Umlando ka-Adam (UGenesise 2: 5 - UGenesise 5: 2): Imiphumela Yesono

 

UGenesise 3: 14-15 - Ukuqalekiswa Kwenyoka

 

"UJehova uNkulunkulu wathi enyokeni:" Ngenxa yokuthi wenze le nto, uqalekisiwe wena kuzo zonke izilwane ezifuywayo nakuzo zonke izilwane zasendle. Uyakuhamba ngesisu sakho, udle uthuli zonke izinsuku zokuphila kwakho. 15 Ngizakubeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane, naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe. Yona izokulimaza ekhanda wena uyoyilimaza esithendeni".

 

Okuhehayo ngevesi 15 ukuthi kulo lonke iBhayibheli lonke obaba kuphela okuthiwa banenzalo. Ngakho-ke kuyaqondakala ukuthi ibinzana elithi "inzalo yakhe" elibhekisa kowesifazane, likhomba eqinisweni lokuthi uJesu (inzalo) wayezoba nomama wasemhlabeni kepha hhayi ubaba wasemhlabeni.

Inyoka [uSathane] ichoboze imbewu [uJesu] esithendeni iyaqondakala ukuthi ibhekisa ekubulaweni kukaJesu esigxotsheni, kepha kubuhlungu besikhashana njengoba avuswa ezinsukwini ezi-3 kamuva kunjengokucasuka komhuzuko isithende lapho ubuhlungu buyaphela khona ngemuva kwezinsuku ezimbalwa. Ukubhekiswa kwembewu [uJesu] yokuchoboza ikhanda lenyoka [uSathane], kubhekisa ekususweni kokugcina kukaSathane uDeveli.

Ngeke kusakhulunywa "ngenzalo" kuze kube ngu-Abrama [Abraham] kuGenesise 12.

 

UGenesise 3: 16-19 - Imiphumela Esheshayo ka-Adamu no-Eva

 

" 16 Kowesifazane wathi: “Ngizobandisa kakhulu ubuhlungu bokukhulelwa kwakho; uyakuzala abantwana ngemihelo, ufise indoda yakho, ikubuse. ”

17 Ku-Adamu wathi: “Ngenxa yokuthi ulalele izwi lomkakho wadla kulowo muthi engakuyala ngawo ngathi, 'Ungadli kuwo,' uqalekisiwe umhlabathi ngenxa yakho. Uyowudla umkhiqizo wawo ngobuhlungu zonke izinsuku zokuphila kwakho. 18 Uzokuvelela ameva namakhakhasi, udle uhlaza lwasendle. 19 Uzodla isinkwa ngesithukuthuku sobuso bakho uze ubuyele emhlabathini, ngoba wathathwa kuwo. Ngoba uluthuli, uyobuyela othulini ”.

 

Ekuboneni kokuqala, la mavesi angathathwa njengoNkulunkulu ejezisa u-Eva no-Adam. Kodwa-ke, zingaqondakala kalula nje njengemiphumela yezenzo zabo. Ngamanye amazwi, ngenxa yokungalaleli kwabo, manje base bephelele futhi impilo yayingasafani. Isibusiso sikaNkulunkulu sasingasayikuba phezu kwabo, esasibavikela ezinhlungwini. Ukungapheleli kungathinta ubudlelwano phakathi kwabesilisa nabesifazane, ikakhulukazi emshadweni. Ngaphezu kwalokho, babengeke baphinde banikezwe ingadi enhle ukuba bahlale kuyo egcwele izithelo, kunalokho, kwakuzodingeka basebenze kanzima ukuze benze ukudla okwanele ukuze bazondle.

UNkulunkulu futhi ukuqinisekisile ukuthi bazobuyela othulini abadalwe ngalo, ngamanye amazwi, bazokufa.

 

Injongo KaNkulunkulu Yoqobo Ngomuntu

Ukuphela kokufa uNkulunkulu akhuluma ngakho ku-Adamu no-Eva kwakumayelana nokudla isihlahla sokwazi okuhle nokubi. Kwakufanele bazi ukuthi ukufa kuyini, ngaphandle kwalokho, umyalo ubungeke ube nencazelo. Ngokungangabazeki, babebonile izilwane, izinyoni nezitshalo zifa futhi zibola zibuyela othulini. UGenesise 1:28 wabhala ukuthi uNkulunkulu wathi kubo “Zalani nande, nigcwalise umhlaba, niwunqobe, nibuse phezu kwezinhlanzi zolwandle, nezinyoni zezulu, nakho konke okuphilayo okuhamba phezu komhlaba. ” Ngakho-ke, babengalindela ngokufanelekile ukuqhubeka nokuphila eNsimini yase-Edene, ngaphandle kokufa, inqobo nje uma belalela lowo myalo owodwa, olula.

 

Ngokuona, u-Adamu no-Eva badela ukukwazi ukuphila phakade emhlabeni ofana nensimu.

 

UGenesise 3: 20-24 - Ukuxoshwa eNsimini yase-Edene.

 

“Emva kwalokho u-Adamu waqamba igama lomkakhe ngokuthi u-Eva, ngokuba wayezakuba ngunina wabo bonke abaphilayo. 21 UJehova uNkulunkulu wabenzela u-Adamu nomkakhe izembatho ezinde zesikhumba, wabembathisa. 22 UJehova uNkulunkulu waqhubeka wathi: “Bheka umuntu usenjengomunye wethu ngokwazi okuhle nokubi, manje ukuze angaluli isandla sakhe athathe nokho [isithelo] emthini wokuphila adle ngiphile kuze kube nini nanini, ” 23 Ngalokho uJehova uNkulunkulu wamkhipha ensimini yase-Edene ukuba alime umhlabathi ayethathwe kuwo. 24 Ngakho-ke wamxosha lo muntu futhi wabeka empumalanga yensimu yase-Edene amakherubi nelangabi elivuthayo lenkemba elalijika liqhubeka nokuqapha indlela eya emthini wokuphila ”.

 

NgesiHeberu, u-Eva unjalo “Chavvah”[i] okusho ukuthi "impilo, onika impilo", okufanelekile “Ngoba kwakufanele abe ngunina wabo bonke abaphilayo”. KuGenesise 3: 7, ukulandisa kusitshela ukuthi ngemuva kokuthatha isithelo esenqatshelwe, u-Adamu no-Eva babona ukuthi babehamba ze futhi bazimboza okhalweni ngamaqabunga omkhiwane. Lapha uNkulunkulu wakhombisa ukuthi naphezu kokungalaleli wayesabanakekela, njengoba ebanikeza izembatho ezinde zesikhumba (mhlawumbe zesikhumba) ezilwaneni ezifile ukuzimboza. Lezi zingubo zazizophinde zibagcine befudumele, ngoba mhlawumbe isimo sezulu ngaphandle kwensimu sasingabi mnandi kangako. Manje baxoshiwe ensimini ukuze bangabe besadla emthini wokuphila futhi ngaleyo ndlela baqhubeke nokuphila isikhathi eside kuze kube esikhathini esizayo esingapheli.

 

Umuthi wokuphila

Amagama akuGenesise 3:22 abonakala ekhombisa ukuthi kuze kube yilesi sikhathi bebengakasithathi badle isithelo somuthi wokuphila. Ukube base bedlile emthini wokuphila, isenzo esilandelayo sikaNkulunkulu sokubaxosha ensimini yase-Edene sasingeke siphumelele. Isizathu esikhulu sokuthi uNkulunkulu abeke u-Adamu no-Eva ngaphandle kwensimu nonogada ukuze abavimbe bangene futhi ensimini kwakuwukubavimba ekuthatheni isithelo "futhi emthini wokuphila, udle, uphile kuze kube nini nanini ”. Ngokuthi “futhi” (ngesiHeberu “gam”) uNkulunkulu wayeqonde ukudla kwabo emthini wokuphila ngaphezu kwesithelo somuthi wokwazi okuhle nokubi ababesewudlile. Ngaphezu kwalokho, ngenkathi u-Adamu no-Eva bethatha cishe iminyaka eyinkulungwane ukuba bafe, inkomba ithi ukudla isithelo somuthi wokuphila kwakuzobenza bakwazi ukuphila kuze kube nini nanini, hhayi kuze kube phakade, hhayi ngokungafi, kodwa besaphila , isikhathi eside kakhulu, ngokusho, kude kakhulu kuneminyaka ecishe ibe yinkulungwane ngaphambi kokuba bafe bengadli emthini wokuphila.

Umhlaba ongaphandle kwensimu wawudinga ukulinywa, ngakho-ke umsebenzi onzima, ukuze bakwazi ukuthola ukudla futhi baqhubeke nokuphila. Ukuqinisekisa ukuthi abakwazi ukubuyela engadini, i-akhawunti isitshela ukuthi emnyango ongasempumalanga yensimu kwakukhona okungenani amakherubi amabili ayemi lapho kanye nenkemba evuthayo, evula inkemba ukuze ibavimbe bangaphinde bangene engadini. noma ukuzama ukudla emthini wokuphila.

 

Eminye imiBhalo ekhuluma ngesihlahla sokuphila (Ngaphandle kukaGenesise 1-3)

 • Izaga 3:18 - Ukukhuluma ngokuhlakanipha nokuqonda “Kungumuthi wokuphila kulabo abakubambayo, futhi labo abakubamba bakuqinise kuyothiwa bayajabula ”.
 • Izaga 11:30 “Izithelo zolungileyo zingumuthi wokuphila, nozuza imiphefumulo uhlakaniphile”.
 • Izaga 13:12 "Ukuhlehliswa okulindelwe kugulisa inhliziyo, kepha into efiselekayo ngumuthi wokuphila lapho ufika".
 • Izaga 15:4 "Ukuzola kolimi kungumuthi wokuphila, kepha ukuphambuka kwalo kusho ukwephuka emoyeni".
 • Isambulo 2: 7 - Ebandleni lase-Efesu “Onendlebe makezwe lokho umoya okushoyo emabandleni: Onqobayo ngiyakumnika ukuba adle kulowo muthi wokuphila, osepharadesi likaNkulunkulu.”

 

Amakherubi

Ayengobani lawa makherubi ayemi emnyango weNgadi ukuvimba ukungena kabusha ku-Adamu no-Eva kanye nenzalo yabo? Ukukhulunywa okulandelayo kwekherubi kuku-Eksodusi 25:17 maqondana namakherubi amabili aqoshwa futhi abekwa phezu koMphongolo weSivumelwano. Kuchazwe lapha njengamaphiko amabili. Kamuva, lapho iNkosi uSolomoni yenza iThempeli eJerusalema, yafaka amakherubi amabili ngokhuni lomuthi kawoyela ukuphakama okuyizingalo eziyi-10 ekamelweni elingaphakathi impela lendlu. (1 AmaKhosi 6: 23-35). Enye incwadi yeBhayibheli lesiHeberu ezokhuluma ngamakherubi, ewenza kakhulu, nguHezekeli, isibonelo kuHezekeli 10: 1-22. Lapha bachazwa njengabanobuso obungu-4, amaphiko ama-4 nokufana kwezandla zomuntu ngaphansi kwamaphiko abo (v21). Ubuso obungu-4 buchazwe njengobuso bekherubi, okwesibili, ubuso bendoda, okwesithathu, ubuso bengonyama, nobesine, ubuso bokhozi.

Ngabe kukhona umkhondo wenkumbulo yalamaKherubhi kwenye indawo?

Igama lesiHeberu leKherubi lithi “ikherubi", Ubuningi" ikherubimi ".[Ii] Ngesi-Akkadian kunegama elifanayo elithi “karabu” elisho ukuthi “ukubusisa”, noma “eduze” okusho ukuthi “obusisayo” afana nefonetiki efana nekherubi, amakherubi. I- “Karibu” yigama le- “lamassu”, isithixo esivikelayo saseSumeriya, esivezwa ngezikhathi ze-Asiriya njengesihlanganisi somuntu, inyoni futhi kungaba yinkunzi noma ibhubesi futhi sinamaphiko ezinyoni. Kuyathakazelisa ukuthi izithombe zala eduze \ lamassu zaziphambana namasango (ukungena) emadolobheni amaningi (izindawo zokuphepha) ukuzivikela. Kunezinguqulo zase-Asiriya, eBhabhiloni kanye nasePheresiya.

Kusukela emanxiweni ale mibuso yasendulo, izibonelo zayo zithathiwe futhi zingatholakala eLouvre, eBerlin Museum naseBritish Museum, phakathi kokunye. Isithombe esingezansi sivela eLouvre futhi sikhombisa izinkunzi ezinamaphiko ezinamakhanda ezivela esigodlweni sikaSargon II eDur-Sharrukin, eKhorsabad yanamuhla. IBritish Museum inezingonyama ezinamaphiko ezinamakhanda zabantu ezivela eNimrud.

@Copyright 2019 Umbhali

 

Kukhona nezinye izithombe ezifana nalezi ezifana nezinsika eziseNimroud, (amanxiwa ase-Asiriya, kodwa manje eseBritish Museum), ezibonisa “unkulunkulu” onamaphiko nohlobo lwenkemba evuthayo esandleni ngasinye.

 

Isithombe sakamuva sifana nencazelo yeBhayibheli yamakherubi, kepha noma ngabe abase-Asiriya ngokusobala babenezinkumbulo zezidalwa ezinamandla, ezahlukile esintwini ezazingabavikeli noma abagadi.

 

UGenesise 4: 1-2a - Izingane Zokuqala Ziyazalwa

 

“U-Adamu walala no-Eva umkakhe, wakhulelwa. Ngokuhamba kwesikhathi wazala uKayini wathi: “Ngithole umuntu ngosizo lukaJehova.” 2 Kamuva wabuye wazala, umfowabo u-Abela. ”

 

Igama lesiHeberu elisetshenzisiwe, elihunyushwe ngokuthi "ukuhlangana" ngu “Yada”[Iii] okusho ukuthi "ukwazi", kepha ukwazi ngendlela yenyama (ngokocansi), njengoba kulandelwa umaka osolisayo "et" ongabonakala kulokhu i-interlinear Bible[Iv].

Igama uKayini, “Qayin”[V] ngesiHeberu kudlalwa ngamagama esiHeberu athi "zuza", (ahunyushwe ngenhla njengoba kukhiqiziwe) ”okungukuthi “Qanah”[vi]. Kodwa-ke, igama elithi "Hehbel" (isiNgisi - u-Abel) yigama elifanele kuphela.

 

UGenesise 4: 2a-7 - UKayini no-Abela njengabantu Abadala

 

“U-Abela waba ngumalusi wezimvu, kodwa uKayini waba ngumlimi. 3 Kwathi ekupheleni kwesikhathi esithile uKayini waletha ezinye izithelo zomhlaba njengomnikelo kuJehova. 4 Kepha u-Abela, naye waletha amazibulo omhlambi wakhe, yebo, nezicucu zawo ezinonile. Lapho uJehova embheka ngomusa u-Abela nomnikelo wakhe, 5 akazange ambheke umusa uKhayini nomnikelo wakhe. UKayini wathukuthela kakhulu, ubuso bakhe banyukumala. 6 Khona-ke uJehova wathi kuKayini: “Kungani uvutha intukuthelo futhi kungani ubuso bakho bunyukubele? 7 Uma uqala ukwenza okuhle, ngeke kuphakanyiswe yini? Kodwa uma ungenzi kahle, kunesono esicathama ngasemnyango, nokunxanela kwakho; wena-ke, ingabe wena, ungasilawula? ”

U-Abela waba umalusi wezimvu noma mhlawumbe izimvu nezimbuzi, njengoba igama lesiHeberu elisetshenziswe lapha lingabhekisela emhlambini oxubekile. Lokhu bekungenye yezinketho ezimbili 'zomsebenzi' ezitholakalayo. Olunye ukhetho lomsebenzi kwakuwukulima umhlabathi obonakala ukhethwe nguKayini esebenzisa isikhundla sakhe sobuzibulo (noma wabelwa u-Adam).

Esikhathini esithile kamuva, umbhalo wesiHeberu ufundeka ngokoqobo “ngokuhamba kwesikhathi”, bobabili beza ukunikela ngomhlatshelo wemisebenzi yabo kuNkulunkulu. UKayini waletha izithelo zomhlaba, kodwa akukho okhethekile, kanti u-Abela waletha amahle kunawo onke, amazibulo , nezicucu ezinhle zamazibulo. Yize ukulandisa kungasiniki isizathu, akunzima ukuqonda ukuthi kungani uJehova abheka u-Abela ngomhlatshelo wakhe nomhlatshelo wakhe, njengoba kwakuyiyona engcono kunayo yonke u-Abela ayenganikela ngayo, ekhombisa ukuthi wayekwazisa ukuphila kungakhathaliseki isimo abantu ababekuso manje. Ngakolunye uhlangothi, uKayini akazange abonakale enza noma yimiphi imizamo ekukhetheni kwakhe umnikelo. Uma ungumzali futhi izingane zakho ezimbili zikunikeze isipho, ubungeke yini ubonge lowo oye wenza umzamo omkhulu, noma ngabe yisiphi leso sipho, kunaleso esibonise izimpawu zokuphonswa ngokushesha ngaphandle komuzwa noma ukunakekela?

UKayini ubebonakala ukuthi uthukuthele. Ukulandisa kuyasitshela “UKayini wathukuthela kakhulu, ubuso bakhe banyukumala”. UJehova wayenothando njengoba atshela uKayini ukuthi kungani aphatha ngaphandle komusa, ngakho-ke wayezokulungisa. Kwakuzokwenzekani? Amavesi alandelayo asitshela okwenzeka ngokulandelayo.

 

UGenesise 4: 8-16 - Ukubulala kokuqala

 

“Emva kwalokho uKayini wathi ku-Abela umfowabo: [“ Masiye endle. ”] Kwathi besendle, uKayini wahlasela u-Abela umfowabo wambulala. 9 Kamuva uJehova wathi kuKayini: “Uphi u-Abela umfowenu?” wathi: “Angazi. Ngingumondli womfowethu yini? ” 10 Kulokhu wathi: “Wenzeni? Lalelani! Igazi lomfowenu liyakhala kimi lisemhlabathini. 11 Manje uqalekisiwe ngokuxoshwa emhlabathini, ovule umlomo wawo ukwamukela igazi lomfowenu esandleni sakho. 12 Lapho ulima umhlabathi, ngeke ukubuyisele amandla awo. Uyoba ngumhambuma nozulane emhlabeni. ” 13 UKhayini wathi kuJehova: “Isijeziso sami ngesiphambeko sikhulu kakhulu ukuba ngisithwale. 14 Bheka empeleni uyangishayela namuhla ngiphume ebusweni bomhlaba, futhi ngizofihlwa ebusweni bakho; ngiyoba ngumhambuma nozulane emhlabeni, futhi nakanjani noma ngubani ongitholayo uzongibulala. ” 15 Khona-ke uJehova wathi kuye: “Ngaleso sizathu noma ubani obulala uKayini kumelwe aphindisele kasikhombisa.”

Ngakho uJehova wamisela uKhayini isibonakaliso ukuze kungabikho muntu omtholayo ozomshaya.

 16 Ngalokho uKayini wasuka ebusweni bukaJehova wayohlala ezweni loMbacu empumalanga ye-Edene. ”

 

I-Westminster Leningrad Codex ifundeka kanje “UKayini wakhuluma no-Abela umfowabo, kwathi besendle, uKayini wamvukela u-Abela umfowabo wambulala. ”

Kubuye kufundwe kuGenesise 4: 15b, 16 ukuthi “Futhi u-Yahweh wabeka (noma wabeka) kuKayini uphawu lokuthi hleze noma ngubani omfumanayo angambulala”. “Wayesesuka uKayini ebusweni bukaJehova, wahlala ezweni lakwaNodi ngasempumalanga kwase-Edene”.

Yize uKayini ethathe umphefumulo womfowabo, uNkulunkulu wakhetha ukungafuni impilo yakhe, kepha akazange abalekele ukujeziswa. Kubukeka sengathi indawo ezungeze i-Edene lapho babehlala khona yayisalinywa kalula, kepha lokho kwakungeke kube njalo lapho uKayini ayezoxoshelwa khona, phambili empumalanga yeNsimu yase-Edene kude no-Adam no-Eva nabancane bakhe. bafowethu nodadewethu.

 

UGenesise 4: 17-18 - Unkosikazi KaKhayini

 

“Kamuva uKayini walala nomkakhe futhi wakhulelwa wazala u-Enoke. Wabe esekwakha umuzi waqamba igama lomuzi ngegama lendodana yakhe u-Enoke. 18 Kamuva u-Enoke wazalelwa u-Irade. UIradi wazala uMehujayeli, uMehujiyeli wazala uMetusayeli, uMetusayeli wazala uLameka. ”

 

Asikwazi ukudlulisa leli vesi ngaphandle kokubhekana nombuzo ophakanyiswa kaningi.

UKhayini wamtholaphi umkakhe?

 1. UGenesise 3:20 - “u-Eva ... umama wabo bonke abaphilayo"
 2. UGenesise 1:28 - UNkulunkulu wathi ku-Adamu no-Eva “Zalani nande nigcwalise umhlaba”
 3. UGenesise 4: 3 - UKhayini wenza umhlatshelo wakhe “ngokuphela kwesikhathi”
 4. UGenesise 4:14 - Kwakukhona ezinye izingane zika-Adamu no-Eva, mhlawumbe ngisho nabazukulu, noma izizukulwane. UKayini wayekhathazekile ngalokho "ubani ukungithola kuzongibulala ”. Akashongo nokuthi "omunye wabafowethu ozongithola uzongibulala".
 5. UGenesise 4:15 - Kungani uJehova abeke uphawu kuKayini ukuxwayisa labo abamtholayo, hhayi ukuthi bambulale, uma bezingekho ezinye izihlobo eziphilayo ngaphandle kuka-Adamu no-Eva ezingabona lolo phawu?
 6. UGenesise 5: 4 - "Khonamanjalo [u-Adam] wazala amadodana namadodakazi".

 

Isiphetho: UmkaKhayini ngakho-ke kumele ukuthi wayengomunye wezihlobo zakhe zesifazane okungenzeka ukuthi wayengudadewabo noma umshana.

 

Ingabe lokhu kwakungukwephula umthetho kaNkulunkulu? Cha, wawungekho umthetho owenqabela ukushada nengane yakini kuze kufike isikhathi sikaMose, eminyakeni engaba ngu-700 emva kukazamcolo, ngaleso sikhathi umuntu wayesekude nokuphelela ngemuva kokudlula cishe kweminyaka engama-2,400 1 isiyonke kusuka ku-Adamu. Namuhla, ukungapheleli kungukungashadi ngisho no-XNUMXst umzala, ngisho nalapho kuvunyelwe khona ngumthetho, impela akusiye umfowethu noma udadewabo, ngaphandle kwalokho, izingane zenyunyana enjalo zisengozini enkulu yokuzalwa zinokukhubazeka okukhulu ngokomzimba nangokwengqondo.

 

UGenesise 4: 19-24 - Inzalo KaKayini

 

“ULameka wazithathela abafazi ababili. Igama lowokuqala kwakungu-Ada igama lowesibili kwakunguZila. 20 Ngokuhamba kwesikhathi u-Ada wazala uJabali. Waba ngumsunguli walabo abahlala ematendeni futhi abanemfuyo. 21 Igama lomfowabo kwakunguJubali. Waba ngumsunguli wabo bonke labo abaphatha ihabhu nepayipi. 22 UZila yena, naye wazala uThubhali-Khayini, owayengumkhandi wazo zonke izinhlobo zamathuluzi ethusi nensimbi. Udadewabo kaThubhali Kayini kwakunguNahama. 23 Ngenxa yalokho uLameka waqambela la mazwi ngabafazi bakhe u-Ada noZila:

“Yizwani izwi lami, nina bafazi bakaLameka;

Beka indlebe ezwini lami:

Ngibulele umuntu ngokungilimaza,

Yebo, insizwa ngokungishaya.

24 Uma uKayini ephindiselwa kasikhombisa,

Khona-ke uLameka izikhathi ezingamashumi ayisikhombisa nesikhombisa. ”

 

ULameka, umzukulu wesizukulwane sikaKayini, waba yisihlubuki futhi wazithathela abafazi ababili. Wabuye waba ngumbulali njengokhokho wakhe uKayini. Indodana eyodwa kaLameka, uJabali, yaba yokuqala ukwenza amatende nokuhambahamba nemfuyo. Umfowabo kaJabal, uJubal, wenza ihabhu nehabhu ukwenza umculo, kanti umfowabo omncane uTubal-kaini waba ngumkhandi wethusi nensimbi. Lokhu singakubiza ngohlu lwamaphayona nabasunguli bamakhono ahlukile.

 

UGenesise 4: 25-26 - USeti

 

"U-Adamu waphinda futhi walala nomkakhe futhi wazala indodana wayiqamba ngokuthi uSeti, ngoba, njengoba esho:" UNkulunkulu ubeke enye imbewu esikhundleni sika-Abela, ngoba uKayini wambulala. " 26 USeti naye wazalelwa indodana wayiqamba ngokuthi u-Enoshe. Ngaleso sikhathi kwaqalwa ukubizwa egameni likaJehova ”.

 

Ngemuva komlando omfushane kaKayini, izibulo lika-Adamu, ukulandisa kubuyela ku-Adamu no-Eva, nokuthi uSeti wazalwa ngemuva kokufa kuka-Abela. Futhi, kwakungalesi sikhathi lapho kwenziwa khona uSeti nendodana yakhe ukubuyela ekukhonzeni uJehova.

 

UGenesise 5: 1-2 - UColophon, "toledot", Umlando Womndeni[vii]

 

IColophon kaGenesise 5: 1-2 echaza umlando ka-Adam esiwucubungule ngenhla iphetha lesi sigaba sesibili sikaGenesise.

Umbhali noma Umnikazi: “Le yincwadi yomlando ka-Adamu”. Umnikazi noma umbhali walesi sigaba kwakungu-Adam

Incazelo: “Wabadala kwaba owesilisa nowesifazane. Emva kwalokho [uNkulunkulu] wababusisa wababiza ngokuthi uMuntu ngosuku lokudalwa kwabo ”.

Nini: “Ngosuku lokudala kukaNkulunkulu u-Adamu, wamenza wafana noNkulunkulu ”okukhombisa ukuthi umuntu wenziwa waphelela ngokufana noNkulunkulu ngaphambi kokuba bone.

 

 

 

[i] https://biblehub.com/hebrew/2332.htm

[Ii] https://biblehub.com/hebrew/3742.htm

[Iii] https://biblehub.com/hebrew/3045.htm

[Iv] https://biblehub.com/interlinear/genesis/4-1.htm

[V] https://biblehub.com/hebrew/7014.htm

[vi] https://biblehub.com/hebrew/7069.htm

[vii] https://en.wikipedia.org/wiki/Colophon_(publishing)  https://en.wikipedia.org/wiki/Jerusalem_Colophon

UTadua

Imibhalo kaTadua.
  19
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x