Ngaphambi kokungena engxenyeni yesi-2 yochungechunge lwethu, ngidinga ukulungisa okuthile engikushilo engxenyeni 1 kanye nokungeza ukucaciselwa kokunye okushiwo lapho.

Omunye wabaphawuli wangazisa ngomusa ukuthi isimangalo sami sokuthi “owesifazane” esiNgisini sisuselwa kumagama amabili, “isibeletho” nelithi “indoda”, okukhombisa ukuthi indoda enesibeletho, bekungalungile. Manje njengelungu leNdikimba Ebusayo, ngicele abadala bendawo ukuthi bathathe lo odala uthuthuva bangene naye egumbini elingemuva lehholo LoMbuso bamenze ukuba ahoxe noma asuswe ekuhlanganyeleni. Yini leyo? Angilona ilungu leNdikimba Ebusayo? Angikwazi ukukwenza lokho? Kulungile ke. Ngicabanga ukuthi kuzofanele ngivume ukuthi ngenze iphutha.

Ngokuzimisela, lokhu kukhombisa ubungozi sonke esibhekene nabo, ngoba lokhu bekuyinto "engiyifunde" kudala futhi engingakaze ngicabange ukuyibuza. Kufanele sibuze zonke izisekelo, kepha kuvame ukuba nzima ukuhlukanisa phakathi kwamaqiniso anzima nezakhiwo ezingahloliwe, ikakhulukazi uma izakhiwo zibuyela emuva ebuntwaneni, ngoba ubuchopho bethu sebuhlanganisile kulabhulali yethu yengqondo "yeqiniso eliqinisekisiwe". 

Manje enye into ebengifuna ukuyiveza ukuthi uma umuntu ebheka uGenesise 2:18 kwi-interlinear ayisho ukuthi “complement”. I- INguqulo Yezwe Elisha lihumusha kanje: “Ngizomenzela umsizi, abe umphelelisi wakhe.” Amagama amabili avame ukuhunyushwa ngokuthi “umsizi ofanele” abhalwe ngesiHeberu i-ezer. Ngasho ukuthi ngiyakuthanda ukuhumusha kwe-New World Translation kunezinye izinhlobo eziningi, ngoba ngikholwa ukuthi lokhu kusondele kakhulu encazelweni yoqobo. Kulungile, ngiyazi ukuthi abantu abaningi abayithandi iNew World Translation, ikakhulukazi labo abathanda ukukholelwa kuZiqu-zintathu, kodwa beze, akukubi konke. Masingalahli ingane ngamanzi okugeza, angithi? 

Kungani ngicabanga lokho i-nege kufanele ihunyushwe ngokuthi “umphelelisi” noma “uzakwethu” esikhundleni sokuthi “ofanele”? Nakhu okushiwo yiStrong's Concordance.

Unamathele, incazelo: “phambi kwe-, in sight of, opposite to”. Manje qaphela ukuthi kuqabukela kanjani lihunyushwe ngokuthi “efanelekayo” e-New American Standard Bible uma liqhathaniswa namanye amagama anjengokuthi “ngaphambili”, “phambili”, nokuthi “okuphambene”.

ngokumelene (3), ukuziqhelelanisa * (3), kude (1), ngaphambi (60), okubanzi (1), okhubazekile * (1), ngqo (1), ibanga * (3), phambili (15), okuphambene (16), okuphambene * (5), olunye uhlangothi (1), ubukhona (13), ukumelana * (1), ukuzibeka engozini * (1), ukubona (2), ukubona * (2), phambili ngqo (3), ngqo ngaphambi (1), efanelekayo (2), ngaphansi kwe- (1).

Ngizokushiya lokhu esikrinini isikhashana ukuze ubuyekeze uhlu. Ungahle ufune ukumisa isikhashana ividiyo ngenkathi ufaka lokhu.

Okusebenza ngokukhethekile yilesi sicaphuno esithathwe kwi-Exhaustive Concordance kaStrong:

“Kusuka ku-nagad; ingaphambili, isb Ingxenye ebhekene; ikakhulukazi uzakwabo, noma umlingani ”

Ngakho-ke yize iNhlangano inciphisa indima yabesifazane elungiselelweni likaNkulunkulu, eyabo inguqulo yeBhayibheli ayixhasi umbono wabo ngabesifazane njengabathobekile. Umbono wabo omningi ungumphumela wokungahambisani kobudlelwano phakathi kobulili obudalwa yisono sokuqala.

“Isifiso sakho siyoba sendodeni yakho, ikubuse.” (NIV)

Indoda ekuGenesise 3:16 ingumbusi. Vele, kukhona nowesifazane okuGenesise 3: 16 onobuntu ubuntu bakhe obulinganiselwe ngokulinganayo. Lokhu kuholele ekuhluphekeni okungenakubalwa kwabesifazane abangenakubalwa phakathi namakhulu eminyaka kusukela lapho abantu bokuqala ababili bexoshwa engadini.

Nokho, singamaKristu. Singabantwana bakaNkulunkulu, akunjalo? Ngeke sivumele ukuthambekela esonweni kube izaba zokungcolisa ubuhlobo bethu nabobulili obuhlukile. Umgomo wethu ukubuyisela ibhalansi elahlekile ngababili bokuqala ngokwenqaba uBaba wabo osezulwini. Ukuze sifeze lokhu, kufanele silandele isibonelo sikaKristu.

Sinalowo mgomo, ake sihlole izindima ezahlukahlukene uJehova azinika abesifazane ngezikhathi zeBhayibheli. Ngivela emlandweni woFakazi BakaJehova, ngakho-ke ngizoqhathanisa lezi zindima eziseBhayibhelini nalezo ezenziwa enkolweni yami yakuqala.  

OFakazi BakaJehova abavumeli abesifazane:

 1. Ukuthandazela ibandla;
 2. Ukufundisa nokuyala ibandla njengoba kwenza amadoda;
 3. Ukubamba izikhundla zokwengamela ebandleni.

Vele, ababodwa ekunciphiseni iqhaza labesifazane, kepha ngokuba phakathi kwamacala abucayi kakhulu, bazosebenza njengesifundo esihle samacala.

Kulesi sigaba, ngicabanga ukuthi kuzoba kuhle ukubeka izihloko esizoxoxa ngazo kulo lonke lolu chungechunge. Ukuqala ngale vidiyo, sizoqala ukuphendula le mibuzo ngokuhlola izindima uJehova uNkulunkulu azabele abesifazane. Ngokusobala, uma uJehova efuna umuntu wesifazane ukuba afake indima esingabona ukuthi yindoda kuphela engayifeza, sidinga ukulungisa ukucabanga kwethu. 

Kuvidiyo elandelayo, sizosebenzisa lolo lwazi ebandleni lobuKristu ukuqonda imisebenzi efanelekayo yabesilisa nabesifazane futhi sihlole yonke inkinga yegunya ebandleni lobuKristu.

Kwividiyo yesine, sizohlola izindima eziyinkinga ezisuka encwadini kaPawulu eya kwabaseKorinte kanye nakuThimothewu ezibonakala zikhawulela kakhulu iqhaza labesifazane ebandleni.

Kwividiyo yesihlanu neyokugcina, sizohlola lokho okwaziwa kakhulu njengesimiso sobunhloko kanye nodaba lokuthwala ekhanda.

Okwamanje, ake siqale ngephuzu lethu lokugcina kwamathathu. Ingabe oFakazi BakaJehova, kanye nezinye izinkolo kweLobukholwa, kufanele babavumele abesifazane babe nezikhundla zokwengamela? Ngokusobala, ukusetshenziswa kahle kokwengamela kudinga kokubili ukuhlakanipha nokuqonda. Umuntu kufanele anqume ukuthi iyiphi inkambo yesenzo azoyilandela uma ezokwengamela abanye. Lokho kudinga ukwahlulela okuhle, akunjalo? Ngokunjalo, uma umbonisi ebizelwa ukuthi axazulule impikiswano, axazulule phakathi kokulungile nokungalungile, usebenza njengejaji, akunjalo?

Ngabe uJehovah angavumela abesifazane ukuthi basebenze njengabahluleli emadodeni? Ukukhulumela oFakazi BakaJehova, impendulo kungaba ngu "Cha" omkhulu. Ngenkathi iKhomishani Yasebukhosini Yase-Australia Engena Ezikhungweni Zokuhlukunyezwa Kwezingane Ngezocansi incoma ebuholini boFakazi ukuthi bafake nabesifazane ezingeni elithile lenkambiso yokwahlulela iNdikimba Ebusayo ingalawuleki ngokuphelele. Babekholelwa ukuthi ukufaka abesifazane noma ngasiphi isigaba kungaba ukwephula umthetho kaNkulunkulu nelungiselelo lobuKristu.

Ingabe lona umbono kaNkulunkulu ngempela? 

Uma ujwayelene neBhayibheli, mhlawumbe uyazi ukuthi kukhona incwadi enesihloko esithi “AbaHluleli” kuyo. Le ncwadi ihlanganisa isikhathi esiyiminyaka engaba ngu-300 emlandweni wakwa-Israyeli lapho kwakungekho nkosi, kepha kunalokho kwakukhona abantu ababenza njengabahluleli ukuxazulula izingxabano. Kodwa-ke, benza okungaphezu nje kokwahlulela.

Uyabona, ama-Israyeli ayengathembekile ngokukhethekile. Babengeke bagcine umthetho kaJehovah. Babeyokona Kuye ngokukhonza onkulunkulu bamanga. Lapho bekwenza lokho, uJehovah wasusa ukuvikela kwakhe futhi nakanjani esinye isizwe sasizongena njengabaphangi, sibanqobe futhi sibenze izigqila. Babeyokhala lapho besosizini lwabo bese uNkulunkulu ebavusela iJaji elizobaholela empumelelweni futhi libakhulule kubathumbi babo. Ngakho-ke, abahluleli nabo baba ngabasindisi besizwe. UJimibhalo 2:16 ithi: “Ngakho uJehova wayevusa abahluleli, babasindise esandleni sabaphangi babo.”

Igama lesiHeberu elisho “umahluleli” ngu shaphat  futhi ngokusho kukaBrown-Driver-Briggs kusho ukuthi:

 1. abe ngumniki-mthetho, umahluleli, umbusi (enikeza umthetho, anqume izingxabano futhi asebenzise umthetho, ezomphakathi, ezenkolo, ezepolitiki, ezenhlalo; kokubili ekuqaleni nasekupheleni kwesikhathi):
 2. ngqo uthathe isinqumo sokuphikisana, ukubandlulula phakathi kwabantu, emibuzweni yombango, yezombusazwe, yasekhaya neyenkolo:
 3. khipha isahlulelo:

Kwakungekho sikhundla esiphakeme segunya kwa-Israyeli ngaleso sikhathi, okwakungaphambi kwesikhathi samakhosi.

Sifunde isifundo saso, leso sizukulwane sasivame ukuhlala sithembekile, kepha lapho siphela, isizukulwane esisha sasizongena esikhundleni sazo bese umjikelezo uphinda, uqinisekisa isisho esidala esithi, "Labo abangeke bafunde ngomlando badalelwe ukusiphinda."

Ngabe lokhu kuhlangene ngani nendima yabesifazane? Hhayi-ke sesivele sathola ukuthi izinkolo eziningi zobuKristu, kufaka phakathi noFakazi BakaJehova, ngeke zamukele owesifazane njengejaji. Manje nakhu lapho kuthakazelisa khona. 

Ibhuku, I-Insight on the Scriptures, Umqulu II, ikhasi 134, enyatheliswa yiWatchtower Bible & Tract Society, ibala amadoda ayi-12 ayekhonza njengabahluleli nabasindisi besizwe sakwa-Israyeli phakathi neminyaka ecishe ibe ngu-300 ehlanganiswe incwadi yeBhayibheli yabaHluleli. 

Nalu uhlu:

 1. Otheniyeli
 2. Jair
 3. U-Ehudi
 4.  UJefta
 5. Shamgar
 6. Ibzan
 7. UBharaki
 8. Elon
 9. UGideon
 10. U-Abdon
 11. nguTola
 12. USamsoni

Nayi inkinga. Omunye wabo wayengakaze abe yijaji. Uyazi ukuthi iyiphi? Inombolo 7, uBharaki. Igama lakhe livela izikhathi eziyi-13 encwadini yabaHluleli, kepha akukaze nakanye abizwe ngejaji. Igama elithi “uMahluleli uBaraki” livela izikhathi ezingama-47 kumagazini INqabayokulinda nezikhathi eziyi-9 emiqulwini ye-Insight, kodwa alikho nakanye eBhayibhelini. Akukaze kube kanye.

Ngesikhathi sokuphila kwakhe, ngubani owahlulela u-Israyeli uma kungenjalo ngoBharaki? IBhayibheli liyaphendula:

“Ngaleso sikhathi uDebora umprofethikazi, umkaLapidoti, wayehlulela u-Israyeli. Wayehlala phansi kwesundu likaDebora phakathi kweRama neBethele esifundeni sezintaba sakwa-Efrayimi; abantwana bakwa-Israyeli babekhuphukela kuye ukuze bahlulelwe. ” (AbaHluleli 4: 4. 5 NWT)

UDebora wayengumprofethi kaNkulunkulu futhi wahlulela no-Israyeli. Lokho bekungeke kumenze umahluleli? Bekungeke yini kulungile ukuthi simbize ngeJaji uDeborah? Ngokuqinisekile, njengoba kunjalo lapho eBhayibhelini, akufanele sibe nenkinga yokumbiza ngokuthi uMahluleli, akunjalo? Yini i- Insight incwadi izothini ngalokhu?

“Lapho iBhayibheli liqala ukwethula uDeborah, limbiza ngokuthi“ umprofethikazi. ” Leli gama lenza uDeborah abe ongavamile emibhalweni yeBhayibheli kodwa ahluke ngokuphelele. UDeborah wayenomunye umthwalo. Ngokusobala futhi wayexazulula izingxabano ngokunikeza impendulo kaJehova ezinkingeni ezazivele. - AbaHluleli 4: 4, 5 ”I-Insight on the Scriptures, uMqulu I, ikhasi 743)

The Insight Incwadi ithi “ngokusobala wayexazulula izingxabano”. “Ngokusobala”? Lokho kwenza kuzwakale sengathi sifaka okuthile okungashiwongo ngokucacile. Abahumushi babo bathi "wayehlulela u-Israyeli" nokuthi "ama-Israyeli ayeza kuye ukuze ahlulelwe". Akukho okusobala ngakho. Kushiwo ngokusobala nangokusobala ukuthi wayehlulela isizwe, emenza ijaji, umahluleli ophakeme waleso sikhathi, empeleni. Manje kungani izincwadi zingambizi ngeJaji uDeborah? Kungani banikeza leso sicoco kuBharaki ongakaze akhonjiswe esebenza kunoma iyiphi indima njengejaji? Eqinisweni, uboniswa endimeni yokuzithoba kuDeborah. Yebo, indoda ibisendimeni engaphansi kowesifazane, futhi lokhu bekungokwesandla sikaNkulunkulu. Ake ngibeke lesi simo:

Ngaleso sikhathi, ama-Israyeli ayehlupheka ngaphansi kwesandla sikaJabini, inkosi yaseKhanani. Babefuna ukukhululeka. UNkulunkulu wamvusa uDebora, futhi watshela uBharaki okwakumele kwenziwe.

“Uthumele ukuthi kubizwe uBharaki (Akamthumanga, wambiza.)  bathi kuye: “Akazange yini uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akhiphe umyalo? 'Hamba uye eNtabeni iThabori, uthathe amadoda ayizinkulungwane eziyishumi kwaNafetali nakwaZebuloni. Ngizomletha kuwe eSisera, induna yempi kaJabini, kanye nezinqola zakhe zempi namabutho akhe emfuleni iKishoni, ngimnikele esandleni sakho. '” Ngubani ohlela isu lempi lapha na? Hhayi uBharaki. Uthatha imiyalo yakhe kuNkulunkulu ngomlomo kaDebora uNkulunkulu amsebenzisayo njengomprofethi wakhe.  UBharaki wathi kuye: “Uma uhamba nami, ngizohamba, kodwa uma ungahambi nami, ngeke ngihambe.”  (UBharaki ngeke aze aye kulo mkhankaso wezempi ngaphandle uma uDebora eza. Uyazi ukuthi isibusiso sikaNkulunkulu siza ngaye.)  Wathi: “Ngokuqinisekile ngizohamba nawe. Nokho, umkhankaso owenzayo ngeke ukulethele udumo, ngoba uJehova uzonika uSisera isandla sowesifazane. ” (AbaHluleli 4: 6-9)

Ngaphezu kwakho konke lokhu, uJehovah uqinisa iqhaza labesifazane ngokutshela uBharaki ukuthi ngeke abulale induna yebutho lesitha, uSisera, kodwa ukuthi lesi sitha sakwa-Israyeli sizofa ngesandla sowesifazane nje. Eqinisweni, kwakungowesifazane ogama lakhe linguJayeli owabulala uSisera.

Kungani inhlangano ingaguqula ukulandisa kweBhayibheli futhi ingamnaki umprofethi, umahluleli nomsindisi omisiwe kaNkulunkulu ukuze afake indoda esikhundleni sakhe? 

Ngokubona kwami, bakwenza lokhu ngoba indoda ekuGenesise 3:16 iphethe kakhulu enhlanganweni yoFakazi BakaJehova. Abakwazi ukubheka umqondo wowesifazane ophethe amadoda. Abakwazi ukwamukela ukuthi owesifazane uzobekwa esikhundleni lapho ezokwazi khona ukwahlulela nokuyala amadoda. Akunandaba ukuthi iBhayibheli lithini. Amaqiniso asobala awanandaba lapho ephikisana nokuchazwa kwamadoda. Inhlangano ayihlukile neze kulesi sikhundla, noma kunjalo. Iqiniso ukuthi indoda ekuGenesise 3:16 iyaphila futhi iphilile ezinkolweni eziningi zobuKristu. Futhi masingaqali ngisho nangezinkolo ezingezona ezobuKristu zomhlaba, eziningi zazo eziphatha abesifazane bazo njengezigqila ezingokoqobo.

Ake siqhubekele phambili esikhathini sobuKristu. Izinto sezishintshe zaba ngcono ngoba izinceku zikaNkulunkulu azisekho ngaphansi komthetho kaMose, kodwa zingaphansi komthetho ophakeme kakhulu kaKristu. Ngabe abesifazane abangamaKristu bavunyelwe noma iyiphi indima yokwahlulela, noma ngabe uDeborah wayephambene?

Ngaphansi kwelungiselelo lobuKristu akekho uhulumeni wenkolo, ayikho iNkosi ngaphandle kukaJesu uqobo. Akukho ukuhlinzekelwa kokuthi uPapa abuse phezu kwakho konke, noma uMbhishobhi Omkhulu wesonto laseNgilandi, noma uMongameli weBandla likaJesu Kristu LabaNgcwele Bezinsuku Zokugcina, noma iNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova. Ngakho-ke ukwahlulela kufanele kuphathwe kanjani ngaphakathi kwelungiselelo lobuKristu?

Uma kuziwa ekusingatheni izindaba zokwahlulela ebandleni lobuKristu, ukuphela komyalo uJesu awunikeza yilowo otholakala kuMathewu 18: 15-17. Sixoxe ngalokhu ngokuningiliziwe kuvidiyo edlule, futhi ngizothumela isixhumanisi sayo ngenhla uma ufuna ukubuyekeza leyo mininingwane. Le ndima iqala ngokuthi:

“Uma umfowenu noma udadewenu ekona, hamba uyoveza iphutha lakhe phakathi kwenu nobabili. Uma bekulalela, ubazuzile. ” Lokho kusuka kufayela le- INguqulo Yezwe Elisha.  The I-New Living Translation ukuhumushe ngokuthi: “Uma elinye ikholwa likona, hamba ngasese ukhombe ukona. Uma omunye umuntu ekulalela futhi avume, uzuzile lowo muntu. ”

Isizathu esenza ngithande lezi zinguqulo ezimbili ukuthi zihlala zingathathi hlangothi ngokobulili. Ngokusobala, iNkosi yethu ayikhulumi ngomfowethu ongokwenyama kodwa ngelungu lebandla lobuKristu. Futhi, ngokusobala impela, akakhawuleli ekuphenduleni kwethu esonweni kulabo okwenzeka kube ngabesilisa. UmKristu wesifazane uzophathwa ngendlela efanayo nomKristu wesilisa uma kwenzeka esonweni.

Masifunde yonke indinyana evela ku-New Living Translation:

“Uma elinye ikholwa likona, hamba ngasese ukhombe lelo cala. Uma omunye umuntu elalela futhi evuma lokho, uzuzile lowo muntu futhi. Kodwa uma ungaphumeleli, thatha oyedwa noma ababili uhambe nabo ubuye, ukuze konke okushoyo kuqinisekiswe ngofakazi ababili noma abathathu. Uma umuntu enqaba ukulalela, yisa udaba lwakho esontweni. Lapho-ke uma engasamukeli isinqumo sesonto, mphathe njengomhedeni noma umthelisi okhohlakele. ” (Mathewu 18: 15-17 I-New Living Translation)

Manje akukho lapha okucacisa ukuthi amadoda kufanele abandakanyeke ezinyathelweni zokuqala nezimbili. Vele, amadoda angabandakanyeka, kepha akukho okukhombisa ukuthi kuyimfuneko. Impela, uJesu akasho lutho ngokubandakanya amadoda ezikhundleni zokwengamela, amadoda amadala noma abadala. Kepha okuthakazelisa kakhulu isinyathelo sesithathu. Uma isoni singalaleli ngemuva kwemizamo emibili yokumletha ekuphendukeni, khona-ke ibandla lonke noma ibandla noma umhlangano wendawo wabantwana bakaNkulunkulu kufanele bahlale phansi nalo muntu ngomzamo wokubonisana ngezinto. Lokhu kuzodinga ukuthi bobabili abesilisa nabesifazane babekhona.

Siyabona ukuthi lolu lungiselelo lunothando kangakanani. Thatha njengesibonelo insizwa eye yafeba. Esigabeni sesithathu kuMathewu 18, uzozithola ebhekene nebandla lonke, hhayi abesilisa kuphela, kepha nabesifazane ngokunjalo. Uzothola ukwelulekwa nokukhuthazwa ngokubuka kokubuka owesilisa nowesifazane. Kuyoba lula kakhulu kangakanani ngaye ukuqonda ngokugcwele imiphumela yokuziphatha kwakhe lapho ethola umbono wabo bobabili ubulili. Kodade obhekene nesimo esifanayo, uzozizwa ekhululeke futhi evikeleke kangakanani uma abesifazane bakhona.

OFakazi BakaJehova basichaza kabusha lesi seluleko ukuze bayise lolu daba phambi kwebandla lonke ukuze lisho phambi kwekomiti yamadoda amadala amathathu, kodwa asikho neze isizathu sokuthatha leso sikhundla. Njengoba benza nje ngoBharaki noDeborah, babhala kabusha imiBhalo ukuze ihambisane nesimo sabo semfundiso. Lokhu kuyize okumsulwa, okusobala futhi okulula. Njengoba uJesu ekubeka:

Baqhubeka bengikhonza ngeze, ngoba bafundisa imiyalo yabantu njengezimfundiso. ” (Mathewu 15: 9)

Kuthiwa ubufakazi bepudding bukukunambitha. Ipudding okuluhlelo lokwahlulela loFakazi BakaJehova inokunambitheka okumunyu kakhulu, futhi inobuthi. Kuholele ebuhlungwini obunzima nakubunzima obukhulu bezinkulungwane nezinkulungwane zabantu abahlukunyeziwe, abanye baze bafika ezingeni lokuthi bathathe izimpilo zabo. Lena akuyona iresiphi eyenzelwe iNkosi yethu enothando. Kukhona, ngokuqinisekile, enye iNkosi edale le recipe ethile. Ukube oFakazi BakaJehova babelalele iziyalezo zikaJesu futhi bafaka nabesifazane enkambweni yokwahlulela, ikakhulukazi esinyathelweni sesithathu, cabanga nje ukuthi bekungaba uthando kangakanani ukuphathwa kwezoni ebandleni.

Kunesinye futhi isibonelo samadoda aguqula iBhayibheli ukuze avumelane nemfundiso yawo yezenkolo futhi aqinisekise indima ephezulu yamadoda ebandleni.

Igama elithi "umphostoli" livela egameni lesiGrikhi I-apostolos, okusho ukuthi ngokweConcordance kaStrong kusho ukuthi: “isithunywa, umuntu othunywe ukuthunywa, umphostoli, isithunywa, umthunywa, othunywe omunye ukummela ngandlela thile, ikakhulukazi indoda ethunywe nguJesu Kristu uqobo ukuyoshumayela iVangeli. ”

KwabaseRoma 16: 7, uPaul uthumela imikhonzo yakhe ku-Andronicus noJunia abaqhamile phakathi kwabaphostoli. Manje uJunia ngesiGreki igama lowesifazane. Kususelwa egameni likankulunkulukazi wamaqaba uJuno abesifazane ababethandaza kuye ukuze abasize ngesikhathi sokubeletha. INew World Translation ifake u- “Junias” esikhundleni sika “Junia”, okuyigama elenziwe ngomumo elingatholakali ndawo emibhalweni yakudala yesiGreki. UJunia, ngakolunye uhlangothi, uvamile emibhalweni enjalo futhi uhlala ebhekisa kowesifazane.

Ukwenza okulungile kubahumushi be-Witness Bible, lo msebenzi wokuguqula ubulili wenziwa ngokwenziwa ngabahumushi abaningi beBhayibheli. Kungani? Umuntu kufanele acabange ukuthi ubandlululo besilisa luyadlala. Abaholi besonto besilisa abakwazi ukuwuthinta umqondo womphostoli wesifazane.

Kodwa-ke, uma sibheka incazelo yaleli gama ngokufanele, ingabe akuchazi lokho namuhla esingakubiza ngokuthi isithunywa sevangeli? Futhi asinabo yini abavangeli besifazane namuhla? Manje, yini inkinga?

Sinobufakazi bokuthi abesifazane babekhonza njengabaprofethi kwa-Israyeli. Ngaphandle kukaDebora, sinoMiriam, uHuldah, no-Anna (Eksodusi 15:20; 2 AmaKhosi 22:14; AbaHluleli 4: 4, 5; uLuka 2:36). Siphinde sabona abesifazane bezenza njengabaprofethi ebandleni lobuKristu ngekhulu lokuqala. UJoel wakubikezela lokhu. Ekhuluma ngokuprofetha kwakhe, uPeter wathi:

 '"Futhi ezinsukwini zokugcina," kusho uNkulunkulu, "ngiyothululela omunye womoya wami phezu kwayo yonke inhlobo yenyama, futhi amadodana enu namadodakazi enu ayoprofetha nezinsizwa zenu zibone imibono futhi abadala benu baphuphe amaphupho, naphezu kwezinceku zami naphezu kwezincekukazi zami ngiyothulula omunye womoya wami ngalezo zinsuku, futhi ziyoprofetha. ” (IzEnzo 2:17, 18)

Manje sibubonile ubufakazi, kwababili bakwa-Israyeli nangezikhathi zobuKristu, besifazane abasebenza emkhakheni wokwahlulela, abasebenza njengabaprofethi, futhi manje, kunobufakazi obukhomba kumphostoli wesifazane. Kungani noma yikuphi kwalokhu kufanele kubangele inkinga kwabesilisa ebandleni lobuKristu?

Mhlawumbe kuhlobene nokuthambekela esinakho kokuzama ukusungula izikhundla ezigunyaziwe ngaphakathi kwanoma iyiphi inhlangano yabantu noma amalungiselelo. Mhlawumbe amadoda abheka lezi zinto njengokungena egunyeni lowesilisa.

Lonke udaba lobuholi ngaphakathi kwebandla lobuKristu luzoba wudaba lwevidiyo yethu elandelayo.

Ngiyabonga ngoxhaso lwakho lwezezimali nangamazwi akho okukhuthaza.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
  11
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x