Ukuhlobanisa Isiprofetho SikaMesiya SikaDaniyeli 9: 24-27 Nomlando Wezwe

Ukuhlonza Isixazululo

Isingeniso

Kuze kube manje, sesihlolile izingqinamba nezinkinga ngezixazululo zamanje kuNgxenye 1 no-2. Siphinde sakha isisekelo samaqiniso yingakho nohlaka okufanele siqale ngalo ezingxenyeni ze-3, 4, no- 5. ​​Sakhe futhi umbono ojwayelekile ( Isixazululo esihlongozwayo) esibhekana nezinkinga ezinkulu. Manje sidinga ukubheka zonke izingqinamba ngokucophelela ngokumelene nekhambi eliphakanyisiwe. Kuzodingeka futhi sibheke ukuthi amaqiniso, ikakhulukazi lawo avela eBhayibhelini, angabuyekezwa kalula.

Itshe eliyinhloko lokunemba liyoba ukulandisa kweBhayibheli. Isixazululo esilandelayo esizovivinywa sincike esiphethweni esenziwe engxenyeni 4 yokuthi isimemezelo esihambisana nesiprofetho sikaDaniel senziwa nguKoresi ngonyaka wakhe wokuqala njengombusi waseBabiloni. Ngenxa yalokho, sinciphise ubude boMbuso WasePheresiya.

Uma singalinganisa nesiprofetho sama-70 x 7s ngokusebenza emuva kusuka ku-36 AD kanye no-69 x 7 kusukela ekuveleni kukaJesu njengoMesiya ngonyaka ka 29 AD, khona-ke sidinga ukuhambisa ukuwa kweBabiloni kuya ku-456 BC kusuka ngo-539 BC, futhi abeke isimemezelo sikaKoresi ngonyaka wakhe wokuqala (imvamisa sathathwa njengo-538 BC) kuya ku-455 BC. Lokhu kungukunyakaza okukhulu kakhulu. Kubangela ukuncishiswa kweminyaka engama-83 ubude boMbuso WasePheresiya.

Isixazululo Esichaziwe

 • AmaKhosi ekulandiseni kukaEzra 4: 5-7 alokhu alandelayo: UKoresi, uCambyses ubizwa ngokuthi u-Ahashiveroshi, kanti uBardiya / Smerdis ubizwa ngokuthi u-Aritahishashita, alandelwe nguDarius (1 noma omkhulu). Ama-Ahashiveroshi no-Aritahishashita lapha awafani noDariyu no-Aritahishashita okukhulunywe ngawo kamuva ku-Ezra nakuNehemiya noma ku-Ahashiveroshi ka-Esteri.
 • Akunakuba negebe yeminyaka engama-57 phakathi kwezigameko zikaEzra 6 no-Ezra 7.
 • UDarius walandelwa yindodana yakhe uXerxes, uXerxes walandelwa yindodana yakhe u-Aritahishashita, u-Aritahishashita walandelwa yindodana yakhe uDarius II, hhayi omunye u-Aritahishashita. Esikhundleni salokho 2nd U-Aritahishashita wadalwa ngenxa yokudideka noDariyu obizwa nangokuthi u-Aritahishashita. Ngokushesha nje emva kwalokho, uMbuso WasePheresiya wathathwa ngu-Alexander the Great lapho enqoba iPheresiya.
 • Ukulandelana kwamakhosi njengoba kuqoshwe yizazi-mlando zamaGrikhi kumele kube okungalungile. Mhlawumbe Inkosi eyodwa noma ngaphezulu zasePheresiya zenziwa kabili yizazi-mlando zamaGrikhi ngephutha, zadida leyo nkosi efanayo lapho kukhulunywa ngaphansi kwegama lesihlalo sobukhosi elihlukile, noma ukwandisa umlando wayo wamaGrikhi ngenxa yezizathu zenkulumo-ze. Isibonelo esinokwenzeka sokuphindwa kabili singase sibe ngu-Artaxerxes I (41) = (36) kaDarius I.
 • Akufanele kube nesidingo sezimpinda ezingafinyeleleki zika-Alexander waseGrisi noma izimpinda zikaJohanan noJaddua abakhonza njengabapristi abakhulu njengoba izixazululo ezikhona zezwe nezenkolo zifuna. Lokhu kubalulekile njengoba bungekho ubufakazi bomlando kubantu abangaphezu koyedwa kunoma ngubani walaba bantu ababizwa ngamagama.

Ukuhlola ikhambi eliphakanyisiwe kuzobandakanya ukubheka yonke impikiswano ephakanyiswe ezingxenyeni 1 no-2 futhi ubone ukuthi (a) isixazululo esihlongozwayo manje sesinengqondo futhi siyasebenza (b) uma kukhona ubufakazi obengeziwe obungaxhasa lesi siphetho.

1.      Iminyaka kaMoridekayi no-Esteri, Isixazululo

Ukuzalwa

Uma siqonda u-Esteri 2: 5-6 ukuthi uMoridekayi wathunjwa kanye noJehoyakini, lokhu kwakuyiminyaka eyi-11 ngaphambi kokubhujiswa kweJerusalema. Kufanele futhi simvumele ubuncane beminyaka eyi-1 yobudala.

1st Unyaka kaKoresi

Isikhathi esiphakathi kokubhujiswa kweJerusalema ngonyaka we-11th unyaka kaZedekiya futhi ukuwa kweBabiloni kuKoresi kwakuyiminyaka engama-48.

Kuqondakala ukuthi uKoresi ubuse iminyaka engu-9 phezu kweBabiloni, futhi indodana yakhe uCambyses eminye iminyaka engu-8.

7th Unyaka ka-Ahashiveroshi

UMoridekayi ukhulunywa njengenxusa lamaJuda kanye noZerubabele nguJosephus ngabo-6th - 7th unyaka kaDariyu.[i] Ukube uDariyu wayengu-Ahashiveroshi, lokho bekungachaza ukuthi u-Esiteri waqashelwa kanjani yilabo ababefuna ukumiselela uVashti kwabangu-6th unyaka ka-Ahashiveroshi ngokuka-Esteri 2: 16.

Uma u-Ahashiveroshi enguDariyu Omkhulu, khona-ke uMoridekayi wayezoba neminyaka engama-84 ubudala. Ngenkathi lokhu kudala kakhulu lokhu kungenzeka.

12th Unyaka ka-Ahashiveroshi

Njengoba kukhulunywa ngaye kokugcina kwabangu-12th Unyaka ka-Ahashiveroshi lokhu kungasho ukuthi wafika eminyakeni engama-89. Iminyaka emnandi yalezi zikhathi, kepha akunakwenzeka. Lokhu kwehluka ngemibono ekhona manje phakathi kwezazi zezenkolo nezenkolo ukuthi uXerxes wayengu-Ahashiveroshi lokho kungasho ukuthi kwakufanele abe neminyaka eyi-125 ngalo nyaka.

Kodwa-ke, kunenkinga ngalesi sixazululo ngoba lokhu kuzokwenza ukuthi uMoridekayi abe neminyaka engama-84 lapho u-Esteri eshada noDariyu / Ahashiveroshi / u-Aritahishashita ngesixazululo esinikezwe. Njengoba ayengumzala kaMoridekayi futhi enesikhala seminyaka engama-30 (okungeke kwenzeke, kodwa phakathi kwezimo okungenzeka) wayezoba mdala kakhulu eneminyaka engama-54 ubudala ukuba abhekwe njengomncane futhi emuhle ngokubonakala (u-Esteri 2: 7).

Ngakho-ke, kudinga okunye ukubheka ngokucophelela ku-Esteri 2: 5-6. Indima ifundeka kanjena: ithi “Umuntu othile, umJuda, wayekhona esigodlweni saseShushani, igama lakhe kwakunguMoridekayi indodana kaJayire, indodana kaShimei, indodana kaKishi, umBenjamini, owayethunjelwe eJerusalema kanye abantu ababedingisiwe abathunjwa kanye noJekonia inkosi yakwaJuda uNebukadinesari inkosi yaseBabele abathumba. Waba ngumnakekeli kaHadasa, lowo ngu-Esteri, indodakazi yomfowabo kayise,…. Ekufeni kukayise nonina uMoridekayi wayithatha yaba yindodakazi yakhe.

Lokhu kubuye kuqondwe ukuthi "ubani" ubhekise kuKishi, ukhokho omkhulu kaMoridekayi njengowayiswa ekudingisweni esuka eJerusalema nokuthi incazelo ichaza uhlu lwezizukulwane zikaMoridekayi. Kuyathakazelisa ukuthi i-BibleHub Hebrew Interlinear ifundeka ngale ndlela (ngokwezwi nezwi, ngokulandelana kwamagama esiHeberu) “KwakunomJuda othile eShushani inkosi yaseKhanani, ogama lakhe lalinguMoridekayi indodana kaJayire, indodana kaShimeyi, indodana kaKishi, owakwaBenjamini, naye owayethunjiwe eJerusalema kanye nabathunjwa ababethunjiwe nenkosi uJekonia. KwaJuda owayethume uNebukadinesari inkosi yaseBabele. Igama eliboniswe ngokuthi “[Kish]” lithi "i-WHO"  futhi umhumushi wesiHeberu uyakuqonda ukuthi kubhekiselwa kuKishi kunoMoridekayi.

Ukube bekunjalo, iqiniso lokuthi uMoridekayi kukhulunywa ngaye ebuyela kwaJuda nabanye ababuyayo ngokusho kukaEzra 2: 2 lakhombisa ukuthi cishe wayeneminyaka engama-20 ubudala.

Noma kunalesi simo sokucabanga wayezobe eneminyaka engu-81 (20 + 9 +8 + 1 + 36 +7) ngabangu-7th unyaka kaXerxes ngokokulandelana kwezikhathi zezwe (owaziwa kakhulu njengo-Ahasuwerusi ku-Esteri) yingakho u-Esteri ezobe esemdala kakhulu. Kodwa-ke, ngesisombululo esihlongozwayo wayezoba (20 + 9 + 8 + 1 + 7) = iminyaka engu-45 ubudala. Uma u-Esteri wayemncane ngeminyaka engama-20 kuya kwengama-25, kungenzeka ukuthi wayezoba neminyaka engama-20 kuye kwengama-25 ubudala, iminyaka efanelekile yokukhethwa njengomfazi ongaba uDariyu.

Kodwa-ke, noma ngaphansi kwesisombululo esaphakanyisiwe, uXerxes engumbusi osebenza naye kuDarius iminyaka engu-16, ukuhlonza okuvamile kukaXerxes njengo-Ahashiveroshi kusazoshiya u-Esteri eneminyaka engama-41 ubudala kuXerxes 7th unyaka (uma simzalela ama-3rd Unyaka kaKoresi). Ngisho nokuvumela igebe elingalingani ngeminyaka engama-30 phakathi kukamzala wakhe uMoridekayi no-Esteri kwakuzomshiya eneminyaka engama-31 ubudala.  

Ingabe bukhona ubufakazi bukaMoridekayi embhalweni we-cuneiform? Yebo ikhona.

Igama elithi "Mar-duk-ka" (igama elifanayo laseBabiloni likaMoridekayi) litholakala ngokuthi "umphathi wezokuphatha [Ii] owayesebenza ngaphansi kukaDarius I okungenani kusukela eminyakeni yakhe kuya kwengu-17 kuya ku-32, isikhathi esifanayo leso silindele ukuthola uMordekayi asebenzela ukuphatha kwamaPheresiya ngokulandisa kweBhayibheli. [Iii]. UMardukka wayeyisikhulu esiphakeme esenza eminye imisebenzi njenge-accountant: UMardukka umgcini we-accountant [i-marriš] uyitholile (R140)[Iv]; UHirirukka wabhala (ithebhulethi), irisidi evela kuMardukka ayithola (PT 1), nombhali wasebukhosini. Izibhebhe ezimbili zifakazela ukuthi uMardukka wayengumphathi obalulekile wezokuphatha hhayi nje isikhulu seNdlu KaDariusi. Isibonelo, isikhulu esiphezulu sabhala: Tshela uMardukka, uMirinza ukhulume kanjena (PF 1858) nakwesinye isibhebhe (u-Amherst 258) uMardukka uchazwa njengomhumushi nombhali wasebukhosini (sepīru) onamathele kubabusi baka-Uštanu, umbusi waseBabiloni nase Beyond uMfula. ” [V]

Isixazululo: Yebo.

2.      Iminyaka ka-Ezra, Isixazululo

Ukuzalwa

Njengoba uSeraya (uyise kaEzra) abulawa uNebukadinesari ngokushesha nje emva kokubhujiswa kweJerusalema, lokhu kusho ukuthi u-Ezra wayezelwe ngaphambi kwalesosikhathi,th unyaka kaSedekiya, 18th U-Regnal Year kaNebukadinesari. Ngezinhloso zokuhlola esizocabanga ngalesi sikhathi u-Ezra wayeneminyaka eyi-1.

1st Unyaka kaKoresi

Isikhathi esiphakathi kokubhujiswa kweJerusalema ngonyaka we-11th unyaka kaZedekiya futhi ukuwa kweBabiloni kuKoresi kwakuyiminyaka engama-48.[vi]

7th Unyaka ka-Aritahishashita

Ngaphansi kwezikhathi ezijwayelekile, isikhathi kusukela ekuweni kweBabiloni kuya kuKoresi kuya kwele-7th unyaka wokubusa kuka-Aritahishashita (I), uqukethe okulandelayo: uKoresi, iminyaka engu-9, + amaCambyses, iminyaka engu-8, + uDariyu Omkhulu I, iminyaka engama-36, + uXerxes, iminyaka engama-21 + u-Aritahishashita I, iminyaka engu-7. Lokhu (1 + 48 + 9 + 8 + 36 + 21 + 7) kuthatha iminyaka eyi-130, iminyaka engenakubonwa.

Uma u-Artaxerxes wombhalo (uNehemiya 12) wayekhuluma ngeNkosi eyaziwa ngokuthi uDariyu Omkhulu[vii], kungaba ngu-1 + 48 + 9 + 8 + 7 = 73 ngokuqinisekile okungenzeka.

Unyaka wama-20 ka-Aritahishashita

Ngaphezu kwalokho uNehemiya 12: 26-27,31-33 unikeza isikhombo sokugcina ku-Ezra futhi ukhombisa u-Ezra ekunikezelweni kodonga lwaseJerusalemath Unyaka ka-Aritahishashita. Ngaphansi kwezikhathi ezijwayelekile lokhu kudlulisela iminyaka yakhe eyi-130 kuye eminyakeni eyi-143 engenakwenzeka.

Uma u-Artaxerxes kaNehemiya 12 kwakunguDarius Omkhulu[viii] ngokwesisombululo esaphakanyisiwe, kuzoba iminyaka engama-73 + 13 = iminyaka engama-86, okucishe kube ngaphakathi kwemingcele yokuthola ithuba.

Isixazululo: Yebo

3.      Iminyaka kaNehemiya, Isixazululo

Ukuwa kweBabiloni kuKoresi

U-Ezra 2: 2 uqukethe okokuqala uNehemiya lapho elandisa ngalabo abashiya iBhabhiloni babuyela kwaJuda. Ukhulunywa ngokubambisana noZerubabele, uJeshua, noMoridekayi phakathi kwabanye. UNehemiya 7: 7 ucishe afane no-Ezra 2: 2. Kungenzeka futhi ukuthi wayengumncane ngalesi sikhathi, ngoba bonke labo okukhulunywa ngaye futhi babekhulile futhi bonke kungenzeka ukuthi bebengaphezu kweminyaka engama-30 ubudala. Ngokucabanga, ngakho-ke, singabeka uNehemiya ubudala beminyaka engama-20 ekuweni kweBabiloni kuKoresi, kodwa kungenzeka kube iminyaka eyi-10 noma ngaphezulu, ephakeme.

Unyaka wama-20 ka-Aritahishashita

KuNehemiya 12: 26-27, uNehemiya ubizwa njengoMbusi ezinsukwini zikaJoyakimi indodana kaJeshua [owayekhonza njengomPristi Ophakeme] no-Ezra. Lokhu kwakunesikhathi sokuvulwa kodonga lwaseJerusalema. Lokhu kwakungu-20th Unyaka ka-Aritahishashita ngokusho kukaNehemiya 1: 1 noNehemiya 2: 1. Uma samukela ukuthi uDariyu I ubizwa nangokuthi u-Artaxerxes kusuka ku-Ezra 7 kuye phambili naku-Nehemiah (ikakhulukazi kusuka ku-7 wakheth unyaka wokubusa), ngaphansi kwalesi sixazululo, isikhathi sesikhathi sikaNehemiya siba nengqondo. Ngaphambi kokuwa kweBabiloni, ubuncane beminyaka engama-20, + uKoresi, iminyaka eyi-9, + uCambyses, iminyaka eyi-8, + uDariyu Omkhulu I noma u-Aritahishashita, unyaka wama-20. Ngakho-ke ama-20 + 9 + 8 + 20 = iminyaka engama-57 ubudala.

32nd Unyaka ka-Aritahishashita

UNehemiya 13: 6 ube eseqopha ukuthi uNehemiya wayebuyele ekukhonzeni inkosi kwabangu-32nd Unyaka ka-Aritahishashita, inkosi yaseBabiloni, ngemuva kokusebenza iminyaka eyi-12 njengoMbusi. Ngalesi sikhathi, wayesazokuba ngu-69 kuphela, nakanjani kungenzeka. Ukulandisa kuthi ngemuva kwesikhashana wabuyela eJerusalema ukuyolungisa udaba lokuthi uThobiya umAmoni avunyelwe ukuba nehholo lokudlela elikhulu ethempelini ngu-Eliyashibi umPristi Ophakeme.

Ngakho-ke, sineminyaka yobudala bukaNehemiya ngokwesisombululo njenge-57 + 12 +? = Iminyaka engama-69 +. Noma ngabe lokhu kwaba yiminyaka engu-5 ngokuhamba kwesikhathi, usazoba neminyaka engama-74. Lokhu kunengqondo impela.

Isixazululo: Yebo

 

4.      "Amaviki awu-7 futhi amaviki angama-62", Isixazululo

Ungakhumbula ukuthi ngaphansi kwesixazululo esamukelwa ngokuvamile, lokhu kuhlukana kube ama-7 x 7 kanye nama-62 x7 kubonakala kungenakufanelana noma ukugcwaliseka okungenzeka. Kuyamangaza-ke nokho ukuthi, uma sithatha ukuqonda kukaEzra 6:14 ngokuthi “Dariyu, yebo u-Aritahishashita”[ix] futhi ngenxa yalokho, i-Artaxerxes kaEzra 7 kuqhubeke futhi incwadi kaNehemiya manje iqondwa ngokuthi uDariyu (I)[X] ke iminyaka engama-49 izosithatha kuKoresi 1st unyaka olandelayo: uKoresi iminyaka engu-9 + iminyaka engu-8 uCambyses + iminyaka engu-Darius engu-32 = 49.

Manje umbuzo uwukuthi, ngabe kukhona okubalulekile okwenzekile kuma-32nd Unyaka kaDariyasi (I)?

UNehemiya wayekade enguMbusi wakwaJuda iminyaka eyi-12, kwabangu-20th unyaka ka-Aritahishashita / uDariyu. Umsebenzi wakhe wokuqala ukwengamela ukwakhiwa kabusha kwezindonga zaseJerusalema. Ngokulandelayo, wabheka ukumiswa kabusha kweJerusalema njengedolobha elingahleleka. Ekugcineni, kwabangu-32nd unyaka ka-Aritahishashita washiya uJuda wabuyela emsebenzini weNkosi.

UNehemiya 7: 4 ukhombisa ukuthi kwakungekho zindlu noma zimbalwa kakhulu ezazakhiwe ngaphakathi kweJerusalema kuze kube ngemuva kokwakhiwa kabusha kwezindonga okwakwenziwa kuzoth unyaka ka-Aritahishashita (noma uDarius I). UNehemiya 11 ukhombisa inkatho eyenzelwa ukugcwala iJerusalema ngemuva kokwakhiwa kabusha kwezindonga. Lokhu bekungadingeki ukube iJerusalema lase linezindlu ezanele futhi selivele linabantu abaningi.

Lokhu kuzoba yisikhathi sezikhathi ezingama-7 ezikhulunywa ngaso esiprofethweni esikuDaniel 7: 9-24. Bekuzohambisana nesikhathi nesikhathi nesiprofetho sikaDaniel 27: 9bUzobuya futhi azokwakhiwa kabusha, ngesigcawu sesigcawu nomfula, kepha ngezikhathi zobunzima bezikhathi. ” Lezo zikhathi zezikhathi zingaqondanisa nokukodwa kokuthathu:

 1. Isikhathi esiphelele seminyaka engama-49 kusukela ekuweni kweBabiloni kuya kwabangu-32nd U-Artaxerxes / Darius, okwenza umqondo ogcwele futhi omuhle kakhulu.
 2. Okunye okungenzeka kusuka ekuqedweni wokwakhiwa kabusha kwethempeli kwabayi-6th unyaka kaDariyu / u-Aritahishashita kuya kwabangu-32nd Unyaka ka-Aritahishashita / uDariyu
 3. Isikhathi esingalindeleki futhi esifushane kakhulu kusuka ku-20th kuya ku-32nd ngonyaka ka U-Aritahishashita ngesikhathi uNehemiya enguMbusi futhi engamela ukuvuselelwa kwezindonga zaseJerusalema nokwanda kwezindlu nabantu ngaphakathi kweJerusalema.

Ngokwenza kanjalo bazofikisa iminyaka eyisikhombisa (iminyaka engama-7) esiphethweni esifanelekile ngaphansi kwesimo sokuthi uDariyu I wayengu-Aritahishashita wezehlakalo zakamuva zikaEzra 49 kuqhubeke nezehlakalo zikaNehemiya.

Isixazululo: Yebo

5. Ukuqonda uDaniel 11: 1-2, Isixazululo

Mhlawumbe indlela elula yokuthola isisombululo ukuthola ukuthi ngubani owayeyinkosi ecebile yasePheresiya?

Kusuka kumaphi amarekhodi asindile lokhu kubonakala sengathi kwakungu-Xerxes. UDarius Omkhulu, uyise wayesungule intela ejwayelekile futhi wazakhela umcebo omkhulu. Ama-Xerxes aqhubeka nalokhu naku-6th unyaka wokubusa kwakhe wethula umkhankaso omkhulu wokulwa nePheresiya. Lokhu kwathatha iminyaka emibili, yize ubutha buqhubeka eminye iminyaka eyi-10. Lokhu kufana nencazelo ekuDaniel 11: 2owesine uyoqongelela ingcebo enkulu kunabo bonke abanye. Futhi lapho nje esenamandla emnothweni wakhe, uyovusa konke ukumelana nombuso waseGrisi. ”

Lokhu bekuyosho ukuthi amakhosi amathathu asele kuzodingeka akhonjwe uCambyses II, uBardiya / Smerdis noDarius the Great.

Ngakho-ke uXerxes wayezoba yinkosi yokugcina yasePheresiya njengoba abanye besho? Akukho lutho embhalweni wesiHeberu obeka umkhawulo weKhosi kumane. UDaniel wamane watshelwa ukuthi ngemuva kukaKoresi kuzobe sekuvela amanye amaKhosi amathathu bese kuthi owesine abe yisicebi futhi abesevusa bonke ukumelana noMbuso waseGrisi. Umbhalo awusho futhi usho ukuthi kwakungeke kube khona okwesihlanu (ngokwezwe okwaziwa njengo-Artaxerxes I) futhi yiNkosi yesithupha (eyaziwa ngokuthi uDarius II), ukuthi nje ayivelwanga njengengxenye yalokhu kulandisa ngoba akubalulekile.

Ngokusho kwesazi-mlando esingumGrikhi u-Arrian (obhala futhi akhonze uMbuso WaseRoma) U-Alexander wayefuna ukunqoba iPheresiya njengesenzo sokuziphindisela ebubini obudala. U-Alexander ukhuluma kanjena encwadini yakhe eya kuDarius ethi:

“Okhokho bakho beza eMakedoniya nakwamanye amazwe aseGreece, basiphatha gadalala, ngaphandle kokulimala thina. Mina, ngithe ngibe ngibe ngumkhuzi nenduna yamaGrikhi, sengifisa ukuziphindiselela kumaPheresiya, ngawelela e-Asiya, ubutha buqala ngawe ”.[xi]

Ngaphansi kwesixazululo sethu obekungaba yiminyaka engama-60-61 ngaphambili. Lokhu kufushane ngokwanele ukuthi izinkumbulo zezehlakalo ziphinde zilandiswe ngamaGreek ku-Alexander. Ngaphansi kwezikhathi zokubala zezwe ezikhona manje lesi sikhathi bekuzoba ngaphezu kweminyaka engama-135, futhi ngenxa yalokho izinkumbulo beziyobe zidlulile ezizukulwaneni ngezizukulwane.

Isixazululo: Yebo

 

Sizoqhubeka ngokuhlola izixazululo zezinkinga ezivelele engxenyeni elandelayo, ingxenye 7 yochungechunge lwethu.

 

 

[i] http://www.ultimatebiblereferencelibrary.com/Complete_Works_of_Josephus.pdf  UJosephus, i-Antiquities of the Jewish, Incwadi XI, Isahluko 4 v 9

[Ii] I-RT HALLOCK- Amathebhulethi wePersepolis Forication ku: Oriental Institute Publisher 92 (Chicago Press, 1969), iphe. 102,138,165,178,233,248,286,340,353,441,489,511,725. https://oi.uchicago.edu/sites/oi.uchicago.edu/files/uploads/shared/docs/oip92.pdf

[Iii] I-GG CAMERON- Amathebulethi Wezezimali wasePersepolis e: Oriental Institute Publisher 65 (The University of Chicago Press, 1948), k. 83. https://oi.uchicago.edu/research/publications/oip/oip-65-persepolis-treasury-tablets

[Iv] IJE CHARLES; I-MW STOLPER - Amatheksthi Wokuqina Okuthengiswa Emhlanganweni Wokuqoqwa Kwe-Erlenmeyer e: Arta 2006 vol.1, iphe. 14-15, http://www.achemenet.com/pdf/arta/2006.001.Jones-Stolper.pdf

[V] P.BRIANT - Kusukela kuKoresi kuya ku-Alexander: Umlando Wombuso WasePheresiya Leiden 2002, Eisenbrauns, iphe. 260,509. https://delong.typepad.com/files/briant-cyrus.pdf

[vi] Bheka uchungechunge lwezihloko “Uhambo Lokuthola Isikhathi Sonke”. https://beroeans.net/2019/06/12/a-journey-of-discovery-through-time-an-introduction-part-1/

[vii] Ukuchaza okucacisa le nketho ngokwegama lamaKhosi kamuva kulolu chungechunge.

[viii] Ukuchaza okucacisa le nketho ngokwegama lamaKhosi kamuva kulolu chungechunge.

[ix] Bona lokhu kusetshenziswa kwe “waw” kuNehemiya 7: 2 'Hananiya, lowo nguHananiya umphathi' naku-Ezra 4:17 'Sanibonani, manje'.

[X] Incazelo evumela le nketho ngokwemagama amaKing ingemuva kwalo mbhalo.

[xi] http://www.gutenberg.org/files/46976/46976-h/46976-h.htm#Page_111 

UTadua

Imibhalo kaTadua.
  1
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x