Kule vidiyo, sizohlola imiyalelo kaPawulu maqondana nendima yabesifazane encwadini ayibhalela uThimothewu ngenkathi ekhonza ebandleni lase-Efesu. Kodwa-ke, ngaphambi kokungena kulokho, kufanele sibuyekeze lokho esesivele sikwazi.

Kwividiyo yethu edlule, sihlolisise eyoku-1 kwabaseKorinte 14: 33-40, okuyindimana enempikiswano lapho kubonakala sengathi uPawulu utshela abesifazane ukuthi kuyihlazo kubo ukukhuluma ebandleni. Sibonile ukuthi uPaul wayengaphikisani nenkulumo yakhe yaphambilini, ayibhala encwadini efanayo, evuma ilungelo labesifazane lokuthandaza nokuprofetha ebandleni — okuwukuphela komyalo okuyindaba yokuthwala ekhanda.

“Kepha yilowo nalowo wesifazane othandazayo noma oprofethayo, ikhanda lakhe lingagutshuzelwe, uhlazisa ikhanda lakhe, ngokuba lokhu kufana nokuthi kungowesifazane ogundiweyo.” (1 KwabaseKhorinte 11: 5 INguqulo Yezwe Elisha)

Ngakho-ke siyabona ukuthi kwakungeyona into eyihlazo ukuthi owesifazane akhulume — futhi ngaphezulu adumise uNkulunkulu ngomkhuleko, noma afundise ibandla ngokuprofetha — ngaphandle uma enza kanjalo engavulile ikhanda.

Sibonile ukuthi ukuphikisana kwasuswa uma sasiqonda ukuthi uPawulu wayecaphuna ngokucaphuna inkolelo yamadoda aseKorinte abuyele kubo bese ethi lokho abekade ebatshele kona ukuthi bakwenze ukugwema izinxushunxushu emihlanganweni yebandla kwakuvela kuKristu nokuthi kwakufanele ayilandele noma ahlupheke ngemiphumela yokungazi kwawo. 

Kube nemibono eminingi eyenziwe kuleyo vidiyo yokugcina ngamadoda angavumelani neze neziphetho esizifinyelele. Bakholelwa ukuthi nguPawulu owayememezela lo myalo obhekiswe kwabesifazane ababekhuluma ebandleni. Kuze kube manje, akekho noyedwa kubo okwazile ukuxazulula ukungqubuzana okubangelwa yilokhu ngeyoku-1 kwabaseKorinte 11: 5, 13. Abanye basikisela ukuthi lawo mavesi awakhulumi ngokuthandaza nokufundisa ebandleni, kodwa lokho akuvumelekile ngenxa yezizathu ezimbili.

Esokuqala ngumongo wombhalo. Siyafunda,

Ziboneleni nina ngokwenu; kufanele yini ukuba owesifazane akhuleke kuNkulunkulu engagubuzele na? Imvelo uqobo lwayo ayikufundisi yini ukuthi izinwele ezinde ziyichilo kowesilisa, kepha uma owesifazane enezinwele ezinde, kuludumo kuye na? Ngoba unikwe izinwele zakhe esikhundleni sesembozo. Kodwa-ke, uma noma ngubani efuna ukuphikisana ngokuvumelana nelinye isiko, asinalo elinye, namabandla kaNkulunkulu awanalo. Kepha ngenkathi nginikeza le miyalo, angikuncomi, ngoba ukuhlangana ndawonye kungenzelwa okungcono, kodwa okubi. Okokuqala, ngizwa ukuthi lapho nihlangana ndawonye ebandleni, kukhona ukwahlukana phakathi kwenu; futhi ngikholelwa ngezinga elithile. ” (1 KwabaseKhorinte 11: 13-18 INguqulo Yezwe Elisha)

Isizathu sesibili kunengqondo nje. Ukuthi uNkulunkulu unikeze abesifazane isipho sokuprofetha akunakuphikiswa. UPeter wacaphuna uJoel ngenkathi ethi esixukwini ngePhentekoste, “Ngizothululela omunye womoya wami phezu kwayo yonke inhlobo yenyama, futhi amadodana enu namadodakazi enu ayoprofetha nezinsizwa zenu zibone imibono futhi amadoda enu amadala azophupha amaphupho, naphezu kwezinceku zami naphezu kwezincekukazi zami ngiyothulula omunye womoya wami ngalezo zinsuku, futhi ziyoprofetha. ” (IzEnzo 2:17, 18)

Ngakho-ke, uNkulunkulu uthululela umoya wakhe kowesifazane oprofethayo, kepha ekhaya kuphela lapho ozomuzwa khona ngumyeni wakhe manje ofundiswa nguye, ofundiswa nguye, futhi ngubani manje okumele aye ebandleni lapho Unkosikazi uhlala athule ngenkathi elandisa isekeni konke amtshele kona.

Leso simo singazwakala singenangqondo, kepha kufanele kube njalo uma sizokwamukela ukucabanga ukuthi amazwi kaPawulu ngokuthandaza nokuprofetha ngabesifazane asebenza ngasese emakhaya. Khumbula ukuthi amadoda aseKorinte eza nemibono eyinqaba. Babesikisela ukuthi ngeke lube khona uvuko. Bazama nokuzinqabela ezocansi ezisemthethweni. (1 KwabaseKorinte 7: 1; 15:14)

Ngakho-ke umqondo wokuthi bazophinde bazame ukuvala umlomo ngabesifazane awunzima kangako ukukholelwa. Incwadi kaPawulu yayiwumzamo wokuzama ukulungisa izinto. Ingabe kusebenze? Yebo, kwakudingeka abhale enye, incwadi yesibili, eyabhalwa ezinyangeni ezimbalwa kuphela ngemuva kweyokuqala. Ingabe lokho kuveza isimo esithuthukisiwe?

Manje ngifuna ucabange ngalokhu; futhi uma uyindoda, ungesabi ukubonisana nabesifazane obaziyo ukuthola umbono wabo. Umbuzo engifuna ukukubuza wona ukuthi, lapho amadoda egcwala kubo, beqhosha, beqhosha futhi befuna izikhundla, kungenzeka yini lokho kuveze inkululeko enkulu yabesifazane? Ngabe ucabanga ukuthi indoda ebusayo kuGenesise 3: 16 iziveza emadodeni athobekile noma agcwele ukuziqhenya? Nicabangani bosisi?

Kulungile, gcina lowo mcabango. Manje ake sifunde ukuthi uthini uPaul encwadini yakhe yesibili ngamadoda avelele ebandla laseKorinte.

“Kodwa ngiyesaba ukuthi njengoba u-Eva akhohliswa ubuqili benyoka, izingqondo zenu zingadukiswa zizinikele ekuzinikeleni kwenu okulula nokumsulwa kuKristu. Ngoba uma kufika umuntu amemezele uJesu ongesiye lo esamemezela ngaye, noma uma wamukela umoya ohlukile kunalowo owamukele, noma ivangeli elihlukile kunalelo olamukele, ulibekezelela kalula. ”

“Angizibukeli phansi nakancane kulabo“ baphostoli abaphambili ”. Yize ngingeyena isikhulumi esipholishiwe, ngokuqinisekile angishodi ngolwazi. Lokhu sikucacisele ngazo zonke izindlela. ”
(2 KwabaseKorinte 11: 3-6 BSB)

Abaphostoli abakhulu. Engathi. Yimuphi umoya owawukhuthaza la madoda, laba baphostoli abaphambili?

“Ngoba abantu abanjalo bangabaphostoli bamanga, izisebenzi ezinenkohliso, abazenza abaphostoli bakaKristu. Futhi akumangalisi, ngokuba uSathane uqobo uziguqula njengengelosi yokukhanya. Akumangalisi-ke uma izinceku zakhe zizenza izinceku zokulunga. Ukuphela kwabo kuzofanelana nezenzo zabo. ”
(2 KwabaseKorinte 11: 13-15 BSB)

Hewu! La madoda ayekhona impela ngaphakathi ebandleni laseKorinte. Yilokhu uPawulu okwadingeka alwisane nakho. Iningi lesikhathi esashukumisela uPawulu ukuba abhale incwadi yokuqala eya kwabaseKorinte livela kula madoda. Babengabantu abaqhoshayo, futhi babenomphumela. AmaKristu aseKorinte ayenikezela kubo. UPawulu ubaphendula ngokubhuqa okuhlabayo kuzo zonke izahluko 11 no-12 zabase-2 Korinte. Ngokwesibonelo,

“Ngiyaphinda ngithi: Makungabikho muntu ongithathela isilima. Kepha uma wenza kanjalo, ungibekezelele njengoba ubuyisiwula, ukuze ngiziqhayise kancane. Kulokhu kuziqhayisa okuzethembayo angikhulumi njengeNkosi, kepha ngikhuluma njengesiwula. Njengoba abaningi beziqhayisa ngendlela yezwe, nami ngizoziqhayisa. Uyabekezelela ngentokozo iziwula kwazise uhlakaniphe kangaka! Empeleni, nibekezelela noma ubani okugqilazayo noma onixhaphazayo noma osizakala ngani noma oziqhayisa emoyeni noma okushaya ngempama ebusweni. Kuyangiphoxa ukuthi ngiyavuma ukuthi besibuthakathaka ukwenza lokho! ”
(2 Korinte 11: 16-21 NIV)

Noma ngubani okugqilazayo, okuxhaphazayo, ofaka umoya futhi ekushaya ebusweni. Unesithombe leso uqinile engqondweni, ucabanga ukuthi ngubani owayengumthombo wamazwi athi: “Abesifazane kufanele bathule ebandleni. Uma benombuzo, bangabuza abayeni babo uma befika ekhaya, ngoba kuyihlazo kowesifazane ukukhuluma ebandleni. ”?

Kepha, kodwa, kepha kuthiwani ngalokhu uPawulu akusho kuThimothewu? Ngiyakuzwa nje ukuphikiswa. Kuyazwakala. Kuyazwakala. Ake sibheke. Kepha ngaphambi kokuba sikwenze, ake sivumelane ngokuthile. Abanye bazishaya isifuba ngokuthi bahamba nalokho okubhaliwe kuphela. Uma uPaul abhala okuthile phansi, khona-ke bayakwamukela akubhalile futhi ukuphela kwendaba. Kulungile, kodwa akukho "emuva" Ngeke uthi, “O, lokhu ngikuthatha ngokoqobo, kodwa hhayi lokho.” Lokhu akuyona i-buffet yezenkolo. Kuphakathi kokuthi uthathe amagama akhe ngokubheka ubuso bese ulahla umongo, noma ungawenzi.

Ngakho-ke manje sifinyelela kulokho uPawulu akubhalela uThimothewu ngenkathi ekhonza ibandla lase-Efesu. Sizofunda amagama avela ku- INguqulo Yezwe Elisha ukuqala ngo:

“Umuntu wesifazane makafunde athule ngokuzithoba okugcwele. Angimvumeli owesifazane ukuthi afundise noma asebenzise igunya phezu kwendoda, kodwa kufanele athule. Ngoba u-Adamu wabunjwa kuqala, kwase kuba ngu-Eva. Futhi, u-Adamu akakhohliswanga, kepha owesifazane wakhohliswa ngokuphelele waba yisephulamthetho. Kodwa-ke, uyovikelwa ngokuzala abantwana, uma nje eqhubeka okholweni nasothandweni nasebungcweleni nangokuhluzeka kwengqondo. ” (1 Thimothewu 2: 11-15 NWT)

Ngabe uPawulu wenza umthetho owodwa kwabaseKorinte nomunye ohlukile kwabase-Efesu? Linda umzuzu nje. Lapha uthi akavumeli owesifazane ukuthi afundise, okungafani nokuprofetha. Noma kunjalo? 1 KwabaseKorinte 14:31 uthi,

"Ngoba nonke ningaprofetha ngokulandelana ukuze wonke umuntu afundiswe futhi akhuthazwe." (1 KwabaseKorinte 14:31 BSB)

Umfundisi uthisha, akunjalo? Kepha umprofethi ungaphezu kwalokho. Futhi, kwabaseKorinte uthi,

“UNkulunkulu umise abafanele ebandleni, okokuqala, abaphostoli; okwesibili, abaprofethi; okwesithathu, othisha; bese kuba yimisebenzi yamandla; bese kuba izipho zokuphulukisa; izinkonzo eziwusizo, amakhono okuqondisa, izilimi ezahlukene. ” (1 Korinte 12:28 NWT)

Kungani uPawule ebeka abaprofethi ngaphezu kwabafundisi? Uyachaza:

“… Ngithanda ukuthi uprofethe. Lowo oprofethayo mkhulu kunalowo okhuluma ngezilimi, ngaphandle uma ehumusha ukuze ibandla lakheke. ” (1 KwabaseKorinte 14: 5 BSB)

Isizathu esenza athande ukuprofetha kungenxa yokuthi kwakha umzimba kaKristu, ibandla. Lokhu kuya enhliziyweni yalolu daba, kumehluko oyisisekelo phakathi komprofethi nothisha.

"Kepha oprofethayo uyaqinisa abanye, abakhuthaze, futhi abaduduze." (1 Korinte 14: 3 NLT)

Umfundisi ngamazwi akhe angaqinisa, akhuthaze, futhi aduduze abanye. Kodwa-ke, akudingeki ukuthi ukholwe kuNkulunkulu ukuze ufundise. Ngisho nomuntu ongakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu angaqinisa, akhuthaze futhi aduduze. Kodwa ongakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu akakwazi ukuba ngumprofethi. Ingabe lokho kungenxa yokuthi umprofethi ubikezela ikusasa? Cha. Akusho lokho “umprofethi”. Yilokho esikucabangayo lapho sikhuluma ngabaprofethi, futhi kwesinye isikhathi abaprofethi embhalweni babebikezela izehlakalo ezizayo, kepha lowo akuwona umqondo isikhulumi sesiGreki esasibaluleke kakhulu emqondweni waso lapho sisebenzisa leli gama futhi akukhona lokho uPawulu abhekisele kukho lapha.

I-Concordance kaStrong iyachaza izethameli [Isipelingi sefonethiki: (prof-ay'-tace)] “njengomprofethi (umhumushi noma umtshele intando yaphezulu) Lisetshenziswa “kumprofethi, imbongi; umuntu onesiphiwo sokudalula iqiniso laphezulu. ”

Hhayi isibikezeli, kodwa isitsheli; okungukuthi, lowo okhulumayo noma okhulumayo, kepha ukukhuluma kuhlobene nentando yaphezulu. Kungakho umuntu ongakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu engeke abe ngumprofethi ngokomqondo weBhayibheli, ngoba ukwenza kanjalo kusho ukuthi — njengoba USIZA izifundo zeZwi ukubeka— ”ukumemezela umqondo (umyalezo) kaNkulunkulu, kwesinye isikhathi obikezela ikusasa (ukubikezela) - nokuningi ngokujwayelekile, ukhuluma umyalezo wakhe ngesimo esithile. ”

Umprofethi weqiniso ushukunyiswa ngumoya ukuze achaze izwi likaNkulunkulu lokwakha ibandla. Njengoba abesifazane babengabaprofethi, lokho kusho ukuthi uKristu wabasebenzisela ukwakha ibandla.

Sinalokho kuqonda engqondweni, ake sicabangele la mavesi alandelayo ngokucophelela:

Makuprofethe abantu ababili noma abathathu, abanye bahlole lokho okushiwoyo. 30 Kodwa uma othile eprofetha futhi omunye umuntu ethola isambulo esivela eNkosini, lowo okhulumayo kufanele ame. 31 Ngale ndlela, bonke abaprofethayo bayoba nesikhathi sokukhuluma, ngokulandelana, ukuze wonke umuntu afunde futhi akhuthazwe. 32 Khumbulani ukuthi abantu abaprofethayo balawula umoya wabo futhi bangashintshana. 33 Ngokuba uNkulunkulu kasiye owesiyaluyalu kepha ngowokuthula, njengakuyo yonke imihlangano yabangcwele bakaNkulunkulu. (1 KwabaseKorinte 14: 29-33 NLT)

Lapha uPaul wehlukanisa phakathi kokuprofetha nalowo othola isambulo esivela kuNkulunkulu. Lokhu kugqamisa umehluko phakathi kwendlela ababebheka ngayo abaprofethi nendlela esibabheka ngayo. Isimo yilesi. Umuntu othile usukuma ebandleni echaza ngezwi likaNkulunkulu, lapho omunye ngokuzumayo ethola ugqozi oluvela kuNkulunkulu, umyalezo ovela kuNkulunkulu; isambulo, okuthile obekufihliwe phambilini sekuzokwembulwa. Ngokusobala, umambuli ukhuluma njengomprofethi, kepha ngomqondo okhethekile, ukuze abanye abaprofethi batshelwe ukuthi bathule badedele lowo onesambulo akhulume. Kulesi simo, lowo onesambulo ungaphansi kolawulo lomoya. Imvamisa, abaprofethi, ngenkathi beholwa ngumoya, baphethe umoya futhi bayakwazi ukubabamba ukuthula lapho kudingeka. Yilokhu uPawulu athi mabakwenze lapha. Lowo onesambulo wayengaba ngowesifazane kalula futhi lowo owayekhuluma njengomprofethi ngaleso sikhathi wayengaba yindoda kalula nje. UPaul akanandaba nobulili, kodwa ngendima edlalwayo okwamanje, futhi njengoba umprofethi — owesilisa noma owesifazane — elawula umoya wokuphrofetha, khona-ke umprofethi wayezoyiyeka ngenhlonipho imfundiso yakhe ukuvumela bonke abantu balalele. isambulo esivela kuNkulunkulu.

Kufanele samukele noma yini umprofethi asitshela yona na? Cha. UPaul uthi, "mabaprofethe abantu ababili noma abathathu [abesilisa noma abesifazane], abanye mabahlole okushiwoyo." UJohn usitshela ukuthi sihlole ukuthi imimoya yabaprofethi isembulani. (1 Johane 4: 1)

Umuntu angafundisa noma yini. Izibalo, umlando, noma yini. Lokho akumenzi abe ngumprofethi. Umprofethi ufundisa okuthile okuqonde ngqo: izwi likaNkulunkulu. Ngakho-ke, yize kungebona bonke abafundisi abangabaprofethi, bonke abaprofethi bangabafundisi, futhi abesifazane babalwa phakathi kwabaprofethi bebandla lobuKristu. Ngakho-ke, abaprofethi besifazane babengabafundisi.

Manje kungani uPawule, ngokwazi konke lokhu ngamandla kanye nenhloso yokuprofetha okwakungokufundisa umhlambi, tshela uThimothewu, “Angimvumeli umuntu wesifazane ukuthi afundise… kumele athule.” (1 Thimothewu 2:12)

Akunangqondo. Bekuzoshiya uThimothewu enwaya ikhanda. Noma kunjalo, akuzange. UThimothewu wakuqonda kahle lokho uPawulu ayekusho ngoba wayesazi isimo ayebhekene naso.

Ungakhumbula ukuthi kwividiyo yethu yokugcina sixoxe ngohlobo lokubhalwa kwezincwadi ebandleni lokuqala. UPaul akazange ahlale phansi acabange, “Namuhla ngizobhala incwadi ephefumulelwe ukwengeza ohlwini lwezincwadi zeBhayibheli.” Kwakungekho iBhayibheli leTestamente Elisha ngalezo zinsuku. Lokho esikubiza ngokuthi iTestamente Elisha noma imiBhalo YamaKristu YesiGreki yahlanganiswa emakhulwini eminyaka kamuva kusuka emibhalweni yabaphostoli kanye namaKristu aqavile ekhulu lokuqala. Incwadi kaPawulu eya kuThimothewu yayiwumsebenzi ophilayo ohloselwe ukubhekana nesimo esasikhona kuleyo ndawo nangaleso sikhathi. Kungaleso sikhathi kuphela ukuqonda kanye nesizinda lapho singaba nethemba lokuthola umqondo wako.

Lapho uPawulu ebhala le ncwadi, uThimothewu wayethunyelwe e-Efesu ukuze ayosiza ibandla lalapho. UPaul uyala ukuba "ayale abathile ukuthi bangafundisi imfundiso ehlukile, noma banake izindaba ezingamanga nohlu lozalo." (1 Thimothewu 1: 3, 4). “Abathile” okukhulunywa ngabo abaziwa. Ukuchema kwabesilisa kungaholela ekutheni siphethe ngokuthi kwakungamadoda la, kodwa akunjalo? Esingaqiniseka ngakho ukuthi laba bantu okukhulunywa ngabo “babefuna ukuba othisha bezomthetho, kodwa bengakuqondi lokho abakushoyo noma izinto ababephikelela kuzo ngamandla.” (1 Thimothewu 1: 7)

Kusho ukuthi abathile babezama ukusizakala ngokuntula ulwazi kukaThimothewu njengobusha. UPaul uyamxwayisa: “Ungalokothi uvumele noma ubani abukele phansi ubusha bakho.” (1 Thimothewu 4:12). Enye into eyenza uThimothewu abonakale esebenziseka kalula kwakuwukugula kwakhe. UPaul umeluleka ngokuthi 'angabe esaphuza amanzi, kodwa phuza iwayini elincane ngenxa yesisu sakho nokugula kwakho kaningi.' (1 Thimothewu 5:23)

Okunye futhi okuphawuleka ngale ncwadi yokuqala eya kuThimothewu, ukugcizelelwa ezindabeni ezithinta abesifazane. Kunokuqondisa okuningi kakhulu kwabesifazane kule ncwadi kunanoma imiphi eminye imibhalo kaPawulu. Bayelulekwa ukuba bagqoke ngendlela enesizotha futhi bagweme ukuhlobisa okubukisayo nezitayela zezinwele ezidonsela ukunaka kubo (1 Thimothewu 2: 9, 10). Abesifazane kufanele babe nesithunzi futhi bathembeke ezintweni zonke, banganyundeli (1 Thimothewu 3:11). Ubhekise kakhulu kubafelokazi abasebasha ikakhulukazi abaziwa ngokuba ngoxakekile nabahlebi, abangavilaphi abahamba bengena indlu ngendlu (1 Thimothewu 5:13). 

UPawulu uyala uThimothewu ngokukhethekile ukuthi abaphathe kanjani abesifazane, abancane nabadala (1 Thimothewu 5: 2, 3). Kukule ncwadi futhi lapho sifunda khona ukuthi bekukhona uhlelo oluhlelekile ebandleni lobuKristu lokunakekela abafelokazi, into entuleke kakhulu kwiNhlangano YoFakazi BakaJehova. Eqinisweni, okuphambene nalokho kunjalo. Ngibonile izindatshana ze-Nqabayokulinda zikhuthaza abafelokazi nabampofu ukuba banikele ngezinto zabo zokuphila ezincane ukuze basize iNhlangano ikhulise umbuso wayo wezindlu zomhlaba wonke.

Okufanele kuqashelwe ngokukhethekile isikhuthazo sikaPawulu kuThimothewu sokuba “angahlangani nezinganekwane ezingenanhlonipho, neziwubuwula. Kunalokho ziqeqeshele ukuhlonipha uNkulunkulu ”(1 Thimothewu 4: 7). Kungani kunalesi sixwayiso? “Izinganekwane ezingenanhlonipho, ezingenangqondo”?

Ukuphendula lokho, kufanele siqonde isiko elithile lase-Efesu ngaleso sikhathi. Uma sesikwenzile, konke kuzogxila. 

Uzokhumbula okwenzeka lapho uPawulu eqala ukushumayela e-Efesu. Kube nokukhala okukhulu kusuka kubakhandi besiliva abenza imali ngokwenza amathempeli aye ku-Arthemisi (aka, Diana), unkulunkulukazi onamabele amaningi kwabase-Efesu. (Bheka Izenzo 19: 23-34)

Kwakwakhiwe inkolo ezungeze ukukhulekelwa kukaDiana okwathi u-Eva wayeyindalo yokuqala kaNkulunkulu emva kwalokho enza u-Adamu, nokuthi kwakungu-Adam owayekhohliswe yinyoka, hhayi u-Eva. Amalungu aleli hlelo asola amadoda ngosizi lomhlaba.

Ubufazi, isitayela sase-Efesu!

Ngakho-ke kungenzeka ukuthi abanye besifazane ebandleni babethonywe yilokhu kucabanga. Mhlawumbe abanye babephendukile kule nkolo baya ekukhulekeleni okumsulwa kobuKristu, kepha babebambelele kweminye yaleyo mibono yobuqaba.

Sinalokho engqondweni, ake siqaphele okunye okuhlukile ngamagama kaPawulu. Zonke izeluleko kwabesifazane kuyo yonke incwadi zivezwe ngobuningi. Abesifazane lokhu nabesifazane ukuthi. Bese, ngokuzumayo ushintshela kubunye ku-1 Thimothewu 2:12: "Angimvumeli umuntu wesifazane ..." Lokhu kufakazela impikiswano yokuthi ubhekise kowesifazane othile oletha inselelo egunyeni likaThimothewu elimiswe ngokwaphezulu.

Lokhu kuqonda kuyaqiniswa uma sicabanga ukuthi lapho uPaul ethi, “angimvumeli owesifazane… ukuthi asebenzise igunya phezu kwendoda…”, akasebenzisi igama elijwayelekile lesiGreki elisho igunya exousia. (xu-cia) Lelo gama lalisetshenziswa abapristi abakhulu nabadala ngenkathi bephonsela uJesu inselelo kuMark 11:28 bethi, “Ngaliphi igunya (exousia) Uyazenza lezi zinto? ”Noma kunjalo, igama uPawulu alisebenzisa kuThimothi uqinisile (aw-then-tau) equkethe umqondo wokuthathelwa amandla kwegunya.

ISIZA IZIFUNDO ZAMAZWI zinikela nge- uqinisile, “Ngokufanelekile, ukuthatha izikhali unilaterally, okusho ukuthi usebenza njengombusi ozimele - uqobo, oqokiwe (osebenza ngaphandle kokuzithoba).

Hmm, eyiqiniso, esebenza njengozimele, oqokiwe yena uqobo. Ingabe lokho kuvusa ukuxhumana engqondweni yakho?

Okuhambisana nakho konke lokhu isithombe seqembu labesifazane ebandleni eliholwa ngumatriarch ofanelana nencazelo uPaul ayenza ngqo engxenyeni yokuqala yencwadi yakhe.

“… Hlala lapho e-Efesu, ukuze uyale abantu abathile ukuba bangabe besazifundisa izimfundiso zamanga, noma bazinikele ezinganekwaneni nasezinhlwini zozalo ezingapheli. Izinto ezinjalo zikhuthaza ukuqagela okuyimpikiswano kunokuqhubekisela phambili umsebenzi kaNkulunkulu — ongokholo. Umgomo walomyalo lutsandvo loluvela enhlitiyweni lemsulwa nakunembeza lomsulwa nekukholwa lokucinile. Abanye basukile kulokhu baphendukela enkulumweni engasho lutho. Bafuna ukuba ngabafundisi bomthetho, kepha abazi ukuthi bakhuluma ngani noma ukuthi baqinisekisa ini ngokuqiniseka kanjani. ” (1 Thimothewu 1: 3-7 NIV)

Lo matriarch wayezama ukufaka uThimothewu esikhundleni, ukuze athathe umbuso (uqinisileigunya lakhe futhi kubukela phansi ukuqokwa kwakhe.

Ngakho-ke manje sinenye indlela evumayo esivumela ukuthi sibeke amagama kaPawulu esimweni esingadingi ukuthi simdwebe njengomzenzisi, ngoba angaba njalo uma etshela abesifazane baseKorinte ukuthi bangathandaza baphrofethe ngenkathi bephika abase-Efesu abesifazane ilungelo elifanayo.

Lokhu kuqonda kusisiza futhi ukuba sixazulule enye inkomba ayibhekise ku-Adamu no-Eva. UPaul wayelungisa irekhodi futhi enezela isisindo sehhovisi lakhe ukuvuselela indaba eyiqiniso njengoba ivezwe emiBhalweni, hhayi indaba engamanga evela enkolweni kaDiana (Artemis kuya kumaGrikhi).

Ukuze uthole olunye ulwazi, bheka Ukuhlolwa kwe-Isis Cult ngokuhlola kwangaphambilini kwizifundo zeTestamente Elisha ngu-Elizabeth A. McCabe k. 102-105. Futhi bona, Amazwi Afihliwe: Abesifazane BaseBhayibhelini Nefa Lethu LobuKristu nguHeidi Bright Parales k. 110

Kodwa kuthiwani ngenkulumo ebonakala ingajwayelekile yokuzala izingane njengendlela yokugcina owesifazane ephephile? 

Masiphinde sifunde lesi siqephu, kulokhu esivela ku- New International Version:

“Owesifazane kufanele afunde ngokuthula nangokuzithoba okugcwele. 12 Angimvumeli owesifazane ukuba afundise noma abe negunya phezu kwendoda; Kumele athule. 13 Ngoba u-Adamu wabunjwa kuqala, kwasekulandela u-Eva. 14 Futhi no-Adamu akakhohliswanga; ngowesifazane owakhohliswa waba yisoni. 15 Kepha abesifazane bayakusindiswa ngokuzala abantwana, uma behlala ekukholweni nasothandweni nasebungcweleni ngokufanele. (1 Thimothewu 2: 11-15 NIV)

UPawulu watshela abaseKorinte ukuthi kungcono ukungashadi. Ngabe manje utshela abesifazane base-Efesu okuphambene na? Ngabe ugxeka bobabili abesifazane abayinyumba nabesifazane abangashadile ngoba bengazali? Ingabe lokho kunengqondo?

Njengoba ukwazi ukubona phakathi kwe-interlinear, akukho gama ekuhumusheni izinguqulo eziningi ezilinikeza leli vesi.

Igama elilahlekile liyisihloko esichazayo, ama-tēs, futhi ukuyisusa kuguqula yonke incazelo yevesi. Ngenhlanhla, ezinye izinguqulo azishiyi umunci ocacile lapha:

  • "... uzosindiswa ngokuzalwa kwengane ..." - International Standard Version
  • "[Nabo bonke abesifazane] bayosindiswa ngokuzalwa kwengane" - IZWI ELIKHULUNYIWE LikaNkulunkulu
  • "Uyosindiswa ngokuzala izingane" - Darby Bible Translation
  • "Uyosindiswa ngokuzala izingane" - i-Young's Literal Translation

Ngokomongo wale ndima okhuluma ngo-Adamu no-Eva, ukuzala izingane uPawulu abhekisele kukho kungenzeka ukuthi yilokho okukhulunywa ngakho kuGenesise 3:15.

“Ngizobeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe. Yona izokuchoboza ikhanda bese wena uyilimaze isithende. ”(Genesise 3:15)

Kuyinzalo (ukuzala izingane) ngomuntu wesifazane okuholela ekusindisweni kwabo bonke abesifazane nabesilisa, lapho leyo mbewu ekugcineni ichoboza uSathane ekhanda. Esikhundleni sokugxila ku-Eva nasendimeni ephakeme yabesifazane, laba “abathile” kufanele bagxile enzalweni noma enzalweni yowesifazane, uJesu Kristu, abasindiswa ngaye bonke.

Nginesiqiniseko sokuthi ngemuva kwayo yonke le ncazelo, ngizobona imibono yabantu bephikisana nokuthi naphezu kwakho konke lokhu, uThimothewu wayeyindoda futhi wabekwa njengomfundisi, noma umpristi, noma umdala phezu kwebandla lase-Efesu. Akekho umuntu wesifazane owayeqokwe ngale ndlela. Ngiyavuma. Uma uphikisana nalokho, lapho-ke ulahlekelwe yiphuzu lonke lolu chungechunge. UbuKrestu bukhona emphakathini ophethwe ngabesilisa kanti ubuKrestu abukaze bube ngokuguqula umhlaba, kepha bumayelana nokubiza abantwana bakaNkulunkulu. Impikiswano ekhona akukhona ukuthi abesifazane kufanele basebenzise igunya phezu kwebandla, kodwa ukuthi amadoda kufanele yini? Lokho kungumbono wokuphikisana nabesifazane abasebenza njengabadala noma ababonisi. Ukuqagela kwamadoda aphikisana nababonisi besifazane ukuthi umbonisi usho umholi, umuntu othola ukutshela abanye abantu ukuthi kufanele baphile kanjani izimpilo zabo. Babheka ukumiswa kwebandla noma isonto njengendlela yokubusa; futhi kulowo mongo, umbusi kufanele abe ngowesilisa.

Kubantwana bakaNkulunkulu, isikhundla sobukhosi esinamandla asinandawo ngoba bonke bayazi ukuthi ikhanda lomzimba nguKristu kuphela. 

Sizongena kulokho ngaphezulu kuvidiyo elandelayo ngodaba lobunhloko.

Ngiyabonga ngesikhathi sakho kanye nokwesekwa kwakho. Sicela ubhalisele ukuthola izaziso zokukhishwa okuzayo. Uma ungathanda ukufaka isandla emsebenzini wethu, kukhona isixhumanisi encazelweni yale vidiyo. 

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    9
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x