Sanibonani nonke. Bengilokhu ngithola ama-imeyili namazwana abuza ukuthi kwenzekeni kula mavidiyo. Impendulo ilula impela. Bengigula, ngakho-ke umkhiqizo awusasebenzi. Ngingcono manje. Ungakhathazeki. Kwakungeyona i-COVID-19, icala nje leShingles. Ngokusobala, nganginomkhuhlane wezinkukhu ngisemncane futhi igciwane belifihlekile ohlelweni lwami sonke lesi sikhathi lilinde ithuba lokuhlasela. Kumele ngivume ukuthi kokubi kakhulu, ubuso bami babukeka buwumbono - ngathi kade ngaphetha ngokungeyikho empini yebha.

Njengamanje, ngingedwa, ngimi ngaphandle kulezi zindawo ezinhle, ngoba bekufanele ngiphume endlini. Njengoba ngingedwa, ngizokhumula imaski yami yobuso.

Bengikhathazeke kancane ngezinto ezithile isikhashana. Ukukhathazeka kwami ​​kungabantwana bakaNkulunkulu. Uma ungumKristu — ngiqonde ukuthi ungumKristu wangempela, hhayi ngegama kuphela, kodwa ngenhloso — uma ungumKristu wangempela, khona-ke ukukhathalela kwakho umzimba kaKristu, ibandla labakhethiweyo.

Sinikezwe ithuba lokubusa noKristu futhi sibe yizindlela lapho izinkinga zomhlaba — hhayi lezo zomphakathi wethu kuphela, hhayi lezo zezwe lethu noma uhlanga oluthile, impela, hhayi ngisho nezomhlaba kuphela , kepha izinkinga zesintu kusukela ekuqaleni kwesikhathi — sinikezwa zona ukuba zibe yindlela yokulungiswa kwawo wonke umlando wesintu owehlulekile nobuhlungu.

Kungaba khona ukushaya okuphezulu? Ngabe ikhona into le enikezwa yile mpilo ebaluleke kakhulu?

Sidinga ukholo ukuze sikubone lokho. Ukholo lusenza sikwazi ukubona okungabonakali. Ukholo lusivumela ukuba sinqobe lokho okuphambi kwamehlo ethu nokuthi yini engabonakala ibaluleke kakhulu okwamanje. Ukholo lusivumela ukuthi sibeke izinto ezinjalo ngombono; ukuzibona njengeziphazamiso ezingenamqondo njengoba zinjalo.

Ekuqaleni, uDeveli wabeka isisekelo sezwe lenkohliso; umhlaba owakhiwe ngamanga. UJesu wambiza ngoyise wamanga, futhi muva nje amanga abonakala ekhula ngamandla. Kunamawebhusayithi alandelela amanga akhulunywa osopolitiki kanti amanye awo abalelwa ezinkulungwaneni, nokho la madoda amukelwa futhi ahlonishwa abaningi. Njengabathandi beqiniso, singashukumiseleka ukuba senze okuthile ngokumelene nezinto ezinjalo, kodwa lokho kuwugibe.

Noma yini esisiphazamisa ekuthumeleni kwethu ukwenza abafundi futhi sishumayele izindaba ezinhle zikaKristu sidlala ezandleni zomubi.

Ngenkathi uSathane eqala ukukhohlisa, uBaba wethu waseZulwini washo isiprofetho echaza ukuthi kuzoba nemigqa emibili yozalo, owodwa kaSathane nomunye wowesifazane. Inzalo yowesifazane ekugcineni yayizobhubhisa uSathane, ngakho ungacabanga kahle ukuthi kungani eye wakhathazeka ngokweqile ngokwenza konke okusemandleni akhe ukubhubhisa leyo mbewu. Njengoba engenakukuqeda ngokushaya okuqondile, uzama ukukudukisa; ukuyiphazamisa emsebenzini wayo weqiniso.

Masingadlali ezandleni zakhe.

Kunezinkulungwane zethu lapho ezisakazekile ngokuzama ukuthola indlela yethu yokuphuma enkolweni yamanga singene enkululekweni kaKristu. Kwesinye isikhathi singalahlekelwa indlela yethu. Njengoba sesibe ngaphansi kwesithupha samadoda isikhathi eside, siyasola noma yiliphi igunya. Abanye baye basuka ekuthembekeni okuphelele kwabesilisa kuye kokunye lapho bezimisele ukukholelwa noma iyiphi inkolelo-mbono inqobo nje uma kungabaza labo abasezikhundleni zegunya.

Ngabe ucabanga ukuthi uSathane uyakhathalela? Cha. Konke anendaba nakho ukuthi siphazanyiswa ekuthunyweni kwethu okuyinhloko.

Mhlawumbe sibona iwebhsayithi ebonakala inikela ubufakazi obuthembekile bokuthi imililo yasendle eCalifornia ibangelwe nguhulumeni esebenzisa izikhali ze-particle beam, bese sigxumela kuleyo nqola yeqembu. Noma mhlawumbe sibona imicikilisho — imigwaqo efingqiwe - eshiywe yinjinini yejet iqeda futhi sikholwe ukuthi uhulumeni uhlwanyela umoya ngamakhemikhali. Inani elimangazayo labantu selamukele isimangalo sokuthi umhlaba uyisicaba nokuthi iNasa ikulo uzungu.

Ibhayibheli lithi kuzaga 14: 15, "Umuntu ongasho lutho uyakholelwa kuwo wonke amazwi, kepha oqondileyo uyacabanga isinyathelo ngasinye."

Ngeke ngichithe isikhathi ngifakazela ukuthi ngayinye yalezi zindaba ingumbombayi, ngoba ungazenzela ngokwakho kalula. Amandla okuqinisekisa iqiniso noma amanga wanoma isiphi isimangalo asesandleni sakho. Ngakho-ke kungani abanye bekhetha ukukholelwa nje kunokwenza umzamo wokuzihlolela izinto. Akukhona yini lokho okusenze sachitha isikhathi esiningi ekukholweni kwethu kwangaphambilini: ukuzimisela ukukholwa nje ngaphandle kokuqinisekisa. Sithemba abantu ngokungaboni.

Ngisanda kubona okuthile kuFacebook okusho ukuthi i-coronavirus ayibulali njengoba sikhonjelwe ekukholweni, ukuthi inesilinganiso sokusinda esingu-99.9%. Lokho kusho ukuthi kuphela umuntu oyedwa kwabayinkulungwane ofayo ngayo. Lokho akubonakali kubi kangako, akunjalo? Umuntu owenza lokho okuthunyelwe uze wasinikeza nezibalo, ngakho-ke kubonakala kunokwethenjelwa uma nje - inqobo nje — singazenzi izibalo ngokwethu. Nginesiqiniseko sokuthi yilokho ayethembele kukho.

Umuntu owenza lokhu okuthunyelwe ufike kanjani kuleso sibalo? Ngokuhlukanisa inani labantu ababulewe yigciwane liqhathaniswa nabantu bonke bomhlaba. Yebo, uzosinda uma ungakaze ungenwe yigciwane kwasekuqaleni. Ngiqonde ukuthi, uma ubungabala ithuba lokufa ngesikhathi sokubeletha ngokufaka ekubaleni kwakho wonke amadoda emhlabeni, ungagcina unezinga elihle lokusinda.

Iphosta ye-Facebook iphonsele inselelo umfundi ukuthi abelane ngalolu lwazi, "uma unesibindi ngokwanele." Futhi kulele inkinga ngombono wami. Laba bantu basebenzisa ukungathembani okukhulayo egunyeni. Njengomunye woFakazi BakaJehova, ngangilithemba igunya lamadoda ayehola iNhlangano. Sengiyabona manje ukuthi ngikhashelwe yinhlangano. Ngiyazi ukuthi ohulumeni basidukisile, izinhlangano zisidukisile, amasonto asidukisile. Ngakho-ke, kungaba lula kakhulu kimi ukuthi ngingazethembi zonke iziphathimandla ezinjalo. Njengoba ngikhohliswe isikhathi eside futhi ngokuphelele, angifuni ukuphinde ngikhohliswe.

Kepha akusona isikhungo esasikhaphela, kungaba sezepolitiki, ezentengiso, noma ezenkolo. Bekungamadoda nje angemuva kwawo. Amanye amadoda afuna ukusizakala ngomuzwa wethu wokungathembeki ngokusiqambela amanga nokutshala imibono yezinkolelo zasendle emakhanda ethu. Uma sizikhahlela ngokwethu ngokukholwa okuyimpumputhe kulokho amadoda ayisishiyagalombili eNdikimba Ebusayo asifundisa khona, manje sesithemba ngamehlo engqondo lokho omunye umfana ongaziwa one-webhusayithi asitshela khona nganoma yini.

Ngikutshela izinto njengamanje, kodwa angikuceli ukuba ungikholwe, ngicela ukukuqinisekisa lokhu engikutshela khona. Lokho ngukuphela kwesivikelo sakho.

Ungakugwema kanjani ukukhohliswa futhi?

Kwakukhona umuntu oyedwa owayezimisele ukukufela. Lowo kwakunguJesu. Akakaze axhaphaze muntu, kodwa weza ukuzosebenzela. Umfundi wakhe othembekile uJohn waphefumulelwa ukuba abhale okulandelayo kusuka ku-1 Johane 4: 1— “Bangane bami abathandekayo, ningakholwa yibo bonke abathi banoMoya, kodwa bahloleni ukuze nithole ukuthi umoya abanawo uvela kuNkulunkulu yini. Ngoba baningi abaprofethi bamanga abaphumele yonke indawo. ” (Good News Translation)

Mina nawe sidalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Ngokungafani nezilwane sinamandla okucabanga. Sinobuchopho obumangalisayo, kodwa bambalwa kithi abakhetha ukusisebenzisa. Kufana nomsipha. Uma uqeqesha imisipha yakho, iba namandla futhi uhleleke ngokwengeziwe. Kepha lokho kudinga umzamo. Kulula kakhulu ukuhlala ekhaya ubukele umabonakude. Okufanayo kuhamba ngengqondo. Uma singazivocavoci, uma singenzi umzamo, sizifaka engcupheni.

UPawulu usitshela: "Qaphelisisa: mhlawumbe kungahle kube nomuntu ozokuthatha njengezisulu zakhe ngefilosofi nenkohliso eyize ngokwesiko labantu, ngokwezinto zokuqala zomhlaba hhayi ngokukaKristu." (Kolose 2: 8)

Lokho akuhlobene nje nemfundiso yenkolo, kepha kunoma yini engasiphazamisa kuKristu.

UDeveli ufuna siphazamiseke. Eqinisweni, angathanda uma engasenza singalaleli iNkosi yethu. Uyakhohlisa futhi ube nezinkulungwane zeminyaka ukwenza umsebenzi wakhe wobuciko.

Muva nje, ngizwe abanye bethi imisebenzi yobuso iyingxenye yetulo elithile likahulumeni lokusiphuca inkululeko yethu. Maduze nje sizojovwa ngama-ID chips ngaphansi kwesithi sijova i-COVID-19.

AbaseMelika bayalazisa ilungelo labo lokuqala lokuchitshiyelwa lenkululeko yokukhuluma, ngakho-ke le mpikiswano ibonakala inethonya. Kodwa-ke, ake sicabange ngakho ngokujulile isikhashana. Ungasho into efanayo ngokusayina amageyimu akho lapho ushayela? Ungaphikisana nokuthi lapho uvula khona futhi nini kuyinkinga yobumfihlo futhi akekho onelungelo lokukwazi lokho. Ungaphikisana nokuthi noma ngabe uthatha isinqumo sokutshela abanye uma uhlela ukwenza ijika noma cha kuyinkinga yenkululeko yokukhuluma. Ngakho-ke, uma iphoyisa likuhlawulisa ngokwehluleka ukukhombisa ithuba, ngabe alikephulanga yini ilungelo lakho lomthethosisekelo?

Ngiyabona nje ukuthi udeveli uzihleka usile lapho ethola amaKrestu ephambukisiwe ezindabeni ezinjalo ezingenangqondo. Kungani? Ngoba akagcini ngokushintsha ukugxila kwabo embusweni kuya ezindabeni zomhlaba, kepha angahle athole nokuzibandakanya nokungalaleli komphakathi.

Ngabe kunendaba ukuthi imaski yobuso iyasebenza noma cha? KumaKristu, akufanele. Kungani ngisho njalo? Ngenxa yalokho uPawulu akubhalela amaKristu aseRoma.

“Wonke umuntu kufanele azithobe kubabusi abaphethe, ngoba akukho gunya ngaphandle kwalapho elimiswe uNkulunkulu. Amagunya akhona asungulwe uNkulunkulu. Ngenxa yalokho, noma ngubani ovukela igunya uvukela lokho uNkulunkulu akumisile, futhi labo abakwenza lokho bayozihlulela. Ngoba ababusi abanalo ukwesaba kulabo abenza okulungile, kepha labo abenzi bokubi. Ngabe ufuna ukukhululeka ekwesabeni lowo osegunyeni? Ngemuva kwalokho yenza okulungile futhi uyonconywa. Ngoba lowo osegunyeni uyinceku kaNkulunkulu ukuze uzuze. Kepha uma wenza okungalungile, yesaba, ngoba ababusi abaphathi inkemba ngaphandle kwesizathu. Bayizisebenzi zikaNkulunkulu, izisebenzi zolaka ukujezisa umenzi wobubi. Ngakho-ke, kuyadingeka ukuzithoba eziphathimandleni, hhayi nje kuphela ngenxa yokujeziswa okungenzeka kodwa nangendaba kanembeza.

Lokhu futhi kungani ukhokha intela, ngoba iziphathimandla ziyizinceku zikaNkulunkulu, ezinikela ngesikhathi sazo ngokuphelele ekubuseni. Nikeza wonke umuntu lokho obakweleta kona: Uma ukweleta intela, khokha intela; uma imali engenayo, imali engenayo; uma inhlonipho, ke nenhlonipho; uma udumo, ke udumo. ” (Roma 13: 1-5 NIV)

Ungathola isimilo somongameli wakho, iKosi, undunankulu, noma umbusi sisola. Umqondo wokubonisa indoda enjalo inhlonipho noma udumo kungahle kube sengathi kuyenyanya. Noma kunjalo, lo ngumyalo esineNkosi yethu, futhi uyakufanelekela ukuhlonishwa, nokuhlonishwa, nokumlalela. Ngaphandle kwalokho, uma umjabulisa, ngolunye usuku uyoba sesimweni sokwahlulela umhlaba wonke. Ngakho vele ubekezele.

Engizama ukukusho ukuthi sikhululiwe ekugqilazweni abantu besilisa, ngakho-ke masingazivumeli ukuthi siphinde siwele ngaphansi kokulawulwa ngamadoda akhuthaza imibono yokuzifunela eyasendle neye-zany. Zingasibangela ukuba siphuthelwe ngumklomelo, njengoba nje neNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova yenze cishe.

Uyacelwa ukuthi ufunde le ndima elandelayo bese uzindla ngayo ngomkhuleko, ngoba kukhona umhlaba wokuhlakanipha kuyo:

Amagama kaPawulu kwabaseKhorinte kweyoku-1 kwabaseKorinte 3: 16-21 (BSB).

“Anazi yini ukuthi nina uqobo niyithempeli likaNkulunkulu nokuthi uMoya kaNkulunkulu uhlala kini? Uma umuntu ebhubhisa ithempeli likaNkulunkulu, uNkulunkulu uzakumbhubhisa; ngoba ithempeli likaNkulunkulu lingcwele, futhi nina niyilelo thempeli.

Makungabikho ozikhohlisayo. Uma noma ubani kini ecabanga ukuthi uhlakaniphile kulonyaka, kufanele abe yisiwula, ukuze ahlakaniphe. Ngoba ukuhlakanipha kwaleli lizwe kungubuwula emehlweni kaNkulunkulu. Njengoba kulotshiwe ukuthi: "Ubamba abahlakaniphile ebuqilini babo." Futhi, "INkosi iyazi ukuthi imicabango yabahlakaniphileyo iyize."

Ngakho-ke, yekani ukuziqhayisa emadodeni. Zonke izinto zingezakho, noma kunguPawulu noma u-Apholo noma uKhefase noma umhlaba noma impilo noma ukufa noma okwamanje noma okuzayo. Konke kungokwakho, [konke kungokwakho]

futhi nina ningabakaKristu, noKristu ungokaNkulunkulu. ”

Cabanga ngakho: “Nina niyithempeli likaNkulunkulu.” Zonke izinto zingezakho. ” “Nina ningabakaKristu.”

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    27
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x