[Ihunyushwe kusuka eSpanish nguVivi]

NguFelix waseNingizimu Melika. (Amagama ayaguqulwa ukugwema ukuziphindiselela.)

Isingeniso: Unkosikazi kaFeliksi uzitholela yena ukuthi abadala akubona “abelusi abanothando” bona nenhlangano abathi bangabo. Uzithola ebandakanyeka ecaleni lokunukubezwa ngokocansi lapho umenzi wobubi eqokwa njengenceku ekhonzayo yize ebekwa icala, kanti futhi kutholakala ukuthi wayehlukumeze amantombazane amancane.

Ibandla lithola “umyalelo wokuvimbela” ngomqhafazo wokuthi ungasondeli kuFelix nomkakhe ngaphambi nje komhlangano wesifunda othi “Uthando Alusoze Lwahluleka”. Zonke lezi zimo ziholela empini ihhovisi legatsha loFakazi BakaJehova eliyishaya indiva, licabanga ukuthi linamandla alo, kodwa elisebenza kubo bobabili uFelix nomkakhe ukuthola inkululeko kanembeza.

Njengoba ngishilo phambilini, ukuvuka komkami kwakushesha ukwedlula okwami, futhi ngicabanga ukuthi okusizile kulokhu kwakuyisimo yena uqobo ahlangabezana naso.

Umkami wafundelwa udadewethu osemusha owayesanda kubhaphathizwa. Lo dade watshela umkami ngonyaka owedlule umalume wakhe wamhlukumeza ngokocansi engakabhaphathizwa. Ngizokucacisa ukuthi ngesikhathi umkami ezwa ngalesi simo, le ndoda ibisivele ibhaphathiziwe futhi kwase kubhekwa abadala kwelinye ibandla. Umkami wayazi ukuthi kulezi zinhlobo zamacala umsolwa obehlukumeza wayengakwazi ukuthatha noma yiluphi uhlobo lwemfanelo kunoma yiliphi ibandla. Ngenxa yobucayi bokuthi le ndaba, umkami weluleka isifundo sakhe ukuthi kwakuyindaba abadala bebandla okufanele bazi ngayo.

Ngakho-ke unkosikazi wami, kanye nodade owayehamba naye ngalolo suku esifundweni (uDade “X”), nomfundi bahamba bayotshela abadala bebandla esasikulo ngalesi simo. Abadala babatshele ukuthi behlise umoya, nokuthi bazolulungisa lolu daba ngokuphuthuma okufanele. Kwadlula izinyanga ezimbili, unkosikazi wami nalo mfundi bahamba bayobuza kwabadala ukuthi ngabe bathola miphi imiphumela, kwazise babengaziswanga nganoma yini eyayishiwo. Abadala babatshela ukuthi babika le nkinga ebandleni lapho umhlukumezi aye khona nokuthi kungekudala bazothinta odade ukubazisa ukuthi ibandla lapho umhlukumezi ayekulo lalisombulula kanjani lolu daba.

Kwadlula izinyanga eziyisithupha futhi njengoba abadala bengazange babatshele lutho, unkosikazi wami wayobuza ngalolu daba. Impendulo entsha manje evela kwabadala ukuthi lolu daba seluvele selukhulunyiwe, nokuthi manje sekuwumsebenzi wabadala bebandla lapho obekusoleka khona lowo obekuhlukumeza yena. Ngokushesha, sathola ukuthi wayengagcinanga ngokuhlukumeza lo dade osemusha, kodwa nokuthi wayehlukumeze abanye abancane abathathu; nokuthi ekuhambeleni kokugcina kombonisi wesifunda, wamiswa njengenceku ekhonzayo.

Kwakunezimo ezimbili okungenzeka ukuthi: abadala abenzanga lutho noma abakwenzile "ukumboza" umhlukumezi. Lokhu kwaqinisekisa umkami lokho engangimtshela khona isikhathi eside, futhi ngenxa yalokhu wangitshela, "Asikwazi ukuba senhlanganweni engeyona inkolo yeqiniso", njengoba ngilandisile phambilini. Ukwazi wonke lawa maqiniso futhi sesiphila kuwo wonke la mava, mina nomkami, sayoshumayela sazi ukuthi iningi lezinto esasizokhuluma ngazo kwakungamanga, kithina kwaba umthwalo kanembeza ongasithwale.

Emva kwesikhathi esithile, sagcina silindelwe ngabasekhweni lami ekhaya futhi bavuma ukungivumela ngibabonise ubufakazi obathi ngesisekelo sathi oFakazi BakaJehova abayiyona inkolo yeqiniso. Ngikwazile ukubakhombisa zonke izincwadi nomagazini ebenginabo, isiprofetho ngasinye, isitatimende ngasinye sokuba ngabaprofethi bakaNkulunkulu nokuthi iBhayibheli lithini ngabaprofethi bamanga. Konke. Umukhwe wami wabonakala ethinteka kakhulu, noma okungenani yilokho okwakubonakala ngaleso sikhathi. Ngenkathi umkhwekazi wami engakuqondi nakancane ukuthi ngangibakhombisani.

Ngemuva kwezinsuku ezimbalwa zokungayitholi imibuzo noma ukuphindiselwa kulolu daba, umkami wanquma ukubuza abazali bakhe uma beba nethuba lokucwaninga ngalokho esasixoxe nabo noma ukuthi bacabangani ngezinto ezihlobene nalokho esasibakhombise kona.

Baphendula bathi: “OFakazi BakaJehova abayeki ukuba ngabantu. Sonke asiphelele futhi singenza amaphutha. Abagcotshiwe nabo bangawenza amaphutha. ”

Ngaphandle kokubona ubufakazi, abakwazanga ukwamukela okuyiqiniso, ngoba bebengafuni ukukubona.

Ngalezo zinsuku, umkami wabuye wakhuluma nomfowabo ongumdala ngeziphrofetho zamanga eziye zamenyezelwa oFakazi BakaJehova kuwo wonke umlando. Wamcela ukuthi achaze ukuthi isiprofetho sikaDaniel esithi “izikhathi eziyisikhombisa” safika kanjani ku-1914. Kepha wayekwazi ukuphinda lokho Ukubonisana kusho incwadi, futhi wenza lokhu kuphela ngoba wayephethe incwadi leyo esandleni sakhe. Naphezu kokuzama kanzima ukwenza ukuba abonakalise, umlamu wami wayemile futhi engenangqondo. Safika isikhathi somhlangano wezizwe, "Uthando alusoze lwaphela". Ngenyanga ngaphambili, udadewethu wangitshela ukuthi umyeni wakhe, ongumdala, wahlangana nomunye wabadala basebandleni lakithi emhlanganweni owawungaphambi komhlangano. Umlamu wami (umyeni kadadewethu) wambuza ukuthi mina nomkami siqhuba kanjani ebandleni, umdala waphendula wathi “besingenzi kahle nhlobo, ukuthi asiyi emihlanganweni, nokuthi bekufanele sixoxe ngodaba olubucayi kakhulu nathi ngoba umfowabo womkami ubize abadala bebandla lami ebazisa ukuthi sizingabaza izimfundiso eziningi futhi sithi oFakazi BakaJehova bangabaprofethi bamanga. Futhi ukuze basisize. ”

"Ukusisiza" !?

Njengomdala, umfowabo womkami wayeyazi imiphumela yalokho akwenza ngokusiphonsa ngaphansi kwebhasi singabaza. Wayazi ukuthi abadala babengeke basisize, ngisho nangaphansi kwalokho engangibachazela khona enkulumweni yami nabo. Ngalokhu sikwazile ukuqinisekisa amazwi eNkosi uJesu kuMathewu 10:36 athi "izitha zalowo nalowo kuzoba ezakhe indlu".

Lapho ezwa ngalokhu kukhashelwa, umkami wagula kakhulu ngokomzwelo nangokomzimba; kangangokuthi omunye udade webandla (uSista “X”, yena lo dade owayehambe naye eyokhuluma nabadala ngokuhlukunyezwa ngokocansi ngesifundo sakhe seBhayibheli) ubuze ukuthi kwenzakalani ngaye njengoba ebona ukuthi akayona kulungile. Kodwa, unkosikazi wami wayengeke amtshele ngokwenzekile, ngoba babezombiza ngokuthi uyisihlubuki. Esikhundleni salokho, wanquma ukumtshela ukuthi kwakungaguli ngoba akukho okwakwenziwe ukuxazulula inkinga yokuxhashazwa ngokocansi ngesifundo sakhe seBhayibheli. Ngaphezu kwalokho, wachaza nokuthi wayezwile nokuthi into efanayo yenzekile ezimweni eziningi ezifanayo kwamanye amabandla, nokuthi kujwayelekile ukuthi abadala bashiye umhlukumezi angajeziswa. (Wakusho konke lokhu ngoba ecabanga ukuthi ngokwazi okwenzekile kanye nokuba nolwazi lwakhe uqobo, uSista XI wayezoqonda futhi ngaleyo ndlela kube nokungabaza ngemigomo yenhlangano ezotshalwa). Umkami uthe konke lokhu kumenze wazibuza ukuthi ngabe le yinhlangano eyiqiniso yini njengoba engasakwazi ukuthethelela izenzo ezinje.

Kodwa-ke, kulokhu, uDade “X” akabonanga ukubaluleka kwalesi simo, watshela umkami ukuthi ashiye konke ezandleni zikaJehova; ukuthi wayengavumelani nezinto eziningi ezifana nokususwa ekuhlanganyeleni — ngakho wakhuluma nabathile abasuswa ekuhlanganyeleni; ukuthi akawathandi amavidiyo omphakathi — ukuthi aze amnyanye; kodwa wayengazi enye indawo lapho uthando phakathi kwabafowethu lukhonjiswa njengasenhlanganweni.

Le ngxoxo yenzeke emasontweni amabili ngaphambi komhlangano, ngoMsombuluko. NgoLwesithathu, uSista “X” ubhalele umkami umqhafazo emtshela ukuthi uma enokungabaza okunje ngenhlangano, ngeke esamthatha njengomngani wamvimba kuWhatsApp. NgoMgqibelo umkami wabona ukuthi iningi labazalwane ebandleni lalimvimbile ezinkundleni zokuxhumana. Ngabheka izinkundla zokuxhumana futhi ngabona nokuthi iningi labazalwane lalingivimbile lingashongo ngisho amagama ambalwa. Ngokungazelelwe, umngane womkami owayepholile owayengamvimbanga wamtshela ukuthi kunesiyalo esizungeza phakathi kwabazalwane esivela ngqo kubadala lapho bayala khona abazalwane bebandla ukuthi bagweme noma iluphi uhlobo lokuxhumana nathi ngoba sasihlubukile imicabango, nokuthi base bevele bebhekene nalolu daba nokuthi emva komhlangano, babezoba nezindaba ngathi emhlanganweni wokuqala, futhi badlulisele umyalezo kubo bonke ababaziyo. Lo dade owayesepholile, ngaphezu kwalokho, wathola umyalezo ovela kuDade “X” owamtshela ukuthi umkami uzame ukumqinisekisa ukuthi inhlangano iyinhlekelele; ukuthi uke wazama nokukhombisa ama-video akhe ezihlubuki kwi-Intanethi. Kuyabonakala kimi ukuthi lo dade "X" wayekhulume nabadala ngengxoxo abe nayo nomkami nokuthi futhi akanankinga nezinto zehaba.

Into ehlekisayo lapha ukuthi abadala bebephula izinqubo ezasungulwa yiNdikimba Ebusayo uqobo ngokungalaleli elinye iqembu. Ngaphandle kokusibuza ukuthi lezi zinto zaziyiqiniso yini, ngaphandle kokuthi basenzele ikomidi lokwahlulela, abadala babevele besisusile cishe ngokuqondile nangokuqondile ngokuthumela lowo mbhalo kubo bonke abafowethu ngaphandle kokwenza isimemezelo esisemthethweni ebandleni. Abadala baziphatha kabi ngokuhlubukayo futhi bahlubuka kakhulu kunami nomkami eQenjini Elibusayo. Futhi okubi ngaphezu kwakho konke, labo okuthiwa bangabelusi, okuthiwa bamiswe nguMoya oNgcwele, abawulalelanga ukuqondisa okuqondile kukaMelusi Omuhle kuMathewu 5:23, 24.

Akugcinanga lapho abazalwane abasebandleni lethu hhayi ukuthi basivimbele ezinkundleni zokuxhumana, kodwa kwenzeka okufanayo nangawo wonke amabandla asondelene nalawo amanye akude kakhulu. Bonke basivimbile futhi bakwenza lokhu ngaphandle kokubuza imibuzo. Leli kwakuyibhakede lamanzi abandayo kumkami owayekhala sengathi angikaze ngimbone ekhala eminyakeni yami eyishumi eshadile. Kwamshaya kabuhlungu waze wabanjwa wukuhlaselwa ukwethuka nokuqwasha. Ubengafuni ukuphuma ngoba esaba ukuhlangana nomuntu nokuthi ngeke bakhulume naye bafulathele ubuso. Indodana yami encane, kunanini ngaphambili, yaqala ukumanzisa umbhede, kanti umdala, owayeneminyaka eyisithupha, wakhala ngakho konke. Ngokusobala, ukubona umama wabo esesimweni esibi kanjalo kwabathinta, nabo. Bekumele sifune usizo lwezobuchwepheshe kwezengqondo ukubhekana nalesi simo.

Umkami wanquma ukuthumelela omunye wabadala umbuza ukuthi kungani abathumele lo mlayezo kubo bonke abazalwane. Lo mdala wamtshela ukuthi awukho umyalezo othunyelwe abazalwane yibo. Ngakho-ke umkami wamdlulisela umyalezo ovela kulo dade lapho atshela umkami ukuthi hhayi ukuthi abadala banikeze lowo myalelo, kodwa futhi basho lokho okwashiwo ngumkami. Ngaleso sikhathi, sasineminye imilayezo eminingi lapho abazalwane abaningana nabahlukahlukene basitshela ukuthi labo abanikeze umyalo wokuthi bangasenzi ngokuxhumana nathi babuya kubadala ngamazwi noma ngomyalezo wombhalo, kodwa hhayi ngesimemezelo esisemthethweni esiya ebandleni. Ngaphezu kwalokho, abanye abafowethu nodadewethu basithumela imiyalezo yezwi bethi bakhuluma nabadala futhi abadala baqinisekisa lo myalelo nokuthi lo myalelo ukhishwe ngokungavunyelwe.

Ngokuzithandela?

Ingabe i Yalusa Umhlambi KaNkulunkulu Incwadi manje iqukethe “ukukhanya okusha” okuvela eNdikimbeni Ebusayo maqondana nokuthatha lezi zinhlobo zezinyathelo zokuvimbela? Sikwazi ukufinyelela lonke lolu lwazi ngenxa yalo mngane ongasebenzi womkami ongazange amvimbe. Noma kunjalo, lo mdala waphindaphinda ukuthi wayengazi lutho ngaleyo miyalezo. Unkosikazi wami wamtshela ngaleso sikhathi ukuthi ayeke lo Dade “X” owayesabalalisa imiyalezo futhi ngasikhathi sinye owayesehlambalaza igama lethu. Futhi umdala wamtshela ukuthi ngaphambi kokukhuluma nalo Dade “X”, abadala kufanele bakhulume nathi kuqala.

Mina nomkami sabe sesiqonda ukuthi uma abadala bengafuni ukusinqanda lesi simo, kungenxa yokuthi isinqumo sase sithathiwe. Osekusele ukuthi kwenziwe ngokusemthethweni, futhi bese bevele benalo lonke uhlaka olusetshenziselwe ukusisusa ekuhlanganyeleni: ubufakazi balo Dade “X”, ubufakazi bomfowethu nomkami kulowo mhlangano nabadala. Futhi ngenkathi benikeza lowo myalo wokuthi "basilahle ngendlela evimbelayo", bakwenza lokhu ngoba bengasakwazi ukuhlehla, futhi abadala basicela ukuba sihlangane nabo emhlanganweni wokuqala ngemuva komhlangano.

Ngenkathi siphenya i-Intanethi, saqaphela amacala abanye ofakazi abaningi abasuswa ekuhlanganyeleni ngokungafanele. Sasazi ukuthi umphumela kuphela wesimo sethu kwakuwukuthi sasizosuswa ekuhlanganyeleni. Ukuhlola kwethu ukuthi bekungekho omunye umphumela. Ngokwami, bengilungiselela ukubhekana nalesi simo isikhathi eside ngaphambi kwesikhathi futhi ngifunda incwadi yomdala, Yalusa Umhlambi KaNkulunkulu. Yathi uma emhlanganweni wekomidi lezokwahlulela umsolwa ethi uzobamangalela, inqubo yamiswa. Futhi yilokho esakwenza. Sifune iseluleko sezomthetho sathumela incwadi egatsheni enye saya kubadala bebandla (Bheka ekugcineni kwendatshana ukuze ihunyushwe le ncwadi.) Okugqamisa ukuthi sithathe isinqumo sokuthumela lezi zincwadi hhayi ngoba sikhathalela ukuba senhlanganweni, kepha ukuze izihlobo zethu ziqhubeke nokukhuluma nathi ngaphandle kwezinkinga, futhi kungaleso sizathu kuphela. Lezi zincwadi zifike ngoMsombuluko, ngemuva nje komhlangano wezizwe. Sibe nezinsuku ezintathu zokuthatha isinqumo sokuthi siye yini emhlanganweni. Sinqume ukuya emhlanganweni ukuze sizobona ukuthi abazalwane noma abadala bazothini kithi, kodwa besingeke sivume ukukhuluma nabo ngaphandle kweziqinisekiso esizicelile encwadini. Safika ngesikhathi. Akekho umzalwane noma udade owaba nesibindi sokusibuka ebusweni. Lapho singena, kwakukhona abadala ababili okwathi lapho besibona, ubuso babo bashintsha kwangathi bathi, “Benzani laba ababili lapha!” Futhi njengoba babengazi ukuthi bazothini, noma babengenalutho abangalusho kithi, empeleni, abasho lutho kithina.

Kwakuwumhlangano owawushubile kakhulu empilweni yami. Besilindele ukuthi umdala othile azokhuluma nathi futhi sixoxe, kodwa lokho akwenzekanga. Noma sesiphumile ekupheleni komhlangano, bonke abadala abahlanu babezivalele e-Room B, kube sengathi bacashile. Ngokuya emhlanganweni sabanikeza ithuba lokuba nezingxoxo, ngakho-ke savumelana. Ngemuva kwalokho, asizange siye emihlanganweni futhi asikaze sithole nemiyalezo evela kubadala.

Ngemuva kwenyanga, sathola impendulo encwadini esiyithumele egatsheni futhi ngokuyisisekelo sitshelwe ukuthi benqaba noma yisiphi isicelo kithi futhi ukuthi uma befuna bangasilahla, kuyafana. Asitholanga mpendulo encwadini esiyithumele kwabadala.

Mina uqobo ngidlulise abadala abaningana ngenkathi ngihamba, kodwa akekho ocele ukuxazulula lolu daba. Siyazi ukuthi kungekudala bazosikhipha esikhundleni, kodwa okungenani sithole isikhathi esincane.

Sathola ukuthi abazalwane abaningi babona ukuthi isikhathi sesihambile, futhi bazibuza ukuthi kungani abadala bengenzanga simemezelo ngathi. Abaningi bababuza ngqo, kodwa abadala babatshela ukuthi babesinika usizo — amanga aphelele. Bebefuna ukubonakala sengathi sebekhathele izindlela zokusisiza. Babefuna ukukhombisa indlela abacabanga ukuthi banothando ngayo. Kepha kusobala ukuthi ibandla belifuna imiphumela noma okuthile okuthethelela ukuthi konke obekushiwo bekungeyona inhlebo, kangangoba abadala bekufanele banikeze inkulumo yokuxwayisa ibandla, bethi akulungile ukubuza izinqumo ezithathwe ngumgwamanda labadala. Ngokuyinhloko batshela bonke abazalwane nodade ukuthi balalele futhi bangabuzi imibuzo. Isimemezelo sokususwa ekuhlanganyeleni asikenziwa kuze kube namuhla.

Ukuxhumana kwethu kokugcina nabadala kwaba ucingo ngoMashi 2020 oluvela komunye wabo esicela ukuthi sihlangane nabo sibonisane ukuthi kungani siyithumele le ncwadi. Bayazi "kungani", ngoba incwadi uqobo lwayo isibeka ngokucacile isizathu. Bacabanga ukuthi asazi ukuthi incwadi ethi "Insight" ithi "ukufuna ukuzisho ulungile ngomthetho kusho ukuhlubuka." Ngakho okuwukuphela kwesizathu sokusicaphuna ukusisusa ekuhlanganyeleni ngandlela thile. Kodwa, sabatshela ukuthi akusona isikhathi sokuhlangana ngenxa yesimo sempilo somkami.

Manje ngokuhlukaniswa komhlaba ngenxa ye-coronavirus, akekho, akekho umzalwane noma umdala, osibhalele ukuthi singazi nokuthi kukhona yini esikudingayo, ngisho nalabo abathi bangabangani bethu. Ngokusobala, iminyaka engamashumi amathathu yobungani enhlanganweni ayibalulekile kubo. Bakhohlwe konke ngomzuzwana. Konke esidlule kukho kuqinisekisa kuphela ukuthi uthando lwale nhlangano luyinganekwane, alukho. Futhi uma iNkosi yathi lolo uthando kwakuyisici sokukhomba umkhulekeli weqiniso, kwacaca kithi ukuthi lena akuyona inhlangano kaNkulunkulu.

Ngenkathi silahlekelwe izinto eziningi ngokuma ngokuqinile kuzinkolelo zethu, sazuza okuningi, ngoba njengamanje sijabulela inkululeko esingakaze siyizwe. Singasebenzisa isikhathi esithe xaxa nezingane zethu nezihlobo. Kanye ngesonto sihlangana namalungu emindeni yethu ukuze sitadishe ngaphandle kwemfundiso ye-jw.org, sisebenzisa ukuhumusha okungaphezulu kweyishumi kwebhayibheli nama Bhayibheli. Sithola okuningi esifundweni sethu somuntu siqu. Sikuzwisisile ukuthi ukuze sikhonze akudingekile ukuba “kwinkolo esemthethweni” noma ukuhlangana ethempelini. Sihlangane nabantu abaningi njengathi abafuna ukukhonzwa ngendlela eyiyo. Sihlangane nabantu abahlangana ngisho ne-inthanethi ukuze bafunde izwi likaNkulunkulu. Kakhulu, sijabulela unembeza ohlanzekile sazi ukuthi asicasuli uNkulunkulu ngokuba yingxenye yenkolo yamanga.

(Lesi sixhumanisi ku indatshana yokuqala yaseSpain inikeza izixhumanisi eziqoshiwe ezinhlanu zomhlangano wabadala kanye nezixhumanisi zezincwadi ezishiwo kulesi sihloko.)

Ukuhunyushwa kwencwadi kaFelix eya eHhovisi Legatsha

[Ukubuka incwadi ngeSpanish, Chofoza lapha.]

Ngikhuluma nawe endimeni yami njengomfowethu okholweni. Ngifuna ukuzwakalisa ukuthi ngeke ngizihlukanise ngokubhala noma ngomlomo ngaphambi kwanoma imuphi umdala noma ilunga leBandla [elakhiwe kabusha] loFakazi BakaJehova.

Njengoba sesihlengiwe ngegazi likaJesu Kristu, "Ngubani ozosihlukanisa nothando lukaKristu?" (KwabaseRoma 8:35).

Okokuqala, akukho ndima eBhayibhelini ekhombisa ukuthi kufanele ubhale incwadi ehlukanisiwe ehlelekile. Okwesibili, anginankinga nebandla noma amanye amalungu alo. Nginemibuzo ethile maqondana nezenzo ezithile, izinqubomgomo, izimfundiso noma imibhalo equkethwe ezincwadini ezikhiqiziwe, kanye nezimfundiso zomlomo ezimenyezelwe ngawodwana noma ngokuhlanganyela yiNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova kanye nabameleli bayo ezweni lakithi nase-United States: I-Watchtower Bible and Tract. I-Society of New York Inc., i-Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc., iChristian Congregation of Jehovah's Witnesses Kingdom Services, Inc., i-Religious Order Of Jehovah's Witnesses kanye ne-United Kingdom: International Bible Students Association, nase-Argentina Inhlangano YoFakazi BakaJehova. Kodwa-ke, leyo mibuzo noma ukungabaza akunakusetshenziswa esikhathini esizayo ukungivimba ekulondolozeni ubudlelwano namalungu omndeni wami noma ukuba nemibuthano yokuzijabulisa nabazalwane basebandleni.

Ngicabanga ukuthi ngibizelwe emihlanganweni yengxoxo, ngiyaqonda ukuthi abadala banenhloso yokwakha ikomiti lokwahlulela, okusho ukuthi, "inkantolo yesonto" yoFakazi BakaJehova ngamacala okuhlubuka, ngenhloso yokwenza kube semthethweni ukususwa ekuhlanganyeleni kwami ​​njengelungu lebandla. Izici ezingiholela ekutheni ngenze lesi sitatimende, ngukuthi ngibone izimpendulo ezibalekayo, ukulahleka kwengxoxo kungakafiki, nokuvalwa kwezinkundla zokuxhumana nabanye abazalwane ebandleni.

Ezinsukwini ezimbili ezizayo, ngifuna kuchazwe kusengaphambili futhi kubhalwe phansi, ukuthi yikuphi ukuhlubuka nokuthi liyini icala lokuhlubuka, lapho kuchazwa khona eBhayibhelini nokuthi lelo cala lifaka ini? Ngifuna nokubona ubufakazi onabo obumelene nami, futhi ngifuna uvumele ukuba khona kommeli wezokuvikela okhokhelwayo ngesikhathi semihlangano. Ngidinga ukuthi ngaziswe ngesikhathi esifanele futhi ngithole kusengaphambili izinsuku ezingekho ngaphansi kwezinsuku ezingama-30 zebhizinisi, isikhathi, indawo, igama labadala, isizathu somhlangano, nalapho kwenzeka kwakhiwa ikomidi lezokwahlulela, ukuthi kufanele kwethulwe kimi icala elibhalwe amagama abantu abenza lezi zinsolo, ubufakazi obulethwe njengobufakazi obumelene nami, nohlu lwamalungelo nemisebenzi okwami ​​maqondana nenqubo ebekiwe.

Ngiyacela ukuthi kusungulwe imihlahlandlela engezansi yokuqinisekisa ilungelo lami lokuvikelwa kwinqubo yezobulungiswa, okungukuthi, ukuba khona kwabantu abakhethwe yimi ukuthi ngibe ngababukeli ngesikhathi sekomidi lezobulungiswa, ukuze ngivunyelwe ukuthatha amanothi kungaba ephepheni noma ngefomethi ye-elektroniki yezimo ezivelayo phakathi nenqubo, ukuthi ukuvakasha komphakathi kuvunyelwe, kanye nokuthi okulalelwayo kuqoshwe kokubili ngomsindo nevidiyo ngami noma ngabaqapheli beqembu lesithathu. Ngiyacela ukuthi imiphumela yezinqumo zekomidi lezobulungiswa inikezwe ungazise ngedokhumenti elibhalwe phansi elisayinwe ngummeli olungisa izivumelwano, elichaza uhlobo lwangempela kanye nesizathu sokuthatha leso sinyathelo, nokuthi kufanele lisayinwe ngabadala bekomidi lezobulungiswa , ngamagama namakheli abo aphelele. Ngiyacela ukuthi kunikezwe isikhalo maqondana nesinqumo esamukelwe yikomidi lezokuhlulela, sisungule isikhathi esilinganiselwe sezinsuku eziyi-15 zomsebenzi ukusuka esazisweni ukuze sifake isikhalazo. Ngiyacela ukuthi iKomishini Yezikhalazo yakhiwe ngabadala abahlukile kulabo ababambe iqhaza emakomitini adlule; lokhu, ukuze kuqinisekiswe ukungakhethi kwenqubo. Ngicela ukuthi kusungulwe izindlela ezidingekayo zokufinyelela ekuphathweni kwekhambi okusebenzayo kanye / noma inqubo eqinisekisa ukubuyekezwa kwezenzo zekomiti elingenelele lokwahlulela kanye nezikhalazo. Zonke lezi zicelo zenziwa ngokuya nge-Article 18 ye-CN ne-Article 8.1 ye-CADH Uma iKomidi lingahambisani neziqinisekiso eziceliwe, lizoba yize futhi linqabe futhi noma yisiphi isinqumo esivezwe yizo ngeke sibe nomphumela.

Ngakolunye uhlangothi, ngikhumbula ukuthi kuze kube yimanje ngiyilungu leBandla, nokuthi angizange ngisuswe ekuhlanganyeleni noma ngizihlukanise, ngiphakamisa ukuthi abadala bagweme ukukholisa ngezinkulumo, izimfundiso, noma ngokukhuthaza ngezeluleko zangasese noma isiphakamiso sokuthi noma yiliphi ilungu lomphakathi woFakazi BakaJehova ukuba lingiphathe ngendlela ehlukile kunanoma yiliphi elinye ilungu lebandla, lingilahle noma lingigweme, liyeke noma ngandlela-thile liguqule noma imuphi umsebenzi wezentengiselwano nami ovela kumalungu ebandla; lokhu, phakathi kweminye imikhuba ejwayelekile. Uma noma yiziphi zalezi zimo ezichaziwe zibonakala zenzeka, ngizothatha izinyathelo zomthetho ngokumelene nabadala nalabo abagqugquzela isimo sengqondo esinjalo ngokwezobuciko. 1 no-3 woMthetho No. 23.592, njengoba sizobhekana nezenzo ezihlosiwe ekukhuthazeni ukubandlululwa ngokwenkolo. Ngizobheka noma yikuphi ukuxhumana phakathi kwamalungu ekomidi lezokwahlulela kanye / noma nekomidi lezikhalazo noma umzamo wokudalula umongo noma ithoni yalokhu kuxhumana kunoma yimuphi umuntu noma iqembu njengokwephula amalungelo anjalo futhi ngizothatha izinyathelo zomthetho. Lokhu kufaka noma yisiphi isimemezelo esimayelana nesenzo sokuxoshwa ekugcineni, inkulumo noma yikuphi ukuxhumana okusesidlangalaleni, kwangasese, ngamazwi, noma okubhaliwe. Ngiyakwazisa ukuthi uma lezi zinto kucatshangwa ngenhla zitholakele, labo abazithwalayo bazobhekana nanoma yikuphi ukulimala ukuziphatha kwabo okungangibangela kona, mina uqobo futhi maqondana nomndeni wami nobudlelwano bezenhlalo. Ngokwemigomo ekhonjiswe ngenhla, ngiyanazisa ukuthi la malungelo afakwe ezindatshaneni. Kazwelonke, umthetho. 14 nemibhalo. 19, 33 (isithunzi somuntu) 25.326 (imiphumela kubumfihlo bomuntu siqu kanye nomndeni) kanye ne-10 (ukuvikelwa kobumfihlo). Wazisiwe. Umxhasi oqokiwe (ohleliwe)

Ukuhunyushwa kwempendulo yegatsha encwadini kaFelix

[Ukubuka incwadi ngeSpanish, Chofoza lapha. (Kwabhalwa ezimbili, eyodwa yabhalelwa uFeliksi kanti enye yayiphindwe kabili kumkakhe. Lokhu ukuhunyushwa kwencwadi kankosikazi.)]

Dadewethu Othandekayo (uhlehlisiwe)

Sizisola kakhulu lapho siphoqelekile ukuxhumana nawe ngalezi zindlela ukuze siphendule i- [redacted] 2019 yakho, esingayichaza njengengalungile. Izinto ezingokomoya, noma ngabe yiziphi, akufanele ziphathwe ngezincwadi ezibhalisiwe, kodwa kunalokho ngezindlela ezivumela ukulondolozwa kwemfihlo kanye nokugcina ukwethembana nezingxoxo ezinobungane, futhi ezihlala zingaphakathi kwendawo yebandla lobuKristu. Ngakho-ke, siyazisola kakhulu ngokuthi siphendule ngencwadi ebhalisiwe — uma unikezwe ukuthi ukhethe le ndlela yokuxhumana — futhi kwenziwa ngokudana okukhulu nangokudabuka ngoba sibheka ukuthi sikhuluma nodade othandekayo okholweni; futhi akukaze kube yisiko loFakazi BakaJehova ukusebenzisa ukuxhumana okubhaliwe ngalokhu, ngoba silwela ukulingisa isibonelo sokuthobeka nothando uKristu alufundisa ukuthi lubuse phakathi kwabalandeli bakhe. Noma yisiphi esinye isimo sengqondo kungaba ukwenza okuphambene nezimiso eziyisisekelo zenkolo yobuKristu. (Mathewu 5: 9). Eyoku-1 kwabaseKorinte 6: 7 ithi, “Empeleni-ke vele sekuvele kwaba ukwehluleka kini ukuthi nimangalelane.” Ngakho-ke, sibophezelekile ukukusho lokho ngeke siphendule ezinye izincwadi ezibhalisiwe ezivela kuwe, kodwa sizozama kuphela ukuxhumana ngezindlela ezingokwasezulwini ezinobungane, ezifanele ebuzwaneni bethu.

Lapho sesikucacisile lokhu, siphoqelekile futhi ukuthi senqabe konke okushoyo njengokungafaneleki ngokuphelele emkhakheni wezenkolo, into oyazi kahle futhi nayamukela ngesikhathi ubhapathizwa. Abefundisi bendawo bazosebenza ngokulandela izinqubo ezingokwasezulwini ezisuselwa kwi-Bíble ngaphandle kokubeka noma yiziphi izenzo ezisolwa yincwadi yakho. Ibandla alilawulwa yizinkambiso zenqubo yabantu noma nomoya wokubhekana ojwayelekile wezinkantolo zomhlaba. Izinqumo zabefundisi benkolo yoFakazi BakaJehova azinakunqandwa ngoba izinqumo zabo ngeke zibuyekezwe yiziphathimandla zomhlaba (art. 19 CN). Njengoba uzoqonda, sinesibopho sokwenqaba zonke izinsolo zakho. Yazi lokhu, dade othandekayo, ukuthi noma isiphi isinqumo sabadala bebandla esenziwe ngokulandela izinqubo ezingokwasezulwini ezimisiwe, futhi esifanele umphakathi wethu wezenkolo ngokweBhayibheli, sizosebenza ngokugcwele ngaphandle kokuba kube khona izindlela zomthetho ezisekelwe izinsolo zokonakala kanye / noma ukulinyazwa kanye / noma ukubandlululwa ngokwenkolo. Umthetho 23.592 awusoze wasebenza ecaleni elinjalo. Okokugcina, amalungelo akho omthethosisekelo awaphakeme kunamalungelo omthethosisekelo nathi asisekelayo. Kude nokuba ngumbuzo wamalungelo ancintisanayo, kumayelana nokwehlukaniswa okudingekayo kwezindawo: umbuso awukwazi ukugxambukela emkhakheni wezenkolo ngoba izenzo zokuziphatha kwangaphakathi zikhululiwe egunyeni lezimantshi (art. 19 CN).

Wazi kahle ukuthi umsebenzi owenziwa ngabadala bebandla, kufaka phakathi owokuqondisa izigwegwe — ukube bekunjalo, nokuthi wafaka kuphi lapho ubhapathizwa njengoFakazi KaJehova — ulawulwa yiMibhalo Engcwele futhi, njengeNhlangano, sihlale sinamathele emiBhalweni ekwenzeni umsebenzi wokuqondisa izigwegwe (Galathiya 6: 1). Ngaphezu kwalokho, unesibopho sezenzo zakho (kwabaseGalathiya 6: 7) futhi izikhonzi ezingamaKrestu zinegunya lobufundisi elinikezwe nguNkulunkulu lokuthatha izinyathelo ezivikela wonke amalungu ebandla nokugcina izindinganiso eziphakeme zeBhayibheli (Isambulo 1:20). Ngakho-ke, kufanele sikucacise lokho kusukela manje kuqhubeke ngeke sivume ukuxoxa kunoma yiziphi izindaba zeforamu zenkantolo ezithinta kuphela isigaba senkolo futhi ezikhishwe kuziphathimandla zemantshi, njengoba kuye kwaqashelwa kaninginingi umphathi wezwe.

Ekugcineni, sizwakalisa ngobuqotho nangokujulile isifiso sethu sokuthi, njengoba uzindla ngokucophelela ngomkhuleko ngesikhundla sakho njengenceku kaNkulunkulu ethobekile, ungaqhubeka ngokwentando kaNkulunkulu, ugxile emisebenzini yakho yokomoya, wamukele usizo abadala bebandla abafuna ukulunikeza wena (Isambulo 2: 1) futhi "Phonsa umthwalo wakho phezu kukaJehova" (IHubo 55:22). Sivalelisa ngothando lwamaKrestu, ngethemba lokuthi ungathola ukuthula okuzokuvumela ukuthi wenze ngokuhlakanipha kukaNkulunkulu okunokuthula (Jakobe 3:17).

Ngokwalokho okungenhla, sivale lokhu kushintshana ngezincwadi ngale ncwadi, sibonisa ukwazisa kwethu futhi sikufisela uthando lobuKristu olufanele futhi esinakho ngawe, ngethemba lokuthi uzocabanga kabusha.

Ngokuthanda,

(Ayibonakali)

 

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    4
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x