Sawubona, igama lami ngingu-Eric Wilson. Ngakhuliswa njengomunye woFakazi BakaJehova futhi ngabhapathizwa ngo-1963 ngineminyaka engu-14. Ngakhonza njengomdala iminyaka engu-40 enkolweni yoFakazi BakaJehova. Ngalawo maqiniso, ngingasho ngaphandle kokwesaba ukuphikisana okuvumayo ukuthi abesifazane abaseNhlanganweni baphathwa njengezakhamizi ezisezingeni lesibili. Kuyinkolelo yami ukuthi lokhu akwenziwa ngenhloso embi. Abesilisa nabesifazane abangoFakazi bakholelwa ukuthi bamane nje balandela inkomba yemiBhalo maqondana nendima yowesilisa ngamunye. 

 Ngaphakathi kwelungiselelo loFakazi BakaJehova, ikhono lowesifazane lokukhulekela uNkulunkulu livinjelwe kanzima. Akakwazi ukufundisa esiteji somsamo, kepha angabamba iqhaza ezingxoxweni noma emibonisweni lapho umzalwane engusihlalo waleyo ngxenye. Akakwazi ukuphatha noma isiphi isikhundla somthwalo wemfanelo ebandleni, noma into ephansi njengokulawula imakrofoni esetshenziselwa ukuphendula kwabalaleli phakathi nemihlangano. Okuwukuphela kokuhlukile kulo mthetho kwenzeka uma kungekho owesilisa ofanelekayo otholakalayo wokwenza lo msebenzi. Ngakho-ke, umfana oneminyaka eyishumi nambili obhapathiziwe angenza umsebenzi wokuphatha imibhobho ngenkathi umama wakhe kumele ahlale ngokuzithoba. Cabanga ngalesi simo, uma uthanda: Iqembu labesifazane abavuthiwe abanesipiliyoni seminyaka namakhono aphezulu okufundisa liyadingeka ukuthi lithule ngenkathi umuntu obhekene nobunzima, osanda kubhapathizwa oneminyaka engu-12 ubudala eqala ukufundisa nokubathandazela ngaphambi kokuya umsebenzi wokushumayela.

Angikuphakamisi ukuthi isimo sabesifazane enhlanganweni yoFakazi BakaJehova sihlukile. Indima yabesifazane emasontweni amaningi eLobukholwa ibingumthombo wengxabano amakhulu eminyaka. 

Umbuzo esibhekene nawo njengoba silwela ukubuyela esibonelweni sobuKristu esasenziwa abaphostoli namaKristu ekhulu lokuqala ukuthi iyini indima yangempela yabesifazane. Ingabe oFakazi baqinisile esimweni sabo esinzima?

Singakwehlukanisa lokhu kube imibuzo emithathu eyinhloko:

  1. Ngabe abesifazane kufanele bavunyelwe ukuthandazela ibandla?
  2. Ingabe kufanele abesifazane bavunyelwe ukufundisa nokufundisa ibandla?
  3. Ingabe abesifazane kufanele bavunyelwe ukuba nezikhundla zokwengamela ebandleni?

Le yimibuzo ebalulekile, ngoba uma singakutholi kahle, singaphazamisa ukukhonzwa kwengxenye yomzimba kaKristu. Lokhu akuyona ingxoxo ethile yezemfundo. Lokhu akuyona indaba yokuthi "Asivume ukungavumelani." Uma sima endleleni yelungelo lothile lokukhonza uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso nangendlela uNkulunkulu ayeqonde ngayo, lapho-ke simi phakathi kukaBaba nezingane zakhe. Akuyona indawo enhle ukuba kuyo ngosuku lokwahlulelwa, awungeke uvume?

Ngakolunye uhlangothi, uma sihlanekezela ukukhulekelwa okufanele kukaNkulunkulu ngokwethula imikhuba engavunyelwe, kungahle kube nemiphumela ethinta ukusindiswa kwethu.

Ake ngizame ukubeka lokhu kumongo engicabanga ukuthi wonke umuntu uzokwazi ukukuqonda: Ngingu-half-Irish no-half-Scottish. Ngimhlophe njengoba beza. Cabanga nje uma bengingatshela omunye umKristu wesilisa ukuthi akakwazi ukufundisa noma ukuthandaza ebandleni ngoba isikhumba sakhe simbala ongafanele. Kuthiwani uma ngithi iBhayibheli ligunyaza ukuhlukaniswa okunjalo? Amanye amasonto obuKristu esikhathini esedlule akwenzile lokho okusolisayo nokungahambisani nemiBhalo. Ingabe lokho bekungeke kube yisikhubekiso? Lithini iBhayibheli ngokukhubekisa omncane?

Ungaphikisana nokuthi lokho akusikho ukuqhathanisa okulungile; ukuthi iBhayibheli alibenqabeli abantu bezinhlanga ezahlukene ekufundiseni nasekuthandazeni; kepha lokho kuyabavimbela abesifazane ukuthi benze njalo. Hhayi-ke, lelo iphuzu lonke lengxoxo angithi? Ingabe iBhayibheli liyabavimbela abesifazane ekuthandazeni, ekufundiseni, nasekwenganyelweni kwebandla? 

Masingacabangi, kulungile? Ngiyazi ukuthi ubandlululo oluqinile kwezenhlalo nolwezenkolo luyadlalwa lapha, futhi kunzima kakhulu ukunqoba ubandlululo olugxilile kusukela ebuntwaneni, kepha kufanele sizame.

Ngakho-ke, susa yonke leyo mfundiso yenkolo nokubandlulula kwamasiko ebuchosheni bakho bese siqala kusuka kusikwele sokuqala.

Silungile? Yebo? Cha, angicabangi kanjalo.  Ukuqagela kwami ​​ukuthi awulungele noma ngabe ucabanga ukuthi ulungile. Kungani ngiphakamisa lokho? Ngoba ngizimisele ukubheja ukuthi njengami, ucabanga ukuthi ukuphela kwento okufanele siyixazulule indima yabesifazane. Kungenzeka ukuthi usebenza ngaphansi kwesisekelo-njengoba benginjalo ekuqaleni-ukuthi sesivele siyaliqonda iqhaza labesilisa. 

Uma siqala ngesisekelo esinamaphutha, asisoze sathola ibhalansi esiyifunayo. Ngisho noma siyiqonda kahle indima yabesifazane, lokho kuluhlangothi olulodwa lwebhalansi. Uma omunye umkhawulo webhalansi unombono osontekile ngendima yamadoda, lapho-ke sisazobe sesingalingani.

Ungamangala ukuthola ukuthi abafundi beNkosi uqobo, abayi-12 bokuqala, babenombono osontekile futhi ongenakulinganiswa ngendima yamadoda ebandleni. Kwakudingeka ukuba uJesu enze imizamo ephindelela yokulungisa ukucabanga kwabo. UMark ulandisa ngomunye umzamo onjalo:

“Ngakho-ke uJesu wababizela ndawonye wathi:“ Niyazi ukuthi ababusi baleli zwe babusa phezu kwabantu babo, neziphathimandla zibabaza igunya labo phezu kwabo. Kepha phakathi kwenu kuzokwehluka. Noma ngubani ofuna ukuba ngumholi phakathi kwenu makabe yisisebenzi senu, futhi noma ngubani ofuna ukuba ngowokuqala phakathi kwenu makabe yisigqila sabo bonke abanye. Ngokuba nayo iNdodana yomuntu ayizelanga ukukhonzwa kepha ukukhonza abanye nokunikela ukuphila kwayo, kube yisihlengo sabaningi. ” (Marku 10: 42-45)

Sonke sicabanga ukuthi amadoda anelungelo lokuthandazela ibandla, kodwa akunjalo? Sizokubheka lokho. Sonke sicabanga ukuthi amadoda anelungelo lokufundisa ebandleni futhi abe owengamele, kodwa ngezinga elingakanani? Abafundi babenombono ngalokho, kodwa babenephutha. UJesu wathi, ukuthi lowo ofuna ukuba ngumholi kumele asebenze, impela, kufanele athathe isikhundla sokuba yisigqila. Ngabe umongameli wakho, undunankulu, inkosi, noma yini enza njengesigqila sabantu?

UJesu wayeza nesimo esihle sokulawula, akunjalo? Angibaboni abaholi bezinkolo eziningi namuhla belandela isiqondiso sakhe, akunjalo? Kodwa uJesu wayehola ngesibonelo.

“Gcinani kini lesisimo sengqondo esasikuKristu Jesu, owathi nakuba ayephila ngesimo sikaNkulunkulu, akazange acabangele ukuqhwaga, okungukuthi, ukuthi kufanele alingane noNkulunkulu. Cha, kodwa wazidela, wathatha isimo senceku waba ngumuntu. Ngaphezu kwalokho, lapho eba ngumuntu, wazithoba futhi walalela kwaze kwaba sekufeni, yebo, ekufeni esigxotsheni sokuhlushwa. Ngenxa yalesi sizathu, uNkulunkulu wamphakamisela esikhundleni esiphakeme futhi ngomusa wamnika igama elingaphezu kwawo wonke amanye amagama, ukuze egameni likaJesu wonke amadolo aguqe — awalabo abasezulwini nabasemhlabeni nalabo abangaphansi komhlaba - futhi zonke izilimi kufanele zivume obala ukuthi uJesu Kristu uyiNkosi kube yinkazimulo kaNkulunkulu uBaba. ” (KwabaseFilipi 2: 5-11)

Ngiyazi ukuthi i-New World Translation ithola ukugxekwa okuningi, okunye kwayo kufanelekile, okunye kwayo akunjalo. Kepha kulokhu, inenye yokuhumusha okuhle kakhulu kwemicabango kaPawulu ngoJesu evezwe lapha. UJesu wayesesimweni sikaNkulunkulu. UJohn 1: 1 umbiza ngokuthi “unkulunkulu”, kanti uJohn 1: 18 uthi “ungunkulunkulu ozelwe yedwa” Ukhona ngokwesimo sikaNkulunkulu, isimo saphezulu, ulandela uBaba umninimandla onke kuphela, nokho uzimisele ukunikela ngakho konke, ukuzidela, nokuningi ukuze athathe isimo sesigqila, umuntu nje, bese ufa kanjalo.

Akazange afune ukuziphakamisa, kodwa wazithoba, wasebenzela abanye. UNkulunkulu, kwakunguye, owavuza ubugqila obunjalo bokuzidela ngokumphakamisela esikhundleni esiphakeme nokumnika igama elingaphezu kwawo wonke amanye amagama.

Lesi yisibonelo amadoda nabesifazane abasebandleni lobuKristu okufanele balwele ukusilingisa. Ngakho-ke, ngenkathi sigxile endimeni yabesifazane, ngeke silibukele phansi iqhaza labesilisa, noma senze ukucabanga ngokuthi kufanele ibe yini leyo ndima. 

Ake siqale ekuqaleni. Ngizwile ukuthi yindawo enhle kakhulu ukuqala.

Umuntu wadalwa kuqala. Khona-ke owesifazane wadalwa, kodwa hhayi ngendlela efanayo neyendoda yokuqala. Wenziwa ngaye.

UGenesise 2:21 ufundeka kanje:

“Ngakho uJehova uNkulunkulu wawisa umuntu ubuthongo obukhulu, kwathi lapho elele, wathatha olunye lwezimbambo zakhe wavala inyama endaweni yalo. UJehova uNkulunkulu wakha ubambo ayeluthathe kumuntu, walwenza lwaba ngowesifazane, wamletha kumuntu. ” (INguqulo Yezwe Elisha)

Ngesinye isikhathi, lokhu kwahlekwa usulu njengenganekwane, kepha isayensi yanamuhla isikhombisile ukuthi kungenzeka ukuhlanganisa isidalwa esiphilayo esitokisini esisodwa. Ngaphezu kwalokho, ososayensi bathola ukuthi ama-stem cells avela kumnkantsha wethambo angasetshenziselwa ukwakha izinhlobo ezahlukahlukene zamaseli ezitholakala emzimbeni. Ngakho-ke, esebenzisa okokusebenza kofuzo kuka-Adamu, umklami omkhulu wayengabumba kalula umuntu wesilisa ngayo. Ngakho-ke, impendulo ka-Adamu yezinkondlo ekuboneni okokuqala umkakhe, kwakungeyona nje isingathekiso. Uthe:

“Ekugcineni usekhona oyithambo lamathambo ami nenyama yenyama yami. Lo uzobizwa ngokuthi uMfazi, Ngoba uthathwe endodeni. ” (UGenesise 2:23 NWT)

Ngale ndlela, sonke sitholakala kumuntu munye. Sonke sivela emthonjeni owodwa. 

Kubalulekile futhi ukuthi siqonde ukuthi sihluke kanjani phakathi kwendalo ebonakalayo. UGenesise 1:27 uthi, “UNkulunkulu wabe esemdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu; wabadala kwaba owesilisa nowesifazane. ” 

Abantu benziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Lokhu akunakushiwo nganoma yisiphi isilwane. Siyingxenye yomndeni kaNkulunkulu. KuLuka 3:38, u-Adamu ubizwa ngendodana kaNkulunkulu. Njengabantwana bakaNkulunkulu, sinelungelo lokuzuza njengefa lokho uBaba wethu anakho, okubandakanya ukuphila okuphakade. Lokhu kwakuyizibulo lababili bokuqala. Konke okwakudingeka bakwenze kwakuwukuhlala bethembekile kuYise ukuze bahlale emkhayeni wakhe futhi bathole ukuphila kuye.

(Ngaphandle, uma ugcina imodeli yomndeni ngemuva kwengqondo yakho esifundweni sakho seMibhalo, uzothola ukuthi izinto eziningi zinengqondo.)

Ingabe kukhona enikubonile ngamagama evesi 27. Ake sibheke okwesibili. “UNkulunkulu wabe esemdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu”. Uma sima lapho, singacabanga ukuthi ngumuntu kuphela owadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Kepha leli vesi liyaqhubeka: "wabadala kwaba owesilisa nowesifazane". Kokubili owesilisa nowesifazane badalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. EsiNgisini, igama elithi "owesifazane" lisho ukuthi, "indoda enesibeletho" - indoda yesizalo. Amandla ethu okuzala ahlobene nakancane nokudalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Ngenkathi ukwakheka kwethu ngokomzimba nangokomzimba kwehluka, ingqayizivele yethuba lobuntu ukuthi thina, abesilisa nabesifazane, singabantwana bakaNkulunkulu abenziwe ngomfanekiso wakhe.

Uma kufanele silulaze noma ngabe ucansi njengeqembu, silulaza umklamo kaNkulunkulu. Khumbula, bobabili ubulili, owesilisa nowesifazane, badalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Singamlulaza kanjani umuntu owenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu ngaphandle kokujivaza uNkulunkulu uqobo?

Kunokunye okuthakazelisayo okufanele kutholwe kule akhawunti. Igama lesiHeberu elihunyushwe ngokuthi “ubambo” kuGenesise ngu tsela. Ezikhathini ezingama-41 lisetshenziswe emiBhalweni YesiHeberu, lapha kuphela lapho sithola ukuthi lihunyushwe ngokuthi “ubambo”. Kokunye kuyigama elijwayelekile elisho uhlangothi lwento. Owesifazane akazange enziwe ngonyawo lwendoda, noma ngekhanda, kodwa enziwa ohlangothini. Kungasho ukuthini lokho? Umkhondo uvela kuGenesise 2:18. 

Manje, ngaphambi kokuba sifunde lokho, kungenzeka ukuthi uqaphele ukuthi bengilokhu ngicaphuna kuNew World Translation of the Holy Scriptures ekhishwe yiWatchtower Bible & Tract Society. Le nguqulo yeBhayibheli evame ukugxekwa, kepha inamaphuzu ayo amahle futhi isikweletu kufanele sinikezwe lapho kufanele khona isikweletu. Angikakatholi inguqulo yeBhayibheli engenaphutha noma ukukhetha. I-King James Version ehlonishwayo nayo iyasetshenziswa. Kodwa-ke, kufanele futhi ngiveze ukuthi ngincamela ukusebenzisa inguqulo ka-1984 ye-New World Translation kunohlobo lwakamuva luka-2013. Lesi sakamuva akusona ukuhumusha nhlobo. Kuyinto nje inguqulo ehlelwe kabusha yohlelo luka-1984. Ngeshwa, ngomzamo wokwenza lula lolu limi, ikomidi lokuhlela liphinde lethula okuncane okwenzekile kweJW, ngakho-ke ngizama ukugwema lolu hlobo oFakazi abathanda ukulubiza ngokuthi “ISiliva Sword” ngenxa yesembozo salo esimpunga.

Konke okushiwoyo, isizathu esenza ngisebenzise i-New World Translation lapha ukuthi, ezinhlokweni eziningi engizibuyekezile, ngikholwa ukuthi inikela ngokuhumusha okuhle kakhulu kukaGenesise 2:18, ofundeka kanje: 

"Futhi uJehova uNkulunkulu wathi:" Akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa. Ngizomenzela umsizi, abe umphelelisi wakhe. ”(Genesise 2:18 NWT 1984)

Lapha owesifazane kubhekiselwa kubo bobabili njengomsizi wendoda nomphelelisi wayo.

Lokhu kungabonakala kwehlisa isithunzi ekuqaleni, kepha khumbula, lokhu ukuhumusha kokuthile okulotshwe ngesiHeberu eminyakeni engaphezu kwengama-3,500 XNUMX eyedlule, ngakho-ke sidinga ukuya esiHeberu ukuze sithole incazelo yombhali.

Ake siqale ngo “msizi”. Igama lesiHeberu lithi inkulungwane. EsiNgisini, umuntu uzonikeza iqhaza elingaphansi kunoma ngubani obizwa ngokuthi "umsizi". Kodwa-ke, uma sihlola ukuvela okungama-21 kwaleli gama ngesiHeberu, sizobona ukuthi livame ukusetshenziselwa ukubhekisa kuNkulunkulu uSomandla. Asisoze sabeka uJehovah endimeni engaphansi, akunjalo? Empeleni, yigama elihle lelo, elijwayele ukusetshenziswa uma umuntu esiza umuntu odinga usizo, ukunikeza usizo nokududuza nokusiza.

Manje ake sibheke elinye igama i-NWT elisebenzisayo: “umphelelisi”.

I-Dictionary.com inika incazelo eyodwa engikholwa ukuthi ilingana lapha. Umphelelisi “kungaba izingxenye ezimbili noma izinto ezidingekayo ukuqedela konke; uzakwabo. ”

Kungaba izingxenye ezimbili ezidingekayo ukuqedela yonke; noma "uzakwabo". Okuthakazelisa ukuhumusha okunikezwe leli vesi ngu I-Young's Literal Translation:

Futhi uJehova uNkulunkulu wathi, 'Akukuhle ukuba umuntu abe yedwa, ngimenzele umsizi - abe ngumlingani wakhe.'

Uzakwabo uyingxenye elinganayo kodwa ephikisanayo. Khumbula ukuthi owesifazane wenziwa ohlangothini lowesilisa. Icala ngecala; ingxenye nozakwabo.

Akukho lutho lapha olukhombisa ubudlelwano bomphathi nomsebenzi, inkosi nesikhonzi, umbusi nokubusa.

Kungakho ngithanda i-NWT kunezinye izinhlobo eziningi uma kukhulunywa ngaleli vesi. Ukubiza owesifazane ngokuthi “umsizi ofanelekile”, njengoba kwenza izinguqulo eziningi, kwenza kuzwakale sengathi ungumsizi omuhle impela. Lokho akuyona ukunambitheka kwaleli vesi kunikezwe wonke umongo.

Ekuqaleni, kwakukhona ukulingana ebudlelwaneni phakathi kwendoda nabesifazane, ingxenye nozakwabo. Ukuthi lokho bekuzokhula kanjani njengoba babenezingane futhi nabantu bekhula kuyindaba yokuqagela. Konke kwahamba kwaseningizimu lapho laba bobabili bonile ngokwenqaba ukwengamela kothando kukaNkulunkulu.

Umphumela uchithe ukulingana phakathi kobulili. U-Yehovah watshela u-Eve: “Ukunxanela kwakho kuzoba sendodeni yakho, futhi izokubusa.” (UGenesise 3:16)

UNkulunkulu akazange alulethe lolu shintsho ebudlelwaneni besilisa / besifazane. Ikhule ngokwemvelo kusukela ekungalingani ocansini ngalunye okuholele ethonyeni elonakalisayo lesono. Izici ezithile zizovelela. Umuntu kufanele abheke nje ukuthi abesifazane baphathwa kanjani namuhla emasikweni ahlukahlukene emhlabeni ukubona ukunemba kwesibikezelo sikaNkulunkulu.

Lokho kushiwo, njengamaKristu, asibheki izaba zokuziphatha okungafanele phakathi kobulili. Singavuma ukuthi ukuthambekela kwesono kungenzeka kusebenze, kepha silwela ukulingisa uKristu, ngakho-ke simelana nenyama enesono. Sisebenza ukuhlangabezana nezinga lokuqala uNkulunkulu ayehlose ngalo ukuhola ubudlelwano phakathi kwabesilisa nabesifazane. Ngakho-ke, amadoda nabesifazane abangamaKristu kufanele basebenze ekutholeni ibhalansi elahlekile ngenxa yesono sababili bokuqala. Kodwa lokhu kungafezwa kanjani? Isono sinethonya elinamandla phela. 

Singakwenza ngokulingisa uKristu. Ngenkathi uJesu efika, akazange aqinise izinkolelo ezindala kepha kunalokho wabeka isisekelo sokuthi izingane zikaNkulunkulu zinqobe inyama zigqoke ubuntu obusha obenziwe ngokwesibonelo asibekela sona.

Kwabase-Efesu 4: 20-24 kufundeka kanje:

“Kepha nina animfundanga uKristu enjengalokhu, uma ngempela nimzwile, nafundiswa ngaye, njengokuba neqiniso likuJesu. Wafundiswa ukulahla ubuntu obudala obuvumelana nenkambo yakho yokuziphatha yangaphambili nobonakaliswayo ngokwezifiso zabo ezikhohlisayo. Futhi kufanele niqhubeke nenziwa basha emandleni enu okubusa kwengqondo, futhi nigqoke ubuntu obusha obadalwa ngokwentando kaNkulunkulu ngokulunga kweqiniso nokuthembeka. ”

AbaseKolose 3: 9-11 bayasitshela:

“Hlubulani ubuntu obudala nemikhuba yabo, futhi nigqoke ubuntu obusha, obenziwa bube busha ngolwazi olunembile ngokomfanekiso waLowo owabudala, lapho kungekho khona umGreki noma umJuda, ukusoka noma ukungasoki, umfokazi , IScythian, isigqila, noma umuntu okhululekile; kodwa uKristu uyikho konke futhi ukukho konke. ”

Kuningi esizokufunda. Kepha okokuqala, kuningi esingakufunda. Sizoqala ngokubheka ukuthi yiziphi izindima uNkulunkulu azabele abesifazane njengoba zilotshwe eBhayibhelini. Lokho kuzoba isihloko sevidiyo yethu elandelayo.

 

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    28
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x