Ukuhlobanisa Isiprofetho SikaMesiya SikaDaniyeli 9: 24-27 Nomlando Wezwe

Ukusungula Izisekelo Zesixazululo - iyaqhubeka (3)

 

G.      Ukubuka konke Ngezehlakalo zeNcwadi kaEzra, kaNehemiya, no-Esteri

Qaphela ukuthi kukholomu yedethi, umbhalo onesibindi wusuku lomcimbi oshiwo, ngenkathi umbhalo ojwayelekile usuku loku umcimbi lubalwa ngumongo.

 

Usuku Indawo Umbhalo
1st Unyaka kaKoresi phezu kweBabele Isimemezelo sikaKoresi sokuba kwakhiwe kabusha iThempeli neJerusalema U-Ezra 1: 1-2

 

  Ababuya ekudingisweni, bafaka uMoridekayi, uNehemiya, ngasikhathi sinye noJeshua noZerubabele U-Ezra 2
7th Inyanga, 1st Unyaka kaKoresi phezu kweBabele,

2nd Inyanga, i-2nd Unyaka kaKoresi

Oonyana baka-Israyeli emizini yakwaYuda,

AmaLevi aqala eminyakeni engama-20 aqondisa ukusebenza eThempelini

U-Ezra 3: 1,

U-Ezra 3: 8

  Abaphikisi bazama ukumisa umsebenzi ethempelini U-Ezra 4
Ukuqala kokubusa kuka-Ahashiveroshi (AmaCambyses?) Ukumangalelwa kumaJuda ekuqaleni kokubusa kweNkosi u-Ahashiveroshi U-Ezra 4: 6
Ukuqala kokubusa kuka-Aritahishashita (UBardiya?)

 

2nd Unyaka kaDariyu, inkosi yasePheresiya

Ukumangalelwa kumaJuda.

Incwadi eya enkosini u-Aritahishashita ekuqaleni kokubusa kwakhe.

Umsebenzi wama waze wabusa uDariyu inkosi yasePheresiya

U-Ezra 4: 7,

U-Ezra 4: 11-16,

 

U-Ezra 4: 24

Ukuqala kokubusa kukaDariyu,

24th Usuku, i-6th Inyanga, i-2nd Unyaka kaDariyu,

Inkomba emuva ku-1st Unyaka uKoresi

Incwadi eya kuDariyu ngabaphikisi lapho uHagayi ekhuthaza ukuqala kabusha kwesakhiwo.

Thatha isinqumo sokwakha kabusha

U-Ezra 5: 5-7,

UHagayi 1: 1

2nd Unyaka ka Darius Kunikezwa imvume yokuqhubeka nokwakha iThempeli U-Ezra 6: 12
12th Inyanga (Adar), 6th Unyaka kaDariyu Ithempeli liqediwe U-Ezra 6: 15
14th usuku uNisan, 1st inyanga,

7th Darius Wonyaka?

Kugujwe iPhasika U-Ezra 6: 19
     
5th Inyanga, i-7th Unyaka ka-Aritahishashita U-Ezra usuka eBhabheli aye eJerusalema, u-Aritahishashita unikela ngeminikelo yeThempeli nemihlatshelo. U-Ezra 7: 8
12th usuku, 1st Inyanga, 8th Unyaka ka-Aritahishashita U-Ezra uletha amaLevi nemihlatshelo eJerusalema, Uhambo luka-Ezra 7 ngokuningiliziwe. U-Ezra 8: 31
Ngemva 12th usuku, 1st Inyanga, 8th Unyaka ka-Aritahishashita

20th Unyaka u-Aritahishashita?

Ngokushesha nje ngemuva kwezenzakalo zikaEzra 7 no-Ezra 8, Izimiso ziya kuEzra maqondana nokushada kwabafazi bezinye izizwe.

U-Ezra ubonga uNkulunkulu ngomusa ovela kumaKhosi asePheresiya nangokukwazi ukwakha ithempeli nodonga lwamatshe lweJerusalema (v9)

U-Ezra 9
20th Usuku 9th inyanga 8th Ngonyaka?

1st Usuku 10th inyanga 8th Ngonyaka?

Ku-1st usuku 1st inyanga elandelayo Unyaka, i-9th Ngonyaka?

Noma i-20th ukuze 21st Unyaka u-Aritahishashita?

U-Ezra, izinduna zabapristi, amaLevi, no-Israyeli wonke bafunga ukukhipha abafazi bezinye izizwe.

Ihholo lokudlela likaJohanani indodana ka-Eliyashibi

U-Ezra 10: 9

U-Ezra 10: 16

U-Ezra 10: 17

 

20th Ngonyaka ka-Aritahishashita Udonga lwaseJerusalema lwadilizwa namasango ashiswa. (Mhlawumbe ilimele noma iswele ukugcinwa ngemuva kwesishiyagalombilith I-Artaxerxes yonyaka) UNehemiya 1: 1
UNisani (1st Inyanga), 20th Unyaka ka-Aritahishashita UNehemiya wadangala phambi kweNkosi. Banikezwe imvume yokuya eJerusalema. Ukuqala ukukhuluma kukaSanibalati umHoroni noThobiya umAmoni. UNdlovukazi avume ukuhlala naye eceleni kwakhe. UNehemiya 2: 1
?5th - 6th Inyanga, i-20th Unyaka ka-Aritahishashita U-Eliyashibi umPristi Ophakeme, asize ekwakheni iSango Lezimvu UNehemiya 3: 1
?5th - 6th Inyanga, i-20th Unyaka ka-Aritahishashita Udonga lwalungiswa lwaba yingxenye yokuphakama kwalo. USanibalati noThobiya UNehemiya 4: 1,3
20th U-Artaxerxes wonyaka kuya ku-32nd Unyaka ka-Aritahishashita Umbusi, umisa izikhulu, njll, ukuboleka ngenzalo UNehemiya 5: 14
 

25th Usuku luka-Elul (6th inyanga), 20th Unyaka u-Aritahishashita?

Abagibeli bazama ukusiza uSanbalati ukubulala uNehemiya.

Wall zalungiswa ngezinsuku ezingama-52

UNehemiya 6: 15
25th Usuku luka-Elul (6th inyanga), 20th Unyaka u-Aritahishashita?

 

 

 

7th inyanga, 1st Unyaka uKoresi?

Kwenziwa uGates, kwamiswa abagcini bamasango, abahlabeleli namaLevi, iJerusalema labeka uHanani (umfowabo kaNehemiya) ophinde abe nguHananiya isikhulu senqaba. Azikho izindlu eziningi ezakhiwe ngaphakathi kweJerusalema. Buyela emakhaya abo.

Imilando yalabo ababuyayo. NgokukaEzra 2

UNehemiya 7: 1-4

 

 

 

 

UNehemiya 7: 5-73

1st ukuze 8th Usuku, i-7th inyanga.

20th Unyaka u-Aritahishashita?

U-Ezra ufundela abantu umthetho,

UNehemiya nguTirshatha (uMbusi).

Kwagujwa uMkhosi Wamadokodo.

UNehemiya 8: 2

UNehemiya 8: 9

24th Usuku lwe-7th inyanga, 20th Unyaka u-Aritahishashita? Bazihlukanise nabafazi bezinye izizwe UNehemiya 9: 1
?7th Inyanga, i-20th Unyaka ka-Aritahishashita 2nd Isivumelwano esenziwe abathunjiwe ababuyileyo Nehemiya 10
?7th Inyanga, i-20th Unyaka ka-Aritahishashita Amaningi adonswa ukuba ayohlala eJerusalema Nehemiya 11
1st Year uKoresi okungenani

 20th Unyaka ka-Aritahishashita

Ukubukelwa okufushane ukusuka ukubuya noZerubabele noJeshua emikhosini ngemuva kokuphothulwa kodonga. Nehemiya 12
20th Unyaka ka-Aritahishashita? (ngokubhekisisa kuNehemiya 2-7)

 

 

32nd Unyaka ka-Aritahishashita

emva kwe-32nd Unyaka ka-Aritahishashita

Kufundwa koMthetho ngosuku lwemikhosi yokuqeda ukulungiswa kodonga.

Ngaphambi kokuqeda udonga, inkinga ngo-Eliashib

UNehemiya ubuyela e-Aritahishashita

Kamuva uNehemiya ucela isikhathi sokuhamba

UNehemiya 13: 6
3rd Unyaka Ahashiveroshi U-Ahasuerusi ubusa e-India eya e-Ethiopia, ezifundeni eziyi-127 zombuso,

Idili lezinyanga eziyisithupha labanjwa,

7 Izikhulu ngokutholwa kweNkosi

Esteri 1: 3, Esteri 9:30

 

Esteri 1: 14

6th Unyaka Ahashiveroshi

 

10th inyanga (Tebeth), 7th Unyaka Ahashiveroshi

Sesha abesifazane abahle, unyaka wokulungiselela.

U-Esteri wayiswa eKing (7th unyaka), uzungu olwafunyanwa nguMoridekayi

Esteri 2: 8,12

 

Esteri 2: 16

13th usuku, 1st Inyanga (Nisan), 12th Unyaka ka-Ahashiveroshi

13th usuku- 12th Inyanga (Adar), 12th Unyaka ka-Ahashiveroshi

 

UHamani uhlela amaJuda,

UHamani uthumela incwadi egameni leNkosi ngomhlaka 13th usuku 1st inyanga, ehlela ukubhujiswa kwamaJuda ngomhlaka 13th usuku 12th Inyanga

Esteri 3: 7

Esteri 3: 12

  U-Esteri wazisile, wapheka izinsuku ezintathu U-Esther 4
  U-Esteri ungena eKosini engashongo.

Kwahlelwa idili.

UMoridekayi wagxotshwa uHamani

Esteri 5: 1

Esteri 5: 4 Esteri 6:10

  UHamani wadalula walengiswa Esteri 7: 6,8,10
23rd usuku, 3rd Inyanga (i-Sivan), 12th Unyaka Ahashiveroshi

13th - 14th usuku, 12th inyanga (Adar), 12th Unyaka Ahashiveroshi

Kwenziwa amalungiselelo okuba amaJuda azivikele.

AmaJuda azivikela.

Kusungulwe iPrimim.

Esteri 8: 9

 

Esteri 9: 1

13th noma ngonyaka olandelayo we Ahashiveroshi U-Ahashiveroshi wenza umsebenzi ophoqelelwe ezweni neziqhingi zolwandle,

UMoridekayi 2nd ku-Ahashiveroshi.

Esteri 10: 1

 

Esteri 10: 3

 

H.      Amakhosi asePheresiya - Amagama Omuntu noma Amagama Wobukhosi

Onke amagama amaKhosi amaPheresiya esiwasebenzisayo atholakala kwifomu lesiGreki noma lesiLatini.

I-English (Greek) Persian Hebrew UHerodotus Izincazelo zasePheresiya
UKoresi (uKyros) UKourosh - Kurus UKoresh   NjengoLanga noma Lowo onikeza ukunakekelwa
UDariyu (Dareios) UDareyavesh - Darayavaus   Umenzi Menzi Wokuhle
I-Xerxes (Xerxes) Khshyarsha - ((shyr-Shah = ibhubesi inkosi) (Xsayarsa)   Warrior Ukubusa amaqhawe
U-Ahashiveroshi (Latin) Xsya.arsan I-Ahasveros   Iqhawe phakathi kwamaKhosi - Induna Yababusi
I-Aritahishashita I-Artaxsaca I-Artahsasta Qhawe Elihle Ubukhosi bukabani ngokusebenzisa iqiniso -King of Justice

 

Ngakho-ke, kuvela ukuthi wonke angamagama esihlalo sobukhosi esikhundleni samagama uqobo, afanayo negama lesihlalo sobukhosi laseGibhithe likaFaro - okusho ukuthi "Indlu Enkulu". Ngakho-ke, lokhu kungasho ukuthi la magama angahle asetshenziswe ngaphezu kweNkosi eyodwa, futhi kungenzeka ukuthi iKosi eyodwa yabizwa ngababili noma ngaphezulu kwalezi ziqu. Iphuzu elibalulekile okufanele sikuqaphele ukuthi amaphilisi we-cuneiform angaqabuki akhombe ukuthi iyiphi i-Artaxerxes noma iDarius enegama elinye noma isibongo esinjengo Mnemon, ngakho-ke ngaphandle kokuthi uma bequkethe amanye amagama afana nezikhulu ezibonakala ngokujwayelekile yingakho isikhathi sabo sokuba sesikhundleni singalinganiselwa , khona-ke amaphilisi kufanele abelwe izazi ikakhulukazi ngokuqagela.

 

I.      Ngabe izikhathi zezinsuku zesiprofetho, amasonto, noma iminyaka?

Umbhalo wangempela wesiHeberu unegama elithi (ab) abayisikhombisa, okusho ukuthi ayisikhombisa, kepha angasho isonto kuye ngomongo. Njengoba kunikezwe ukuthi lesi siprofetho asisho lutho uma sifunda amasonto angama-70, ngaphandle kwencazelo, ukuhumusha okuningi akubeki “isonto (ama)” kodwa kubeka “ama (ama) ayisikhombisa”. Isiprofetho empeleni kulula ukusiqonda uma sithi njengoba kunjalo ku-v27, ”kanye no engxenyeni yabayisikhombisa uzophelisa umhlatshelo nomnikelo wesipho ”. Siyakwazi ukuthola ukuthi ubude benkonzo kaJesu babuyiminyaka emithathu nesigamu ukusuka ekulandiseni kwamaVangeli. Ngakho-ke, singakwazi ukuqonda ngokuzenzakalelayo okuyisikhombisa ukuthi kubhekiselwa eminyakeni, kunokuba kufundwe "amasonto" bese kufanele sikhumbule ukuguqula kube "iminyaka", noma ukungabi nesiqiniseko sokuthi uma kuyihunyushwa ukuqonda iminyaka yosuku ngalunye ngaphandle kwesisekelo esihle .

The 70th Isikhathi sesikhombisa, lapho umhlatshelo nomnikelo wesipho uphela maphakathi (neminyaka eyi-3.5), kubonakala kufana nokufa kukaJesu. Umhlatshelo wakhe wesihlengo, owawuhlala unomphela, ngaleyo ndlela wenza imihlatshelo yasethempelini likaHerode njengengasebenzi futhi ingasadingeki. Isithunzi njengoba sikhonjiswe ukungena kwaminyaka yonke eNgcwelengcwele sagcwaliseka futhi sasingasadingeki (Heberu 10: 1-4) Kumele futhi sikhumbule ukuthi ekufeni kukaJesu ikhethini leNgcwelengcwele ladabuka kabili (uMathewu 27:51, uMarko 15:38). Iqiniso lokuthi amaJuda ekhulu lokuqala leminyaka aqhubeka nokuzidela nezipho kuze kube sekuvinjezelweni kweJerusalema ngamaRoma alinalutho. UNkulunkulu wayengasayidingi imihlatshelo uma uKristu enikele ngempilo yakhe ngenxa yesintu. Ukuphela kweminyaka engama-70 eyisikhombisa (noma amasonto) ephelele yeminyaka, iminyaka engu-3.5 kamuva kuzobe sekuhambisana nokuvulwa kwethemba lokuba ngamadodana kaNkulunkulu kwabeZizwe ngonyaka wama-36 AD. Ngalesi sikhathi isizwe sakwa-Israyeli sayeka ukuba uMbuso kaNkulunkulu wabapristi nesizwe esingcwele. Ngemuva kwalesi sikhathi, amaJuda ngamanye kuphela ababa ngamaKristu ayezobalwa njengengxenye yalo Mbuso WabaPristi kanye nesizwe esingcwele, kanye nabeZizwe ababa ngamaKristu.

Isiphetho: isikhathi esishiwo izindlela eziyisikhombisa sikhombisa iminyaka eyisikhombisa sinikeza iminyaka engama-490, izikhathi ezingama-70 ziphindwe kasikhombisa zihlukaniswe ngezikhathi ezilandelayo:

 • Isikhombisa eziyisikhombisa = iminyaka engama-49
 • Amashumi ayisithupha nambili ayisikhombisa = iminyaka engama-434
 • Isebenza iminyaka eyisikhombisa = 7
 • Engxenyeni yesikhombisa, umnikelo wesipho wokuqeda = iminyaka emi-3.5.

Kube nemibono ethile yokuthi leyo minyaka ibiyiminyaka yesiprofetho yezinsuku ezingama-360. Lokhu kucabanga ukuthi kunento efana nonyaka wesiprofetho. Kunzima ukuthola noma yibuphi ubufakazi obuqinile balokhu emibhalweni.

Kubuye kube nemibono yokuthi leyo nkathi bekungunyaka ovuzayo wezinsuku ngezinsuku hhayi iminyaka ejwayelekile yenyanga. Futhi, abukho ubufakazi obuqinile balokhu. Ngaphandle kwalokho, ikhalenda elijwayelekile lamaJuda lamaJuda lizihlanganisa nekhalenda likaJulian njalo ngeminyaka engama-19, ngakho-ke isikhathi eside njengeminyaka engama-490 bekungeke kube nokuhlanekelwa kobude ngeminyaka yekhalenda njengoba sibabala namuhla.

Ukuhlola ezinye ubude bonyaka obuthandekayo / inkathi yesiprofetho sikaDaniels ngaphandle kwesilinganiso salolu chungechunge.

J.     Izimpawu zokuhlonza Amakhosi ezitholakala embhalweni

Umbhalo Isimilo noma umcimbi noma iqiniso Inkosi Yebhayibheli Inkosi Yezizwe, enamaqiniso asekelayo
UDaniel 6: 6 Izifunda eziyi-120 zomthetho UDariyu umMede UDariyu umMede wayengaba igama lesihlalo sobukhosi sanoma imuphi wabakhethiweyo abaningi. Kepha ayikho iNkosi enjalo eqashelwa izazi eziningi zezwe.
Esteri 1:10, 14

 

 

 

 

 

U-Ezra 7: 14

Izikhulu eziyi-7 eziseduzane naye zePheresiya neMediya.

 

 

 

 

Inkosi kanye nabeluleki bayo abayi-7

Ahashiveroshi

 

 

 

 

 

 

I-Aritahishashita

Lezi zinkulumo ziyavumelana nokuthi umlando uqopha ini ngoDarius the Great.

Ngokusho kukaHerodotus, uDarius wayengomunye wezikhulu ezi-7 ezazisebenzela uCambyses II. Ngenkathi egcina abangane bakhe, kunengqondo ukwamukela ukuthi uDariyu waqhubeka nokuhlelwa.

Le ncazelo efanayo izofanisa noDarius the Great.

Esteri 1: 1,

Esteri 8: 9,

Esteri 9: 30

Izifunda eziyi-127 ezisuka eNdiya ziye e-Ethiopia. Ahashiveroshi Iqiniso lokuthi u-Esteri 1: 1 lichaza u-Ahashiveroshi njengenkosi ebusa ezifundeni ezingama-127 libonisa ukuthi kwakuwuphawu olukhomba inkosi. Njengoba kuphawuliwe ngenhla kukaDariyu umMede wayenezifunda ezingama-120 kuphela. 

Umbuso wasePheresiya wafika endaweni yawo enkulu ngaphansi kukaDarius the Great, wafinyelela eNdiya ngeyakhe eyisithuphath unyaka futhi ubesevele ebusa e-Ethiopia (njengoba isifunda saseningizimu yeGibhithe esasivame ukubizwa kanjalo). Ishaye ngaphansi kwabalandela abayobalandela. Ngakho-ke, lesi sici esihle kakhulu silingana noDarius the Great.

Esteri 1: 3-4 Idili lezinyanga eziyisithupha zamaPrincess, Nobles, Army, servors Ahashiverusi 3rd unyaka wokubusa kwakhe. UDarius wayelwa nokuvukelwa iminyaka emibili yokuqala yokubusa kwakhe. (522-521)[i]. 3 yakherd unyaka bekungaba yithuba lokuqala lokugubha ukungena kwakhe futhi abonge labo abamesekayo.
Esteri 2: 16 U-Esteri wayiswa eKing 10th inyanga Tebet, 7th Unyaka Ahashiveroshi UDariyu wabe esethatha umkhankaso wokuya eGibhithe ngasekupheleni kuka-3rd (520) ku-4th unyaka wokubusa kwakhe (519) ngokumelene nokuhlubuka lapho ephinda ethola iGibhithe ku-4th-5th (519-518) unyaka wokubusa kwakhe.

Ku-8th ngonyaka waqala umkhankaso wokubamba i-Central Asia iminyaka emibili (516-515). Ngemuva konyaka wenza umkhankaso wokulwa neScythia 10th (513)? Bese kuthi iGrisi (511-510) 12th - 13th. Ngakho-ke, wayenekhefu kwabangu-6th futhi 7th iminyaka eyanele yokuqalisa nokuqedelela ukufuna umfazi omusha. Lokhu-ke kuzomfanisa kahle uDarius the Great.

Esteri 2: 21-23 Kwakhiwa itulo lokulwa neKosi Ahashiveroshi Wonke Amakhosi kusukela kuDariyu kuya phambili ayakhelwa ugobe, wona ngamadodana abo, ngakho-ke lalinganela noma yimaphi amaKhosi kubandakanya uDariyu Omkhulu.
Esteri 3: 7,9,12-13 Kwakhelwa uzungu amaJuda nosuku okwabekwa ngalo ukuba lubhujiswe.

UHamani ufumbathisa inkosi ngamathalenta esiliva ayi-10,000

Imiyalo ethunyelwe ngabathumeli.

Ahashiveroshi Inkonzo yeposi yasungulwa nguDarius Omkhulu, ngakho-ke u-Ahashiveroshi ka-Esteri wayengeke abe yinkosi yasePheresiya ngaphambi kukaDariyu, onjengoCambyses, okungenzeka ukuthi ngu-Ahashiveroshi kaEzra 4: 6.
Esteri 8: 10 "Thumela imibhalo ebhaliwe yizikhulu ezazithumela amahhashi, zigibele amahhashi asetshenziswa enkosini, amadodana wempahla esheshayo" Ahashiveroshi Ngokuqondene no-Esteri 3: 7,9,12-13.
Esteri 10: 1 “Umsebenzi ophoqelelwa ezweni neziqhingi zolwandle” Ahashiveroshi Iningi leziQhingi zaseGrisi lalilawulwa nguDariyu ngabangu-12th unyaka. UDarius wamisa intela ebanzi yoMbuso ngobuningi bemali noma izimpahla noma izinsizakalo. UDariyu uphinde wasungula uhlelo olukhulu lokwakha imigwaqo, imisele, izigodlo, amathempeli, imvamisa ngempoqo. Iziqhingi zalahlwa nguXerxes indodana yakhe futhi iningi elingakaze liphinde litholakale. Umdlalo omuhle kakhulu ngakhoke uDarius Omkhulu.
U-Ezra 4: 5-7 Ukulandelana kwebhayibheli kwamaKhosi asePheresiya:

UKoresi,

U-Ahashiveroshi, u-Aritahishashita,

Darius

I-oda lamakhosi Ukulandelana kwamaKhosi ngokulandelana kwemithombo yezwe kwaba:

 

UKoresi,

I-Cambyses,

I-Smerdis / Bardiya,

Darius

Ezra 6: 6,8-9,10,12 futhi

U-Ezra 7: 12,15,21, 23

Ukuqhathanisa kwezokuxhumana okwenziwa nguDariyasi (u-Ezra 6) no-Aritahishashita (Ezra 7) 6: 6 Ngaphesheya koMfula.

6:12 Makwenziwe masinyane

6:10 Unkulunkulu wezulu

6:10 Ukuthandazela impilo yeNkosi namadodana akhe

6: 8-9 kusuka engcebweni yobukhosi yentela ngaphesheya koMfula izindleko zizonikezwa ngokushesha.

7:21 ngaphesheya komfula

 

 

7:21 kwenziwe ngokushesha

 

7:12 Unkulunkulu wezulu

 

7:23 akunakuba nolaka ngokumelene namakhosi kumakhosi namadodana akhe

 

 

I-7: 15 ukuletha isiliva negolide INkosi nabeluleki bayo abanikele ngokuzithandela kuNkulunkulu ka-Israyeli.

 

 

 

Ukufana ekukhulumeni nasweni bekungakhombisa ukuthi uDarius kaEzra 6 no-Aritahishashita kaEzra 7 bangumuntu ofanayo.

U-Ezra 7 Shintsha ukuqanjwa kwamaKhosi UDariyu 6th unyaka, kulandelwa 

I-Aritahishashita 7th Ngonyaka

Ukulandisa kukaEzra kukhuluma ngoDariyusi (omkhulu) esahlukweni 6, lapho kuqedwa ukwakhiwa kweThempeli. Uma u-Aritahishashita kaEzra 7 engeyena uDariyasi, sinesikhala seminyaka engama-30 sikaDariyu, iminyaka engama-21 kaXerxes, kanye neminyaka eyi-6 yokuqala ka-Aritahishashita phakathi kwale micimbi, isiyonke iminyaka engama-57.
       

  

Ngokusekelwe kudatha engenhla isixazululo esilandelayo kungenzeka sakhiwe.

Isixazululo Esichaziwe

 • AmaKhosi ekulandiseni kukaEzra 4: 5-7 alokhu alandelayo: UKoresi, uCambyses ubizwa ngokuthi u-Ahashiveroshi, kanti uBardiya / Smerdis ubizwa ngokuthi u-Aritahishashita, alandelwe nguDarius (1 noma omkhulu). Ama-Ahashiveroshi no-Aritahishashita lapha awafani noDariyu no-Aritahishashita okukhulunywe ngawo kamuva ku-Ezra nakuNehemiya noma ku-Ahashiveroshi ka-Esteri.
 • Akunakuba negebe yeminyaka engama-57 phakathi kwezigameko zikaEzra 6 no-Ezra 7.
 • U-Ahashiveroshi ka-Esteri no-Aritahishashita kaEzra 7 kuqhubeke bakhuluma ngoDariyu I (omkhulu)
 • Ukulandelana kwamakhosi njengoba kuqoshwe yizazi-mlando zamaGrikhi akulungile. Mhlawumbe Inkosi eyodwa noma ngaphezulu zasePheresiya zenziwa kabili yizazi-mlando zamaGrikhi ngephutha, zadida le nkosi efanayo lapho kukhulunywa ngaphansi kwegama lesihlalo sobukhosi elihlukile, noma ukwandisa umlando wabo wamaGrikhi ngenxa yezizathu zenkulumo-ze. Isibonelo okungenzeka sokuphindwa kabili singaba nguDariyu I njengo-Aritahishashita I.
 • Akufanele kube nesidingo sezimpinda ezingafinyeleleki zika-Alexander waseGrisi noma izimpinda zikaJohanan noJaddua abakhonza njengabapristi abakhulu njengoba izixazululo ezikhona zezwe nezenkolo zifuna. Lokhu kubalulekile njengoba bungekho ubufakazi bomlando kubantu abangaphezu koyedwa kunoma ngubani walaba bantu ababizwa ngamagama. [Ii]

Ukubuyekezwa kwesimo kuphenyo lwethu

Uma unikezwe zonke izingqinamba esizitholile, sidinga ukususa izimo ezihlukile ezinganikeli impendulo egculisayo kuzo zonke izingqinamba ezitholakala phakathi kwe-akhawunti yeBhayibheli nokuqonda kwamanje kwezwe kanye nezinkinga ezibangelwa ukuqonda kwamanje nge-akhawunti yeBhayibheli.

Ngemuva kwalokho kufanele sibheke ukuthi iziphetho zethu zinikeza izimpendulo ezinengqondo noma ezizwakalayo kuzo zonke izinkinga nokungezwani okuningi, sikhulise ezingxenyeni 1 no-2. Njengoba sesisungule uhlaka lohlaka esizosebenza ngalo, manje sesisesimeni esingcono sokubheka ukuthi Isixazululo sethu esihlongozwayo sizohlangabezana nayo yonke imibandela futhi sixazulule zonke noma iningi lezinkinga zethu. Vele, ngokwenza njalo kungadingeka ukuthi sifinyelele eziphethweni ezihluke kakhulu ekuqondeni okukhona kwezenkolo nokwenkolo komlando wamaJuda nowasePheresiya ngalesi sikhathi.

Lezi zidingo zizodingidwa engxenyeni 6, 7, no-8 kulolu chungechunge njengoba sidingida izixazululo zezinkinga zethu ngazinye kumingcele yohlaka lwethu esilusungulile.

Kuzoqhutshwa engxenyeni 6….

 

 

[i] Kunikezwa izinsuku zonyaka ezamukelwa njalo zokulandelana kwezikhathi zezwe ukuze kube lula ukuqinisekiswa kwabafundi.

[Ii] Kubonakala sengathi kunobufakazi obuthile ngaphezulu kweSanballat yize abanye bephikisana nalokhu. Lokhu kuzobhekwana nakho engxenyeni yokugcina yochungechunge lwethu - Ingxenye 8

UTadua

Imibhalo kaTadua.
  2
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x