"Wayelindele umuzi onezisekelo zangempela, omakhi nomakhi wawo nguNkulunkulu." - Hebheru 11:10

[Study 31 From ws 08/20 p.2 Septhemba 28 - Okthoba 04, 2020]

Isigaba sokuqala sithi “IZIGIDI zabantu bakaNkulunkulu namuhla ziye zazidela. Abafowethu nodadewethu abaningi bakhethe ukungashadi. Imibhangqwana eshadile ihlehlise ukuba nezingane. Imindeni iye yagcina ukuphila kwayo kulula. Bonke baye benza lezi zinqumo ngesizathu esisodwa esibalulekile — bafuna ukukhonza uJehova ngokugcwele ngangokunokwenzeka. Banelisekile futhi bathemba ukuthi uJehova uzobanikeza zonke izinto abazidingayo ngempela. ”.

Yiqiniso, izigidi zabafowethu nodadewethu ziye zazidela, kodwa abaningi manje bayazisola ngokuthi abaneliseki. Umbhali uqobo uyazi inani elingenabo abantwana noma ababengenayo ingane yesibili, konke lokhu kungenxa yokuthi iNhlangano yabakholisa ukuthi i-Armageddon izofika ngo-1975, futhi lapho lokho kungenzekanga, ukuthi kwase kuseduze. Ngesikhathi bebona ukuthi ayizi lapho bese kushaye isikhathi sokuthi bathole ingane. Kuyiqiniso futhi ukuthi abaningi bahlala bengashadile, ikakhulukazi odade, ngoba abakwazanga ukushada nomKristu, kuphela omunye woFakazi BakaJehova, futhi abazalwane bayashoda.

Uma ithi imindeni igcine izimpilo zayo zilula, lokho okusho ukuthi ngenxa yokushoda kwemfundo eqhubekayo abakwazi ukukhokhela okuningi kakhulu kunalokho asebenakho, kunalokho bavame ukuthembela kwabanye. Eqinisweni, umbhangqwana owake waba yizithunywa zevangeli wenza usizo lwezimali lokwenza uhlobo lobuciko, ngaso sonke isikhathi ubanga ubumpofu futhi usho nerekhodi labo 'lokukhonza uJehova' ukuphoqa abafowethu nodadewethu ukuba babanikeze indawo yokuhlala yamahhala noma ukudla kwamahhala noma ifenisha. Ngempela baqasha indlu yabo cishe iminyaka emibili ngenkathi behamba bayohlala mahhala nabanye ofakazi.

Omunye umbuzo omkhulu ngothi ngabe uJehova uzobanikeza zonke izinto abazidingayo ngempela yini. Kungani sisho lokhu? Omunye wemibhalo embalwa ophakamisa lokhu kungenzeka nguMathewu 6: 32-33. Kepha uma iNdikimba Ebusayo neNhlangano befundisa amanga, abaziyo ukuthi yiwo, (ngo-607 BCE no-1914 AD kuyisibonelo salokhu, futhi insali / ezinye izimvu zifundisa) futhi zingabunaki ubulungiswa kulabo abasengozini abaphakathi kwabo, khona-ke uNkulunkulu angakwamukela yini ukuthi labo abalandela yonke imiyalo yeNdikimba Ebusayo empeleni bafuna kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe?

I-Study Study ithi uJehova uzobabusisa ngoba wabusisa u-Abrahama. Kodwa-ke, singakwazi yini ukuqhathanisa izenzo zika-Abrahama nezenzo zanoma imuphi umfowethu noma udadewethu noma owethu? Akunjalo. U-Abrahama wanikezwa imiyalo ecacile yingelosi futhi wayilalela. UJehova noJesu abakhulumisani nanoma ubani emhlabeni namuhla ngezingelosi.

Esigabeni 2 kukhulunywa ngokuthi u-Abrahama wavuma ngokuzithandela ukushiya impilo enethezekile edolobheni lase-Uri. Lokhu kubeka isisekelo seziphakamiso ngokuhamba kwesikhathi ku-athikili. Ukubeka isisekelo esengeziwe salezi ziphakamiso izigaba 6-12 zeqisa noma yibuphi ubunzima u-Abrahama ayenabo.

Isibonelo, wayehlala ematendeni esikhundleni sedolobha elinezivikelo nomsele onhlangothi ezintathu, ngakho-ke wayesengozini yokuhlaselwa. Lokho kuyiqiniso, kepha awukho umlando wokuthi u-Abrahama wahlaselwa kwaze kwaba yiminyaka eminingi ezweni laseKhanani. Kubuye kubalulwe nokuthi wake wakuthola kunzima ukondla umndeni wakhe. Lokho futhi kuyiqiniso, kepha isikhathi esiningi wayenokuningi. Yebo, uFaro wathatha umkakhe uSara, kepha lokho ngokwengxenye kwakungabekwa eqinisweni lokuthi ngenxa yokwesaba umuntu u-Abrahama watshela uFaro ukuthi uSara wayengudadewabo lapho ebuzwa, hhayi iqiniso, ukuthi ungumkakhe. Wayenezinkinga zomndeni, kepha eziningi zazo zazingenxa yokuba namakhosikazi amabili, okuletha nakanjani izinkinga eziningi ahlangabezana nazo. Akufanele futhi sikhohlwe kodwa ukuthi kuGenesise 15: 1 uJehova watshela u-Abrama ngombono ukuthi wayezoba yisihlangu (noma isivikelo) sakhe.

Lokhu konke kungasiholela esigabeni 13 ngaphansi kwesihloko esithi "Ukulingisa isibonelo sika-Abrahama" esisitshela ukuthi kufanele "sikulungele ukuzidela".

Hlobo luni lokuzidela iNhlangano ephakamisa ukuthi silwenze?

Ibeka isibonelo sikaBill (kusuka ngo-1942 !!!). Ngabe iNhlangano ayinazo ezinye izibonelo zesimanje ezingasetshenziswa?

UBill wayesezophothula iziqu zakhe eyunivesithi yase-US eneziqu zobunjiniyela bokwakha (umsebenzi owusizo neziqu) lapho eqala ukufunda noFakazi BakaJehova. Uprofesa wakhe wayesenomsebenzi ayemhlelele wona. Kodwa-ke, wenqaba lesi sipho somsebenzi. Yize ingakucacisi, mhlawumbe ngenxa yalokho washeshe wabhaliselwa ukuya ebusosheni (ngokunokwenzeka ukuthi umsebenzi ayemukelile kungenzeka ukuthi wamgcina ekhululekile kulolu hlaka). Wabe esechitha iminyaka emithathu ejele ngenxa yalokho. Kamuva wamenyelwa eGileyadi futhi wakhonza njengesithunywa sevangeli e-Afrika.

Ngakho-ke, imihlatshelo ephakanyisiwe yile:

 • Dela iziqu zakho zaseyunivesithi noma ngabe usuzophothula iziqu (ngemuva kweminyaka engu-3 kuye kwengu-5 yokusebenza kanzima nezindleko eziningi).
 • Bheka ihhashi lesipho emlonyeni bese ulenqaba (umsebenzi omuhle owenzelwe wena ukwaliwa ngaphandle).
 • Esikhundleni salokho, yiba yisimenywa sikahulumeni ejele.
 • Ukudela ukuba nezingane ukuze ube isithunywa sevangeli.

Ukufaka esikhundleni salokhu, unikezwa okulandelayo:

 • Isanqante elihehayo "lesimo" ngaphakathi kweNhlangano njengesithunywa sevangeli, (okunzima kakhulu ukusithola kulezi zinsuku).
 • Indawo lapho uzokwesekwa khona abanye okungenzeka ukuthi bampofu kunawe. (uma unenyongo yokuziba lelo qiniso).
 • Inkonzo lapho ufundisa khona umfundi wakho inamanga futhi ulindele ukuthi benze imihlatshelo efanayo engenanjongo.

Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi, lokhu akukhona lokho uJehova akunikeza noma akusikisela ku-Abrahama. Uma ufunda i-akhawunti u-Abrahama wahamba nezinceku zakhe nemfuyo yakhe, futhi waba ngumuntu ocebile ngenkathi esohambeni lwakhe elalela ukuqondiswa nguNkulunkulu. Wayenabo nezingane. Wayengazi ukuthi isithembiso sikaNkulunkulu kuye nasenzalweni yakhe sizogcwaliseka nini ngokuphelele, futhi waphila impilo efana neyabanye abantu bangaleso sikhathi. (Ukuhlala edolobheni kwakuyivelakancane ngaleso sikhathi kunanamuhla.)

Isigaba 14 sisixwayisa ngokusobala "Ungalindeli ukuthi impilo yakho ingabi nezinkinga".

Lokhu kuyingxenye yokukhuluma kabili okuvela eNhlanganweni. Engxenyeni eyodwa ye-athikili, bazothi “Ungalindeli ukuthi impilo yakho izobe ingenazinkinga” bese kuthi kwesinye bazothi noma njengoba lapha, bacaphune cishe okuphambene ngqo. Kusigaba 15, u-Aristotelis uthi "UJehova uhlale enginika amandla engiwadingayo ukuze nginqobe lezi zinkinga". Manje lowo ngumbono wakhe, kepha abanye abasesimweni sakhe ngeke bathi okufanayo yize bethembele kuJehova njengoba bekholelwa futhi batshelwa ukuba benze. Kungenzeka yini ukuthi u-Aristotelis unesimilo esinamandla namandla okuthanda noma unamandla ngokwengqondo kunabanye futhi yilokho okwamenza waqhubeka. Yibuphi ubufakazi esinabo bokuthi uJehova waxhumana ngqo no-Aristotelis noma walungisa izimo zakhe noma wamnika umoya ongcwele, ngakho-ke wayenamandla okunqoba lezi zinkinga? Ngokusho kuka-Aristotelis, abazalwane nodade abaningi bangaphetha ngokuthi uma nje bethandaza bazokwazi ukusingatha noma yini. Enkulumweni kaMfoweth 'uLett ohlelweni lomhlangano wesifunda lwangoMgqibelo (2020) mayelana novuko, uthe "Abalungileyo bazofaka abathandekayo abaningi okungenzeka ukuthi babecabanga ukuthi bazophila baze babone ukuphela kwezwe". Yebo, kunabafowethu nodadewethu abaningi abebekholelwa ukuthi i-Armageddon izobe seyikhona manje, (kubandakanya nabazali bami), iNhlangano ebaholele ukuba bakulindele. Ngenxa yalokho, babelindele ukuthi ngeke badinge impesheni, noma babengeke babhekane nezinkinga zempilo eziwohloza kulesi simiso. Manje, kuye kwadingeka babhekane nabo futhi abaningi abakwazanga ukubanqoba engqondweni noma emzimbeni noma ngokwezimali, okuholele ekucindezelekeni, ukuzibulala, nobunzima obukhulu bezezimali.

Into eyodwa esingakuqinisekisa ngayo, uma ugwema ukuzifundela imibhalo futhi esikhundleni salokho ugwinye yonke imfundiso evela eNdikimbeni Ebusayo ngaphandle kokungabaza, impilo yakho nakanjani ngeke ibe nezinkinga. Kungani sisho lokhu? Ngoba uzohlushwa izinkinga eziningi ozenzele zona ngenxa yokwenza izinqumo ezithinta impilo ezisuselwa emangeni (izimfundiso ezaziwa njengamanga yi-GB, ezifana no-1914 nokumpontshelwa igazi) kanye nokuqagela, okwethulwe njengeqiniso.

Sengiphetha, okuwukuphela kwengxenye ewusizo ngempela yale ndatshana efundwayo ye-Nqabayokulinda (futhi engachemile ekuqhubekiseleni phambili iNhlangano esikhundleni soMbuso kaNkulunkulu) iseluleko sikaMfoweth 'uKnorr kumkakhe. “Bheka phambili, ngoba kulapho umvuzo wakho ukhona” nokuthi “Zigcine umatasa - zama ukusebenzisa impilo yakho wenzele abanye okuthile. Lokhu kuzokusiza uthole injabulo. ”

Okungenani leso siphakamiso siyefana nalokho okwenziwa u-Abrahama. U-Abrahama wabheka esikhathini esizayo, wasiza abanye (njengomshana wakhe uLoti), futhi wathobela iziyalezo zikaNkulunkulu kunabantu.

UTadua

Imibhalo kaTadua.
  21
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x