Kuhlolisisa uDanyeli 2: 31-45

Isingeniso

Ukuphinda kubuye ukulandisa okukuDaniel 2: 31-45 iphupho likaNebukadinesari loSithombe, kwavuselelwa ukuhlolwa kukaDaniel 11 no-12 ngeNkosi yasenyakatho neNkosi yaseningizimu nemiphumela yayo.

Indlela eya kule ndatshana ibiyafana, ukusondela ekuhlolweni ngesivinini esikhulu, kuvumela iBible ukuthi izitolika. Ukwenza lokhu kuholela esiphethweni esingokwemvelo, kunokuba usondele ngemibono engaphambili. Njengaso sonke isikhathi kunoma yisiphi isifundo seBhayibheli, umongo wawubaluleke kakhulu.

Kwakungobani ababukeli ababehlosiwe? Kwahunyushwa ngokwengxenye kuNebukhadinezari nguDaniel ngaphansi koMoya oNgcwele kaNkulunkulu, kodwa kwalotshelwa isizwe samaJuda njengoba kuthinta ikusasa labo. Kwenzeka futhi ku-2nd unyaka kaNebukadinesari, khona kanye ekuqaleni kombuso waseBabiloni lakwaJuda njengoMbuso Wezwe, owawuthatha ku-Asiriya.

Ake siqale ukuhlolwa kwethu.

Isendlalelo kumbono

Lapho uDaniel esezwile ngephupho uNebukhadinezari ayeliphuphile futhi efuna ukuhunyushwa futhi wayezobulala amadoda ahlakaniphile ngoba ayengakuqondi, uDaniel wacela enkosini isikhathi sokuyibonisa yona le ncazelo. Ube esehamba ethandaza kuJehova ukuba amazise impendulo. Wacela nabangane bakhe uHananiya, uMishayeli, no-Azariya ukuba nabo bamthandazele.

Umphumela waba "embonweni wobusuku imfihlo yambulwa" (Daniyeli 2:19). UDaniel wabe esebonga uNkulunkulu ngokwambula impendulo. UDaniel uqhubekile watshela inkosi uNebukadinesari, hhayi iphupho nje kodwa nencazelo. Ukuhlelwa kwesikhathi kwakunguNyaka wesi-2 kaNebukadinesari, lapho iBabiloni selivele selibuyisene noMbuso Wase-Asiriya futhi labusa kwa-Israyeli nakwaJuda.

Daniyeli 2: 32a, 37-38

"Ngokuqondene naleso sithombe, ikhanda laso laliyigolide elihle".

Impendulo kwaba “Wena, nkosi, [Nebukadinesari, inkosi yaseBabele] inkosi yamakhosi, lowo uNkulunkulu wamazulu umnikile umbuso, namandla namandla nesithunzi, 38 futhi ubaniké esandleni sakhe, noma kuphi lapho kuhlala khona abantu besintu, izilwane zasendle, nezidalwa ezinamaphiko zamazulu, futhi azenzile umbusi wazo zonke, wena uyikhanda legolide. ” (Daniyeli 2: 37-38).

INhloko yeGolide: UNebukadinesari, inkosi yaseBabele

Daniyeli 2: 32b, 39

"Amabele alo nezingalo zalo kwakungezesiliva".

UNebukadinesari watshelwa lokho “Ngemuva kwakho kuzovela omunye umbuso ongaphansi kuwe;” (Daniyeli 2: 39). Lokhu kwaba uMbuso WasePheresiya. Kwakunokuvukela okuqhubekayo nokuzama ukubulala amakhosi ayo, u-Esteri 2: 21-22 uloba umzamo owodwa onjalo, kwathi ngemuva kokuba uXerxes enqotshwe yiGrisi, amandla ayo ancipha waze wahlulwa ngu-Alexander the Great.

Isifuba Nezikhali Zesiliva: UMbuso WasePheresiya

Daniyeli 2: 32c, 39

“Isisu saso namathanga alo bekungelethusi”

UDaniel wachaza lesi sisho esithi “omunye umbuso, owesithathu, wethusi, oyobusa umhlaba wonke. ” (Daniyeli 2: 39). IGrisi yayinombuso omkhulu kunabo bobabili iBhabhiloni nePheresiya. Isuka eGrisi yaya ezingxenyeni ezisentshonalanga yeNyakatho India, Pakistan, ne-Afghanistan naseningizimu yaya eGibhithe naseLibya.

UBelly noTighs beCopper: EGrisi

Daniyeli 2:33, 40-44

"Imilenze yakhona yayiyeyensimbi, izinyawo zayo zingezensimbi kanti ingxenye yazo ibumba udaka"

Le ngxenye yesine neyokugcina yesithombe yachazwa kuNebukadinesari njengoba “Kepha umbuso wesine, uyoqina njenge-iron. Njengoba insimbi ichoboza futhi igaya yonke enye into, ngakho-ke, njengensimbi eshayayo, iyakuchoboza futhi ichithe konke lokhu. ” (Daniyeli 2: 40).

Umbuso wesine uba yiRoma. Umgomo wayo wokunwebeka ungafushaniswa njengokungenisa noma ukubhujiswa. Ukunwetshwa kwayo bekungaphenduki kuze kube ekuqaleni kwesi-2nd ngekhulu AD.

Kukhona enye incazelo uDaniel 2:41 “Futhi njengoba ubone izinyawo nezinzwani ukuthi zibumba ngumbumbi wombumbi futhi ngokwengxenye yensimbi, umbuso uqobo uzohlukaniswa, kodwa ngandlela thile ubulukhuni bensimbi bukuwo, ngoba wena wabona insimbi ixubene nobumba olumanzi ”

Ngemuva kuka-Augustus, uMbusi wokuqala, owabusa yedwa iminyaka engama-41, uTiberius waba nababilind ukubusa okude kakhulu kuneminyaka engama-23, iningi lalingaphansi kweminyaka engu-15, ngisho nakwelinye leminyaka lokuqala. Ngemuva kwalokho, ababusi babevame ukuba kubabusi isikhathi esifushane. Yebo, ngenkathi yayinesimo esinjenge-iron emazweni ayebusa futhi ihlasela, ekhaya ihlukene phakathi. Kungakho uDaniel eqhubeka echaza iRoma ngokuthi “42 Ngokuqondene nezinzwani zezinyawo zazo ngokwengxenye yensimbi futhi ngokwengxenye ibumba lobumba, ngokwazo umbuso ziyoqina futhi ngokwengxenye ziyoba buthaka. 43 Njengoba ubonile i-iron ixubene nodaka olumanzi, zizotholakala zixubene nenzalo yesintu; kodwa ngeke banamathele ndawonye, ​​lena kuleya, njengoba ne-iron ingazihlanganisi nobumba olubunjiwe. ”

Amandla weRoma aqala ukubola ekuqaleni kwelesi-2nd Ikhulu. Umphakathi waba omubi ngokwengeziwe futhi owonakalayo, futhi ngakho-ke waqala ukulahlekelwa ukubamba okunjenge-iron, ukuqina nokuhlangana kwawo kwehla.

Izinyawo ze-Iron nezinyawo zikaCray / Iron: iRoma

Ezinsukwini zombuso wesine, okungukuthi iRoma, uDaniel 2:44 uqhubeka nokusho “Ezinsukwini zalawo makhosi uNkulunkulu wezulu uyomisa umbuso ongasoze wachithwa. Futhi umbuso uqobo ngeke udluliselwe kwabanye abantu ”.

Yebo, ezinsukwini zombuso wesine, iRoma, eyayibusa iBabele, iPheresiya neGrisi, uJesu wazalwa, futhi ngohlu lwabazali bakhe balithola njengelungelo ilungelo elingokomthetho lokuba yinkosi yakwa-Israyeli nakwaJuda. Ngemuva kokugcotshwa nguMoya oNgcwele ngo-29AD, lapho kukhulunywa izwi elivela ezulwini, “Le yindodana yami, ethandekayo engiyamukele” (UMathewu 3:17). Eminyakeni emithathu nengxenye elandelayo kuze kube sekufeni kwakhe ngo-33AD, washumayela ngombuso kaNkulunkulu, uMbuso wamazulu.

UZimu wezulu bekazomisa umbuso ongapheliko ngesikhathi sombuso wesine.

Ingabe bukhona ubufakazi obuvela eBhayibhelini bokuthi lokhu kwenzeka?

KuMathewu 4:17 "uJesu waqala ukushumayela ethi:" Phendukani, ngoba umbuso wamazulu ususondele '". UJesu wanikeza imifanekiso eminingi kuMathewu maqondana nombuso wamazulu nokuthi wawususondele. (Bheka ikakhulukazi uMathewu 13). Lowo futhi bekungumyalezo kaJohane uMbhabhadisi, “Phendukani ngombuso wamazulu usondele” (UMathewu 3: 1-3).

Esikhundleni salokho, uJesu waveza ukuthi uMbuso wamazulu manje usuqalisiwe. Lapho ekhuluma nabaFarisi wabuzwa ukuthi umbuso kaNkulunkulu uza nini. Qaphela uJesu aphendula: ”UMbuso kaNkulunkulu awuzi ngokubonakala okuphawuleka, futhi abantu ngeke bathi 'bheka lapha! Noma Lapho! Ngoba, bheka! Umbuso kaNkulunkulu uphakathi kwakho ”. Yebo, uNkulunkulu wayehlele umbuso ongasoze wachithwa, futhi inkosi yalowo mbuso yayikhona phakathi kweqembu labaFarisi, nokho abakwazanga ukuwubona. Lowo mbuso wawuzoba kulabo abamukela uKristu njengoMsindisi wabo futhi babe ngamaKristu.

Daniel 2:34-35, 44-45

“Uqhubeke ubheka kuze kube yilapho itshe lingagawulwanga izandla, futhi lasishaya isithombe ezinyaweni zensimbi nobumba olubunjiwe wasichoboza 35 Ngaleso sikhathi insimbi, ubumba olubunjiwe, ithusi, isiliva negolide, konke kwakuhlangene, kuchotshoziwe kwaba njengamakhoba avela esibuyeni ehlobo, nomoya wabakhipha ukuze kungabikho sici esatholakala. zona. Kepha itshe elishaye isithombe, laba yintaba enkulu, lagcwala umhlaba wonke. ”

Kube sekubonakala ukuthi kunesikhathi ngaphambi komcimbi olandelayo, ngaphambi kokuba iRoma ibhujiswe njengoba kushiwo yigama elithi “Uqhubeke ubheka kuze kube yilapho ” okuzobonisa ukulinda kuze kufike isikhathi laphokwagawulwa itshe hhayi ngezandla ”. Uma itshe lingazange lisikwe ngezandla zabantu, khona-ke bekufanele libe ngamandla kaNkulunkulu, futhi isinqumo sikaNkulunkulu sokuthi lokhu kuzokwenzeka nini. UJesu wasitshela kuMathewu 24:36 ukuthi "Ngokuphathelene nalolo suku nalelo hora akekho owaziyo, nazingelosi zamazulu neNdodana, kuphela uYise."

Yini ezokwenzeka ngemuva kwalokhu?

Njengoba kuqoshwe uDaniel 2: 44b-45 “[Itshe] lizochoboza liqede yonke le mibuso, yona uqobo ume kuze kube nini nanini; 45 ngoba ubonile ukuthi ngaphandle kwentaba akuzange kususwe itshe ngezandla futhi [lapho] ilichoboza insimbi, ithusi, nobumba olubunjiwe, isiliva negolide. ”

Umbuso kaNkulunkulu ngokuhamba kwesikhathi uzochoboza yonke imibuso kungakhathalekile ukuthi unamandla kangakanani, lapho uKristu esebenzisa amandla akhe njengenkosi, futhi eza ukuchoboza imibuso e-Armagedoni. UMathewu 24:30 usikhumbuza ukuthi “Lapho-ke kuzovela isibonakaliso seNdodana yomuntu ezulwini, khona-ke zonke izizwe zomhlaba ziyozishaya zilile, zibone iNdodana yomuntu iza emafwini ezulu inamandla nenkazimulo enkulu. ” (bheka futhi iSambulo 11:15)

Isikhala sesikhathi esingacaciswanga kuze kube yilapho yonke imibuso yezwe ibhujiswa uMbuso kaNkulunkulu ngesikhathi sokukhethwa uNkulunkulu, ukuthi akazange awudlulisele komunye umuntu.

Le yingxenye kuphela yalesi siprofetho ebonakala ibhekisa esikhathini esizayo njengoba umbuso kaNkulunkulu ungakachithi yonke le mibuso.

UTadua

Imibhalo kaTadua.
    6
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x