Sanibonani nonke futhi ngiyabonga ngokungijoyina. Namuhla bengifuna ukukhuluma ngezihloko ezine: abezindaba, imali, imihlangano kanye nami.

Ukuqala ngabezindaba, ngibhekisa ngqo ekukhishweni kwencwadi entsha ebizwa ngokuthi Ukwesaba uNkululeko eyahlanganiswa ngumngane wami, uJack Gray, owake wakhonza njengomdala woFakazi BakaJehova. Inhloso yakhe enkulu ukusiza labo ababhekene nosizi lokushiya iqembu elilawula kakhulu njengoFakazi BakaJehova futhi babhekane nokugwema okungenakugwenywa emndenini nakubangane okubangelwa ukufuduka okunonya futhi okunzima kangako.

Manje uma ungumbukeli ojwayelekile walesi siteshi, uzokwazi ukuthi angivamisile ukungena kwi-psychology yokushiya iNhlangano. Ukugxila kwami ​​kube semBhalweni ngoba ngiyazi ukuthi amandla ami alelephi. UNkulunkulu unikeze ngamunye wethu izipho zokusebenzisa enkonzweni yakhe. Kukhona abanye, njengomngani wami oshiwo ngenhla, abanesipho sokusekela labo abaswele ngokomoya. futhi wenza umsebenzi ongcono kakhulu kunalokho ebengingathemba ukukwenza. Uneqembu leFacebook elibizwa ngokuthi: Empowered ex-Jehovah's Witnesses (Empowered Minds). Ngizobeka isixhumanisi kulokho emkhakheni wencazelo wale vidiyo. Kukhona newebhusayithi engizokwabelana ngayo nayo encazelweni yevidiyo.

Imihlangano yethu yeBeroean Zoom nayo inemihlangano yokuxhaswa ngamaqembu. Uzothola lezo zixhumanisi kunkambu yencazelo yevidiyo. Okuningi emihlanganweni ngokuhamba kwesikhathi.

Okwamanje, buyela encwadini, Ukwesaba uNkululeko. Kunama-akhawunti ahlukene ayi-17 ngaphakathi abhalwe ngabesilisa nabesifazane. Indaba yami ilapho futhi. Inhloso yencwadi ukusiza labo abazama ukuphuma enhlanganweni ngama-akhawunti wokuthi abanye abanezizinda ezihluke kakhulu bonke baphumelele kanjani ukwenza lokho. Yize izindaba eziningi zivela koFakazi BakaJehova bakudala, hhayi zonke. Lezi izindaba zokunqoba. Izinselelo engibhekane nazo uqobo azilutho uma ziqhathaniswa nalokho abanye abasencwadini ababhekane nakho. Manje kungani ulwazi lwami lusencwadini? Ngivumile ukubamba iqhaza ngenxa yeqiniso elilodwa nelidabukisayo: Kubukeka sengathi iningi labantu abashiya inkolo yamanga nalo lishiya emuva noma ikuphi ukukholelwa kuNkulunkulu. Sebe nokholo emadodeni, kubonakala sengathi lapho lokho sekuphelile, abasenalutho kubo. Mhlawumbe besaba ukuthi bazophinde babe ngaphansi kokulawulwa yinoma ngubani futhi bangayiboni indlela yokukhonza uNkulunkulu mahhala kuleyo ngozi. Angazi.

Ngifuna abantu bashiye ngempumelelo noma yiliphi iqembu elilawula kakhulu. Eqinisweni, ngifuna abantu bagqashule kuzo zonke izinkolo ezihleliwe, nangaphezulu kwalokho, noma yiliphi iqembu eliphethwe ngabantu elifuna ukulawula ingqondo nenhliziyo. Masinganikeli ngenkululeko yethu futhi sibe ngabalandeli babantu.

Uma ucabanga ukuthi le ncwadi izokusiza, uma uhlangabezana nokudideka nobuhlungu nokuhlukumezeka njengoba uvuka ekufundisweni kwenhlangano yoFakazi BakaJehova, noma elinye iqembu, ngiyaqiniseka ukuthi kukhona okuthile encwadini ngikusize. Kuzoba nokuhlangenwe nakho okuningi okuzokuthinta.

Ngabelane nabami ngoba inhloso yami ukusiza abantu ukuthi bangalahli ukholo lwabo kuNkulunkulu, noma beyeka ukukholwa ngabantu. Amadoda azokudumaza kepha uNkulunkulu akasoze. Ubunzima busekuhlukaniseni izwi likaNkulunkulu nelabantu. Lokho kuza lapho umuntu eba namandla wokucabanga ngokuhlolisisa.

Ngiyethemba ukuthi lokhu okuhlangenwe nakho kuzokusiza ukuthi uthole okungaphezu nje kokuphuma esimweni esibi kepha kunalokho ungene kwesingcono kakhulu, esingunaphakade.

Incwadi itholakala eAmazon ngazo zombili izinhlobo zekhophi kanye ne-elekthronikhi, futhi ungayithola ngokulandela isixhumanisi esiya kuwebhusayithi ethi "Fear to Freedom" engizoyithumela encazelweni yale vidiyo.

Manje ngaphansi kwesihloko sesibili, imali. Ngokusobala, kwakudinga imali ukukhiqiza le ncwadi. Njengamanje ngisebenza kwimibhalo yesandla yezincwadi ezimbili. Esokuqala esokuhlaziywa kwazo zonke izimfundiso ezenziwa oFakazi BakaJehova kuphela. Ithemba lami ukuhlinzeka ngama-exJW ngethuluzi lokusiza umndeni nabangane abasavaleleke ngaphakathi enhlanganweni ukuze bazikhulule emgubuzelweni wokufundiswa kanye nemfundiso yamanga eyenziwe yiNdikimba Ebusayo.

Enye incwadi engisebenza kuyo ukusebenzisana noJames Penton. Ukuhlaziywa kwemfundiso kaZiqu-zintathu, futhi siyethemba ukuthi kuzoba ukuhlaziywa okuphelele nokugcwele kwemfundiso.

Manje, esikhathini esedlule, ngike ngagxekwa ngabantu abambalwa ngokufaka isixhumanisi kulawa mavidiyo ukusiza iminikelo, kepha abantu bangibuze ukuthi banganikela kanjani kuma-Beroean Pickets ngakho-ke ngibanikeze indlela elula yokuthi benze kanjalo.

Ngiyaqonda umuzwa abantu abanawo lapho kukhulunywa ngemali maqondana nanoma iyiphi inkonzo yeBhayibheli. Sekuyisikhathi eside abantu abangathembekile basebenzisa igama likaJesu ukuze bazicebise. Lokhu akuyona into entsha. UJesu wagxeka abaholi benkolo bosuku lwakhe abacebile ngokulimaza abampofu, izintandane nabafelokazi. Ngabe lokhu kusho ukuthi akulungile ukwamukela noma imiphi iminikelo? Ingabe akuhambisani nemiBhalo?

Cha, akulungile ukusebenzisa imali ngendlela engafanele. Akufanele zisetshenziselwe ezinye izinhloso ngaphandle kwalezo ezinikelwe zona. Inhlangano yoFakazi BakaJehova iyashiswa ngenxa yalokhu njengamanje, futhi ake sibhekane nakho, abayona neze into ehlukile. Ngenze ividiyo mayelana nengcebo engalungile ehlanganisa leso sihloko.

Kulabo abanomuzwa wokuthi noma imiphi iminikelo imibi, ngingabacela ukuba bazindle ngala mazwi avela kuMphostoli uPawulu owayehlupheka ngokunyundelwa okungamanga. Ngizofunda kuThe New Testament nguWilliam Barclay. Lokhu kuvela ku-1 Korinte 9: 3-18:

“Kulabo abafuna ukungibeka ecaleni, lokhu kungukuzivikela kwami. Asinalo yini ilungelo lokudla nokuphuza ngemali yomphakathi wamaKrestu? Asinalungelo yini lokuhamba nomfazi ongumKristu ohambweni lwethu, njengabanye abaphostoli, kubandakanya abafowabo beNkosi noKhefase? Noma, yimi kanye noBarnaba kuphela abaphostoli abangakhululeki ekusebenzeni ukuze baziphilise? Ngubani owake wakhonza njengesosha ngezindleko zakhe na? Ngubani otshala isivini engazidlanga izithelo zaso; Ngubani owalusa umhlambi engatholanga nolunye ubisi lwawo? Akukhona igunya lomuntu kuphela enginalo lokukhuluma kanjena. Ngabe umthetho awusho okufanayo? Ngoba kukhona umyalo emthethweni kaMose othi: 'Ungayifaki isifonyo inkabi lapho ibhula.' (Okusho ukuthi, inkabi kufanele ikhululeke ukudla lokho ekubhulayo.) Ingabe uNkulunkulu ukhathazekile ngezinkabi? Noma, akucaci kahle yini nathi engqondweni ukuthi usho lokhu? Impela kwalotshwa kucatshangwa ngathi engqondweni, ngoba umlimi nakanjani uzolima futhi lowo obhulayo ubhule ngokulindela ukuthola ingxenye yomkhiqizo. Sihlwanyele imbewu ekulethele isivuno sezibusiso zikamoya. Ngabe kukhulu kakhulu ngathi ukuthi singalindela ukuthi sibuye sizuze usizo lwakho lwezinto ezibonakalayo kuwe? Uma abanye benelungelo lokwenza lesi simangalo kuwe, ngabe kusekhona esinakho ngaphezulu?

Kepha asikaze silisebenzise leli lungelo. Kuze kube manje, sibekezelela noma yini, kunokuba sizibeke engcupheni yokwenza noma yini ezophazamisa inqubekela phambili yevangeli. Anazi yini ukuthi labo abenza inkonzo engcwele yethempeli basebenzisa iminikelo yethempeli njengokudla, nokuthi abakhonza e-altare bahlanganyela ne-altare nemihlatshelo ebekwa kulo? Ngendlela efanayo, iNkosi inika imiyalelo yokuthi labo abashumayela ivangeli kumele baziphilise ngevangeli. Mina, angikaze ngifune lawa malungelo, futhi angibhali manje ukubona ukuthi ngiyawathola. Ngincamela ukufa kuqala! Akekho ozojika isimangalo esisodwa engiziqhenya ngaso ekuziqhayiseni okungenalutho! Uma ngishumayela ivangeli, anginalutho engingaziqhenya ngalo. Angikwazi ukuzibamba. Kimina kungaba wubuhlungu benhliziyo uma ngingashumayeli ivangeli. Uma ngikwenza lokhu ngoba ngikhetha ukukwenza, bengingalindela ukukhokhelwa ngakho. Kepha uma ngikwenza ngoba ngingenakwenza okunye, kungumsebenzi ovela kuNkulunkulu engiphathiswe wona. Yini engiyitholayo lapho? Ngithola ukwaneliseka ngokutshela izindaba ezinhle ngaphandle kokuthi kubize noma ubani isenti, futhi ngokwenqaba ukusebenzisa amalungelo engiwaphiwa yivangeli. ” (1 Korinte 9: 3-18) ITestamente eNtsha nguWilliam Barclay)

Ngangazi ukuthi ukucela iminikelo kuzodala ukugxekwa futhi okwesikhashana ngakuyeka ukwenza kanjalo. Bengingafuni ukuphazamisa umsebenzi. Kodwa-ke, anginamandla okuqhubeka ngenkathi ngikhipha lo msebenzi ephaketheni lami. Ngenhlanhla, iNkosi ibe nomusa kimi futhi yanginikeza okwanele izindleko zami ngaphandle kokuncika ekupheni kwabanye. Ngakho-ke, ngingasebenzisa izimali ezinikelwe ngezinhloso ezixhumene ngqo nevangeli. Yize ngingacishe ngifane nomphostoli uPawulu, ngizwa ukumthanda ngoba nami ngizizwa ngiphoqelekile ukwenza le nkonzo. Ngingabuyela emuva kalula futhi ngijabulele impilo futhi angisebenzi izinsuku eziyisikhombisa ngesonto ngenza ucwaningo futhi ngenza amavidiyo nokubhala izindatshana nezincwadi. Bekungafanele futhi ukuthi ngikhuthazelele konke ukugxekwa kanye nemigoqo ebhekiswe kimi yokushicilela imininingwane engavumelani nezinkolelo zezimfundiso zabantu abaningi bezenkolo. Kepha iqiniso liyiqiniso, futhi njengoba uPawulu asho, ukungashumayeli ivangeli kungaba buhlungu. Ngaphandle kwalokho, kunokugcwaliseka kwamazwi eNkosi nokuthola abafowethu nodadewethu abaningi, amaKrestu amahle kakhulu, manje akha umndeni ongcono kakhulu kunalokho engake ngazi ukuthi ngumvuzo futhi. (Marku 10:29).

Ngenxa yeminikelo efike ngesikhathi, ngikwazile ukuthenga imishini lapho kudingeka khona ukukhiqiza la mavidiyo nokunakekela izakhiwo zokwenza lokho. Bekungekho mali eningi, kepha lokho kulungile ngoba bekulokhu kwanele. Nginesiqiniseko sokuthi uma izidingo zikhula, nezimali zizokhula ukuze umsebenzi uqhubeke. Iminikelo yezimali bekungeyona ukuphela kosizo esilutholile. Ngithanda ukuthatha leli thuba ukubonga labo abanikele ukusiza kokubili ngokunikela ngesikhathi sabo namakhono abo ekuhumusheni, ekuhleleni, ekufundeni amaphutha, ekubhaleni, ekusingatheni imihlangano, ekulondolozeni amawebhusayithi, ekusebenzeni ngemuva kokukhiqizwa kwamavidiyo, ukuthola ucwaningo nokubonisa izinto… Ngingaqhubeka, kepha ngicabanga ukuthi isithombe sicacile. Lokhu futhi kungumnikelo wohlobo lwezezimali yize kungenjalo ngqo, ngoba isikhathi siyimali futhi ukuthatha isikhathi sakho esingasetshenziselwa ukuthola imali empeleni kungumnikelo wemali. Ngakho-ke, noma ngabe kungumnikelo oqondile noma ngomnikelo wabasebenzi, ngiyajabula kakhulu ngokuba nabaningi kakhulu engizohlanganyela nabo umthwalo.

Futhi manje esihlokweni sesithathu, imihlangano. Sibamba imihlangano ngesiNgisi nangeSpanishi njengamanje futhi sinethemba lokuthi sizongena nakwezinye izilimi. Lena imihlangano eku-inthanethi ebanjelwa ku-Zoom. Kukhona eyodwa ngoMgqibelo ngo-8 PM isikhathi saseNew York City, ngo-5 PM isikhathi sasePacific. Futhi uma usogwini olusempumalanga ye-Australia, ungasijoyina ngo-10 ekuseni njalo ngeSonto. Ekhuluma ngemihlangano yangeSonto, sinesinye ngeSpanishi ngo-10 ekuseni eNew York City isikhathi esizoba ngu-9 ekuseni eBogotá, eColombia, naku-11 ekuseni e-Argentina. Bese kuthi ngo-12 Emini ngeSonto, isikhathi saseNew York City, sibe nomunye umhlangano wesiNgisi. Kukhona neminye imihlangano isonto lonke. Uhlelo oluphelele lwayo yonke imihlangano enezixhumanisi ze-Zoom lungatholakala kuma-beroeans.net/meetings. Ngizobeka leso sixhumanisi encazelweni yevidiyo.

Ngiyethemba ukuthi ungasijoyina. Nakhu ukuthi basebenza kanjani. Lena akuyona imihlangano oyijwayele ezweni le-JW.org. Kwezinye, kunesihloko: othile unikeza inkulumo emfushane, bese kuthi abanye bavunyelwe ukubuza imibuzo yesikhulumi. Lokhu kuyimpilo ngoba kwenza ukuthi bonke bakwazi ukuba nengxenye futhi kugcina isikhulumi sethembekile, ngoba kufanele akwazi ukuvikela isikhundla sabo emiBhalweni. Bese kuba khona imihlangano yokusekelwa lapho abahlanganyeli abahlukene bengabelana ngolwazi lwabo ngokukhululeka endaweni ephephile, engahluleli.

Isitayela engisithandayo somhlangano ukufundwa kweBhayibheli ngeSonto ngo-12 Emini, isikhathi saseNew York City. Siqala ngokufunda isahluko esilungiselelwe kusengaphambili eBhayibhelini. Iqembu linquma ukuthi yini okufanele ifundwe. Ngemuva kwalokho sivula phansi ukuphawula. Lesi akusona isikhathi semibuzo nezimpendulo njengesifundo se-Nqabayokulinda, kodwa kunalokho bonke bayakhuthazwa ukuthi babelane nganoma yiliphi iphuzu elithakazelisayo abangalithola ekufundeni. Ngithola ukuthi kuyaqabukela ngiye kokukodwa kwalokhu ngaphandle kokufunda okuthile okusha ngeBhayibheli nangempilo yobuKrestu.

Kumelwe ngi yazisa thina esivumela abesifazane ukuba bathandaze emihlanganweni yethu. Lokho akwemukelwa njalo emaqenjini amaningi okufunda ibhayibheli nasezinkonzweni zokukhonza. Njengamanje ngisebenza ochungechungeni lwamavidiyo ukuze ngichaze izizathu ezingokomBhalo zalesi sinqumo.

Okokugcina, bengifuna ukukhuluma ngami. Ngikushilo lokhu ngaphambili, kepha kudinga ukuphindwa kaninginingi. Inhloso yami ngokwenza la mavidiyo akukhona ukuthola okulandelayo. Eqinisweni, ukube abantu bebengangilandela, bengizobheka lokho njengokwehluleka okukhulu; futhi ngaphezu kokwehluleka, kungaba ukukhaphela ikhomishini esiyinikezwe sonke yiNkosi yethu uJesu. Sitshelwa ukuthi masingazenzi abafundi kodwa sizenzele yena. Ngangibambeke enkolweni ephezulu yokulawula ngoba ngakhuliswa ngikholelwa ukuthi amadoda amadala futhi ahlakaniphe kunami konke akuthole. Ngafundiswa ukuthi ngingazicabangeli mina, kuyindida, ngikholelwa ukuthi ngangikhona. Manje sengiyakuqonda ukuthi kuyini ukucabanga okubucayi futhi ngiyabona ukuthi kuyikhono umuntu okufanele asebenzele kulo.

Ngizokucaphulela okuthize okuhunyushelwe enguqulweni Yezwe Elisha. Ngiyazi ukuthi abantu bayathanda ukukuchitha lokhu kuhumusha, kepha kwesinye isikhathi kufinyelela lapho futhi ngicabanga ukuthi kusebenza lapha.

Kusuka kuZaga 1: 1-4, “Izaga zikaSolomoni indodana kaDavide, inkosi yakwa-Israyeli, 2 ukuba umuntu azi ukuhlakanipha nokuyala, aqonde amazwi okuqonda, 3 athole isiyalo esinika ukuqonda, ukulunga nokwahlulela nobuqotho, 4 ukunika abangenalwazi ubuhlakani, nensizwa ulwazi nekhono lokucabanga. ”

“Amandla okucabanga”! Amandla okucabanga ngqo ikhono lokucabanga ngokuhlolisisa, ukuhlaziya nokuqonda nokukhipha okungamanga nokuhlukanisa iqiniso kunamanga. Lawa ngamakhono entuleka ngokudabukisayo emhlabeni namuhla, hhayi emphakathini wenkolo kuphela. Izwe lonke lisemandleni omubi ngokweyoku-1 Johane 5:19, futhi omubi lowo unguyise wamanga. Namuhla, labo abaphuma phambili ekuqambeni amanga, bagijimisa umhlaba. Akukuningi esingakwenza ngalokho, kepha singabheka kithina futhi singaphinde sithathwe.

Siqala ngokuzithoba kuNkulunkulu.

“Ukwesaba uJehova kungukuqala kolwazi. Ukuhlakanipha nokuyala yikho okuyiziwula nje akudelele. ” (IzAga 1: 7)

Asinikezeli enkulumweni eyengayo.

“Ndodana yami, uma izoni zizama ukukuyenga, ungavumi.” (IzAga 1:10)

“Lapho ukuhlakanipha kungena enhliziyweni yakho nolwazi luba mnandi emphefumulweni wakho, ikhono lokucabanga liyokuqapha, ukuqonda kukugcine, ukuze ukuhlenge endleleni embi, kumuntu okhuluma izinto ezonakele, kwabashiya imikhondo yobuqotho yokuhamba ezindleleni zobumnyama, kulabo abajabule ngokwenza okubi, abajabule ngezinto ezimbi zobubi; labo abazindlela zabo ziyisigwegwe nabakhohlisayo enkambweni yabo ejwayelekile ”(Izaga 2: 10-15)

Lapho sishiya inhlangano yoFakazi BakaJehova, asazi ukuthi yini okufanele siyikholelwe. Siqala ukungabaza konke. Abanye bazosebenzisa lokho kwesaba ukusenza samukele izimfundiso zamanga ebesizenqaba, njengesihogo somlilo ukwenza isibonelo esisodwa. Bazozama ukufaka uphawu kuyo yonke into esake sayikholelwa njengamanga ngokuzihlanganisa. Bacabanga: “Uma inhlangano yeWatchtower iyifundisa, kufanele ukuthi ayilungile.

Umcabangi obucayi akenzi lokho kucabanga. Umuntu ocabangisisa kahle ngeke ayenqabe imfundiso ngenxa yomthombo wayo. Uma othile ezama ukukwenza lokho, qaphela. Baxhaphaza imizwa yakho ngezinjongo zabo. Umcabangi ocabangelayo, umuntu othuthukise ikhono lokucabanga futhi wafunda ukuqonda amaqiniso aqanjiwe, uzokwazi ukuthi indlela engcono yokuthengisa amanga ukuwugoqa ngeqiniso. Kufanele sifunde ukuqonda okungamanga, futhi sikuklebhule. Kepha gcina iqiniso.

Abaqamba amanga bayakwazi ukusikhohlisa ngomqondo ongamanga. Basebenzisa amaphutha anengqondo abonakala ekholisa uma umuntu engakuboni lokho abayikho ngempela. Ngizofaka isixhumanisi encazelweni yale vidiyo kanye nekhadi elingenhla kwenye ividiyo ekunikeza ngezibonelo zamanga angama-31 anengqondo. Zifunde ukuze ukwazi ukuzibona lapho zivela ungathathwa ngumuntu ofuna ukukulandela endleleni engeyiyo. Angizishiyi ngaphandle. Hlola konke engikufundisayo bese uqinisekisa ukuthi kuyahambisana nalokho okushiwo yiBhayibheli ngempela. UBaba wethu kuphela ngoKristu wakhe oqotho futhi ongasoze wasikhohlisa. Noma imuphi umuntu, kufaka phakathi nami, uzohluleka ngezikhathi ezithile. Abanye bakwenza ngokuzithandela nangokukhohlakala. Abanye bahluleka ngokungazi futhi kaningi ngezinhloso ezinhle kakhulu. Akunasimo esikuvumela ukuthi ushiye ingwegwe. Kukithi ngamunye wethu ukuthuthukisa ikhono lokucabanga, ukuqonda, ukuqonda, futhi ekugcineni, nokuhlakanipha. Lawa ngamathuluzi azosivikela ekuphindeni samukele amanga njengeqiniso.

Yebo, yilokho kuphela ebengifuna ukukhuluma ngakho okwanamuhla. NgoLwesihlanu oluzayo, ngithemba ukukhipha ividiyo ekhuluma ngezinqubo zokwahlulela zoFakazi BakaJehova bese ngiziqhathanisa nenqubo yokwahlulela uqobo eyamiswa nguKristu. Kuze kube yileso sikhathi, ngiyabonga ngokubuka.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    20
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x