U-Eric: Sawubona, igama lami ngingu-Eric Wilson. Le vidiyo osuzoyibona yaqoshwa emasontweni ambalwa edlule, kodwa ngenxa yokugula, angikwazanga ukuyiphothula kuze kube manje. Kuzoba ngeyokuqala kwamavidiyo amaningana ahlaziya imfundiso kaZiqu-zintathu.

Ngenza le vidiyo noDkt James Penton onguprofesa wezomlando, umbhali owaziwayo wemikhakha eminingi yezifundiswa, isazi seBhayibheli kanye nochwepheshe wezifundo zenkolo. Sibone sekuyisikhathi sokuthi sihlanganise izinsizakusebenza zethu futhi sihlole imfundiso ethi iningi layo iyimpawu yobuKrestu. Ingabe uzizwa ngaleyo ndlela? Ngabe umuntu kufanele amukele uZiqu-zintathu ukuze abalwe nguNkulunkulu njengomKrestu? Lo muntu impela unalo mbono.

[Khombisa ividiyo]

Inkolelo kaZiqu-zintathu yaba nini itshe lobuKristu? UJesu wathi abantu bazobona ubuKrestu beqiniso ngothando amaKristu azokhombisana ngalo. Ngabe abantu abakholelwa kuZiqu-zintathu banomlando omude wokukhombisa uthando kulabo abangahambisani nabo? Sizovumela umlando uphendule lowo mbuzo.

Manje abanye bazothi akunandaba ukuthi sikholelwani. Ungakukholelwa lokho ofuna ukukukholelwa, nami ngiyakukholwa engifuna ukukukholwa. UJesu uyasithanda sonke inqobo nje uma simthanda thina futhi sithandana.

Uma bekunjalo, kungani atshela owesimame emthonjeni ukuthi, “isikhathi siyeza, manje sesifikile, lapho abakhulekeli beqiniso beyokhonza uBaba ngoMoya nangeqiniso. Yebo, uBaba ufuna abantu abanjalo ukuba bamkhulekele. UNkulunkulu ungumoya, futhi abamkhulekelayo kufanele bakhulekele ngoMoya nangeqiniso. ” (Johane 4:23, 24 Christian Standard Bible)

UNkulunkulu ufuna abantu abamkhonzayo ngomoya nangeqiniso. Ngakho-ke, iqiniso libalulekile.

Kepha akekho onalo lonke iqiniso. Sonke senza izinto zingahambi kahle.

Kuyiqiniso, kepha imuphi umoya osiqondisayo? Yini esishukumisela ukuba siqhubeke sifuna iqiniso futhi singasuthiseki nganoma yini umbono we-pet pet oheha okwamanje?

UPawulu watshela abaseThesalonika ngalabo abaphelelwa yinsindiso: “Babhubha ngenxa yokwenqaba ukuthanda iqiniso ukuze basindiswe.” (2 Thes. 2:10)

Uthando, ikakhulukazi, ukuthanda iqiniso, kufanele lusishukumisele uma sifuna ukuthola ukuthandwa uNkulunkulu.

Vele, lapho ubuzwa, wonke umuntu uthi uyalithanda iqiniso. Kepha ake sithembeke ngesihluku lapha. Bangaki abathanda ngempela? Uma ungumzali, uyazithanda izingane zakho? Ngiyaqiniseka ukuthi uyakwenza. Ungafela izingane zakho? Ngicabanga ukuthi iningi labazali lingadela impilo yabo ukusindisa ingane yabo.

Manje ake ngikubuze lokhu: Ngabe uyalithanda iqiniso? Yebo. Ungayifela? Ungavuma ukudela impilo yakho kunokudela iqiniso?

UJesu wakwenza. AmaKristu amaningi enze kanjalo. Kodwa-ke, bangaki kulabo abazibiza ngamaKrestu namuhla abangalifela iqiniso?

Mina noJim sivela ohlelweni lwezinkolelo oluzichaza ngokuthi "yiQiniso". UFakazi KaJehova uzobuza njalo omunye u-JW abasanda kuhlangana naye, “Usunesikhathi esingakanani useqinisweni?”, Noma, “Walifunda nini iqiniso?” Lokho abaqonde ukukubuza ukuthi lowo muntu ube yilungu lesikhathi esingakanani enhlanganweni yoFakazi BakaJehova.

Badida ukwethembeka enhlanganweni nothando lweqiniso. Kepha balinganise uthando lwabo lweqiniso futhi, kulwazi lwami olunzulu, iqiniso liyalahleka. Khuluma iqiniso kubo bese uthola ukunyundelwa, ukuthukwa nokugwema ukubuyisela. Ngamafuphi, ushushiso.

Ukushushisa labo abakhuluma iqiniso akuyona into yoFakazi BakaJehova kuphela. Eqinisweni, ukushushisa noma ngubani ngoba engavumelani nenkolelo yakho kuyifulegi elikhulu elibomvu, akunjalo? Ngiqonde ukuthi, uma uneqiniso, uma uqinisile, lokho kuzikhulumela ngokwakho? Akunasidingo sokuhlasela umuntu ongavumelani. Akunasidingo sokuzishisa esigxotsheni.

Manje kunezinguqulo ezahlukahlukene zemfundiso kaZiqu-zintathu futhi sizobe sibabheka bonke kulolu chungechunge lwamavidiyo, kepha sizogxila kakhulu ekunakekeleni kwethu ngobubanzi obamukelwa kakhulu kuwo wonke amasonto obuKristu asebenzayo namuhla.

Ukukhuluma phambili, mina noJim asemukeli uZiqu-zintathu, yize samukela ukuthi uJesu ungcwele. Lokho kusho ukuthi, ngokwengxenye, samukela uJesu njengoNkulunkulu ngokususelwa ekuqondeni kwethu imiBhalo ehlukahlukene esizohlangana nayo endleleni. Abantu bazozama ukusibamba, basikhiphe ngendelelo ngokuthi singama-Arians noma ama-Unitarians noma sibaphathe kabi oFakazi BakaJehova — siphume, kodwa sisekhona. Akukho kulokho okungaba okunembile.

Ngithole kokuhlangenwe nakho ukuthi abantu abakholelwa kuZiqu-zintathu banendlela encane enhle yokuchitha noma ikuphi ukuhlaselwa kwenkolelo yabo. Luhlobo "lwesichasiso sokuqeda ukucabanga". Kuhamba kanjena: “O, ucabanga ukuthi uBaba neNdodana bangonkulunkulu abahlukene, akunjalo? Akukhona ukukholelwa konkulunkulu abaningi lokho? ”

Njengoba ubuhlobo obuningi kuyindlela yokukhuleka ehambisana nobuqaba, bazama ukuqeda yonke ingxoxo ngokubeka noma ngubani ongemukeli imfundiso yakhe kokuzivikela.

Kepha ungase uphikise ukuthi abakholelwa kuZiqu-zintathu futhi baphikisana ngokwenkolo yabo ngokwezifiso ezintathu-in-one zikaNkulunkulu? Empeleni, cha. Zithi zingabakholelwa emfuleni, njengamaJuda. Uyabona, bakholelwa kuNkulunkulu oyedwa kuphela. Abantu abathathu abahlukene futhi abahlukile, kepha munye kuphela uNkulunkulu.

Basebenzisa lo mfanekiso ukuchaza imfundiso: [Unxantathu kusuka ku-https: //en.wikipedia.org/wiki/Trinity]

Lokhu kubanikeza umuntu oyedwa kuphela, nokho lokho akuyena umuntu, kepha abantu abathathu. Kungenzeka kanjani ukuba umuntu oyedwa abe ngabantu abathathu? Uyihlanganisa kanjani ingqondo yakho ngendida enjalo. Bakubona lokhu njengokuqonda kwengqondo yomuntu, kepha bakuchaza njengemfihlakalo yaphezulu.

Manje kithina esikholwa nguNkulunkulu, asinankinga nezimfihlakalo esingaziqondi inqobo nje uma kuchaziwe ngokucacile embhalweni. Asizikhukhumezi ukuphakamisa ukuthi uma singakwazi ukuqonda okuthile ngeke kube yiqiniso. Uma uNkulunkulu esitshela ukuthi into injalo, kuba njalo.

Kodwa-ke, ingabe imfundiso kaZiqu-zintathu ivezwe ngokucacile emiBhalweni ngendlela yokuthi, nakuba ngingayiqondi, kufanele ngiyamukele njengeyiqiniso? Ngizwile abakholelwa kuZiqu-zintathu benza lokhu kugomela. Ngokumangazayo, abayilandeli ngereferensi ecacile yesimemezelo esinjalo sombhalo. Esikhundleni salokho, okulandelayo kungumugqa wesizathu sokususa somuntu. Lokho akusho ukuthi banephutha ngokuncishiswa kwabo, kepha isitatimende esicacile eBhayibhelini siyinto eyodwa, kanti ukutolikwa komuntu kuhlukile.

Noma kunjalo, kwabakholelwa kuZiqu-zintathu kunamathuba amabili kuphela, ubuningi bobuningi bomuntu nomuntu oyedwa kanye nomuntu oyedwa ongumphikisi.

Kodwa-ke, lokho kuwukwenza okujahile. Uyabona, asikwazi ukusetha imigomo yokukhonza kwethu. UNkulunkulu uyakwenza. UNkulunkulu usitshela ukuthi kufanele simkhonze kanjani, bese kufanele sithole amagama okuchaza lokho akushoyo. Njengoba kuvela, “ukukholelwa kuNkulunkulu munye” noma “ukukholwa konkulunkulu abaningi” akuchazi ngokwanele ukukhonzwa kukaJehovah noma uYahweh njengokuvinjelwe emiBhalweni. Ngizonquma ingxoxo ebenginayo noJim ngale ndaba. Ngizohola kuwo ngokubuza uJim lo mbuzo:

“Jim, ungasitshela ukuthi kukhona umuntu oze nethelo elichaza ngokunembe kakhudlwana ubudlelwano phakathi kukaYise neNdodana nokukhulekelwa kwethu kubo?

UJim: Yebo ngiyakwazi.

Kwakukhona ithemu entsha eyaqalwa ngo-1860, unyaka owandulela iMpi Yombango YaseMelika owesilisa ogama lakhe linguMax Muller. Manje lokho aqhamuka nakho kwakuyigama elithi “henotheistic”. Manje kusho ukuthini lokho? Heno, kunjalo, uNkulunkulu munye, kepha umbono ngokuyisisekelo yilokhu: Kwakukhona eyodwa futhi iyinduna eyodwa, uNkulunkulu ophakeme, uNkulunkulu ophezu kwabo bonke, nokuthi uNkulunkulu uvame ukubizwa ngokuthi uYahweh noma ngesimo esidala, uJehova. Kepha ngaphandle kukaYahweh noma uJehova, bekukhona ezinye izidalwa ezazaziwa njengonkulunkulu, elohim. Manje igama likaNkulunkulu ngesiHeberu lithi elohim, kepha ngokujwayelekile lapho ukubheka okokuqala kungathi hey, lowo nguNkulunkulu wobuningi. Ngamanye amagama, kusho okungaphezu koyedwa. Kepha uma inikezwa ngezenzo ezisebunyeni, isho uNkulunkulu oyedwa, futhi lokhu kuyindaba yohlelo olubizwa ngobuningi bobukhulu. Kufana neNdlovukazi uVictoria ayejwayele ukusho ukuthi, “asihlekisi”. Yebo, wayengomunye kodwa ngenxa yokuthi wayengumbusi ophethe, wazisebenzisela ubuningi; futhi emiBhalweni, uYahweh noma uJehova uvame ukubizwa ngokuthi Elohim, UNkulunkulu ngobuningi, kodwa ngezenzo ezisebunyeni.

Manje, lapho igama elithi Elohim lisetshenziswa khona nezenzo zobuningi, lokho kusho ukuthi onkulunkulu, ngakho-ke, sizobheka lokhu ukuthi ngabe likhona yini eTestamenteni Elidala neTestamente eLisha.

U-Eric: Ngiyabonga. Ngakho-ke, ubukhulu abunqunywa ngegama, kodwa ngesenzo sesenzo.

UJim: Kulungile.

U-Eric: Kulungile, ngakho empeleni ngithole isibonelo salokho. Ukuqhubeka nokufakazela iphuzu, ngizokukhombisa lokho manje.

Kunezinto ezimbili okudingeka sizicabangele maqondana no-Elohim ngesiHeberu. Esokuqala ukuthi ngabe lokhu akushoyo uJim kuqondile yini — ukuthi kwakhiwa ngohlelo lolimi, kungakhombisi ubuningi, kodwa kunalokho kuyikhwalithi efana nokwenza kahle noma ubukhulu; nokunquma ukuthi sidinga ukuya kwenye indawo eBhayibhelini lapho singathola khona ubufakazi obungenakuphikiswa, futhi ngicabanga ukuthi singakuthola lokho ku-1 AmaKhosi 11:33. Uma siya ku-1 AmaKhosi 11:33, sizothola lapha kwi-BibleHub, okuwumthombo omuhle kakhulu wokucwaninga iBhayibheli ezinhlotsheni eziningi. Uma sibheka u-1 AmaKhosi 11:33 kwi-NIV Bible esinayo: “Ngizokwenza lokhu ngoba bangishiyile bakhonza u-Ashitaroti unkulunkulukazi [oyedwa] wamaSidoni, uKemoshi unkulunkulu [oyedwa] wabakwaMowabi, noMoloki unkulunkulu [singular] sabakwa-Amoni… ”

Kulungile, ake sibheke ukuthi lawo mabizo asebunyeni ahunyushelwa esiNgisini abekwa kanjani koqobo, futhi ku-interlinear sithola ukuthi isikhathi ngasinye lapho kukhulunywa ngunkulunkulu noma unkulunkulukazi sino-Elohim — 430 [e]. Futhi, “unkulunkulukazi” 430, Elohim, futhi lapha, "unkulunkulu", Elohim 430. Ukuqinisekisa nje — ikhonkodensi ye-Strong — futhi siyakuthola lokho Elohim nali igama elisetshenzisiwe kulezo zindawo ezintathu. Ngakho-ke, kubonakala kucace bha ukuthi sibhekene nokwakhiwa kohlelo lolimi. Kodwa-ke, okuxakayo kukho konke lapho umuntu okholelwa kuZiqu-zintathu ezama ukuthuthukisa umbono wokuthi ubuNkulunkulu noma ubuningi bukaYahweh — abantu abathathu koyedwa — babaziwa, noma okungenani bakhonjwa emiBhalweni YesiHeberu ngokusebenzisa Elohim, empeleni banikela ngama-henotheists, anjengoJim nami, isisekelo esihle kakhulu sesikhundla sethu, ngoba ubuthathu bukaNkulunkulu busekelwe embonweni wokuthi kunoNkulunkulu oyedwa kuphela. Kukholwa uNkulunkulu munye; uNkulunkulu munye, abantu abathathu kuNkulunkulu oyedwa. Ngakho-ke, uma uYahweh ebhekiswa njengo Elohim, NKOSI Elohim, UJehova uNkulunkulu, noma uYahweh uNkulunkulu ukhuluma ngonkulunkulu abaningi, kuyalandela ukuthi kukhulunywa ngo-henotheism, njengoba mina noJim samukela futhi abaningi njengathi, ukuthi uYahweh noma uYHWH ungumqambi, uNkulunkulu uSomandla futhi ngaphansi kwakhe kuphela kwakhe Indodana ezelwe nayo inguNkulunkulu. Igama elithi “uNkulunkulu nguNkulunkulu” kanjalo Elohim isebenza kahle kakhulu ukusekela umcabango we-henotheist, ngakho-ke, ngokuzayo lapho umuntu ezoqhubekisela phambili lokho kimi, ngicabanga ukuthi esikhundleni sokwenza impikiswano yohlelo, ngizomane ngithi, “Yebo, kuhle lokho. Ngiyakwamukela lokho, futhi lokho kufakazela iphuzu lethu — i-henotheism. ” Noma kunjalo, ukuzijabulisa nje lapho.

Ngaphambi kokuqhubeka, uphakamise okuthile engicabanga ukuthi ababukeli bethu bazozibuza ngakho. Ubalule ukuthi uYahweh uyisimo esisha kanti noJehova bekuyindlela endala yokuhumusha kweYHWH. Ingabe kunjalo? Ngabe uYahweh uyifomu yakamuva?

UJim: Yebo, kungu… futhi kuyifomu eliphikisanayo, kepha selamukelwe ngumphakathi wezemfundo njengokukhombisa ukuthi igama lalikuphi. Kepha akekho owaziyo, empeleni. Lokho ukuqagela okuhle kuphela.

U-Eric: Kwesokudla. Ngiyazi kunempikiswano eningi ngoJehova. Kunabantu abaningi abacabanga ukuthi kwakuyigama elingelona iqiniso, kepha empeleni mhlawumbe akusondelene nokuphinyiselwa kwasekuqaleni njengoba kwakunjalo ngenkathi liqala ukubuyela emuva ngekhulu le-12. Noma ingabe kwakuyikhulu le-13? 1260, ngicabanga. Ngisuka enkumbulweni. Wawungazi kangcono kunami. Kepha u- "J" ngaleso sikhathi wayene- yah kuzwakale kanjalo.

UJim: Yebo, njengoba kwenzeka ngezilimi zaseJalimane naseScandinavia, futhi mhlawumbe nesiDashi kuze kube namuhla. I- “J” inomsindo “Y”. Futhi lokho kungena emlandweni wokusetshenziswa kwe- “J” esingeke sikwenze lapha.

U-Eric: Kwesokudla. Kuhle kakhulu. Ngiyabonga. Bengifuna ukumboza lokho. Ngiyazi ukuthi sizothola imibono ngalowo mugqa, uma singakhulumi ngawo manje.

Ngakho-ke, ngabe kukhona okunye ofuna ukukungeza ngakho, ngicabanga ukuthi bekukhona okuthile okuvela kumaHubo 82 ongitshele khona ngaphambili okuhlobene nalokhu.

UJim: Yebo, ngiyajabula ukuthi ukukhulisile lokho ngoba lokho kuyisibonelo esiphelele se-henotheism njengoba uMax Muller ngabe wayekuchazile. Kuyi, ”Ngithe ningonkulunkulu, futhi nonke ningamadodana oPhezukonke.” Yilokho empeleni hhayi iHubo 82 ivesi 1 kepha liya ku-6 no-7. Likhuluma ngoNkulunkulu ehlezi ebandleni likaNkulunkulu. Wahlulela phakathi konkulunkulu - “Ngithe ningonkulunkulu nina nonke ningamadodana oPhezukonke.”

Ngakho-ke, nangu uNkulunkulu ehleli emhlanganweni wonkulunkulu; futhi kunamacala amaningi walokhu kumaHubo. Ngeke ngikukhathalele ukukucacisa lapha, kepha lokhu kunikeza isithombe futhi kwesinye isikhathi, kunjalo, onkulunkulu bangaba onkulunkulu bamanga noma izingelosi ezilungile. Ngokusobala, leli gama lisetshenziswa ezingelosini, futhi kokunye lisetshenziswa konkulunkulu bamaqaba noma kunkulunkulukazi ongumhedeni — kunesimo esisodwa wukuthi eTestamenteni Elidala — bese lisetshenziswa ezingelosini, nakubantu abaphansi kwezimo ezithile.

U-Eric: Kuhle kakhulu. Ngiyabonga. Empeleni, lukhona impela uhlu lwemiBhalo oyihlanganisile. Ngaphezulu kokukwazi ukumboza lapha. Ngakho-ke, ngibabeke embhalweni futhi noma ngubani onentshisekelo yokubona lonke uhlu… Ngizofaka isixhumanisi encazelweni yale vidiyo ukuze bakwazi ukulanda idokhumenti futhi bayihlolisise ngesikhathi sabo sokuphumula.

UJim: Lokho kuzoba kuhle.

U-Eric: Ngiyabonga. Uma ucabanga ukuthi konke osanda kukusho, ngabe kukhona okubonakalayo emiBhalweni yangaphambi kobuKristu, noma lokho abantu abaningi abakubiza ngokuthi iTestamente Elidala, kukaJesu njengoNkulunkulu ohlelweni lokubona izinto?

UJim: Yebo, okokuqala mangisho ukuthi emuva njengakuGenesise, kunezikhathi ezimbili lapho lo mgomo we-henotheism ucacile khona. Elinye liku-akhawunti yangaphambi kukaNowa lapho umBhalo ukhuluma ngamadodana kaNkulunkulu ehla ezoshada namadodakazi abantu. Lelinye lamacala, amadodana kaNkulunkulu. Ngakho-ke, baba onkulunkulu ngokwabo noma babonwa njengonkulunkulu. Lezi kumele kube yizingelosi eziwile ngokwencazelo esencwadini ka-Enoch, ne-2 Peter. Futhi unakho lokho, kepha okunye okubaluleke kakhulu kusencwadini yeZaga lapho kukhulunywa khona ngendaba yokuhlakanipha. Manje izazi eziningi zizomane zithi, 'Hhayi-ke, lokhu… lezi yizimpawu zikaYahweh futhi akumele zikhombise umuntu noma i-hypostasis ". Kepha empeleni njengoba isikhathi sihamba, futhi ikakhulukazi endaweni yeTestamente Elisha, ekuqaleni, futhi mhlawumbe kufanele ngisho nangaphambilini, uthola olunye ulwazi lwendaba yonke yobuhlakani olwenziwe samuntu, futhi lokhu encwadini yobuhlakani, nasemisebenzini yomJuda wase-Aleksandriya, uPhilo, owayephila ngesikhathi sikaJesu Kristu futhi wakhuluma ngaleli gama ama-logos, okungakhombisa okuthile okufana nokuhlakanipha okusencwadini yezAga nasencwadini yokuhlakanipha. Manje kungani ngalokhu, noma kuthiwani ngalokhu, kufanele ngithi? Iqiniso lendaba ukuthi igama elithi logos noma ama-logo, kuya ngokuthi ufuna ukulibiza ngokuthi lifushane noma lide kangakanani O — amaJuda noma amaGrikhi osukwini lukaKristu abaxuba bobabili ngaso sonke isikhathi, ngakho-ke ngicabanga ukuthi Ngikhululekile uku… ngokukhululeka ukwenza… into efanayo — futhi noma kunjalo, leli gama lisezwini lethu lesiNgisi elithi “logic”, “logical” kusuka kumalogo noma amalogo, futhi lalinomqondo wokuhleleka futhi yayifana kakhulu nokuhlakanipha, kanti uPhilo ezansi e-Alexandria yaseGibhithe wabona ukuhlakanipha namalogo njengokufana, futhi njengobuntu.

Abantu abaningi bakhombe eqinisweni lokuthi ukuhlakanipha kuzAga kungokobulili besifazane, kepha lokho akuzange kumkhathaze uPhilo. Uthe, “Yebo kunjalo, kodwa kungaqondakala njengowesilisa futhi. Noma okungenani njengoba ama-logo esilisa; ngakho-ke ukuhlakanipha kungakhombisa umuntu wesilisa noma i-hypostasis.

U-Eric: Kwesokudla.

UJim: Manje, okuningi kwalokhu kubhekwana nakho kucace bha emibhalweni yesazi esidumile sokuqala sobuKrestu uMsuka, futhi ubhekana nalokhu isikhathi eside. Ngakho-ke, lokhu onakho lapha kukhona okwakukhona ngqo ngesikhathi nangesikhathi sikaJesu, futhi noma abaFarisi babesola uJesu ngokwenza ukuhlambalaza ngokuthi wayeyindodana kaNkulunkulu, wacaphuna ngqo kumaHubo futhi waveza ukuthi kukhulunywa ngonkulunkulu of, onkulunkulu abaningi, futhi ngenxa yalokho wathi, 'Kukhona. Kubhaliwe. Awukwazi ukukungabaza. Angihlambalazi nakancane. Ngakho-ke, umqondo wawukhona kakhulu ngesikhathi sikaKristu.

U-Eric: Kwesokudla. Ngiyabonga. Empeleni, bengilokhu ngicabanga ukuthi kufanelekile ukwenziwa samuntu uKristu noJesu wangaphambi kobuKristu noma uJesu owayekhona ngaphambili njengamalogo ngoba, njengokuhlakanipha, ngiqonde ukuthi, ngoba njengoba ngikuqonda, ukuhlakanipha kungachazwa njengokusebenzisa okusebenzayo kolwazi . Uyazi, ngingahle ngazi okuthile kepha uma ngingenzi lutho ngolwazi, angihlakaniphile; uma ngisebenzisa ulwazi lwami, khona-ke ngihlakaniphile. Futhi ukudalwa kwendawo yonke ngoJesu, ngoJesu, nangoJesu, kwaba ukubonakaliswa okukhulu kunakho konke kokusetshenziswa kolwazi okusebenzayo okwake kwaba khona. Ngakho-ke, ukuhlakanipha okwenziwe samuntu kuhambelana ngokuphelele nendima yakhe njengesisebenzi sikaNkulunkulu esiphambili, uma uthanda, ukusebenzisa igama elivela enkolweni yethu yakudala.

Kepha ngabe kukhona okunye obefuna ukukungeza mayelana nalokho… obekuthatha kusuka kwabaseFiliphi 2: 5-8? Ukhulume kimi lokho phambilini mayelana nokuqina kobuKristu; ngoba kukhona labo abangabaza ubukhazikhazi bakhe, abacabanga ukuthi waba khona kuphela njengomuntu, futhi ngaphambili wayengakaze abekhona.

UJim: Yebo. Leso sikhundla sithathwa ngamaqembu ahlukahlukene, amaqembu angekho kuZiqu-zintathu, futhi maningi impela awo, futhi ingxabano yawo ithi uKristu wayengekho ngaphambi kokuba khona kwakhe njengomuntu. Wayengekho ezulwini, kepha umbhalo kwabaseFilipi isahluko sesibili usho ngqo-futhi uPaul ukukunikeza isibonelo sokuthobeka lapho abhala khona ngalokhu-futhi uthi akazange azame empeleni-ngingu ebeka lapha kunokucaphuna — akazange azame ukuthatha isikhundla sikaYise kodwa wazithoba wathatha isimo somuntu, yize wayekuNkulunkulu; Isimo sikaNkulunkulu, esimweni sikababa. Akazange azame ukuthatha isikhundla sikaNkulunkulu njengoba uSathane kubhekwe ukuthi azamile, kepha kunalokho wamukela icebo likaNkulunkulu futhi wadela isimo sakhe somoya weza emhlabeni esesimweni somuntu. Lokhu kucace bha. Uma kukhona ofuna ukufunda isahluko sesibili sabaseFilipi. Ngakho-ke, lokhu kukhombisa ngokusobala ukuthi kade ngikhona, futhi angikutholi kunzima kakhulu ukukuthola lokho.

Futhi-ke, kukhona eminye, eminye imibhalo eminingi engalethwa. Nginencwadi eyashicilelwa abanumzane abambalwa abasonta eBandleni LikaNkulunkulu, Ukholo luka-Abraham, futhi ngamunye wabo uzama ukuqeda umqondo wokuba khona ngaphambilini, bethi, 'Awu lokhu ... lokhu akuhambelani nomcabango wamaJuda , futhi ngicabanga ukuthi lokho kuyiphutha elibi lapho ukhuluma ngomcabango wamaJuda noma umcabango wamaGrikhi noma omunye umuntu, ngoba kunemibono eyahlukene kunoma imuphi umphakathi futhi uphakamisa ukuthi akukho mHeberu owake wacabanga ukuthi kukhona ngaphambi kwesikhathi kumane kungumbhedo. Ngokuqinisekile, uPhilo ezansi eGibhithe wakwenza, futhi wayephila ngesikhathi esifanayo noJesu Kristu.

U-Eric: Kwesokudla.

UJim: Futhi bathanda ukusho ukuthi, 'Yebo, lokhu kungukubikezela kukaNkulunkulu okuzokwenzeka ngokuzayo'. Futhi abalwi ngisho nalezi zindatshana ezibonisa ukuba khona phambilini.

U-Eric: Yebo. Zinzima kakhulu ukubhekana nazo ngakho-ke azinaki. Ngiyazibuza ukuthi ngabe lokhu esikubonayo emphakathini okusekela ukuba khona ngaphambi kwesikhathi kuyafana yini nalokhu esikubona koFakazi BakaJehova bezama kanzima ukusuka kuZiqu-zintathu baze badlulele kolunye uhlangothi. OFakazi bamenza uJesu ingelosi nje, yize eyingelosi enkulu, futhi lawa amanye amaqembu amenza umuntu, engakaze abe khona ngaphambili. zombili ziyadingeka… kahle, azidingeki… kepha zombili ziyindlela yokusabela, ngicabanga, imfundiso kaZiqu-zintathu, kodwa iyasabela ngokweqile; ukuya kude kakhulu ngenye indlela.

UJim: Kunjalo, futhi oFakazi babenze okuthile isikhathi esithile. Manje, lapho ngisemncane koFakazi BakaJehova. Kwakungangabazeki ukuthi kwakukhona inhlonipho enkulu ngoKristu futhi isikhathi eside, ofakazi babezothandaza kuKristu futhi babonge uKristu; futhi eminyakeni edlule, impela, bakususile lokho, futhi bathi akufanele uthandaze kuKristu, akufanele ukhonze uKristu. Kufanele ukhonze uBaba kuphela; futhi bathathe isikhundla esibi ngokweqile samaJuda. Manje ngikhuluma ngabaFarisi namaJuda aphikisana noKristu ekuthatheni leso sikhundla, ngoba kunezindima eziningi eTestamenteni Elisha lapho kukhombisa khona, ikakhulukazi kumaHeberu, ukuthi amaKristu okuqala ayekhonza uKristu njengendodana kaBaba. Ngakho-ke, bathuthele kakhulu kolunye uhlangothi, futhi kimi kubonakala sengathi babe… ukuthi akuhambisani neze neTestamente Elisha.

U-Eric: Bahambe kakhulu njengangesonto eledlule INqabayokulinda funda, kwakukhona isitatimende sokuthi akufanele sithande uKristu kancane futhi akufanele simthande ngokweqile. Isitatimende esiyisiphukuphuku kanjani leso! kepha kukhombisa ukuthi bamehlisele kanjani uKristu esimweni sesibonelo kunokuba yisikhundla sakhe sangempela. Futhi mina nawe siye saqonda ukuthi ungowaphezulu. Ngakho-ke, umqondo wokuthi akayena uNkulunkulu noma akayona imvelo kaNkulunkulu akuyona into esiyilahla nganoma iyiphi indlela, kodwa kunomehluko phakathi kokuba ngunkulunkulu nokuba nguNkulunkulu uqobo, futhi ngicabanga ukuthi sifinyelela kulowo mBhalo onamathelayo manje kaJohane 1: 1. Ngakho-ke ungathanda ukukhuluma nathi lokho?

UJim: Yebo, nginga. Lona umBhalo oyisiqu-zintathu obalulekile futhi futhi nomBhalo oyisihluthulelo ongewona kaZiqu-zintathu. Futhi uma ubheka izinguqulo ezisebhayibhelini, ziningi ezazibhekisa kuJesu njengoNkulunkulu nabanye abathi… ezazimbiza njengoNkulunkulu, futhi umBhalo othile uthi, ngesiGreki yilokhu: Ngena ku-Logos kai ho Logos ēn pros ton Theon kai Theos ēn ho Logos.  Futhi ngingakunika ukuhumusha kwami ​​kwalokho, futhi ngicabanga ukuthi kufundeka kanjena: “Ekuqaleni kwakuyi-Logos — igama, okungukuthi, ngoba uLogos usho ukuthi phakathi kwezinye izinto ezahlukahlukene — futhi iLogos ibibhekene noNkulunkulu noNkulunkulu noma unkulunkulu kwakuyigama ”.

Kungani ngihumushela kulokhu njengoba iLogos ibibhekene noNkulunkulu? Hhayi, kunokuba uLogos wayekuNkulunkulu? Yebo, ngoba ukwanda kuleli cala, izinzuzo, ngesiKoine Greek ayidingi ncamashi okwenziwa u- “with” ngesiNgisi, lapho uthola khona umqondo wokuthi “kanye” noma “ngokuhlangana no”. Kepha leli gama lisho okuncane kunalokho, noma mhlawumbe okungaphezu kwalokho.

Futhi uHelen Barrett Montgomery ekuhumusheni kwakhe uJohn 1 kuya ku-3, futhi ngifunda okunye kwalokhu, ukuthi ubhala athi: "Ekuqaleni kwakukhona izwi futhi izwi lalibhekene ubuso nobuso noNkulunkulu futhi uLizwi wayenguNkulunkulu."

Manje lokho kuyamangaza.  buhle kusho ukuthi ubuso nobuso noma ngaphandle kukaNkulunkulu futhi kukhombisa iqiniso ukuthi kwakukhona abantu ababili lapho hhayi into efanayo futhi ngizongena kulokho kamuva.

Futhi okuthakazelisayo ukuthi lokhu kwakuyincwadi, noma kwaba ukushicilelwa kwe-American Baptist publish Society, ngakho-ke wayegibela njengoZiqu-zintathu. Kwakunjalo-ke noCharles B. Williams, futhi unegama noma amaLogos athi ubuso nobuso noNkulunkulu futhi njengaye, kusobala impela, kusobala nje impela ukuthi unguZiqu-zintathu. Ukuhumusha kwangasese ngolimi lwabantu ngo-1949 kwanikezwa i-Moody Bible Institute ukuze kushicilelwe, futhi impela labo bantu babengabakholelwa kuZiqu-zintathu futhi bangabakho. Ngakho-ke sinezinhlobo zonke zokuhumusha ngesiNgisi nakwezinye izilimi, ikakhulukazi isiJalimane, ezi… ezithi, "uLizwi wayenguNkulunkulu", futhi cishe njengoba abaningi besho, “futhi izwi lalinguNkulunkulu”, noma "igama lalingcwele".

Izazi eziningi bezithukile futhi isizathu salokhu ukuthi esiGrekini lapho igama lithatha umunci ocacisiwe, futhi umunci ocacile esiNgisini ngu “the”, ngakho-ke sithi “unkulunkulu”, kodwa ngesiGreki, bekukhona akekho “unkulunkulu” ngomqondo ongokoqobo. Nendlela abaphathe ngayo lokhu…

Engcebile: Akukho ndatshana engapheli.

UJim: Kunjalo, futhi indlela abaphathe ngayo lokhu ukuthi bekungekho igama elisho umunci ongacacile njengokuthi “a” noma “an” ngesiNgisi futhi kaningi, lapho ubona igama elingenayo i-athikili, ngaphandle kwegama elicacile, ucabanga ukuthi ukuthi enguqulweni yesiNgisi, kufanele kube okungahleliwe kunokucaca. Ngakho-ke lapho ithi "iLogos" ngaphambili emBhalweni ngendatshana ethile kepha kepha iqhubeka ithi uLogos kwakunguNkulunkulu, ngakho-ke asikho isichasiso esiphambi kwalelo gama, “unkulunkulu”, kanjalo nawe ongacabanga ukuthi kusukela lapho empeleni, kufanele uhumushe le ndima ukuthi “unguNkulunkulu” kunokuthi “unguNkulunkulu”. Futhi kunezinguqulo eziningi ezikwenzayo lokho, kepha umuntu kufanele aqaphele. Umuntu kufanele aqaphele. Ngeke ukusho ngokweqile ngoba abasebenza ngohlelo lolimi bakhombisile ukuthi kunezimo eziningi lapho amabizo angenawo umunci ocacile asacacile. Futhi le mpikiswano iyaqhubeka isikhangiso. Futhi uma kungenzeka ukuthi unguZiqu-zintathu, uzoshaya ideski bese uthi, “Hhayi-ke, kuyiqiniso ukuthi lapho uLogos ebizwa ngoNkulunkulu, kusho ukuthi ungomunye wabantu abathathu kuZiqu-zintathu, ngakho-ke unguNkulunkulu. ” Kukhona abanye abathi, "Akunjalo".

Hhayi-ke, uma ubheka imibhalo ye-Origin, ongomunye wezifundiswa zakudala zamaKrestu, ubezofola nabantu ababethi, “unkulunkulu” wayeqinisile, futhi wayezoba ngumsekeli Ukuhunyushwa koFakazi BakaJehova lapho benokuthi “izwi lalinguNkulunkulu”.

U-Eric: Kwesokudla.

UJim: futhi… kepha asikwazi ukugomela ngalokho. Akunakwenzeka ukugcizelela ngakho, futhi uma ubheka ama-Unitarians ngakolunye uhlangothi nabakholelwa kuZiqu-zintathu ngakolunye uhlangothi, bazolwa ngalokhu bese bethula zonke izinhlobo zezimpikiswano, izingxabano ziyaqhubeka isikhangiso.  Futhi uyazibuza ngezinhlangothi ezahlukahlukene: Uma ngabe abaphathi be-postmodernists beqinisile lapho bethi, "Hhayi-ke, yilokho umfundi akuthatha embhalweni obhaliwe kunokuba aqondiswe yilowo obhale lo mbhalo". Asikwazi ukuhamba ibanga elide kangako.

Kepha bengingathanda, ngiphakamisa ke ukuthi ukuphikisana ngesimo sohlelo lo mbhalo kuJohane 1: 1-3, kungcono ukusebenzisa enye indlela yokutadisha lolu daba lonke, futhi ngicabanga ukuthi lokho kungenxa yokuthi ngiza kulezi zinto isisekelo sokuqeqeshwa kwami ​​kwezemfundo. Ngiyisazi-mlando ngokuyisisekelo; i-PhD yami yayisemlandweni. Yize nganginomncane ezifundweni zenkolo ngaleso sikhathi futhi ngichithe isikhathi esiningi ngifunda hhayi inkolo eyodwa, kodwa izinkolo eziningi, futhi impela imiBhalo; kepha ngingasho ukuthi indlela yokusondela kulokhu ingokomlando.

U-Eric: Kwesokudla.

UJim: Lokho kubeka le mibhalo, lezi zigaba emgqeni wokuthi kwenzekani ngekhulu lokuqala, ngenkathi uJesu Kristu esaphila futhi ngemuva nje nje kokuba efile; futhi iqiniso lalokhu ukuthi imfundiso kaZiqu-zintathu ayizange ibe khona, kungaba ngokuphelele noma ngabe ishaye ngokuphelele, emakhulwini eminyaka emva kokuba uKristu efile, futhi izazi eziningi ziyakwazi lokhu namuhla. Futhi inani okungahleliwe labaningana abafundisi abangamaKhatholika abahle, abafundile abavelele bakubonile lokhu.

U-Eric: Ngakho…

UJim:  Ngicabanga ukuthi kuhlukile.

U-Eric: Ngakho-ke, ngaphambi kokuthuthela kulokho — ngoba lokho kugxilwe kakhulu kule vidiyo, umlando — ukucacisa nje kuwo wonke umuntu othola ukuthi ucwile engxoxweni kaJohn 1: 1, ngicabanga ukuthi umgomo owamukelwa kabanzi phakathi kwalabo abafundayo iBhayibheli lichaza ngokusobala ukuthi uma kunendima edidayo, engathathwa ngandlela thile, leyo ndima ayikwazi ukusebenza njengobufakazi kepha kunalokho ingasebenza njengokusekela, uma ususungule ubufakazi obuqinile kwenye indawo.

Ngakho-ke, uJohn 1: 1 angaxhasa imfundiso kaZiqu-zintathu, uma ungafakazela uZiqu-zintathu kwenye indawo. Kungasekela ukuqonda kwe-henotheistic, uma singakufakazela lokho kwenye indawo. Yilokho esizokwenza… kahle, sizothatha izindlela ezintathu. Le yingxenye 1. Kungenzeka okungenani sibe namanye amavidiyo ama-2. Umuntu uzohlola imibhalo yobufakazi yokusetshenziswa kukaZiqu-zintathu; omunye uzohlola imibhalo yobufakazi esetshenziswe ama-Aryan, kepha okwamanje ngicabanga ukuthi umlando uyindlela ebaluleke kakhulu yokwakha isisekelo noma ukungabi bikho kwemfundiso kaZiqu-zintathu. Ngakho-ke, ngizokushiya uvulekele phansi.

UJim: Ake sihle kakhulu. Ngicabanga ukuthi kucace bha ukuthi kwakungekho mfundiso kaZiqu-zintathu emakhulwini eminyaka okuqala, hhayi ngesimo okungenani ukuthi ikhona namuhla. Ukukholelwa kuZiqu-zintathu akuzange kufike nakuMkhandlu waseNicaea ngonyaka ka-325 AD njengoba abantu abaningi abakholelwa kuZiqu-zintathu bebengaba nawo. Empeleni, esinakho eNicaea ukwamukelwa kwemfundiso ye…

U-Eric: Ubuntu.

UJim: Yebo, abantu aba-2 kuno-3. Futhi isizathu salokhu ukuthi babekhathazeke kakhulu ngobudlelwano bukababa nendodana. UMoya oNgcwele awuzange kukhulunywe ngalesisikhathi, ngakho-ke waba nemfundiso yobuBinari eyakhiwe lapho, hhayi eyaseZiqu-zintathu, nokuthi bafike kulokhu ngokusebenzisa igama elithile, “hamaucious”, elisho okufanayo into, futhi baphikisa ngokuthi ubaba nendodana babenento eyodwa.

Manje lokhu kwethulwa nguMbusi uConstantine, futhi wayengumKrestu oyingxenye kuphela, uma ungakusho lokho. Wayengabhapathiziwe waze walungela ukufa. Futhi nokuthi wenza amacala amaningi abucayi, kepha waba ngumuntu owayenethemba ngobuKrestu, kepha wayefuna ukuthi lihleleke, ngakho-ke wanquma ukuthi kuzofanele aqede izimpikiswano ezaziqhubeka. Futhi wethula leli gama futhi lokhu kwaba ukwanelisa iqembu likaZiqu-zintathu noma iqembu le-binatarian njengoba babenjalo ngaleso sikhathi, ngoba babefuna ukumemezela u-Arius, owayengumuntu owayengafuni ukwamukela lo mbono, njengembuka. Futhi lokhu kwakungukuphela kwendlela ababengambiza ngayo njengesihlubuki. Futhi-ke baletha leli gama eliye laba yingxenye yemfundiso yenkolo yamaKatolika kusukela okungenani ngokombono weqembu elilodwa.

Ngakho-ke, uZiqu-zintathu wephuzile kakhulu. Kufika kamuva kakhulu lapho bememezela ukuthi uMoya oNgcwele ungumuntu wesi-3 kaZiqu-zintathu. Futhi yilokho okungama-381.

U-Eric:  Futhi omunye uMbusi wabandakanyeka futhi lokho, akunjalo?

UJim: Kulungile. UTheodosius Omkhulu.

U-Eric: Ngakho-ke, akagcinanga ngokuvala ubuqaba kodwa ubu-Arianism bakho obenqatshelwe noma yini engeyona kaZiqu-zintathu… ngakho-ke, manje kwakuphikisana nomthetho ukukholelwa ukuthi uNkulunkulu wayengeyena uZiqu-zintathu.

UJim: Kunjalo, kunjalo. Kube yinto engekho emthethweni ukuba ngumhedeni noma umKristu wase-Arian futhi zonke lezi zikhundla zavalwa umthetho futhi zashushiswa, yize ubu-Arianism bahlala ngaphandle endle yezizwe zamaJalimane ngoba ama-Arian ayethumela izithunywa zevangeli futhi aguqula iningi lezizwe zaseJalimane ukunqoba iYurophu esentshonalanga nengxenye esentshonalanga yoMbuso WaseRoma.

U-Eric: Kulungile, ake ngikuqonde lokhu, uthole umbono ongashiwongo ngokucacile emiBhalweni nasemibhalweni yomlando owawungaziwa ebuKristwini bekhulu lokuqala nelesibili; kuba nempikiswano esontweni; kwabuswa umbusi oyiqaba owayengabhapathiziwe ngaleso sikhathi; futhi-ke wawunamaKristu angazange akukholwe, wawashushisa; futhi kufanele sikholwe ukuthi uNkulunkulu akazange asebenzise uJesu Kristu noma abaphostoli ukudalula lokhu kepha kunalokho wasebenzisa umbusi oyiqaba owayezoshushisa labo ababengavumelani.

UJim: Kulungile, yize kamuva ebuyile, waphenduka wawela ngaphansi kwethonya lombhishobhi wase-Arian futhi ekugcineni wabhapathizwa ama-Arians kunabantu abakholelwa kuZiqu-zintathu.

U-Eric: Kulungile. Isicefe lesi siyadonsa.

UJim: Yebo, uma singena kulokhu okuqhubekayo, uzothola ukuthi cishe zonke izinqumo ezenziwe emikhandlwini yezenkolo zenziwa ngokuxhaswa yiziphathimandla zezwe, ababusi baseRoma, futhi ekugcineni esinye sazo sanqunywa ngomunye opapa, futhi lokho kwakuphathelene nombuzo kaKristu osenyameni, owayezobonakala futhi akhulekelwe njengoNkulunkulu ngokuphelele futhi abe ngumuntu ngokuphelele.

Ngakho-ke, ukuzimisela kwemfundiso akwenziwa isonto elihlangene nhlobo. Kwenziwa yilokho okwaba yisonto elihlangene noma icishe yahlanganiswa ibandla ngaphansi kwezinhlangano zabaphathi bezwe.

U-Eric: Kulungile, ngiyabonga. Ngakho-ke, ukuze ngifingqe ingxoxo yethu namhlanje, bengibuka ividiyo yomuntu okholelwa kuZiqu-zintathu echaza imfundiso, futhi wavuma ukuthi kwakunzima kakhulu ukuyiqonda, kodwa wathi “akunandaba ukuthi angiqondi it. Kushiwo ngokucacile eBhayibhelini, ngakho-ke nje kufanele ngamukele ngokholo lokho okushiwo ngokuphelele. ”

Kepha kulokhu ongitshela khona, abukho ubufakazi eBhayibhelini, noma emlandweni wesizwe sakwa-Israyeli ngaphambi kukaKristu, noma yimuphi umphakathi wobuKrestu kuze kube sekhulwini lesi-3 lanoma yisiphi isibonakaliso esicacile sikaZiqu-zintathu.

UJim: Kunjalo, kunjalo; futhi akukho ukusekelwa okusobala kwalo ngemikhandlu yesonto kuze kube ngu-381. Uphuzile kakhulu. Futhi eNkathini Ephakathi, kusobala, amasonto aseMpumalanga nesonto laseRoma laseNtshonalanga bahlukana, ngokwengxenye, ngezindaba ezihilela uZiqu-zintathu. Ngakho-ke, akukaze kube khona isikhundla sobumbano ezintweni eziningi. Sinamaqembu afana namaKhristu angamaCoptic aseGibhithe kanye namaNestoria nokunye abebezungeze iNkathi Ephakathi abangazange bayamukele eminye yemibono yomkhandlu wokugcina owawuphathelene nesimo sikaKristu.

U-Eric: Kwesokudla. Kukhona abanye abazothi, “Awu, akunandaba ukuthi uyakholelwa yini ukuthi uZiqu-zintathu akayona. Sonke singamakholwa kuKristu. Konke kuhle. ”

Ngiyalibona iphuzu lokubuka, kepha ngakolunye uhlangothi, ngicabanga ngoJohane 17: 3 othi empeleni injongo yokuphila, impilo engunaphakade, ukwazi uNkulunkulu nokwazi indodana kaNkulunkulu, uJesu Kristu, futhi uma siqala uhambo lwethu lolwazi ngesisekelo esingelona iqiniso, esisekelweni esibuthakathaka nesiphutha, ngeke sikuthole esikufunayo. Kungcono uqale eqinisweni bese ulinweba.

Ngakho-ke, le ngxoxo, ngicabanga ukuthi, ibalulekile ngoba ukwazi uJehova uNkulunkulu noma uYahW noma uYHWH, njengoba ufisa ukumbiza, nokwazi indodana yakhe, u-Yeshua noma uJesu, kubalulekile kakhulu emgomweni wethu wokugcina wokuba munye noNkulunkulu ngenjongo futhi engqondweni nasenhliziyweni nokuba ngabantwana bakaNkulunkulu.

UJim: Mangisho lokhu lapho ngivala, Eric: Uma ume ucabange ngenani labantu emakhulwini eminyaka ababulewe ngamaKatolika, amaRoma Katolika, ama-Orthodox aseGrisi, amaKrestu kaCalvin, abalandeli bakaJohn Calvin inhlangano yezinguquko, amaLuthela kanye nabaseSheshi, eminyakeni edlule abantu abaningi kangaka babulawa ngenxa yokwenqaba ukwamukela imfundiso kaZiqu-zintathu. Kuyashaqisa! Yiqiniso, icala elaziwa kakhulu elokushiswa esigxotsheni kukaServetus ngekhulu le-16, ngenxa yokwenqaba kwakhe uZiqu-zintathu; futhi yize uJohn Calvin wayengafuni ukuthi ashiswe esigxotsheni, wayefuna ukuholwa, futhi kwakunguMkhandlu noma iqembu lezwe elalilawula eGeneva elanquma ukuthi kufanele ashiswe esigxotsheni. Futhi babekhona abanye abaningi ababe… amaJuda aphoqeleka ukuguqukela ebuKatolikeni eSpain base bephinda bephindela enkolweni yobuJuda — abanye babo empeleni babengamaJuda orabi abangamaJuda — kodwa ukuze bazivikele ngaphandle, baba ngabapristi bamaKhatholika, okwakungamangalisa ngempela, futhi abaningi balaba bantu, uma babanjwa, babulawa. Kwakuyinto embi kakhulu. Ama-unitarians noma ngabe — kunezinhlobo ezahlukahlukene zawo — kepha aphika uZiqu-zintathu, ashushiswa eNgilandi futhi avalwa kwaze kwaba ngekhulu le-19; futhi izazi eziningi ezivelele zazingqubuzana noZiqu-zintathu: UJohn Milton, uSir Isaac Newton, uJohn Locke, kwathi kamuva ngekhulu le-19, indoda eyathola umoya-mpilo — ikhaya layo nomtapo wayo wezincwadi yacekelwa phansi isixuku futhi kwadingeka ukuba ibaleke waya e-United States lapho athathwa khona nguThomas Jefferson.

Ngakho-ke, lokhu onakho imfundiso lapho zonke izinhlobo zabantu ziye zangabaza nezenzo ezingenaluthando zabakholelwa kuZiqu-zintathu zibe ngolaka. Manje, lokho akusho ukuthi abanye base-Unitarians bebengaphansi kobuKristu ekuziphatheni kwabo, njengoba sazi kahle. Kepha iqiniso ukuthi, bekuyimfundiso evikelwe kaningi yisigxobo, ivutha esigxotsheni. Futhi lena yinto enyantisayo ngoba iqiniso ukuthi uma ubheka abasontayo banamuhla. Umuntu ojwayelekile oya esontweni, noma ngabe ungumKatolika, i-Anglican, umholi wesonto oguquliwe… abaningi, abaningi abanye… abaqondi, abantu abayiqondi imfundiso futhi ngibe neningi labefundisi abangitshela lokho ngeTrinity Sunday, okuyingxenye yekhalenda lesonto, abazi ukuthi benzeni ngayo ngoba nabo abayiqondi.

Kunzima kakhulu, imfundiso enzima kakhulu yokwenza ikhanda lakho lizungeze.

U-Eric: Ngakho-ke, ngithola ukuzwa iqiniso, asidingi ukuqhubeka namazwi kaJesu akuMathewu 7 lapho ethi, "Ngalokhu niyokwazi ngemisebenzi yabo laba bantu." Bangakhuluma inkulumo enhle, kepha imisebenzi yabo iveza umoya wabo weqiniso. Ngumoya kaNkulunkulu obaqondisayo ukuba bathande noma ngabe umoya kaSathane ubaholela ekuzondeni? Lokho mhlawumbe yisici esinquma kunazo zonke kunoma ngubani ofuna ngempela ulwazi nokuhlakanipha kulokhu.

UJim: Hhayi-ke, umlando wale mfundiso ethile ube mubi kakhulu.

U-Eric: Yebo, kunjalo.

UJim: Ngabe kunjalo.

U-Eric: Yebo, ngiyabonga kakhulu uJim ukwazisa isikhathi sakho futhi ngibonga wonke umuntu ngokubuka. Sizobuyela futhi engxenyeni 2 yalolu chungechunge ngokushesha nje lapho singakwazi ukubeka lonke ucwaningo lwethu ndawonye. Ngakho-ke, ngizovalelisa okwamanje.

UJim: Futhi kusihlwa

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    137
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x