Le yividiyo yesithathu ochungechungeni lwethu ekhuluma ngendima yabesifazane ebandleni lobuKristu. Kungani kunokuphikisana okungaka kwabesifazane abadlala indima enkulu ebandleni lobuKristu? Mhlawumbe kungenxa yalokhu.

Lokho okubonayo kulo mdwebo kuvamile enkolweni ehlelekile. Noma ngabe ungumKatolika, umProthestani, umMormon, noma njengakulokhu, unguFakazi KaJehova, isigaba sabaphathi besonto segunya lomuntu yilokho okulindele enkolweni yakho. Ngakho-ke, umbuzo uba ukuthi, abesifazane bangena kuphi kulesi sikhundla sabaphathi?

Lona ngumbuzo ongafanele futhi yisizathu esiyinhloko esenza kube nzima ukuxazulula inkinga yendima yabesifazane ebandleni lobuKristu. Uyabona, sonke siqala ucwaningo lwethu ngokuya ngesisekelo esingalungile; umbono wokuthi isigaba sabaphathi besonto yindlela uJesu ayehlose ngayo ukuthi sihlele ubuKrestu. Akuyona!

Eqinisweni, uma ufuna ukuma umelene noNkulunkulu, nansi indlela owenza ngayo. Ubeka amadoda azothatha indawo yakhe.

Ake sibheke lo mdwebo futhi.

Ngubani inhloko yebandla lobuKristu? UJesu Kristu. Ukuphi uJesu Kristu kulo mfanekiso? Akekho lapho. UJehova ukhona, kodwa ungumfanekiso nje. Phezulu kwephiramidi yegunya yisigungu esilawulayo, futhi lonke igunya livela kubo.
Uma ungabaza, hamba ubuze uFakazi KaJehova ukuthi bangenzenjani uma befunda okuthile eBhayibhelini okuphikisana nokushiwo yiNdikimba Ebusayo. Yikuphi ababezokulalela, iBhayibheli noma iNdikimba Ebusayo? Uma wenza lokho, uzoba nempendulo yakho yokuthi kungani abaphathi bezenkolo beyizindlela zokuphikisa uNkulunkulu, hhayi ukumkhonza. Vele, kusuka kuPapa, kuye kuMbhishobhi Omkhulu, kuye kuMongameli, kuye kuNdikimba Ebusayo, bonke bazokuphika lokho, kepha amagama abo awasho lutho. Izenzo zabo kanye nabalandeli babo bakhuluma iqiniso.

Kule vidiyo, sizoqonda ukuthi singahlela kanjani ubuKrestu ngaphandle kokuwela ogibeni oluholela ekugqilazweni amadoda.

Umgomo wethu wokuqondisa awuveli ezindebeni zomunye ngaphandle kweNkosi yethu uJesu Kristu:

“Niyazi ukuthi ababusi baleli zwe bazenza izingqongqo phezu kwabantu babo, nezikhulu zibukisa ngegunya lazo kulabo abangaphansi kwazo. Kepha phakathi kwenu kuzokwehluka. Noma ngubani ofuna ukuba ngumholi phakathi kwenu kufanele abe yinceku yenu, futhi noma ngubani ofuna ukuba ngowokuqala phakathi kwenu kufanele abe yisigqila senu. Ngokuba nayo iNdodana yomuntu ayizelanga ukukhonzwa kepha ukukhonza abanye nokunikela ukuphila kwayo, kube yisihlengo sabaningi. ” (Mathewu 20: 25-28 NLT)

Akukona okuphathelene negunya lobuholi. Imayelana nensizakalo.

Uma singeke sikudlulise lokho ngekhanda, asisoze saqonda iqhaza labesifazane, ngoba ukwenza lokho kufanele siqale siqonde indima yabesilisa.

Ngithola abantu bangisola ngokuzama ukuqala inkolo yami, ngokuzama ukuthola abalandeli. Ngithola lokhu kusolwa ngaso sonke isikhathi. Kungani? Ngoba abakwazi ukucabanga nganoma yisiphi esinye isisusa. Kungani? Umphostoli uPawulu uyachaza:

“Kodwa umuntu wenyama akazemukeli izinto zomoya kaNkulunkulu, ngoba ziwubuwula kuye; futhi akanakuzazi, ngoba zihlolwa ngokomoya. Kepha umuntu wokomoya uhlola zonke izinto, kepha yena uqobo akahlolisiswa muntu. ” (1 Korinte 2:14, 15 NWT)

Uma ungumuntu ongokomoya, uzoqonda ukuthi kusho ukuthini uJesu lapho ekhuluma ngalabo abafuna ukuhola babe yizigqila. Uma ungekho, ngeke. Labo abazibeka ezikhundleni zamandla futhi babusa phezu komhlambi kaNkulunkulu bangabantu benyama. Izindlela zomoya azijwayelekile kubo.

Masivule izinhliziyo zethu ekuholeni kukaMoya. Akukho ukucabanga kwangaphambili. Akukho ukukhetha. Ingqondo yethu iyisilayidi esivulekile. Sizoqala ngendima ephikisanayo evela encwadini yabaseRoma.

“Ngizisa kini uFibhi, udadewethu, oyisikhonzi sebandla eliseKenikreya, ukuze nizamukele eNkosini ngendlela efanele abangcwele futhi nimnikeze noma yiluphi usizo aludingayo, ngoba naye ngokwakhe waba ngumvikeli wabaningi, kuhlanganise nami. ” (KwabaseRoma 16: 1, 2 NWT)

Ukuskenwa kwezinhlobo ezehlukene zeBhayibheli ezisohlwini lwe-Biblehub.com kuveza ukuthi ukuhumusha okuvame kakhulu kwegama elithi “minister” kusuka evesini 1 “… Phoebe, inceku yebandla…”.

Okungajwayelekile kakhulu "ngumdikoni, umdikoni, umholi, enkonzweni".

Igama lesiGreki lithi diakonos okusho ukuthi “inceku, isikhonzi” ngokwe- Concordance kaStrong futhi lisetshenziselwa ukuchaza “uweta, inceku; bese kuba yinoma yimuphi umuntu owenza noma yimuphi umsebenzi, umphathi. ”

Amadoda amaningi ebandleni lobuKristu ngeke abe nankinga yokubona owesifazane njengoweta, inceku, noma omunye umuntu owenza umsebenzi othile, kodwa njengomphathi? Hhay kangako. Noma kunjalo, nansi inkinga. Enkolweni eminingi ehleliwe, i-diakonos ukuqokwa okusemthethweni esontweni noma ebandleni. KoFakazi BakaJehova libhekisela encekwini ekhonzayo. Nakhu okushiwo INqabayokulinda ngale ndaba:

Ngakho-ke ngokufanayo isiqu esithi “Idiyakoni” ukuhunyushwa okungafanele kwegama lesiGreki elithi “diákonos,” elisho “inceku ekhonzayo” ngempela. Ebhalela abaseFilipi uPawulu wabhala: “Kubo bonke abangcwele abamunye noKristu Jesu abaseFilipi, kanye nababonisi nezinceku ezikhonzayo.” (w55 5/1 k. 264; bheka futhi w53 9/15 k. 555)

Ukubhekiswa kwakamuva kwegama lesiGreki elithi diákonos ezincwadini ze-Watchtower, elihlobene nenceku ekhonzayo, kuvela ngo-1967, maqondana nokukhishwa kwencwadi kwakamuva ngaleso sikhathi Ukuphila Okuphakade Ngenkululeko Yamadodana KaNkulunkulu:

“Ngokuyifunda ngokucophelela uzokuqonda ukuthi ebandleni lobuKristu i-epískopos [umbonisi] nelithi diákonos [inceku ekhonzayo] ngamagama avunyelanayo, kuyilapho u-presbýteros [indoda esikhulile] engasebenza kunoma i-epískopos noma idiákonos.” (w67 1/1 ikhasi 28)

Ngikuthola kunelukuluku futhi kufanelekile ukusho ukuthi okuwukuphela kwezikhombo ezincwadini zoFakazi BakaJehova ezixhumanisa i-diákonos nehhovisi “lenceku ekhonzayo” bekungaphezu kwekhulu leminyaka edlule. Kucishe kube sengathi abafuni oFakazi banamuhla ukuba benze lokho kuxhumana. Isiphetho asinakuphikwa. Uma u-A = B no-A = C, khona-ke u-B = C.
Noma uma:

diákonos = UFebe
futhi
diákonos = inceku ekhonzayo
ke
UFebe = inceku ekhonzayo

Ayikho indlela ezungeze leso siphetho, ngakho-ke bakhetha ukungasinaki futhi bathemba ukuthi akekho ozokubona, ngoba ukukuvuma kusho ukuthi odade bangaqokelwa ezikhundleni njengezinceku ezikhonzayo.

Manje ake siqhubekele evesini 2. Igama eliyisihluthulelo evesini 2 kuNew World Translation lithi “defender”, njengaku “… ngoba naye uqobo waba ngumvikeli wabaningi”. Leli gama linokuhlukahluka okubanzi okuningana kuzinguqulo ezibalwe ku-biblehub.com:

Kunomehluko omkhulu phakathi "komholi" kanye "nomngane omuhle", naphakathi "komphathi" kanye "nomsizi". Manje yikuphi?

Uma usenkingeni ngenxa yalokhu, mhlawumbe kungenxa yokuthi usavalelwe emqondweni wokumisa izindima zobuholi ebandleni. Khumbula, kufanele sibe yizigqila. Umholi wethu munye, uKristu. (Mathewu 23:10)

Isigqila singaphatha izindaba. UJesu ubuze abafundi bakhe ukuthi ngubani ongaba yinceku ethembekileyo neqondayo inkosi yayo emisa phezu kwabendlu yayo ukuze ibondle ngesikhathi esifanele. Uma i-diákonos ingabhekisa kuweta, khona-ke ukufanisa kuyafaneleka, akunjalo? Akuwona yini oweta abakulethela ukudla kwakho ngesikhathi esifanele? Bakulethela ama-appetizers kuqala, bese kuba inkambo enkulu, bese kuthi lapho sekuyisikhathi, i-dessert.

Kubukeka sengathi uFebe wahola ekusebenzeni njenge-diákonos, inceku kaPawulu. Wayethenjiwe kangangoba kubonakala sengathi uthumele incwadi yakhe kwabaseRoma ngesandla sakhe, ebakhuthaza ukuthi bamamukele ngendlela efanayo nabebezomamukela ngayo.

Sinomqondo wokuhola ebandleni ngokuba yisigqila sabanye, ake sicabangele amazwi kaPawulu awabhalela abase-Efesu nabaseKorinte.

“Futhi uNkulunkulu wabele abafanele ebandleni: okokuqala, abaphostoli; okwesibili, abaprofethi; okwesithathu, othisha; bese kuba yimisebenzi yamandla; bese kuba izipho zokuphulukisa; izinsiza eziwusizo; amakhono okuqondisa; izilimi ezahlukene. ” (1 KwabaseKorinte 12:28)

“Futhi abanye wabapha njengabaphostoli, abanye njengabaprofethi, abanye njengabashumayeli bevangeli, abanye njengabelusi nabafundisi,” (Kwabase-Efesu 4:11)

Umuntu wenyama uzothatha ukuthi uPaul ubeka isigaba sabaphathi lapha, umyalo wokuchofoza, uma uthanda.

Uma kunjalo, khona-ke lokhu kudala inkinga enkulu kulabo abangathatha umbono onjalo. Kusuka kuvidiyo yethu yangaphambilini sabona ukuthi abaprofethi besifazane babekhona ngezikhathi zama-Israyeli nezamaKrestu, okubafaka endaweni yesibili kulolu hlelo lokuchola. Kepha linda, sifunde nokuthi owesifazane, uJunia, wayengumphostoli, evumela owesifazane ukuba athathe indawo yokuqala kulesi sikhundla sabaphathi, uma kuyilokho okuyikho.

Lesi yisibonelo esihle sokuthi singangena enkingeni kaningi kangakanani lapho sisondela emiBhalweni ngokuqonda okunqunyelwe ngaphambili noma ngesisekelo sesisekelo esingaphikiswa. Kulokhu, umbono uthi uhlobo oluthile lokulandelana kwegunya kumele lube khona ebandleni lobuKristu ukuze lusebenze. Impela ikhona kuwo wonke amahlelo obuKristu emhlabeni. Kepha uma sibheka umlando osabisayo wawo wonke amaqembu anjalo, sinobufakazi obengeziwe nangaphezulu bokuthi indawo yethu entsha ilungile. Ngiqonde ukuthi, bheka ukuthi yini labo abakhonza ngaphansi kwesigaba sabefundisi; bheka abakwenzile ngendlela yokuhlukumeza Izingane zikaNkulunkulu. Umlando wamaKhatholika, amaLuthela, amaCalvinists, oFakazi BakaJehova nabanye abaningi uyesabeka futhi mubi.

Ngakho-ke, yiliphi iphuzu ayelisho uPawulu?

Kuzo zombili lezi zincwadi, uPawulu ukhuluma ngezipho ezinikezwa abesilisa nabesifazane abehlukene ukuze kwakhiwe okholweni lomzimba kaKristu. Ngesikhathi uJesu ehamba, abokuqala ukwenza njalo, ukusebenzisa lezi zipho, kwakungabaphostoli. UPeter wabikezela ukufika kwabaprofethi ngePhentekoste. Lokhu kusize ekukhuleni kwebandla njengoba uKristu aveza izinto, ukuqonda okusha. Njengoba abesilisa nabesifazane bekhula olwazini, baba ngabafundisi bokufundisa abanye, befunda kubaprofethi. Imisebenzi yamandla nezipho zokuphulukisa kwasiza ekusakazeni isigijimi sezindaba ezinhle futhi kwaqinisekisa abanye ukuthi leli kwakungelona nje iqembu leziphambeko ezinamehlo amakhulu. Njengoba inani labo lalikhula, kwakudingeka labo abanekhono lokuphatha nokuqondisa. Ngokwesibonelo, amadoda ayisikhombisa angokomoya ayekhethelwe ukwengamela ukwabiwa kokudla njengoba kubhalwe kuzEnzo 6: 1-6. Ngenkathi ushushiso lwanda futhi abantwana bakaNkulunkulu behlakazekele ezizweni, kwadingeka izipho zezilimi ukusabalalisa ngokushesha izindaba ezinhle.

Yebo, sonke singabafowethu nodadewethu, kodwa umholi wethu munye kuphela, uKristu. Qaphela isexwayiso asinikezayo: “Noma ngubani oziphakamisayo uzothotshiswa…” (Mathewu 23:12). Muva nje, iNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova iziphakamisile ngokuzibiza ngeNceku Ethembekile Neqondayo emiswe nguKristu phezu kwabendlu yakhe.

Kule vidiyo yokugcina, sibone ukuthi iNdikimba Ebusayo izame kanjani ukunciphisa indima ebanjwe yiJaji uDeborah kwa-Israyeli ngokuthi ijaji langempela kwakunguBaraki. Sibonile ukuthi bakushintsha kanjani ukuhumusha kwabo igama lowesifazane, uJunia, bakwenzela igama lowesilisa elakhiwe, uJunias, ukugwema ukuvuma ukuthi kunomphostoli wesifazane. Manje bayakufihla ukuthi uFebe, ngegama labo, wayeyinceku ekhonzayo. Ngabe kukhona abakushintshile ukusekela ubupristi babo besonto, isigungu sabadala esimisiwe sendawo?

Bheka ukuthi i-New World Translation iwahumusha kanjani la mavesi:

“Manje sonke sanikwa umusa ongafanelwe ngokwendlela u-Kristu asilinganisa ngayo isipho sesihle. Ngoba lithi: “Lapho enyukela phezulu wathumba abathumbi; wanikela ngezipho ezingabantu. ”(Efesu 4: 7, 8)

Umhumushi usidukisa ngegama elithi, "izipho ezingabantu". Lokhu kusiholela esiphethweni sokuthi amanye amadoda abalulekile, njengoba esiphiwe yiNkosi.
Uma sibheka i-interlinear, sinezipho "kubantu".

“Izipho kubantu” ukuhumusha okulungile, hhayi “izipho ezingabantu” njengoba ihumusha i-New World Translation.

Eqinisweni, nalu uhlu lwezinguqulo ezingaphezu kuka-40 futhi okuwukuphela kwalo okuhumusha leli vesi ngokuthi “kubantu” yilokho okwenziwe yiWatchtower, Bible & Tract Society. Lokhu ngokusobala kungumphumela wokuchema, uhlose ukusebenzisa leli vesi leBhayibheli njengendlela yokuqinisa igunya labadala abamisiwe beNhlangano phezu komhlambi.

Kepha kunokunye. Uma sifuna ukuqonda okufanelekile kwalokhu okushiwo nguPawulu, kufanele sinake iqiniso lokuthi igama alisebenzisayo elithi “amadoda” yi- anthrópos hhayi i-anēr.
I-Anthrópos ibhekisa kwabesilisa nabesifazane. Yigama elijwayelekile. “Okomuntu” kungaba ukwenziwa okuhle ngoba akuhambisani nobulili. Ukube uPaul wayesebenzise i-an ,r, wayezobe ebhekisa ngqo kowesilisa.

UPaul uthi izipho asezobala zona zanikwa amalungu omzimba kaKristu kanye nowesilisa nowesifazane. Azikho kulezi zipho ezikhethelwa ubulili obubodwa kunenye. Azikho kulezi zipho ezinikezwa kuphela amalungu esilisa ebandla.
Ngakho ukuhumusha okuhlukahlukene kukuhumusha ngale ndlela:

Evesini 11, uchaza lezi zipho:

“Wanika abanye ukuba babe ngabaphostoli; labanye babe ngabaprofethi; labanye babe ngabavangeli; abanye, abelusi nabafundisi; ekupheleliseni abangcwele emsebenzini wokukhonza, ekwakheni umzimba kaKristu; size sonke sifinyelele ebunyeni bokholo, naselwazini lweNdodana kaNkulunkulu, siye ebudodeni obukhulu, esilinganisweni sobukhulu bokugcwala kukaKristu; ukuze singabe sisaba yizingane, sijikijelwa emuva naphambili futhi siqhutshwa yiyo yonke imimoya yemfundiso, ngobuqili babantu, ebuqilini, silandela ubuqili bokuphambuka; kepha sikhuluma iqiniso ngothando, singakhulela ezintweni zonke kuye, oyinhloko, uKristu; okuvela kuye umzimba wonke, uboshelwe futhi wahlanganiswa ngalokhu okuhlinzekwa yilowo nalowo malunga, ngokwesilinganiso sokusebenza kwesitho ngasinye, enza umzimba ukhule, wakhe ngothando. ” (Kwabase-Efesu 4: 11-16 WEB [World English Bible])

Umzimba wethu wakhiwe ngamalungu amaningi, ngalinye linomsebenzi walo. Kodwa kunekhanda elilodwa kuphela eliqondisa zonke izinto. Ebandleni lobuKristu, munye kuphela umholi, uKristu. Sonke singamalungu anikela ngokubambisana ukuze kuzuze bonke abanye ngothando.

Njengoba sifunda ingxenye elandelayo kwi-New International Version, zibuze ukuthi ungena kuphi kulolu hlu?

“Manje ningumzimba kaKristu, futhi yilowo nalowo kini uyingxenye yawo. Futhi uNkulunkulu ubeke ebandleni kuqala kunabo bonke abaphostoli, okwesibili abaprofethi, okwesithathu abafundisi, bese kuba izimangaliso, bese kuba izipho zokuphulukisa, zokusiza, zokuqondisa, nezinhlobo ezahlukene zezilimi. Bonke bangabaphostoli na? Bonke bangabaprofethi na? Bonke bangabafundisi na? Bonke benza izimangaliso na? Bonke baneziphiwo zokuphulukisa na? Bonke bakhuluma ngezilimi na? Bonke bayatolika na? Manje langazelela izifiso ezinkulu. Kodwa-ke ngizokukhombisa indlela enhle kunazo zonke. ” (1 Korinte 12: 28-31 NIV)

Zonke lezi zipho azinikezwa abaholi abaqokiwe, kepha zinikeza umzimba kaKristu izinceku ezinekhono lokusebenzela izidingo zawo.

UPawulu uyikhombisa kahle kahle indlela ibandla okufanele libe ngayo, futhi yeka ukuthi lokhu kuqhathaniswa kanjani nendlela izinto ezisezweni, futhi-ke, ezinkolweni eziningi ezibiza i-Christian Standard. Ngisho nangaphambi kokufaka kuhlu lezi zipho, uzibeka embonweni ofanele:

“Ngokuphambene nalokho, lezo zingxenye zomzimba ezibonakala zibuthakathaka zibaluleke kakhulu, futhi izingxenye esicabanga ukuthi azihlonipheki kangako siziphatha ngenhlonipho ekhethekile. Futhi izingxenye ezingabukeki ziphathwa ngesizotha esikhethekile, kuyilapho izingxenye zethu ezibukekayo zingadingi ukwelashwa okukhethekile. Kepha uNkulunkulu uwuhlanganisile umzimba, enika izitho ebezintula udumo olukhulu kakhulu, ukuze kungabikho ukwahlukana emzimbeni, kepha izitho zazo zinakekelane ngokufanayo. Uma kuhlupheka isitho sinye, izitho zonke zihlupheka naso; uma kudunyiswa isitho sinye, zonke izingxenye zithokoza kanye naso. ” (1 Korinte 12: 22-26 NIV)

Ingabe kukhona ingxenye yomzimba wakho oyidelelayo? Ingabe likhona ilungu lomzimba wakho ongathanda ukusika? Mhlawumbe uzwane oluncane noma umunwe opinki? Angiboni. Kunjalo nangebandla lobuKristu. Ngisho nengxenye encane kakhulu ibaluleke kakhulu.

Kodwa wayesho ukuthini uPaul lapho ethi kufanele silwele ukuthola izipho ezinkulu? Ngokunikezwe konke esesixoxe ngakho, kungenzeka ukuthi ubengasinxenxeli ekuzuzeni udumo, kepha kunalokho izipho ezinkulu zenkonzo.

Futhi, kufanele sibheke kumongo. Kodwa ngaphambi kokwenza lokho, masikhumbule ukuthi ukwahlukaniswa kwezahluko namavesi okukuhunyushiwe kweBhayibheli kwakungekho ngenkathi kubhalwa lawo mazwi ekuqaleni. Ngakho-ke, masifunde umongo siqaphela ukuthi ukuhlukaniswa kwesahluko akusho ukuthi kukhona ukuphuka komcabango noma ushintsho lwesihloko. Eqinisweni, kulokhu, umcabango wevesi 31 uholela ngqo esahlukweni 13 ivesi 1.

UPawulu uqala ngokuqhathanisa izipho asanda kubhekisa kuzo ngothando futhi akhombisa ukuthi azilutho ngaphandle kwazo.

“Uma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi kodwa ngingenalo uthando, ngiyintambo ekhencezayo noma insimbi ekhenanayo. Futhi uma nginesiphiwo sokuprofetha futhi ngiqonda zonke izimfihlo ezingcwele nolwazi lonke, futhi uma nginokholo lonke lokunyakazisa izintaba, kodwa ngingenalo uthando, angiyinto yalutho. Futhi uma nginikela konke enginakho ukondla abanye, futhi uma nginikela ngomzimba wami ukuze ngiziqhayise, kodwa ngingenalo uthando, angizuzi ngalutho. ” (1 Korinte 13: 1-3 NWT)

Masicacele ekuqondeni nasekusebenziseni kwethu lamavesi. Akunandaba ukuthi ungacabanga ukuthi ubaluleke kangakanani. Akukhathalekile ukuthi abanye bakukhombisa luphi udumo. Akukhathalekile ukuthi uhlakaniphe kangakanani noma ufunde kahle kangakanani. Akunandaba ukuthi unguthisha onekhono noma umshumayeli onentshiseko. Uma uthando lungashukumisi konke okwenzayo, awulutho. Lutho. Uma singenalo uthando, konke esikwenzayo kufinyelela kulokhu:
Ngaphandle kothando, ungumsindo nje omningi. UPaul uyaqhubeka:

“Uthando luyabekezela futhi lunomusa. Uthando alunamona. Aluzigwagwisi, aluzikhukhumezi, aluziphathi ngokuhlazisayo, aluzifuneli izinzuzo zalo siqu, alucasuki. Akugcini umlando wokulimala. Aluthokozi ngokungalungi, kodwa lujabulela iqiniso. Lubekezelela zonke izinto, lukholwa yizinto zonke, luthemba izinto zonke, lukhuthazelela zonke izinto. Uthando aluhluleki. Kodwa uma kukhona izipho zokuprofetha, ziyoqedwa; uma kukhona izilimi, ziyonqamuka; uma kukhona ulwazi, luzophela. ” (1 Korinte 13: 4-8 NWT)

Lolu uthando oluphakeme kakhulu. Lolu uthando uNkulunkulu analo ngathi. Lolu uthando uKristu analo ngathi. Lolu thando 'aluzifuneli izinzuzo zalo siqu.' Lolu thando lufuna okuhle kakhulu kothandekayo. Lolu thando ngeke luphuce omunye udumo noma ilungelo lokukhulekela noma lunqabele omunye uhlobo lobudlelwano noNkulunkulu okuyilungelo lakhe.

Iphuzu elisuka kukho konke lokhu ngokusobala ukuthi ukulwela ukuthola izipho ezinkulu ngothando akuholeli ekuveleni manje. Ukuphokophela izipho ezinkulu kumayelana nokuzama ukusiza abanye kangcono, ukusebenzela kangcono izidingo zomuntu wonke nomzimba kaKristu. Uma ufuna ukulwela ukuthola izipho ezinhle kakhulu, lwela uthando.
Kungenxa yothando lapho singabamba siqinise khona empilweni yaphakade enikezwa abantwana bakaNkulunkulu.

Ngaphambi kokuba sivale, ake sifingqe lokho esikufundile.

 1. Abesifazane babesetshenziswa uNkulunkulu ngezikhathi zama-Israyeli nangezikhathi zobuKristu njengabaprofethi, abahluleli, ngisho nabasindisi.
 2. Umprofethi uza kuqala, ngoba ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu eliphefumulelwe elikhulunywe ngomprofethi, umfundisi ubengeke abe nalutho olubalulekile ukufundisa.
 3. Izipho zikaNkulunkulu zabaphostoli, abaprofethi, abafundisi, abaphulukisi, et cetera, azizange zinikezwe amadoda kuphela, kodwa kwabesilisa nabesifazane.
 4. Isakhiwo segunya lomuntu noma isigaba sabaphathi besonto yindlela izwe elibusa ngayo kwabanye.
 5. Ebandleni, labo abafuna ukuhola kumele babe yizigqila zabanye.
 6. Isipho somoya okufanele sonke silwele ukuthandana.
 7. Ekugcineni, sinomholi oyedwa, uKristu, kodwa sonke singabafowethu nodadewethu.

Osekusele ngumbuzo wokuthi yini eyenza ama-episkopos (“umbonisi”) nama-presbyteros (“indoda endala”) ebandleni. Ngabe lezi zithathwa njengezihloko ezibhekise ehhovisi elithile elisemthethweni noma ekuqokweni ebandleni; futhi uma kunjalo, ngabe abesifazane kufanele bafakwe?

Kodwa-ke, ngaphambi kokuthi siwuphendule lowo mbuzo, kukhona okunye okucindezela ukubhekana nakho.

UPawulu utshela abaseKorinte ukuthi owesifazane kufanele athule nokuthi kuyihlazo ngaye ukukhuluma ebandleni. Utshela uThimothewu ukuthi owesifazane akavunyelwe ukuthatha igunya lowesilisa. Ngokwengeziwe, usitshela ukuthi inhloko yawo wonke umuntu wesifazane yindoda. (1 KwabaseKhorinte 14: 33-35; 1 KuThimothi 2:11, 12; 1 KwabaseKhorinte 11: 3)

Ngokunikezwa konke esikufundile kuze kube manje, kungenzeka kanjani lokhu? Ngabe kubonakala kungaphikisani nalokhu esikufundile kuze kube manje? Isibonelo, owesifazane angasukuma kanjani ebandleni aprofethe, njengoba uPaulus ngokwakhe ethi angakwazi, ngesikhathi esifanayo athule? Ngabe kufanele aprofethe esebenzisa ukushukuma komzimba noma ukukhuluma ngezandla? Ukuphikisana okwenzayo kusobala. Yebo, lokhu kuzobeka amandla ethu okucabanga esivivinyweni, kepha lokho sizokuyekela amavidiyo ethu alandelayo.

Njengenjwayelo, ngiyabonga ngoxhaso lwakho kanye nokukhuthaza kwakho.

 

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
  8
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x