“Ngakho-ke hambani niyokwenza ... abafundi, nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho.” Mathewu 28: 19-20

 [Study 45 from ws 11/20 p.2 Januwari 04 - Januwari 10, 2021]

I-athikili iqala kahle ngokuthi uJesu wayenokuthile okubalulekile ababezobatshela kona kuMathewu 28: 18-20

KoFakazi BakaJehova abaningi, la magama azosiza ngokushesha emcabangweni wokuthi babophekile ukuthi bayoshumayela kunokugxila kulokho empeleni uJesu ayesicela ukuba sikwenze?

Ungahle uzibuze ukuthi kungani ngingenza isitatimende esinje. UJesu usho ngokusobala ukuthi kufanele siyofundisa abantu bezizwe futhi senze abafundi, akunjalo? Ngokusobala, yilokho okugxilwe kulo mbhalo?

Ake siwubheke wonke lo mbhalo ngaphambi kokuba ngande.

"18  UJesu wasondela wakhuluma nabo, wathi: “Nginikwe lonke igunya ezulwini nasemhlabeni. 19  Ngakho-ke hambani niyokwenza abantu bazo zonke izizwe babe abafundi, nibabhapathize egameni likaYise neleNdodana nelomoya ongcwele.20  nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bheka! Nginani izinsuku zonke kuze kube isiphelo sesimiso sezinto. ”  UMathewu 28: 18-20

Ukubonile lokho uJesu athi kufanele sikwenze ngemuva kokwenza abantu babe abafundi? Uthi kufanele sibafundise ukugcina noma ukulalela konke izinto asiyala ngazo.

Ngomqondo oyindilinga, igama ukuthobela lingahle libe nomqondo ongemuhle. Kwesinye isikhathi kungumphumela wendlela abaholi babantu, imithetho, kanye nemithetho engaba ngayo imigoqo engadingekile. Noma kunjalo igama elithi “lalela” elisetshenziswe nguJesu lithi “tērein ” lisuka egameni elithi “teros ” okusho ukuthi "ukugada", "ukuqaphela", futhi ngokwengeza "ukuzibamba".

Okubonakala ngokusobala kusuka egameni elithi "gada", ukuthi sizimisele kuphela ukugada okuthile okuyigugu. Singazimisela kuphela ukuqaphela okuthile okubalulekile bese sigodla okuthile ebesikuthanda. Lapho siqala ukucabanga ngamazwi kaJesu kulowo mongo, khona-ke siyabona ukuthi ukugcizelelwa kulawo mazwi ukusiza abantu ukuba bazazise izimfundiso zikaJesu. Yeka umcabango omuhle.

Kungachaza nokuthi kungani uJesu, abaPhostoli, noma amaKrestu ekhulu lokuqala babengabekiwe ukuthi lokhu kungenziwa kanjani. Kugxilwe ekugxiliseni ukwazisa ngalokho uJesu ayekufundise abafundi bakhe kunokuya ukuyoshumayela amahora amaningi kungabi namiphumela emihle.

Unalowo mcabango engqondweni, qaphela ukuthi lo mbhalo wokubuyekeza uzozama ukuphendula imibuzo emi-3 njengoba kushiwo esigabeni 2; Okokuqala, ngaphezu kokufundisa izimfuneko zikaNkulunkulu kubafundi abasha, yini okufanele siyenze? Okwesibili, bonke abamemezeli ebandleni bangasiza kanjani ekukhuleni ngokomoya kwabafundi beBhayibheli? Okwesithathu, singabasiza kanjani esikholwa nabo abapholile ukuba baphinde bahlanganyele emsebenzini wokwenza abafundi?

Umcabango ovezwe esigabeni sesi-3 wokuthi akufanele sifundise kuphela kepha futhi siqondise abafundi bethu ubalulekile. Kungani? Yebo, umhlahlandlela akafundisi ngaso sonke isikhathi kepha usenganikeza izethameli zakhe izeluleko nezifundo ezibalulekile.

Ngezindlela eziningi njengomqondisi wezokuvakasha eholidini noma kwi-drive drive siyaqonda ukuthi sidinga ukuchaza "imithetho", umyalo kaJesu kulabo esibashumayeza. Kodwa-ke, umhlahlandlela uyaqonda ukuthi ukuze abantu baluthokozele lolu hambo badinga isilinganiso esithile senkululeko yokuhlola nokwazisa ngokugcwele abakufundayo noma abakuhlolayo. Umhlahlandlela awukho ukuphoqa isivakashi. Uyaqonda ukuthi unegunya elilinganiselwe futhi usebenzisana nabantu abanenkululeko yokuzikhethela. Lapho sihola futhi sivumela abantu ukuthi bakuqonde ngokugcwele ukubaluleka kwezimfundiso zikaJesu futhi babone imiphumela emihle yokusebenzisa lezo zimiso ezimpilweni zabo, lapho-ke singabaqondisi abahle.

Le kufanele kube yindlela iNhlangano ethatha ngayo ingokomoya. Abadala neNdikimba Ebusayo kufanele babe ngabaqondisi, hhayi amaphoyisa noma omashiqela ezindabeni zikanembeza.

Isigaba 6 sithi umbono wokuhlanganyela enkonzweni ungethusa kwabanye abafundi. Akungenxa yesimo esinqunyiwe sokungqongqoza kaninginingi eminyango yendawo efanayo lapho abantu bezwakalise ukungawathandi khona ama-JW? Lapho ngaphambili abantu bekhombise ukuthanda kwabo ukungazihlanganisi nabantu abangavumelani nokuzwa umbono ohlukile? Futhi kuthiwani ngezimfundiso eziyimpikiswano zemfundiso ezindabeni okufanele zishiyelwe onembeza ngabanye njengokuya emidansweni yesikole, ukudlala imidlalo, ukukhetha imfundo eyindilinga, nokumpontshelwa igazi? Uma ukhule unguFakazi KaJehova, ungakhumbula ukuthi kwakunzima kanjani kuwe ukuchaza ukuma kweNhlangano kwezinye zalezi zinkinga. Ungacabanga ukuthi kunzima kanjani ngomfundi omusha ukuchaza inkolelo yakhe ezimfundisweni ezinjalo?

Isigaba 7 sithi kufanele sikhombise umfundi amapheshana aseBhokisini Lamathuluzi Okufundisa futhi sibavumele bakhethe lawo angaheha abangane babo, abantu abasebenza nabo nezihlobo zabo. Akukho lutho olungalungile ngalesi siphakamiso uma nje noma yiziphi izinsiza zokufundisa esizisebenzisayo zingangqubuzani nemibhalo. Inkinga ukuthi i-Watchtower Organisation isebenzisa ukushicilelwa kwayo ukusabalalisa imfundiso, ukwenza izincazelo ezingafakazelwa ezenzakalweni, ukutolika kabi, noma ukusebenzisa kabi imibhalo ethile bese iphoqa abantu ukuthi bamukele izimfundiso zabo njengeziyiqiniso kunokuba benze iziphetho ezisuselwa eBhayibhelini. Isibonelo esilula kukhulunywa ngommemezeli ongabhapathiziwe. Ngiphonsela inselelo noma ngubani ofunda le ndatshana ukuthi athole isisekelo sombhalo sokuba nomshicileli ongabhapathiziwe noma obhapathiziwe.

INDLELA IBANDLA ELISIZA NGAYO ABAFUNDI BEBHAYIBHELI Bathuthuke

Umbuzo oya esigabeni 8 ubuza ukuthi “Kungani kubalulekile ukuthi abafundi bethu bahlakulele uthando oluqinile ngoNkulunkulu nangomakhelwane?"  Iphuzu lokuqala elivezwe esigabeni 8 yilelo elikuMathewu 28 uJesu asiyala ngalo ukuthi sifundise abanye ukuthi babheke konke izinto asiyala ngazo. Le mithetho ihlanganisa imiyalo emibili emikhulu kunayo yonke yokuthanda uNkulunkulu nokuthanda umakhelwane wakho. Kodwa-ke, qaphela i-herring ebomvu emshweni: "Lokho ngokuqinisekile kuhlanganisa imiyalo emibili emikhulu kunayo yonke — ukuthanda uNkulunkulu nokuthanda umakhelwane—zombili zihlobene kakhulu nomsebenzi wokushumayela nokwenza abafundi" [ngesibindi sethu]. "Yini ukuxhumana? Isizathu esiyinhloko sokuhlanganyela emsebenzini wokushumayela uthando — uthando lwethu ngoNkulunkulu nothando lwethu ngomakhelwane ”. Umqondo ovezwe yilezi zitatimende zombili muhle. Imiyalo emibili emikhulu igxile ezimfundisweni zikaJesu nasothandweni kufanele kube isisusa esiyinhloko sokushumayeza abanye. Kodwa-ke, umsebenzi wokwenza abafundi woFakazi BakaJehova ugxile kulabo ozimisele ukuguqulwa kubo kunokuba ufundise abantu ukuthanda uNkulunkulu nomakhelwane noma ukubabona 'qapha'izimfundiso zikaKristu.

Thatha isibonelo la mazwi avela ku-Nqabayokulinda ka-Okthoba 2020 akule ndatshana Indlela Yokuqhuba Isifundo SeBhayibheli Esiholela Ekubhapathizweni- Ingxenye Yesibili; isigaba 12 sithi: “Khuluma ngokukhululekile ngokuzinikezela kobuKristu nobhapathizo. Kakade, inhloso yethu lapho siqhuba isifundo seBhayibheli ukusiza umuntu ukuba abe umfundi obhapathiziwe. Ezinyangeni ezimbalwa zokuba neSifundo SeBhayibheli sasikhathi sonke futhi ikakhulukazi ngemuva kokuqala ukuya emihlanganweni, umfundi kufanele aqonde ukuthi inhloso yesifundo seBhayibheli ukumsiza ukuba aqale ukukhonza uJehova njengomunye woFakazi Bakhe. ” Isigaba 15 sithi: “Hlaziya njalo inqubekela phambili eyenziwa ngumfundi. Ngokwesibonelo, ingabe uyayiveza imizwa yakhe ngoJehova? Ingabe uyathandaza kuJehova? Uyakujabulela yini ukufunda iBhayibheli? Ingabe uba khona njalo emihlanganweni? Ingabe kukhona izinguquko azidingayo endleleni yakhe yokuphila? Ingabe useqale ukuhlanganyela nomndeni wakhe nabangane ngalokho akufundayo? Okubaluleke kakhulu, ingabe uyafuna ukuba omunye woFakazi BakaJehova? [ngesibindi sethu]. Ngakho-ke ukuba nguFakazi KaJehova kubaluleke kakhulu kunokufunda iBhayibheli, ukuthandaza kuJehova, noma ukwenza izinguquko endleleni ophila ngayo? Kungaba njalo yini ngamaKristu? Elinye iphuzu okufanele uliphawule ekucabangeni okuyiphutha ukuthi ungazi kanjani ukuthi othile uthandaza ngobuqotho kuNkulunkulu? Ungababuza? Kuthiwani ngokuhlanganyela izinkolelo zabo nomndeni nabangane, ungalalela yini ezingxoxweni zabo? Nakulokhu, izeluleko ezinikezwa abashicileli zidinga ukuthi uthisha abe yiphoyisa kunokuba ngumqondisi.

Yize kuyiqiniso futhi ukuthi ukuthanda umakhelwane kungaba yisizathu esishukumisayo kwabanye oFakazi, oFakazi abaningi baya enkonzweni yasensimini ukuze bagweme ukubalwa njengabamemezeli abangavamile noma ngenxa yezikhumbuzo eziqhubekayo zokuthi abamemezeli badinga ukwenza okwengeziwe “KuJehova Nenhlangano Yakhe ”. Esimemezelweni sakamuva saphakathi nesonto, kwafundwa isitatimende sokuthi inhlangano yenze uhlelo 'lothando' lokuthi labo ababika imizuzu eyi-15 ngenyanga bagweme ukuba ngabamemezeli abangajwayelekile. Ngaphandle komqondo wonke wokubika nokuba ngabamemezeli abangajwayelekile abangenasisekelo esingokombhalo, ayikho into enothando ngokulindela abantu ukuthi bashumayele ngesikhathi sobhadane lomhlaba lapho abantu belahlekelwe abathandekayo, izindlela zokuziphilisa futhi bakhulisa ukukhathazeka ngempilo yabo.

Amaphuzu amathathu avezwe ebhokisini ayasiza ukucatshangelwa lapho ufundisa:

  • Bakhuthaze ukuthi bafunde iBhayibheli,
  • Basize bazindle ngeZwi likaNkulunkulu,
  • Bafundiseni Ukuthandaza KuJehova.

Wonke amaphuzu amahle kakhulu.

SIZA ABASEBENZAYO UKUBA BABelane NGAKANYE

Isigaba 13 - 15 sikhuluma ngabantu abapholile. Kulo mongo, kubhekiselwa kulabo asebayekile ukuhlanganyela enkonzweni. Umbhali uqhathanisa abangasasebenzi nabafundi abashiya uJesu ngesikhathi esezobulawa. Umbhali ube esekhuthaza abamemezeli ukuthi baphathe abapholile ngendlela efanayo naleyo uJesu aphatha ngayo abafundi abamshiya. Ukuqhathanisa kuyinkinga, okokuqala ngoba kudala isithombe sokuthi umuntu 'ongasebenzi' ulahlile ukholo lwabo. Okwesibili, ngoba ilishaya indiva iqiniso lokuthi kungahle kube nezizathu ezizwakalayo zokuthi kungani abantu beyekile ukuhlanganyela emsebenzini wokushumayela woFakazi.

Isiphetho

Akukho lwazi olusha olulethwayo kule Nqabayokulinda mayelana nokuthi sifundisa kanjani amadoda ukugcina izimfundiso zikaKristu. Lo mbhalo uqhubeka ngomkhuba wezindatshana zakamuva ukugcizelela ngokuqhubekayo isidingo soFakazi sokushumayela nokuguqula abantu abaningi babe oFakazi. Ngaphandle kobhadane lomhlaba wonke njengamanje nezinkinga ezitholwa ngabashicileli ukubikwa kwamahora kuyaqhubeka nokubaluleke kakhulu eNhlanganweni.

 

 

4
0
Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x