Bengisanda kufunda eyesi-2 kwabaseKorinte lapho uPaul ekhuluma ngokuhlushwa ngameva enyameni. Uyayikhumbula leyongxenye? NjengoFakazi KaJehova, ngafundiswa ukuthi kungenzeka wayekhuluma ngokubona kwakhe okungekuhle. Angikaze ngiyithande leyo ncazelo. Kubonakala nje ukuthi kuyaphathaphatha. Ngemuva kwalokho, ukungaboni kahle kwakhe kwakungeyona imfihlo, ngakho-ke kungani ungaveli nje usho kanjalo?

Kungani kunemfihlo? Kuhlala kunenhloso kukho konke okubhalwe emBhalweni.

Kubukeka kimi ukuthi uma sizama ukuthola ukuthi laliyini “iva enyameni”, siyaphutha iphuzu lelo futhi sintshontsha umyalezo kaPawulu wamandla amakhulu alo.

Umuntu angakucabanga kalula ukucasuka kokuba nameva enyameni yakhe, ikakhulukazi uma ungakwazi ukukukhipha. Ngokusebenzisa lesi sifaniso nokugcina iva lakhe enyameni liyimfihlo, uPawulu usivumela ukuba sizwisane naye. NjengoPawulu, sonke silwela indlela yethu yokuphila ngokuvumelana nobizo lokuba ngabantwana bakaNkulunkulu, futhi njengoPawulu, sonke sinezithiyo ezisivimbelayo. Kungani iNkosi yethu ivumela izithiyo ezinjalo?

UPawulu uyachaza:

“… Nganikwa iva enyameni yami, ingelosi kaSathane, ukungihlukumeza. Ngayincenga kathathu iNkosi ukuba iyisuse kimi. Kepha yathi kimi: “Umusa wami ukwanele, ngokuba amandla ami aphelele ebuthakathakeni.” Ngakho-ke ngizozibonga kakhulu ngentokozo ebuthakathakeni bami, ukuze amandla kaKristu abe phezu kwami. Kungakho, ngenxa kaKristu, ngithokozela ubuthakathaka, ukuthukwa, ubunzima, ukushushiswa, nobunzima. Ngoba lapho ngibuthakathaka, kulapho-ke nginamandla khona. ” (2 KwabaseKhorinte 12: 7-10 BSB)

Igama elithi “ubuthakathaka” lapha livela egameni lesiGrikhi i-astheneia; lisho ngokwezwi nezwi, "ngaphandle kwamandla"; futhi iphethe incazelo ethile, ikakhulukazi leyo yesondlo esikuncisha ukujabulela noma ukufeza noma yini oyithandayo ukuyenza.

Sonke besigula kangangokuba umcabango wokwenza okuthile, noma into esithanda ukuyenza, usinda kakhulu. Yilapho ubuthakathaka uPawulu akhuluma ngabo.

Masingakhathazeki ngokuthi yayiyini iva enyameni kaPawulu. Masinganqobi inhloso namandla alesi seluleko. Okungcono asazi. Ngaleyo ndlela singakusebenzisa ezimpilweni zethu lapho okuthile kusihlupha kaninginingi njengeva enyameni yethu.

Isibonelo, ngabe uhlushwa yisilingo esingalapheki, njengesidakwa esingakaze siphuze eminyakeni eminingi, kepha nsuku zonke kufanele silwe nesifiso sokunikeza futhi "siphuze kube kanye". Kukhona isimo esiluthayo esonweni. Ibhayibheli lithi "liyasiyenga".

Noma ingabe ukudangala, noma enye inkinga yempilo yengqondo noma engokomzimba?

Kuthiwani ngokuhlupheka ushushiswa, njengokuhleba okunyundelayo, ukuthukwa nokukhuluma ngenzondo. Abaningi abashiya inkolo yoFakazi BakaJehova bazizwa beshaywa indiva ngokuxwaswa abakutholayo ngenxa nje yokukhuluma ngokungabi nabulungisa enhlanganweni noma ngenxa yokuthi balokotha bakhulume iqiniso kubangane ababekade bethenjwa. Imvamisa ukuvinjelwa kuhambisana namazwi anenzondo namanga aluhlaza cwe.

Noma ngabe ameva akho enyameni angaba yini, kungabonakala sengathi “ingelosi kaSathane” - empeleni, ingelosi evela kubaphikisi — ikukhathaza.

Manje usungabona ukubaluleka kokungazi inkinga ethile kaPawulu?

Uma umuntu wokholo nesiqu sikaPaul angahliselwa esimweni esibuthakathaka ngameva athile enyameni, ngakho-ke nami nawe singakwazi.

Uma enye ingelosi kaSathane ikuphuca injabulo yakho yempilo; uma ucela iNkosi ukuthi inqume ameva; lapho-ke ungaduduzeka ngokuthi lokho akusho kuPawulu, ubuye athi kuwe:

"Umusa wami wakwanele, ngoba amandla Ami apheleliswa ebuthakathakeni."

Lokhu ngeke kube nengqondo kumuntu ongeyena umKristu. Eqinisweni, namaKristu amaningi ngeke awuthole ngoba afundiswa ukuthi uma elungile, aya ezulwini, noma ezimweni ezithile zezinkolo ezithile, njengoFakazi, azophila emhlabeni. Ngiqonde ukuthi, uma ithemba kungukuphila okuphakade ezulwini noma emhlabeni, sizijabulisa epharadesi elihle, pho kungani sidinga ukuhlupheka? Kuzuzwa ini? Kungani sidinga ukwehliswa kakhulu ukuthi amandla eNkosi kuphela angasisekela? Ingabe lolu uhlobo oluthile lohambo oluyinqaba lweNkosi? Ngabe uJesu uthi, “Ngifuna ukuthi ubone ukuthi ungidinga kangakanani, kulungile? Angithandi ukuthathwa kalula. ”

Angicabangi kanjalo.

Uyabona, uma nje sinikezwa isipho sokuphila, akumele kube nesidingo salolo vivinyo nokuhlolwa okunjalo. Asitholi ilungelo lokuphila. Kuyisipho. Uma unikeza umuntu isipho, awumenzi aphumelele esivivinyweni esithile ngaphambi kokuthi usidlulisele. Kodwa-ke, uma ulungiselela othile umsebenzi okhethekile; uma uzama ukubaqeqesha ukuze bakwazi ukuthola isikhundla esithile segunya, khona-ke ukuhlolwa okunjalo kunengqondo.

Lokhu kudinga ukuthi siqonde ukuthi kusho ukuthini ngempela ukuba ngumntwana kaNkulunkulu ngokwesimo sobuKristu. Kungaleso sikhathi kuphela lapho singakwazi ukuqonda ubukhulu bangempela nobamangalisayo bamazwi kaJesu athi: “Umusa wami ukwanele, ngokuba amandla Ami apheleliswa ebuthakathakeni”, kulapho-ke lapho singathola khona ukuqonda kokushoyo.

UPawulu ube esethi:

“Ngakho-ke ngizozibonga kakhulu ngentokozo ebuthakathakeni bami, ukuze amandla kaKristu abe phezu kwami. Kungakho, ngenxa kaKristu, ngithokozela ubuthakathaka, ukuthukwa, ubunzima, ukushushiswa, nobunzima. Ngoba lapho ngibuthakathaka, kulapho-ke nginamandla khona. ”

Ungakuchaza kanjani lokhu…?

UMose wagcotshwa ukuhola sonke isizwe sakwa-Israyeli ezweni lesithembiso. Eminyakeni engu-40 ubudala, wayenemfundo nezikhundla zokwenza lokho. Okungenani wayecabanga kanjalo. Futhi nokho uNkulunkulu akazange ameseke. Wayengakulungele. Wayesenaso isimilo esibaluleke kakhulu somsebenzi. Wayengeke akwazi ukukubona ngaleso sikhathi, kodwa ekugcineni, wayezonikezwa isikhundla esinjengesikaNkulunkulu, enze ezinye zezimangaliso ezesabekayo ezilotshwe eBhayibhelini nokubusa kwezigidi zabantu.

Uma uJahah noma uJehovah egcina ukutshala lawo mandla kumuntu oyedwa, kwakufanele aqiniseke ukuthi lawo mandla ngeke amkhohlise. UMose wayedinga ukwehliswa isikhonkwane, ukuze asisebenzise isisho sanamuhla. Umzamo wakhe wokuguqula isimo wehluleka ngaphambi kokuthi uwele phansi, wathunyelwa egcwele, umsila phakathi kwemilenze yakhe, egijimela ehlane ukusindisa isikhumba sakhe. Lapho, wahlala khona iminyaka engama-40, engasasikhulu senkosi yeGibhide kodwana nje waba ngumalusi othobekile.

Kwathi lapho eseneminyaka engama-80 ubudala, wayezithobile kangangokuba lapho ekugcineni ethunywe ukuba athathe isikhundla soMsindisi wesizwe, wenqaba, ezwa sengathi wayengekho kulo msebenzi. Kwakufanele acindezelwe ukuthi abambe iqhaza. Kuthiwa umbusi ohamba phambili yilowo okumele ahudulelwe ukukhahlela nokumemeza ehhovisi leziphathimandla.

Ithemba elinikezwe amaKristu namuhla akusilo lokuzulazula ezulwini noma emhlabeni. Yebo, ekugcineni umhlaba uzogcwala abantu abangenasono futhi abaphinde babe yingxenye yomndeni kaNkulunkulu, kepha lelo akulona ithemba elinikezwe amaKristu njengamanje.

Ithemba lethu lavezwa kahle ngumphostoli uPawulu encwadini ayibhalela abaseKolose. Kufundwa kunguqulo kaWilliam Barclay yeTestamente Elisha:

“Uma-ke uvuselwe ekuphileni noKristu, inhliziyo yakho kumele ibekwe ebunzimeni obukhulu baleyo ndawo yasezulwini, lapho uKristu ehleli khona ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Ukukhathazeka kwakho njalo kufanele kube ngezinto ezingokoqobo zasezulwini, hhayi ngezinto ezingasho lutho zomhlaba. Ngoba wafa kulo mhlaba, futhi manje usungene noKristu empilweni eyimfihlo kaNkulunkulu. Lapho uKristu, oyimpilo yakho, ebuya futhi ukuze umhlaba wonke umbone, khona-ke umhlaba wonke uzobona ukuthi nawe uhlanganyela nenkazimulo yakhe. ” (KwabaseKolose 3: 1-4)

NjengoMose owakhethwa ukuhola abantu bakaNkulunkulu ezweni lesithembiso, sinethemba lokuhlanganyela enkazimulweni kaKristu njengoba ehola isintu abuyele emndenini kaNkulunkulu. Futhi njengoMose, sizonikezwa amandla amakhulu ukufeza lowo msebenzi.

UJesu usitshela:

“Onqobayo empini yempilo, nakumuntu okuthi kuze kube sekupheleni aphile lempilo engimyale ukuba ayiphile, ngizomnika igunya phezu kwezizwe. Uyoziphihliza ngentonga yensimbi; bayaphihlizwa njengezingcezu zebumba eziphukile. Igunya lakhe lizofana negunya engilithole kuBaba. Ngizomnika inkanyezi yokusa. ” (IsAmbulo 2: 26-28 ITestamente eNtsha nguWilliam Barclay)

Manje sesiyabona ukuthi kungani uJesu edinga ukuthi sifunde ukuthembela kuye futhi siqonde ukuthi amandla ethu awaveli ngaphakathi, emthonjeni womuntu, kodwa avela phezulu. Sidinga ukuhlolwa nokuhlanjululwa njengoMose, ngoba umsebenzi ophambi kwethu awufani nalutho umuntu ake abhekana nawo phambilini.

Akudingeki sikhathazeke ngokuthi sizokwazi yini ukuwenza lo msebenzi. Noma yiliphi ikhono, ulwazi, noma ukuqonda okudingekayo sizokunikwa ngaleso sikhathi. Esingakunikwa kona yilokho esikuletha etafuleni ngenkululeko yethu yokuzikhethela: Imfanelo yokufunda yokufunda yokuthobeka; imfanelo evivinyiwe yokuncika kuBaba; intando yokusebenzisa uthando lweqiniso kanye nabantu esikanye nabo ngisho nasezimeni ezinzima kakhulu.

Lezi yizinto okufanele sizikhethele ukuziletha thina uqobo enkonzweni yeNkosi, futhi kumele senze lokhu kukhetha usuku nosuku, kaningi sishushiswa, ngenkathi sibekezelela ukuthukwa nokunyundelwa. Kuzoba khona ameva enyameni avela kuSathane azosenza buthakathaka, kepha kulapho-ke, kulesosimo esibuthakathaka, lapho amandla kaKristu asebenzela ukusiqinisa.

Ngakho-ke, uma uneva enyameni, jabula ngalo.

Yisho, njengoba uPawulu asho, “Ngenxa kaKristu, ngithokozela ubuthakathaka, ukuthukwa kanye nobunzima, ukushushiswa, ubunzima. Ngoba lapho ngibuthakathaka, kulapho-ke nginamandla khona.

 

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    33
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x