Ukuthi “Ukugwema” okwenziwa oFakazi BakaJehova kuqhathaniswa kanjani nemfundiso yesihogo Somlilo.

Eminyakeni eminingi edlule, lapho nginguFakazi KaJehova osebenza ngokugcwele, ngikhonza njengomdala, ngahlangana nomfakazi engikanye naye owayekade engumSulumane e-Iran ngaphambi kokuguquka. Kwakungokokuqala ngqa ukuhlangana nomSulumane owayesephenduke umKristu, ingasaphathwa eyokuba uFakazi KaJehova. Bekumele ngibuze ukuthi yini eyamshukumisela ukuthi aguqule uma kunobungozi, ngoba amaSulumane aguqula kaningi ahlangabezana nezindlela ezimbi zokususa ekuhlanganyeleni… niyazi, azibulale.

Lapho esethuthele eCanada, waba nenkululeko yokuguqula. Noma kunjalo, igebe phakathi kweKoran neBhayibheli lalibonakala lilikhulu, futhi angikwazanga ukubona isisekelo sokuqhuma kokholo okunjalo. Isizathu anginikeza saphenduka impendulo engcono kakhulu engake ngiyizwe yokuthi kungani imfundiso yesihogo somlilo ingamanga.

Ngaphambi kokuthi ngihlanganyele lokho nawe, ngifuna ukukuchazela ukuthi le vidiyo ngeke ibe ukuhlaziywa kwemfundiso yesihogo Somlilo. Ngikholelwa ukuthi kungamanga futhi ngisho nangaphezu kwalokho, kuyahlambalaza; nokho, kusenabantu abaningi, amaKristu, amaSulumane, amaHindu, et cetera, abakubheka njengeqiniso. Manje, uma ababukeli abenele befuna ukuzwa ukuthi kungani imfundiso ingenasisekelo emiBhalweni, ngizojabula ukwenza ividiyo ezayo ngale ndaba. Yize kunjalo, inhloso yale vidiyo ukukhombisa ukuthi ofakazi, ngenkathi bedelela futhi begxeka imfundiso yesihogo Somlilo, empeleni bamukele olwabo uhlobo lwemfundiso.

Manje, ukuze ngihlanganyele engikufundile kulo mlisa ongumSulumane waphenduka uFakazi KaJehova, ake ngiqale ngokuthi waguquka lapho ethola ukuthi oFakazi, ngokungafani namaKristu amaningi okuzisholo, bayayenqaba imfundiso yesihogo Somlilo. Kuyena, isihogo somlilo sasingawenzi umqondo. Ukucabanga kwakhe kwahamba kanjena: Akazange acele ukuthi azalwe. Ngaphambi kokuba azalwe, wayengekho nje. Ngakho-ke, njengoba enikezwe ithuba lokukhonza uNkulunkulu noma cha, kungani engakwazanga ukwenqaba isicelo sakhe abuyele kulokho ayeyikho phambilini, lutho?

Kepha ngokusho kwemfundiso, lokho akuyona inketho. Empeleni, uNkulunkulu ukudala ungabi nalutho bese ekunika izinketho ezimbili: “Ngikhonze, kungenjalo ngizokuhlukumeza ingunaphakade.” Hlobo luni lokukhetha lokho? Uhlobo luni lukaNkulunkulu olufuna kangaka?

Ukubeka lokhu kumuntu, ake sithi umuntu ocebile uthola indoda engenakhaya emgwaqweni bese ethembisa ukumbeka esithabathabeni somuzi esihle egqumeni elibheke olwandle ngayo yonke impahla nempahla kanye nokudla azokudinga. Isicebi sicela kuphela ukuthi ompofu umkhonze. Vele, ompofu unelungelo lokwamukela lokhu kunikezwa noma ukwenqaba. Kodwa-ke, uma enqaba, ngeke abuyele ekubeni ngumuntu ongenakhaya. O, cha, neze. Uma enqaba ukunikezwa yilo muntu ocebile, khona-ke kufanele aboshelwe esigxotsheni, ashaywe ngesiswebhu aze acishe afe, lapho-ke odokotela bazomsebenzela aze aphulukise, ngemuva kwalokho uzophinde ashaywe ngesiswebhu aze acishe afe, lapho-ke inqubo izoqala kabusha futhi.

Lesi yisimo esibuhlungu, njengokuthile okuvela kwi-movie yesilinganiso sesibili esethusayo. Lolu akusilo uhlobo lwesimo umuntu angalulindela kuNkulunkulu othi uluthando. Kepha lo nguNkulunkulu abasekela imfundiso yesihogo somlilo.

Ukube umuntu ubengaziqhayisa ngokuba nothando kakhulu, mhlawumbe onothando kunabo bonke abantu, nokho enze ngale ndlela, besizombopha bese siphonsa indawo yokukhosela kulabo abasangene ngobugebengu. Umuntu angamkhonza kanjani uNkulunkulu owenza kanjena? Kepha, ngokumangazayo, iningi liyakwenza.

Ngubani ngempela ongafuna ukuthi sikholwe ukuthi uNkulunkulu unjena? Ngubani ozuzayo ngokuba nenkolelo enjalo? Ngubani oyisitha sikaNkulunkulu esiyinhloko? Ngabe kukhona owaziwa ngokomlando njengomnyundeli kaNkulunkulu? Ubuwazi ukuthi igama elithi "udeveli" lisho umnyundeli?

Manje, buyela esihlokweni sale vidiyo. Ngingasilinganisa kanjani isenzo senhlalo sokugwema, nomqondo wokuhlushwa kwaphakade? Kungabonakala njengokulula, kepha empeleni, angicabangi ukuthi nakancane. Cabanga ngalokhu: Uma uDeveli eyisisekelo semfundiso yesihogo somlilo, khona-ke ufeza izinto ezintathu ngokwenza amaKrestu amukele le mfundiso.

Okokuqala, ubenza banyundele uNkulunkulu bengazi ngokumdweba njengesilo esithokozela ukuletha ubuhlungu baphakade. Okulandelayo, ubalawula ngokufaka uvalo lokuthi uma bengalandeli izimfundiso zakhe, bazohlukunyezwa. Abaholi benkolo yamanga abakwazi ukugqugquzela umhlambi wabo ekulaleleni ngothando, ngakho-ke kufanele basebenzise ukwesaba.

Okwesithathu… kahle, ngikuzwile kushiwo, futhi ngikholwa ukuthi kunjalo, ukuze ube njengoNkulunkulu omkhonzayo. Cabanga ngalokho. Uma ukholelwa esihogweni somlilo, khona-ke ukhonza, uhloniphe futhi ukhonze uNkulunkulu ohlukumeza ingunaphakade noma ngubani ongekho eceleni kwakhe. Lokho kuwuthinta kanjani umbono wakho ngomhlaba, wabantu bakho? Uma abaholi bakho bezenkolo bengakukholisa ukuthi umuntu “akayona eyethu” ngoba banemibono eyehlukene yezepolitiki, eyenkolo, eyenhlalo, noma uma kwenzeka nje benesikhumba esinombala ohlukile kunowakho, uzophatha kanjani bona — unikezwe ukuthi lapho befa, uNkulunkulu wakho uzobahlukumeza kuze kube phakade?

Ake ucabange ngalokho. Cabanga ngalokho.

Manje, uma ungomunye woFakazi BakaJehova uhleli ehhashini lakho eliphakeme futhi ubheke phansi ekhaleni lakho elide kubo bonke laba bantu abampofu abakhohlisiwe abakholelwa le nganekwane yesihogo somlilo, ungabi namahloni kangako. Unenguqulo yakho yakho.

Cabanga ngaleliqiniso, indaba eye yaphindwa izikhathi ezingenakubalwa:

Uma ungumuntu osemusha ongabhapathiziwe osemndenini woFakazi BakaJehova futhi wakhetha ukungabhapathizwa, kuzokwenzekani ebudlelwaneni bakho nomndeni wakho lapho usukhulile, ekugcineni ushada, uba nezingane. Lutho. O, umndeni wakho woFakazi BakaJehova ngeke uthokoze ngokuthi awukaze ubhapathizwe, kepha bazoqhubeka nokuhlangana nawe, bakumemele emibuthanweni yomndeni, mhlawumbe basazama ukukwenza ube ngufakazi. Kepha, ngakolunye ushintsho, ake sithi ubhapathizwa uneminyaka engu-16, bese kuthi lapho uneminyaka engama-21, unqume ukuthi ufuna ukuphuma. Lokhu ukutshela abadala. Bememezela endaweni yesikhulumi ukuthi awuseyena omunye woFakazi BakaJehova. Ungabuyela esimeni sakho sangaphambi kokubhapathizwa? Cha, uyakugwema! Njengomuntu ocebile nendoda engenakhaya, ukhonza iNdikimba Ebusayo ngokubalalela ngokuphelele, noma owakwakho, umyeni noma unkosikazi wakho, kungenzeka akuhlukanise ngemvume yeNhlangano.

Le nqubomgomo yokugwema ibonakala emhlabeni wonke njengesijeziso esinonya nesingajwayelekile, ukwephulwa kwamalungelo ayisisekelo abantu. Baningi asebeke bazibulala, kunokukhuthazelela ubuhlungu bokugwema. Baye babheka inqubomgomo yokugwema njengengozi edlula ukufa.

UFakazi akakwazi ukulingisa uJesu kulokhu. Kufanele alinde ukuvunyelwa ngabadala, futhi bavame ukubambezela ukuthethelelwa kwabo okungenani unyaka owodwa ngemuva kokuba isoni siphendukile futhi sasishiya isono saso. Benza lokhu ngoba badinga ukululaza lo muntu njengendlela yokujezisa ukuze bakhe inhlonipho ngegunya labo. Konke kumayelana negunya lalabo abasezikhundleni zobuholi. Kungumthetho ngokwesaba, hhayi uthando. Kuvela komubi.

Kodwa kuthiwani ngo-2 Johane 1:10? Ingabe lokho akusekeli inqubomgomo yokugwema?

INguqulo Yezwe Elisha ihumusha leli vesi:

"Uma umuntu eza kini futhi engalethi le mfundiso, musani ukumngenisa ezindlini zenu noma nimbingelele."

Lona ngumbhalo oyinhloko oFakazi abawusebenzisayo ukusekela ukugwenywa ngokuphelele komuntu. Bathi lokhu kusho ukuthi abavunyelwe ngisho nokuthi “sawubona” kumuntu osusiwe ekuhlanganyeleni. Ngakho-ke, bakuthatha njengokusho ukuthi iBhayibheli lisiyala ukuthi singavumi ngisho nokuba khona komuntu osusiwe ekuhlanganyeleni. Kepha linda. Ingabe lokhu kusebenza kunoma ngubani osuswe ekuhlanganyeleni nganoma yisiphi isizathu? Kuthiwani uma othile ekhetha ukushiya iNhlangano? Kungani basebenzisa lo mbhalo nakubo?

Kungani iNhlangano ingenzi wonke umuntu afunde futhi azindle ngomongo ngaphambi kokuphoqa abantu ukuthi bathathe izinqumo ezinzima kangaka? Kungani i-cherry ikhetha ivesi elilodwa? Futhi uma sikhuluma iqiniso, ukwehluleka kwabo ukubheka umongo kukhulula ngamunye wethu ekubeni necala? SineBhayibheli elifanayo, banalo. Siyakwazi ukufunda. Singazimela ngezinyawo zethu. Eqinisweni, ngosuku lokwahlulelwa, sizobe simi sodwa phambi kukaKristu. Ngakho-ke, ake sicabange lapha.

Umongo ufundeka kanjena:

“. . .Ngokuba abakhohlisi abaningi baphumele ezweni, labo abangavumi ukuthi uJesu uza ngenyama. Lo ngumkhohlisi nomphikukristu. Ziqapheleni nina, ukuze ungalahli izinto esisebenzele ukukhiqiza, kodwa ukuze nizuze umvuzo ogcwele. Noma ngubani ophokophela phambili futhi angahlali emfundisweni kaKristu akanaye uNkulunkulu. Lowo ohlala kule mfundiso nguyena onabo bobabili uYise neNdodana. Uma umuntu eza kini futhi engalethi le mfundiso, ningemukeli ezindlini zenu noma nimbingelele. Lowo obingelela kuye uhlanganyela emisebenzini yakhe emibi. ” (2 Johane 1: 7-11)

Ikhuluma “ngabakhohlisi.” Abantu bazama ngokuzithandela ukusikhohlisa. Ikhuluma ngalabo "abaqhubekela phambili" futhi "abangahlali emfundisweni-hhayi yeNhlangano, kodwa kuKristu". Hmm, abantu abazama ukuphoqa imfundiso yamanga kithi, abaphokophela phambili kwalokhu okulotshiwe emiBhalweni. Ingabe lokho kukhala insimbi? Kungenzeka yini ukuthi bazama ukubeka isicathulo onyaweni olungalungile? Ingabe kufanele bazibheke?

UJohane ukhuluma ngomuntu ophika ukuthi uKristu uza esenyameni, umphikukristu. Umuntu ongenaye uYise neNdodana.

OFakazi basebenzisa la mazwi kubafowethu nodadewethu abaqhubeka bekholelwa kuJesu nakuJehova kepha abakungabazayo ukuhunyushwa kwamadoda eNdikimba Ebusayo. Mhlawumbe sekuyisikhathi sokuthi amadoda eNdikimba Ebusayo ayeke ukuveza isono sawo kwabanye. Ngabe kufanele kube yibo okungafanele sizimisele ukudla nabo, noma ukubingelela?

Igama ngalelo binzana: "yisho ukubingelela". Akukona ukwenqabela inkulumo. Bheka ukuthi ezinye izinguqulo zikuhumusha kanjani:

“Ungamemukeli” (World English Bible)

“Futhi ungamfisi injabulo” (iWebster's Bible Translation)

"Futhi ungasho kuye ukuthi, uNkulunkulu ukusheshise." (I-Douay-Rheims Bible)

“Ungasho ngisho ukuthi, 'Ukuthula makube kuwe.'” (IGood News Translation)

“Futhi ungasho ukuthi ushesha uNkulunkulu” (King James Bible)

Ukubingelela kukaJohane kusho ukuthi ufisela le ndoda okuhle, uyayibusisa, ucela uNkulunkulu ukuba ayenzele umusa. Kusho ukuthi uyazivuma izenzo zakhe.

Lapho amaKristu akholwa kuJehova uNkulunkulu futhi alwela ukulalela imiyalo kaJesu Kristu evinjelwa yilabo abathi bakhuleka uNkulunkulu futhi ngokuziqhenya baphathe igama lakhe ngokuzibiza ngoFakazi bakhe, khona-ke amazwi amaRoma asebenza ngokuqinisekile athi: UNkulunkulu uyahlanjalazwa ngenxa yenu phakathi kwezizwe '; njengoba nje kubhaliwe. ” (Roma 2: 24T)

Masiqhubeke nephuzu lesibili, ukuthi ukwahlulela okwenziwa oFakazi BakaJehova kusetshenziselwa ukugxilisa ukwesaba futhi kuphoqelele ukuhambisana emhlambini ngendlela efanayo nale mfundiso yesihogo Somlilo isetshenziswa.

Uma ungabaza engikushoyo ngenhloso yemfundiso yesihogo Somlilo, vele ubheke lokhu okwenzeka empilweni yami.

Eminyakeni edlule, njengoFakazi KaJehova, ngangiba nesifundo seBhayibheli nomndeni wase-Ecuador owawufaka phakathi izingane ezine ezeve eshumini nambili ezihlala eCanada. Simboze isahluko encwadini ebesikhuluma ngemfundiso yesihogo Somlilo, futhi babona ngokusobala ukuthi bekungekho emiBhalweni. Ngesonto elilandelayo, mina nomkami sabuyela esifundweni sathola ukuthi umyeni ubalekile nenkosikazi yakhe, washiya umkakhe nezingane. Kwethusa ngokuqondakalayo lokhu kushintsha kwezimo esasingakulindele futhi sabuza unkosikazi ukuthi kwenzeni, ngoba wayebonakala eqhuba kahle kakhulu esifundweni sakhe seBhayibheli. Wathembela ukuthi lapho efunda ukuthi ngeke ashe esihogweni ngenxa yezono zakhe, ukuthi okubi kakhulu okuzokwehlela yena kungaba ukufa, washiya konke ukuzenzisa wanikela emndenini wakhe ukuze ajabulele impilo njengoba ayefisa. Ngakho-ke, ukulalela kwakhe uNkulunkulu kwakungashukunyiswa ngothando kodwa ngenxa yokwesaba. Njengoba kunje, bekungenanzuzo futhi bekungeke kusinde kunoma yikuphi ukuhlolwa kwangempela.

Kulokhu, sibona ukuthi inhloso yemfundiso yesihogo somlilo ukwakha isimo sokwesaba esizokhuthaza ukulalela ubuholi besonto.

Umphumela ofanayo utholakala ngemfundiso yokugwema imiBhalo yoFakazi BakaJehova. I-PIMO yigama eliqale ukuba khona eminyakeni yamuva. Imele noma isho ukuthi “Ngaphakathi ngokomzimba, ngaphandle ngokwengqondo.” Kunezinkulungwane — cishe amashumi ezinkulungwane — zama-PIMO ezinhlwini zoFakazi BakaJehova. Laba ngabantu abangasavumelani nezimfundiso nemikhuba yeNhlangano, kepha abaqhubeka phambili ukuze bangalahlekelwa ukuxhumana nomndeni nabangane abathandekayo. Ukwesaba ukukhishwa inyumbazane okubenza bahlale ngaphakathi enhlanganweni, akukho okunye.

Ngoba oFakazi BakaJehova basebenza ngaphansi kwefu lokusaba, hhayi ngesijeziso sokuhlushwa kwaphakade, kodwa kunalokho, isijeziso sokuqedwa ngokuphelele, ukulalela kwabo akubangelwa uthando lukaNkulunkulu.

Manje mayelana naleyonto yesithathu lapho isihogo somlilo nesihogo kungamaphuli amabili epodweni.

Njengoba sesivele sivumile, uba njengoNkulunkulu omkhonzayo. Ngikhulumile nabakholelwa kuJesu abangamaqiniso abajabule impela ngomqondo wesihogo Somlilo. Lawa ngabantu abonakele empilweni futhi abazizwa bengakwazi ukulungisa ukungalungi abaye babhekana nakho. Baduduzeka kakhulu benenkolelo yokuthi labo ababonile bazobhekana nokuhlukumezeka okukhulu kuze kube phakade. Sebephendulile. Bakhonza uNkulunkulu onesihluku esingakholekiyo futhi baba njengoNkulunkulu wabo.

Abantu benkolo abakhonza uNkulunkulu ononya onjalo nabo baba nonya. Bangazibandakanya ezenzweni ezinyantisayo ezinjengokuQulwa Kwamacala Ezihlubuki, lokho okubizwa ngokuthi Izimpi eziNgcwele, ukuqothulwa kohlanga, ukushiswa kwabantu esigxotsheni… ngingaqhubeka, kodwa ngicabanga ukuthi iphuzu liyenziwa.

Uba njengoNkulunkulu omkhonzayo. Yini oFakazi abayifundisayo ngoJehova?

"Uma umuntu engahlala kulesi simo sokususwa aze afe, lokho kuyosho kwakhe ukubhujiswa kwaphakade njengomuntu owenqatshwe uNkulunkulu. ” (INqabayokulinda, Disemba 15, 1965, k. 751).

“OFakazi BakaJehova kuphela, labo bensali egcotshiwe kanye“ nesixuku esikhulu, ”njengenhlangano ebumbene ngaphansi kwesivikelo soMhleli Ophakeme, abananoma iliphi ithemba elingokomBhalo lokusinda ekupheleni okusondelayo kwalesimiso esilahliwe esilawulwa uSathane uDeveli.” (INqabayokulinda 1989 Sep 1 k. 19)

Bafundisa ukuthi uma ubungenangqondo enhle ukwamukela INqabayokulinda futhi I-Phaphama lapho befika bengqongqoza emnyango wakho, uzokufa ingunaphakade e-Amagedoni.

Manje lezi zimfundiso azihambisani nalokhu uJehova asitshela khona eBhayibhelini, kepha lo ngumqondo onabo oFakazi ngoNkulunkulu wabo ngakho-ke kuthinta isimo sabo sengqondo nengqondo yabo yomhlaba. Futhi, ufana noNkulunkulu esimkhonzayo. Inkolelo enjalo idala isimo se-elitist. Noma ungomunye wethu, kokuhle noma okubi, noma uyinyama yenja. Ngabe wahlukunyezwa useyingane? Ingabe abadala abakunakanga ukukhalela kwakho usizo? Ingabe manje usufuna ukuphuma ngenxa yendlela abakuphathe ngayo? Hhayi-ke, awulinakanga igunya lokuthopha lendikimba yabadala futhi kufanele ujeziswe ngokugwema. Yeka ukuthi unesihluku kanjani, kodwa nokho, kujwayelekile kanjani. Ingani balingisa uNkulunkulu ngendlela abambona ngayo.

UDeveli kumele ajabule.

Lapho uthobela izimfundiso zabantu, noma ngabe iyiphi ihlelo lakho lenkolo, uba yizigqila zabantu futhi awusenayo inkululeko. Ekugcineni, lobugqila obunjalo buzophumela ekuhlazisweni kwakho. Abahlakaniphile nabanengqondo ababephikisana noJesu babecabanga ukuthi bangaphezu kwesihlamba. Babecabanga ukuthi bakhonza uJehova. Manje umlando ubheka emuva kubo njengokukhulu kweziwula kanye nesici sobubi.

Akukho okushintshile. Uma uphikisana uNkulunkulu futhi wakhetha ukusekela abantu, ekugcineni uzobheka isiwula.

Ezikhathini zakudala, kwakukhona indoda okwakuthiwa uBhalami owakhokhelwa izitha zakwa-Israyeli ukuthi enze isiqalekiso esizweni. Ngaso sonke isikhathi lapho ezama, umoya kaNkulunkulu wawumhambisa ukuthi amemezele isibusiso esikhundleni salokho. UNkulunkulu wabhuntshisa umzamo wakhe futhi wazama ukumenza aphenduke. Kodwa akenzanga kanjalo. Emakhulwini eminyaka kamuva, enye indoda okuthiwa ingcwele, umpristi ophakeme wesizwe sakwa-Israyeli yayakha uzungu lokubulala uJesu lapho umoya usebenza kuye futhi wamemezela isibusiso esingokwesiprofetho. Nakulokhu futhi, uNkulunkulu wanika indoda ithuba lokuthi iphenduke kodwa ayizange.

Lapho sizama ukusekela izimfundiso zamanga zabantu, singase sizilahle singahlosile. Ake ngikunikeze izibonelo ezimbili zesimanje zalokhu:

Muva nje, bekunecala e-Argentina lapho umzalwane nomkakhe baqala khona ukuzwakalisa ukungabaza ngezinye zezimfundiso zoFakazi BakaJehova. Lokhu kwenzeka ngesikhathi somhlangano wezizwe, ngakho-ke abadala baqala ukuhambisa izexwayiso kubo bonke abazalwane nodade besebenzisa izingcingo nemiyalezo ebathulisa kabi lo mbhangqwana ngokwazisa wonke umuntu ukuthi bazosuswa ekuhlanganyeleni lapho umhlangano usuphelile futhi nemihlangano isiqhutshwa kabusha. (bebengakahlangani nalaba abashadikazi okwamanje). Lezi zithandani zithathe izinyathelo zomthetho zabhalela igatsha incwadi. Umphumela walokho kwaba ukuthi igatsha labuyisela emuva abadala ukuze kungamenyezelwa; eshiya wonke umuntu ezibuza ukuthi kwenzakalani. Noma kunjalo, incwadi yegatsha yazisekela ngokugcwele izenzo zabadala bendawo. (Uma ufisa ukufunda ngaleli cala, ngizobeka isixhumanisi sochungechunge lwezihloko ezishicilelwe kuwebhusayithi yeBeroean Pickets encazelweni yale vidiyo.) Kuleyo ncwadi, sithola ukuthi abazalwane egatsheni bazilahla ngokungazi:

“Okokugcina, siveza ngobuqotho nangobunzulu isifiso sethu sokuthi, njengoba uzindla ngokucophelela ngomkhuleko ngesikhundla sakho njengenceku kaNkulunkulu ethobekile, ungaqhubeka ngokwentando yakhe, ugxile emisebenzini yakho yokomoya, wamukele usizo abadala bebandla abafuna ukuluthola ngikunikeze (IsAmbulo 2: 1) futhi 'Phonsa umthwalo wakho phezu kukaJehova' (IHubo 55: 22).

Uma ufunda lonke iHubo 55 uzobona ukuthi libhekene nengcindezelo yomuntu olungileyo ngababi abasezikhundleni zamandla. Amavesi amabili wokugcina afingqa lonke iHubo:

“Phonsa umthwalo wakho phezu kukaJehova, uzokusekela. Ngeke uvumela olungileyo ukuba awe. Kepha wena, Nkulunkulu, uyobehlisela emgodini ojulile. Lawo bantu abanecala legazi nenkohliso ngeke aphile ngaphandle kwengxenye yezinsuku zabo. Kepha mina, ngiyakwethemba wena. ” (Tihlabelelo 55:22, 23)

Uma lo mbhangqwana 'uphonsa umthwalo wawo kuJehova', igatsha liziphonsela esikhundleni se- "olungileyo", lishiya iqhaza labesilisa abanecala legazi nabakhohlisayo ukuze igatsha nabadala bendawo bagcwalise.

Manje ake sibheke esinye isibonelo sokuthi singaba yiziwula kanjani lapho sifuna ukuzithethelela isenzo samadoda afundisa amanga, esikhundleni sokubambelela eqinisweni lezwi likaNkulunkulu.

[Faka ividiyo yekomidi lezobulungiswa laseToronto]

Konke lo mfowethu akufunayo ukukwazi ukushiya iNhlangano ngaphandle kokunqunyulwa emndenini wakhe. Yikuphi ukucabanga okusetshenziswa yilomdala ukuvikela umbono weNhlangano ngokugwema? Ukhuluma ngokuthi bangaki abantu abashiya inkolo yabo yakudala baba oFakazi futhi bahlupheka. Ngokusobala, oFakazi abenze lokhu babonwa njengabahle ngoba bakwazisa lokho abakubona kuyiqiniso njengokubaluleke kakhulu kunokuxhumana namalungu omndeni ahlala “ezinkolweni zamanga”.

Ngakho-ke, ungubani umzalwane kulesi sibonelo? Akubona yini abantu abanesibindi abashiya inkolo yamanga beyofuna iqiniso? Futhi ngubani owenqabela? Kwakungewona yini amalungu enkolo yakhe yangaphambili, abantu ababeyingxenye yenkolo yamanga?

Lo mdala usebenzisa isifaniso esisa lo mfowethu njengomuntu ofune iqiniso futhi ibandla loFakazi BakaJehova lifana nezinkolo zamanga ezigwema labo ebashiya.

Umuntu angacishe awubone umoya usebenza, okwenza la madoda akhulume iqiniso eligxeka isenzo sawo.

Ingabe ukulesi simo? Ngabe uyafuna ukukhonza uJehova futhi ulalele indodana yakhe njengomsindisi wakho ngaphandle kwemithwalo yokufakelwa nesindayo ebekwe phezu kwakho ngabaFarisi banamuhla? Ngabe uke wabhekana noma ulindele ukubhekana nokugwema? Amagama esibusiso osanda kuwuzwa eshiwo yilo mdala, njengoBhalami wanamuhla, kufanele akugcwalise ngokuzethemba ukuthi wenza okulungile. UJesu wathi “wonke umuntu oshiye izindlu noma abafowabo noma odadewabo noma uyise noma umama noma izingane noma amasimu ngenxa yegama lami uyokwamukela okuphindwe kayikhulu futhi azuze ifa lokuphila okuphakade.” (UMathewu 19:29)

Ngaphezu kwalokho, unokuqinisekiswa okungaziwa kwehhovisi legatsha lase-Argentina, njengompristi omkhulu wanamuhla, ukuthi uJehova uNkulunkulu ngeke akuvumele, “olungileyo” wakhe, uwe, kodwa ukuthi uzokusekela ngenkathi wehlisela “icala legazi kanye amadoda akhohlisayo ”anishushisayo.

Ngakho-ke, yibani nesibindi nonke nina enizohlala nithembekile kuNkulunkulu futhi nithembekile endodaneni yakhe. “Yimani niqonde futhi niphakamise amakhanda enu, ngoba ukukhululwa kwenu kuyasondela.” (Luka 21:28)

Ngibona kakhulu.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    14
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x