Uma sikhuluma ngokusungula kabusha iBandla lobuKrestu, asikhulumi ngokusungula inkolo entsha. Ngokuphambene nalokho. Sikhuluma ngokubuyela esimweni sokukhulekela esasikhona ngekhulu lokuqala — okuyindlela okwakungaziwa kakhulu kulesi sikhathi esiphila kuso. Kunezinkulungwane zamahlelo nezinkolo zobuKristu emhlabeni wonke kusuka ku-ultra-large, njengeSonto LamaKatolika, kuye egundwini lasendaweni elilodwa lehlelo elithile lama-fundamentalist. Kepha into eyodwa bonke ababonakala befana ngayo ukuthi kukhona umuntu ohola ibandla futhi ophoqelela isethi yemithetho nohlaka lwezenkolo okufanele bonke balulandele uma befuna ukuhlala behlangene nalelo bandla. Vele kunjalo, kukhona amanye amaqembu angewona amahlelo ngokuphelele. Yini ebabusayo? Ukuthi iqembu lizibiza ngokungelona elabefundisi akusho ukuthi likhululekile enkingeni eyisisekelo ebambe ubuKrestu cishe selokhu baqala: ukuthambekela kwamadoda athatha futhi ekugcineni aphathe umhlambi njengowawo. Kepha kuthiwani ngamaqembu adlulela kolunye uhlangothi futhi abekezelele zonke izinkolelo nokuziphatha? Uhlobo lokukhulekelwa "noma yini ehambayo".

Indlela yomKrestu iyindlela yokulinganisela, indlela ehamba phakathi kwemithetho eqinile yomFarisi kanye nokuziphatha okuxekethile kukankululeko. Akuwona umgwaqo olula, ngoba akakhelwe phezu kwemithetho, kepha kumigomo, futhi imigomo inzima ngoba idinga ukuthi sizicabangele thina futhi sithwale umthwalo wezenzo zethu. Imithetho ilula kakhulu, akunjalo? Ukuphela kokufanele ukwenze ukulandela lokho umholi othile oziqokile akutshela ukuthi ukwenze. Uthatha umthwalo. Yiqiniso, lokhu kuwugibe. Ekugcineni, sonke sizoma phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaNkulunkulu siphendule ngezenzo zethu. Izaba, “Bengilandela imiyalo kuphela,” ngeke nje zikusike ngaleso sikhathi.

Uma sizokhula size sifinyelele kubude bokugcwala kukaKristu, njengoba uPawulu anxusa abase-Efesu ukuba benzeni (kwabase-Efesu 4:13) khona-ke kufanele siqale ukusebenzisa izingqondo nezinhliziyo zethu.

Ngesikhathi sokushicilela lawa mavidiyo, sihlela ukukhetha izimo ezivamile ezivela ngezikhathi ezithile nezidinga ukuthi sithathe izinqumo ezithile. Ngeke ngibeke noma imiphi imithetho, ngoba lokho kungaba ukugabadela kimi, futhi kungaba yisinyathelo sokuqala sendlela yokubusa komuntu. Akekho umuntu okufanele abe ngumholi wakho; uKristu kuphela. Ukubusa kwakhe kusekelwe ezimisweni azibekile okuthi uma zihlanganiswa nonembeza wobuKristu oqeqeshiwe, kusiqondise endleleni efanele.

Ukwenza isibonelo, singase sizibuze ngokuvota okhethweni lwezepolitiki; noma singawagubha amaholide athile; njengoKhisimusi noma ngeHollywood, noma ngabe singakhumbula usuku lokuzalwa komuntu noma uSuku Lomama; noma yini ezokwakha kulomhlaba wanamuhla umshado ohlonishwayo.

Ake siqale ngaleyokugcina, bese sihlanganisa ezinye kumavidiyo azayo. Futhi, asifuni imithetho, kepha ukuthi sizisebenzisa kanjani izimiso zeBhayibheli ukuze samukelwe uNkulunkulu.

Umlobi wamaHeberu weluleka: “Umshado mawuhlonishwe phakathi kwabo bonke, nombhede womshado ungangcoliswa, ngokuba uNkulunkulu uyakwahlulela abantu abaziphatha kabi ngokobulili nabaphingi.” (Heberu 13: 4)

Manje lokho kungabonakala kuqondile impela, kepha kuthiwani uma umbhangqwana oshadile onezingane uqala ukuzihlanganisa nebandla lakho futhi ngemuva kwesikhashana uthole ukuthi sebeneminyaka eyishumi bendawonye, ​​kepha bengakaze bawubhalise ngokusemthethweni umshado wabo ngaphambi kombuso? Ngabe ubabheka njengabasemshadweni ohloniphekile noma ungababiza ngezifebe?

Ngicele uJim Penton ukuthi abelane ngocwaningo oluthile ngalesi sihloko oluzosisiza ukuthi sinqume ukuthi yiziphi izimiso esizisebenzisayo ukwenza ukuzimisela okujabulisa iNkosi yethu. Jim, ungakhathalela ukukhuluma ngalokhu?

Yonke le ndaba yomshado iyinkimbinkimbi kakhulu, njengoba ngazi ukuthi kuye kwaba nzima kanjani koFakazi BakaJehova nasemphakathini wabo. Qaphela ukuthi ngaphansi kwemfundiso ka-Rutherford ka-1929 yeHigher Powers ephakeme, aboFakazi abaze banaka kakhulu umthetho wezwe. Ngesikhathi senqatshelwe kwakukhona ukuxoxisana okuningi ngoFakazi phakathi kweToronto neBrooklyn futhi, futhi, oFakazi abangena emshadweni ovumelanayo ngokuvamile babebhekwa njengabathembekile kakhulu enhlanganweni. Kuyamangaza-ke nokho ukuthi ngo-1952, uNathan Knorr wanquma ngomdlandla ukuthi noma yimuphi umbhangqwana owaba nobudlelwano bezocansi ngaphambi kokuba umshado wawo uhlonishwe yilowo omele umbuso wezwe uyoxoshwa yize iqiniso lokuthi lokhu kwahambisana nemfundiso ka-1929 engazange ishiywe kuze kube maphakathi namashumi ayisithupha.

Nokho, kufanele ngisho ukuthi iNhlangano yenza okuhlukile. Lokhu bakwenza ngo-1952. Kwakungukuthi uma abanye abashadikazi be-JW behlala ezweni elidinga umshado osemthethweni yinhlangano ethile yezenkolo, khona-ke lezi zithandani ze-JW zazingamemezela ukuthi zizoshada ngaphambi kwebandla langakubo. Kwathi-ke kamuva, lapho kushintshwa umthetho, lapho kwakudingeka ukuthi bathole isitifiketi somshado.

Kepha ake sibheke kabanzi ngombuzo womshado. Okokuqala nokubaluleke kakhulu, wonke umshado owawufikwa kwa-Israyeli wasendulo ukuthi lo mbhangqwana wawunokuthile okunjengomkhosi wendawo futhi waya ekhaya futhi uqeda umshado wabo ngokobulili. Kepha lokho kwashintsha eminyakeni ephakathi nendawo ephansi kweSonto lamaKatolika. Ngaphansi kohlelo lwamasakramente, umshado waba isakramente okumele linikezwe ngumpristi ngemiyalo engcwele. Kepha kwathi lapho iNguquko yenzeka, konke kwashintsha futhi; Ohulumeni bezwe bathatha ibhizinisi lokubhalisa ngokomthetho imishado; okokuqala, ukuvikela amalungelo empahla, kanye nokwesibili, ukuvikela izingane ebastardy.

Vele, umshado eNgilandi kanye nemikhawulo yawo eminingi yawulawulwa yiSonto LaseNgilandi kuze kube yikhulu le-1867. Ukwenza isibonelo, obabamkhulu bami abaningi abakhulu kwadingeka bashade e-Upper Canada eKhathedrali le-Anglican eToronto, yize umakoti wayengumBhaptizi. Ngisho nangemva kweConfederation ngo-XNUMX eCanada, isifundazwe ngasinye sasinamandla okunikeza ilungelo lokumisa umshado emasontweni ahlukahlukene nasezinhlanganweni zezenkolo, kanti akunjalo. Okuphawulekile ukuthi, oFakazi BakaJehova babevunyelwe kuphela ukwenza imishado yokuhlonipha izifundazwe ezimbalwa ngemuva kweMpi Yezwe II, futhi okuningi, kamuva eQuebec. Ngakho-ke, lapho ngisewumfana, ngikhumbula ukuthi bangaki oFakazi BakaJehova abathandanayo okwadingeka bahambe amabanga amade ukuyoshada e-United States. Futhi ekuDabukeni Naphakathi neMpi Yezwe II okwakuvame ukwenzeka, ikakhulukazi lapho oFakazi babevinjelwe ngokuphelele iminyaka ecishe ibe mine. Ngakho-ke, abaningi bavele “bahlanganiswa” ndawonye, ​​futhi iNhlangano ayizange ikhathazeke.

Imithetho yomshado ihluke kakhulu ezindaweni ezahlukahlukene. Isibonelo, eScotland, imibhangqwana ingashada isikhathi eside ngokumane ifunge isifungo phambi kofakazi noma ngofakazi. Ngaleso sizathu imibhangqwana engamaNgisi yawela umngcele eScotland izizukulwane ngezizukulwane. Imvamisa futhi, iminyaka yobudala bomshado ibiphansi kakhulu. Ugogo wami ongumama walanda amakhilomitha amaningi ukusuka entshonalanga Canada kuya eMontana ngonyaka we-1884 ukuyoshada emshadweni womphakathi. Wayeseminyakeni yakhe yamashumi amabili, wayeneminyaka eyishumi nantathu nengxenye. Kuyamangaza ukuthi ukusayina kukayise kuyilayisensi yabo yomshado ekhombisa ukuvuma kwakhe ukushada. Ngakho-ke, ukushada ezindaweni ezahlukahlukene kube kakhulu, kwahlukahluka kakhulu.

Kwa-Israyeli wasendulo, kwakungekho mfuneko yokubhalisa ngaphambi kombuso. Ngesikhathi sokushada kukaJoseph noMary kwaba njalo. Empeleni, isenzo sokuthembisana umshado sasifana nomshado, kepha lesi kwakuyisivumelwano sobabili phakathi kwabantu, hhayi isenzo somthetho. Ngakho-ke, ngenkathi uJoseph ezwa ukuthi uMariya ukhulelwe, wanquma ukumhlukanisa ngasese ngoba "wayengafuni ukumenza umbukwane emphakathini". Lokhu bekuzokwenzeka kuphela ukube isivumelwano sabo somshado / somshado besigcinwe ngasese kuze kube yilelo banga. Ukube bekusobala, ngabe ayikho indlela yokugcina imfihlo yesehlukaniso. Uma eyidivosa ngasese — into amaJuda ayeyivumela indoda ukuba iyenze — wayezokwahlulelwa njengezifebe, kunokuba ahlulelwe njengesiphingi. Owokuqala wayemfuna ukuba ashade nobaba wengane, lowo uJosefa ngokungangabazeki ayecabanga ukuthi ungowakwa-Israyeli, kanti owokugcina wayejeziswa ngokufa. Iqiniso ukuthi konke lokhu kwenziwa ngaphandle kokubandakanyeka kombuso.

Sifuna ukugcina ibandla lihlanzekile, lingenabaphingi nezifebe. Kodwa-ke, yini eyenza lokho kuziphatha? Ngokusobala indoda eqasha isifebe ibandakanyeka ekuziphatheni okubi. Abantu ababili abaya ocansini nomuntu ongathandani naye nabo ngokusobala bahlanganyela ebufebeni, futhi uma omunye wabo eshadile, ephinga. Kepha kuthiwani ngomuntu, njengoJoseph noMariya, abenza isivumelwano phambi kukaNkulunkulu sokushada, bese bephila ngokuvumelana nalesi sithembiso?

Ake sisenze sibe nzima isimo. Kuthiwani uma umbhangqwana okukhulunywa ngawo wenza kanjalo ezweni noma esifundazweni lapho umshado womthetho ovamile ungavunyelwe ngokomthetho? Ngokusobala, abakwazi ukusizakala ngokuvikelwa ngaphansi komthetho okuvikela amalungelo empahla; kepha ukungazitholi kokuhlinzekwa ngumthetho akuyona into efanayo nokwephula umthetho.

Umbuzo uba: Ngabe singabahlulela njengezifebe noma singabemukela yini ebandleni lethu njengombhangqwana oshadile phambi kukaNkulunkulu?

Izenzo 5:29 zisitshela ukuthi silalele uNkulunkulu kunabantu. AmaRoma 13: 1-5 asitshela ukuthi silalele amagunya aphakeme hhayi ukuthi siwaphikise. Ngokusobala, isithembiso esenziwe phambi kukaNkulunkulu sisebenza ngaphezu kwesivumelwano esisemthethweni leyo ezenziwe ngaphambi kwanoma yimuphi uhulumeni wasemhlabeni. Bonke ohulumeni basemhlabeni abakhona namuhla bazodlula, kodwa uNkulunkulu uyohlala kuze kube phakade. Ngakho-ke, umbuzo uba ukuthi: Ngabe uhulumeni ufuna ukuthi abantu ababili abahlala ndawonye bashade, noma kungokuzithandela? Ingabe ukushada ngokomthetho empeleni kungaphula umthetho wezwe?

Kwangithatha isikhathi eside ukuletha unkosikazi wami waseMelika eCanada ngawo-1960, futhi indodana yami encane yaba nenkinga efanayo yokuletha unkosikazi wayo waseMelika eCanada ngawo-1980. Esimweni ngasinye, sasishade ngokomthetho ezifundazweni ngaphambi kokuqala inqubo yokufudukela kwelinye izwe, okuyinto manje ephikisana nomthetho wase-US ukuyenza. Ukube sasishade phambi kweNkosi, kodwa hhayi phambi kweziphathimandla zomphakathi ngabe sasihambisana nomthetho wezwe futhi senza lula kakhulu inqubo yokufika kwabantu ngemuva kwalokho ebesingashada ngokusemthethweni eCanada, okwakuyimfuneko ngaleso sikhathi njengoba sasingoFakazi BakaJehova ababuswa yimithetho kaNathan Knorr.

Iphuzu lakho konke lokhu ukukhombisa ukuthi ayikho imithetho eqinile futhi esheshayo, njengoba sake safundisa ukukholelwa yiNhlangano YoFakazi BakaJehova. Esikhundleni salokho, kufanele sihlole isimo ngasinye ngesimo sezimo eziqondiswa yimigomo ebekwe embhalweni, okuyisisekelo sayo okuyisimiso sothando.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    16
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x