Muva nje inhlangano yoFakazi BakaJehova ishicilele ividiyo ka-Anthony Morris III egxeka izihlubuki. Ingcezwana yenkulumo-ze enenzondo enkulu.

Ngithole izicelo eziningi zokubuyekeza le ngcezu encane kubabukeli baseSpain nabaseNgilandi. Uma ngikhuluma iqiniso, bengingafuni ukukugxeka. Ngivumelana noWinston Churchhill owaduma wathi: “Awusoze wafinyelela lapho uya khona uma ungama bese ujikijela yonke inja ekhonkothayo ngamatshe.”

Engigxile kukho akukhona ukuqhubeka nokugxeka iNdikimba Ebusayo kepha ukusiza ukolweni osakhula phakathi kokhula ngaphakathi kweNhlangano ukuphuma ebugqilini babantu.

Noma kunjalo, ngabona inzuzo ngokubukeza le vidiyo kaMorris lapho umhlaziyi engihlanganyela no-Isaya 66: 5. Manje kungani lokho kufanelekile. Ngizokukhombisa. Ake sizijabulise, akunjalo?

Cishe emamaki amashumi amahlanu, uMorris uthi:

“Bengicabanga ukuthi sizoxoxa ngokuphela kokugcina kwezitha zikaNkulunkulu. Ngakho-ke, kungakhuthaza kakhulu, noma kusangulukisa. Futhi ukusisiza ngakho, kunenkulumo enhle lapha kuma-37th IHubo. Ngakho-ke, thola lokho okungu-37th IHubo, nokuthi kukhuthaza kanjani ukuzindla ngaleli vesi elihle, ivesi 20: ”

“Kepha ababi bayobhubha; Izitha zikaJehova ziyonyamalala njengamadlelo akhazimulayo; Ziyophela njengomusi. ” (IHubo 37:20)

Lokho bekuvela kuHubo 37:20 futhi kuyisizathu sosizo lwenkumbulo yokubuka anempikiswano ayenezela ekugcineni kwevidiyo yakhe.

Kodwa-ke, ngaphambi kokuya lapho, uqala ngokuthola lesi siphetho esithandekayo:

Ngakho-ke, njengoba beyizitha zikaJehova futhi bengumngane omkhulu kaJehova, lokho kusho ukuthi bayizitha zethu. ”

Konke okushiwo nguMorris kusukela kuleli phuzu kuya phambili kususelwa kulesi simiso, empeleni, izilaleli zakhe esezivele zikwamukela ngenhliziyo yonke.

Kodwa ingabe kuyiqiniso? Ngingambiza uJehova ngomngane wami, kodwa okubalulekile yilokho angibiza ngakho?

Ngabe uJesu akazange asixwayise ukuthi ngalolo suku lapho ebuya khona, bayoba baningi abathi ungumngani wabo, bememeza bethi, “Nkosi, Nkosi, asenzanga yini izinto eziningi ezimangalisayo egameni lakho”, kodwa impendulo yakhe izothi: Angikaze ngikwazi. ”

Angikaze ngikwazi. ”

Ngiyavumelana noMorris ukuthi izitha zikaJehova zizophela njengomusi, kodwa ngicabanga ukuthi asivumelani ngokuthi zingobani lezo zitha.

Kuma-2: 37, uMorris ufunda u-Isaya 66:24

“Manje kuyathakazelisa… incwadi yesiprofetho sika-Isaya ibe namazwana asangulukisayo futhi uthole ukuthi ungathanda yini, isahluko sokugcina sika-Isaya nevesi lokugcina ku-Isaya. U-Isaya 66, futhi sizofunda ivesi 24: ”

“Bayophuma babheke izidumbu zamadoda angihlubukile; Ngoba izibungu ezikubo ngeke zife, Nomlilo wabo ngeke ucishwe, Futhi bayoba yinto enengekayo kubo bonke abantu. ”

UMorris ubonakala ejabula kakhulu ngalesi sithombe. Ngo-6: 30 umaki, ufika kwezebhizinisi ngempela:

“Futhi ngokungagwegwesi, kubangane bakaJehova uNkulunkulu, yeka ukuthi kuqinisekisa kanjani ukuthi ekugcineni bazophela, zonke lezi zitha ezinengekayo ezivele zahlambalaza igama likaJehova, zabhujiswa, zangabe zisaphila. Manje akukhona ukuthi siyajabula ngokufa kothile, kodwa uma kukhulunywa ngezitha zikaNkulunkulu… ekugcineni… sebephumile endleleni. Ikakhulukazi lezi zihlubuki ezidelelekile ezake zanikezela ukuphila kwazo kuNkulunkulu zabe sezihlangana noSathane uDeveli, isihlubuki esiyinhloko.

Ngemuva kwalokho uphetha ngale nsiza yokubuka inkumbulo.

“Kepha ababi bayobhubha, izitha zikaJehova zizonyamalala njengamadlelo akhazimulayo”, ikakhulukazi, “zizonyamalala njengomusi”. Ngakho-ke, ngicabange ukuthi lokhu kuzoba usizo oluhle lokukhumbula ukusiza leli vesi lihlale engqondweni. Nakhu uJehova akuthembisa. Izitha zikaJehova lezo. Zizophela njengomusi. ”

Inkinga yokucabanga kukaMorris lapha, iyona efanayo egcwele yonke izincwadi ze-Watchtower. I-Eisegesis. Banombono, bathole ivesi okuthi uma lithathwa ngendlela ethile libonakale lisekela umbono wabo, bese behamba bengawunaki umongo.

Kepha ngeke siwuzibe umongo. Esikhundleni sokuzinqanda ku-Isaya 66:24, ivesi lokugcina kwesahluko sokugcina sencwadi ka-Isaya, sizofunda umongo bese sithola ukuthi ubhekisa kubani.

Ngizofunda kusuka ku-New Living Translation ngoba kulula ukuyiqonda kunendlela ehunyushiwe enikezwe le ndima yi-New World Translation, kepha zizwe ukhululekile ukulandela i-NWT uma uyithanda. (Kunoshintsho olulodwa nje oluncane engilwenzile. Ngisuse igama elithi “NKOSI” ngafaka elithi “Jehova” hhayi ukunemba nje kuphela, kodwa ukugcizelela okwengeziwe ngoba sikhuluma ngemibono evezwe oFakazi BakaJehova.)

“Yilokhu uJehova akushilo:

“Izulu liyisihlalo sami sobukhosi,
lomhlaba uyisenabelo sezinyawo zami.
Ungangakhela ithempeli elilingana nelo?
Ungangakhela indawo yokuphumula enjalo?
Izandla zami zenzile kokubili izulu nomhlaba;
bona nakho konke okukuzo kungokwami.
Mina, Jehova, ngikhulumile! ”” (Isaya 66: 1, 2a)

Lapha uJehova uqala ngesixwayiso esisangulukisayo. U-Isaya wayebhalela amaJuda ayezenelisekile ecabanga ukuthi banokuthula noNkulunkulu ngoba babemakhele ithempeli elikhulu futhi benza imihlatshelo futhi bengabagcini abalungile bezinhlu zomthetho.

Kepha akuwona amathempeli nemihlatshelo okujabulisa uNkulunkulu. Lokho akujabulelayo kuchazwe kulo lonke ivesi lesibili:

“Yilaba engibabheka ngomusa:
“Ngizobusisa labo abanezinhliziyo ezithobekile nezinenhliziyo edabukile,
abathuthumela ngezwi lami. ” (Isaya 66: 2b)

"Izinhliziyo ezithobekile nezisolayo", hhayi abazidlayo nabazidlayo. Futhi ukuthuthumela ngezwi lakhe kubonisa ukuzimisela ukuzithoba kuye nokwesaba ukungamjabulisi.

Manje ngokuhlukile, ukhuluma ngabanye abangekho kulolu hlobo.

“Kepha labo abakhetha izindlela zabo—
bejabula ngezono zabo ezinengekayo—
ngeke yamukelwe iminikelo yabo.
Lapho abantu abanjalo behlaba inkunzi,
akwamukelekile ukwedlula umhlatshelo womuntu.
Lapho benza umhlatshelo ngewundlu,
kufana nokuthi bahlabele inja!
Lapho beletha umnikelo wokusanhlamvu,
bangahle banikele ngegazi lengulube.
Lapho zishisa inhlaka,
kufana nokuthi babusise isithombe. ”
(U-Isaya 66: 3)

Kucace bha ukuthi uJehova uzizwa kanjani lapho abazidlayo nabazidlayo bezidela kuye. Khumbula, ukhuluma nesizwe sakwa-Israyeli, lokho oFakazi BakaJehova abathanda ukukubiza, inhlangano kaJehova yasemhlabeni ngaphambi kukaKristu.

Kepha akabheki la malungu enhlangano yakhe njengabangane bakhe. Cha, bayizitha zakhe. Uthi:

“Ngizobathumelela inhlupheko enkulu,
zonke izinto abazesabayo.
Ngoba lapho ngibiza, abaphendulanga.
Lapho ngikhuluma, babengangilaleli.
Bone ngamabomu phambi kwamehlo ami
futhi bakhetha ukwenza lokho abaziyo ukuthi ngiyakudelela. ”
(U-Isaya 66: 4)

Ngakho-ke, ngenkathi u-Anthony Morris ecaphuna ivesi lokugcina lalesi sahluko elikhuluma ngalaba ababuleweyo, imizimba yabo idliwe yizibungu nomlilo, wabona ukuthi kwakungakhulumi ngabantu bangaphandle, abantu ababexoshwe ebandleni lakwa-Israyeli. Kwakukhulunywa ngamakati akhuluphele, ahlezi amahle, ecabanga ukuthi anokuthula noNkulunkulu. Kubo, u-Isaya wayeyisihlubuki. Lokhu kucace ngokusobala yilokho ivesi elilandelayo, ivesi 5, elisitshela khona.

“Yizwani lo myalezo ovela kuJehova,
nina nonke enithuthumela ngamazwi akhe.
“Abantu bakho bayakuzonda
ngikuxoshe ngenxa yokwethembeka egameni lami.
'Makadunyiswe uJehova!' bahleka usulu.
'Jabula ngaye!'
Kepha bayojabha.
Siyini sonke isiyaluyalu edolobheni?
Uyini lowo msindo owesabekayo ovela ethempelini?
Yizwi likaJehova
ephindiselela izitha zakhe. ”
(U-Isaya 66: 5, 6)

Ngenxa yalo msebenzi engiwenzayo, ngithintana nabantu abangamakhulu nabesilisa abaye bahlala bethembekile kuJehova nakuJesu, beqotho egameni likaNkulunkulu, okusho ukuphakamisa udumo lukaNkulunkulu weqiniso. Laba yibo uMorris angabona ngenjabulo bethunqa intuthu ngoba ngokubona kwakhe "bayizihlubuki ezidelelekile". Laba sebazondwa ngabantu bakubo. BabengoFakazi BakaJehova, kodwa manje oFakazi BakaJehova bayabazonda. Bakhishwe eNhlanganweni, basuswa ekuhlanganyeleni ngoba bahlala bethembekile kuNkulunkulu kunokuthembeka emadodeni eNdikimba Ebusayo. Laba bayathuthumela ngamazwi kaNkulunkulu, besaba kakhulu ukumdumaza kunokucasula abantu nje, njengo-Anthony Morris III.

Amadoda afana no-Anthony Morris ayathanda ukudlala umdlalo wokuqagela. Bafaka isimo sabo sengqondo kwabanye. Bathi izihlubuki zilahle imindeni yazo nabangane. Kusamele ngihlangane nomunye walaba okuthiwa izihlubuki owenqaba ukukhuluma noma ukuzihlanganisa nomndeni wakhe noma abangane bakhe bangaphambili. OFakazi BakaJehova babazondile futhi babakhipha inyumbazane, njengoba nje u-Isaya abikezela.

“Futhi uma ngikhuluma iqiniso, kubangani bakaJehova uNkulunkulu, kuqinisekisa kanjani ukuthi ekugcineni bazophela, zonke lezi zitha ezinengekayo… ikakhulukazi lezi zihlubuki ezinyanyekayo ezazinikele impilo yazo kuNkulunkulu zaze zajoyina uSathane uDeveli isihlubuki esiyinhloko. ”

Kuzokwenzekani ngalezi zihlubuki ezinengekayo ngokusho kuka-Anthony Morris? Ngemuva kokufunda u-Isaya 66:24 uphendukela kuMarku 9:47, 48. Ake silalele ukuthi uthini:

“Okwenza lokhu kube nomthelela omubi nakakhulu ukuthi kungenzeka ukuthi uKristu Jesu wayecabanga ngaleli vesi lapho esho lawa magama aziwa kakhulu — aziwa kakhulu oFakazi BakaJehova, noma kunjalo — kuMarku isahluko 9… thola uMarku isahluko 9… isixwayiso esicacile kubo bonke abafuna ukuhlala bengabangane bakaJehova uNkulunkulu. Qaphela ivesi 47 no-48. “Uma iso lakho likukhubekisa, lilahle; Kungcono ukuba ungene embusweni kaNkulunkulu uneso elilodwa kunokuba uphonswe eGehena unamehlo omabili, lapho impethu ingafi nomlilo ungacimi. ”

“Impela, eLobukholwa lizoyisonta le micabango ephefumulelwe yeNkosi yethu, uKristu Jesu, kodwa icace bha, futhi uyabona umbhalo osetshenzisiwe ekugcineni kwevesi 48 ngu-Isaya 66:24. Manje leli phuzu, "lokho umlilo ongakudlanga, izimpethu bekuzokwenza."

"Angazi noma wazi okuningi ngezimpethu, kodwa… ubona inqwaba yazo… akuyona nje into enhle."

“Kodwa isithombe esifanele, ukuphela kokugcina kwazo zonke izitha zikaNkulunkulu. Kuyakhathaza, kepha kukhona esikubheke ngabomvu. Kodwa-ke, izihlubuki nezitha zikaJehova bezingathi, kuhle lokho kubi; kuyadeleleka lokho. Ufundisa abantu bakho lezi zinto? Cha, uNkulunkulu ufundisa abantu bakhe lezi zinto. Yilokhu Akubikezelayo, futhi ngokungagwegwesi, kubangani bakaNkulunkulu kaNkulunkulu, ukuthi kuqinisekisa kanjani ukuthi ekugcineni bazophela, zonke lezi zitha ezinengekayo. ”

Kungani ahlobanisa u-Isaya 66:24 noMarku 9:47, 48? Ufuna ukukhombisa ukuthi lezi zihlubuki ezinengekayo azizonda kakhulu zizofela phakade eGehena, indawo okungekho kuvuka kuyo. Kodwa-ke, u-Anthony Morris III usishaye indiva esinye isixhumanisi, esishaya ngendlela eyingozi eduze kwasekhaya.

Ake sifunde uMathewu 5:22:

“. . Kodwa-ke ngithi kuwe wonke umuntu oqhubeka ethukuthelele umfowabo uyothathwa icala enkantolo yezobulungiswa; futhi noma ngubani obiza umfowabo ngegama elingakhulumeki lokwedelela uzolandisa eNkantolo Ephakeme; kanti noma ngubani othi, 'Siwula ndini!' uzokhokhelwa iGehena lomlilo. ” (Mathewu 5:22)

Manje ukuchaza nje ukuthi uJesu usho ukuthini, akasho ukuthi inkulumo nje ngesiGreki ehunyushwe lapha ngokuthi "isiwula esidelelekayo!" yikho konke okudinga ukushiwo ukuze umuntu agwetshwe ukufa kwaphakade. UJesu ngokwakhe usebenzisa inkulumo yesiGreki ngesikhathi esisodwa noma ezimbili lapho ekhuluma nabaFarisi. Esikhundleni salokho, lokho akushoyo lapha ukuthi le nkulumo isuka enhliziyweni egcwele inzondo, ezimisele ukwahlulela nokulahla umfowenu. UJesu unelungelo lokwahlulela; impela uNkulunkulu ummisile ukuba ahlulele umhlaba. Kepha mina nawe no-Anthony Morris… hhayi kakhulu.

Impela, u-Anthony Morris akasho ukuthi "iziwula ezidelelekile" kodwa "izihlubuki ezidelelekile". Ngabe lokho kuyamsusa egumbini?

Ngingathanda ukubheka elinye ivesi manje kumaHubo 35:16 elifundeka kanje “Phakathi kwabahleki bosulu abahlekisayo ukuthola ikhekhe”. Ngiyazi ukuthi lokho kuzwakala njengokuhlanya, kepha khumbula ukuthi uFred Franz wayengesona isazi sesiHeberu ngenkathi enza ukuhumusha. Nokho, umbhalo waphansi uyayicacisa incazelo. Ifundeka kanje: "ama-buffoons angamesabi uNkulunkulu".

Ngakho-ke, "isideleli esihlubukayo ngekhekhe" "yinyathi engamesabi uNkulunkulu" noma "isiwula esingenaNkulunkulu"; ohlubuka kuNkulunkulu uyisiwula impela. "Isiwula sithi enhliziyweni yaso," Akekho uNkulunkulu. " (IHubo 14: 1)

“Isilima esidelelekile” noma “isihlubuki esidelelekile” —ngokomBhalo, kuyinto efanayo. U-Anthony Morris III kufanele azibuke isikhathi eside, kanzima esibukweni ngaphambi kokubiza noma ngubani ngokuthile okudelelekile.

Sifundani kukho konke lokhu? Izinto ezimbili njengoba ngibona:

Okokuqala, akudingeki sesabe amazwi abantu abazibize ngokuthi bangabangane bakaNkulunkulu kodwa abangazange bahlole uJehova ukuthi uzizwa ngendlela efanayo ngabo yini. Akudingeki sikhathazeke lapho besibiza ngamagama anjengokuthi “isiwula esidelelekile” noma “isihlubuki esidelelekile” futhi basigwema njengoba u-Isaya 66: 5 ethi bazosenza sonke lesi sikhathi bememezela ukuthi badumisa uJehova.

UJehova uthanda abantu abathobekile nenhliziyo ephukileyo, nabathuthumela ngezwi lakhe.

Into yesibili esiyifundayo ukuthi akumele silandele isibonelo esabekwa ngu-Anthony Morris neNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova abavuma le vidiyo. Akufanele sizonde izitha zethu. Eqinisweni, uMathewu 5: 43-48 uqala ngokusitshela ukuthi kufanele "sithande izitha zethu futhi sithandazele labo abasishushisayo" bese ephetha ngokuthi kungale ndlela kuphela lapho singaphelelisa khona uthando lwethu.

Ngakho-ke, akumele sahlulele abafowethu njengezihlubuki, ngoba ukwahlulela kushiyelwa kuJesu Kristu. Ukwahlulela imfundiso noma inhlangano njengamanga akulungile, ngoba akekho nomphefumulo; kepha ake sishiye ukwahlulelwa komunye umuntu kuJesu, kulungile? Asisoze safuna ukuba nesimo sengqondo esinentukuthelo kangako esizosivumela ukuthi senze lokhu:

“Ngakho-ke bengicabanga ukuthi lokhu kuzoba usizo oluhle lokukhumbula ngakho leli vesi lihlala engqondweni. Nakhu okuthenjiswa nguJehova. Izitha zikaJehova lezo. Zizophela njengomusi. ”

Siyabonga ngosekelo lwakho nangeminikelo esisiza ukuthi siqhubeke nokwenza lo msebenzi.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    18
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x