepha phakathi nesonto babebonakala ngokungemukeli kwabo. Ngakho-ke, njengoba bengazange babone umfowethu ngemiGqibelo emsebenzini wokushumayela, futhi naphezu kombiko wakhe wanyanga zonke ohlale ungaphezulu kwamadijithi aphindwe kabili, futhi yize ebachazela lesi simo, babengenangqondo.

Eqinisweni, ezinyangeni ezimbili ngaphambi kokuhambela kukaMbonisi, umfowethu waba nengozi ngenkathi edlala ibhola, washayeka ekhanda odongeni futhi waphuka ugebhezi lwakhe. Futhi, waba nesifo sohlangothi esadala ukuthi alahlekelwe yinkumbulo yesikhashana, i-Photophobia, kanye ne-migraines. Kwaphela inyanga eyodwa engayi emihlanganweni,… inyanga lapho abadala besazi khona leso simo (ngoba umama wayeqiniseka ukuthi ubatshela abadala, ngamunye ngamunye, ngokwenzekile), kepha akekho noyedwa kubo owamisa ungamvakasheli, esibhedlela noma ekhaya. Abazange bambize ngocingo noma babhale ikhadi noma incwadi yokukhuthaza. Babengakaze babe nentshisekelo kuye. Lapho esekwazi ukuya emihlanganweni futhi, ukuphathwa ikhanda nokuthwebula izithombe kwamenza ukuba ashiye imihlangano ngaphambi kokuba iphele.

Ukuhambela koMbonisi Wesifunda kwafika futhi abadala bacela ukususwa njengenceku ekhonzayo yomfowethu. Abadala ababili (okufanayo abamakhela uzungu) noMbonisi bahlangana ukumtshela ukuthi ngeke esaba inceku ekhonzayo. Umfowethu akazange aqonde ukuthi kungani. Babemchazela nje ukuthi yingoba 'engenayo inhlonipho yokukhuluma', ngoba wayengayi ukuyoshumayela ngoMgqibelo, nangenxa yokuthi wayengayi njalo emihlanganweni. Yisiphi isibonelo ayefanele asithole emsamo futhi atshele abazalwane ukuba baphume bayoshumayela futhi baye emihlanganweni uma engazange? Bambuza ngenhlonipho uma bengaphendukanga futhi bengakwazi ukukhuluma. Ngobuqili obungakanani abangasho eqenjini ukuthi kufanele bathobeke futhi babone amaphutha abo uma bengazenzanga ngokwabo? Bangakhuluma kanjani ngothando kubazalwane uma bengakhombisi? Bangakhuthaza kanjani ibandla ukuthi lingakhethi uma bebengenjalo? Bangabatshela kanjani abanye ukuthi kufanele sibe abacabangelayo uma bebengenjalo? Kwakungathi ihlaya.

Ubuye futhi wabachazela ukuthi uma bengamboni bambona beshumayela ngoMgqibelo, kungenxa yokuthi uyasebenza, kepha ubeshumayela phakathi nesonto ntambama. Futhi, ukuthi wayengakwazi ukuya emihlanganweni njalo ngenxa yengozi bona uqobo ababazi ngayo. Noma yimuphi umuntu onengqondo wayeqonda kahle isimo. Ngaphandle kwalokhu, umbonisi weSekethe, owayekhona futhi enabo, wayazi kahle kamhlophe ukuthi lesi akusona isizathu sangempela sokuba asuswe. Kwamangala umfowethu, i-CO yeseka abadala futhi yatusa ukuba kususwe. Ngosuku olulandelayo, i-CO yacela ukuphuma ukuyoshumayela nomfowethu futhi yachaza ukuthi iyasazi isizathu sangempela sokuba abadala batuse ukususwa, okuyinto okwakwenzekile ekuhambeleni okwedlule, kodwa ukuthi wayengeke alwe nabadala. (Ngokwami ​​ngicabanga ukuthi akenzanga lutho ngoba akafuni ukwenza njalo. Wayenegunya.) Watshela umfowethu ukuthi akuthathe njengesipiliyoni, nokuthi ngokuzayo lapho esemdala, uzokukhumbula lokho abadala abakwenzile yena, nokuthi uzohleka, futhi njengoba sihlala sisho, 'Shiya izinto ezandleni zikaJehova.'

Ngosuku lwesimemezelo, bonke abazalwane (ibandla lonke ngaphandle kwabadala) ababazi kahle ukuthi isimo singesibi kangakanani, beza kumfowethu bezomtshela ukuthi athule, ukuthi bayazi ukuthi kwenzekeni ngempela. Leso senzo sothando sabafowethu samshiya enonembeza ocacile wokuthi konke okwakwenzekile kungenxa yokuthi enza okulungile emehlweni kaJehova.

Ngokwami, ngathukuthela lapho ngithola lokhu — ukuthi abadala, “abelusi abanothando abahlala bewulangazelela umhlambi”, bangazenza kanjani lezi zinto futhi bangajeziswa? Umbonisi ojikelezayo kungenzeka kanjani ukuthi onomthwalo wemfanelo wokubona ukuthi abadala benza okulungile, futhi besazi isimo, bangenzi lutho ukuvikela olungileyo, benze ubulungisa bukaJehova bunqotshwe, bakhombise wonke umuntu ukuthi akekho omkhulu ngaphezu kukaNkulunkulu izindinganiso zokulunga? Lokhu kungenzeka kanjani ngaphakathi 'kwabantu bakaNkulunkulu'? Okubi kakhulu ukuthi lapho abanye abantu bakwamanye amabandla bethola ukuthi umfowethu akasaseyona inceku ekhonzayo babuza abadala, batshela abanye ukuthi yingoba edlala imidlalo yamavidiyo enobudlova, abanye bathi kungenxa yokuthi umfowethu wayengumlutha wobulili ezingcolile nokuthi umfowethu wayenqabile “usizo abamnika lona”. Amanga angamanga asungulwe ngabadala! Lapho sazi ukuthi ukususwa kufanele kuphathwe ngemfihlo. Kuthiwani ngothando nokunamathela kwezinqubo zenhlangano okwakufanele abadala bazibonise? Lokhu kwakuyinto ethonye kakhulu umbono wami mayelana nenhlangano.