Ukuhlobanisa Isiprofetho SikaMesiya SikaDaniyeli 9: 24-27 Nomlando Wezwe

Izinkinga ezikhonjwe ngokuqonda okujwayelekile

Isingeniso

Indima yombhalo kuDaniel 9: 24-27 iqukethe isiprofetho mayelana nesikhathi sokufika kukaMesiya. Ukuthi uJesu wayenguMesiya othenjisiwe yisisekelo sokukholwa nokuqonda kumaKristu. Futhi kuyinkolelo yombhali.

Kepha wake wasiphenya yini isisekelo sokukholelwa ukuthi uJesu wayenguMesiya owayebikezelwe? Umbhali wayengakaze enze kanjalo ngokungathi sína. Kunezinto eziningi, eziningi, izincazelo maqondana nezinsuku nemicimbi ehlobene nalesi siprofetho. Zonke azinakuba iqiniso. Ngakho-ke, njengoba kungumgogodla onjalo futhi ngakho-ke kubalulekile, kubalulekile ukuzama ukucacisa ukuqonda.

Kodwa-ke, kufanele kushiwo ekuqaleni ukuthi okunikeze lezi zigameko kwenzeka phakathi kweminyaka engama-2,000 2,500 no-100 XNUMX edlule, kunzima ukuthi singaba yi-XNUMX% ngokuqinisekile mayelana nanoma yikuphi ukuqonda. Futhi, kudingeka sikhumbule ukuthi uma kwakukhona ubufakazi obungenakuphikwa obukhona, khona-ke besingeke sibe khona isidingo sokholo. Lokho, nokho, akufanele kusivimbele ekuzameni ukuthola ukuqonda okucacile kokuthi singaqiniseka kanjani ukuthi uJesu wayenguMesiya othenjisiwe.

Ngokuthakazelayo kumaHeberu 11: 3 Umphostoli uPawulu usikhumbuza "Ngokholo siyabona ukuthi uhlelo lwezinto lahlelwa ngezwi likaNkulunkulu, ukuze kuthi okubonakalayo kube sekuvelweni kwezinto ezingabonakali". Kusenjalo nanamuhla. Lona kanye iqiniso lokuthi ubuKhrestu banda futhi babekezelela, naphezu kokushushiswa okunonya okungaka ngamakhulu eminyaka kuyibufakazi bokholo lwabantu ezwini likaNkulunkulu. Ngaphezu kwalokhu, iqiniso lokuthi ubuKristu busengashintsha kakhulu izimpilo zabantu bube ngcono, busisize ukubona izinto “Bhekani” lokho 'Baphume ezintweni' ayikwazi ukufakazelwa noma ukubonwa namuhla ("Ungaveli"). Mhlawumbe inqubo enhle ongayilandela yinqubomgomo esetshenziswa ezinhlelweni eziningi zoMthetho. Umgomo ukuthi umuntu kufanele ahlulele ngokusekelwe ecaleni namaqiniso afakazelwe ngaphandle kokungabaza okungenangqondo. Ngokufanayo, ngomlando wasendulo, singathola izinto ezinikeza ubufakazi bokuthi uJesu ngempela unguMesiya othenjisiwe, ngaphandle kokungabaza okungenangqondo. Kodwa-ke, lokho akufanele kusimise ekuphenyeni isimangalo, noma ukuzama ukuqonda isitatimende seBhayibheli kangcono.

Okulandelayo imiphumela yokuphenya komuntu siqu yombhali, ngaphandle kwenqubo ethile ngaphandle kokuzama ukuthola ukuthi ukuqonda lokho umbhali ayekwazi kusukela ebusheni bakhe kuyiqiniso leqiniso. Ukube bekungenjalo, khona-ke umbhali uzozama ukwenza izinto zicace, futhi nangaphezu kokungabaza okuzwakalayo lapho kungenzeka. Umbhali wayefuna ukuqinisekisa ukuthi umlando weBhayibheli unikezwa indawo yokuqala usebenzisa i-Exegesis[i] kunokuba uzame ukuvumelana nanoma ikuphi ukulandelana kwezikhathi kwezenkolo okwamukelekayo noma kwenkolo okwaziwa ngokuthi i-Eisegesis.[Ii] Kuze kube manje umbhali wayegxile ekutholeni ukuqonda okufanele Chronology imibhalo isinika yona. Inhloso bekuwukuzama ukuvumelanisa izingqinamba ezaziwayo nokwazi ukuqala nesiphetho sesiprofetho. Ayikho i-ajenda yokuthi yiziphi izinsuku ekhalendeni lezwe okufanele zihambisane nokuthi yimiphi imicimbi okufanele ngabe le. Umbhali wayezoqondiswa umlando webhayibheli.

Kuphela lapho umlando webhayibheli wawucacile, owaqala ukunikeza izinkomba zokuthi kungenzeka kwenzekeni ngokulandelana kwezikhathi zezwe, lapho noma yimuphi umzamo owenziwe wokuvumelanisa ukulandelana kwezikhathi wezwe nokulandelana kwezikhathi kwebhayibheli kubhalwe. Akukho zinguquko ezenziwa kuChronology yeBhayibheli ezazitholiwe. Esikhundleni salokho kwenziwa umzamo wokuvumelanisa futhi uhambisane namaqiniso atholakala ngokulandelana kwezikhathi nohlelo lwezikhathi lwebhayibheli kwenziwa.

Imiphumela yamangaza, futhi yangaphikisana kakhulu nabaningi, njengoba uzobona ngokuhamba kwesikhathi.

Akukho mizamo eyenziwe futhi engeke yenziwa ukuphikisana nemibono nezinkolelo ezahlukahlukene ezigcinwe izingxenye ezahlukahlukene zomphakathi wezenkolo noma izinkolo ezahlukahlukene zobuKristu. Lokhu kungaphandle kwenhloso yalolu chungechunge oluthola ukuqonda kweBible Prophecy. Kunokwehluka okuningi kakhulu okungaphazamisa umlayezo wokuthi uJesu ngempela unguMesiya wesiprofetho.[Iii]

Njengoba besho, indlela enhle yokuqala noma iyiphi indaba ukuqala ekuqaleni, ngakho-ke bekubalulekile ukuqala ngokubukeza okusheshayo kwesiprofetho okukhulunywa ngaso ukuzama okungenani ukuthi kube nokucacisa okuncane kwesiprofetho okufanele kuqale ngakho. Ukubheka ngokuningiliziwe esiprofetweni ukuphendula imibuzo yokuthi izingxenye ezithile kufanele ziqondwe kanjani kuzofika ngokuhamba kwesikhathi.

Isiprofetho

UDaniel 9: 24-27 uthi:

“Kunamasonto angamashumi ayisikhombisa [ayisikhombisa] ezinqunyelwe kubantu bakho naphezu komuzi wakho ongcwele, ukuze uqede isiphambeko, futhi uqede isono, futhi wenze ukubuyisana ngephutha, futhi ulethe ukulunga kuze kube nini nanini, futhi ubeke uphawu embonweni futhi umprofethi, futhi ukugcoba eNgcwelengcwele. 25 Kufanele wazi futhi ube nokuqonda [ukuthi] kusukela ekuphumeni kwezwi lokuthi kubuyiselwe futhi kwakhiwe kabusha iJerusalema kuze kufike uMesiya [uMholi], kuzoba namaviki ayisikhombisa [ayisikhombisa], futhi amasonto angamashumi ayisithupha nambili [ayisikhombisa]. Uzobuya futhi azokwakhiwa kabusha, ngesigcawu somphakathi nom moat, kodwa ebunzimeni bezikhathi.

26 “Ngemuva kwamasonto angamashumi ayisithupha nambili [ayisikhombisa] UMesiya uyonqunywa, angazenzela lutho.

“Umuzi nendawo engcwele abantu bomholi ozayo uzochitha. Futhi ukuphela kwako kuzoba ngozamcolo. Kuze kube-nempi kuze kube sekupheleni; okunqunywa kukho yizincithakalo.

27 “Kumelwe agcine isivumelwano sisebenza kwabaningi isonto elilodwa [Isikhombisa]; nasengxenyeni yesonto [Isikhombisa] uyokwenza ukuba kuphele umhlatshelo nomnikelo wesipho.

“Ohlangwini lwezinto ezinengekayo kuyoba khona obangela incithakalo; kuze kufinyelele ekuqothulweni, yona kanye into enqunywe ngayo iyothululela nakulowo oyincithakalo. ” (I-NWT Reference Edition). [omalukeke kubakaki: okwabo], [ayisikhombisa: eyami].

 

Iphuzu elibalulekile okufanele likuqaphele ukuthi umbhalo wangempela wesiHeberu unegama "Sabuim"[Iv]  okusho ubuningi kwe "ayisikhombisa", ngakho-ke ngokwempela kusho "ayisikhombisa". Kungasho isikhathi sesonto (kubandakanya izinsuku eziyisikhombisa) noma unyaka ngokuya ngomongo. Njengoba kunikezwe ukuthi lesi siprofetho asisho lutho uma sifunda amasonto angama-70 ngaphandle kokuthi umfundi esebenzisa ukutolika, izinguqulo eziningi azizibeki “isonto (am)” kodwa zinamathela encazelweni engokoqobo bese zibeka u- “ayisikhombisa”. Isiprofetho kulula ukusiqonda uma sithi njengoba kunjalo ku-v27: "engxenyeni yabayikhombisa uyophelisa umhlatshelo nomnikelo wesipho ” njengalapho ukwazi ubude benkonzo kaJesu bekuyiminyaka emithathu nengxenye sikuqonda ngokuzenzakalelayo okuyisikhombisa okukhulunywa ngalo ngeminyaka, kunokufunda "amasonto" bese sikhumbula ukuguqula kube "iminyaka".

Eminye imibuzo edinga umcabango othile yile:

Okabani "Izwi" or "Command" kungaba yini?

Kungaba izwi / umyalo kaJehova uNkulunkulu noma izwi / umyalo weNkosi yasePheresiya? (ivesi 25).

Uma eziyisikhombisa eziyisikhombisa ziyiminyaka, khona-ke yinde kangakanani iminyaka ngokuya ngezinsuku?

Ingabe iminyaka yezinsuku ezingama-360 ubude, unyaka okuthiwa ungokwesiprofetho?

Noma ingabe izinsuku ezingama-365.25 zezinsuku ezinde, unyaka welanga esijwayele?

Noma ubude bonyaka onyanga, othatha umjikelezo weminyaka eyi-19 ngaphambi kobude obugcwele bufana nenani lezinsuku zeminyaka engu-19 yelanga? (Lokhu kutholakala ngokufakwa kwezinyanga ezivuzayo zenyanga ngezikhathi ezi-2 noma ezi-3)

Kukhona neminye imibuzo engahle ibe khona. Ngakho-ke kudingeka ukuhlolisiswa kombhalo wesiHeberu, ukuthola umbhalo ofanele nezincazelo zawo, ngaphambi kokubheka imicimbi efanayo kuwo wonke umbhalo.

Ukuqonda Okukhona Okukhona

Ngokwesiko, kuvame ukuqondwa ukuthi yi-20th Unyaka ka-Aritahishashita (I)[V] lokho kwaphawula ukuqala kweminyaka engu-70 (noma amasonto) kaMesiya. Ngokwemibhalo uNehemiya wathola imvume yokwakha kabusha izindonga zaseJerusalema kulezo ezingama-20th Unyaka ka-Aritahishashita ohumusha ngokwezwe njengo-Artaxerx I (uNehemiya 2: 1, 5) futhi ngokwenza lokho, kucatshangwa ngabaningi, uNehemiya / u-Aritahishashita (I) odale ukuqala kweminyaka engama-70 (noma amasonto) yeminyaka. Kodwa-ke, umlando wezwe u-Artaxerxes (I) 20th unyaka ngo-445 BC, okuyiminyaka eyi-10 sekwephuze kakhulu ukufanisa ukubonakala kukaJesu ngo-29 CE nokuphela kwama-69th eziyisikhombisa (noma isonto) leminyaka.[vi]

The 70th eziyisikhombisa (noma isonto), ngomhlatshelo nangomnikelo wesipho wokuyeka maphakathi nesonto lama-7 (iminyaka emi-3.5 / izinsuku), kubukeka kufana nokufa kukaJesu. Umhlatshelo wakhe wesihlengo, unomphela, lapho enza imihlatshelo ethempelini lakwaHerodi njengengasebenzi futhi engasadingeki. Ukuphela kweminyaka engama-70 (noma amasonto) ephelele yeminyaka, bekuzohambisana nokuvulwa kwabeZizwe ngo-36 AD wethemba lokuthi futhi singamadodana kaNkulunkulu kanye namaKristu angamaJuda.

Okungenani izazi ezi-3[vii] bagcizelele ubufakazi obungenzeka[viii] ukusekela umbono wokuthi uXerxes wayengumbusi wokubambisana noyise uDarius I (the Great) iminyaka eyi-10, nokuthi u-Artaxerxes I wabusa iminyaka eyi-10 (ngonyaka wakhe wama-51 wokubusa esikhundleni sendabuko yeminyaka engama-41 eyabelwe). Ngaphansi kwezikhathi ezijwayelekile lokhu kushukumisela u-Aritahishashita 20th unyaka ukusukela ku-445 BC kuya ku-455 BC, okungeza iminyaka engama-69 * 7 = iminyaka engama-483, kusiletha ku-29 AD. Kodwa-ke, lokhu kusikisela kobumbano lweminyaka eyi-10 kuphikiswa kakhulu futhi akwamukelwa yizazi ezijwayelekile.

Isendlalelo salolu phenyo

Umbhali wayeke wachitha amakhulu amaningi amahora ngaphezulu kweminyaka eyisi-5 noma ngaphezulu, ehlola ngokuningiliziwe ukuthi yini iBhayibheli elisitshela yona mayelana nobude bokudingiselwa kwamaJuda eBhabhiloni nokuthi kwaqala nini. Ngenqubo, ukutholwa kwenziwa ukuthi irekhodi lebhayibheli lingaxhunyaniswa kalula nalo uqobo okuyinto eyayibaluleke kakhulu. Ngenxa yalokhu, kwatholakala nokuthi iBible yavumelana ngokulandelana kwezikhathi nobude besikhathi esitholakala kumarekhodi wezwe, ngaphandle kokuphikisana, noma lokho kwakungeyona imfuneko noma imfuneko. Lokhu bekusho ukuthi isikhathi esiphakathi kokubhujiswa kweJerusalema nguNebukadinesari ngonyaka we-11th Unyaka kaZedekiya, wokuwa kweBabiloni kuKoresi, wawuneminyaka engama-48 esikhundleni seminyaka engama-68.[ix]

Ingxoxo nomngani mayelana nale miphumela iholele ekutheni baphawule ukuthi bazethemba ngokwabo ukuthi ukuqala kokwakhiwa kwe-altare eJerusalema kwakumele kube ukuqala kukaMesiya amashumi ayisikhombisa (noma amasonto) eminyaka. Isizathu abanikele ngaso ngalokhu besisengxenyeni enkulu ngenxa yokuphindwaphindwa kokuphinda kukhishwe lo mcimbi obalulekile emibhalweni. Lokhu kwagqugquzela isinqumo somuntu siqu sokuthi kwase kuyisikhathi sokuhlaziya kabusha ngokuningiliziwe ukuqonda okuvame kakhulu mayelana nokuqala kwale nkathi yokuba ngo-70 BC noma 455 BC. Kwakudinga nophenyo lokuthi usuku lokuqala luhambelana yini ne-445th Unyaka ka-Aritahishashita I, ukuqonda komlobi kwakujwayelekile.

Futhi, ingabe kwakuyiNkosi esaziwa ngokuthi ngu-Aritahishashita I emlandweni wezwe? Sidinga futhi ukuphenya ukuthi ukuphela kwale nkathi bekungama-36 AD ngempela. Kodwa-ke, lolu cwaningo belungeke lube nanoma iyiphi i-ajenda engaguquki mayelana neziphetho ezidingekayo noma ezilindelekile. Zonke izindlela zizohlolwa ngokuhlolisisa umlando webhayibheli ngosizo lomlando wezwe. Okuwukuphela kwesidingo kwakuwukuvumela imibhalo ukuthi izitolika.

Ekufundweni nasekucwaningweni okwedlule kwezincwadi ezisebhayibhelini ezichaza isikhathi sangemva kokudingiswa kocwaningo oluphathelene nokudingiselwa eBhabhulona, ​​bekukhona izingqinamba ezimbalwa ezichaziwe ezazinzima ukuvumelanisa nokuqonda okukhona. Manje kwase kuyisikhathi sokuhlolisisa kabusha lezi zinkinga usebenzisa i-Exegesis[X] kunokuba Eisegesis[xi], okwagcina kwenziwa ngokuhlolwa kokudingiselwa kwamaJuda eBhabhiloni ngemiphumela emihle kakhulu.

Izingqinamba ezine eziphambili esezaziwa cishe kusukela ezifundweni zangaphambilini zemibhalo (kepha ezazingakaphenywa ngokujulile ngaleso sikhathi) zazimi kanje:

 1. Iminyaka kaMoridekayi, uma uXerxes eyiNkosi [Ahashiveroshi] owashada no-Esteri futhi wengeza iminyaka ka-Esteri uqobo.
 2. Iminyaka kaEzra noNehemiya, uma u-Aritahishashita wezincwadi zeBhayibheli zikaEzra nezikaNehemiya kwakungu-Aritahishashita I wezikhathi zezwe.
 3. Amabanga ayisikhombisa (noma amasonto) ayisikhombisa aneminyaka engama-7 abaluleke kangakanani? Yayiyini injongo yokuyihlukanisa emasontweni angama-49? Ngaphansi kokuqonda okukhona kwesikhathi sesikhathi esiqala ku-62th Unyaka ka-Aritahishashita I, ukuphela kwalesi ayisikhombisa (noma amasonto) noma iminyaka iwela ngasekupheleni kokubusa kukaDarius II, ngaphandle kwesigameko sasebhayibhelini esenzeka noma esiqoshwe emlandweni wezwe ukumaka ukuphela kwale nkathi yeminyaka engama-7.
 4. Izinkinga ngobunzima bokuqhathanisa nesikhathi, izinhlamvu zomlando ngazinye ezifana neSanballat ezitholakala emithonjeni yezwe nezikhombo ezisebhayibhelini. Abanye bahlanganisa umPristi Ophakeme wokugcina obalulwe nguNehemiya, uJaddua, okubonakala sengathi ubesengumpristi Ophakeme ngesikhathi sika-Alexander the Great, ngokusho kukaJosephus, owayesekude kakhulu isikhathi, njengoba wayeneminyaka engaphezu kwe-100 nezixazululo ezazikhona.

Izinkinga eziningi zazizovela njengoba ucwaningo luqhubeka. Okulandelayo umphumela walolo cwaningo. Lapho sihlola lezi zingqinamba, kudingeka sikhumbule amazwi akumaHubo 90:10 athi

"Izinsuku zeminyaka yethu ziyiminyaka engamashumi ayisikhombisa ngokwazo;

Futhi uma ngenxa yamandla akhethekile ayiminyaka engamashumi ayisishiyagalombili,

Noma kunjalo ukuphikelela kwabo kusenkingeni nasezintweni ezilimazayo;

Ngoba kufanele kudlule ngokushesha, bese sindiza simuke".

Lesi simo sezinto eziphathelene nesikhathi sokuphila kwabantu sisasebenza nanamuhla. Noma ngentuthuko olwazini lokudla okunempilo nokunikezwa kwezempilo, akuvamile kakhulu ukuthi umuntu aphile iminyaka eyi-100 futhi ngisho nasemazweni anakekela ezempilo esezingeni eliphakeme isilinganiso sokuphila asikaphakeme kunalesi sitatimende esisebhayibhelini.

1.      Inkathi Yenkinga kaMordekayi no-Esteri

U-Esteri 2: 5-7 uthi “Umuntu othile, umJuda, wayekhona esigodlweni saseShushani, igama lakhe kwakunguMoridekayi indodana kaJayire, indodana kaShimei, indodana kaKishi, umBenjamini, owayethunjelwe eJerusalema kanye abantu ababedingisiwe abathunjwa kanye noJekonia inkosi yakwaJuda uNebukadinesari inkosi yaseBabele abathumba. Waba ngumnakekeli kaHadasa, lowo ngu-Esteri, indodakazi yomfowabo kayise,…. Ekufeni kukayise nonina uMoridekayi wayithatha yaba yindodakazi yakhe.

UJekonia [uJehoyakini] kanye nabo, bathunjwa eminyakeni eyi-11 ngaphambi kokubhujiswa kokugcina kweJerusalema nguNebukadinesari. Lapho uqala ukubona u-Esteri 2: 5 angaqondakali kalula ukuthi ethi uMoridekayiwayekudingisiwe esuka eJerusalema kanye nabantu ababedingisiwe abathunjwa kanye noJekonia inkosi yakwaJuda uNebukadinesari inkosi yaseBabele amdingisela ”. U-Ezra 2: 2 ukhuluma ngoMoridekayi kanye noZerubabele, uJeshua, uNehemiya ekubuyeni kwabo bedingisiwe. Noma ngabe sicabanga ukuthi uMoridekayi wazalwa eneminyaka engama-20 kuphela ngaphambi kokubuya ekudingisweni sinenkinga.

 • Ukuthatha ubuncane beminyaka eyi-1 yobudala, kanye nokubusa kweminyaka eyi-11 kaZedekiya ukusuka ekudingisweni kukaJehoyakini kuya ekubhujisweni kweJerusalema bese kuba yiminyaka engama-48 kuya ekuweni kweBabiloni, kusho ukuthi uMoridekayi kwakufanele abe neminyaka yobudala engama-60-61 lapho uKoresi ededela amaJuda ukuba abuyele kwaJuda naseJerusalema endaweni yakhe eyi-1st
 • UNehemiya 7: 7 no-Ezra 2: 2 bobabili bakhuluma ngoMoridekayi njengomunye walabo abaya eJerusalema nakwaJuda noZerubabele noJeshua. Ingabe uyena uMoridekayi? UNehemiya kukhulunywa ngaye emavesini afanayo, futhi ngokwezincwadi zeBhayibheli zikaEzra, uNehemiya, uHagayi noZakariya, laba bantu abayisithupha baba nengxenye enkulu ekwakhiweni kabusha kweThempeli nasezindongeni nasemzini waseJerusalema. Kungani abantu ababizwa ngoNehemiya noMoridekayi okukhulunywe ngabo lapha behluka kulabo okukhulunywa kwenye indawo kulezo zincwadi ezifanayo zebhayibheli? Ukube bengabantu abehlukile ababhali baka-Ezra noNehemiya nakanjani babezocacisa ukuthi bangobani ngokunikeza obaba (abantu) baba bantu ukugwema ukudideka, njengoba nje benza nabanye abantu ababenegama elifanayo nabanye abalingiswa ababalulekile abanjengo UJeshua nabanye.[xii]
 • U-Esteri 2:16 unikeza ubufakazi bokuthi uMoridekayi wayephila kwabangu-7th unyaka weNkosi u-Ahashiveroshi. Uma u-Ahashiveroshi enguXerxes the Great (I) njengokuphakanyiswa okuvame kakhulu lokhu kungenza uMoridekayi (1 + 11 + 48 + 9 + 8 + 36 + 7 = 120). Njengoba kunikezwe ukuthi u-Esteri wayengumzala wakhe okwakungamenza abe neminyaka eyi-100-120 lapho ekhethwa uXerxes!
 • UMoridekayi wayesaphila eminyakeni emihlanu kamuva kwabangu-5th inyanga ye-12th unyaka weNkosi u-Ahashiveroshi (Esteri 3: 7, 9: 9). U-Esteri 10: 2-3 ukhombisa ukuthi uMoridekayi waphila ngalesisikhathi. Uma iNkosi u-Ahashiveroshi ikhonjwa njengeNkosi Xerxes, njengoba kuvame ukwenziwa, yilabo abayishumi nambilith unyaka ka-Xerxes, uMoridekayi wayezoba iminyaka okungenani engu-115 aze afike eminyakeni eyi-125. Lokhu akunangqondo.
 • Ngeza ubude bokubusa kwendabuko kukaKoresi (9), Cambyses (8), Darius (36), kwabangu-12th unyaka wokubusa kwe-Xerxes unikeza iminyaka engenakwenzeka engu-125 (1 + 11 + 48 = 60 + 9 + 8 + 36 + 12 = 125). Noma ngabe samukela ukuthi uXerxes wayenokubusa ngokubambisana noyise uDarius iminyaka eyi-10, lokhu kusanikeza ubuncane beminyaka eyi-115 yobudala, noMoridekayi eneminyaka eyi-1 kuphela lapho ayiswa eBhabhiloni.
 • Ukwamukela ukudingiswa iminyaka engama-68 kusuka ekufeni kukaZedekiya kuya ekuweni kweBabiloni, kumane nje kwenza isimo sibe sibi ngokwedlulele sinikeze okungenani iminyaka engama-135, size sifike eminyakeni engama-145 nangaphezulu.
 • Njengokuqonda kusuka ekuhlolweni kwethu kwangaphambili kwenkathi yesikhathi phakathi kokufa kukaZedekiya noKoresi ethatha iBabele, le nkathi yokudingiselwa eBabeleia kufanele ibe yiminyaka engama-48 hhayi iminyaka engama-68. Kodwa-ke, noma kunjalo, okuthile akunakulunga ngokuqonda okuvamile kokulandelana kwezikhathi kweBhayibheli.

U-Ezra 2: 2 ukhuluma ngoMoridekayi kanye noZerubabele, uJeshua, uNehemiya ekubuyeni kwabo bedingisiwe. Noma ngabe sicabanga ukuthi uMoridekayi wazalwa eneminyaka engama-20 kuphela ngaphambi kokubuya Ekudingisweni, sisenenkinga. Uma u-Esteri yize umzala ayemncane ngeminyaka engama-20, futhi wazalwa ngesikhathi sokubuya eKuthunjweni, wayezoba neminyaka engama-60 noMoridekayi 80 lapho eshada noXerxes, okhonjwa njengo-Ahashiveroshi wencwadi ka-Esteri yizazi zezwe nezenkolo. . Le yinkinga enkulu.

Ngokusobala lokhu akunakwenzeka.

2.      Iminyaka Yezinkinga zikaEzra

Lokhu okulandelayo ngamaphuzu aphambili ekusunguleni umugqa wesikhathi sokuphila kukaEzra:

 • UJeremia 52:24 kanye neyesi-2 AmaKhosi 25: 28-21 zombili zibhala ukuthi uSeraya, umPristi Ophakeme ngesikhathi sokubusa kukaZedekiya wayiswa enkosini yaseBabele wabulawa, ngokushesha nje emva kokuwa kweJerusalema.
 • U-1 IziKronike 6: 14-15 uyakuqinisekisa lokhu lapho kusho lokho “U-Azariya yena, wazala uSeraya. USeraya yena, wazala uJehosadaki. UJehozadaki nguyena osukile lapho uJehova ethatha uJuda neJerusalema ekudingisweni ngesandla sikaNebukadinesari. ”
 • KuEzra 3: 1-2 “UJeshua indodana kaJehosadaki nabafowabo abapristi” kushiwo ekuqaleni kokubuyela kwaJuda kusuka ekudingisweni ngonyaka wokuqala kaKoresi.
 • U-Ezra 7: 1-7 uthi “Ekubuseni kuka U-Aritahishashita inkosi yasePheresiya, UEzra indodana kaSeraya indodana ka-Azariya indodana kaHilekiya…. Ngenyanga yesihlanu, okungukuthi unyaka wesikhombisa wenkosi. "
 • Ngaphezu kwalokho uNehemiya 12: 26-27, 31-33 ukhombisa uEzra ekunikezelweni kodonga lwaseJerusalema ngonyaka ka-20th Unyaka ka-Aritahishashita.

Ukubeka lezi zingxenye zemininingwane ndawonye, ​​kuvela ukuthi uJehosadaki wayeyindodana yokuqala kaSeraya umpristi Ophakeme, lapho ebuya ekudingisweni esikhundleni seHhovisi Lompristi Ophakeme waya kuJeshua indodana kaJehozadaki. Ngakho-ke u-Ezra wayengowokuzalwa kwesibili kukaSeraya umPristi Ophakeme ngesikhathi sikaZedekiya. UJeshua wayeyindodana kaJehosadaki, futhi ngenxa yalokho waba ngumPristi Ophakeme lapho ebuyela kwaJuda ngemuva kokudingiselwa eBhabhiloni. Ukuze ube ngumPristi Ophakeme, uJeshua wayeyodinga okungenani ukuba abe neminyaka engama-20 ubudala, cishe abe neminyaka engama-30 ubudala, okwakuyiminyaka yokuqala ukusebenza njengabapristi etabernakele futhi kamuva ethempelini.

Izinombolo 4: 3, 4: 23, 4: 30, 4: 35, 4: 39, 4: 43, 4: 47, 30: 50, XNUMX: XNUMX, XNUMX: XNUMX; , umpristi omkhulu wayebonakala ekhonza kuze kube sekufeni abese elandelwa yindodana yakhe noma umzukulu wakhe.

Njengoba uSeraya abulawa nguNebukadinesari, lokhu kusho ukuthi u-Ezra wayezofanela azalwe ngaphambi kwalesosikhathi, ie ngaphambi kwabangu-11th Unyaka kaZedekiya, we-18th U-Regnal Year kaNebukadinesari.

Ngaphansi kwezikhathi zokulandelana kwezikhathi zebhayibheli, isikhathi kusukela ekuweni kweBabiloni kuya kuKoresi kuye kwabali-7th unyaka wokubusa kuka-Aritahishashita (I), uqukethe okulandelayo:

Wazalwa ngaphambi kokushona kukayise okufike nje ngemuva kokubhujiswa kweJerusalema, okungenani unyaka owodwa, Kuthunyelwa eBhabhulona, ​​iminyaka engama-1, uKoresi, iminyaka engu-48, + uCambyses, iminyaka eyisishiyagalombili, + uDariyu the Great I, iminyaka engu-9, + uXerxes, iminyaka engama-8 + U-Aritahishashita I, Iminyaka eyi-36. Lokhu kufinyelela iminyaka eyi-21, iminyaka engenakuqhathaniswa.

The 20th U-Artaxerxes, eminye iminyaka eyi-13, sisithatha sisuka eminyakeni eyi-130 siye eminyakeni eyi-143. Noma ngabe sithatha amaXerxes njengokubambisana iminyaka eyishumi noDarius the Great, iminyaka yehlela ku-10 no-120 ngokulandelana. Ngokuqinisekile, kukhona okungahambi kahle ngokuqonda kwamanje.

Ngokusobala lokhu akunakwenzeka. 

3.      Inkathi Yenkinga kaNehemiya

 U-Ezra 2: 2 uqukethe okokuqala uNehemiya lapho elandisa ngalabo abashiya iBhabhiloni babuyela kwaJuda. Ukhulunywa ngokubambisana noZerubabele, uJeshua, noMoridekayi phakathi kwabanye. UNehemiya 7: 7 ucishe afane no-Ezra 2: 2. Kungenzeka futhi ukuthi wayengumncane ngalesi sikhathi, ngoba bonke labo okukhulunywa ngaye futhi babekhulile futhi bonke kungenzeka ukuthi bebengaphezu kweminyaka engama-30 ubudala.

Ngokucophelela, ngakho-ke, kufanele sabele uNehemiya ubudala beminyaka engama-20 ekuweni kweBabiloni kuKoresi, kodwa kungenzeka kube iminyaka okungenani eyi-10 noma ngaphezulu, ephakeme.

Kufanele futhi sihlolisise kafishane iminyaka kaZerubabele njengoba nayo inomthelela eminyakeni kaNehemiya.

 • Eyoku-1 IziKronike 3: 17-19 ikhombisa ukuthi uZerubabele wayeyindodana kaPhedaya, eyindodana yesithathu ka [inkosi] uJehoyakini.
 • UMathewu 1:12 uphatha uhlu lozalo lukaJesu futhi uloba ukuthi emva kokudingiselwa eBhabheli, uJekonia (uJehoyakini) wazala uSalatiyeli [izibulo lokuqala]; USalatiyeli wazala uZerubhabheli.
 • Izimbangela nezinqubo eziqondile azishiwongo, kodwa ukulandelana kwezomthetho nokulandelana kudlulile kusuka kuSalatiyeli kuya kuZerubabele, umshana wakhe. USheyaltieli alotshwanga enezingane, futhi noMalchiramu, indodana yesibili kaJehoyakini, akabhalwanga. Lobu bufakazi obengeziwe babuye bakhombe iminyaka yobudala engaphansi kweminyaka engama-20 ukuya kwengama-35 kaZerubabele. (Lokhu kuvumela iminyaka engama-25 ukusuka ekudingisweni kukaJehoyakini kuya ekuzalweni kukaZerubabele, kungu-11 + 48 + 1 = 60. 60-25 = 35.)

UJeshua wayengumpristi oMkhulu, kanti uZerubhabheli wayenguRhuluneli wakwaJuda kwababilind Unyaka kaDariyu ngokusho kukaHagayi 1: 1, iminyaka engu-19 kuphela kamuva. (Iminyaka enguKoresi +9, iminyaka enguCambyses +8, kanye neminyaka kaDariyo +2). Lapho uZerubabele wayenguRhuluneli ku-2nd unyaka kaDariyu ngaleso sikhathi wayeneminyaka okungenani engu-40 no-54 ubudala.

UNehemiya ubizwa njengoMbusi ezinsukwini zikaJoyakimi indodana kaJeshua [owayekhonza njengomPristi Ophakeme] no-Ezra, kuNehemiya 12: 26-27, ngesikhathi sokuvulwa kodonga lwaseJerusalema. Lokhu kwakungu-20th Unyaka ka-Aritahishashita ngokusho kukaNehemiya 1: 1 noNehemiya 2: 1.[xiii]

Ngakho-ke, ngokokulandelana kwezikhathi kwezikhathi zebhayibheli, isikhathi sikaNehemiya sangaphambi kokuwa kweBabiloni, iminyaka engu-20 ubuncane, + uKoresi, iminyaka eyi-9, + amaCambyses, iminyaka engu-8, + uDariyo Omkhulu I, iminyaka engama-36, + uXerxes, 21 iminyaka + u-Aritahishashita I, Iminyaka engama-20. Ngakho-ke 20 + 9 + 8 + 36 + 21 + 20 = iminyaka eyi-114. Lokhu futhi unyaka ongenakufinyeleleka kakhulu.

UNehemiya 13: 6 ube eseqopha ukuthi uNehemiya wayebuyele ekukhonzeni inkosi kwabangu-32nd Unyaka ka-Aritahishashita, inkosi yaseBabiloni, ngemuva kokusebenza iminyaka eyi-12 njengoMbusi. Ukulandisa kuthi ngemuva kwesikhashana wabuyela eJerusalema ukuyolungisa udaba lokuthi uThobiya umAmoni avunyelwe ukuba nehholo lokudlela elikhulu ethempelini ngu-Eliyashibi umPristi Ophakeme.

Ngakho-ke, sineminyaka yobudala bukaNehemiya ngokwencazelo evamile yokulandelana kwezikhathi kweBhayibheli njengo-114 + 12 +? = Iminyaka eyi-126+.

Lokhu kungenzeka kakhulu.

4.      Kungani behlukane "Amasonto angama-69" ku "Amaviki awu-7 futhi amaviki angama-62", Kukhona Okubalulekile?

 Ngaphansi kokuqonda okujwayelekile kwendabuko kokuqala kwama-7 ayisikhombisa okuku-20th Unyaka ka-Aritahishashita (I), kanye nokuyalela kukaNehemiya ukwakhiwa kabusha kwezindonga zaseJerusalema njengokuqala kwenkathi yeminyaka engama-70s (noma amasonto) yeminyaka, lokhu kubeka ukuphela kwenkathi yokuqala yamakhulu ayisikhombisa noma ayisikhombisa noma ngonyaka wama-7 U-Aritahishashita II wokulandelana kwezikhathi kwendabuko.

Akukho lutho lonyaka noma yini eduzane nayo eqoshiwe emibhalweni noma umlando wezwe, okuyinto exakile. Futhi akukho lutho olubalulekile olutholakala emlandweni wezwe ngalesi sikhathi. Lokhu kuzoholela ekutheni umfundi ofunayo azibuze ukuthi kungani uDaniel aphefumulelwa ukuba ahlukanise ukwahlukaniswa kwezikhathi kube ngamasikhombisa ayisikhombisa namashumi ayisikhombisa nambili uma ngabe akubalulekanga ukuphela kwezinsuku eziyisikhombisa.

Lokhu kuzophinde kukhombise ngokuqinile ukuthi okuthile akulungile ngokuqonda kwamanje.

Izinkinga ngeminyaka ephansi kweSecurity Dating

5.      Izinkinga Ukuqonda UDaniel 11: 1-2

 Abaningi bahumushe le ndima ukuthi isho ukuthi kuzoba namaKhosi ama-5 asePheresiya ngaphambi kuka-Alexander the Great nombuso wezwe waseGrisi. Isiko lamaJuda nalo linalokhu kuqonda. Incazelo emavesini alandela uDaniel 11: 1-2 ngokushesha, okungukuthi uDaniel 11: 3-4 kunzima kakhulu ukuyibeka kunoma ngubani ngaphandle kuka-Alexander the Great waseGrisi. Kangangokuthi abagxeki bathi kwakuwumlando obhalwe ngemuva komcimbi kunesiprofetho.

“Kepha mina, ngonyaka wokuqala kaDariyu umMede ngasukuma ngaba umduduzi nanjengenqaba kuye. Manje ngizokutshela iqiniso ukuthi: “Bheka! Kusazoqhubeka amakhosi amathathu amele iPheresiya, futhi eyesine izoqongelela ingcebo enkulu kunawo wonke amanye. Futhi lapho nje eseqinile emnothweni wakhe, uzovusa konke ukumelana nombuso waseGrisi. ”.

INkosi yasePheresiya evame ukubonakala njengoyena owavusa yonke into ngokumelene neGrisi yiXerxes, namanye amakhosi ngemuva kokuthi uKoresi ekhonjwe njengoCambyses, uBardiya / uSmerdis, uDarius, noXerxes ongu-4th inkosi. Ngenye indlela, kufaka phakathi uKoresi futhi kungafakwa ngaphansi kokubusa kweminyaka engu-1 kweBardiya / Smerdis.

Kodwa-ke, ngenkathi le ndima kungenzeka ukuthi ichaza amanye amaKhosi asePheresiya futhi ingawanciphisi kumane, iqiniso lokuthi la mavesi alandelwa yisiprofetho ngo-Alexander the Great kungenzeka ukuthi libonisa ukuthi ukuhlaselwa kweNkosi yasePheresiya ngokumelene neGrisi kwavusa impendulo U-Alexander the Great. Eqinisweni, lokhu kuhlaselwa kwama-Xerxes noma izinkumbulo zako kwakungelinye lamandla okuqhuba ngemuva kokuhlasela kuka-Alexanderer kumaPheresiya ukuze aziphindisele.

Kunenye inkinga engaba khona yokuthi inkosi yasePheresiya eyacebile ngenxa yokufaka intela / intela yaminyaka yonke kwakunguDariyu futhi kunguye owaqala ukuhlasela okokuqala eGrisi. UXerxes wamane wazuza engcebweni eyifa futhi wazama ukuqeda umzamo wokunqoba iGrisi.

Ukuhunyushwa okuncane kwalo mbhalo akusebenzi kunoma yisiphi isimo.

Isifinyezo Sesikhashana Sokutholakele

Kunezingqinamba ezingathi sína zokuveza u-Ahashiveroshi njengoXerxes, no-Aritahishashita I njenge-Artaxerxes ezingxenyeni zakamuva zikaEzra nencwadi kaNehemiya esivame ukwenziwa yizazi zezwe kanye nezindikimba zenkolo. Lokhu kukhonjwa kuholela ezinkingeni ngeminyaka kaMoridekayi futhi ngenxa yalokho u-Esiteri, kanye nobudala bukaEzra noNehemiya. Kwenza futhi ukwahlukana kokuqala kwezi-7 eziyisikhombisa kungasho lutho.

Abagxeki abaningi beBhayibheli babevele bakhombe kulezi zinkinga futhi bafinyelele esiphethweni sokuthi iBhayibheli alinakuthembela. Kodwa-ke, kokuhlangenwe nakho kombhali, ubelokhu ethola ukuthi iBhayibheli lingathembela kulo. Kungumlando wezwe noma izincazelo zesazi sakho ezingeke zethembeke ngaso sonke isikhathi. Futhi kungokuhlangenwe nakho kombhali ukuthi lapho inkimbinkimbi kakhulu isisombululo esiphakanyisiwe kungenzeka ukuthi inembile.

Inhloso ukukhomba zonke izingqinamba bese ubheka isixazululo sezikhathi esizonikeza izimpendulo ezigculisayo kulezi zingqinamba ngenkathi uvumelana nerekhodi leBhayibheli.

Kuzoqhutshwa engxenyeni 2….

 

 

[i] I-Exegesis [<IsiGreki exègeisthai (ukutolika) ngafanele (ngaphandle) + hègeisthai (ukuhola). Okuhlobene nesiNgisi 'seek'.] Ukuhumusha umbhalo ngendlela ka Ukuhlaziywa ngokuphelele kokuqukethwe kwayo.

[Ii] I-Eisegesis [<IsiGreki eis- (ku) + hègeisthai (ukuhola). (Bheka i-'exegesis '.)] Inqubo lapho umuntu eholela ekutadisheni ngokufunda umbhalo ngokuya ngemibono esivele ikhona yezincazelo zayo.

[Iii] Kulabo abanentshisekelo ekubuyekezweni okusheshayo kwemibono eminingi lapha nokuthi bahlukene kangakanani iphepha elilandelayo lingaba nentshisekelo. https://www.academia.edu/506098/The_70_Weeks_of_Daniel_-_Survey_of_the_Interpretive_Views

[Iv] https://biblehub.com/hebrew/7620.htm

[V] Umlando weBhayibheli awunikeli izinombolo kuMakhosi asePheresiya - - noma amanye amakhosi ngalolo daba. Futhi amarekhodi asePheresiya anjengokuthi awekho. Ukufakwa izinombolo kungumqondo wesimanje ukuzama ukucacisa ukuthi iyiphi iKosi yegama elifanayo ebuse ngesikhathi esithile.

[vi] Kuke kwaba nemizamo yokuphoqa ukuthi ivumelane nalesi sikhathi sika-445 CE kuya ku-29 CE, njengokusebenzisa unyaka ngamunye njengezinsuku ezingama-360 kuphela (njengonyaka wesiprofetho) noma ukuhambisa usuku lokufika nokufa kukaJesu, kepha laba bangaphandle kukaJesu ubukhulu bale ndatshana njengoba benziwe yi-eisegesis, kunokuba ama-exegesis.

[vii] UGerard Gertoux: https://www.academia.edu/2421036/Dating_the_reigns_of_Xerxes_and_Artaxerxes

Rolf Furuli: https://www.academia.edu/5801090/Assyrian_Babylonian_Egyptian_and_Persian_Chronology_Volume_I_persian_Chronology_and_the_Length_of_the_Babylonian_Exile_of_the_Jews

UJehuda Ben-UDor: https://www.academia.edu/27998818/Kinglists_Calendars_and_the_Historical_Reality_of_Darius_the_Mede_Part_II

[viii] Yize lokhu kuphikiswa abanye.

[ix] Sicela ubheke uchungechunge olu-7 “Uhambo Lokuthola Isikhathi Sonke”.  https://beroeans.net/2019/06/12/a-journey-of-discovery-through-time-an-introduction-part-1/

[X] I-Exegesis kungukuchazwa noma incazelo yombhalo esekelwe ekuhlaziyeni ngokucophelela nenhloso. Igama izivivinyo ngokwezwi nezwi kusho “ukuhola ukuphuma.” Lokho kusho ukuthi umhumushi uholelwa eziphethweni zakhe ngokulandela umbhalo.

[xi] I-Eisegesis ukuhumusha indinyana ngokusekelwe ekufundeni okwenzakalelayo, okungahlaziyi. Igama eisegesis ngokwezwi nezwi lisho “ukuholela,” okusho ukuthi umhumushi ufaka imibono yakhe embhalweni, awenze asho noma yini ayifunayo.

[xii] Bheka uNehemiya 3: 4,30 “UMeshulamu indodana kaBherekiya” noNehemiya 3: 6 “UMeshulamu indodana kaBhesodeya”, UNehemiya 12:13 "Ka-Ezra, Meshullam", UNehemiya 12:16 "KaGinnethon, Meshullam" njengesibonelo. UNehemiya 9: 5 & 10: 9 kaJeshua indodana ka-Azaniya (umLevi).

[xiii] NgokukaJosephus ukufika kukaNehemiya eJerusalema ngesibusiso seNkosi kwenzeka kwabangama-25th unyaka weXerxes. Bona http://www.ultimatebiblereferencelibrary.com/Complete_Works_of_Josephus.pdf  UJosephus, i-Antiquities of the Jewish, Incwadi XI, Isahluko 5 v 6,7

UTadua

Imibhalo kaTadua.
  11
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x