- Daniyeli 8: 1-27

Isingeniso

Lokhu kubhekwa kabusha kwe-akhawunti ekuDaniel 8: 1-27 komunye umbono owanikwa uDaniel, kwagqugquzelwa wukuhlolwa kukaDaniel 11 no-12 mayelana neNkosi yaseNyakatho neNkosi yaseNingizimu nemiphumela yayo.

Lo mbhalo uthatha indlela efanayo nezindatshana ezandulele encwadini kaDaniel, okungukuthi, ukusondela ekuhlolweni ngocwaningo, kuvumela ibhayibheli lizitolika. Ukwenza lokhu kuholela esiphethweni esingokwemvelo, kunokuba usondele ngemibono engaphambili. Njengaso sonke isikhathi kunoma yisiphi isifundo seBhayibheli, umongo wawubaluleke kakhulu.

Kwakungobani izethameli okwakuhloswe ngazo? Yanikwa ingelosi kuDaniel ngaphansi kukaMoya oNgcwele kaNkulunkulu, ngalesi sikhathi, kwaba nokuhumusha okuthile kokuthi imfuyo ngayinye iyimiphi imibuso, kepha njengakuqala yayibhalelwe isizwe samaJuda. Lona futhi kwakungunyaka wesithathu kaBelishasari, okuqondwa ukuthi kungunyaka wesithupha kaNabonidus, uyise.

Ake siqale ukuhlolwa kwethu.

Isendlalelo kumbono

Kuyaphawuleka ukuthi lo mbono wenzeke ku-6th unyaka kaNabonidus. Lona kwaba unyaka u-Astyages, iNkosi yeMediya, ahlasela ngawo uKoresi, iNkosi yasePheresiya, futhi wanikelwa kuKoresi, elandelwa uHarpagus njengenkosi engaphansi kweMedia. Kuyathakazelisa futhi ukuthi umlando kaNabonidus [i] ngumthombo wolunye lolu lwazi. Ngaphezu kwalokho, futhi kuyisibonelo esingajwayelekile kakhulu lapho ukuxhashazwa kwenkosi engeyona eyaseBabiloni kubhalwa khona ngababhali baseBabiloni. Kubhala impumelelo kaKoresi ku-6th unyaka kaNabonidus ngokumelene nama-Astyages kanye nokuhlaselwa kukaKoresi ngokumelene nenkosi engaziwa ku-9th unyaka kaNabonidus. Ingabe ingxenye eyaziwayo yaleli phupho mayelana namaMede namaPheresiya yatshelwa uBelishasari? Noma ngabe izenzo zasePheresiya zase ziqashwe yiBabiloni ngenxa yencazelo kaDaniel yeSithombe sephupho likaNebukadinesari eminyakeni ethile edlule?

UDaniel 8: 3-4

“Lapho ngiphakamisa amehlo ami, ngabona, bheka! inqama imi phambi komsele wamanzi, yayinezimpondo ezimbili. Izimpondo ezimbili zazizinde, kodwa olunye lwalude kunolunye, futhi ubude bude yilokho okwenyuka kamuva. 4 Ngabona inqama idlulela entshonalanga nasenyakatho naseningizimu, futhi akukho silo sasendle esasilokhu simi phambi kwayo, futhi kwakungekho okhululayo esandleni sayo. Lenza ngokwentando yalo, lazikhukhumeza. ”

Ukuchazwa kwala mavesi kunikezwe uDaniel kwaqoshwa evesini lama-20 elithi “Inqama oyibonile enezimpondo ezimbili imele amakhosi aseMediya nasePheresiya.”.

Kuyathakazelisa futhi ukuthi izimpondo ezimbili kwakunguMediya nePheresiya, futhi njengoba ivesi 3 lisho, "Omude uqhamuke ngemuva kwalokho". Kwagcwaliseka ngawo kanye unyaka wombono, njengakulo 3rd unyaka kaBelishasari, iPheresiya laba umbuso wemibuso emibili yeMediya nePheresiya.

UMbuso WamaMede NamaPheresiya wagadla entshonalanga, eGrisi, enyakatho, e-Afghanistan nasePakistan, naseningizimu, naseGibhithe.

I-Ram enezimpondo ezimbili: iMediya nePheresiya, uphondo lwesibili iPheresiya oluzobusa

UDaniel 8: 5-7

“Mina, ngaqhubeka ngibheka, bheka! kwakukhona impongo eza ivela ekushoneni kwelanga ebusweni bomhlaba wonke, futhi yayingathinti umhlaba. Ngokuqondene nembuzi, kwakukhona uphondo olubonakalayo phakathi kwamehlo ayo. 6 Yaqhubeka iza yonke indawo enqameni enezimpondo ezimbili, engangiyibone imi phambi komsele wamanzi; futhi lagijimela kulo ngokufutheka kwalo okunamandla. Ngayibona isondela eduze kwenqama, futhi yabonisa umunyu kuyo, yayishaya inqama yaphula izimpondo zayo ezimbili, futhi inqama ayibanga namandla okuma phambi kwayo. Ngakho yaliphonsa phansi layinyathela, futhi inqama ayibanga namkhululi esandleni sayo. ”

Ukuchazwa kwala mavesi kunikezwe uDaniel kwaqoshwa evesini lama-21 elithi “Impongo le enoboya [imele] inkosi yaseGrisi; ngokuqondene nophondo olukhulu olwaluphakathi kwamehlo alo, lumelela inkosi yokuqala ”.

Inkosi yokuqala kwakungu-Alexander the Great, inkosi ebaluleke kakhulu embusweni wamaGrikhi. Nguye futhi owahlasela iRam, uMbuso wamaMede namaPheresiya wayinqoba, wathatha wonke amazwe ayo.

UDaniel 8: 8

“Iduna, lazikhukhumeza ngokweqile; kodwa lapho nje iba namandla, uphondo olukhulu lwaphuka, kwavela ngokugqamile ezine esikhundleni salo, zibheke emimoyeni yomine yamazulu ”

Lokhu kuphindwe kuDaniel 8:22 "Futhi lelo elaphuliwe, kwaze kwaba ezine ezagcina zisukume esikhundleni salo, kunemibuso emine esizweni sayo esizokuma, kodwa hhayi ngamandla ayo".

Umlando ukhombisa ukuthi ojenene abane bathatha umbuso ka-Alexander, kepha babehlala belwa bodwa esikhundleni sokubambisana, ngakho babengenamandla ka-Alexander.

Impongo yeduna: iGrisi

Uphondo lwayo olukhulu: u-Alexander the Great

Izimpondo zayo ezine: uPtolemy, uCassander, uLysimachus, uSeleucus

UDaniel 8: 9-12

“Kolunye lwazo kwaphuma olunye uphondo, oluncane, lwaqhubeka lukhula kakhulu kakhulu ngaseningizimu nangasempumalanga nangasekuhlobiseni. 10 Yaqhubeka ikhula yaze yayofika ebuthweni lamazulu, yaze yabangela ukuba elinye ibutho nezinye zezinkanyezi liwele phansi, labanyathela. 11 Futhi yonke indlela eya eNkosana yezempi yafaka umoya omkhulu, futhi kuye kuye njalo

 • yathathwa, futhi indawo emisiwe yendlu yakhe engcwele yaphonswa phansi. 12 Futhi ibutho ngokwalo lanikelwa kancane kancane, kanye nokuhlala njalo
 • , ngenxa yokweqa umthetho; yaqhubeka iphonsa iqiniso emhlabeni, futhi yenza futhi yaphumelela ”

  INkosi Yasenyakatho neNkosi Yaseningizimu baba yimibuso evelele yemine eyayivela ekunqobeni kuka-Alexander. Ekuqaleni, iNkosi yaseNingizimu, uPtolemy wayephethe izwe lakwaJuda. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi uMbuso woSeleucus, iNkosi yasenyakatho, yazuza ukulawula izindawo zenkosi yaseningizimu (iGibhithe ngaphansi koPtolemy) kubandakanya neJudiya. Inkosi eyodwa yamaSeleucid u-Antiochus IV yamsusa esikhundleni futhi yabulala u-Onias III umpristi omkhulu wamaJuda wangaleso sikhathi (iNkosana Yombutho WamaJuda). Wabuye wenza ukuthi isici esihlala sikhona semihlatshelo ethempelini sisuswe isikhashana.

  Isizathu sokususwa kwesici esiqhubekayo kanye nokulahleka kwebutho kwakungenxa yokweqa kwesizwe samaJuda ngaleso sikhathi.

  Kwakunemizamo eqhubekayo yabasekeli abaningi abangamaJuda baka-Antiochus IV yokuzama ukwenza amaJuda abe ngamaGrisi, bedela futhi beguqula nokusoka. Kodwa-ke, kwaqhamuka iqembu lamaJuda elaliphikisana nalokhu kuguquka kwamaGrikhi, kufaka phakathi nenani lamaJuda avelele nawo aphikisana nalapho kwabulawa khona.

  Uphondo oluncane oluvela kolunye lwezimpondo ezine: U-Antiochus IV oyinzalo kaSeleucid

  UDaniel 8: 13-14

  "And Ngezwa othile ongcwele ekhuluma, omunye ongcwele wathi kulowo owayekhuluma: “Kuyoze kube nini lo mbono wezinto ezenzeka njalo

 • nangokweqa umthetho okubangela incithakalo, ukwenza kokubili indawo engcwele nebutho izinto zokunyathelwa? ” 14 Ngakho wathi kimi: “Kuze kube kusihlwa nasekuseni izinkulungwane ezimbili namakhulu amathathu; futhi indawo engcwele ngokuqinisekile iyolethwa ibe sesimweni sayo esifanele. ”

  Umlando uqopha ukuthi kwakuyiminyaka engaba yisithupha nezinyanga ezi-6 (kusihlwa nasekuseni okungama-4) ngaphambi kokubuyiselwa kokufana okujwayelekile, njengoba isiprofetho seBhayibheli sikhombisa.

  UDaniel 8: 19

  "waqhubeka wathi “Bheka ngikwenza wazi ukuthi kuzokwenzekani engxenyeni yokugcina yokulahlwa, ngoba kungenxa yesikhathi sokuphela esimisiwe.”

  Ukulahlwa kwakumele kube ngokumelene no-Israyeli / amaJuda ngokona kwawo okuqhubekayo. Isikhathi esimisiwe sokuphela ngakho-ke sasisohlelweni lwezinto lwamaJuda.

  UDaniel 8: 23-24

  "Engxenyeni yokugcina yombuso wabo, njengoba abaphambukeli besebenza kuze kube sekuqedeni, kuyokuma inkosi enobuso obulukhuni futhi eqonda izisho eziyindida. 24 Futhi amandla akhe ayoba namandla, kodwa hhayi ngamandla akhe siqu. Futhi uyobangela incithakalo ngendlela emangalisayo, futhi ngokuqinisekile uyophumelela futhi enze ngokuphumelelayo. Uzochitha abanamandla impela, kanye nabantu abangcwele. ”

  Engxenyeni yokugcina yombuso wabo wenkosi yasenyakatho (amaSeleucid) njengoba yathathwa yiRoma, kwakuzovela iNkosi Enesibindi - incazelo enhle kakhulu kaHerode Omkhulu. Wanikwa umusa amukela ukuthi abe yinkosi (hhayi ngamandla akhe) futhi wabonakala ephumelela. Wabuye wabulala abantu abaningi abanamandla (abanamandla, abangewona amaJuda) kanye namaJuda amaningi (ngaleso sikhathi ababengcwele noma abakhethiwe) ukugcina nokukhulisa amandla akhe.

  Wayephumelela yize kwakukhona uzungu oluningi ngaye.

  Wayeqonda nezimfumbe noma izisho eziyindida. Ukulandisa kukaMathewu 2: 1-8 mayelana nababhula ngezinkanyezi nokuzalwa kukaJesu, kukhombisa ukuthi wayazi ngoMesiya othenjisiwe, futhi wakuxhumanisa nemibuzo yezazi zezinkanyezi futhi wazama ngobuqili ukuthola ukuthi uJesu wayezozalelwaphi ukuze azame ukubhuntshisa. ukugcwaliseka kwayo.

  Inkosi Enolaka: UHerode Omkhulu

  UDaniel 8: 25

  “Ngokuqondisisa kwakhe naye ngokuqinisekile uyobangela ukuba inkohliso iphumelele esandleni sakhe. Futhi enhliziyweni yakhe uyoziqhayisa okukhulu, futhi ngesikhathi sokukhululeka ekunakekelweni uyoletha abaningi ekubhujisweni. Uyomelana neSikhulu Sezikhulu, kodwa uyophulwa ngaphandle kwesandla ”

  UHerode wasebenzisa inkohliso ukugcina amandla akhe. Izenzo zakhe zikhomba ukuthi waziphakamisa kakhulu, ngoba akazange anake ukuthi ubulale bani noma wamcekela phansi. UHerode wazama ngisho nokubulala uJesu, iSikhulu samakhosana, esebenzisa ukuqonda kwakhe imibhalo nolwazi alunikezwa ngokubuza ngobuhlakani ukuzama ukuthola uJesu. Lapho lokhu kwehluleka, wayala ukuthi kubulawe bonke abantwana abangabafana abancane endaweni yaseBethlehem kuze kube yiminyaka emibili ubudala emzameni wokubulala uJesu. Akusizanga ngalutho, noma kunjalo, futhi kungekudala ngemuva kwalokhu (mhlawumbe unyaka impela) wabulawa ukugula kunokuba abulawe ngesandla sombulali noma ngesandla somphikisi empini.

  INkosi Enolaka izozama ukuhlasela uJesu iNkosana yamaKhosana

   

  [i] https://www.livius.org/sources/content/mesopotamian-chronicles-content/abc-7-nabonidus-chronicle/

  UTadua

  Imibhalo kaTadua.
   2
   0
   Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x