Isingeniso

Lo mbuzo othi “UNkulunkulu ubabheka kanjani abesilisa nabesifazane?” ukubhekwa kugxile ekutheni uNkulunkulu waphatha kanjani owesilisa nowesifazane bokuqala nokuthi uNkulunkulu wayehloseni ngabo bobabili ngokobudlelwano balaba bantu bobulili obubili.

AmaKrestu amaningi asebenzisa incwadi kaGenesise ikakhulukazi, ukusikisela ukuthi abesifazane nabesifazane kumele bazithobe ngokuphelele kwabesilisa nabesilisa, izinga lokuzithoba liyehluka ngokwenkolo ethile abakuyo. Ukucabanga kwamanye amasiko nezinkolo nakho kuthinte izinkolo zobuKristu, esikhathini esedlule namanje. Namuhla, kunezinhlobonhlobo zezimo zengqondo eziphathelene nokuphathwa kwabesifazane ngabesilisa, konke okushiwo ukuthi kusekelwe ngumbhalo. Lokhu kusishiya nombuzo, "Uyini umbono kaNkulunkulu?"

Le ndatshana izama kuphela ukuhlola lokho esingakufunda encwadini kaGenesise futhi sifunde esibonelweni uNkulunkulu asibeka, indlela abanye ababephatha ngayo u-Adamu no-Eva, nokuthi u-Adamu no-Eva babephathana kanjani. I-athikili elandelayo ngeke izame ukubeka iziphetho kumfundi, kunalokho, kuzoba kumfundi ukuthi azenzele esakhe isinqumo ngokuya ngokutholakele nokuthi kubuthinta kanjani unembeza wabo abawunikwe uNkulunkulu.

Lesi sihloko ngeke sihlole isimo sengqondo sabanye ababhali beBhayibheli abangamaHeberu, noma uJesu noma abalobi beBhayibheli abangamaKristu bekhulu lokuqala ngaphandle uma becaphuna encwadini kaGenesise noma ezenzakalweni eziqukethwe ngaphakathi. Umbono wabo uzohlolwa ezihlokweni zakamuva kulolu chungechunge: “UNkulunkulu ubabheka kanjani abesilisa nabesifazane?

Amavesi alandelayo njengobuncane bazohlolwa:

 1. UGenesise 1: 26-27, uGenesise 5: 1-2 - okuhlobene nomfanekiso kaNkulunkulu nokufana naye.
 2. UGenesise 1: 26b, 28b - ophathelene nokubusa phezu kwezilwane nomhlaba.
 3. UGenesise 1: 28-29, uGenesise 5: 2 - okuphathelene nesibusiso nokugcwalisa umhlaba.
 4. UGenesise 1:29 - maqondana nokudla abakunikiwe.
 5. UGenesise 1: 28-29 - kuhlobene nokuxhumana kukaNkulunkulu nendalo yakhe engabantu.
 6. UGenesise 2: 18,20 - Indima kaEva "njengomsizi" kanye "nomphelelisi".
 7. UGenesise 2: 21-23 - ukuthi u-Eva wenziwa kanjani.
 8. UGenesise 2:23 - Umbono ka-Adamu ngo-Eva.
 9. UGenesise 2:24 - incazelo yobudlelwano bomshado.
 10. UGenesise 3: 1-5 - amanga enyoka, ekhuluma nobani?
 11. UGenesise 3: 6 - ubani okwakufanele asolwe?
 12. UGenesise 3: 7 - isimo sabo sengqondo ngemuva kokudla.
 13. UGenesise 3: 9-13, 16-19 - Ukukhulumisana kukaNkulunkulu no-Adamu no-Eva.
 14. UGenesise 3: 16-19 - imiphumela yokungalaleli.

Zonke izingcaphuno zemibhalo zivela ku-New World Translation Reference Edition ka-1984 (Rbi8) ngaphandle kwalapho kuphawulwe ngenye indlela.

Okutholakele okuvela ku-Akhawunti kaGenesise

1.       Owesilisa nowesifazane - Ingabe Bobabili Badalwe Ngomfanekiso KaNkulunkulu?

 

UGenesise 1: 26a "Futhi uNkulunkulu wathi:" Masenze umuntu[uhlobo] ngomfanekiso wethu, ngokufana kwethu… ”

UGenesise 1: 27 “UNkulunkulu wabe esemdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu; wabadala kwaba owesilisa nowesifazane. ”

UGenesise 5: 1-2 “Le yincwadi yomlando ka-Adamu. Ngosuku lokudala kukaNkulunkulu eyodwa[i] wamenza wafana noNkulunkulu. 2 Wabadala owesilisa nowesifazane. Ngemva kwalokho wababusisa waqamba igama labo ngokuthi uMuntu ngosuku lokudalwa kwabo. ”

Kusetshenziswe amagama esiHeberu

Igama lesiHeberu kuGenesise 1:26 kumuntu ngu “Adam”[Ii].

Ukusetshenziswa okujwayelekile kwegama elithi “adam” emibhalweni ukubhekisa kumuntu njengokuthi “umuntu”, ukwehlukanisa lowo okhulunywa ngento noma into kwezinye izilwane, izinyoni, njll. Akuvamile ukuthi kusetshenziswe umuntu wesilisa yedwa, futhi lapho kwenzeka njalo kukhonjiswa ngumongo ukuthi kuqondwe ngaleyo ndlela futhi umusho ufaka phakathi ireferensi yowesifazane \ owesifazane \ unkosikazi.  

Ukusetshenziswa kwesibili kumongo “isintu” (indoda \ abantu ngomqondo ohlangene).

Igama lesiHeberu elijwayele ukusetshenziselwa owesilisa njengowesilisa \ umyeni “Ish”[Iii], nowesifazane \ owesifazane \ unkosikazi obizwa ngokuthi “Ishshah”.[Iv]

UGenesise 1: 26a ngakho-ke uthi uNkulunkulu wathi, "Masenze abantu ngomfanekiso wethu" ngakho-ke abesilisa nabesifazane, owesilisa nowesifazane benziwa ngokulingana ngomfanekiso kaNkulunkulu. Ngenxa yalokho, owesilisa nowesifazane bokuqala badalwa njengabantu abaphelele, futhi, futhi babengeke babe ngaphansi komunye ngezimfanelo, njengoba bobabili babefana noNkulunkulu, umenzi wabo.

UGenesise 1:27 uyakuphinda lokhu lapho ethi umuntu wenziwa ngomfanekiso kaNkulunkulu futhi egcizelela lo "owesilisa nowesifazane wabadala". Okushiwo ngokusobala ukuthi abesilisa nabesifazane babunjwa ngendlela efanayo, ngokufana noNkulunkulu.

UGenesise 5: 1-2 uyakufakazela lokhu ngokuphinda ukuthi umuntu (uhlobo) wenziwa ngokufana noNkulunkulu, futhi isintu sadalwa owesilisa nowesifazane, nokuthi babizwa ngokuthi “Umuntu, Umuntu” ngosuku abadalwa ngalo.

Kokubili owesilisa (owesilisa) nowesifazane (owesifazane) badalwa ngokufana kukaNkulunkulu kungekho nokusikisela kokuphakama kwanoma iyiphi yazo.

 

2.       Indoda nowesifazane - Ukubusa phezu kwakho konke okunye Ukudalwa Emhlabeni, kwenziwa ngubani?

 

UGenesise 1: 26b “Mababuse phezu kwezinhlanzi zolwandle, nezinyoni zezulu, nezilwane ezifuywayo, nawo wonke umhlaba, nezilwane zonke ezihambayo emhlabeni.”

UGenesise 1: 28b “… Futhi ngibuse phezu kwezinhlanzi zolwandle nezidalwa ezindizayo zamazulu nazo zonke izidalwa eziphilayo ezihamba phezu komhlaba. ”

KuGenesise 1:26, ngemuva kokuthi uNkulunkulu ethe "Masenze abantu ngomfanekiso wethu" lapho ezoxoxa ngokuthi bona, isintu, (ngakho-ke owesilisa nowesifazane), babezobusa phezu kwezinhlanzi, izidalwa ezindizayo, kanye nemfuyo izilwane, nazo zonke ezinye izilwane. Lokhu kuphindwe kabili imisho emi-2 kuGenesise 1: 28b.

Kwakungekho mehluko phakathi kowesilisa nowesifazane maqondana nohlobo lobukhosi ababengaba nalo. Ngaphezu kwalokho, uNkulunkulu akazange enezele ngokuthi amadoda ayeyobusa phezu kwabafazi bawo noma abesifazane bebonke.

 

3.       Indoda nowesifazane - Ubani owabusiswa kwathiwa akagcwalise umhlaba?

 

UGenesise 1: 28 “Ngaphezu kwalokho, uNkulunkulu wabusisa nabo futhi uNkulunkulu wathi nabo: “Zalani nande, nigcwalise umhlaba, niwunqobe, nibuse phezu kwezinhlanzi zolwandle, nezinyoni zezulu, nakho konke okuphilayo okuhamba phezu komhlaba.” 

UGenesise 5: 2 “Wabadala kwaba owesilisa nowesifazane. Emva kwalokho wabusisa nabo ngashaya zabo igama Umuntu ngosuku luka zabo kuyadalwa. ”

Uzoqaphela amagama, “Bona” futhi “Yabo” (ubuningi benu) ngesibindi kuzingcaphuno ezingenhla ezivela kuGenesise. Esimweni ngasinye, uNkulunkulu wayekhuluma nowesilisa nowesifazane ndawonye, ​​no akukho mehluko. UNkulunkulu wabusisa nabo zombili futhi zabizwa nabo bobabili Umuntu (onomusa).

Isibusiso nemiyalo yanikezwa bobabili u-Adamu no-Eva ngaphandle kokwehlukaniswa.

 

4.       Owesilisa nowesifazane - Ubani owanikwa uHlaza njengoKudla?

 

UGenesise 1:29 “UNkulunkulu wathi: “Bheka nginike nina yonke imifino ethela imbewu ebusweni bomhlaba wonke nayo yonke imithi okukhona kuyo izithelo zomuthi othela imbewu. Ku nina makube-ngukudla. ”

Futhi, ngicela uqaphele ubuningi nina ngokugqamile.

Zonke izimila njengokudla zanikwa u-Adamu no-Eva ngaphandle kokwehlukanisa phakathi kwabo (ngobuningi BENU).

 

5.       Indoda nowesifazane - Ngubani uNkulunkulu akhuluma naye?

 

UGenesise 1: 28-29 ukhombisa ukuthi uNkulunkulu waxhumana nobabili u-Adamu no-Eva, abesilisa nabesifazane, ndawonye. Akazange akhulume no-Eva ngo-Adamu, noma no-Adam kuphela.

Kubalulekile ukuqaphela ukuthi umyalo wokungadli umuthi wokwazi okuhle nokubi okulotshwe kuGenesise 2:17, yize wanikwa u-Adamu ekuqaleni, kwakungenxa yokuthi kwakungu-Adamu kuphela ngaleso sikhathi. Ngaphezu kwalokho, yize uGenesise 3: 1-5 engakusho ngokwehlukana, kunengqondo ukuqonda ukuthi kungenzeka uNkulunkulu wawuphinda umyalo ayewunike u-Adamu maqondana nomuthi wolwazi, ngoba waphendula inyoka ithi “… UNkulunkulu uthe, 'nina akumelwe udle kuwo, cha, nina akumele ikuthinte lokho nina ungafi".

Ekulandiseni okukuGenesise 2:17, uNkulunkulu ukhuluma no-Adamu futhi unegama elilodwa elithi “wena” njengoba kwakungu-Adam kuphela owayephila ngaleso sikhathi. Ngokuphambene nalokho, ukulandisa okukuGenesise 3: 3b kuqukethe ubuningi “Nina” futhi amagama ahlukile kuGenesise 2:17. Lokhu kungenzeka kukhombisa ukuthi uNkulunkulu wawuphinda umyalo awunika u-Adamu, kubo bobabili u-Adamu no-Eva, ngemuva kokudalwa kwakhe, kubandakanya naye. U-Eva wayeqonda kahle ukuthi umyalo usebenza kubo bobabili u-Adamu naye. Ukube wezwa imiyalo evela ku-Adam kungenzeka ukuthi wathi “u-Adam (noma uMyeni Wami) wangitshela ukuthi uNkulunkulu wathi…”

Ubufakazi obuqinile bokuthi uNkulunkulu waphinda umkhawulo wakhe mayelana nokudla emthini wolwazi kubo bobabili u-Adamu no-Eva.

 

6.       Sasisho ukuthini isikhundla sika-Eva njengomsizi nomphelelisi?

 

UGenesise 2: 18-20 "Futhi uJehova uNkulunkulu waqhubeka wathi:" Akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa. Ngizomenzela umsizi, abe umphelelisi wakhe. … Kodwa kumuntu akutholakalanga umsizi onjengomphelelisi wakhe ”.

Qaphela ukuthi kunamazwi amabili abalulekile, umsizi nomphelelisi, kule ndima yombhalo. Zibuye ziphindwe kabili ukugcizelela. Sidinga ukuhlola okushiwo yibo bobabili ukuze siqonde kahle umbono kaJehova uNkulunkulu ngesikhundla sika-Eva.

Helper

Igama lesiHeberu elihunyushwe ngokuthi "umsizi" ngu "inkulungwane"[V], okusho usizo noma umsizi. Ukuba umsizi akubonisi nganoma iyiphi indlela isimo senhlalo noma isimo sobudlelwano somsizi kulowo othola usizo, ngaphandle kokusetshenziswa okujwayelekile okukhombisa isimo esilinganayo noma esiphakeme somsizi. Usizo luvame ukuzithandela kozonikelayo. Esinye isigama sasizosetshenziswa uma umsizi engaphansi, njengenceku, noma isigqila, noma umfundi, noma ephoqwa noma ephoqelelwa noma ebophezelekile ukunikeza usizo noma usizo.

Akufanele futhi sikhohlwe ukuthi ukusetshenziswa okuningi kwaleli gama lesiHeberu “Ezer” ngokubhekisele kuNkulunkulu njengomsizi, futhi kusobala ukuthi uphakeme kunesintu ngazo zonke izindlela, hhayi ngaphansi.

Qeda

Igama lesiHeberu elihunyushwe ngokuthi "umphelelisi" ngu "Kubiwe"[vi] okusho ukuthi “phambi kwe-, in sight of, opposite to”. Ukwakhiwa kwezobuchwepheshe kwegama kusho ukuthi “ngokwalokho okuphambi kwe-ie okuhambelana nako”. Ukugcwalisa ngakho-ke ukuhumusha okunengqondo futhi kudlulisa ukuqonda kokuthi u-Eva, njengowesifazane wokuqala, wayefana no-Adam. Futhi, ukuthi kanye nendoda yokuqala ukuhluka okuncane kwezimpawu zowesifazane kuqedele indoda futhi kuthuthukisa ikhwalithi yebhizinisi elihlanganisiwe, kungabi ngcono noma kube ngaphansi kwendoda.

Incazelo ka-Eva njengomsizi noma njengomphelelisi ayikho neyodwa ekhombisa noma iyiphi indima yokuzithoba yowesifazane endodeni.

 

7.       Owesilisa nowesifazane - Yini esingayifunda endleleni u-Eva adalwa ngayo?

 

UGenesise 2: 21-23 “Ngakho uJehova uNkulunkulu wehlisela umuntu ubuthongo obunzima, kwathi lapho elele, wathatha olunye lwezimbambo zakhe wavala inyama endaweni yalo. 22 UJehova uNkulunkulu wakha ubambo ayeluthathe kumuntu lwaba ngowesifazane, wamletha kumuntu.

23 Khona-ke lo muntu wathi: “Ekugcineni usekhona oyithambo lamathambo ami nenyama yenyama yami. Lo uzobizwa ngokuthi uMfazi, Ngoba uthathwe endodeni. ”

Incazelo lapha izokhombisa ukuthi owesimame wokuqala, u-Eva, wenziwa nge-DNA efanayo no-Adam, watholwa ngobambo lwakhe, wabe eseguqulwa njengoba kudingeka ukwenza owesifazane. Kufanele futhi siqaphele ukuthi u-Eva akazange adalwe njengesidalwa esisha, ehluke ngokuphelele ngakho konke okuhlukile ku-Adam, kodwa kunalokho wakhiwe noma okwenziwe ngobambo luka-Adamu.

Isitatimende seBhayibheli kanye nokuqonda okungokwemvelo kwalokho elikushoyo kuvumelana ngokuphelele nalokho ososayensi abakutholile ngasekupheleni kweminyaka engama-20th Ikhulu leminyaka nasekuqaleni kwama-21st Ikhulu.

Isibonelo, siyazi namuhla ukuthi abesilisa bane-X chromosome eyodwa ne-Y chromosome eyodwa, kepha abesifazane banamakhophi ama-2 we-X chromosome. Siyazi futhi ukuthi ama-chromosomes angama-22 kwangu-23 ayafana kwabesilisa nabesifazane. Kungama-23 kuphelard pair, ebizwa ngama-chromosomes ocansi namuhla, ahlukile phakathi kwabesilisa nabesifazane. La mapheya angama-22 enza izakhi zofuzo ezingama-20,000 23, ayafana kwabesilisa nabesifazane. Umehluko okuwukuphela kwama-XNUMXrd kubhangqene ne-X chromosome yocansi enezakhi zofuzo ezingama-800, kutholakala kabili kwabesifazane kanye kanye kwabesilisa, ne-Y chromosome yezocansi enezakhi zofuzo ezingama-200 ezitholakala kuphela kwabesilisa.

Ukubeka lo mehluko ngendlela efanele, kuzakhi zofuzo ezingama-21,000 ezingaphansi kuka-1% zitholakala kuphela emadodeni, kanti ukulinganisela kulokho cishe u-3.8% utholakala kabili kwabesifazane. Umuntu akanakuphikisa ukuthi noma ingaphansi komunye, ihluke kakhulu ngokuncane.

Ngakho-ke, ekwakheni u-Eva, owesifazane wokuqala, akukho lutho olwalusha nolwehlukile olwaludingeka noma lwenziwa. Ezingeni le-chromosome, i-chromosome ye-Y isuswe kalula, futhi i-X chromosome ephindwe kabili kuleyo ekhona yathatha indawo yayo.

Lokhu kuphakamisa umbuzo, Lapho uNkulunkulu edala u-Adamu, ingabe wayesevele enze ilungiselelo lokudala u-Eva? Impendulo esiholelwa kuyo, ingukuthi, Yebo, wayenza.

Amagama esiHeberu owesilisa (“ish”) nowesifazane (“ishshah”) nawo akhombisa ukuvumelana nalokhu. Namuhla esiNgisini baqanjwa ngokufanayo njengendoda no-wo'man, kepha lokho bekungenjalo ngaso sonke isikhathi. Umlando wala magama esiNgisini kuyaqondakala ukuthi ekuqaleni "mann”Kubhekiswe kothile, munye, ongumuntu (njengakomunye wesintu). Igama lesiNgisi Elidala lendoda lalithi "Wer" lapho kwavela khona igama elithi “wer wulf” (indoda impisi noma impisi). Ngemuva kweNorman Conquest yaseNgilandi ngo-1066, i- “mann” yaya ngokuya isetshenziselwa abesilisa kuphela. Igama elidala lesiNgisi lowesifazane kwakungu- “wif”, kepha njenge- “mann” incazelo yalo yavinjelwa ngokuhamba kwesikhathi kwabesifazane abashadile (namuhla - unkosikazi) ngakho-ke “wif mann” kwaba igama labesifazane, okwathi ngokuhamba kwesikhathi laba “wim mann ”Nangokushintsha ukubiza amagama kube“ owesifazane ”ngobunye kanye no“ wiman ”, manje“ abesifazane ”ngobuningi, esinabo namuhla.[vii]

U-Eve wakhiwa ngobambo luka-Adam, akukho okusha okwadalwa, kuphela ukuphindwa kwe-X chromosome nokususwa kwe-Y chromosome.

 

8.       Owesilisa nowesifazane - Yini esingayifunda embonweni ka-Adamu ngo-Eva?

 

UGenesise 2:23 “Indoda yathi: “Manje[viii] lokhu kuyithambo lamathambo ami nenyama yenyama yami. Lo uzobizwa ngokuthi uMfazi, Ngoba uthathwe endodeni. ” [Ababhali Qaphela: "Manje lokhu yi" kuthatha indawo yokuthi "Lokhu ekugcineni" kusuka ku-NWT.]

Ngokomongo, siyabona ukuthi ngaphambi nje kokuba u-Eva alethwe ku-Adamu, wayekade eqamba imfuyo nezinyoni nezilwane zasendle. (Genesise 2:20) Igama lesiHeberu “Paam” kusho ukuthi “manje” noma “kulokhu”. Akusho ukuthi “ekugcineni” okusho ngokungeyikho ukulinda isikhathi eside. Ngaphezu kwalokho, kumongo, kugcizelelwa ukuthi u-Adam ubone zonke izinhlobo zezinhlobo ezahlukahlukene zendalo, zonke zihlukile kuye, futhi manje, nangu umuntu onjengaye, ngaphambi kwakhe, enziwe ngenyama yakhe nethambo lakhe. Kwakuyisiqiniseko esihle senjabulo sokuthi naye wayenomlingani wesifazane onjengalezo zilwane aziqamba igama. Kwakungesona isikhalazo sokuthi wayelinde isikhathi eside kangaka kuye.

U-Adam wabona u-Eva njengoyena uqobo futhi isayensi iyakuqinisekisa lokhu. Akukho ukuphakama kobulili obubodwa, umehluko omncane nje wokuvumela owesilisa nowesifazane ukuthi basebenze kanjalo.

 

9.       Indoda nowesifazane - Yini esingayifunda encazelweni yomshado?

 

UGenesise 2: 24 "Yingakho indoda izoshiya uyise nonina inamathele kumkayo babe nyamanye. ”

Ukulandela umbono ka-Adam ngokusondelana kuka-Eva kuye, ukulandisa kunaba ngombono ka-Adamu wokuchaza ubuhlobo obuphakathi kwendoda nowesifazane emshadweni. Igama lesiHeberu elihunyushwe lapha ngokuthi “bambelela” ngu “Dabaq”[ix]. Idlulisa okushiwo “ukunamathela, ukunamathela, ukuhlala eduze”. Kwenye indawo embhalweni, isetshenziselwa ukuchaza ukuthi ithambo linamathela kanjani esikhunjeni, nokuthi ulimi lunamathela kanjani ophahleni lomlomo ngokoma (Jobe 19:20, IsiLilo 4: 4). I-Interlinear ku-Biblehub.com iyayihumusha “Indoda izoshiya uyise nonina inamathele kumkayo babe nyamanye”[X]. Igama elithi "shiya" lidlulisa ukusuka, ukushiya ngemuva kwabazali futhi babe yunithi elilodwa, elihlangene ngokungenakuhlukaniswa, inyama eyodwa ihlanganiswe njengenyama nethambo elingenakwehlukaniswa ngaphandle komonakalo omkhulu kubo bobabili.

Futhi, akukho okuphawuliwe ngesimo esilinganiselwe sowesilisa kowesifazane kulesi sitatimende, ngaphandle kwenyama eyodwa eshiwo. Lokhu kusho ukuthi ukuba yinyama eyodwa bobabili kufanele badlale indima yabo futhi ngenkathi kukhona umehluko osobala ngokomzimba, akukho nhlobo ucansi olubaluleke ukudlula enye, futhi nobulili abuphelele ngaphandle kokunye.

 

10.   Indoda nowesifazane - Inyoka yaqamba amanga kubani?

 

UGenesise 3: 1-5 “Manje inyoka yabonakala ukuthi iqaphe kunazo zonke izilwane zasendle ezazenziwe nguJehova uNkulunkulu. Ngakho yathi kowesifazane: “Ingabe kunjalo ngempela uNkulunkulu uthe nina akumelwe udle kuyo yonke imithi yensimu? ” 2 Owesifazane wathi enyokeni: “Ngezithelo zemithi yensimu we angadla. 3 Kepha ngokuqondene nokudla isithelo somuthi ophakathi nensimu, uNkulunkulu uthé, 'nina akumelwe udle kuwo, cha, nina akumele ikuthinte lokho nina ungafi. '” 4 Inyoka yabe isithi kowesifazane: “nina nakanjani ngeke ife. 5 Ngoba uNkulunkulu uyakwazi lokho ngalo kanye usuku luka YAKHO bedla kuwo YAKHO nakanjani amehlo azovuleka futhi nina nakanjani bayoba njengoNkulunkulu, UKWAZI okuhle nokubi. ”

Ukulandisa kubonisa ukuthi inyoka (okuqondwa ukuthi uSathane isuselwa kusAmbulo 20: 2 nakuSambulo 12: 9) yakhuluma no-Eva. Kodwa-ke, kufanele sazi ukuthi ngenkathi ikhuluma no-Eva inyoka yayihlanganisa no-Adam. Kanjani? I-akhawunti iqukethe ubuningi bokuthi “YOU” hhayi ubunye “nina”. Inyoka yabuza ukuthi uNkulunkulu ubeshilo yini kubo bobabili ukuthi bangadli kuyo yonke imithi yensimu. U-Eva, ekuphindiseni umyalo kaNkulunkulu wasebenzisa ubuningi BENU obukhombisa umyalo uNkulunkulu ayewunikeze wasebenza ngokulinganayo kubo bobabili naku-Adam. Inyoka yabe isithi u-Eva no-Adam ngeke bafe. Ngokuqinisekile ngeke nife ”. Kwabuye kwathiwa yinyoka ukuthi uNkulunkulu wayekwazi lokho ngosuku they wadla esihlahleni zabo amehlo ayezovulwa futhi they wayezoba njengoNkulunkulu. Kuyacaca, ngakho-ke, yize inyoka yakhuluma no-Eva, inyoka yayikhuluma no-Adamu no-Eva.

Inyoka yakhuluma bobabili u-Adamu no-Eva ngaphandle kokwehlukanisa futhi yasikisela ukuthi bobabili bazosizakala ngokudla emthini wolwazi lokuhle nokubi.

 

11.   Owesilisa Nowesifazane - Ubani okwakufanele asolwe?

 

UGenesise 3: 6 “Owesifazane esebonile ukuthi umuthi ulungele ukudliwa nokuthi umnandi emehlweni, nokuthi umuthi uyathandeka hlakanipha wabe esethatha wadla izithelo zawo. Futhi wanika nomyeni wakhe wadla naye. ”Uyabo I-Westminster Leningrad Codex[xi].

Umbhalo wesiHeberu nokuningi Izinguqulo zesiNgisi[xii] funda ukuthi “umuthi wawufiseleka ukwenza umuntu ahlakaniphe”Ngaphezu kokuba “Kumnandi emehlweni”, enikeza izizathu zokuthi kungani u-Eva adle isithelo. Elinye iphuzu okufanele liqashelwe ukuthi u-Adamu, umyeni wakhe wayekhona ngesikhathi edla, futhi wamnika isithelo lapho futhi “Wasidla isithelo naye”. Umbhalo wesiHeberu awusikiseli ukuthi u-Adamu akasidlanga isithelo kwaze kwaba sekuhambeni kwesikhathi.

[Imininingwane Yezobuchwepheshe yombhalo wesiHeberu: The “And” of the phrase 'and she gave' and the phrase 'and he ate' have Waw-conjunctive in Hebrew, ie ngasikhathi sinye, kunokuba waw-consecending, which would khombisa ukulandela (ngesikhathi) isenzo sangaphambilini.][xiii].

Akukho mehluko esimweni sokudla isithelo esibonwayo. Ukulandisa kubonisa ukuthi u-Eva wathatha isithelo wasidla ngenkathi u-Adamu ekhona futhi ngenkathi esadla, wanika u-Adamu isithelo wasidla naye ngaso leso sikhathi. U-Adamu akazange atshele u-Eva ukuthi angasidli isithelo, futhi akazange enqabe nokusidla leso sithelo.

Bobabili u-Adamu no-Eva babephendula ngokwabo ngezenzo zabo. Awukho umbhalo ogciniwe owatshela noma waphakamisa komunye ukuthi akufanele badle noma baqhubeke nokudla isithelo esenqatshelwe.

 

12.   Owesilisa nowesifazane - Ngabe kwakukhona umehluko esimweni sengqondo ngemuva kokudla?

 

UGenesise 3: 7-8 “Khona-ke amehlo abo bobabili avuleka base bebona ukuthi bahamba-ze. Ngakho bathunga amaqabunga omkhiwane ndawonye bazenzela izembozo ezinkalweni. Kamuva bezwa izwi likaJehova uNkulunkulu ehamba ensimini ngesikhathi sokuphumula sosuku, futhi lo muntu nomkakhe bacasha ebusweni bukaJehova uNkulunkulu phakathi kwemithi yensimu. ”

Kwakungekho mehluko esimweni sengqondo ngokushesha ngemuva kokudla isithelo esenqatshelwe. Bobabili babona ukuthi babenqunu, futhi bobabili bazenzela okokugqoka okhalweni. Akukho lutho lapha lapho u-Adamu akhononda khona ngokuthi u-Eva akamlalelanga. Bobabili bacasha lapho uJehova engena ensimini.

 

13.   Owesilisa nowesifazane - UNkulunkulu waxhumana kanjani nabo ngemuva kokudla isithelo?

 

UGenesise 3: 9-13 “UJehova uNkulunkulu wayelokhu embiza umuntu, wathi kuye:“ Uphi? ” 10 Ekugcineni wathi: “Ngizwe izwi lakho ensimini, kodwa ngesaba ngoba ngihamba ze ngakho ngacasha.” 11 Kulokho wathi: “Ngubani okutshele ukuthi uhamba ze? Udlile kulowo muthi engakuyala ngawo ukuthi ungadli kuwo? ” 12 Indoda yaqhubeka yathi: “Owesifazane onginike yena ukuba abe nami, unginikile [isithelo] esihlahleni ngadla.” 13 Ngalokho uJehova uNkulunkulu wathi kowesifazane: “Yini le oyenzile?” Owesifazane waphendula wathi: “Inyoka — ingikhohlisile ngadla.”

Ngenkathi uNkulunkulu eza ensimini ngokuhamba kosuku futhi ebiza u-Adam, u-Adam waqala wacasha, kodwa wabe esephendula. Ngenkathi ebuzwa, u-Adam weqa umthwalo wezenzo zakhe ngokusola uNkulunkulu ngokumnika owesifazane (“owesifazane onginike yena ”) lokho kwamnika isithelo. Wayedle isithelo esenqatshelwe azi. U-Eva wayengamkhohlisanga u-Adamu; wayesanda kumnika isithelo futhi wazithathela isinqumo sokusidla.

Ngokwemvelo, uNkulunkulu walandela ngokubuza owesifazane u-Eva, “Yini lena ukuthi wena ukwenzile ”. U-Eva wayenempendulo elula, wakhohliswa yinyoka ngakho-ke wadla. Akukho okunye esingakufunda kulesi sitatimende, njengoba besingekho. Ngaphezu kwalokho, uNkulunkulu wayemukela incazelo yakhe, akazange ambeke icala lokuqamba amanga noma ukwenza izaba.

UNkulunkulu ubaphathe njengabantu ngabanye ebanikeza bobabili ithuba lokuthi basho okwenzekile. UNkulunkulu akazange abuze u-Adamu ukuthi u-Eva wenzeni, uNkulunkulu wabuza u-Adamu ukuthi wenzeni. UNkulunkulu wabe esebuza u-Eva ngqo ukuthi wenzeni. UNkulunkulu akazange abuze u-Eva ngo-Adamu.

 

14.   Indoda nowesifazane - Imiphumela yokungalaleli.

 

UGenesise 3: 16-19 "Kowesifazane wathi:" Ngizobandisa kakhulu ubuhlungu bokukhulelwa kwakho; uyakuzala abantwana ngemihelo, ufise indoda yakho, ikubuse. ”

17 Ku-Adamu wathi: “Ngenxa yokuthi ulalele izwi lomkakho wadla kulowo muthi engakuyala ngawo ngathi, 'Ungadli kuwo,' uqalekisiwe umhlabathi ngenxa yakho. Uyowudla umkhiqizo wawo ngobuhlungu zonke izinsuku zokuphila kwakho. 18 Uzokuvelela ameva namakhakhasi, udle uhlaza lwasendle. 19 Uzodla isinkwa ngesithukuthuku sobuso bakho uze ubuyele emhlabathini, ngoba wathathwa kuwo. Ngoba uluthuli, uyobuyela othulini. ”

Eva

Ngenkathi uNkulunkulu ekhuluma no-Eva, waqhubeka nokukhuluma naye futhi wamtshela imiphumela yezenzo zakhe okwakunguye yedwa obhekene nazo.

Ukuhumusha okunembe kakhudlwana kwalesi siqephu sithi "Kowesifazane wathi, 'Ngizokwandisa kakhulu ukukhandleka kwakho, [ubuhlungu, ubunzima] kanye nokukhulelwa kwakho [noma ukukhulelwa] kubuhlungu [noma ubunzima] uzobeletha abantwana. Isifiso sakho siyoba sendodeni yakho ikubuse. ”[xiv] Njengoba uNkulunkulu azophinda asho ku-Adamu, isijeziso kwaba ukuthi impilo yakhe yayizoba nzima kakhulu kusukela manje kuqhubeke. Ezinye izinkinga zika-Eva zaziyoba imiphumela ebangelwa ukungapheleli kwakhe. Esikhathini esizayo ukubeletha kuzoba nzima ngokwengeziwe njengomphumela, futhi esikhundleni sokuba ajabule ngokulingana, u-Eva wayezoba nokulangazelela umyeni wakhe (mhlawumbe ukumvikela nokumondla) bese kuthi umyeni wakhe asebenzise lokho kulangazelela futhi umbuse.

Adam

Ngenxa yokuthi u-Adamu wayelalele ukusikisela kuka-Eva esikhundleni somyalo kaNkulunkulu, naye wayezosebenza kanzima, abhekane nobunzima, nobuhlungu. Umhlabathi wawuyoqalekiswa futhi kube nzima kakhulu ukulima. Naye wayezoba nezinhlungu, nokusebenza kanzima (izithukuthuku) kuze kube usuku afa ngalo. Kufanele futhi siqaphele ukuthi ibinzana elithi “ngokuba uluthuli uzobuyela othulini” lalikhulunywa ku-Adam kuphela njengoba adalwa ngothuli, kanti “wena” ubunye.

Indoda nowesifazane

Ngokuhlolisisa, ngakho-ke, bobabili u-Adamu no-Eva bathola isijeziso esifanayo, impilo yayizoba nzima kakhulu, njengoba umhlaba wawungeke ukhiqize njengezihlahla zase-Edeni.

Kuzoba khona nemiphumela yokungapheleli kwabo okukhulayo, ukuphazamiseka esele esele ikhona kuze kube yileso sikhathi. Ngokuzayo, abesifazane bangafisa umyeni bese abesilisa basebenzise leso sifiso ukuphatha abesifazane.

Isifiso nokubusa akuzange kubangelwe nguNkulunkulu, kodwa ukwehluleka kwabo ekungaphelelweni.

Ekugcineni, baxoshwa bobabili eNsimini yase-Edene futhi bayeka ukubuya.

 

Isiphetho

Kusukela ekuhloleni kwethu ukulandisa okukuGenesise, kusukela ekudalweni kwendoda yokuqala nowesifazane wokuqala kuya esonweni, siyabona ukuthi uNkulunkulu wadala bobabili u-Adamu no-Eva ngokufana naye. Banikezwe iziyalezo ezifanayo futhi uNkulunkulu akakhombisanga nakancane ukuphakama kwendoda noma kowesifazane. Ngisho nalapho bona, wayebaphatha njengabantu ngabanye. Kodwa-ke, bekungalesi sikhathi lapho umehluko uzoqala ukubonakala, ukungapheleli kube yimbangela. U-Eva akazange aqalekiswe noma abekwe esikhundleni esiphansi ku-Adam, kunalokho kwaba umphumela wemvelo wezenzo zabo futhi wawela ekungaphelelweni okwakuyoholela ekubusweni kwabesilisa kwabesifazane.

 

Engxenyeni elandelayo yalolu chungechunge, sizohlola ukuthi ubudlelwano phakathi kwabesilisa nabesifazane buqale kanjani ukushintsha buqhamuke kulokho u-Adamu no-Eva ababekujabulela eNsimini yase-Edene ngaphambi kokona.

 

[i] I-NWT Reference Edition ino "Adam" lapha, kepha "umuntu, isintu" sifanelana kangcono nomongo njengokusetshenziswa kwesibili kwe- “adam” ikakhulukazi uma kulandelwa ukuthi kulandelwa "owesilisa nowesifazane" okwenziwa isintu ngakho, kanye ukuqamba igama elithi “Umuntu / Isintu” nakho kuyabizwa. Bona futhi https://biblehub.com/interlinear/genesis/5-2.htm

[Ii] https://biblehub.com/hebrew/120.htm

[Iii] https://biblehub.com/hebrew/376.htm

[Iv] https://biblehub.com/hebrew/802.htm

[V] https://biblehub.com/hebrew/5828.htm

[vi] https://biblehub.com/hebrew/5048.htm

[vii] https://en.wikipedia.org/wiki/Woman ngaphansi kwe-Etymology.

[viii] https://biblehub.com/hebrew/6471.htm

[ix] https://biblehub.com/hebrew/1692.htm

[X] https://biblehub.com/interlinear/genesis/2-24.htm

[xi] https://biblehub.com/interlinear/genesis/3-6.htm

[xii] https://biblehub.com/genesis/3.htm

[xiii] https://en.wikipedia.org/wiki/Waw-conjunctive

[xiv] https://biblehub.com/interlinear/genesis/3-16.htm

UTadua

Imibhalo kaTadua.
  6
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x