Ingxenye 2

I-Akhawunti Yokudala (UGenesise 1: 1 - UGenesise 2: 4): Izinsuku 1 no-2

Ukufunda Ekuhlolisisweni Okuseduze Kombhalo WeBhayibheli

Background

Lokhu okulandelayo wukuhlolisiswa kombhalo weBhayibheli we-akhawunti yeCreation kaGenesise Isahluko 1: 1 kuye kuGenesise 2: 4 ngezizathu ezizobonakala engxenyeni 4. Umbhali wakhuliswa ekholwa ukuthi izinsuku zokudala ziyiminyaka eyi-7,000 ngamunye ubude nokuthi phakathi kokuphela kukaGenesise 1: 1 noGenesise 1: 2 kube negebe lesikhathi elingenakulinganiswa. Leyonkolelo kamuva yashintshwa yaba nezikhathi ezinganqunyelwe zosuku ngalunye lokudala ukwamukela umbono wamanje wesayensi ngobudala bomhlaba. Ubudala bomhlaba ngokusho komcabango wesayensi osabalele, kususelwa esikhathini esidingekayo ekuziphendukeleni kwemvelo ukwenzeka kanye nezindlela zamanje zokuphola ezincike ososayensi abanamaphutha ngokuyisisekelo kubo[i].

Okulandelayo ukuqonda okuchazayo umbhali akufinyelele manje, ngokutadisha ngokucophelela ukulandisa kweBhayibheli. Ukubheka ukulandisa kweBhayibheli ngaphandle kwemiqondo kusengaphambili kuye kwaholela ekushintsheni kokuqonda kweminye imicimbi ebhalwe ku-akhawunti yeCreation. Abanye, impela, bangakuthola kunzima ukwamukela lokhu okutholakele njengoba kwethulwe. Kodwa-ke, ngenkathi umbhali engagcini ngokuqina, noma kunjalo ukuthola kunzima ukuphikisana nalokho okwethulwayo, ikakhulukazi ethathela ingqalelo imininingwane etholwe ezingxoxweni eziningi eminyakeni edlule nabantu ababambe zonke izinhlobo zemibono ehlukile. Ezimweni eziningi, kunobunye ubufakazi kanye nolwazi olusekela ukuqonda okuthile okunikezwe lapha, kepha ngenxa yobufushane kushiyiwe kulolu chungechunge. Ngaphezu kwalokho, kungumsebenzi wethu sonke ukuthi siqaphele ukuthi singafaki emibhalweni noma yimiphi imibono esivele siyicabangile, ngoba izikhathi eziningi kamuva kutholakala ukuthi azinembile.

Abafundi bayakhuthazwa ukuba bazihlolele zonke izinkomba ukuze bazibonele isisindo sobufakazi, nomongo kanye nesisekelo seziphetho kulolu chungechunge lwezihloko, ngokwabo. Abafundi kufanele futhi bazizwe bekhululekile ukuxhumana nomlobi ngamaphuzu athile uma befisa incazelo ejulile nokusekelwa kwamaphoyinti enziwe lapha.

UGenesise 1: 1 - Usuku Lokuqala Lokudala

“Ekuqaleni wadala uNkulunkulu amazulu nomhlaba”.

Lawa amagama abafundi abaningi beBhayibheli Elingcwele abajwayelene nawo. Inkulumo ethi “Ekuqaleni" yigama lesiHeberu elithi “qalisa kabushah"[Ii], futhi leli igama lesiHeberu lale ncwadi yokuqala yeBhayibheli kanye nemibhalo kaMose. Imibhalo kaMose yaziwa kakhulu namuhla njengePentateuch, igama lesiGreki elibhekise ezincwadini ezinhlanu lesi sigaba esakhiwe ngazo: UGenesise, u-Eksodusi, uLevitikusi, uNumeri, uDuteronomi, noma iTorah (uMthetho) uma eyodwa ingeyenkolo yamaJuda .

Yini uNkulunkulu ayidalile?

Umhlaba esihlala kuwo, kanye namazulu uMose nezethameli zakhe abawabona ngaphezulu kwabo lapho bebheka phezulu, kokubili emini nasebusuku. Ethempelini elithi amazulu, ngaleyo ndlela wayebhekisa kokumbili okubonakalayo nendawo yonke engabonakali ngeso lenyama. Igama lesiHeberu elihunyushwe ngokuthi "wadala" ngu “Bara”[Iii] okusho ukubumba, ukudala, ukwakha. Kuyathakazelisa ukuqaphela ukuthi igama “Bara” uma isetshenziswe ngokuphelele, isetshenziswa kuphela maqondana nesenzo sikaNkulunkulu. Zimbalwa kuphela izehlakalo lapho igama lifaneleka khona futhi lingasetshenziswa maqondana nesenzo sikaNkulunkulu.

“Amazulu” ngushamayim"[Iv] futhi ubuningi, buhlanganisa konke. Umongo ungakufanelekela, kepha kulo mongo, awubhekiseli esibhakabhakeni kuphela, noma emkhathini womhlaba. Lokho kuyacaca njengoba siqhubeka nokufunda emavesini alandelayo.

IHubo 102: 25 liyavuma, lithi “Kudala wabeka izisekelo zomhlaba ngokwawo, futhi amazulu awumsebenzi wezandla zakho” futhi wacashunwa nguMphostoli uPawulu kumaHeberu 1:10.

Kuyathakazelisa ukuthi ukucabanga kwamanje kokwakheka komhlaba ngesakhiwo somhlaba ukuthi kunomgogodla oncibilikisiwe wezingqimba eziningi, onamacwecwe e-tectonic[V] ukwakha isikhumba noma uqweqwe, okwakha umhlaba njengoba sazi. Kucatshangwa ukuthi kukhona uqweqwe lwelizwekazi lwegranitic olufinyelela ku-35km ubukhulu, noqweqwe oluncane lwasolwandle, phezu kwengubo yomhlaba evala izingqimba zangaphandle nezangaphakathi.[vi] Lokhu kwakha isisekelo lapho amadwala ahlukahlukene entlenga, aguqukayo khona, futhi angabonakali aguquka futhi akhe inhlabathi kanye nohlaza olubolayo.

[vii]

Umongo kaGenesise 1: 1 nawo ulifanele izulu, ngokuthi yize kungaphezu komkhathi womhlaba, kunengqondo ukuphetha ngokuthi awunakufaka indawo yokuhlala kaNkulunkulu, njengoba uNkulunkulu adala la mazulu, futhi uNkulunkulu neNdodana yakhe base bekhona futhi yingakho ebenendawo yokuhlala.

Ngabe kufanele sibophele lesi sitatimende kuGenesise kunoma yimiphi imibono ekhona emhlabeni wesayensi? Cha, ngoba ukubeka kalula, isayensi inemibono kuphela, eshintsha njengesimo sezulu. Kungafana nomdlalo wokuphina umsila esithombeni sedonki ube uvalwe amehlo, ithuba lokuthi liyiqiniso ncamashi lincane kulutho, kepha sonke singakwamukela ukuthi imbongolo kufanele ibe nomsila nokuthi ikuphi!

Kwakuyini ukuqala kwalokhu?

Indawo yonke njengoba siyazi.

Kungani sithi indawo yonke?

Ngoba ngokukaJohane 1: 1-3 “Ekuqaleni uLizwi wayekhona futhi uLizwi wayekuNkulunkulu, futhi uLizwi wayengunkulunkulu. Lo ekuqaleni wayenoNkulunkulu. Zonke izinto zaba khona ngaye, futhi ngaphandle kwakhe akukho nento eyodwa eyaba khona ”. Esingakuthatha kulokhu ukuthi lapho uGenesise 1: 1 ekhuluma ngoNkulunkulu edala izulu nomhlaba, uLizwi naye wafakwa, njengoba isho ngokusobala, “Konke kwavela ngaye”.

Umbuzo wemvelo olandelayo uthi, iZwi laba khona kanjani?

Impendulo ngokusho kwezAga 8: 22-23 “UJehova wangikhiqiza ngiyisiqalo sendlela yakhe, engukuqala kwempumelelo yakhe endulo. Ngabekwa kusukela nini nanini, kusukela ekuqaleni, kusukela ezikhathini zangaphambi komhlaba. Ngenkathi kungekho ziziba zamanzi ngazalwa ngokungathi ngezinhlungu zokubeletha ”. Le ndima yombhalo iyasebenza kuGenesise isahluko 1: 2. Lapha ithi umhlaba wawungenasimo futhi umnyama, umbozwe ngamanzi. Lokhu-ke kuzophinda kukhombise ukuthi uJesu, uLizwi wayekhona ngisho nangaphambi komhlaba.

Indalo yokuqala ngqa?

Yebo. Izitatimende zikaJohane 1 neZaga 8 ziyaqinisekiswa kwabaseKolose 1: 15-16 lapho zimayelana noJesu, uMphostoli uPawulu wakubhala lokho “Ungumfanekiso kaNkulunkulu ongabonakali, izibulo layo yonke indalo; ngoba kwadalwa ngayo zonke ezinye izinto ezulwini nasemhlabeni, izinto ezibonakalayo nezinto ezingabonakali. … Zonke [ezinye] izinto zidalwe ngaye futhi zidalelwe yena ”.

Ngaphezu kwalokho, kusAmbulo 3:14 uJesu ekunikezeni umbono kuMphostoli uJohane wabhala "Lezi yizinto ezishiwo u-Amen, ufakazi othembekile noqinisileyo, isiqalo sendalo kaNkulunkulu".

Le mibhalo emine ikhombisa ngokusobala ukuthi uJesu njengeZwi likaNkulunkulu, wadalwa kuqala kwathi ngaye, ngosizo lwakhe, konke okunye kwadalwa futhi kwaba khona.

Ngabe bathini ngokuma komhlaba nendawo?

Eqinisweni, kuya ngokuthi yimuphi usosayensi okhuluma naye futhi. Umbono ovamile uyashintsha nesimo sezulu. Umbono odumile iminyaka eminingi kwakuwumbono weBig-Bang njengoba kufakazelwa encwadini “Umhlaba Ongajwayelekile”[viii] (ngu-P Ward no-D Brownlee 2004), okukhasi lama-38 lathi, "IBig Bang yilokho cishe bonke ososayensi nezazi zezinkanyezi abakholelwa ukuthi umsuka wendawo yonke". Le mbono yathathwa ngamaKrestu amaningi njengobufakazi bokulandisa kweBhayibheli ngendalo, kepha le mbono njengesiqalo sendawo yonke isiqala ukungathandwa kwezinye izindawo manje.

Kulesi sikhathi, kuhle ukwethula abase-Efesu 4:14 njengesixwayiso esizosetshenziswa kulo lonke lolu chungechunge ngamagama asetshenzisiwe, maqondana nokucabanga kwamanje emiphakathini yesayensi. Yilapho uMphostoli uPawulu akhuthaza khona amaKrestu “Ukuze singabe sisaba yizingane, sijikijeleka ngapha nangapha njengokungathi siqhutshwa amagagasi futhi siqhutshwa ngapha nangapha yiyo yonke imimoya yemfundiso ngokukhohlisa kwabantu”.

Yebo. sigcine ngeqanda ebusweni bethu. Okubi nakakhulu, kungasiholela ekungabazeni ubuqiniso bokulandisa kweBhayibheli. Ngabe umhubi akazange asixwayise ukuthi singabeki ithemba lethu kwizicukuthwane, okuvame ukuthi abantu babheke phezulu nabo, okukhona osukwini lwethu ososayensi (Bheka iHubo 146: 3). Ngakho-ke, masizenze zifaneleke izitatimende zethu kwabanye, njengokuthi “uma kwenzeka ukuqhuma okukhulu, njengoba ososayensi abaningi bakholelwa njengamanje, lokho akuphikisani nenkulumo yeBhayibheli yokuthi umhlaba namazulu kwaba nesiqalo.”

UGenesise 1: 2 - Usuku Lokuqala Lokudala (kuyaqhubeka)

"Futhi umhlaba wawungenasimo futhi uyize futhi ubumnyama babuphezu kobuso botwa. UMoya kaNkulunkulu wayehambahamba ephuma ebusweni bamanzi. ”

Isisho sokuqala saleli vesi sithi "We-haares", isihlanganisi waw, okusho ukuthi "ngasikhathi sinye, ngokungeziwe, ngokungeziwe", nokunye okunjalo.[ix]

Ngakho-ke, ayikho indawo ngokwezilimi yokwethula igebe lesikhathi phakathi kwevesi 1 nevesi 2, futhi impela amavesi 3-5. Kwakuwumcimbi owodwa oqhubekayo.

Amanzi - Izazi ze-Geologists kanye ne-Astrophysicists

Ngenkathi uNkulunkulu edala umhlaba okokuqala, wawumbozwe ngokuphelele ngamanzi.

Manje kuyathakazelisa ukuqaphela ukuthi kuliqiniso ukuthi amanzi, ikakhulukazi ngobuningi obutholakala emhlabeni, ayivamile ezinkanyezini, nakumaplanethi kuso sonke isimiso sethu sonozungezilanga nasendaweni yonke ebanzi kuze kube manje njengoba sekutholakele. Ingatholakala, kepha hhayi kunoma yini efana nenani elitholakala emhlabeni.

Eqinisweni, abakwa-Geologists kanye ne-Astrophysicists banenkinga njengoba ekutholeni kwabo kuze kube yimanje ngenxa yemininingwane yobuchwepheshe kepha ebalulekile yokuthi amanzi enziwa kanjani ezingeni lamangqamuzana abathi "Sibonga u URosetta noPhilae, ososayensi bathola ukuthi isilinganiso samanzi asindayo (amanzi enziwe nge-deuterium) namanzi "ajwayelekile" (enziwe nge-hydrogen ejwayelekile) kuma-comets ayehlukile kunalawo asemhlabeni, okuphakamisa ukuthi, okungenani, u-10% wamanzi oMhlaba angavela kunkanyezi enomsila ”. [X]

Leli qiniso liphikisana nemibono yabo evamile yokuthi amaplanethi akha kanjani.[xi] Lokhu konke kungenxa yesidingo esibonwa ngusosayensi sokuthola isisombululo esingadingi ukwenziwa okukhethekile ngenhloso ekhethekile.

Kepha u-Isaya 45:18 usho ngokusobala ukuthi kungani umhlaba wadalwa. Umbhalo uyasitshela “Ngoba yilokhu uJehova akushilo, uMdali wamazulu, Yena uNkulunkulu weqiniso, uMbumbi womhlaba noMenzi wawo, Lowo owawumisa waqina, ongazange awudalele ize nje, owayibumba ukuba kuhlalwe kuyo".

Lokhu kusekela uGenesise 1: 2 othi ekuqaleni, umhlaba wawungenasimo futhi ungenalutho lokuphila okukuwo ngaphambi kokuba uNkulunkulu aqhubeke abumbe umhlaba futhi adale impilo yokuphila kuwo.

Ososayensi ngeke baliphikise iqiniso lokuthi cishe zonke izinhlobo zezinto eziphilayo emhlabeni zidinga noma ziqukethe amanzi ukuze ziphile ngezinga elincane noma elikhulu. Ngempela, umzimba womuntu ojwayelekile ungamanzi angama-53%! Lona kanye iqiniso lokuthi kunamanzi amaningi futhi ukuthi awafani namanzi amaningi atholakala kwamanye amaplanethi noma izinkanyezi ezinomsila, anganikeza ubufakazi obuqinile bokuthi kudaliwe yingakho kuvumelana noGenesise 1: 1-2. Kalula nje, ngaphandle kwamanzi, impilo njengoba sazi ukuthi ayinakuba khona.

UGenesise 1: 3-5 - Usuku Lokuqala Lokudala (kuyaqhubeka)

"3 Futhi uNkulunkulu wathi: "Makube khona ukukhanya". Kwabe sekuba khona ukukhanya. 4 Emva kwalokho uNkulunkulu wabona ukuthi ukukhanya kuhle futhi uNkulunkulu waletha ukwahlukana phakathi kokukhanya nobumnyama. 5 UNkulunkulu wabiza ukukhanya ngokuthi iMini, kodwa ubumnyama wabubiza ngokuthi uBusuku. Kwahlwa, kwaba ngukusa, usuku lokuqala ”.

Day

Kodwa-ke, ngalolu suku lokuqala lokudala, uNkulunkulu wayengakaqedi. Uthathe igxathu elilandelayo ekulungiseleleni umhlaba ukuthi uphile kuzo zonke izinhlobo, (owokuqala ukudala umhlaba ngamanzi kuwo). Wenza ukukhanya. Ubuye wahlukanisa usuku [lwamahora angama-24] lwaba yizikhathi ezimbili eyodwa yoKhanya [ukukhanya] nobusuku obunye [akukho ukukhanya].

Igama lesiHeberu elihunyushwe ngokuthi "usuku" ngu “Yom”[xii].

Igama elithi "Yom Kippur" lingajwayeleka kulabo asebekhulile ngeminyaka. Yigama lesiHeberu le “Day Wokubuyisana ”. Kwaziwa kabanzi ngenxa yempi ye-Yom Kippur eyethulwa kwa-Israyeli yiGibhithe neSyria ngo-1973 ngalolu suku. I-Yom Kippur iku-10th usuku lwe-7th inyanga (uTishri) ekhalendeni lamaJuda elisekupheleni kukaSepthemba, ekuqaleni kuka-Okthoba ekhalendeni likaGregory elisetshenziswa kakhulu. [xiii]  Ngisho nanamuhla, kuyiholidi elisemthethweni kwa-Israyeli, kungavunyelwe ukusakazwa komsakazo noma kwethelevishini, izikhumulo zezindiza zivaliwe, akukho zithuthi zomphakathi, futhi zonke izitolo namabhizinisi kuvaliwe.

“Yom” njengegama lesiNgisi elithi “day” ngokomongo lingasho:

 • 'imini' ngokungafani 'nobusuku'. Sikubona ngokusobala lokhu kusetshenziswa emshweni othi “UNkulunkulu waqala ukubiza ukukhanya ngokuthi yiMini, kodwa ubumnyama wabubiza ngokuthi ubusuku.
 • Usuku njengokuhlukaniswa kwesikhathi, njengosuku lokusebenza [amahora amaningi noma ukuphuma kwelanga ukushona kwelanga], uhambo losuku [futhi amahora amaningi noma ukuphuma kwelanga kuze kube sekushoneni kwelanga]
 • Kubuningi be (1) noma (2)
 • Emini njengasebusuku nasemini [okusho amahora angama-24]
 • Okunye ukusetshenziswa okufanayo, kodwa njalo efanelekayo njengosuku lweqhwa, usuku lwemvula, usuku lokuhlupheka kwami.

Ngakho-ke, sidinga ukubuza ukuthi yikuphi lokhu kusetshenziswa lapho usuku kule nkulumo lubhekise khona “Kwaba khona ukuhlwa kwaba khona ukusa, usuku lokuqala ”?

Impendulo kufanele ibe ukuthi usuku lokudala lwalungu (4) uSuku njengasebusuku nasemini okuhlanganisa amahora angama-24.

 Kungaphikiswa njengoba kwenza abanye ukuthi bekungelona usuku lwamahora angama-24?

Umongo oseduze ubungeke ukhombise. Kungani? Ngoba asikho isidingo 'sosuku ", ngokungafani noGenesise 2: 4 lapho leli vesi likhombisa ngokusobala ukuthi izinsuku zokudalwa zibizwa ngokuthi usuku njengenkathi yesikhathi lapho ithi "Lokhu umlando wamazulu nomhlaba ngesikhathi sokudalwa kwawo, ngosuku ukuthi uJehova uNkulunkulu wenza umhlaba nezulu. ” Qaphela imishwana “Umlando” futhi “Ngosuku” kunoku "on usuku ”oluqondile. UGenesise 1: 3-5 futhi lusuku oluthile ngoba alufanelekeli, ngakho-ke ukuhunyushwa akuhlanganisiwe kumongo ukuluqonda ngokuhlukile.

Ingabe lonke iBhayibheli njengomongo liyasisiza?

Amagama esiHeberu athi "kusihlwa", athi "i-ereb"[xiv], futhi "ekuseni", okuyi "boqer"[xv], ngalinye livela izikhathi ezingaphezu kwekhulu emibhalweni yesiHeberu. Kuzo zonke izikhathi (ngaphandle kukaGenesise 100) bahlala bebhekise kumqondo ojwayelekile wakusihlwa [ukuqala ubumnyama obucishe bube ngamahora ayi-1 ubude], nasekuseni [ukuqala ukukhanya kwemini cishe kwamahora ayi-12 ubude]. Ngakho-ke, ngaphandle kwanoma iyiphi iziqu, kukhona akunasisekelo ukuqonda ukusetshenziswa kwalawa magama kuGenesise 1 ngendlela ehlukile noma ubude besikhathi.

Isizathu sosuku lwesabatha

U-Eksodusi 20:11 uthi “Ukukhumbula usuku lwesabatha ukulubheka njengolungcwele, 9 uzosebenza futhi kufanele uwenze wonke umsebenzi wakho izinsuku eziyisithupha. 10 Kodwa usuku lwesikhombisa luyisabatha likaJehova uNkulunkulu wakho. Akumelwe wenze noma yimuphi umsebenzi, wena nendodana yakho noma indodakazi yakho, isigqila sakho noma isigqilakazi sakho noma isilwane sakho esifuywayo noma umfokazi ophakathi kwamasango akho. 11 Ngoba ngezinsuku eziyisithupha uJehova wenza amazulu nomhlaba, nolwandle nakho konke okukukho, waphumula ngosuku lwesikhombisa. Yingakho uJehova alubusisa usuku lwesabatha walungcwelisa ”.

Umyalo onikezwe u-Israyeli wokugcina usuku lwesikhombisa ungcwele bekuwukukhumbula ukuthi uNkulunkulu waphumula ngosuku lwesikhombisa ekudalweni nasemsebenzini wakhe. Lokhu kungubufakazi obuqinile besimo ngendlela le ndima ebhalwe ngayo ukuthi izinsuku zokudalwa zazingamahora angama-24 ngayinye ubude. Umyalo unikeze isizathu sosuku lwesabatha njengeqiniso lokuthi uNkulunkulu uphumule ekusebenzeni ngosuku lwesikhombisa. Bekuqhathanisa okufana nokufana, ngaphandle kwalokho ukuqhathanisa bekuzofaneleka. (Bheka futhi u-Eksodusi 31: 12-17).

U-Isaya 45: 6-7 uqinisekisa izehlakalo zala mavesi kaGenesise 1: 3-5 lapho ethi “Ukuze abantu bazi kusukela ekuphumeni kwelanga nasekushoneni kwalo ukuthi akekho omunye ngaphandle kwami. NginguJehova, akekho omunye. Ngibumba ukukhanya futhi ngidala ubumnyama ”. AmaHubo 104: 20, 22 emthanjeni ofanayo womqondo sithi ngoJehova, “Ubangela ubumnyama, ukuze kube sebusuku… Ilanga liqala ukukhanya - (izilwane zasendle zehlathi] ziyahoxa futhi zilale ezindaweni zazo zokucasha ”.

ULevitikusi 23:32 uqinisekisa ukuthi isabatha lalihlala kusukela kusihlwa [ukushona kwelanga] kuze kuhlwe. Ithi, “Kusukela kusihlwa kuze kube kusihlwa kufanele nigcine isabatha”.

Siphinde sibe nesiqinisekiso sokuthi isabatha laqhubeka nokuqala ekushoneni kwelanga ngekhulu lokuqala ngisho nanamuhla. Indaba kaJohane 19 imayelana nokufa kukaJesu. UJohn 19: 31 uthi "Khona-ke amaJuda, njengoba kwakungokuLungiselela, ukuze izidumbu zingahlali ezigxotsheni zokuhlushwa ngeSabatha,… zacela uPilatu ukuba ziphulwe imilenze yabo zisuswe izidumbu ”. ULuka 23: 44-47 ukhombisa ukuthi lokhu kwakungemva kwehora lesishiyagalolunye (okwakungu-3 ntambama) lapho isabatha liqala ngabo-6 ntambama, ihora leshumi nambili lokukhanya kwemini.

Usuku lwesabatha lusaqala ekushoneni kwelanga nanamuhla. (Isibonelo salokhu sivezwe kahle kwifilimu ye-cinema Umgibeli ophahleni).

Usuku lwesabatha oluqala kusihlwa nalo lungubufakazi obuhle bokwamukela ukuthi indalo kaNkulunkulu ngosuku lokuqala yaqala ngobumnyama yaphela ngokukhanya, yaqhubeka kulo mjikelezo usuku ngalunye lokudala.

Ubufakazi be-Geological obuvela emhlabeni benkathi encane yomhlaba

 • Umgogodla womhlaba, nengxenye yempilo yePolonium: IPolonium iyinto enemisebe enengxenye yempilo yemizuzu emi-3. Ucwaningo lwama-100,000 kanye nama-halos wemikhakha enemibala ekhiqizwe ukubola okukhipha imisebe ye-Polonium 218 kutholakale ukuthi i-radioactive yayiku-granite wasekuqaleni, futhi ngenxa yengxenye emfushane yempilo i-granite kwakufanele ipholile futhi icwecwe ekuqaleni. Ukupholisa i-granite encibilikile bekuyosho ukuthi yonke iPolonium ngabe ihambile ngaphambi kokuba ipholile ngakho-ke bekungeke kube nomkhondo wayo. Kungathatha isikhathi eside kakhulu ukuthi kuphole umhlaba oncibilikisiwe. Lokhu kuphikisana nokudalwa okusheshayo, kunokuba kwakheke amakhulu ezigidi zeminyaka.[xvi]
 • Ukubola kwamandla kazibuthe womhlaba kukalwe cishe ngama-5% eminyakeni eyikhulu. Ngalesi silinganiso, umhlaba ngeke ube namandla kazibuthe ku-AD3391, eminyakeni eyi-1,370 nje kusukela manje. Ukweqa emuva kukhawulela umkhawulo weminyaka kazibuthe womhlaba ezinkulungwaneni zeminyaka, hhayi amakhulu ezigidi.[xvii]

Elinye iphuzu lokugcina okufanele liqashelwe ukuthi ngenkathi kunokukhanya, wawungekho umthombo wokukhanya ocacile noma ongakhonjwa. Lokho kwakufanele kwenzeke kamuva.

Usuku olungu-1 lokuDalwa, iLanga neNyanga nezinkanyezi kudaliwe, kunika ukukhanya emini, ukulungiselela izinto eziphilayo.

UGenesise 1: 6-8 - Usuku Lwesibili Lokudala

"UNkulunkulu waqhubeka wathi:" Makube khona umkhathi phakathi kwamanzi futhi kuhlukaniswe phakathi kwamanzi namanzi. ” 7 Khona-ke uNkulunkulu wenza umkhathi wahlukanisa phakathi kwamanzi okufanele abe ngaphansi komkhathi namanzi okufanele abe ngaphezu komkhathi. Kwaba njalo. 8 UNkulunkulu waqala ukubiza umkhathi ngokuthi yiZulu. Kwahlwa, kwaba ngukusa, usuku lwesibili ”.

amazulu

Igama lesiHeberu “Shamayim”, lihunyushwa ngokuthi izulu,[xviii] ngokufanayo kufanele kuqondwe kumongo.

 • Kungabhekisela esibhakabhakeni, emkhathini womhlaba lapho izinyoni zindiza khona. (Jeremiya 4:25)
 • Kungabhekisa endaweni engaphandle, lapho kukhona izinkanyezi zezulu nemilaza. (Isaya 13:10)
 • Kungabhekisa futhi ebukhoneni bukaNkulunkulu. (Hezekeli 1: 22-26).

Leli zulu lakamuva, ubukhona bukaNkulunkulu, kungenzeka yilokho umphostoli uPaul ayeqonde lapho ekhuluma ngokuba khona “Wahlwithelwa enjalo ezulwini lesithathu”  njengengxenye ye "Imibono engaphezu kwemvelo nezambulo zeNkosi" (2 KwabaseKorinte 12: 1-4).

Njengoba i-akhawunti yendalo ibhekisa emhlabeni owakhiwe futhi owakhiwe, ukufundwa kwemvelo nomongo, ekuboneni kokuqala, kungakhombisa ukuthi umkhathi ophakathi kwamanzi namanzi usho umkhathi noma isibhakabhaka, kunasemkhathini ongaphandle noma ebukhoneni bukaNkulunkulu lapho isebenzisa igama elithi "Izulu".

Ngalesi sizathu, kungaqondakala ukuthi amanzi angaphezu kwesibhakabhaka abhekise emafini yingakho umjikelezo wamanzi ulungiselela usuku lwesithathu, noma ungqimba lomhwamuko olungasekho. Lesi sakamuva singamakhandidethi amaningi njengoba okushiwo usuku lokuqala ukuthi ukukhanya kwakusakazeka ebusweni bamanzi, mhlawumbe ngongqimba lomhwamuko. Lolu ungqimba ngabe seludluliselwe phezulu ukuze kwakheke umoya ocacile wokulungela ukwakhiwa kwe-1rd usuku.

Kodwa-ke, lo mkhathi ophakathi kwamanzi namanzi nawo uyashiwo ku-4th usuku lokudala, lapho uGenesise 1:15 ekhuluma ngezinkanyiso “Kumelwe zibe yizinkanyiso esibhakabhakeni samazulu zikhanyise emhlabeni”. Lokhu kuzokhombisa ukuthi ilanga nenyanga nezinkanyezi kuphakathi komkhathi wamazulu, hhayi ngaphandle kwawo.

Lokhu kungabeka iqoqo lamanzi lamaphethelo emaphethelweni wendawo yonke eyaziwayo.

 IHubo 148: 4 lingabhekisa nakulokhu lapho ngemuva kokukhuluma ngelanga nenyanga nezinkanyezi zokukhanya kuthi, “Mdumiseni, nina mazulu amazulu, nani manzi angaphezu kwamazulu ”.

Lokhu kuphethe i-2nd usuku lokudala, ukuhlwa [ubumnyama] nokusa [ukukhanya kwemini] kokubili kwenzeka ngaphambi kosuku kuphele njengoba ubumnyama buqala futhi.

Usuku lwesi-2 lokuDalwa, amanye amanzi asuswa ebusweni bomhlaba kulungiselelwa uSuku 3.

 

 

The ingxenye elandelayo yalolu chungechunge sizohlola i-3rd futhi 4th izinsuku zokudalwa.

 

 

[i] Ukukhombisa amaphutha ezindleleni zesayensi zokuphola kuyindatshana yonke uqobo nangaphandle kobubanzi balolu chungechunge. Kwanele ukusho ukuthi ngaphezu kweminyaka ecishe ibe ngu-4,000 ngaphambi kwamanje amandla wephutha aqala ukukhula kakhulu. I-athikili ekhuluma ngale ndaba ihloselwe esikhathini esizayo ukugcwalisa lolu chungechunge.

[Ii] I-Beresit,  https://biblehub.com/hebrew/7225.htm

[Iii] Bara,  https://biblehub.com/hebrew/1254.htm

[Iv] Shamayim,  https://biblehub.com/hebrew/8064.htm

[V] https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tectonic_plates

[vi] https://www.geolsoc.org.uk/Plate-Tectonics/Chap2-What-is-a-Plate/Chemical-composition-crust-and-mantle

[vii] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Earth_cutaway_schematic-en.svg

[viii] https://www.ohsd.net/cms/lib09/WA01919452/Centricity/Domain/675/Rare%20Earth%20Book.pdf

[ix] I-Conjunctive igama (ngesiHeberu incwadi) ukukhombisa ukuhlangana noma ukuxhumana phakathi kwemicimbi emibili, izitatimende ezimbili, amaqiniso amabili, njll. EsiNgisini athi “futhi, futhi”, namagama afanayo

[X] https://www.scientificamerican.com/article/how-did-water-get-on-earth/

[xi] Bheka isigaba Umhlaba Wokuqala esihlokweni esifanayo seScientific American esinesihloko esithi “Amanzi afike kanjani eMhlabeni?” https://www.scientificamerican.com/article/how-did-water-get-on-earth/

[xii] https://biblehub.com/hebrew/3117.htm

[xiii] Ngo-1973 impi yama-Arab nama-Israyeli ka-5th-23rd Okthoba 1973.

[xiv] https://biblehub.com/hebrew/6153.htm

[xv] https://biblehub.com/hebrew/1242.htm

[xvi] Gentry, uRobert V., “Ukubuyekezwa Kwonyaka Kwisayensi Yenuzi,” Umq. 23, 1973 k. 247

[xvii] UMcDonald, uKeith L. noRobert H. Gunst, Ukuhlaziywa Kwensimu Yomhlaba Kazibuthe kusukela ngo-1835 kuya ku-1965, NgoJulayi 1967, u-Essa technical Rept. IER 1. I-US Government Printing Office, Washington, DC, Ithebula 3, k. 15, noBarnes, uThomas G., Umsuka Nesiphetho Samandla Kazibuthe Womhlaba, I-Technical Monograph, i-Institute for Creation Research, ngo-1973

[xviii] https://biblehub.com/hebrew/8064.htm

UTadua

Imibhalo kaTadua.
  51
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x