"Ngijabulela ubuthakathaka, ukuthukwa, ngezikhathi zokuswela, ukushushiswa nobunzima, ngenxa kaKristu." - 2 KwabaseKhorinte 12:10

[Study 29 From ws 07/20 p. 14 Septhemba 14 - Septhemba 20, 2020]

Kunezimangalo eziningi ezenziwe ku-athikili yokufunda yaleli sonto.

Esokuqala sisesigabeni sesi-3 lapho sithi khona “NjengoPaul, nathi 'singakujabulela ukuthukwa'.” (2 Korinte 12:10) Ngani? Ngoba ukuthukwa nokuphikiswa kuyizimpawu zokuthi singabafundi bakaJesu bangempela. (1 Petru 4:14) ”.

Lesi yisitatimende esidukisayo. U-1 Peter 4:14 uthi “Uma uhlanjalazwa ngenxa yegama likaKristu…”. Lokho kusho ukuthi, ingabe ukuhlanjalazwa yingoba singamaKristu eqiniso? Lokhu kuphambene ngokuphelele nesitatimende seNqabayokulinda sokuthi uma sihlanjalazwa kungenxa yokuthi singamaKristu eqiniso.

Mhlawumbe indlela yokuchaza umehluko yile elandelayo:

 • Ake sithi usekela inhlangano yokuhlenga izilwane zasendle. Manje omunye umuntu angakuthuka noma akuphikise ngoba uyazizonda izilwane futhi ukholelwa ekuzivikeleni. Ngakho-ke, ungathi baphikisana nalokho omele kona, ukusindiswa kwezilwane. Yilokho okushiwo kweyoku-1 Petru 4:14.
 • Ngakolunye uhlangothi, kungaba khona imibhikisho emelene nesisa sokusiza izilwane zasendle nawe, ngoba uyabasekela. Isizathu semibhikisho ukuthi ababhikishi bayazi ngenkohlakalo ngaphakathi kwenhlangano yezinhlangano ezisiza abampofu, ukuthi imali enikelwayo ayisetshenziselwa ukusindisa izimpilo zezilwane, kepha ukukhokha izikweletu ezisemthethweni ngoba amanye amavolontiya abelokhu ehlukumeza abanye kanti nesisa sikwenzile lutho noma okuncane ukukuvimba. Kungase kube nezinsolo eziqinile nobunye ubufakazi bokuthi imali enikelwayo ithathwa ngohlelo lokukhwabanisa kwemali ngenhloso engeyona leyo ebenzelwe yona.
 • Lokhu kuthuka kanye nemibhikisho akufakazeli ukuthi inhlangano yokuhlenga izilwane zasendle iyiqiniso, kunalokho iphambene, yonakele futhi ayifanele inhloso. Cabanga-ke lapho abaphathi abakhohlakele besikhungo sokuhlenga izilwane zasendle benza umbiko wabezindaba bethi imbangela yemibhikisho nokuphikiswa kungenxa yokuthi bayisikhungo sangempela sezilwane zasendle futhi abantu ababathandi ngenxa yalokho. Kungaba yinto ehlekisayo, nokho yilokho okushiwo yi-Nqabayokulinda. Ngokuphikisana nokushiwo yiNhlangano, lokho “Ngoba ukuthukwa nokuphikiswa kuyizinkomba zokuthi singabafundi bakaJesu bangempela ”, kuphambene impela. Kungenxa yokuthi iNhlangano ayilungele inhloso futhi iphikisana nayo kanye le mibono ethi ikhuthaza ukuthi amasayithi anjengabaphikisi baseBeroya aphikisana futhi agxeke iNhlangano kanye nenkulumo-ze yayo edukisayo.

Kunezinye izimangalo ezimbalwa ezidinga ukubukwa kuzo.

Izimangalo ze-Paragraph 6 “Yize umhlaba ucabanga ngathi, uJehova ufeza izinto ezingavamile ngathi. Ufeza umkhankaso omkhulu kunayo yonke yokushumayela emlandweni wesintu. ”

Ingabe umkhankaso wokushumayela mkhulu kunayo yonke emlandweni wesintu? Ngokusobala, kuya ngokuthi uwuchaza kanjani umkhankaso wokushumayela. Ngabe umuntu ukwahlulela:

 • ngenani labashumayeli?
 • Noma ngenani labantu abashumayelayo futhi?
 • Noma ngenani lamahora asetshenzisiwe ekushumayeleni?
 • Noma ngenani labangewona amaKristu elishunyayelwe?
 • Noma ngamaphesenti eqiniso elishunyayelwayo?

Ngokwenani lamakhaya angenabantu, oFakazi BakaJehova bayanqoba! Mhlawumbe noma ngenani labashumayeli ngawodwana, kepha inani labantu abashumayele empeleni futhi, hhayi impela. Okufanayo nenani lamahora asetshenzisiwe, uma umuntu ebala isikhathi sangempela sezingxoxo ezikhiqizayo noma sabantu abalalele ngenzalo, ngokusobala bekungeke kube umkhankaso omkhulu kunayo yonke. Kuthiwani ngenani labangewona amaKristu elishunyayelwe? OFakazi BakaJehova kungenzeka bafakaze kwabaningi asebevele bethi bangamaKrestu (lokho akusikho ukushumayeza abaguquliwe?), Kepha lapho umuntu ehlola ukushunyayelwa okwenziwa kulabo abangamaMoslem, amaHindu, amaBuddha, amaKhomanisi, njll, njll, inani lokushunyayelwa kuncane kakhulu. Singasho futhi ukuthi ngesilinganiso seqiniso behluleka kabi.

Lokho kumayelana nezinombolo, kepha kusukela nini uJehova abe nentshisekelo emdlalweni wezinombolo? Kuliqiniso, ufuna bonke baphenduke futhi basindiswe, kepha unentshisekelo ngemiphumela, nenhliziyo yangempela yabantu, hhayi ukuzikhulisa okuqukethwe esitatimendeni “Umkhankaso omkhulu kunayo yonke yokushumayela emlandweni wesintu”.

Masibe qotho kithina ngokwethu, mhlawumbe u-95% woFakazi, kubandakanya nathi uqobo, bebengeke bakhethe ukuya endlini ngendlu ukube besingaphoqwa ngempumelelo kuyo. Shumayela ngasese ngokholo lwethu, yebo, kodwa hhayi endlini ngendlu. Ngalesi sizathu, izithunywa zevangeli cishe zonke ezinye izinkolo zobuKhristu zigqamisa iNhlangano, ngoba lezi zithunywa zevangeli ziyahamba ziyoshumayela ngoba uthando lwazo ngoNkulunkulu noKristu lubashukumisela ukuba benze kanjalo, hhayi ngenxa yengcindezi engokwengqondo engapheli etholwe emihlanganweni yabo yezenkolo.

Okokugcina, umkhankaso wokushumayela woFakazi BakaJehova uqhathaniseka kanjani nabafundi bekhulu lokuqala? UbuKristu bokuqala basakazeka njengomlilo wasendle kuwo wonke uMbuso WaseRoma. Ngenxa yokuthi yaba yinkolo evelele phakathi neminyaka engama-300, angicabangi ukuthi ukhona umuntu owayengabikezela ukuthi lokhu kungenzeka noma kungenzeka ngoFakazi BakaJehova. Ukukhula okusolwayo kwamanje kwenhlangano ehlakaniphile ngamaphesenti akuhambisani nokukhula kwenani labantu emhlabeni ngamaphesenti, ingasaphathwa eyokwenza inzuzo enkulu yokuba yinoma yini eseduze nenkolo evelele yomhlaba.

Ukuphawula kokugcina ngaleli phuzu, ngikuthola kunzima ukuqonda ukuthi ukuqondisa abantu kuwebhusayithi nokungabandakanyi umphakathi engxoxweni lapho bebuzwa imibuzo, kungumkhankaso wokushumayela.

Izigaba 7-9 zikhuluma ngale ndaba "Ungathembeli emandleni akho".

Lesi sigaba sigcizelela amazwi kaPawulu kwabaseFilipi 3: 8 futhi amagama lapha asikisela ukuthi uPawulu waphatha akufezile kanye nemfundo yakhe njengodoti omningi ngakho-ke nathi kufanele senze okufanayo. Kodwa wathini ngempela uPawulu? "Ngenxa yakhe [uKristu] ngilahlekelwe yizinto zonke futhi ngizithatha njengenqwaba yezibi ...". Ngamanye amagama, wayemukele ukulahlekelwa yisikhundla sakhe kanye nesikhundla sakhe sangaphambili, futhi wayengeke enze umzamo wokubabuyisa. Kodwa-ke, akusho ukuthi imfundo yakhe yangaphambilini ibingasizi kuye. Wayengalahlekelwanga yilokho! Ngaphezu kwalokho, kwamvumela ukuthi abhale ingxenye enkulu yemibhalo yesiGreki lapho ukuqeqeshwa kwakhe kukhombisa khona. Futhi kwamvumela ukuthi anikeze izimpikiswano ezinamandla ezisekelwa ngumbhalo awufundile, ezikhathini eziningi lapho eshumayela futhi ebhala izincwadi zakhe. Ngaphezu kwalokho, ukungathembeli emandleni ethu kwehluke kakhulu ekubeni namandla okuncika kuwo. Singagcina singenamandla ngoba sizivumele ukuthi siqiniseke ukuthi asiyidingi imfundo noma umsebenzi omuhle wokuziphilisa, futhi siyesaba ukuzicabangela thina futhi silandele ngobumnene yonke into amadoda azibeke njengenhloko yeNhlangano sitshele ukuthi senze, noma sigweme ukukhuluma nokuba nobungane 'nabantu bezwe' uma kwenzeka eminye yemibono yabo ingasingcolisa njengo-Co-vid 19!

Isigwebo sokugcina sendima 15 kufanele sigqamiswe lapho sibona indlela abanye abahlaziyi abakwi-intanethi abaphathwa ngayo yilabo abathi bangoFakazi futhi bavikela iNhlangano. Isihloko se-Nqabayokulinda sithi “Ungayifinyelela leyo nhloso ngokuthi ukuthembela eBhayibhelini ukuphendula imibuzo yabantu, ngokuba nenhlonipho nomusa kulabo abakuphatha kabi, futhi ngokwenza okuhle kubo bonke, ngisho nezitha zakho."

Yebo ikhona ungalokothi noma yikuphi ukuthethelelwa kwezinye izinsongo nolimi olusetshenziswa inani elincane kodwa elandayo labazalwane nodade ngokumelene nalabo abababheka njengabaphikisi.

UTadua

Imibhalo kaTadua.
  8
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x