Sanibonani nonke. Bengilokhu ngithola ama-imeyili namazwana ngibuza ukuthi kwenzekeni kumavidiyo. Impendulo ilula impela. Bengigula, ngakho-ke ukukhiqizwa kwehlile. Ngingcono manje. Ungakhathazeki. Kwakungeyona i-COVID-19, icala nje le-Shingles. Ngokusobala, benginenkukhu yenkukhu ngisengumntwana futhi leli gciwane belilokhu lifihlekile ohlelweni lwami sonke lesi sikhathi ngilinde ithuba lokuhlasela. Kufanele ngivume ukuthi ngesikhathi kubi kakhulu, ubuso bami babubukeka buhle kakhulu - sengathi ngangisemaphethelweni omubi wokulwa.

Njengamanje, ngingedwa, ngimi ngaphandle kulezi zindawo ezinhle, ngoba ngivele ngaphuma endlini. Njengoba ngingedwa, ngizosusa ubuso bami.

Kudala ngikhathazekile ngezinto ezithile isikhashana. Okungikhathazayo ngabantwana bakaNkulunkulu. Uma ungumKristu — ngiqonde ukuthi ungumKristu wangempela, hhayi ngegama kuphela, kodwa ngenhloso - uma ungumKristu wangempela, ngakho-ke ukukhathazeka kwakho ngomzimba kaKristu, ibandla labakhethiweyo.

Sinikezwe ithuba lokubusa noKristu futhi sibe yindlela yezinkinga zomhlaba - hhayi lezo zomphakathi wangakithi, hhayi lezo kuphela zelizwe lethu noma ubuzwe bethu, empeleni, hhayi lezo zomhlaba kuphela , kepha izinkinga zobuntu kusukela ekuqaleni kwesikhathi-sinikelwa kithi ukuthi sibe yindlela lapho wonke umlando wehlulekile wesintu uxazululwa.

Ngabe kungaba khona ukubizwa okuphezulu? Ngabe kukhona okwenziwa yilokhu kuphila okubaluleke kakhulu?

Sidinga ukholo ukuze sikubone lokho. Ukukholwa kusivumela ukubona okungabonakali. Ukukholwa kusivumela ukuba sinqobe okuphambi kwamehlo ethu nalokho okungabonakala kubaluleke kakhulu okwamanje. Ukukholwa kusivumela ukuba sibheke izinto ezinjalo; ukubabona njengeziphazamiso ezingenamqondo eziyikho ngempela.

Ekuqaleni, uDeveli wabeka isisekelo sezwe lenkohliso; izwe elakhelwe phezu kwamanga. UJesu wambiza ngokuthi nguyise wamanga, futhi kamuva nje ukuqamba amanga kubonakala kukhula ngamandla. Kukhona izingosi zewebhu ezilandelela amanga aqanjwa osopolitiki kanti amanye awo afinyelela ezinkulungwaneni, nokho la madoda ayemukelwa futhi ahlonishwe ngabaningi. Njengabathandi beqiniso, singashukumiseleka ukuba senze okuphikisana nezinto ezinjalo, kepha lokho kuyisicupho.

Noma yini esisiphazamisa ekuthumeleni kwethu ukwenza abafundi futhi sishumayele izindaba ezinhle zikaKristu sidlala ezandleni zomubi.

Ngenkathi uSathane eqala ukukhohlisa, uBaba Wethu Osezulwini washo isiprofetho esachaza ukuthi kuzoba nemigqa emibili yezizukulwane, eyodwa kaSathane neyodwa yowesifazane. Imbewu yowesifazane ekugcineni izobhubhisa uSathane, ngakho-ke ungacabanga kahle ukuthi kungani esexakwe ukwenza konke angakwenza ukubhubhisa leyo nzalo. Njengoba engeke akwazi ukukuqeda lokho ngokushaya ngqo, uzama ukukudukisa; ukuyiphazamisa emsebenzini wayo weqiniso.

Masingadlali ezandleni zakhe.

Kunezinkulungwane zethu lapho ezisakazekile ngokuzama ukuthola indlela yethu yokuphuma enkolweni yamanga singene enkululekweni kaKristu. Kwesinye isikhathi singalahlekelwa indlela yethu. Njengoba sesibe ngaphansi kwesithupha samadoda isikhathi eside, siyasola noma yiliphi igunya. Abanye baye basuka ekuthembekeni okuphelele kwabesilisa kuye kokunye lapho bezimisele ukukholelwa noma iyiphi inkolelo-mbono inqobo nje uma kungabaza labo abasezikhundleni zegunya.

Ngabe ucabanga ukuthi uSathane uyakhathalela? Cha. Konke anendaba nakho ukuthi siphazanyiswa ekuthunyweni kwethu okuyinhloko.

Mhlawumbe sibona iwebhusayithi ebonakala inikeza ubufakazi obunokwethenjelwa bokuthi imililo yasendle eCalifornia yabangelwa uhulumeni esebenzisa izikhali eziyizigaxa zezinhlaka, futhi sigxumela kuleyo nqola yebhendi. Noma mhlawumbe sibona izingqinamba — imizila yokubuyiselwa emuva — ishiywe yinjini yejet iyaphela futhi sikholwe isimangalo sokuthi uhulumeni uhlwanyela umkhathi ngamakhemikhali. Abantu abaningi bamukele isimangalo sokuthi umhlaba uyisicaba nokuthi uNasa usezandleni zetulo.

Ibhayibheli lithi kuzaga 14: 15, "Umuntu ongasho lutho uyakholelwa kuwo wonke amazwi, kepha oqondileyo uyacabanga isinyathelo ngasinye."

Ngeke ngichithe isikhathi ukufakazela ukuthi ngayinye yalezi zindaba ingamanga, ngoba ungazenzela kalula. Amandla wokuqinisekisa iqiniso noma amanga kwanoma yisiphi isimangalo asesandleni sakho. Manje kungani abanye bakhetha ukukholelwa nje kunokuba benze umzamo wokuzihlola bona ngokwabo. Akukona yini lokho okusenze sachitha isikhathi esiningi okholweni lwethu lwedlule: ukuzimisela kokukholelwa ngaphandle kokuqinisekisa. Sibeka ukungathembani kubantu besilisa.

Ngisanda kubona okuthile kuFacebook abathi i-coronavirus ayibulalanga njengoba saholelwa ekubeni sikholelwe, ukuthi inesilinganiso sokusinda sama-99.9%. Lokho kusho ukuthi umuntu oyedwa kwabayinkulungwane uyafa kuwo. Lokho akubonakali kubi kangako, akunjalo? Umuntu owenza leso sikhundla usinikeze nezibalo, ngakho-ke kubonakala kunokwethenjwa inqobo nje - inqobo nje — asizenzi izibalo ngokwethu. Nginesiqiniseko sokuthi yilokho ayekubheka.

Umuntu owenza lo msebenzi ufike kanjani kuleso sibalo? Ngokuhlukanisa inani labantu abaye babulawa yileli gciwane ngokumelene nabantu bonke bomhlaba. Yebo, uzosinda uma ungakaze utheleleke kwasekuqaleni. Ngiqonde ukuthi, uma ubungebanga ithuba lokufa ngesikhathi sokubeletha ngokufaka ekubalweni kwakho wonke amadoda emhlabeni, ungagcina unesilinganiso esihle sokusinda.

Iphosta kaFacebook inselele umfundi ukuthi abelane ngalolu lwazi, "uma unesibindi ngokwanele." Futhi kuleyo nkinga ngombono wami. Lababantu baxhaphaza ukungathembani okukhulayo ngegunya. Njengomunye woFakazi BakaJehova, ngangithemba igunya lamadoda ahola iNhlangano. Manje sengiyabona ukuthi ngabhejwa yinhlangano. Ngiyazi ukuthi ohulumeni basidukisile, izikhungo zisidukisile, amasonto asidukisile. Ngakho-ke, kungaba lula kakhulu kimi ukungabethembi bonke abanjalo. Njengoba sengikhohlisiwe isikhathi eside futhi ngokuphelele, angifuni ukuphinda ngikhohliswe.

Kepha akusona isikhungo esisithengisile, kungaba ngepolitiki, yohwebo, noma yenkolo. Kwakungamadoda nje ngemuva kwawo. Amanye amadoda afuna ukuxhaphaza umuzwa wethu wokukhashelwa ngokuqamba amanga ngathi futhi atshale imibono yamacebo obuqili emakhanda ethu. Uma sizikhahlela ngokubeka ukholo oluyimpumputhe kulokho okwasifundiswa ngamadoda ayisishiyagalombili eNdikimba Ebusayo, manje asikwenzi ngokwethemba lokho esikutshelwe ngumuntu othile ongaziwa ngewebhusayithi nganoma yini.

Ngikutshela izinto manje, kodwa angikuceli ukuthi ungikholwe, ngicela ukuthi uqinisekise engikutshela kona. Lokho kuphela kwesivikelo sakho.

Ungakugwema kanjani ukukhohliswa futhi?

Kwakunomuntu oyedwa owayezimisele ukukufela. Lowo kwakunguJesu. Akaze axhaphaze umuntu, kepha weza ezokhonza. Umfundi wakhe othembekile uJohane waphefumulelwa ukuba abhale okulandelayo kweyoku-1 Johane 4: 1 - “Bangane bami abathandekayo, musani ukukholwa yibo bonke abathi banomoya, kodwa bahloleni ukuthola ukuthi ngabe umoya abanawo uvela kuNkulunkulu yini. Ngoba abaprofethi abaningi bamanga baphume yonke indawo. ” (Izindaba Ezinhle)

Mina nawe sidalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Ngokungafani nezilwane sinamandla okucabanga. Sinobuchopho obumangalisayo, kodwa bambalwa kithi abakhetha ukusisebenzisa. Kufana nomsipha. Uma uqeqesha imisipha yakho, iba namandla futhi uhleleke ngokwengeziwe. Kepha lokho kudinga umzamo. Kulula kakhulu ukuhlala ekhaya ubukele umabonakude. Okufanayo kuhamba ngengqondo. Uma singazivocavoci, uma singenzi umzamo, sizifaka engcupheni.

UPawulu usitshela: "Qaphelisisa: mhlawumbe kungahle kube nomuntu ozokuthatha njengezisulu zakhe ngefilosofi nenkohliso eyize ngokwesiko labantu, ngokwezinto zokuqala zomhlaba hhayi ngokukaKristu." (Kolose 2: 8)

Lokho akuhlobene nje nemfundiso yenkolo, kepha kunoma yini engasiphazamisa kuKristu.

UDeveli ufuna ukuba siphazanyiswe. Eqinisweni, ubezoyithanda uma engasenza singalaleli iNkosi yethu. Unamaqhinga futhi unezinkulungwane zeminyaka ukwenza ubuciko bakhe.

Muva nje, ngike ngezwa abanye bethi ama-facemasks ayingxenye yamacebo athile kahulumeni okususa inkululeko yethu. Kungekudala sizofakelwa ama-chips ama-ID ngaphansi kwesiphetho semijovo ye-COVID-19.

Abantu baseMelika bayayithokozela ilungelo labo lokuqala lokuchibiyela inkululeko yenkululeko yokukhuluma, ngakho-ke le ngxabano ibonakala inesici. Kodwa-ke, ake sicabange ngakho ngokujulile. Ungasho into efanayo mayelana nokusayina isikhathi sakho uma ushayela? Ungaphikisana nokuthi uphendukela kuphi futhi lapho kuyinkinga yobumfihlo futhi akekho onelungelo lokwazi lokho. Ungaphikisana nokuthi ukunquma ukutshela abanye uma uhlela ukwenza ithuba noma ukujika yinkululeko yezinkinga zokukhuluma. Ngakho-ke, uma iphoyisa likuhlawulisa ngokwehluleka ukusayina ithuba, ngabe aliphule amalungelo akho omthethosisekelo?

Ngivele ngibone udeveli ehleka yena ngesilima lapho enza amaKristu ehlukaniswe nezindaba ezinjengobuhlanya. Ngani? Ngoba akugcini ngokuguqula ukugxila kwabo kusuka embusweni kuya ezindabeni zomhlaba, kodwa angahle athole nokuzibandakanya kokungalaleli komphakathi.

Ngabe kunendaba ukuthi imaskhi yobuso iyasebenza noma cha? KumaKristu, akufanele. Kungani ngithi? Ngenxa yalokho uPawulu akubhalela amaKristu aseRoma.

“Wonke umuntu kufanele azithobe kubabusi abaphethe, ngoba akukho gunya ngaphandle kwalapho elimiswe uNkulunkulu. Amagunya akhona asungulwe uNkulunkulu. Ngenxa yalokho, noma ngubani ovukela igunya uvukela lokho uNkulunkulu akumisile, futhi labo abakwenza lokho bayozihlulela. Ngoba ababusi abanalo ukwesaba kulabo abenza okulungile, kepha labo abenzi bokubi. Ngabe ufuna ukukhululeka ekwesabeni lowo osegunyeni? Ngemuva kwalokho yenza okulungile futhi uyonconywa. Ngoba lowo osegunyeni uyinceku kaNkulunkulu ukuze uzuze. Kepha uma wenza okungalungile, yesaba, ngoba ababusi abaphathi inkemba ngaphandle kwesizathu. Bayizisebenzi zikaNkulunkulu, izisebenzi zolaka ukujezisa umenzi wobubi. Ngakho-ke, kuyadingeka ukuzithoba eziphathimandleni, hhayi nje kuphela ngenxa yokujeziswa okungenzeka kodwa nangendaba kanembeza.

Lokhu futhi kungani ukhokha intela, ngoba iziphathimandla ziyizinceku zikaNkulunkulu, ezinikela ngesikhathi sazo ngokuphelele ekubuseni. Nikeza wonke umuntu lokho obakweleta kona: Uma ukweleta intela, khokha intela; uma imali engenayo, imali engenayo; uma inhlonipho, ke nenhlonipho; uma udumo, ke udumo. ” (Roma 13: 1-5 NIV)

Ungathola isimilo somongameli wakho, iKosi, undunankulu, noma umbusi sisola. Umqondo wokubonisa indoda enjalo inhlonipho noma udumo kungahle kube sengathi kuyenyanya. Noma kunjalo, lo ngumyalo esineNkosi yethu, futhi uyakufanelekela ukuhlonishwa, nokuhlonishwa, nokumlalela. Ngaphandle kwalokho, uma umjabulisa, ngolunye usuku uyoba sesimweni sokwahlulela umhlaba wonke. Ngakho vele ubekezele.

Engizama ukukusho ukuthi sikhululwe ebugqilini bamadoda, ngakho-ke masingazivumeli ukuthi siphinde sibuye ngaphansi kokulawulwa ngabesilisa abathuthukisa imiqondo yasendle neyokuzimela. Zingasenza siphuthelwe ngumklomelo, njengoba nje neNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova icishe yenza.

Uyacelwa ukuthi ufunde le ndima elandelayo bese uzindla ngayo ngomkhuleko, ngoba kukhona umhlaba wokuhlakanipha kuyo:

Amagama kaPawulu kwabaseKhorinte kweyoku-1 kwabaseKorinte 3: 16-21 (BSB).

“Anazi yini ukuthi nina uqobo niyithempeli likaNkulunkulu nokuthi uMoya kaNkulunkulu uhlala kini? Uma umuntu ebhubhisa ithempeli likaNkulunkulu, uNkulunkulu uzakumbhubhisa; ngoba ithempeli likaNkulunkulu lingcwele, futhi nina niyilelo thempeli.

Makungabikho ozikhohlisayo. Uma noma ubani kini ecabanga ukuthi uhlakaniphile kulonyaka, kufanele abe yisiwula, ukuze ahlakaniphe. Ngoba ukuhlakanipha kwaleli lizwe kungubuwula emehlweni kaNkulunkulu. Njengoba kulotshiwe ukuthi: "Ubamba abahlakaniphile ebuqilini babo." Futhi, "INkosi iyazi ukuthi imicabango yabahlakaniphileyo iyize."

Ngakho-ke, yekani ukuziqhayisa emadodeni. Zonke izinto zingezakho, noma kunguPawulu noma u-Apholo noma uKhefase noma umhlaba noma impilo noma ukufa noma okwamanje noma okuzayo. Konke kungokwakho, [konke kungokwakho]

futhi nina ningabakaKristu, noKristu ungokaNkulunkulu. ”

Cabanga ngalokhu: “Uyithempeli likaNkulunkulu.” Zonke izinto zingezakho. ” "UngabakaKristu."

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    27
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x