Sawubona, igama lami ngingu-Eric Wilson.

Enye yemikhuba eye yaholela ekugxekweni okukhulu koFakazi BakaJehova umkhuba wabo wokugwema noma ngubani oshiya inkolo yakhe noma oxoshwa ngabadala ngenxa yalokho okubhekwa njengokuziphatha okungekhona okobuKristu. Njengamanje kunesheduli yamacala okufanele ihanjiswe enkantolo yaseBelgium ngoFebhuwari ka-2021 lapho inhlangano yoFakazi BakaJehova isolwa khona ngokubandakanyeka emacaleni enzondo, ngezinga elikhulu ngenxa yenqubomgomo yabo yokugwema.

Manje, oFakazi BakaJehova abakunaki lokhu kugxekwa. Bayigqoka njengebheji lodumo. Kubo, kufana noshushiso olubi kumaKristu aqotho enza kuphela lokho uJehova uNkulunkulu athe kufanele akwenze. Bayakujabulela lokhu kuhlaselwa ngoba batshelwe ukuthi ohulumeni bazobahlasela nokuthi lokhu kwaprofethwa futhi kuwubufakazi bokuthi bangabantu bakaNkulunkulu nokuthi ukuphela kuseduze. Batshelwe nokuthi ukususwa ekuhlanganyeleni, njengoba bekwenza, kwenziwa ngenxa yothando, hhayi inzondo.

Baqinisile?

Kwividiyo yethu edlule, sifunde ukuthi isoni esingaphenduki kufanele siphathwe "njengomuntu wezizwe nomthelisi", noma njengoba i-World English Bible ikubeka:

“Uma enqaba ukubalalela, tshela ibandla. Uma enqaba ukuzwa nebandla, kabe kuwe njengowezizwe noma umthelisi. ” (Mathewu 18:17)

Manje ukuqonda umongo, kufanele sikhumbule ukuthi uJesu wayekhuluma namaJuda ngenkathi ewanika lo myalo. Ukube wayekhuluma namaRoma noma amaGrikhi, amazwi akhe ngokuphatha isoni njengoweZizwe ayengeke enze mqondo omncane.

Uma sizoletha lesi siqondiso saphezulu phambili osukwini lwethu nakwisiko lethu elithile, kufanele siqonde ukuthi abafundi bakaJesu abangamaJuda bababheka kanjani abangewona amaJuda nabathelisi. AmaJuda azihlanganisa namanye amaJuda. Ukusebenzelana kwabo nabeZizwe kwakukhawulelwe ekwenzeni ibhizinisi nemisebenzi eyayiphoqelelwe kubo umbuso wamaRoma. KumaJuda, oweZizwe wayengahlanzekile, ekhonza izithombe. Ngokuqondene nabaqoqi bentela, lawa kwakungamaJuda akubo ayeqoqela amaRoma intela, futhi ayevame ukuzinamathisela emaphaketheni awo ngokukhwabanisa okungaphezu kwalokho ayenelungelo lokukuthola. Ngakho-ke, amaJuda ayebheka abezizwe nabathelisi njengezoni futhi wayengeke ahlangane nabo emphakathini.

Ngakho, lapho abaFarisi bezama ukugxeka uJesu, babuza abafundi bakhe: “Kungani umfundisi wenu edla nabathelisi nezoni?” (UMathewu 9:11)

Kodwa awume kancane. UJesu wabatshela ukuthi baphathe isoni esingaphenduki njengoba babezokwenza umthelisi, kepha uJesu wadla nabathelisi. Wabuye wenza izimangaliso zokuphulukisa abeZizwe (Bheka uMathewu 15: 21-28; Luka 7: 1-10). Ingabe uJesu wayenikeza abafundi bakhe umyalezo oxubile?

Ngikushilo lokhu phambilini, futhi nginesiqiniseko sokuthi ngizokusho kaninginingi: Uma ufuna ukuqonda umyalezo weBhayibheli, kungcono ukugcina umqondo womndeni usemqondweni wakho. Konke kumayelana nomndeni. Akukhulunywa ngoNkulunkulu olwela ubukhosi bakhe. (Lawo mazwi awaveli ngisho eBhayibhelini.) UJehovah uNkulunkulu akudingeki azithethelele. Akudingeki afakazele ukuthi unelungelo lokubusa. Indikimba yeBhayibheli imayelana nensindiso; mayelana nokubuyisela ubuntu emuva emndenini kaNkulunkulu. 

Manje, abafundi babengumndeni kaJesu. Wayekhuluma ngabo njengabafowabo nabangane. Wayezihlanganisa nabo, edla nabo, ehamba nabo. Noma ikuphi ukuxhumana ngaphandle kwalowo mbuthano womndeni kwakuhlala kuthuthukisa umbuso, hhayi ukuhlanganyela. Ngakho-ke, uma sifuna ukuqonda ukuthi kufanele siphathe kanjani izoni ezingaphenduki ezingabafowethu nodadewethu abangokomoya, kufanele sibheke ebandleni lekhulu lokuqala.

Vula nami Izenzo 2:42 ukubona ukuthi babekhonza kanjani ekuqaleni.

"Baqhubeka nokuzinikela emfundisweni yabaphostoli, ukuhlangana ndawonye, ​​ukudla kanye nemikhuleko." (Izenzo 2: 42)

Kunezakhi ezi-4 lapha:

 1. Bafunda ndawonye.
 2. Babezihlanganisa.
 3. Badla ndawonye.
 4. Bathandaze ndawonye.

Ngabe amasonto anamuhla ayakwenza lokhu?

Lawa kwakungamacembu amancane afana nomndeni, ayehlala azungeze itafula, adle ndawonye, ​​akhulume izinto ezingokomoya, akhuthazane, athandaze ndawonye. 

Kulezi zinsuku, ingabe siyawabona amahlelo obuKrestu ekhonza ngale ndlela? 

NjengoFakazi KaJehova, ngangiya emihlanganweni lapho ngangihlala khona kulandelana ngibheke ngaphambili lapho othile ekhuluma esiteji. Ubungeke ungabaze noma yini eshiwoyo. Sibe sesihlabelela ingoma kwathi omunye umzalwane owakhethwa ngabadala wathandaza. Mhlawumbe saxoxa nabangani imizuzu embalwa ngemuva komhlangano, kodwa-ke sonke sabuyela emakhaya, sabuyela ezimpilweni zethu. Uma umuntu osusiwe ekuhlanganyeleni engena, ngafundiswa ukuthi ngingavumi ukuba khona kwabo ngokubabheka nje noma ukubingelela.

Ingabe yilokho uJesu ayekusho lapho ebafanisa nabathelisi nabezizwe? UJesu wayekhuluma nabezizwe. Waze wabaphilisa. Ubuye wadla nabathelisi. Kukhona okungahambi kahle ngendlela oFakazi BakaJehova abawahumusha ngayo amazwi kaJesu.

Ukubuyela esimweni semihlangano yebandla eyayilandelwa ngekhulu lokuqala, uma wawuhlangana endlini yomuntu siqu, uhlale phansi esidlweni, wajabulela ingxoxo ngesidlo sakusihlwa, wenza umthandazo weqembu lapho noma ubani noma abaningi bengathandaza khona, ungazizwa ukhululekile ukwenza konke lokho ndawonye nesoni esingaphenduki?

Uyawubona umehluko?

Isibonelo sokuthi lokhu kusetshenziswe kanjani ku-1st Ibandla lekhulu leminyaka litholakala encwadini eya kwabaseThesalonika lapho uPawulu anikeza khona lesi seluleko esilandelayo:

“Manje siyaniyala, bazalwane, egameni leNkosi yethu uJesu Kristu, ukuba nihoxe kubo bonke abazalwane abahamba ngokungahlelekile futhi abangahambi ngokwesiko enalamukela kithi. Ngoba sizwa ukuthi abanye bahamba ngokungahlelekile phakathi kwenu, bengasebenzi nhlobo, kodwa bezigaxa kokungabathinti. Ngokwenu, bazalwane, ningayeki ukwenza okuhle. Kepha uma kukhona ongalaleli izwi lethu ngale ncwadi, mgcine lowo ephawuliwe futhi uyeke ukuzihlanganisa naye, ukuze abe namahloni. Noma kunjalo ungambheki njengesitha, kodwa qhubeka umluleke njengomfowenu. ” (2 Thesalonika 3: 6, 11, 13-15)

OFakazi BakaJehova bathanda ukuhlukanisa amazwi kaPawulu lapha njengenqubomgomo yokumaka, hhayi ukususa ekuhlanganyeleni. Badinga ukwenza lo mehluko, ngoba uPaul uthi "yekani ukuzihlanganisa naye", kepha uyengeza ukuthi kufanele siqhubeke nokumlaya njengomfowethu. Lokho akulingani nenqubomgomo yokususa ekuhlanganyeleni ye-JW. Ngakho-ke, bekufanele basungule indawo ephakathi nendawo. Lokhu kwakungekhona ukususwa ekuhlanganyeleni; lokhu "bekumaka". “Ngokumaka”, abadala abavunyelwe ukuqamba lowo muntu endaweni yesikhulumi, okungaholela ekumangalelweni kwamacala. Esikhundleni salokho, abadala kufanele banikeze "inkulumo yokumaka" lapho umsebenzi othile, njengokuthandana nomuntu ongeyena uFakazi, ulahlwa khona, futhi wonke umuntu kufanele azi ukuthi ubani obhekiswa kuye futhi enze ngokufanele.

Kepha cabanga isikhathi eside ngamazwi kaPawulu. “Yeka ukuzihlanganisa naye.” Ingabe amaKristu angamaJuda ekhulu lokuqala ayeyozihlanganisa nomthelisi noma owezizwe? Cha. Nokho, izenzo zikaJesu zibonisa ukuthi umKristu angayala umthelisi noma owezizwe ngenjongo yokumsindisa. Okushiwo nguPaul ukuyeka ukuzihlalela nalo muntu ngokungathi ungumngani, i-pal, umngani wesifuba, kepha kepha ucabangele inhlalakahle yakhe yokomoya bese uzama ukumhlenga.

UPawulu uchaza isenzo esithile okungenzeka umuntu angasithathi kalula njengesono, kepha uyala amalungu ebandla ukuthi enze ngendlela efanayo kumuntu onjalo njengoba engenza kulowo owenza isono esibonwa kalula. Qaphela futhi ukuthi akakhulumi nendikimba yabadala, kepha ukhuluma nelungu ngalinye lebandla. Lesi sinqumo sokuzihlanganisa noma cha bekuzoba ngesomuntu siqu, hhayi umphumela wenqubomgomo ekhishwe yisiphathimandla esithile esibusayo.

Lokhu ngumehluko obaluleke kakhulu. Eqinisweni, uhlelo lokwahlulela olwenzelwe oFakazi BakaJehova ukugcina ibandla lihlanzekile empeleni lusebenza ukuqinisekisa okuphambene. Empeleni kuqinisekisa ukuthi ibandla lizokonakala. Kungenzeka kanjani lokho?

Ake sihlaziye lokhu. Sizoqala ngokubheka ezinye zezono ezingaphansi kwesambulela samazwi kaJesu akuMathewu 18: 15-17. UPawulu waxwayisa abaseGalathiya ukuthi “imisebenzi yenyama ibonakala ngokusobala, ingukuziphatha okubi kobulili, ukungcola, ukuziphatha okuyihlazo, ukukhonza izithombe, ukusebenzelana nemimoya, ubutha, izingxabano, umhawu, isifuthefuthe sentukuthelo, izingxabano, ukwahlukana, amahlelo, umona, ukudakwa, amaphathi angalawuleki, nezinto ezifana nalezi. Nginixwayisa kusengaphambili ngalezi zinto, ngendlela efanayo enganixwayisa ngayo, ukuthi labo abenza izinto ezinjalo ngeke balizuze ifa lombuso kaNkulunkulu. ” (Galathiya 5: 19-21)

Uma ethi, "nezinto ezifana nalezi", ufaka izinto ezinjengokuqamba amanga nobugwala esikwaziyo kusAmbulo 21: 8; I-22: 15 nazo ziyizinto ezikugcina ungaphandle koMbuso. 

Ukunquma ukuthi yini umsebenzi wenyama kuyinketho elula kanambambili. Uma uthanda uNkulunkulu nomakhelwane, ngeke wenze imisebenzi yenyama. Uma uzonda umakhelwane wakho futhi uzithanda ngaphezu kwazo zonke ezinye izinto, ngokwemvelo uzokwenza imisebenzi yenyama.

Lithini iBhayibheli ngale ndaba?

Uma ungamthandi umfowenu, uyingane kaDeveli, inzalo kaSathane.

Ngangineminyaka engu-40 ngingumdala. Kepha kuso sonke leso sikhathi, angikaze ngazi ngomuntu osuswe ekuhlanganyeleni ngenxa yamanga, noma inzondo, noma umona, noma umona, noma ulaka. Bhema usikilidi noma ilunga bese uzophuma ekhishini lakho ngokushesha okukhulu lapho ikhanda lakho lizozula, kodwa shaya umkakho, uhlebe ngamabomu, ukhonze amadoda, ubambise noma ngubani omfelayo… lokho kuyinto ehlukile. Ngangazi abaningi abakwenza konke lokho, nokho babeyibo futhi bayaqhubeka nokuba ngamalungu anokuma okuhle. Ngaphezu kwalokho, bavame ukuba abavelele. Lokho kunengqondo, akunjalo? Uma umuntu wenyama engena esikhundleni sokuphatha, ngubani ongamphakamisa njengozakwethu? Lapho labo abasezikhundleni kungabo bodwa abaqoka labo abazongena emandleni, unayo iresiphi yokwenza ubugebengu. 

Uyabona ukuthi kungani singathi uhlelo lokwahlulela loFakazi BakaJehova, kunokugcina ibandla lihlanzekile, empeleni liyalonakalisa?

Ake ngichaze. 

Ake sithi unomdala ebandleni lakho owenza imisebenzi yenyama njalo. Mhlawumbe uqamba amanga kakhulu, noma wenza inhlebo elimazayo, noma unomona ngezinga eliyingozi. Yini okufanele uyenze? Ake sithathe isibonelo sempilo yangempela. Ake sithi umdala okukhulunywa ngaye wanukubeza ingane yakho ngokocansi. Kodwa-ke, ngengane yakho encane njengofakazi okuwukuphela kwayo, indikimba yabadala ngeke isebenze, ngakho-ke umdala uyaqhubeka nokusebenza. Kodwa-ke, uyazi ukuthi ungumhlukumezi wengane, ngakho-ke unquma ukumphatha njengomuntu wezizwe nomthelisi. Awuhlangani naye. Uma uphuma neqembu lenkonzo yasensimini futhi wakwabela iqembu lemoto yakhe, wenqaba ukuhamba. Uma unepikiniki, awummemi; futhi uma efika, umcele ahambe. Uma engena endaweni yesikhulumi ezonikeza inkulumo, wena nomndeni wakho niyasukuma nihambe. Usebenzisa isinyathelo sesithathu esikuMathewu 18:17.

Ucabanga ukuthi kuzokwenzekani? Ngaphandle kokungabaza, indikimba yabadala izokumangalela ngokudala uqhekeko, ngokuziphatha okuxekethile ngokuphonsela inselelo igunya labo. Babheka le ndoda njengokuma okuhle, futhi kufanele uthobele isinqumo sabo.

Abazukuvumela ukuthi usebenzise umyalo kaJesu okuMathewu 18. Lokho kuphela okufanele bakusebenzise. Esikhundleni salokho, kufanele ulalele imiyalo yala madoda. Bazama ukukuphoqa ukuthi uzihlanganise nomuntu oyisoni owephula umyalo kaJesu. Futhi uma wenqaba, bangahle bakususe ekuhlanganyeleni. Uma ukhetha ukushiya ibandla, basazokususa ekuhlanganyeleni, yize bezokubiza ngokuzihlukanisa. Umehluko ngaphandle komehluko. Ngemuva kwalokho bazothatha inkululeko yabo bonke abanye yokuzikhethela ngokubaphoqa bonke ukuthi bakugweme.

Ngalesi sikhathi, kungaba ukuhlakanipha ngathi ukuma bese sicacisa okuthile. Ukususwa ekuhlanganyeleni, njengoba kuchazwa yinhlangano yoFakazi BakaJehova, kuwukuqeda ngokuphelele ukuxhumana phakathi komuntu osusiwe kanye nawo wonke amalungu ebandla labo lomhlaba wonke. Kubizwa futhi ngokugwema umhlaba wangaphandle, yize oFakazi ngokuvamile benqaba leli gama njengoba lisebenza. Kuthatha ikomidi lokwahlulela elenziwe ngabadala bebandla ukususa ngokomthetho noma yiliphi ilungu lebandla. Bonke kufanele balalele lo myalo, noma bengazi ukuthi isono sinjani. Akekho ongathethelela futhi abuyisele isoni. Ikomidi lokuqala lokwahlulela kuphela elingakwenza lokho. Asikho isisekelo — noma isisekelo — eBhayibhelini saleli lungiselelo. Akukho emiBhalweni. Kuyalimaza kakhulu futhi akunaluthando, ngoba izama ukuphoqelela ukuthobela ngokwesaba isijeziso hhayi ukuthanda uNkulunkulu.

Ukuphanga okungokwasezulwini, ukulalela ngenkani. Kuphakathi kokuthi ulalela abadala, noma uzojeziswa. Ubufakazi balokhu yisinengiso esizihlukanisa. 

Lapho uNathan Knorr noFred Franz beqala ukususa ekuhlanganyeleni emuva ngo-1952, baba nenkinga. Yini okufanele uyenze nomuntu ojoyine umbutho wezempi noma ovote okhethweni. Abakwazanga ukubasusa ekuhlanganyeleni ngaphandle kokuphula umthetho omkhulu waseMelika. UFranz weza nesisombululo sokuzihlukanisa. “Hhayi-ke asisusi muntu ekuhlanganyeleni ngokwenza lokho, kodwa bakhethe ukusishiya ngokwabo. Bazihlukanisile. Asibaxwayi. Basigweme. ”

Basola izisulu zabo ngokuhlupheka kwabo ngokwabo. 

Ukugwema noma ukususa ekuhlanganyeleni noma ukuzihlukanisa njengoba kwenziwa oFakazi BakaJehova konke kuyafana futhi lo mkhuba uphambene nomthetho kaKristu, umthetho wothando. 

Kepha ake singayi kokunye ukweqisa. Khumbula ukuthi uthando luhlala lufuna okungcono kakhulu kwabanye. Uthando aluniki amandla wokuziphatha okulimazayo noma okulimazayo. Asifuni ukuba ngabasivumayo, sishaye indiva imisebenzi eyingozi. Uma singenzi lutho lapho sibona umuntu enza isono, singasho kanjani ukuthi simthanda ngokweqiniso lowo muntu. Ukona ngamabomu kubulala ubuhlobo bethu noNkulunkulu. Kungenzeka kanjani lokho ngaphandle kokulimaza?

UJude uyaxwayisa:

“Abantu abathile abalahlwa kudala kwabhalwa ngabo phakathi kwabo. Bangabantu abangamhloniphi uNkulunkulu, abaguqula umusa kaNkulunkulu wethu bawenze ilayisense lokuziphatha okubi futhi baphike uJesu Kristu okukuphela kwakhe onguMbusi neNkosi yethu. ” (UJuda 4 NIV)

KuMathewu 18: 15-17 okuwukuphela koMbusi neNkosi yethu wabeka inqubo ecacile okufanele ilandelwe lapho othile ebandleni lethu enza isono engaphenduki. Akufanele sishaye iso. Kudingeka senze okuthile, uma sifuna ukujabulisa iNkosi yethu.

Kepha yini okufanele siyenze? Uma ulindele ukuthola umthetho wosayizi owodwa, uzophoxeka. Sesibonile ukuthi lokho kusebenza kabi kanjani koFakazi BakaJehova. Bathathe izindima ezimbili ezisuka emiBhalweni esizobheka kuzo maduzane — enye ngesehlakalo saseKorinte nenye engumyalo ovela kumphostoli uJohane — futhi benze ifomula. Kuhamba kanjena. "Uma wenza isono ngokususelwa kuhlu esiluhlanganisile futhi ungaphenduki ngomlotha nangendwangu yesaka sizokugwema."

Indlela yobuKrestu ayiwona omnyama nomhlophe. Akususelwa emithethweni, kodwa ezimisweni. Futhi le migomo ayisetshenziswa ngumuntu ophethe, kepha isetshenziswa ngakunye. Awukwazi ukusola omunye umuntu ngaphandle kwakho uma ubenza iphutha, futhi uqiniseke ukuthi uJesu ngeke athathe, "Bengilandela nje imiyalo", njengezaba ezizwakalayo zokwenza izinto zingalungile.

Izimo ziyashintsha. Okungasebenza ekubhekaneni nohlobo oluthile lwesono, kungahle kungasebenzi ekusebenzelaneni nolunye. Izono uPawulu asebenzelana nazo lapho ekhuluma nabaseThesalonika zingalungiswa ngokuyeka ukuzihlanganisa ngenkathi useluleka ngendlela yobuzalwane labo abonayo. Kodwa bekungenzekani uma isono sidume kabi? Ake sibheke enye indaba ephathelene nento eyenzeka edolobheni laseKorinte.

“Empeleni kubikwa ukuthi kukhona ubufebe phakathi kwenu, futhi bohlobo oluthile ngisho namaqaba angakubekezeleli: Indoda ilele nomkayise. Futhi uyaziqhenya! Bekungafanele yini ukuba ube lusizi, ukhiphe umuntu ebudlelwaneni bakho naye? ” (1 Korinte 5: 1, 2 NIV)

“Nganibhalela encwadini yami ukuthi ningahlanganyeli izifebe —ngisho neze ukuthi abantu baleli zwe abaziphethe kabi, noma abahahayo nabaphangi, noma abakhonza izithombe. Uma kunjalo bekuzodingeka uhambe kulomhlaba. Kodwa manje ngikubhalela ukuthi ungazihlanganisi nanoma ubani othi ungumzalwane noma udade kodwa oziphethe kabi ngokobulili noma ohahayo, okhonza izithombe noma unyundela, isidakwa noma umphangi. Ungadli nokudla nabantu abanjalo. ”

“Yimuphi umsebenzi wami ukwahlulela abangaphandle kwesonto? Anikahluleli abangaphakathi na? UNkulunkulu uzokwahlulela abangaphandle. “Xosha omubi phakathi kwakho.” (1 Korinte 5: 9-13 NIV)

Manje sizodlulisela phambili cishe isigamu sonyaka. Encwadini yakhe yesibili ayibhalela abaseKorinte, uPawulu wabhala:

“Uma noma ubani eye wabangela usizi, akakhathazanga kangako nami njengoba eye wanidabukisa nonke ngandlela-thile — hhayi ukuthi ngikubeke kakhulu. Isijeziso asithole kuye iningi kwanele. Manje esikhundleni salokho, kufanele umthethelele futhi umduduze, ukuze angahlulwa usizi olwedlulele. Ngiyanincenga-ke ukuthi niqinisekise uthando lwenu ngaye. Esinye isizathu engikubhalele sona ukubona ukuthi uzokwazi yini ukumelana novivinyo futhi ulalele kukho konke. Noma ngubani enimthethelelayo, nami ngiyamxolela. Futhi engikuthethelele — uma kukhona okuthile okufanele ngikuxolele — ngikuthethelele phambi kukaKristu ngenxa yakho, ukuze uSathane angasiqili. Ngoba asibazi ubuqili bakhe. ” (2 Korinte 2: 5-11 NIV)

Manje, into yokuqala okudingeka siyiqonde ukuthi isinqumo sokuyeka ukuhlangana yinto yomuntu siqu. Akekho onelungelo lokukuyala. Lokho kucace kakhulu lapha ngezizathu ezimbili. Okokuqala ukuthi izincwadi zikaPawulu zaziya emabandleni hhayi ezinhlakeni ezithile zabadala. Iseluleko sakhe bekumele sifundelwe wonke umuntu. Okwesibili ukuthi uthi isijeziso senziwa iningi. Hhayi ngabo bonke njengoba bekungaba njalo ebandleni loFakazi BakaJehova lapho bonke kufanele balalele indikimba yabadala noma bajeziswe, kodwa iningi. Kubonakala sengathi abanye banqume ukungasisebenzisi iseluleko sikaPawulu kodwa kwanele njengoba iningi lakwenza. Leliningi libe nomphumela omuhle.

Kulokhu uPawulu utshela ibandla ukuthi lingadli ngisho nokudla nomuntu onjalo. Lokho kungenzeka ukuthi kwashiwo encwadini eya eThesalonika, kodwa lapha kushiwo ngokuqondile. Kungani? Singacabanga kuphela. Kepha nanka amaqiniso: isono saziwa esidlangalaleni futhi sabhekwa njengehlazo nakumaqaba. UPawulu utshela ibandla ngqo ukuthi lingayeki ukuzihlanganisa nanoma ngubani oziphethe kabi ngokobulili ngoba lokho kungasho ukuthi kuzofanele baphume ezweni uqobo. Kodwa-ke, izinto zehlukile uma umuntu oziphethe kabi ngokobulili engumzalwane. Uma umhedeni engabona umKristu esidlweni esidlangalaleni nomunye umhedeni, umKrestu ubengeke angcoliswe ukuzihlanganisa naye. Kungenzeka ukuthi umhedeni angacabanga ukuthi umKristu uzama ukuguqula umhedeni wakhe. Kodwa-ke, uma lowo mhedeni engabona umKrestu edla nomunye umKristu abaziyo ukuthi uzibandakanya ocansini oluyichilo, ubezocabanga ukuthi umKrestu uyakwamukela lokho kuziphatha. UmKrestu angangcoliswa ukuzihlanganisa nesoni.

Ukuhlelwa kwemihlangano ngekhulu lokuqala kuchazwe kuzEnzo 2:42 esesizicabangile. Ngabe ungafuna ukuhlala ohlelweni olufana nomndeni ukuze nidle ndawonye, ​​nithandaze ndawonye, ​​nifunde izwi likaNkulunkulu ndawonye, ​​futhi nidlulise isinkwa newayini okufanekisela ukusindiswa kwethu nomuntu ohileleka ekuziphatheni okubi okuyihlazo? 

Kodwa-ke, ngenkathi uPaul ethi angadli ngisho nokudla nomuntu onjalo, akazange athi “ungakhulumi naye.” Uma sikwenza lokho, sizobe sidlulela ngalé kwalokho okubhaliwe. Kunabantu engingeke ngithande ukudla nabo futhi nginesiqiniseko sokuthi nawe uzizwa ngendlela efanayo ngabanye abantu, kodwa ngisazokhuluma nabo. Kakade, ngingamyala kanjani omunye umuntu njengomfowethu uma ngingeke ngisho ngikhulume naye?

Ngaphezu kwalokho, ukuthi kwase kudlule izinyanga ezimbalwa ngaphambi kokuthi uPawulu ancoma ukuthi bamamukele, kukhombisa ukuthi isenzo esathathwa yiningi sathela izithelo ezinhle. Manje base besengozini yokuya kolunye uhlangothi: kusukela ekubeni ngabadedela kakhulu babe nezinhliziyo ezilukhuni nokungathetheleli. Noma yikuphi ukweqisa akulona uthando.

Ukutholile ukubaluleka kwamazwi okugcina kaPawulu akweyoku-1 Korinte 2:11? Lapha ahunyushwa ngezinye izinguqulo:

 • “… Ukuze uSathane angasiqili. Ngoba siyawazi amacebo akhe amabi. ” (INew Living Translation)
 • “… Ngenze lokhu ukuvimba ukuthi uSathane angasinqobi. Sonke siyazi ukuthi kwenzekani emqondweni wakhe. ” (IContemporary English Version)
 • “… Ukuvimba uSathane ukuthi angasinqobi; ngoba siyazi ukuthi amacebo akhe athini. ” (Izindaba Ezinhle)
 • “… Ukuze singasizakaliswa nguSathane (ngoba asibona abangenalwazi ngamacebo akhe).” (NET Bible)
 • Ubatshele ukuthi baxolele lo muntu ukuze bangazehliswa noma baqhathwe nguSathane ekubeni bewazi amaqhinga akhe. Ngamanye amagama, ngokugodlela intethelelo, babedlala ezandleni zikaSathane, bamenzele umsebenzi wakhe. 

Lesi yisifundo iNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova ehluleke ukusifunda. Ngamavidiyo womhlangano, izikole zabadala, kanye nomthetho odluliselwa ngomlomo odluliswe ngenethiwekhi Yombonisi Wesekethe, inhlangano ifaka i de facto isikhathi esincane sokuxolelwa okungafanele sibe ngaphansi kwezinyanga eziyi-12, futhi esivame ukuba side. Ngeke bavumele abantu ukuthi bathethelele ngokwemibandela yabo futhi bazojezisa nalabo abazama ukwenza kanjalo. Bonke kulindeleke ukuthi benze ingxenye yabo entweni eyehlisayo nehlazisayo yomuntu ophendukayo. Ngokungalandeli iseluleko saphezulu esanikezwa abaseKorinte, oFakazi BakaJehova baye baxhashazwa uSathane ngendlela ehlelekile. Banikeze iNkosi yobumnyama isandla esiphakeme. Kubukeka sengathi abazi lutho ngamaqhinga akhe.

Ukuze bavikele umkhuba woFakazi BakaJehova wokungasho kangako ukuthi “Sawubona” kumuntu osusiwe ekuhlanganyeleni, abanye bazokhomba kweyesi-2 Johane 7-11 ethi:

“Ngoba abakhohlisi abaningi baphumele emhlabeni, labo abangavumi ukuthi uJesu Kristu weza enyameni. Lowo ngumkhohlisi nomphikukristu. Ziqaphele, ukuze ungalahlekelwa yizinto esizisebenzele ukukhiqiza, kodwa ukuze uzuze umvuzo ophelele. Wonke umuntu odlulela phambili angahlali emfundisweni kaKristu akanaye uNkulunkulu. Ohlala kule mfundiso nguye onabo bobabili uYise neNdodana. Uma umuntu eza kini futhi engalethi le mfundiso, ningamamukeli emakhaya enu noma nimbingelele. Ngoba lowo ombingelelayo uhlanganyela emisebenzini yakhe emibi. ” (2 Johane 7-11 NWT)

Futhi, lokhu akuwona umthetho wokulungisa usayizi owodwa. Kufanele sicabangele umongo. Ukwenza isono sobuthakathaka bobuntu akufani nokungena esonweni ngamabomu nangezinhloso eziyingozi. Lapho ngenza isono, ngithandaza ngicele intethelelo kuNkulunkulu ngesisekelo sobhapathizo engibona ngalo uJesu njengoMsindisi wami. Lo mbhapathizo unginikeza unembeza ohlanzekile phambi kukaNkulunkulu, ngoba wukubona umhlatshelo ohlawulelayo wesono uNkulunkulu asinike wona ngendodana yakhe oweza enyameni ezosihlenga sonke. (1 Petru 3:21)

UJohane lapha ukhuluma ngomuntu ongumphikukristu, umkhohlisi, ophika ukuthi uKristu weza enyameni nalowo ongahlali emfundisweni kaKristu. Ngaphezu kwalokho, lo muntu uzama ukuncenga abanye ukuba bamlandele enkambweni yakhe yokuhlubuka. Lesi yisihlubuki seqiniso. Futhi, nalapha, uJohane akasitsheli ukuthi singamlaleli onjalo ngoba omunye umuntu usitshela ukuthi senze kanjalo. Cha, ulindele ukuba sizilalele futhi sizihlole thina ngoba uthi “uma umuntu eza kuwe engalethi le mfundiso….” Ngakho-ke, kukithina sonke ukulalela nokuhlola yonke imfundiso esiyizwayo ngaphambi kokuba sithathe isinyathelo. .

Izazi ngokujwayelekile ziyavuma ukuthi uJohn wayeqonde ngqo kumaGnostiki ayenethonya elikhulayo nelonakalisayo ebandleni lekhulu lokuqala.

Iseluleko sikaJohane siphathelene nokusingatha amacala okuhlubuka kweqiniso. Ukukuthatha lokho nokukufaka kunoma yiluphi uhlobo lwesono, kuphinde kwenziwe umthetho wobukhulu obufanayo. Sigeja uphawu. Siyehluleka ukusebenzisa umgomo wothando futhi esikhundleni salokho sishaya umthetho ongadingi ukuthi sicabange noma senze ukukhetha okufanelekile. 

Kungani uPawulu ethi ngisho nokubingelela isihlubuki?

Masingakhuthazwa ukuqonda kwaseNtshonalanga kokuthi “ukubingelela” kusho ukuthini. Esikhundleni salokho, ake sicabangele ukuthi ezinye izinguqulo zilibeka kanjani leli vesi:

 • “Noma ngubani obemukelayo…” (New International Version)
 • “Noma ngubani okhuthaza abantu abanjalo…” (New Living Translation)
 • "Kulowo omtshela ukuthi ajabule…" (IBerean Study Bible)
 • “Ngoba lowo ombiza ngokuthi uNkulunkulu ...” (i-King James Bible)
 • “Kunoma ngubani ofisela ukuthula…” (Good News Translation)
 • Ungamukela, ukhuthaze, noma uthokoze nomuntu owayephikisana noKristu ngenkuthalo? Ungamfisela ukuthi abe noNkulunkulu, noma uhambe ngokuvalelisa futhi uNkulunkulu akubusise?

Ukwenza njalo kungasho ukuthi uyamamukela ngakho-ke uba yingxenye yabo esonweni sakhe.

Ngokufingqa: Njengoba siqhubeka sishiya inkolo yamanga singena ekukhulekeleni kweqiniso, sifuna ukulandela uKristu kuphela, hhayi abantu. UJesu wasinikeza izindlela zokubhekana nezoni ezingaphenduki ebandleni kuMathewu 18: 15-17. UPawulu wasisiza sabona indlela esingasisebenzisa ngayo leso seluleko sisebenzisa izimo ezazandile eThesalonika naseKorinte. Ngenkathi ikhulu lokuqala leminyaka selizophela futhi ibandla lalibhekene nenselelo yokuqubuka kwegagnostisim okwasongela sona kanye isisekelo sobuKrestu, umphostoli uJohane wasinikeza isiqondiso esicacile sendlela yokusebenzisa iziyalo zikaJesu. Kodwa kukithi ngamunye kithi ukusebenzisa leso siqondiso saphezulu mathupha. Akekho owesilisa noma iqembu lamadoda elinegunya lokusitshela ukuthi sizohlangana nobani. Sinazo zonke iziqondiso esizidingayo ezivela eBhayibhelini. Amazwi kaJesu nomoya ongcwele kuyosiholela enkambweni engcono kakhulu yokwenza. Esikhundleni semithetho eqinile futhi esheshayo, sizovumela uthando ngoNkulunkulu nothando ngomakhelwane bethu kube yilokho okusiholela ekutholeni inkambo engcono kunazo zonke kubo bonke abathintekayo.

Ngaphambi kokuthi sihambe, kunento eyodwa engingathanda ukuxoxa ngayo. Bazobakhona labo ababuka lokhu abazofuna ukuvikela uhlelo lokwahlulela loFakazi BakaJehova, futhi okungenzeka bathi bazosigxeka ngokungadingekile nokuthi sidinga ukuqonda ukuthi uJehova uNkulunkulu usebenzisa iNdikimba Ebusayo njengomgudu wakhe. Ngakho-ke, ngenkathi uhlelo lwamakomidi abantu abathathu, kanye nezinqubomgomo eziphathelene nokususwa ekuhlanganyeleni, ukuzihlukanisa, nokubuyiselwa kungachazwa ngokusobala emiBhalweni, ngumzila omiswe nguJehova omemezela lokhu njengowusemthethweni futhi ongokomBhalo esikhathini sethu samanje.

Kahle kahle, ake sibone ukuthi lesi siteshi sithini ngokususwa ekuhlanganyeleni? Ingabe bazogcina begxeka izenzo zabo?

Ekhuluma ngeSonto LamaKatolika, umagazini kaJanuwari 8, 1947 ka I-Phaphama! lokhu bekukusho ekhasini 27 ngaphansi kwesihloko esithi, “Ingabe Nawe Uxoshiwe?”

“Igunya lokusika, bathi lisekelwe ezimfundisweni zikaKristu nezabaphostoli, njengoba zitholakala kule mibhalo elandelayo: UMathewu 18: 15-18; 1 KwabaseKhorinte 5: 3-5; KwabaseGalathiya 1: 8,9; 1 Thimothewu 1:20; Thithu 3:10. Kodwa ukuxoshwa kwabaphathi, njengesijeziso kanye nekhambi “lokwelapha” (Catholic Encyclopedia), akutholi ukusekelwa kule mibhalo. Eqinisweni, aluhambisani neze nezimfundiso zeBhayibheli. — Hebheru 10: 26-31. … Ngemuva kwalokho, ngenkathi ukuzenzisa koHulumeni bekukhula, isikhali sokusika ebandleni saba ithuluzi abafundisi abazuza ngalo inhlanganisela yamandla esonto nobushiqela bezwe obungafanani nalutho emlandweni. Izikhulu nezikhulu ezaziphikisana nemiyalo yeVatican zabethelwa ngokushesha emithini yokuxoshwa futhi zalengiswa ngomlilo woshushiso. ” (g47 1/8 likh. 27)

Ingabe lokho kuzwakala kujwayelekile? Kuyathakazelisa ukuthi eminyakeni emihlanu nje kamuva, ngo-1952, kwaqala umkhuba wanamuhla wokususa ekuhlanganyeleni koFakazi. Kumane kukhishwe elinye igama. Ngokuhamba kwesikhathi, iye yanwetshwa yaze yaba yikhophi yekhabhoni ebonakalayo “yesikhali sokuxosha” abasilahla kakhulu ngo-1947. Cabanga ngale ncwadi eya kubabonisi besifunda yangomhla ka-1 Septhemba 1980:

“Hlala wazi ukuthi ukuze umuntu asuswe ekuhlanganyeleni, akudingeki ukuthi abe ngumgqugquzeli wemibono yezihlubuki. Njengoba kushiwo esigabeni sesibili, ikhasi 17 le-Nqabayokulinda ka-Agasti 1, 1980, “Igama elithi 'ukuhlubuka' livela kwelesiGreki elisho ukuthi 'ukumela kude,' 'ukuhlubuka, ukuhlubuka,' 'ukuhlubuka, ukulahla. Ngakho-ke, uma umKristu obhapathiziwe eshiya izimfundiso zikaJehova, njengoba zivezwa inceku ethembekileyo neqondayo [manje eyaziwa njengeNdikimba Ebusayo] futhi ephikelela ekukholweni kwenye imfundiso naphezu kokusolwa okungokomBhalo, khona-ke uyahlubuka. Kwenziwa imizamo eyengeziwe, enomusa yokulungisa ukucabanga kwakhe. Kodwa-ke, uma, ngemuva kokuthi kwenziwe imizamo emide yokulungisa ukucabanga kwakhe, eqhubeka nokukholelwa emibonweni yezihlubuki futhi enqaba lokho akuphiwe 'ngesigaba senceku, kufanele kuthathwe izinyathelo ezifanele zokwahlulela. ”

Ngabe kukhona noma yikuphi ukude kobuKristu mayelana nenqubomgomo enjalo? Uma ungavumelani nabo, akwanele ukuthula, ukuvala umlomo wakho. Uma umane ungavumelani nezimfundiso zabo enhliziyweni yakho, kufanele ususwe futhi unqunywe kuwo wonke umndeni wakho nabangane. Ungacabangi ukuthi le bekuyinqubomgomo yesikhathi esisodwa esivele yalungiswa. Akukho okuguqukile kusukela ngo-1980. Empeleni, kubi kakhulu.

EMhlanganweni Wesigodi wango-2012, engxenyeni eyayinesihloko esithi “Gwema Ukuhlola UJehova Enhliziyweni Yakho”, oFakazi batshelwa ukuthi ukucabanga ukuthi iNdikimba Ebusayo yenze iphutha kwakufana nokucabanga ukuthi uJehova ubanikeze inyoka kunenhlanzi. Noma uFakazi ethula athule nje akholelwe enhliziyweni yakhe ukuthi kukhona abakufundiswayo okungalungile, babefana nama-Israyeli ahlubukayo 'ayevivinya uJehova enhliziyweni yawo'.

Kwathi ohlelweni lomhlangano wesifunda walowo nyaka, engxenyeni eyayinesihloko esithi “Singabubonisa Kanjani Ubunye Bengqondo?”, Bamemezela ukuthi “ukuze‘ sicabange ngokuvumelana, ’asikwazi ukugcina imibono ephikisana neZwi likaNkulunkulu noma izincwadi zethu. (1 Co 4: 6) ”

Abantu abaningi bakhathazekile ngenkululeko yokukhuluma kulezi zinsuku, kepha iNdikimba Ebusayo ayifuni nje kuphela ukulawula okushoyo, kodwa ngisho nalokho okucabangayo, futhi uma ukucabanga kwakho kungalungile, bazimisele ukukujezisa ngokukukhulu kunakho konke ubunzima bakho "ngokucabanga okungalungile".

Ngizwile abantu bethi oFakazi bakwihlelo elilawula ingqondo. Abanye abavumelani nalokhu. Ngithi, cabanga ngobufakazi. Bazokususa ekuhlanganyeleni — bakunqamule ohlelweni lwakho lokusekelwa kwezenhlalo okwathi kwabanye kwaba ukulahleka okukhulu kangangokuba bazithathela impilo yabo kunokukubekezelela — futhi ngani? Ngoba ucabanga okuhlukile kubo, ngoba unombono ophambene. Noma ungakhulumi nabanye ngenkolelo yakho, uma befika bazi ngayo — sibonga okuhle ukuthi abakwazi ukubona okusezingqondweni zabo - bazokususa ekuhlanganyeleni. Ngempela, lesi sesiphenduke isikhali sobumnyama manje esisetshenziselwa ukulawula ingqondo. Futhi ungacabangi ukuthi abaqaphile ukuzama ukuthola imicabango yakho. Balindele ukuthi wenze ngendlela ethile futhi ukhulume ngendlela ethile. Noma ikuphi ukwehluka kuleso silinganiso kuzobonwa. Zama ukukhuluma kakhulu ngoKristu, noma ungashintshi kunoma yini ebhalwe ezincwadini, noma zama ukuthandaza noma uqhubeke nengxoxo ngaphandle kokukhuluma ngegama likaJehova, bese izimpondo zabo ziqala ukuduma. Maduze bazokubizela egumbini elingemuva bakupelepele ngemibuzo ebuzayo.

Futhi, luphi uthando lukaKristu kunoma yikuphi kwalokhu?

Bagxeka isonto lamaKhatholika ngenqubomgomo abathi emva kweminyaka emihlanu bayamukela. Leli yicala lezincwadi lobuzenzisi besonto.

Mayelana nokuthi kufanele siyibheke kanjani imikhuba yokwahlulela yoFakazi BakaJehova, ngikushiya nalawa mazwi ukuze uzindle ngeNkosi yethu uJesu Kristu:

“U-Isaya waprofetha ngokufanele ngani bazenzisi, njengoba kulotshiwe, 'Lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo, kodwa izinhliziyo zaso zikude nami. Baqhubeka bengikhonza ngeze, ngoba bafundisa njengezimfundiso imiyalo yabantu. ' Niyeke umyalo kaNkulunkulu, nibambelele emasikweni abantu. ”(Marku 7: 6-8 NWT)

Siyabonga ngokubuka. Uma uyithandile le vidiyo futhi ungathanda ukwaziswa njengoba kukhishwa okuningi, sicela uchofoze inkinobho yokubhalisa. Muva nje, ngikhiphe ividiyo echaza ukuthi kungani sinesixhumanisi seminikelo kunkambu yencazelo yamavidiyo ethu. Yebo, bengifuna nje ukuthatha leli thuba ukubonga labo abasisizile ngemuva kwalokho. Bekufike ngesikhathi, ngoba iwebsite yethu, i-beroeans.net — okuyiyona, inezindatshana eziningi ezingashicilelwa njengamavidiyo — leyo sayithi yagqekezelwa futhi kwabiza iphenathi enhle ukuyisula. Ngakho lezo zimali zasetshenziswa kahle. Sikuthole kungadedelwanga. Noma kunjalo, ngiyabonga ngosizo lwakho lomusa. Kuze kube yisikhathi esilandelayo.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
  22
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x