"Uzofika yonke indawo kuze kube sekupheleni kwakhe, futhi ngeke abe umsizi wakhe." Daniyeli 11:45

[Isifundo 20 kusuka ku-ws 05/20 kk.12 Julayi 13 - Julayi 19, 2020]

Impendulo elula ngu-NO-ONE.

Sicela ubheke le ndatshana ebheka Isiprofetho SikaDaniel 11 noDaniel 12, esimweni sayo esingokwebhayibheli nesomlando ngaphandle kwendaba ebekiwe.

https://beroeans.net/2020/07/04/the-king-of-the-north-and-the-king-of-the-south/

Le ndatshana yeSifundo Se-Nqabayokulinda ayijulile ngemininingwane, kepha sizogqamisa amaphuzu ambalwa.

Isigaba 1 siqala nge “SINobufakazi obuningi kunanini ngaphambili ukuthi siphila ekupheleni kwezinsuku zokugcina zalesi simiso sezinto”. Kodwa-ke, le ndatshana yokufunda yehluleka ukunikeza noma ibuphi lobu bufakazi. (Mhlamunye babhekisisa i-athikili engafundwanga ngaphambi kwendatshana yokufunda enesihloko esithi "Amakhosi Wokuncintisana Esikhathini Sokuphela).

Le ndatshana yokufunda iqukethe incazelo eyengeziwe yokuqagela kaDaniel 11 esekelwe isimangalo esingenakuphikwa sokuthi iNhlangano ingabantu bakaNkulunkulu banamuhla nomzamo wokubopha kwesinye isiprofetho, uGogi wakwaMagogi, okhethwe njengesiprofetho sezikhathi zokugcina, ngaphandle kwanoma yikuphi isiphakamiso ngemibhalo ukuthi ukugcwaliseka kwayo kuzoba izinkulungwane zeminyaka kamuva.

 • Isizwe sakwa-Israyeli saba nokubonakaliswa okuyisimangaliso okuvela kuJehova eNtabeni iSinayi naseLwandle Olubomvu.
 • INhlangano ayikaze ibe nokubonakaliswa okuyisimangaliso okunje okuvela kuJehova, okungabeka ukukhethwa kwabo ngaphandle kokungabaza.

Phakathi kwabafowethu nodadewethu eminyakeni edlule, bekukhona ukuqagela okuningi ukuthi iKosi yasenyakatho izokhonjwa yiChina yiNhlangano.

Kodwa-ke, esigabeni 4 ngokusho kweNhlangano, kuthiwa yiRussia kanye nababambisene nayo. Ngani? Ngoba “INdikimba Ebusayo yahlonza iRussia nababambisani bayo njengenkosi yasenyakatho ”. Indikimba ebusayo isuse umazisi wayo ekutheni iRussia ivimbe umsebenzi wokushumayela ngoba ishushisa oFakazi, ngoba bancintisane nezembe lase-Anglo-Melika futhi ngoba bethi bayamzonda uJehova nabantu bakhe.

Lesi isitatimende esishanela ngaphandle kokucaciswa. Uhulumeni waseRussia kungenzeka ungabi inhlonipho enhle yohulumeni, kepha bukhona ubufakazi bokuthi uyamzonda uJehova, futhi kungaba okungalungile ukusho ukuthi bayabazonda oFakazi abawulalela umthetho. Kodwa-ke, babheka izimfundiso zeNhlangano njengosongo enhlalakahleni yezakhamizi zabo yingakho bezivimbele njengezishoshovu.

Ngokuhlangene ngokwesigaba 9 “ukungena ezweni lokuhlobisa”Kungukushushiswa koFakazi baseRussia. “Ngaphezu kwalokho, wathumba ihhovisi lethu legatsha eRussia kanye namaHholo OMbuso namaHholo Omhlangano. Ngemuva kwalezi zenzo, ngonyaka ka-2018 iNdikimba Ebusayo yahlonza iRussia nababambisani bayo njengenkosi yasenyakatho. ”

Isigaba 14 siveza ukuthi uGogi wezwe lakwaMagogi uzokwethula ukuhlasela kungekudala enhlanganweni (njengoba ethi bangabantu bakaNkulunkulu abakhethiwe).

UGogi wakwaMagogi

Ungaphendula kanjani? NguGogi wakwaMagogi

 • Russia [i]
 • Umsuka Wenkosi yamademoni [Ii]
 • 8thIdemoni Prince [Iii]
 • USathane uDeveli [Iv]
 • Umfelandawonye wezizwe [V]

UGogi wakwaMagogi ubengobonke ubunikazi abahlukene aba-5, okuvunyelwe ngezikhathi ezahlukahlukene, ngokusho kwenhlangano. UGog weMagog uthe yiRussia ngonyaka we-1880, kanti ukuqonda kwamanje kungumbumbano wezizwe (2015). Ngisho nangaphambi kokuthi ngivuke emangeni engangifundiswa, angikaze ngiqonde ukuthi uGogi wakwaMagogi angaba kanjani nguSathane uDeveli, imfundiso yeminyaka engu-50 eyedlule.

Ingabe uJehova uguqula umqondo wakhe kakhulu futhi axhumana naye njalo? UThithu 1: 2 uthi “UNkulunkulu, ongaqambi amanga”. Ukunikeza omazisi abahlukene aba-5 kusho ukuthi uma umuntu elungile-ke bekungamanga noma ungazazi iphutha kwezinye izikhathi ezi-4. Ngakho-ke lezi zimfundiso zingavela kanjani kuNkulunkulu? Ngokusobala, izimfundiso zabantu ngaphandle ugqozi.

Kwakunjani uMagogi?

IMagogi kwakuyindawo maphakathi neTurkey ezikhathini zasendulo. Kwaqanjwa igama lomuntu wangempela. Lapho sihlola isigaba kuHezekeli 38, sithola amaphuzu alandelayo athakazelisayo.

 • UHezekeli 38: 1-2 ukhuluma ngoGogi wezwe lakwaMagogi, kepha uqaphele ukuthi ungubani: “Isikhulu esiyinhloko sikaMesheki noTubhali”(Hezekeli 38: 3). Lawa kwakungamabili emadodana kaJafete, njengoMagogi.
 • Futhi, kuHezekeli 38: 6, kuyafunda, “UGomere nayo yonke imikhosi yawo, indlu kaTogarma yezingcezu ezikude kakhulu zasenyakatho” kuthiwa. UTogarma wayeyindodana kaGomere, izibulo likaJafete.
 • Amavesi ambalwa kamuva uHezekeli 38:13 ukhuluma “Abathengisi baseTharishishi” indodana kaJavani indodana kaJafete.
 • Ngakho-ke, ngalesi sisekelo, njengoba uGogi ongokoqobo wakwaMagogi wayehlala kakhulu ngaphambi kukaHezekeli, kungenzeka kube yisihloko esisetshenziselwa ukukhombisa umbusi wangempela ovela kule ndawo. Kwakungeyena uSathane noma omunye umuntu noma into ethize njengoba abanye beyihumushile le ndima.
 • UMagogi, noMesheki, noThubali, noGomere, noTogarma, noTarshishi bonke babengamadodana noma abazukulu bakaJafete. (Bheka uGenesise 10: 3-5).

Ngaphezu kwalokho, izindawo ababehlala kuzo zaqanjwa ngabo.

Isikhathi eside emva kokufa kuka-Alexander the Great, uhlu lwamakhosi amaSeleucid lwabusa le ndawo yaseTurkey, futhi ayengamaKhosi amaningi aseNyakatho abikezelwa kuDaniel. U-Antiochus IV wayengomunye walaba abangena ngonyaka ka-168 BC futhi waqothula iJudiya neThempeli.

UHezekeli 38: 10-12 ukhuluma ngakho "Ngabe uzofika ukuthola impango enkulu?" U-Antiochus IV wanikela ngezingulube e-altare leThempeli futhi wenqabela ukukhulekelwa kwamaJuda. Wathatha nayo yonke ingcebo yethempeli eyayibuyisiwe eBhabheli. Lokhu kwamthukuthelisa ukuvukela kwamaMaccabee. Kuyo amaMaccabee afaka amaJuda amaHellenised njengengxenye yomzamo wawo wokubuyisa lokho ababekubheka njengokukhulekela kweqiniso. Basebenzisa namaqhinga okuvukela umbuso wamabutho ka-Antiochus esifundeni sezintaba saseJudiya.

UHezekeli 38:18 ukhuluma nge “Umhlaba ka-Israyeli”. UHezekeli 38:21 uthi,ngizombizela inkemba kuso sonke isifunda sami sezintaba. ” (Bheka futhi uHezekeli 39: 4). AmaMaccabee alwa umkhankaso wabashokobezi eJudiya ezintabeni ngokumelene no-Antiochus IV. Kuyaqhubeka ke ukuthi, “Inkemba yalowo nalowo iyomelana nomfowabo”. Kwakukhona futhi ukungqubuzana phakathi kwamaMaccabee namaJuda amaHellenistic. Ingabe lokhu kwakuwukugcwaliseka kwesiprofetho? Ngokucatshangelwa ukuthi amaJuda ayexabana ngokusobala kungenzeka. Ngeke sibe semagqabini, noma kunjalo, futhi akufanele sikusebenzise njengesifaniso ukusisebenzisa nanamuhla, ngoba nje sifisa ukuba kube njalo, njengoba iNhlangano namanye amaqembu obuKristu enza. Ngempela akulungile ukuthi lesi siprofetho sithi sigcwaliseka esikhathini esizayo ngaphandle kwesizathu esihle.

Isigaba 17 sithi “(Funda uDanyeli 12: 1.) Kusho ukuthini leli vesi? UMikayeli elinye igama leNkosi yethu ebusayo, uKristu Jesu. Ubelokhu 'emela' abantu bakaNkulunkulu kusukela ngo-1914 kumiswa uMbuso wakhe emazulwini. ”

Yebo, lokho kungubufakazi obugcwele obanikezwa uMikayeli ngokuba uJesu Kristu. Kungenzeka noma angabi yikho, kodwa ngokuqinisekile ukusekelwa okuthile kufanele kunikezwe ekuqondeni okunikeziwe. Akufanele kube 'lokhu ukuqonda kweNhlangano; lokhu kungenxa yokuthi sisho kanjalo '. Kepha okunye mayelana nesimangalo sokuthi "Ubelokhu 'emelela' abantu bakaNkulunkulu kusukela ngo-1914 ” nini abukho ubufakazi obunikezwayo bokuthi uJesu ukugcwalise kanjani lokho.

Ngokuqondene nezinye iziphetho zombhalo we-Nqabayokulinda, zonke ziyawa noma zime ngalemibuzo emithathu elandelayo:

 1. Ngabe sinasisekelo sini sokucabanga ukuthi isiprofetho sikaDaniel sasisebenza ngaphezu kwesizwe sakwa-Israyeli, okungukuthi kubantu bakaNkulunkulu namuhla?
 2. Yibuphi ubufakazi obukhona bokuthi uNkulunkulu unabantu ababonakalayo namuhla, hhayi kuphela abantu abamukelekayo?
 3. Kunabuphi ubufakazi bokuthi oFakazi BakaJehova namuhla kufanele baziwa njengabantu bakaNkulunkulu namuhla?

Futhi, uma singeke sinikeze ubufakazi bombuzo 1 khona-ke umbuzo 2 ngumbuzo oyisimungulu. Ngokunjalo-ke, uma kungekho bufakazi bombuzo 2,-ke umbuzo 3 ngumbuzo oyisimungulu.

[i] I-WT 1880 Juni p107

[Ii] I-WT 1932 6 / 15 p179 par. I-7

[Iii] I-WT 1953 10 / 1 par. I-6

[Iv] I-WT 1954 12 / 1 p733 par. I-22

[V] I-WT 2015 5 / 15 pp29-30

UTadua

Imibhalo kaTadua.
  7
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x