Ngaphambi kokuthi singene kule vidiyo yokugcina ochungechungeni lwethu lwendima yabesifazane, kunezinto ezimbalwa ezihlobene nevidiyo yangaphambilini yobunhloko engingathanda ukuxoxa ngayo kafushane.

Amadili wokuqala asebenzisana ne-pushback engiyitholile evela kwabanye ababukeli. Lawa ngamadoda angavumelani ngokuqinile nomqondo wokuthi i-kephalé isho ukuthi “umthombo” kunokuba “igunya phezu”. Abaningi bahlanganyele ekuhlaselweni yi-ad hominem noma bavele nje baqinisa okungaqondile njengokuyiqiniso levangeli. Ngemuva kweminyaka ngikhipha amavidiyo ezihlokweni ezinempikiswano, ngikujwayele lokho kuphikisana, ngakho-ke ngikuthatha kancane nje. Kodwa-ke, iphuzu engifuna ukulibeka ukuthi izindatshana ezinjalo aziveli nje kuphela emadodeni azizwa esongelwa ngabesifazane. Uyabona, uma i-kephalé isho ukuthi "umthombo", idala inkinga kwabakholelwa kuZiqu-zintathu abakholelwa ukuthi uJesu unguNkulunkulu. Uma uYise engumthombo weNdodana, khona-ke iNdodana yavela kuYise njengoba no-Adamu evela eNdodaneni no-Eva wavela ku-Adamu. Lokho kubeka iNdodana endimeni engaphansi kukaYise. UJesu angaba kanjani uNkulunkulu uma evela kuNkulunkulu. Singadlala ngamagama, anjengokuthi “wadala” kuqhathaniswa “azelwe”, kepha ekugcineni njengoba indalo ka-Eva yehlukile kweka-Adam, sigcina ngokutholwa komunye umuntu, okungahambelani nombono kaZiqu-zintathu.

Enye into ebengifuna ukuyithinta yincazelo ye-1 Korinte 11:10. Ku-New World Translation, leli vesi lifundeka kanje: “Yingakho owesifazane kufanele abe nophawu lwegunya ekhanda lakhe, ngenxa yezingelosi.” (1 KwabaseKhorinte 11:10)

Uhlobo lwakamuva lwe-New World Translation ngeSpanishi luya kude kakhulu lapho kuphoqelelwa ukuhunyushwa kwemibono. Esikhundleni sokuthi "uphawu lwegunya" ifundeka kanje, "señal de subjección", elihumusha ngokuthi "uphawu lokuthobela".

Manje, ku-interlinear, alikho igama elihambelana ne- “sign of”. Nakhu okushiwo yi-interlinear.

IBerean Literal Bible ifundeka kanje: "Ngenxa yalokhu, owesifazane kufanele abe negunya ekhanda, ngenxa yezingelosi."

I-King James Bible ifundeka kanje: “Ngalesi sizathu owesifazane kufanele abe namandla ekhanda lakhe ngenxa yezingelosi.”

I-World English Bible ifundeka kanje: “Ngenxa yalokhu owesifazane kufanele abe negunya ekhanda lakhe, ngenxa yezingelosi.”

Ngakho-ke noma ngabe kwamukelekile ukuthi "uphawu lwegunya" noma "uphawu lwegunya" noma "uphawu lwegunya" njengoba kwenza ezinye izinguqulo, incazelo ayicaci njengoba ngake ngacabanga. Evesini 5, uPaul ubhala ngaphansi kokuphefumulelwa enikeza abesifazane igunya lokuthandaza nokuphrofetha ngakho-ke bafundise ebandleni. Khumbula ezifundweni zethu zangaphambili ukuthi abesilisa baseKorinte babezama ukuthatha lokhu zisuka nje kwabesifazane. Ngakho-ke, enye indlela yokuthatha lokhu — futhi angisho ukuthi leli ivangeli, umbono nje ofanele ukuxoxwa — ngukuthi sikhuluma ngesibonakaliso sangaphandle sokuthi abesifazane banegunya lokuthandaza nokushumayela, hhayi ukuthi bangaphansi kwegunya. Uma ungena endaweni evinjelwe esakhiweni sikahulumeni, udinga ipasi, ibheji elivezwe ngokusobala ukukhombisa noma ngubani ukuthi unegunya lokuba lapho. Igunya lokuthandaza nokufundisa ebandleni livela kuJesu futhi libekwe kwabesifazane kanjalo nakwabesilisa, futhi ukuthwala ekhanda uPawulu akhuluma ngakho — kungaba yisikhafu noma izinwele ezinde — kuyisibonakaliso salelo lungelo, lelo gunya.

Futhi, angisho ukuthi lokhu kuyiqiniso, kuphela ukuthi ngibona njengokuhumusha okungenzeka kwencazelo kaPaul.

Manje ake singene esihlokweni sale vidiyo, le vidiyo yokugcina kulolu chungechunge. Ngingathanda ukuqala ngokukubuza umbuzo:

Kwabase-Efesu 5:33 sifunda ukuthi, “Kepha-ke yilowo nalowo kini makathande umkakhe njengokuba ezithanda yena, umfazi-ke makahloniphe indoda yakhe.” Ngakho-ke, nanku umbuzo: Kungani unkosikazi engatshelwanga ukuthi athande umyeni wakhe njengoba ezithanda yena? Futhi kungani indoda ingatshelwa ukuthi ihloniphe umkayo? Kulungile, leyo yimibuzo emibili. Kepha lesi seluleko sibonakala singalingani, awungeke uvume?

Masishiye impendulo yaleyo mibuzo emibili kuze kube sekupheleni kwengxoxo yethu namuhla.

Okwamanje, sizobuyela emuva amavesi ayishumi bese sifunde lokhu:

"Indoda iyinhloko yomkayo" (Kwabase-Efesu 5:23 NWT)

Uqonda ukuthi kusho ukuthini lokho? Ngabe lokho kusho ukuthi umyeni ungumphathi womkakhe?

Ungase ucabange lokho. Ngemuva kwakho konke, ivesi elandulelayo lithi, “Abafazi mabathobele amadoda abo…” (Kwabase-Efesu 5:22 NWT)

Kepha-ke, sinevesi ngaphambi kwalelo elithi, “Zithobeni omunye komunye…” (Kwabase-Efesu 5:21 NWT)

Ngakho-ke, ngubani umphathi uma abalingani bomshado kufanele bazithobe komunye nomunye?

Futhi-ke sinalokhu:

“Umfazi akasebenzisi igunya phezu komzimba wakhe, kodwa ngumyeni wakhe onalo; ngokufanayo, futhi, indoda ayinalo igunya phezu komzimba wayo, kodwa ngumkayo onayo. ” (1 KwabaseKhorinte 7: 4)

Lokho akuhambelani nomqondo wokuthi indoda ibe yinduna bese kuthi unkosikazi kube nguyena oqondiswayo.

Uma uthola konke lokhu kudideka, ngifanele ngisole ngokwengxenye. Uyabona, ngishiye okuthile okubucayi. Masiyibize ngokuthi ilayisense lobuciko. Kepha ngizokulungisa manje. Sizoqala emuva evesini 21 lesahluko 5 sabase-Efesu.

Kusuka e-Berean Study Bible:

“Thobelani omunye komunye ngenxa yokuhlonipha uKristu.”

Abanye bafaka “ukwesaba” esikhundleni “senhlonipho”.

 • “… Thobelani omunye komunye ngokwesaba uKristu”. (New American Standard Bible)
 • “Nithobelana omunye nomunye ngokwesaba uKristu.” (IHolman Christian Standard Bible)

Igama elithi phobos lapho sithola khona igama lethu lesiNgisi, phobia, okuwukwesaba okuthile okungenangqondo.

 • i-acrophobia, ukwesaba izindawo eziphakeme
 • i-arachnophobia, ukwesaba izicabucabu
 • i-claustrophobia, ukwesaba izindawo ezivalekile noma ezigcwele
 • i-ophidiophobia, ukwesaba izinyoka

Umama wahlushwa yilowo wokugcina. Ubeyahlanya uma ebhekana nenyoka.

Kodwa-ke, akufanele sicabange ukuthi igama lesiGreki lihlobene nokwesaba okungenangqondo. Ngokuphambene nalokho. Kusho ukwesaba okunenhlonipho. Asesabi ngoKristu. Simthanda kakhulu, kodwa siyesaba ukumdumaza. Asifuni ukumdumaza, akunjalo? Kungani? Ngoba uthando lwethu ngaye lusenza ukuthi sihlale sifisa ukuthola umusa emehlweni akhe.

Ngakho-ke, siyathobelana ebandleni, naphakathi komshado ngenxa yenhlonipho yethu, uthando lwethu, ngoJesu Kristu.

Ngakho-ke, ngaphandle kwebhethi siqala ngesixhumanisi kuJesu. Esikufunda emavesini alandelayo kuhlobene ngqo nobudlelwano bethu neNkosi kanye nobudlelwano bayo nathi.

UPaul usezosinika indlela entsha yokubuka ubudlelwano bethu nabanye abantu kanye nomlingani wethu womshado, ngakho-ke ukugwema ukungaqondi, usinikeza isibonelo sendlela lobo budlelwano obusebenza ngayo. Usebenzisa okuthile esikuqondayo, ukuze asisize siqonde okuthile okusha, okuhlukile kunalokho esikujwayele.

Kulungile, ivesi elilandelayo:

“Bafazi, zithobeni kubayeni benu njengokungathi nithobela iNkosi.” (Efesu 5:22) IBerean Study Bible ngalesi sikhathi.

Ngakho-ke, asikwazi ukumane sithi, “iBhayibheli lithi amakhosikazi kufanele azithobe emadodeni”, akunjalo? Kufanele sikufanelekele, akunjalo? "Ngokuqondene neNkosi", kusho. Abafazi abazithobayo kumele bakhombise emadodeni ukufana nokuzithoba kwethu sonke kuJesu.

Ivesi elilandelayo:

"Ngoba indoda iyinhloko yomfazi njengoba noKristu eyinhloko yebandla, umzimba Wakhe, onguMsindisi wawo." (Kwabase-Efesu 5:23 BSB)

UPaul uyaqhubeka nokusebenzisa ubudlelwano uJesu anabo nebandla ukuchaza uhlobo lobudlelwano indoda okufanele ibe nalo nomkayo. Uqinisekisa ukuthi asihambi sodwa ngokuhumusha kwethu ubudlelwano bendoda / unkosikazi. Ufuna ukuyibophela kulokho okukhona phakathi kweNkosi yethu nomzimba webandla. Futhi usikhumbuza ukuthi ubudlelwano bukaJesu nesonto bumbandakanya nokuba ngumsindisi walo.

Manje siyazi kusuka kuvidiyo yethu yokugcina ukuthi igama elithi "ikhanda" ngesiGreki liyi kephalé nokuthi akusho ukuphatha omunye. Ukube uPawulu wayekhuluma ngendoda enegunya phezu kowesifazane futhi noKristu enegunya phezu kwebandla, wayengeke asebenzise kephalé. Esikhundleni salokho, ngabe usebenzise igama elithi exousia okusho ukuthi igunya.

Khumbula, sisanda kufunda ku-1 Korinte 7: 4 ekhuluma ngowesifazane onegunya emzimbeni womyeni wakhe, futhi ngokufanayo. Lapho asikutholi kephalé (ikhanda) kodwa isimo sesenzo se- exousia, “Igunya phezu”.

Kepha lapha kwabase-Efesu, uPawulu usebenzisa kephalé lapho amaGrikhi ayesebenzisa isingathekiso ukusho ukuthi “phezulu, umqhele, noma umthombo”.

Manje ake sihlale kulokho okwesikhashana. Uthi "uKristu uyinhloko yebandla, umzimba Wakhe". Ibandla noma isonto lingumzimba kaKristu. Uyikhanda elihlala ngaphezulu komzimba. UPawulu usifundisa kaninginingi ukuthi umzimba wakhiwe ngamalungu amaningi onke anenani elilinganayo, yize ehluke kakhulu komunye nomunye. Uma ilungu elilodwa lihlupheka, umzimba wonke uhlupheka. Hlikihla uzwane lwakho noma shaya umunwe wakho omncane ngesando futhi uzokwazi ukuthi kusho ukuthini emzimbeni wonke ukuhlupheka kanjalo.

UPawulu wenza lesi sifaniso samalungu ebandla afane namalungu ahlukahlukene omzimba ephindelela. Uyisebenzisa lapho ebhalela abaseRoma, abaseKorinte, abase-Efesu, abaseGalathiya nabaseKolose. Kungani? Ukwenza iphuzu elingaqondakali kalula ngabantu abazalwa futhi bakhulela ezinhlelweni zikahulumeni ezibeka amazinga amaningi egunya nokulawula kumuntu ngamunye. Isonto akufanele libe njalo.

UJesu nomzimba webandla bamunye. (Johane 17: 20-22)

Manje wena, njengelungu lalowo mzimba, uzizwa kanjani? Ngabe ubona sengathi uJesu ufuna okungaphezu kwamandla akho? Ngabe ucabanga uJesu njengomphathi onenhliziyo elukhuni ozikhathalela yena kuphela? Noma uzizwa unakekelwa futhi uvikelekile? Ngabe ucabanga uJesu njengomuntu owayezimisele ukufela wena? Njengomuntu owachitha impilo yakhe yonke, engasebenzelwa abanye abantu, kodwa ezikhandla ekukhonzeni umhlambi wakhe?

Manje nina madoda ninokuqonda okulindelwe kini njengenhloko yowesifazane.

Akufani nokuthi uthola ukwenza imithetho. UJesu usitshele ukuthi "angenzi lutho ngokwami, kodwa ngikhuluma njengoba nje uBaba angifundisa." (Johane 8:28)

Lokhu kulandela ukuthi amadoda adinga ukulingisa leso sibonelo futhi angenzi lutho ngegunya lawo kepha ancike kuphela kulokho uNkulunkulu asifundise khona.

Ivesi elilandelayo:

"Manje njengoba ibandla lithobela uKristu, kanjalo nabafazi kufanele bazithobe kubayeni babo kukho konke." (Kwabase-Efesu 5:24 BSB)

Futhi, ukuqhathanisa kuyenziwa phakathi kwesonto noKristu. Umfazi ngeke abe nankinga yokuthobela umyeni wakhe uma enza njengenhloko ngendlela kaKristu phezu kwebandla.

Kepha uPaul akaqedanga ukuchaza. Uyaqhubeka:

“Madoda, thandani omkenu, njengoba noKristu walithanda isonto, wazinikela ngenxa yakhe ukuba alingcwelise, emhlambulula ngokumgeza ngamanzi ngezwi, futhi umethule kuye njengebandla elikhazimulayo, elingenabala noma mibimbi noma noma isiphi isici esinjalo, kodwa singcwele futhi asinasici. ” (Kwabase-Efesu 5:24 BSB)

Ngendlela efanayo, indoda izofuna ukuthanda umkayo futhi izinikele yona inombono wokumngcwelisa, ukuze imethule emhlabeni njengokhazimulayo, ongenabala, engenamibimbi, noma ongenasici, kodwa ongcwele futhi ongenasici.

Amagama amahle, aphezulu, kepha indoda ingathemba kanjani ukukufeza lokhu ngendlela ebonakalayo ezweni lanamuhla ngazo zonke izinkinga esibhekana nazo?

Ngivumele ngizame ukukuchaza lokho ngokuthile engake ngakubona empilweni yami.

Unkosikazi wami ongasekho wayethanda ukudansa. Mina, njengabesilisa abaningi, benginqikaza ukungena endaweni yokudansa. Ngazizwa ngibukeka kabi ngenxa yokuthi ngangingazi ukuthi ngingahamba kanjani kahle emculweni. Noma kunjalo, lapho sinemali, sanquma ukuthatha izifundo zokudansa. Ekilasini lethu lokuqala ikakhulu abesifazane, uthisha waqala ngokuthi, “Ngizoqala ngabesilisa abaseqenjini ngoba vele indoda iyahola”, lapho umfundi wesifazane osemncane aphikisa khona, “Kungani indoda kufanele ukuhola? ”

Okungimangazile ukuthi bonke abanye besifazane kuleli qembu bamhleka. Into empofu yabukeka inamahloni impela. Ukumangala kwakhe kubonakala ukuthi akazange athole ukusekelwa kwabanye besifazane beqembu. Ngenkathi ngifunda ngokuqhubekayo ngokudansa, ngaqala ukubona ukuthi kungani lokhu kwakunjalo, futhi ngabona ukuthi ukudansa nge-ballroom kuyisifaniso esihle kakhulu sobudlelwano besilisa / besifazane emshadweni.

Nasi isithombe somncintiswano we-ballroom. Yini oyibonayo? Bonke abesifazane bagqoke imijiva ekhazimulayo, ngamunye ehlukile; ngenkathi wonke amadoda egqoke njengamaphengwini, ngokufanayo. Lokhu kungenxa yokuthi kuyindima yendoda ukukhombisa owesifazane. Uyena okugxilwa kuye. Unezinto zokubukisa, ezinzima kakhulu.

Wathini uPawulu ngoKristu nangebandla? Ngithanda kakhulu ukuhumusha okunikezwe ivesi 27 yiNew International Version, “ukumethula kuye njengesonto elikhazimulayo, elingenachashazi noma mibimbi noma esinye isici, kodwa elingcwele nelingenacala.”

Injalo-ke indima yendoda kumkakhe emshadweni. Ngikholwa wukuthi isizathu sokuthi abesifazane bangabi nankinga nomqondo wamadoda aholayo endaweni yokudansa ukuthi bayaqonda ukuthi ukudansa akusikho okokubusa. Imayelana nokubambisana. Abantu ababili bahamba bemunye ngenhloso yokukhiqiza ubuciko — into enhle ongayibona.

Nakhu ukuthi isebenza kanjani:

Okokuqala, awenzi izinyathelo zokudansa endizeni. Kufanele uzifunde. Omunye umuntu uziklanyile. Kunezinyathelo zohlobo ngalunye lomculo. Kunezinyathelo zokudansa zomculo we-waltz, kepha izinyathelo ezahlukahlukene zeFox Trot, noma iTango, noma iSalsa. Uhlobo ngalunye lomculo ludinga izinyathelo ezahlukahlukene.

Ngeke wazi ukuthi iqembu noma i-DJ izodlala ini ngokulandelayo, kodwa usukulungele, ngoba ufunde isinyathelo kuwo wonke umdanso. Empilweni, awusoze wazi okulandelayo; yimuphi umculo osuzodlalwa. Kufanele sibhekane nezinselelo eziningi emshadweni: ukushintsha kwezimali, izinkinga zempilo, usizi lomndeni, izingane… njalo njalo. Siziphatha kanjani zonke lezi zinto? Yiziphi izinyathelo esizithathayo ukubhekana nazo ngendlela eletha udumo emshadweni wethu? Asizenzi ngokwethu izinyathelo. Othile uzidizayinele thina. KumKristu, lowo muntu nguYise ositshele zonke lezi zinto ngendodana yakhe uJesu Kristu. Bobabili abalingani bomdanso bayazazi izinyathelo. Kepha yisiphi isinyathelo okufanele usithathe nganoma yisiphi isikhathi kulele kumuntu.

Lapho owesilisa ehola endaweni yokudansa, umtshela kanjani owesifazane ukuthi yisiphi isinyathelo abazosenza ngokulandelayo? Ukubuyela emuva okuyisisekelo, noma idwala ukujika kwesobunxele, noma ukuqhubekela phambili phambili, noma i-promenade, noma i-underarm turn? Wazi kanjani?

Wenza konke lokhu ngendlela yokuxhumana ecashile. Ukuxhumana kuyisihluthulelo sobambiswano lomdanso oluphumelelayo njengoba nje kuyisihluthulelo somshado ophumelelayo.

Into yokuqala abayifundisa amadoda asekilasini lokudansa ifreyimu yokudansa. Ingalo yangakwesokudla yendoda yakha isiyingi esisesandleni sayo ilele emhlane wowesifazane ezingeni lehlombe. Manje lo wesifazane uzobeka ingalo yakhe yesobunxele ngaphezulu kwesokudla ngesandla sakhe ehlombe. Okusemqoka wukuthi le ndoda igcine ingalo yayo iqinile. Lapho umzimba wakhe uphenduka, ingalo yakhe iphenduka nayo. Ngeke isale ngemuva, ngoba ukunyakaza kwengalo yakhe okuholela owesifazane ezinyathelweni. Isibonelo, ukugwema ukumnyathela, uyancika kuye ngaphambi kokuphakamisa unyawo. Uncika phambili, bese uyanyathela. Uhlala ehola ngonyawo lwesobunxele, ngakho-ke lapho ezwa ukuthi uncike phambili, ngokushesha uyazi ukuthi kufanele aphakamise unyawo lwesokudla bese ebuyela emuva. Futhi yilokho kuphela okukhona kukho.

Uma engazizwa enyakaza — uma ehambisa unyawo lwakhe, kodwa hhayi umzimba wakhe - uzonyathela. Akuyona into enhle leyo.

Ngakho-ke, ukuxhumana okuqinile kodwa okumnene okungukhiye. Owesifazane udinga ukwazi ukuthi indoda ihlose ukwenzani. Ngakho-ke, kumshado. Owesifazane udinga futhi ufuna ukuxhumana eduze nomngane wakhe womshado. Ufuna ukwazi umqondo wakhe, ukuqonda ukuthi uzizwa kanjani ngezinto. Ekudanseni, nifuna ukuhamba nonke. Empilweni, ufuna ukucabanga futhi wenze njengomunye. Yilapho-ke ubuhle bomshado bulele khona. Lokho kuza kuphela nesikhathi nokusebenza isikhathi eside namaphutha amaningi — izinyawo eziningi ezinyathelwayo.

Indoda ayitsheli owesifazane ukuthi kufanele yenzeni. Akayena umphathi wakhe. Uxhumana naye ngakho uyamuzwa.

Uyazi ukuthi yini uJesu ayifunayo kuwe? Vele, ngoba usitshele ngokusobala, futhi nokuningi usibekele isibonelo.

Manje ngokombono wowesifazane, kufanele asebenzele ukuthwala isisindo sakhe. Emdansweni, ubeka ingalo yakhe kuyena kancane. Inhloso ukuxhumana ukuxhumana. Uma ebeka isisindo esigcwele sengalo yakhe kuyena, uzokhathala ngokushesha, nengalo yakhe iyolenga. Yize zisebenza ndawonye, ​​ngayinye ithwala isisindo sayo.

Emdansweni, kuhlala kunomlingani oyedwa ofunda ngokushesha ukwedlula omunye. Owesifazane onekhono lokudansa uzosiza umlingani wakhe ukuthi afunde izinyathelo ezintsha nezindlela ezingcono zokuhola, zokuxhumana. Umdansi wesilisa onekhono ngeke aholele umlingani wakhe ezinyathelweni angakazifundi. Khumbula, inhloso ukukhiqiza ukuvumelanisa okuhle endaweni yokudansa, hhayi ukuphoxana. Noma yini eyenza umlingani oyedwa abukeke kabi, kubenza babukeke kabi bobabili.

Emdansweni, awuncintisani noshade naye. Ubambisana naye noma naye. Niwina ndawonye noma nihlulwa ndawonye.

Lokhu kusiletha kulowo mbuzo engiwubuze ekuqaleni. Kungani indoda itshelwa ukuthi ithande umkayo njengoba izithanda yona hhayi enye indlela? Kungani owesifazane etshelwa ukuthi ahloniphe umyeni wakhe hhayi enye indlela? Ngikubeka kuwe ukuthi lelo vesi elisitshela lona empeleni liyinto efanayo evela emibonweni emibili ehlukene.

Uma uzwa umuntu ethi, "awusoze wangitshela ukuthi usangithanda." Ungacabanga ngokushesha ukuthi uzwa indoda ikhuluma noma owesifazane?

Ungalindeli ukuthi unkosikazi wakho akuqonde ukuthi uyamthanda ngaphandle kokuthi uhlale ukuqinisa lokho ngokukhulumisana ngokukhululekile. Mtshele ukuthi uyamthanda futhi umbonise ukuthi uyamthanda. Izenzo ezinkulu ezinkulu ngokuvamile azibalulekanga kangako kunezinto eziningi eziphindaphindayo. Ungadansa wonke umdanso ngezinyathelo ezimbalwa nje eziyisisekelo, kepha utshela umhlaba ukuthi uzizwa kanjani ngokubonisa umlingani wakho womdanso, futhi okubaluleke kakhulu, umbonisa ukuthi uzizwa kanjani ngaye. Thola indlela nsuku zonke yokukhombisa ukuthi uyamthanda njengoba uzithanda wena.

Ngokuqondene nengxenye yesibili yalelo vesi ekhuluma ngokukhombisa inhlonipho, ngizwe kuthiwa konke uFred Astaire akwenzile, uGinger Rogers naye ukwenzile, kepha ngezithende eziphakeme futhi ehlehlela emuva. Lokhu kungenxa yokuthi emncintiswaneni womdanso, lezi zithandani zizolahla amaphuzu ngokuma uma zingabhekani nendlela efanele. Qaphela ukuthi le ndoda ibheke indlela ezihamba ngayo ngoba kufanele igweme ukushayisana. Owesifazane, nokho, ubheka ukuthi bebekuphi. Uya emuva akaboni. Ukuze enze lokhu, kufanele athembele ngokuphelele kumlingani wakhe.

Nasi isimo: Umbhangqwana osanda kushada unosinki ovuzayo. Umyeni usebenza ngaphansi ngezinsimbi zakhe kanti unkosikazi umile ecabanga, "Ah, angenza noma yini." I-Flash iya phambili eminyakeni embalwa. Isimo esifanayo. Umyeni ungaphansi kosinki uzama ukulungisa ukuvuza. Unkosikazi uthi, "Mhlawumbe kufanele sibize oplamba."

Njengommese enhliziyweni.

Kwabesilisa, uthando lumayelana nenhlonipho. Ngibonile abesifazane besebenza kokuthile, lapho abanye besifazane bengena eqenjini futhi banikeze isiphakamiso sokuthi ungayenza kanjani into kangcono. Bayalalela futhi bayasazisa iseluleko. Kepha awukuboni kangako lokho emadodeni. Uma ngingena kumngane wami enza okuthile bese nginikeze iseluleko ngokushesha, kungahle kungahambi kahle. Angimkhombisi inhlonipho. Angimkhombisi ukuthi ngiyakwethemba akwenzayo. Manje, uma ecela iseluleko, khona-ke ungitshela ukuthi uyangihlonipha, futhi uyasihlonipha iseluleko sami. Yileyo ndlela amadoda abopha ngayo.

Ngakho-ke, lapho ama-Efesu 5:33 etshela abesifazane ukuthi bahloniphe abayeni babo, empeleni isho into efanayo eyisho kubayeni. Ithi kufanele uthande umyeni wakho, kepha ikutshela ukuthi ungalubonisa kanjani lolo thando ngendlela ezokuqondwa yindoda.

Lapho mina nomkami ongasekho sasiya kudansa, sasivame ukuba sendaweni yokudansa egcwele abantu. Kuzofanele ngilungele ukushintsha ngibe isinyathelo esihlukile ukugwema ukushayisana, ngesikhashana nje kwesinye isikhathi. Kwesinye isikhathi, bekufanele ngibuyele emuva, kepha lapho-ke bengizobuyela emuva futhi ngibe yimpumputhe futhi ibheke. Kungenzeka asibone sesizoshayisana nezinye izithandani sibuyele emuva. Ngingakuzwa ukumelana kwakhe futhi ngazi ukumisa noma ukushintshela esinyathelweni esihlukile ngokushesha. Lokho kukhulumisana okucashile kuyizindlela ezimbili. Angiphusheli, angidonsi. Ngimane ngihambise bese naye uyalandela, futhi ngokufanayo.

Kwenzekani lapho ushayisana, okwenzeka ngezikhathi ezithile. Ingabe ushayisana nezinye izithandani bese uyawa? Isimilo esifanele sibiza indoda ukuthi isebenzise inqwaba yayo enkulu ukusonta ukuze ibe ngaphansi ukuvikela ukuwa kwe-womsn. Nakulokhu, uJesu wazidela ngenxa yebandla. Indoda kufanele izimisele ukuthatha ukuwa kukankosikazi.

Njengendoda noma inkosikazi, uma kwenzeka ukhathazeka ngokuthi awukwenzi okufanele ukwenze ukuze umshado usebenze, bese ubheka isibonelo uPawulu asinika sona ngoKristu nebandla. Thola ukufana lapho nesimo sakho, uzobona ukuthi ungayilungisa kanjani inkinga.

Ngiyethemba ukuthi lokhu kususa okunye ukudideka ngobunhloko. Bengilokhu ngiveza imibono eminingi yomuntu siqu ngokuya ngesipiliyoni sami nokuqonda. Ngibambe iqhaza kokunye okuvamile lapha. Sicela uqonde ukuthi lokhu kuyiziphakamiso. Bathathe noma ubashiye, njengoba ubona kufanelekile.

Siyabonga ngokubuka. Lokhu kuphetha uchungechunge ngendima yabesifazane. Funa ividiyo evela kuJames Penton ngokulandelayo, bese ngizongena esihlokweni semvelo kaJesu nombuzo kaZiqu-zintathu. Uma ungathanda ukungisiza ngiqhubeke, kunesixhumanisi encazelweni yale vidiyo yokwenza iminikelo ibe lula.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
  14
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x