[Okulandelayo ngumbhalo ovela esahlukweni sami (indaba yami) encwadini esanda kushicilelwa Ukwesaba uNkululeko itholakala ku-Amazon.]

Ingxenye 1: Kukhululiwe Ekufundiseni

“Mama, ngizofa e-Armagedoni?”

Ngangineminyaka emihlanu kuphela lapho ngibuza abazali bami lowo mbuzo.

Kungani ingane eneminyaka emihlanu ikhathazeka ngezinto ezinjalo? Ngegama elilodwa: "Indoctrination". Kusukela ngiseyingane, abazali bami babengiyisa kuyo yonke imihlangano yoFakazi BakaJehova emihlanu masonto onke. Ukusuka endaweni yesikhulumi nangokushicilelwa, umbono wokuthi umhlaba uzophela maduzane ufakwe ebuchosheni bengane yami. Abazali bami bangitshele ukuthi angisoze ngasiqeda ngisho isikole.

Lokho kwenzeka eminyakeni engama-65 eyedlule, futhi ubuholi boFakazi busasho ukuthi i-Armagedoni “isondele”.

Ngafunda ngoJehova uNkulunkulu noJesu Kristu koFakazi, kodwa ukholo lwami aluxhomekile kuleyonkolo. Empeleni, selokhu ngahamba ngo-2015, sekunamandla kakhulu kunakuqala. Lokho akusho ukuthi ukushiya oFakazi BakaJehova bekulula. Umuntu wangaphandle angaba nenkinga yokuqonda ukuhlukumezeka okungokomzwelo ilungu leNhlangano elibhekene nakho lapho eshiya. Mina ngangikhonze njengomdala iminyaka engaphezu kwengu-40. Bonke abangane bami babengoFakazi BakaJehova. Nganginegama elihle, futhi ngicabanga ukuthi ngingasho ngesizotha ukuthi abaningi babebheka kimi njengesibonelo esihle salokho umdala okufanele abe yikho. Njengomxhumanisi wendikimba yabadala, nganginesikhundla sokuphatha. Kungani umuntu anganikela ngakho konke lokho?

Iningi loFakazi lenzelwe ukukholelwa ukuthi abantu bashiya kuphela isikhundla sabo ngenxa yokuziqhenya. Ihlaya elingakanani lelo. Ukuziqhenya kwakuzongigcina ngiseNhlanganweni. Ukuziqhenya kwakuzongenza ngibambelele edumeni lami elinqotshwe kanzima, isikhundla, nasegunyeni; njengoba nje ukuziqhenya nokwesaba ukulahlekelwa igunya lazo kwenza abaholi bamaJuda babulale iNdodana kaNkulunkulu. (Johane 11:48)

Isipiliyoni sami asihlukile neze. Abanye badele okuningi kakhulu kunami. Abazali bami sebashona bobabili nodadewethu washiya iNhlangano kanye nami; kodwa kuningi engibaziyo abanemindeni emikhulu — abazali, ogogo nomkhulu, izingane, njll) —abakhishwe inyumbazane ngokuphelele. Ukunqanyulwa ngokuphelele ngamalungu omndeni kube yinto ehlukumeza kakhulu kwabanye kangangokuba bazithathele nempilo yabo. Kubuhlungu kakhulu. (Kwangathi abaholi benhlangano banganaka. UJesu wathi kungaba ngcono kulabo abakhubekisa abancane ukuthi baboshwe itshe lokusila entanyeni baphonswe olwandle — Marku 9:42.)

Ngokunikezwa izindleko, kungani umuntu ekhetha ukuhamba? Kungani uzifaka ebuhlungwini obunje?

Kunezizathu eziningi, kepha kimi sinye kuphela esibaluleke ngempela; futhi uma ngingakusiza ukuthi ukuthole, lapho-ke ngiyobe ngifeze okuthile okuhle.

Cabanga ngalo mfanekiso kaJesu: “Futhi umbuso wamazulu unjengomthengisi ohambahambayo ofuna amaparele amahle. Lapho ethola iparele elilodwa lenani eliphakeme, wahamba wathengisa masinyane zonke izinto ayenazo walithenga. ” (Mathewu 13:45, 46[i])

Liyini iparele lenani elikhulu elingenza umuntu onjengami adele konke okubalulekile ukuze alithole?

UJesu uthi: “Ngiqinisile ngithi kini, akekho umuntu oshiye indlu noma abafowabo noma odadewabo noma unina noma uyise noma izingane noma amasimu ngenxa yami nangenxa yezindaba ezinhle ongayikuthola ngokuphindwe kayikhulu manje kule nkathi isikhathi — izindlu, abafowabo, odadewabo, omama, izingane, namasimu, kanye nokushushiswa — futhi esimisweni sezinto esizayo, ukuphila okuphakade. ” (Marku 100:10, 29)

Ngakho-ke, ngakolunye uhlangothi lwebhalansi sinesikhundla, ukuphepha kwezezimali, umndeni nabangane. Ngakolunye uhlangothi, sinoJesu Kristu nokuphila okuphakade. Yikuphi okusinda kakhulu emehlweni akho?

Ingabe uhlukumezekile ngomqondo okungenzeka ukuthi uchithe ingxenye enkulu yempilo yakho ngaphakathi kweNhlangano? Ngempela, lokho kuzoba wudoti kuphela uma ungasebenzisi leli thuba ukubamba ukuphila okuphakade uJesu akunikeza kona. (1 Thimothewu 6:12, 19)

Ingxenye 2: Imvubelo yabaFarisi

“Xwayani imvubelo yabaFarisi, okuwukuzenzisa.” (Luka 12: 1)

Imvubelo amagciwane abangela ukuvutshelwa okwenza inhlama ikhuphuke. Uma uthatha iqatha elincane lemvubelo, bese ulifaka enhlama yenhlama kafulawa, izokwanda kancane kancane kuze kugcwale yonke inhlama. Ngokufanayo, kuthatha ubuzenzisi obuncane ukugcwala noma ukutheleleka kancane kancane kuzo zonke izingxenye zebandla lobuKrestu. Imvubelo yangempela ilungele isinkwa, kepha imvubelo yabaFarisi imbi kakhulu kunoma iyiphi indikimba yamaKristu. Noma kunjalo, inqubo ihamba kancane futhi kaningi kunzima ukuyibona kuze kube yilapho inqwaba egcwele yonakalisiwe.

Ngiphakamise esiteshini sami se-YouTube (amaBeroean Pickets) ukuthi isimo samanje sebandla loFakazi BakaJehova sibi kakhulu manje njengoba besisebusheni bami — isitatimende kwesinye isikhathi esiphikiswa abanye bababukeli besiteshi. Kodwa-ke, ngimi ngakho. Kungezinye zezizathu engingazange ngiqale ukuphaphama ngeqiniso leNhlangano kwaze kwaba ngu-2011.

Isibonelo, angikwazi ukucabanga ukuthi i-Organisation yama-1960s noma ama-1970s ayeke azibandakanya ne-NGO ne-United Nations njengoba kwenzeka eminyakeni eyishumi kusukela ngo-1992 futhi iphela kuphela lapho ivezwa obala ngokuzenzisa.[Ii]

Ngaphezu kwalokho, uma, ngalezo zinsuku, wagugela enkonzweni yesikhathi esigcwele, kungaba yisithunywa sevangeli impilo yonke noma isikhonzi saseBethel, babeyokunakekela uze ufe. Manje sebebeka isikhathi esigcwele esikhaleni ngomgwaqo ngempama nje emhlane futhi benenhliziyo enhle, "Hlala kahle."[Iii]

Bese kuba khona nehlazo elandayo lokuhlukunyezwa kwezingane. Kuyavunywa, imbewu yayo yahlwanyelwa emashumini amaningi eminyaka adlule, kepha kwaze kwaba ngo-2015 lapho i-ARC[Iv] wakuletha ekukhanyeni kosuku.[V]  Ngakho-ke umuhlwa wokufanekisa ubulokhu wanda futhi udla uhlaka lwokhuni lwendlu ye-JW.org isikhathi esithile, kepha kimi lolu hlelo lubonakale luqinile kwaze kwaba seminyakeni embalwa edlule.

Le nqubo ingaqondakala ngomfanekiso uJesu awusebenzisa ukuchaza isimo sesizwe sakwa-Israyeli osukwini lwakhe.

“Uma umoya ongcolileyo uphuma kumuntu, uyadabula izindawo ezomileyo ufuna indawo yokuphumula, angayitholi. Bese kuthi, 'Ngizobuyela endlini yami engaphuma kuyo'; kuthi lapho ifika uyithole ingenamuntu, kodwa ishanyelwe ihlanzekile futhi ihlotshisiwe. Khona-ke iyahamba bese ihamba nemimoya ehlukene eyisikhombisa emibi kakhulu kunayo, futhi, ngemva kokungena ngaphakathi, ihlala lapho; futhi izimo zokugcina zalowo muntu ziba zimbi kakhulu kunezokuqala. Kuyoba njalo futhi ngalesi sizukulwane esibi.”(UMathewu 12: 43-45 NWT)

UJesu wayengakhulumi ngomuntu ongokoqobo, kodwa esizukulwaneni sonke. Umoya kaNkulunkulu uhlala ngaphakathi kwabantu ngabanye. Akuthathi abantu abaningi abangokomoya ukuba nethonya elinamandla eqenjini. Khumbula, uJehova wayezimisele ukusindisa amadolobha amabi aseSodoma naseGomora ngenxa amadoda alungile ayishumi kuphela (UGenesise 18:32). Noma kunjalo, kukhona iphuzu le-crossover. Ngenkathi ngazi amaKristu amaningi alungile empilweni yami — abesilisa nabesifazane abalungile — kancane kancane, ngibonile ukuthi amanani abo ancipha. Ukukhuluma ngomfanekiso, ngabe kukhona ngisho namadoda alishumi alungile ku-JW.org?

Inhlangano yanamuhla, ngenani layo elinciphayo nokuthengiswa kwamaHholo OMbuso, iyisithunzi salokho ebengikwazi futhi ngisekela. Kubonakala sengathi "imimoya eyisikhombisa ekhohlakele ukwedlula yona" isebenza kanzima.

Ingxenye 2: Indaba yami

NganginguFakazi KaJehova omuhle ebusheni bami, okusho ukuthi ngangiya emihlanganweni futhi ngihlanganyele ekushumayeleni endlini ngendlu ngoba abazali bami bangenza. Kwaze kwaba lapho ngiya eColombia, eNingizimu Melika, ngo-1968 ngineminyaka engu-19 lapho ngaqala khona ukuthatha ingokomoya lami ngokungathi sína. Ngaphumelela esikoleni esiphakeme ngo-1967 futhi ngangisebenza enkampanini yendawo yensimbi, ngihlala kude nasekhaya. Bengikade ngifuna ukuya eyunivesithi, kepha ngokwenyuswa kweNhlangano ngonyaka we-1975 njengokungenzeka kuphele, ukuthola iziqu kwakubonakala njengokuchitha isikhathi.[vi]

Lapho ngizwa ukuthi abazali bami babekhipha udadewethu oneminyaka engu-17 esikoleni futhi bathuthela eColombia ukuyokhonza lapho indingeko inkulu khona, ngathatha isinqumo sokuyeka umsebenzi ngiqhubeke ngoba kwakuzwakala kuyinto enhle. Empeleni ngacabanga ukuthenga isithuthuthu ngidabule iNingizimu Melika. (Kungenzeka futhi ukuthi akukaze kwenzeke.)

Lapho ngifika eColombia futhi ngiqala ukuzihlanganisa nabanye “abasebenza kakhulu”, njengoba babebizwa kanjalo, umbono wami ongokomoya washintsha. (Kwakunabantu abangaphezu kwama-500 ezweni ngaleso sikhathi abavela e-US, Canada, kanye nabambalwa abavela eYurophu. Okuxakayo ukuthi inani labantu baseCanada lalilingana nenani labantu baseMelika, noma ngabe inani loFakazi eCanada liyingxenye yeshumi kuphela yalokho Ngathola ukuthi isilinganiso esifanayo saqhubeka lapho ngikhonza e-Ecuador ekuqaleni kwawo-1990.)

Ngenkathi umbono wami ugxila kakhulu emoyeni, ukujwayelana nezithunywa zevangeli kwabulala noma yisiphi isifiso sokuba omunye noma sokukhonza eBethel. Kwakunokuncane kakhulu nokulwa phakathi kwemibhangqwana yezithunywa zevangeli kanye nasegatsheni. Nokho, ukuziphatha okunjalo akuzange kulubulale ukholo lwami. Ngivele ngacabanga ukuthi bekungumphumela wokungapheleli komuntu, ngoba, phela, besingenalo “iqiniso”?

Ngaqala ukuthatha isifundo seBhayibheli somuntu siqu ngokungathi sína ngalezo zinsuku futhi ngenza iphuzu lokufunda zonke izincwadi. Ngaqala ngikholwa ukuthi izincwadi zethu zacwaningisiswa kahle futhi nababhali babenezazi zeBhayibheli ezihlakaniphile nezifunde kahle.

Akuzange kuthathe isikhathi eside ngaphambi kokuba leyo nkohliso isuswe.

Isibonelo, omagazini babevame ukungena ekuchazeni okuningana futhi okuhlekisayo okufana nengonyama uSamson ayibulala emele ubuProthestani (w67 2/15 k. 107 isig. 11) noma amakamela ayishumi uRebecca awathola ku-Isaac amele iBhayibheli (w89 7 / 1 ikhasi 27 isig. 17). (Bengijwayele ukwenza ihlaya ukuthi ubulongwe bekamela bumele i-Apocrypha.) Ngisho nalapho becwaninga ngesayensi, baqhamuka nezitatimende ezingasile - ngokwesibonelo, bethi umthofu “ungomunye wabafakeli bakagesi abaphambili”, lapho noma ngubani oke izintambo zebhethri ezisetshenzisiwe ukukhulisa imoto efile ziyazi ukuthi uzixhumanisa namatheminali ebhethri enziwe ngomthofu. (Usizo Ekuqondeni KweBhayibheli, iphe. I-1164)

Iminyaka engamashumi amane ngingumdala isho ukuthi ngakhuthazelela ukuvakashelwa kombonisi wesifunda cishe angama-80. Abadala ngokuvamile babekwesaba ukuvakashelwa okunjalo. Sasijabule lapho sisele sodwa ukwenza ubuKrestu bethu, kepha lapho sihlangana nabaphathi abaphakathi, injabulo yaphela enkonzweni yethu. Ngaso sonke isikhathi, umbonisi wesifunda noma i-CO wayezosishiya sinomuzwa wokuthi asenzi ngokwanele. Icala, hhayi uthando, kwakungamandla abo ashukumisayo asetshenziswa futhi asasetshenziswa yiNhlangano.

Ukubeka ngamanye amazwi amazwi eNkosi yethu: “Ngalokho bonke bayokwazi ukuthi anisibo abafundi bami — uma ninecala phakathi kwenu.” (Johane 13:35)

Ngikhumbula omunye we-CO owayezibaluleke kakhulu owayefuna ukwenza ngcono ukuba khona emihlanganweni esifundweni sencwadi sebandla, okwakuhlale kuyiwa kakhulu kuyo yonke imihlangano. Umbono wakhe kwakuwukuba uMqhubi weSifundo Sencwadi abize noma ngubani ongayanga khona ngemuva nje kokuphela kwesifundo ukuze abatshele ukuthi balahlekelwe kangakanani. Ngamtshela — ngicaphuna amaHeberu 10:24 ngokuhlekisa — ukuthi siyobe “sivusa abafowethu unecala nemisebenzi emihle ”. Wamoyizela wakhetha ukungayinaki i-jibe. Abadala bonke bakhethe ukungasinaki “isiqondiso sakhe sothando” —kodwa omunye umdala osemncane owayesanda kuba nodumo lokuvusa abantu abaphuthelwe isifundo ukuze balale kusenesikhathi ngoba bekhathele, besebenze ngokweqile, noma begula nje.

Ukukhuluma iqiniso nje, kwakukhona ababonisi besifunda abahle eminyakeni yokuqala, amadoda ayezama ngempela ukuba ngamaKristu alungile. (Ngingazibala eminweni yesandla esisodwa.) Kodwa-ke, bekuvame ukungapheli. IBethel yayidinga amadoda enkampani ayezokwenza lokho akufunayo ngokungaboni. Leyo yindawo ephelele yokuzalela ukucabanga kwabaFarisi.

Imvubelo yabaFarisi yaya isiba sobala ngokwengeziwe. Ngiyazi ngomdala otholakale enecala lokukhwabanisa yinkantolo yombuso, owavunyelwa ukuqhubeka nokuphatha izimali zeKomiti Yokwakha Yesifunda. Sengike ngabona isigungu sabadala sizama kaninginingi ukususa umdala ngokuthumela izingane zakhe eyunivesithi, kuyilapho singakuboni iso lokuziphatha okubi kakhulu phakathi kwabo. Okubalulekile kubo ukulalela nokuzithoba ekuholeni kwabo. Ngibone abadala besuswa ngoba bebuza imibuzo eminingi kakhulu ehhovisi legatsha futhi bengazimisele ukwamukela izimpendulo zabo ezimhlophe.

Esinye isenzakalo esivelele kwaba lapho sizama ukususa umdala owayehlambalaze omunye encwadini yesethulo.[vii]  Ukunyundela kuyicala lokususa ekuhlanganyeleni, kodwa sasifuna kuphela ukususa lo mzalwane ehhovisi lakhe lokwengamela. Kodwa-ke wayenomuntu owayehlala naye eBethel manje owayesekomitini legatsha. Ikomidi elikhethekile eliqokwe yigatsha lathunyelwa ukuba "liyobuyekeza" leli cala. Benqabile ukubheka ubufakazi, yize le nhlamba yayibhalwe phansi ngokusobala. Isisulu sokunyundelwa satshelwa ngumbonisi wesifunda ukuthi asikwazi ukufakaza uma sifuna ukuhlala njengomdala. Wethuka wanqaba ukuza ekulalelweni. Abazalwane ababelwe eKomidini Elikhethekile bakwenza kwacaca kithi ukuthi i-Service Desk ifuna ukuba siguqule isinqumo sethu, ngoba ngaso sonke isikhathi kubukeka kungcono uma bonke abadala bevumelana nesiqondiso esivela eBethel. (Lesi isibonelo somgomo “wobumbano phezu kobulungiswa”.) Sasibathathu kuphela, kodwa asizange sivume, ngakho-ke kwakudingeka basibambe isinqumo sethu.

Ngabhala i-Service Desk ngiphikisana nokusatshiswa kwabo ngufakazi nokuyalela iKomidi Elikhethekile ukuthi likhiphe isinqumo abasithandayo. Kungekudala ngemuva kwalokho, bazamile ukungisusa ngenxa yalokho okwakungahambisani nomthetho. Kubathathe ama-try amabili, kepha bakufezile.

Njengoba imvubelo iqhubeka nokugcwala kuyo inhlama, ubuzenzisi obunjalo bungena kuwo wonke amazinga enhlangano. Isibonelo, kunendlela ejwayelekile yezindikimba zabadala ezisebenzisayo ukuhlambalaza noma ngubani omelana nazo. Imvamisa, umuntu onjalo akakwazi ukuthuthuka ebandleni ngakho-ke bazizwa benesifiso sokuthuthela kwelinye ibandla, abanethemba — labadala abanengqondo ngokwengeziwe. Uma lokho kwenzeka, incwadi yesingeniso iyabalandela, imvamisa igcwaliswa ngamazwana amahle, kanye nesitatimende esisodwa esincane sokuxoxa mayelana "nodaba oluthile." Kuzoba okungaqondakali, kepha kuzokwanela ukuphakamisa ifulegi nokushayela ucingo ukucaciselwa. Ngaleyo ndlela indikimba yabadala yokuqala "ingadla ukungcola" ngaphandle kokwesaba ukuphindiselwa ngoba akukho okubhaliwe.

Ngangilizonda leli qhinga futhi lapho ngiba ngumxhumanisi ngo-2004, ngenqaba ukudlala nalo. Vele, umbonisi wesifunda ubuyekeza zonke izincwadi ezinjalo futhi nakanjani uzocela ukucaciselwa, ngakho-ke kuzofanele ngiyithole. Kodwa-ke, bengingeke ngamukele noma yini engabhalwanga phansi. Babehlale bekhathazekile ngalokhu, futhi abasoze baphendula ngokubhala ngaphandle uma bephoqelelwa yizimo.

Vele, konke lokhu akuyona ingxenye yezinqubomgomo ezibhaliwe zeNhlangano, kepha njengabaFarisi nabaholi benkolo bosuku lukaJesu, umthetho odluliselwa ngomlomo uthatha isikhundla salowo obhaliwe emphakathini we-JW — obunye ubufakazi bokuthi umoya kaNkulunkulu awukho .

Uma ngibheka emuva, into obekufanele ingivuse ukuhoxiswa kohlelo lweSifundo Sencwadi ngo-2008.[viii]  Sasitshelwa njalo ukuthi lapho kufika ushushiso, umhlangano owodwa owawuzosinda yiSifundo Sencwadi Sebandla ngoba sasiqhutshelwa emizini yabantu. Izizathu zokwenza lokhu, bachaza, bekungenxa yokwenyuka kwentengo kagesi, nokusindisa imindeni isikhathi esichithwa kuhanjwa kuya nokubuya emihlanganweni. Baphinde bathi lokhu bekuwukukhulula ubusuku bonke ukuze benze isifundo somndeni.

Lokho kucabanga kwakungezwakali. ISifundo Sencwadi sahlelwa ukuba sinciphise isikhathi sokuhamba, ngoba sasakazeka yonke indawo endaweni ekahle kunokuba aphoqelele bonke ukuba beze ehholo loMbuso eliphakathi. Futhi kusukela nini iBandla lamaKrestu likhansela ubusuku bokukhulekela ukuze lisindise izinzuzo ezimbalwa kuphethiloli ?! Ngokuqondene nobusuku besifundo somndeni, babephatha lokhu njengelungiselelo elisha, kepha bekuvele kungamashumi eminyaka. Ngabona ukuthi bebeqamba amanga kithi, futhi bengawenzi umsebenzi omuhle kakhulu ngakho, kodwa angibonanga isizathu sokuthi kungani futhi ngokungagwegwesi, ngamukela ubusuku obumahhala. Abadala basebenza ngokweqile, ngakho-ke akekho kithi owakhononda ngokuba nesikhathi sokuphumula ekugcineni.

Manje ngikholwa ukuthi isizathu esiyinhloko bekuwukuthi bakwazi ukuqinisa ukulawula. Uma uvumela amaqembu amancane amaKrestu aphethwe ngumdala oyedwa, kwesinye isikhathi uzothola ithuba lokushintshana ngemibono. Ukucabanga okubucayi kungaqhakaza. Kepha uma ugcina bonke abadala behlangene, khona-ke abaFarisi bangakwazi ukuphoqa bonke abanye. Umcabango ozimele uyanqotshwa.

Njengoba iminyaka idlula, ingxenye enganakile yobuchopho bami yazinaka lezi zinto ngisho nalapho ingxenye eyayilwela ilwela ukulondoloza isimo esasikhona. Ngithole ukungezwani okukhulayo ngaphakathi kimi; engikuqonda manje ukuthi bekuyisiqalo se-dissonance engqondweni. Kuyisimo sengqondo lapho kukhona khona imibono emibili ephikisanayo futhi yomibili iphathwa njengeyiqiniso, kepha omunye wayo awamukeleki kumphathi futhi kufanele uphathwe. Njengekhompyutha HAL kusuka 2001 I-Space Odyssey, isimo esinjalo asikwazi ukuqhubeka ngaphandle kokwenza umonakalo omkhulu emzimbeni.

Uma ngabe ubuzishaya ngoba ubufana nami ngokuthatha isikhathi eside ukubona lokho manje okubonakala kucace njengamakhala ebusweni bakho — Musa! Cabanga ngoSawulu waseTarsu. Wayekhona eJerusalema ngenkathi uJesu elapha abagulayo, ebuyisela izimpumputhe, futhi evusa abafileyo, nokho wabushaya indiva ubufakazi futhi washushisa abafundi bakaJesu. Kungani? Ibhayibheli lithi wafunda ezinyaweni zikaGamaliyeli, uthisha nomholi ovelele wamaJuda (Izenzo 22: 3). Empeleni, wayene "sigungu esilawulayo" esimtshela ukuthi angacabanga kanjani.

Wayezungezwe abantu abakhuluma ngazwi linye, ngakho-ke ukuhamba kwakhe kolwazi kuncishiswe kumthombo owodwa; njengoFakazi abathola yonke imfundo yabo ezincwadini ze-Watchtower. USaul wanconywa futhi wathandwa ngabaFarisi ngentshiseko yakhe nokubasekela ngenkuthalo, njengoba neNdikimba Ebusayo ithi iyabathanda labo abanamalungelo akhethekile eNhlanganweni njengamaphayona nabadala.

USawule wabuye wahlolwa ekucabangeni ngaphandle kwendawo ayehlala kuyo ngokuqeqeshwa okwamenza wazizwa ekhethekile futhi okwamenza wabukela phansi abanye njengabaphansi (Johane 7: 47-49). Ngendlela efanayo, oFakazi baqeqeshelwe ukubheka yonke into nabo bonke abantu abangaphandle kwebandla njengabezwe futhi bagwenywe.

Ekugcineni, kuSawule, kwakukhona ukwesaba okuhlala njalo kokunqunywa kukho konke ayekubheka njengokuthi angavuma uKristu (Johane 9:22). Ngokunjalo, oFakazi baphila ngaphansi kosongo lokujeziswa uma kufanele bangabaze obala izimfundiso zeNdikimba Ebusayo, noma ngabe lezo zimfundiso ziphikisana nemiyalo kaKristu.

Ngisho noma uSawule ayengabaza, wayengaphendukela kubani ukuze athole iseluleko? Noma imuphi omunye wozakwabo wayezomngenisa lapho eqala khona ukungathembeki. Futhi, isimo esijwayeleke kakhulu kunoma yimuphi uFakazi KaJehova oke wangabaza.

Yize kunjalo, uSawule waseTarsu wayengumuntu uJesu ayazi ukuthi uzolungela umsebenzi wokwandisa ivangeli kwabezizwe. Ubedinga nje i-Push — kuye, i-Push enkulu kakhulu. Nawa amazwi kaSawule uqobo achaza lo mcimbi:

“Phakathi kwale mizamo njengoba ngangiya eDamaseku ngegunya nangomyalo ovela kubapristi abakhulu, ngabona emini bebade ngisenkambeni, nkosi, ukukhanya okungaphezu kokukhazimula kwelanga kukhanya kuvela ezulwini kungihlasela nangalabo engangihamba nabo . Lapho sonke sesiwele phansi ngezwa izwi lithi kimi ngolimi lwesiHeberu, 'Sawulu, Sawulu, ungishushiselani na? Ukuqhubeka ukhahlela izinkandi kwenza kube nzima kuwe. '”(IzEnzo 26: 12-14)

UJesu wabona okuthile okuhle kuSawule. Wabona ukushisekela iqiniso. Kuyiqiniso, intshiseko eqondiswe kabi, kepha uma iphendukela ekukhanyeni, wayezoba ithuluzi elinamandla lomsebenzi weNkosi wokuqoqa uMzimba kaKristu. Noma kunjalo, uSawule wayemelana. Wayekhahlela izinkandi.

Wayesho ukuthini uJesu lapho ethi “ukhahlela izinkandi”?

Inkandi yilokho esikubiza ngokuthi ukuqhutshwa kwezinkomo. Ngalezo zinsuku, babesebenzisa izinduku ezicijile noma izinkandi ukuze izinkomo zihambe. USawule wayeseqophelweni eliphezulu. Ngakolunye uhlangothi, zonke izinto ayezazi ngoJesu nabalandeli bakhe zazifana nokuqhutshwa kwezinkomo okwakumele ngabe kumhambisa kuKristu, kepha wayebazi ngokungenangqondo ubufakazi, ekhahlela ekugqobeni komoya. NjengomFarisi, wayekholelwa ukuthi wayesenkolweni eyodwa yeqiniso. Isikhundla sakhe besinelungelo futhi ebengafuni ukulahlekelwa yiso. Wayephakathi kwabantu ababemhlonipha futhi bemdumisa. Ushintsho lungasho ukugwenywa yilabo ababengabangane bakhe bese eshiya ukuzihlanganisa nalabo ayefundiswe ukubabheka "njengabantu abaqalekisiwe".

Ingabe leso simo asikuzweli?

UJesu wadudula uSawulu waseTarsu phezu kwendawo yokungena, futhi waba ngumpostoli uPaul. Kepha lokhu kwenzeka kuphela ngoba uSawule, ngokungafani neningi labaFarisi ayekanye nabo, wayelithanda iqiniso. Wayeyithanda kakhulu kangangokuba wayezimisele ukudela konke ngenxa yayo. Kwakuyiparele lenani eliphakeme. Wayecabanga ukuthi uneqiniso, kepha kwathi lapho elibona lingamanga, laphenduka udoti emehlweni akhe. Kulula ukulahla udoti. Sikwenza masonto onke. Empeleni kumane kuyindaba yokubona. (KwabaseFilipi 3: 8).

Kade ukhahlela izinkandi? Bekade ngi. Angizange ngiphaphame ngenxa yombono omangalisayo kaJesu. Kodwa-ke, kwakukhona inkandi eyodwa ethile eyangidudula ngaphesheya konqenqema. Kwafika ngo-2010 sekukhishwa imfundiso yesizukulwane esibuyekeziwe eyayilindele ukuthi sikholelwe esizukulwaneni esidlulelanayo esasingaba ngaphezu kweminyaka eyikhulu yesikhathi.

Lokhu kwakungeyona nje imfundiso engasile. Kwakungqubuzana nemiBhalo ngokusobala, futhi kuyinhlamba ehlakaniphile ehlakaniphile yomuntu. Kwakuyinguqulo ye-JW ye- “The New Emperor's Clothes”.[ix]   Ngokokuqala ngqá, ngabona ukuthi la madoda ayekwazi ukwenza izinto nje — izinto eziyiziphukuphuku. Noma kunjalo, izulu liyakusiza uma uphikisana nalo.

Ngendlela ebambekile, kufanele ngibabonge ngayo, ngoba bangibuze ukuthi ngabe lokhu bekuyisiqongo nje kuphela seqhwa. Kuthiwani ngazo zonke izimfundiso engangicabanga ukuthi ziyingxenye “yeqiniso” engase ngamukela njengendlalelo engokomBhalo impilo yami yonke?

Ngabona ukuthi bengingazitholi izimpendulo zami ezincwadini. Bengidinga ukunweba imithombo yami. Ngakho-ke, ngakha iwebhusayithi (manje, beroeans.net) ngaphansi kwegama-uMeleti Vivlon; IsiGreki esithi “isifundo sebhayibheli” —ukuvikela ubunikazi bami. Umqondo kwakuwukuthola abanye oFakazi ababenomqondo ofanayo ukuze benze ucwaningo olujulile lweBhayibheli. Ngaleso sikhathi, ngangisakholelwa ukuthi ngangiku “Iqiniso”, kodwa ngacabanga ukuthi kungenzeka ukuthi sinezinto ezimbalwa ezingalungile.

Bengingalungile kangakanani.

Njengomphumela weminyaka eminingana yophenyo, ngafunda ukuthi yonke imfundiso—yonke imfundiso—Okukodwa koFakazi BakaJehova kwakungavumelani nemiBhalo. Abazange bathole ngisho nelilodwa. Angikhulumi ngokwenqaba kwabo uZiqu-zintathu nesihogo Somlilo, ngoba iziphetho ezinjalo azitholakali koFakazi BakaJehova kuphela. Esikhundleni salokho, ngibhekisa ezimfundisweni ezinjengobukhona bukaKristu obungabonakali ngo-1914, ukuqokwa kweNdikimba Ebusayo ngo-1919 njengenceku ethembekileyo neqondayo, uhlelo lwayo lokwahlulela, ukwenqatshelwa kwalo ukumpontshelwa igazi, ezinye izimvu njengabangane bakaNkulunkulu abangenaye umlamuleli , isifungo sokubhapathizwa sokuzinikezela. Zonke lezi zimfundiso nezinye eziningi zingamanga.

Ukuvuka kwami ​​akwenzekanga konke ngasikhathi sinye, kepha kube khona umzuzu we-eureka. Nganginenkinga ne-dissonance engqondweni yami ekhulayo-ngijikisa imibono emibili engqubuzanayo. Ngakolunye uhlangothi, ngangazi ukuthi zonke izimfundiso zazingamanga; kodwa ngakolunye uhlangothi, ngangisakholelwa ukuthi siyinkolo yeqiniso. Emuva naphambili, le micabango emibili yahamba yazungeza ubuchopho bami njengebhola le-ping pong kwaze kwaba yilapho ekugcineni ngikwazi ukuvuma kimi ukuthi angikho eqinisweni nhlobo, futhi angikaze ngibe khona. OFakazi BakaJehova babengeyona inkolo yeqiniso. Ngisawukhumbula umuzwa omkhulu wokukhululeka engangilethelwa wona. Ngezwa umzimba wami wonke uphumule futhi kwafika igagasi lokuthula kimi. Ngangikhululekile! Mahhala ngomqondo wangempela futhi ngokokuqala ngqa empilweni yami.

Lokhu kwakungeyona inkululeko yamanga yokuziphatha okuxekethile. Bengingazizwa ngikhululekile ukwenza noma yini engiyifunayo. Ngangisakholelwa kuNkulunkulu, kodwa manje ngangimbona ngempela njengoBaba wami. Ngangingaseyena intandane. Ngangikhulisiwe. Ngase ngiwutholile umndeni wami.

UJesu wathi iqiniso liyosikhulula, kodwa kuphela uma sihlala ezimfundisweni zakhe (Johane 8:31, 32). Ngokokuqala ngqa, ngangiqala ukuqonda ukuthi izimfundiso zakhe zisebenza kanjani kimi njengomntwana kaNkulunkulu. OFakazi babengenza ngikholelwe ukuthi ngifisa kuphela ukuba nobungane noNkulunkulu, kepha manje ngabona ukuthi indlela yokwamukelwa yayinganqamukanga maphakathi nawo-1930, kepha ivulekele bonke abakholelwa kuJesu Kristu (Johane 1: 12). Ngafundiswa ukwenqaba isinkwa newayini; ukuthi bengingafanele. Manje ngabona ukuthi uma umuntu ebeka ukholo kuKristu futhi amukela inani elisindisa impilo lenyama negazi lakhe, umuntu kufanele adle. Ukwenza okuhlukile ukwenqaba uKristu uqobo.

Ingxenye 3: Ukufunda Ukucabanga

Iyini inkululeko kaKristu?

Lona yi-crux yakho konke. Ukuqonda nokusebenzisa lokhu kuphela lapho ukuvuswa kwakho kungakuzuzisa ngempela.

Ake siqale ngalokho uJesu akusho empeleni:

"Ngakho-ke uJesu waqhubeka wathi kumaJuda ayemkholelwe:" Uma nihlala ezwini lami, ningabafundi bami ngempela, futhi niyolazi iqiniso, futhi iqiniso liyonikhulula. ” Athi kuye: “Siyinzalo ka-Abrahama, asikaze sibe yizigqila zamuntu; Usho kanjani ukuthi, 'Niyokhululeka'? ” (Johane 8: 31-33)

Ngalezo zinsuku, wawungumJuda noma ungoweZizwe; kungaba umuntu okhonza uJehova uNkulunkulu, noma umuntu okhonza onkulunkulu bamaqaba. Uma amaJuda ayekhonza uNkulunkulu weqiniso ayengakhululekile, ngabe lokho kwakuyosebenza kakhulu kangakanani kumaRoma, abaseKorinte, nezinye izizwe ezingamaqaba? Emhlabeni wonke wangaleso sikhathi, ukuphela kwendlela yokuba nenkululeko yangempela ukwamukela iqiniso kuJesu futhi uphile lelo qiniso. Kungaleso sikhathi kuphela lapho umuntu angakhululeka ethonyeni labantu, ngoba kulapho kuphela lapho eyoba ngaphansi kwethonya likaNkulunkulu. Awukwazi ukukhonza amakhosi amabili. Kuphakathi kokuthi ulalela abantu noma ulalela uNkulunkulu (Luka 16:13).

Uqaphelile ukuthi amaJuda ayengazi ngokugqilazwa kwawo? Babecabanga ukuthi bakhululekile. Akekho noyedwa ogqilazwe ngaphezu kwesigqila esicabanga ukuthi sikhululekile. AmaJuda angaleso sikhathi ayecabanga ukuthi akhululekile, ngakho-ke aba sengozini enkulu yokuthonywa abaholi bawo benkolo. Kunjengoba uJesu asitshela: “Uma ukukhanya okukuwe kungubumnyama ngempela, bukhulu kangakanani lobo bumnyama!” (Mathewu 6:23)

Eziteshini zami ze-YouTube,[X] Ngibe nemibono eminingi engihlekisa ngoba ngithathe iminyaka engama-40 ukuvuka. Okuxakayo ngukuthi abantu abenza lezi zimangalo bayizigqila njengami. Ngesikhathi ngisakhula, amaKatolika ayengayidli inyama ngoLwesihlanu futhi engasebenzisi inqubo yokulawula inzalo. Kuze kube namuhla, amakhulu ezinkulungwane zabapristi abakwazi ukuthatha umfazi. AmaKatolika alandela imikhuba namasiko amaningi, hhayi ngoba uNkulunkulu ebayala, kepha ngoba bazithobe entandweni yendoda eseRoma.

Njengoba ngibhala lokhu, amaKristu amaningi e-basicistist ayeseka ngentshiseko indoda eyaziwa njenge-shyster, i-womanizer, isiphingi nomqambimanga ngoba batshelwe ngamanye amadoda ukuthi ukhethwe nguNkulunkulu njengoKoresi wanamuhla. Bayazithoba emadodeni ngakho-ke abakhululi, ngoba iNkosi itshela abafundi bayo ukuthi bangahlangani nezoni ezinjengalezo (1 KwabaseKorinte 5: 9-11).

Le ndlela yokugqilazwa ayigcini kubantu benkolo kuphela. UPawulu walibona iqiniso ngoba umthombo wakhe wolwazi wawugcina kulabo ayekanye nabo. OFakazi BakaJehova ngokufanayo banikela ngemithombo yabo yolwazi ezincwadini nakumavidiyo akhishwa yi-JW.org. Imvamisa abantu abangamalungu eqembu elilodwa lezepolitiki bazonciphisa ulwazi abaluthola emthonjeni owodwa wezindaba. Bese kuba khona abantu abangasakholelwa kuNkulunkulu kepha babambe isayensi njengomthombo walo lonke iqiniso. Kodwa-ke, isayensi yeqiniso isebenza ngalokho esikwaziyo, hhayi lokho esicabanga ukuthi siyakwazi. Ukuphatha ithiyori njengeqiniso ngoba amadoda afundile athi kunjalo kungenye nje inkolo eyenziwe umuntu.

Uma ufuna ukukhululeka ngokweqiniso, kufanele uhlale kuKristu. Lokhu akulula. Kulula ukulalela amadoda futhi wenze lokho okutshelwayo. Akudingeki ukuthi ucabange ngempela. Inkululeko yangempela ilukhuni. Kudinga umzamo.

Khumbula ukuthi uJesu wathi okokuqala kufanele 'uhlale ezwini lakhe' bese "uzolazi iqiniso, futhi iqiniso liyokukhulula." (Johane 8:31, 32)

Awudingi ukuba ngungqondongqondo ukufeza lokhu. Kepha kufanele ukhuthale. Gcina ingqondo evulekile futhi ulalele, kodwa qinisekisa ngaso sonke isikhathi. Ungalokothi uthathe noma yini umuntu ayishoyo, noma ngabe izwakala igculisa futhi inengqondo kangakanani. Njalo hlola kabili kathathu. Siphila esikhathini esingafani nesinye emlandweni lapho ulwazi lutholakala khona ngokoqobo. Ungangeni ogibeni loFakazi BakaJehova ngokuvimba ukwaziswa kudlulele emthonjeni owodwa. Uma othile ekutshela ukuthi umhlaba uyisicaba, ngena kwi-Intanethi bese ubheka umbono ohlukile. Uma othile ethi ubungekho uzamcolo, yiya ku-Intanethi bese ubheka umbono ohlukile. Akunandaba noma ngabe yini akutshela yona umuntu, unganikeli ngekhono lakho lokucabanga ngokuhlolisisa kunoma ngubani.

IBhayibheli lisitshela ukuthi "siqiniseke ngazo zonke izinto" futhi "sibambelele kokuhle" (1 Thesalonika 5:21). Iqiniso likhona lapho, futhi uma sesithole ukuthi kufanele sibambelele kulo. Kumele sihlakaniphe futhi sifunde ukucabanga ngokuhlolisisa. Yini ezosivikela njengoba iBhayibheli lisho:

“Ndodana yami, kwangathi mabangasuki emehlweni akho. Londa ukuhlakanipha okusebenzayo kanye ikhono lokucabanga, ziyoba ngukuphila emphefumulweni wakho, nezintelezi emphinjeni wakho. Ngaleso sizathu uzohamba ngokulondeka usendleleni, futhi nonyawo lwakho ngeke lushayeke kunoma yini. Noma nini lapho ulala phansi ngeke uzwe uvalo; uzolala phansi, ubuthongo bakho bumnandi. Ngeke kudingeke wesabe yanoma yini eyesabekayo engazelelwe, noma lesiphepho phezu kwababi, ngoba iyeza. Ngoba empeleni uJehova uyoba yithemba lakho, futhi ngokuqinisekile uyolugcina unyawo lwakho lungabanjwa. ” (Izaga 3: 21-26)

Lawo mazwi, yize abhalwa eminyakeni eyizinkulungwane edlule, ayiqiniso nanamuhla njengoba ayenjalo nangaleso sikhathi. Umfundi kaKristu weqiniso ovikela ikhono lakhe lokucabanga ngeke abhajwe ngabantu futhi ngeke ahlangabezane nesiphepho esiza phezu kwababi.

Unethuba ngaphambi kwakho ithuba lokuba ngumntwana kaNkulunkulu. Indoda noma owesifazane ongokomoya emhlabeni ogcwele abesilisa nabesifazane benyama. Ibhayibheli lithi umuntu wokomoya uhlola zonke izinto kodwa yena akahlolisiswa muntu. Unikwe amandla okubona ujule ezintweni futhi aqonde ubunjalo bazo zonke izinto, kepha umuntu wenyama uzombuka umuntu wokomoya futhi amhlulele kabi ngoba akacabangi ngokomoya futhi akakwazi ukubona iqiniso (1 Korinte 2:14). -16).

Uma sinweba okushiwo amazwi kaJesu esiphethweni esinengqondo, sizobona ukuthi uma noma ubani enqaba uJesu, angeke akhululeke. Ngakho-ke, kunezinhlobo ezimbili kuphela zabantu emhlabeni: labo bakhululekile nabangokomoya, nalabo abagqilaziwe nabangokomzimba. Kodwa-ke, laba bakamuva bacabanga ukuthi bakhululekile ngoba, ngokwenyama, abakwazi ukuhlola zonke izinto njengoba kwenza umuntu wokomoya. Lokhu kwenza umuntu wenyama kube lula ukumkhohlisa, ngoba ulalela abantu kunokulalela uNkulunkulu. Ngakolunye uhlangothi, umuntu wokomoya ukhululekile ngoba ukhonza iNkosi kuphela futhi ubugqila bukaNkulunkulu, okuxakayo, ukuphela kwendlela yokuthola inkululeko yangempela. Lokhu kungenxa yokuthi iNkosi noMphathi wethu akafuni lutho kithi ngaphandle kothando lwethu futhi ulubuyisa lolo thando ngokugqamile. Ufuna kuphela okuhle kithina.

Kwaphela amashumi eminyaka ngicabanga ukuthi ngiyindoda ethanda izinto ezingokomoya, ngoba amadoda angitshela ukuthi nginguye. Manje sengiyabona ukuthi bengingekho. Ngiyabonga ukuthi iNkosi ibone kufanele ukuthi ingivuse futhi ingidonsele kuye, futhi manje yenza okufanayo nakuwe. Bheka, uyangqongqoza emnyango wakho, futhi ufuna ukungena ahlale etafuleni nawe adle isidlo sakusihlwa nawe — isidlo seNkosi (Isambulo 3:20).

Sinesimemo kodwa kukithi ngamunye ukuthi asamukele. Umvuzo wokwenza lokho mkhulu kakhulu. Singacabanga ukuthi besiyiziphukuphuku zokuvumela ukukhohliswa ngabantu isikhathi eside, kepha besingaba yisiphukuphuku esikhulu kangakanani ukusenqaba isimemo esinje? Uzovula umnyango?

_____________________________________________

[i] Ngaphandle kokuthi kuchazwe ngenye indlela, zonke izingcaphuno zeBhayibheli zivela ku- INguqulo Yezwe Elisha YemiBhalo Engcwele, i-Reference Bible.

[Ii] Bona https://www.jwfacts.com/watchtower/united-nations-association.php ukuze uthole imininingwane egcwele.

[Iii] Bonke ababonisi besigodi bathunyelwa bepakisha ngo-2014, kwathi ngo-2016, 25% wabasebenzi emhlabeni wonke banqunywa, isibalo esilinganiselwe siphakathi kwabaphezulu kakhulu. Ababonisi bezifunda abaxoshwa lapho befika eminyakeni engama-70 ubudala. Iningi lamaPhayona Akhethekile laphinde lahoxiswa ngo-2016. Ngenxa yesidingo sokuthi bonke abantu benze isethembiso sobuphofu lapho bengena “enkonzweni yesikhathi esigcwele” ukuze bavumele iNhlangano igweme ukukhokha ezinhlelweni zikaHulumeni zempesheni, iningi lalaba bantu abathunyelwe inetha lokuphepha.

[Iv] I-Australia Royal Commission Izimpendulo Zezikhungo Ekuhlukunyezweni Kwezingane Ngokobulili.

[V] Bona https://www.jwfacts.com/watchtower/paedophilia.php

[vi] Bheka i- "The Euphoria of 1975" ku- https://beroeans.net/2012/11/03/the-euphoria-of-1975/

[vii] Noma nini lapho ilungu lebandla lithuthela kwelinye ibandla, indikimba yabadala ngekomidi lenkonzo — elenziwa nguMxhumanisi, uNobhala noMbonisi Wenkonzo Yasensimini — iyobhala incwadi yesethulo ethunyelwa yodwa kuMxhumanisi noma ku-COBE webandla elisha .

[viii] Bheka “Ukuphela Kwamalungiselelo Esifundo Sencwadi Yasekhaya” (https://jwfacts.com/watchtower/blog/book-study-arrangement.php)

[ix] Bona https://en.wikipedia.org/wiki/The_Emperor%27s_New_Clothes

[X] IsiNgisi "Amaphakethe weBeroean"; ISpanish "Los Bereanos".

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    33
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x