“Ngiwugijime umncintiswano kuze kube sekupheleni.” - 2 Thimothi 4: 7

[Kusuka ku-ws 04/20 p.26 Juni 29 - Julayi 5 2020]

Ngokusho kokubuka kuqala, ukugxila kwalesihloko ukuthi sonke singawunqoba kanjani umncintiswano wokuphila, noma ngabe sihlangabezana nemiphumela yokuguga noma ukugula okuwohlokayo.

Isigaba sokuqala siqala ngokubuza ukuthi ngabe ukhona yini ongathanda ukujaha umjaho okunzima, ikakhulukazi uma uzizwa ugula noma ukhathele. Impendulo yalokhu ixhomeke kulokho okusengozini. Uma sikhuluma ngama-Olimpiki aqala ukubamba iqhaza njalo ngemuva kweminyaka emi-4, umgadli womhlaba kungenzeka afune ukubamba iqhaza kulo mjaho noma ngabe uzizwa egula (Ngesikhathi sakho funa u-Emil Zatopek kuma-Olimpiki weHelsinki 1952). Kwabaningi bethu, noma kunjalo, ngeke sifune ukujaha umjaho onzima ngaphandle kokuthi into ebalulekile isengozini. Ingabe kukhona okuthile okusengozini? Yebo, nakanjani, sisemncintiswaneni wokuphila.

Wawungakanani umongo wamazwi kaPawulu akweyoku-1 Thimothi 4: 7?

UPowula wayesazobulawa njengoMfelikisi ngesikhathi eboshwe eRoma:

Ngoba sengithululiwe njengomnikelo wokuphuzwa, futhi isikhathi sokuhamba kwami ​​siseduze. Ngilwe umlo omuhle, ngiwuqedile umncintiswano, ngigcinile ukukholwa. Manje sengibekelwe umqhele wokulunga iNKosi, umahluleli olungileyo, onganginika yona ngalolo suku - hhayi mina kuphela, kepha nabo bonke abalangazelela ukuvela kwakhe. ” - 1 KuThimothi 4: 6-8 (New International Version)

Yini eyayisize umphostoli uPhawuli ukuthi akwazi ukukhombisa intshiseko namandla amakhulu kangaka? Ake sihlolisise ukuthi singayithola yini impendulo yalo mbuzo esifundweni saleli sonto.

Isigaba 2 sisho kahle ukuthi umphostoli uPawulu wathi wonke amaKristu eqiniso asemncintiswaneni. Kukholakala amaHeberu 12: 1. Kepha ake sifunde ivesi 1 kuya ku-3.

“Ngakho-ke, ngenxa yokuthi sinefu elikhulu kangaka lofakazi elisizungezile, masilahle konke okusindayo nesono esisithandela kalula, siwugijime ngokukhuthazela umncintiswano obekwe phambi kwethu, 2 njengoba sibheke kakhulu kuMmeli Oyinhloko noMphelelisi wokholo lwethu, uJesu. Ngenxa yenjabulo eyayibekwe phambi kwakhe wakhuthazelela isigxobo sokuhlushwa, edelela amahloni, futhi ehlale phansi ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. 3 Ngempela, bhekisisa lowo oye wakhuthazelela inkulumo enjalo enenkani evela kwizoni ngokumelene nezinhloso zazo siqu, ukuze ungakhathali unikele ”

Yini esingasho ukuthi yimaphi amaphuzu abalulekile emazwini kaPawulu angenhla lapho ekhuluma namaKristu ngokuba semncintiswaneni?

 • Sizungezwe ifu elikhulu lofakazi
 • Kufanele silahle konke okusindayo nesono esisifaka kalula
 • Kufanele siwugijime umncintiswano ngokukhuthazela
 • Kufanele sibheke ngokucophelela [ngesibindi sethu] kuMmeli Oyinhloko noMphelelisi wokholo lwethu, uJesu
 • Ngenxa yenjabulo eyayibekwe phambi kwakhe, wakhuthazelela isigxobo sokuhlushwa
 • Bheka eduze lowo oye wakhuthazelela inkulumo enjalo enobutha evela kuboni ngokungahambisani nezinhloso zabo siqu, ukuze ungadinwa futhi unikeze amandla

Lo mbhalo unamandla kakhulu uma ucubungula lesi sihloko esithile futhi sizobuyela esicini ngasinye ekugcineni kwalesi sibuyekezo.

Uyini umjaho?

Isigaba 3 sisho okulandelayo:

“Ngezinye izikhathi uPaul wayesebenzisa izinto emidlalweni eyayibanjelwe eGrisi yasendulo ukufundisa izifundo ezibalulekile. (1 Kor. 9: 25-27; 2 Tim. 2: 5) Kaningi, wasebenzisa ukugijima njengasesigijimeni somjaho ukufanekisa inkambo yempilo yobuKristu. (1 Kor. 9: 24; Gal. 2: 2; Fil. 2: 16) Umuntu ungena kulo “mjaho” lapho ezinikezela kuJehova futhi ebhapathizwa (1 Pet. 3:21) Unqamula emgqeni wokugcina lapho uJehova emnika umklomelo wokuphila okuphakade. ” [Bold wethu]

Ukubukeza kweyoku-1 Petru 3:21 kubonisa ukuthi kuyenzeka hhayi yeseka isitatimende esiphathelene nokuzinikezela nobhapathizo olwenziwe esigabeni 3.

Umbhalo umane uthi ubhapathizo oluyisibambiso sikanembeza ohlanzekile kuNkulunkulu luyasisindisa njengamaKristu. UPawulu akazange asho ukuthi kudingeka sizinikezele futhi sibhapathizwe ngaphambi kokungenela lo mjaho. Njengoba ukuzinikezela kuyindaba yangasese umjaho uqala ngempela lapho senza isinqumo sokuba abafundi bakaKristu.

Ngemuva kokuphiliswa, wahamba wamemezela komoya ababoshwe— 20 kulabo ababengalaleli kudala lapho uNkulunkulu elinda ngesineke ezinsukwini zikaNowa ngenkathi kwakhiwa umkhumbi. Kuyo kwasinda abantu abambalwa kuphela, abayisishiyagalombili kukho konke, abasindiswa ngamanzi, 21 futhi lamanzi afanekisela ubhapathizo manje olusindisa nawe futhi-hhayi ukususwa kokungcola emzimbeni kodwa isibambiso sikanembeza omsulwa kuNkulunkulu - 1 Phetro 3: 19-21 (New International Version)

Ukuthola ingxoxo eningiliziwe ngobhapathizo bheka izihloko ezilandelayo

https://beroeans.net/2020/05/10/are-you-ready-to-get-baptized/

https://beroeans.net/2020/05/03/love-and-appreciation-for-jehovah-lead-to-baptism/

Isigaba 4 siveza ukufana ezintathu phakathi kokugijima ibanga elide nokuphila impilo yobuKristu.

 • Kudingeka silandele inkambo efanele
 • Kufanele sigxile entanjeni
 • Kufanele sinqobe izinselelo lapho

Izigaba ezimbalwa ezilandelayo zizobe zihlola ngalinye lamaphuzu amathathu ngokuningiliziwe.

LANDELA IKHAKI EYILUNGILE

Isigaba 5 sithi abagijimayo kumele balandele isifundo esibekwe ngabahleli bomcimbi. Ngokufanayo, kufanele silandele inkambo yobuKristu ukuze sithole umvuzo wokuphila okuphakade.

Isigaba bese sikhomba imibhalo emibili ukusekela le nkulumo:

"Noma kunjalo, angibheki impilo yami njengebalulekile kimi, uma nje ngingase ngiqede izifundo zami kanye nenkonzo engiyitholile kwiNkosi uJesu, ukufakaza ngokuphelele ezindabeni ezinhle zomusa ongafanelwe kaNkulunkulu". - Izenzo 20: 24

"Eqinisweni, nabizelwa kule nkambo, ngoba noKristu wabhekana nobunzima ngenxa yenu, enishiya nomzekelo ukuze nilandele izinyathelo zakhe eduze." - 1 Peter 2: 21

Yomibili le miBhalo ihambelana nale ngxoxo. Mhlawumbe eyoku-1 Petru 2:21 injalo. Lokhu kufana kakhulu namagama akumaHeberu 12: 2 esikhulume ngawo ekuqaleni kwalesi sibuyekezo.

Kuthiwani ngamagama akuZenzo? Lo mbhalo nawo kufanelekile ngoba uJesu wagxila empilweni yakhe phakathi nenkonzo yakhe ngakho-ke lokho kungaba yinkambiso okufanele siyilandele. Kodwa-ke, yize singeke sikusho lokhu ngokuqiniseka ngokuphelele, kufana neminye imizamo ecashile yokugxila koFakazi emsebenzini wendlu ngendlu, ikakhulukazi uma ubheka isigaba 16 kamuva kulokhu kubuyekezwa.

Kuneminye imibhalo eminingi ehambelana nale ngxoxo engakhishwanga kule ndaba ye-Nqabayokulinda. Isibonelo cabanga ngoJakobe 1:27 okuthi "Indlela yokukhuleka ehlanzekile futhi engangcolile ngokombono kaNkulunkulu noBaba wethu yile: ukunakekela izintandane nabafelokazi osizini lwabo, nokuzigcina ungenabala lomhlaba." Ingabe uJesu wayenakekela abafelokazi nezintandane? Ngaphandle kokungabaza. Isibonelo esihle uJesu abekasibonelo soke kithi.

HLOLA UQHAWE KANYE VULA UKWAZI

Isigaba 8 kuya ku-11 sinikeza isiluleko esihle sokungawavumeli amaphutha ethu noma amaphutha abanye ukuba asikhubekise kepha kunalokho sigxile futhi sigcine umklomelo ucacile engqondweni.

QHUBEKA UKUNIKEZA IZINSELELE ZESIFISO

Isigaba 14 siveza nephuzu elihle: “UPaul bekufanele abhekane nezinselele eziningi. Ngaphezu kokuthukwa nokushushiswa abanye, ngezinye izikhathi wayezizwa ephelelwa amandla futhi kwakudingeka abhekane nalokho akubiza ngokuthi “iva enyameni.” (2 Kor. 12: 7) Kodwa kunokuba abheke lezo zinselele njengesizathu sokunikela, wazibona njengethuba lokuncika kuJehova. ” Uma sigxila kwizibonelo ezinjengoPawulu nezinye izinceku zikaNkulunkulu ezakha ingxenye “ifu elikhulu lofakazi ” sizokwazi ukulingisa uPawulu futhi sikhuthazelele izilingo.

Isigaba 16 sithi:

"Abaningi asebekhulile nabagulayo bagijima endleleni eya ekuphileni. Ngeke bakwazi ukwenza lo msebenzi ngamandla abo. Esikhundleni salokho, zithola amandla kaJehova ngokulalela imihlangano yobuKristu ngocingo noma ngokubheka imihlangano ngokusakazwa kwe-video. Futhi bahlanganyela emsebenzini wokwenza abafundi ngokufakaza kodokotela, abahlengikazi nezihlobo. ”

Yize kungekho lutho olubi ngokubheka imihlangano ngokusakazwa kwama-video nokushumayeza odokotela nabahlengikazi, ngabe lokho bekungagxila kakhulu kuJesu lapho ehlangana nabagulayo nezinyonga? Cha. Wayenabo bonke abantu ababeqonda ukubaluleka kwenkonzo, kodwa lapho ehlangana nabampofu, abagulayo noma izinyonga, wayebanika ukudla, abaphilise futhi abanikeze nethemba. Eqinisweni, izenzo zakhe zaphumela ekudumiseni uJehova (Bheka uMathewu 15: 30-31). Besizonikeza ubufakazi obunamandla ngokwengeziwe uma sibonisa ukubakhathalela nokubakhathalela asebekhulile nabagulayo kunokuba silindele ukuba bashumayele. Labo bethu abanamandla nempilo enhle bazokwazi ukubamba ithuba lokukhombisa abanye ukuthi izimfanelo ezinhle zikaJehova zibonakala kanjani ezenzweni zethu futhi sibatshele ngezithembiso zekusasa lapho sivakashela labo abadinga usizo. Lapho-ke, lapho abanye bebona ukuthi ukholo lwethu lusishukumisela kanjani ukwenza imisebenzi emihle, bayobe sebedumisa uJehova (Johane 13:35).

Amapharagrafu 17 kuya ku-20 anikeza neseluleko esithile esihle maqondana nokubhekana nokulinganiselwa ngokomzimba, ukukhathazeka, noma ukucindezeleka.

Isiphetho

Sekukonke, lesi sihloko sinikeza izeluleko ezithile ezinhle. Kepha kudingeka siqaphele isilayidi seNhlangano esigabeni 16.

Ukunwebeka kumaHeberu 12: 1-3 bekungangezela ukujula okuphezulu kuleyo ndatshana.

UPawulu uchaza lokho okudingeka sikwenze ukuze sigijime umncintiswano ngokukhuthazela:

 • Gxila efwini elikhulu lofakazi. Abagijima amabanga amade bahlala begijima ngamaqembu ukuwasiza ukuhlela ijubane. Singazuza ngokulingisa “ijubane” lokholo labanye “abagijimi” abangamaKristu emncintiswaneni wokuphila.
 • Kufanele silahle konke okusindayo nesono esisithandela kalula. Abagijimi beMarathon bavame ukugqoka izingubo ezilula kakhulu ukugwema noma yini ebafaka phansi. Kufanele sigweme noma yini engasinciphisa noma isinciphise inkambo yethu yobuKristu.
 • Bheka amehlo akho kuMmeli Oyinhloko noMphelelisi wokholo lwethu, uJesu. UJesu ungumgijimi omuhle kakhulu owake waba semncintiswaneni wokuphila. Isibonelo sakhe sikufanele ukucatshangelwa nokulingiswa. Lapho sibona ukuthi wakwazi kanjani ukubhekana nokuhlekwa usulu nokushushiswa kuze kube sekufeni, futhi futhi sakhombisa uthando alubonisa isintu, sizokwazi ukubekezelela.

9
0
Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x