Angisoze ngakushiya futhi angisoze ngakushiya. ” Hebheru 13: 5

 [Study 46 from ws 11/20 p.12 Januwari 11 - Januwari 17, 2021]

Lo mbhalo ofundwayo ungelinye ithuba elilahlekile lokunikeza usizo lwangempela kubuzalwane. Kungani sifinyelela kulesi siphetho?

Njengoba lokhu kubuyekezwa kulungiswa, ubhadane lomhlaba wonke lweCovid-19 luyaqhubeka ngesivinini. Iziphi izimo abazalwane abangazithola bekuzo ezidinga usizo nesibindi?

Ngeke yini kube okulandelayo? :

  • Ukubhekana nokulahlekelwa othandekayo kuleli gciwane elingemnandi futhi elingase libulale.
  • Ukubhekana nokugula komuntu siqu noma ukugula kwelungu lomndeni, mhlawumbe ligula kakhulu ngenxa yokutheleleka kweCovid-19.
  • Ukubhekana nokwehla noma ukuphela kwemali engenayo ngenxa yokulahlekelwa umsebenzi, noma uma uzisebenza, ukulahlekelwa kwamakhasimende ngenxa yokwehla kwawo emholweni.
  • Ukubhekana nezinkinga zesikhathi eside ezibangelwa yisimo somnotho.

Ngakho-ke, vele, umuntu angalindela ukuthi njengoba iNdikimba Ebusayo ithi ihlale inikela "ngokudla ngesikhathi esifanele", le ndatshana efundwayo izobe ikhuluma ngemibhalo ewusizo nekhuthazayo yokusisiza ukubhekana nalezi zimo ezisheshayo futhi ezingabeka impilo yethu engcupheni.

Ungaba nephutha elingakanani uma ucabanga lokho!

Izigaba ezi-2 kuphela ezigabeni ezingama-20 (izigaba 6 no-19) ezikule ndatshana ezifundwayo ezivuma ukuthi izinkinga ezinjalo zingaba khona. Ayikho indatshana yokufunda ejulile eyakhayo lapha yokusiza izidingo ezisheshayo hhayi zabafowethu nodadewethu kuphela, kepha cishe wonke umuntu emhlabeni!

Kunalokho izigaba eziyi-18 kwezingama-20 zinikelwe ekulingweni koMphostoli uPawulu ekufakazeni ngoJesu ezweni lamaRoma lesikhathi sakhe. Yebo, kunenye futhi indaba ephathelene nokushumayela! Ingabe isibonelo somphostoli uPawulu siyasiza ngempela kithi, lapho uJesu emnika umsebenzi okhethekile ngenxa yezimfanelo zakhe ezithile neziqu zakhe? Ngokuqinisekile wayengeyena umKristu wekhulu lokuqala noma wamashumi amabili nanye! Ingenelisekile ngalokhu, iNhlangano ibuye iqagele kabi ngalokho uPaul okungenzeka ukuthi wazizwa ngakho noma angakaze akuzwe ukwenza amaphuzu abo amaningi. Izibonelo zifaka:

Isigaba 3 “Ngaleso sikhathi, uPaul kungenzeka wazibuza, 'Ngingakubekezelela kuze kube nini lokhu kuphathwa'. ”(ngesibindi bakithi)

Ungalokothi ulinake iqiniso lokuthi ngenkathi umphathi wamasosha esabela impilo kaPaul, akukho lapho kukhulunywa khona ukuthi uPaul walimala ngaphandle kokushaywa emlonyeni. Iningi lesiphithiphithi lidalwe ngabaFarisi nabaSadusi bexabana bodwa. Futhi, isiphakamiso asinabo ubufakazi obungokomBhalo bokuthi uPawulu wayezizwa kanjani ngalesi sikhathi.

Isigaba 4 “UPawulu Kumelwe ukuba wazizwa ngilondeke njengengane ehlala ezandleni zikayise. ”(ngesibindi bakithi).

Umcabango omuhle futhi kungenzeka ube yiqiniso, kepha uphinde uqede ngokuphelele ngaphandle kobufakazi obungokomBhalo.

Isigaba 7 "IZwi likaNkulunkulu liyasiqinisekisa ukuthi uJehova uyasisiza ngezingelosi zakhe. (Heb. 1: 7, 14) Ngokwesibonelo, izingelosi ziyasisekela futhi ziyasiqondisa njengoba sishumayela “izindaba ezinhle zombuso” kubantu bazo “zonke izizwe nezinhlanga nezilimi.” - Math. 24:13, 14; funda iSambulo 14: 6 ”(ngesibindi).

Okunye ukuqagela, kulokhu ukuxhasa umqondo weNhlangano wokuthi izingelosi zisiza iNhlangano YoFakazi BakaJehova ekushumayeleni. Ngaphandle nje kwanoma iyiphi ingxoxo yokuthi izingelosi zizosizwa yini ukusabalalisa amanga, futhi amaqiniso aphelele, awukho nowodwa umBhalo ocashuniwe noma ocashuniwe kancane, onika noma yimuphi umqondo kulo mbono. Umbhalo ofundiwe ikakhulukazi (Isambulo 14: 6) usetshenziswe ngokuphelele ngaphandle komongo. Izindaba ezinhle ingelosi okwakufanele izimemezele embonweni zibalulwe evesini 7, okusho ukuthi usuku lukaNkulunkulu lokwahlulela selufikile. Lezi zindaba ezinhle azihlangene neze nezindaba ezinhle zoMbuso nokubeka ukholo kuKristu njengendlela yokusindiswa. Ukusebenza noma ukukhonza kwezingelosi okukhulunywe ngakho kumaHeberu 1: 7,14 akuchaziwe, kepha kumongo wamaHeberu 1, kusobala ukuthi akuhlangene nokushumayela.

Isigaba 11 "Ngesikhathi uPaul elinde ukuqala uhambo lwakhe oluya e-Italiya, kungenzeka wazindla ngesexwayiso umprofethi u-Isaya aphefumulelwa ukuba asinikeze labo abaphikisana noJehova: “Zenzele isu, kepha lizobhujiswa! Yisho okuthandayo, kodwa ngeke kuphumelele, ngoba uNkulunkulu unathi! ” (ngesibindi bakithi).

Ngempela? Ukuqagela futhi, futhi ngani? Yize kungumbhalo omuhle kakhulu ocashunwe lapha ku-Isaya, ngabe umphostoli uPawulu wayezokhumbula ngempela indima engacacile evela ku-Isaya, ngenkathi esohambweni olwaluvame ukuvunguza olwandle, noma ehamba amamayela emhlabeni? Kukhulu ukungabaza. Noma unesikhathi esiningi sokufunda buthule nosizo lwe-software yokucinga umbhalo weBhayibheli, owawungatholakali kuMphostoli uPaul! akungabazeki ukuthi iningi lethu, kubandakanya nombuyekezi, singathola kalula futhi sithathe lo mbhalo ukuze sizindle ngawo.

Isigaba 12 "Cishe, uPawulu wasibona isiqondiso sikaJehova ezenzweni zalelo phoyisa elinenhliziyo enhle ”.

Ukuqagela! Ukulandisa kukaLuka akubonisi ukuthi uPawulu wayezizwa ngale ndlela. ULuka ubhala nje ngokwenzekile. ULuka, ngokungafani nombhali wendatshana efundwayo, wamelana nokuqagela futhi wabhekana namaqiniso.

Lolu akulona neze uhlu oluphelele, kepha lwanele ukushiwo.

Isigaba esiyinhloko sendatshana efundwayo nganoma yikuphi ukuhambisana nalokho sonke esibhekene nakho namuhla kufanele sikhiqizwe ngokuphelele. Isigaba 19 sithi:

“Yini esingayenza? Bakhona yini abazalwane noma odade obaziyo ebandleni lakini abahlupheka ngenxa yokugula noma babhekene nezinye izimo eziyinselele? Noma mhlawumbe balahlekelwe othandekayo ngokufa. Uma siqaphela umuntu oswele, singacela uJehova ukuba asisize sisho noma senze okuthile okunomusa nothando. Amazwi nezenzo zethu kungaba nje isikhuthazo umfowethu noma udadewethu asidingayo. (Funda 1 UPetru 4:10.) Labo esibasizayo bangathola ukuzethemba okuphelele kokuthi isithembiso sikaJehova esithi, “Angisoze ngakushiya, noma ngikulahle,” siyasebenza kubo. Ngeke yini lokho kukujabulise? ”.

Nokho, noma ngabe kunalesi sigaba, kubalulekile ukufaka i-caveat elandelayo. Kungani kufanele silinganisele emazwini ethu ozwelo nothando, noma usizo olusebenzelayo koFakazi esikanye nabo? Akashongo yini uMphostoli uPawulu uqobo ukuthi kufanele … Phishekelani njalo okuhle komunye nomunye nakubo bonke abanye. " (1 Thesalonika 5:15) (ngesibindi bakithi).

Ngakho-ke, masibe njengamaKristu angempela, senze ngendlela efana neyamaKristu ngalesi sikhathi, senze okuhle kubo bonke njengoba noKristu enza. Lokhu singakwenza ngokusiza ukunakekela asebekhulile nababuthakathaka. Futhi, ngokuqinisekisa ukuthi sithatha zonke izinyathelo ezifanelekile zokugwema ukuthelela abanye, ikakhulukazi uma sikhona noma singatheleleka. Yebo, ake … Phishekelani njalo okuhle komunye nomunye nakubo bonke abanye. " noma ngabe iNhlangano ayifuni. Yileso simo sengqondo esizokhuthaza abantu abangakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu nabangewona amaKrestu ukuthi bafune ukwazi kabanzi ngoKristu, kunokuba bangene emizini yabo noma babathumelele iposi abangalicelanga.

 

 

               

 

UTadua

Imibhalo kaTadua.
    5
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x