Abaholi benkolo bakwa-Israyeli babeyizitha zikaJesu. Lawa kwakungamadoda ayezibheka njengabahlakaniphile nabanengqondo. Babengabantu abafundile, abafunde kakhulu esizweni futhi babukela phansi abantu abaningi njengabantu abampofu abangafundile. Ngokumangazayo, abantu abajwayelekile ababasebenzisa kabi ngegunya labo babebheka kubo njengabaholi nabaqondisi bokomoya. La madoda ayehlonishwa.

Esinye sezizathu esenza ukuthi laba baholi abahlakaniphile nabafundile bamzonde uJesu ukuthi waziguqula lezi zindabuko. UJesu wanika abantu abancane amandla, umuntu ovamile, umdobi, noma umthelisi odelelekile, noma isifebe esinqatshiwe. Wafundisa abantu abavamile ukuthi bazicabangele kanjani. Ngokushesha, abantu abalula babephonsela laba baholi inselelo, bebakhombisa njengabazenzisi.

UJesu akazange awahloniphe la madoda, ngoba wayazi ukuthi okubalulekile kuNkulunkulu akuyona imfundo yakho, noma amandla engqondo yakho kepha ukujula kwenhliziyo yakho. UJehova angakunika ukufunda okwengeziwe nokuhlakanipha okwengeziwe, kodwa kukuwe ukuthi ushintshe inhliziyo yakho. Leyo yintando yokuzikhethela.

Kwakungalesi sizathu lapho uJesu asho okulandelayo:

“Ngiyakudumisa, Baba, Nkosi yezulu nomhlaba, ngoba uzifihlile lezi zinto kwabahlakaniphileyo nabafundile wazambulela izingane. Yebo, Baba, ngoba lokho kube yintando yakho. ” (Mathewu 11:25, 26) Lokho kuvela kwiHolman Study Bible.

Njengoba sithole la mandla, leli gunya kuJesu, akumele sililahle kude. Futhi nokho lokho kungukuthambekela kwabantu. Bheka okwenzeka ebandleni laseKorinte lasendulo. UPawulu ubhala lesi sexwayiso:

“Kodwa ngizoqhubeka ngenze engikwenzayo, ngenhloso yokunciphisa labo abafuna ithuba lokuthathwa njengabalingana nathi ezintweni abaziqhayisa ngazo. Ngoba abantu abanjalo bangabaphostoli bamanga, izisebenzi ezinenkohliso, bezenza abaphostoli bakaKristu. ” (2 KwabaseKorinte 11:12, 13 IBerean Study Bible)

Laba yibo uPawulu ababiza ngokuthi “abaphostoli abakhulu”. Kepha akagcini ngabo. Ngokulandelayo ukhuza amalungu ebandla laseKorinte:

“Ngoba niyababekezelela abantu abayiziwula, lokhu nihlakaniphile. Empeleni, nibekezelela noma ubani okugqilaza noma onixhaphazayo noma osizakala ngaye noma oziphakamisayo noma okushaya ebusweni. ” (2 KwabaseKhorinte 11:19, 20 BSB)

Uyazi, ngokwamazinga anamuhla, umphostoli uPawulu wayeyindoda engabekezeli. Uqinisekile ukuthi wayengeyona into esizoyibiza ngokuthi "ilungile kwezepolitiki", akunjalo? Kulezi zinsuku, sithanda ukucabanga ukuthi akunandaba ukuthi yini oyikholelwayo, inqobo nje uma unothando futhi wenzela abanye okuhle. Kodwa ingabe ukufundisa abantu amanga, uthando? Ngabe abantu badukisa ngesimo sangempela sikaNkulunkulu, benza okuhle? Ngabe iqiniso alinendaba? UPawulu wacabanga ukuthi kunjalo. Kungakho abhale amagama aqatha kangako.

Kungani bevumela umuntu othile ukubagqilaza, futhi abaxhaphaze, futhi abasebenzise sonke lesi sikhathi eziphakamisa ngaphezu kwabo? Ngoba yilokho thina bantu abanesono esivame ukukwenza. Sifuna umholi, futhi uma singeke simbone uNkulunkulu ongabonakali ngamehlo okholo, sizoya kumholi ongumuntu obonakala kakhulu obonakala enazo zonke izimpendulo. Kepha lokho kuzohlala kukubi kithina njalo.

Ngakho-ke sikugwema kanjani lokho kuthambekela? Akulula kangako.

UPawulu usixwayisa ngokuthi amadoda anjalo embatha izingubo zokulunga. Babonakala njengabantu abalungile. Ngakho-ke, singakugwema kanjani ukukhohliswa? Ngingakucela ukuthi ubheke lokhu: Uma impela uJehova ezokwembula amaqiniso ezinganeni noma ezinganeni ezincane, kufanele akwenze ngendlela izingqondo ezincane ezinjalo ezingayiqonda. Uma okuwukuphela kwendlela yokuqonda okuthile ukuthi othile ohlakaniphile nonengqondo futhi ofunde kahle akutshele ukuthi kunjalo, yize ungeke uzibonele ngokwakho, lokho akusiye uNkulunkulu okhulumayo. Kulungile ukuthi othile akuchazele izinto, kepha ekugcineni, kufanele kube lula ngokwanele futhi kube sobala ngokwanele ukuthi nengane ingakuthola.

Ake ngikufanekise lokhu. Yiliphi iqiniso elilula ngesimo sikaJesu ongalithola emiBhalweni elandelayo konke okuvela ku-English Standard Version?

Akekho owenyukele ezulwini ngaphandle kwalowo owehla evela ezulwini, iNdodana yomuntu. ” (Johane 3:13)

"Ngoba isinkwa sikaNkulunkulu nguye owehla evela ezulwini futhi onika impilo emhlabeni." (Johane 6:33)

Ngoba ngehle ngivela ezulwini, hhayi ukuzokwenza intando yami kodwa intando yalowo ongithumileyo. ” (Johane 6:38)

“Pho, uma beningabona iNdodana yomuntu yenyukela lapho yayikhona kuqala,” (Johane 6:62)

“Nina nivela ngaphansi; Mina ngingowaphezulu. Nina ningabomhlaba; Angiyena owalomhlaba. ” (Johane 8:23)

Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kuwe: U-Abrahama engakabikho, ngangikhona. ” (Johane 8:58)

“Ngavela kuBaba futhi ngeza ezweni, manje sengiyashiya emhlabeni ngiya kuBaba.” (Johane 16:28)

“Manje, Baba, ngikhazimulise ebusweni bakho ngenkazimulo ebenginayo ngikuwe, izwe lingakabikho.” (Johane 17: 5)

Ngemuva kokufunda konke lokho, ubungeke yini uphethe ngokuthi yonke le miBhalo ibonisa ukuthi uJesu wayekhona ezulwini ngaphambi kokuba eze emhlabeni? Ngeke udinge iziqu zaseyunivesithi ukukuqonda lokho, akunjalo? Eqinisweni, ukube la bekungamavesi okuqala owake wafunda eBhayibhelini, uma ubungumuntu omusha osanda kufunda eBhayibhelini, ubungeke yini ufinyelele esiphethweni sokuthi uJesu Kristu wehla evela ezulwini; ukuthi wayekhona ezulwini ngaphambi kokuba azalwe emhlabeni?

Konke okudingayo ukuqonda okuyisisekelo kolimi ukufika kulokho kuqonda.

Noma kunjalo, kukhona labo abafundisa ukuthi uJesu wayengekho njengomuntu ophilayo ezulwini ngaphambi kokuzalwa njengomuntu. Kunesikole somqondo ebuKristwini esibizwa ngeSocinianism, phakathi kokunye, esifundisa ukuthi uJesu wayengekho ezulwini ngaphambili. Le mfundiso iyingxenye yemfundiso yenkolo engahambisani nobusosayensi eyaqala ku-16th futhi 17th emakhulwini eminyaka, aqanjwe ngamaNtaliyane amabili aqhamuka nakho: Lelio noFausto Sozzini.

Namuhla, amaqembu ambalwa amaKrestu amancane, njengamaChristadelfia, ayakhuthaza njengemfundiso. Kungakhanga koFakazi BakaJehova abashiya inhlangano befuna iqembu elisha abazohlanganyela nalo. Bengafuni ukujoyina iqembu elikholelwa kuZiqu-zintathu, bavame ukudonswa emasontweni angekho emthethweni, amanye awo afundisa le mfundiso. Amaqembu anjalo ayichaza kanjani imibhalo esisanda kuyifunda?

Bazama ukwenza lokho ngokuthile okubizwa ngokuthi "ukuqashelwa okukhona noma okukhona ngokomqondo". Bazothi lapho uJesu ecela uYise ukuthi amkhazimulise ngenkazimulo ayenayo ngaphambi kokuba umhlaba ube khona, wayengabhekiseli ekubeni yinto ebonakalayo futhi ethokozela inkazimulo noNkulunkulu. Esikhundleni salokho, ukhuluma ngomqondo noma umqondo kaKristu owawusengqondweni kaNkulunkulu. Inkazimulo ayenayo ngaphambi kokuba abe khona emhlabeni yayisengqondweni kaNkulunkulu kuphela, futhi manje wayefuna ukuthi inkazimulo uNkulunkulu ayeyicabangele yena emuva ngaleso sikhathi ayinikeze njengomuntu ophilayo, ophilayo. Ngamanye amazwi, "Nkulunkulu owawucabanga ngaphambi kokuba ngizalwe ukuthi ngizojabulela le nkazimulo, ngakho-ke ngicela unginike umvuzo ongigcinele wona sonke lesi sikhathi."

Kunezinkinga eziningi ngalemfundiso yenkolo ethile, kepha ngaphambi kokuthi singene kunoma iyiphi yazo, ngifuna ukugxila odabeni olusemqoka, okuwukuthi izwi likaNkulunkulu linikezwa izingane, izinsana, nezingane ezincane, kepha linqatshelwe ukuhlakanipha , amadoda ahlakaniphileyo nabafundile. Lokho akusho ukuthi umuntu ohlakaniphile futhi ofunde kakhulu akakwazi ukuliqonda lelo qiniso. Lokho uJesu ayekhuluma ngakho kwakuyisimo senhliziyo esiqhoshayo samadoda afundile osuku lwakhe esasibekela izingqondo zabo eqinisweni elilula lezwi likaNkulunkulu.

Isibonelo, ukube ubuchazela ingane ukuthi uJesu wayekhona ngaphambi kokuzalwa komuntu, ubungasebenzisa ulimi esesivele silufundile. Uma, noma kunjalo, wayefuna ukutshela leyo ngane ukuthi uJesu akazange aphile ngaphambi kokuba azalwe engumuntu, kodwa ukuthi wayekhona njengomqondo engqondweni kaNkulunkulu, ubungeke ukusho ngaleyo ndlela, akunjalo? Lokho bekungadukisa ingane, angithi? Ukube ubuzama ukuchaza umbono wokuba khona okwaziwayo, lapho-ke ubuzodinga ukuthola amagama nemibono elula ukudlulisa lokho engqondweni efana nengane. UNkulunkulu uyakwazi ukwenza lokho, nokho akakwazanga. Kusitshelani lokho?

Uma samukela ubuSocinianism, kufanele samukele ukuthi uNkulunkulu wanikeza izingane zakhe umqondo ongafanele futhi kwathatha iminyaka eyi-1,500 XNUMX ngaphambi kokuba izazi ezimbalwa ezihlakaniphile nezihlakaniphile zase-Italy ziveze incazelo yangempela.

Kungenzeka ukuthi uNkulunkulu ungumxhumanisi owesabekayo, noma uLeo noFausto Sozzini bebenza njengabantu abahlakaniphile, abafunde kahle nabangqondongqondo kaningi abenza kanjalo, ngokugcwala kakhulu kubo. Yilokho okwashukumisa abaphostoli abakhulu bosuku lukaPawulu.

Uyabona inkinga eyisisekelo? Uma udinga umuntu ofunde kakhulu, ohlakaniphe kakhulu nohlakaniphe kakhulu kunawe ongachaza okuthile okuyisisekelo esivela emiBhalweni, khona-ke kungenzeka ukuthi uba yisisulu salesi simo sengqondo uPawulu asilahla kumalungu ebandla laseKorinte.

Njengoba mhlawumbe uyazi ukuthi ubusibuka lesi siteshi, angikholelwa kuZiqu-zintathu. Noma kunjalo, awuyinqobi imfundiso kaZiqu-zintathu nezinye izimfundiso zamanga. OFakazi BakaJehova bazama ukwenza lokho ngemfundiso yabo yamanga yokuthi uJesu uyingelosi nje, ingelosi enkulu uMikayeli. Abantu baseSocinians bazama ukuphikisa uZiqu-zintathu ngokufundisa ukuthi uJesu wayengekho. Uma nje aba khona njengomuntu, wayengeke abe yingxenye kaZiqu-zintathu.

Izimpikiswano ezisetshenzisiwe ukusekela le mfundiso zidinga ukuthi siziba amaqiniso ambalwa. Isibonelo, abaseSocinians bazobhekisa kuJeremiya 1: 5 ofundeka kanje “Ngaphambi kokuba ngikubumbe esiswini ngangikwazi, ngaphambi kokuba uzalwe ngakuhlukanisa; Ngakubeka njengomprofethi ezizweni. ”

Lapha sithola ukuthi uJehova uNkulunkulu wayevele ehlose ukuthi uJeremiya wayezoba yini futhi enzeni, ngisho nangaphambi kokuba akhulelwe. Impikiswano abazama ukuyenza iSocinians ukuthi lapho uJehova ehlose ukwenza okuthile kufana nokuthi sekwenziwe. Ngakho-ke, umqondo osemqondweni kaNkulunkulu kanye neqiniso lokugcwaliseka kwawo kuyalingana. Ngakho-ke, uJeremiya wayekhona ngaphambi kokuba azalwe.

Ukwamukela lokho kucabanga kudinga ukuthi samukele ukuthi uJeremiya noJesu bayalingana ngokomqondo noma ngokomqondo. Kufanele kube ukuze lokhu kusebenze. Eqinisweni, abaseSocinians bazokwenza ukuthi samukele ukuthi lo mbono wawaziwa kabanzi futhi wamukelwa hhayi amaKrestu ekhulu lokuqala kuphela, kepha namaJuda futhi abawazi umqondo wokuba khona okwaziwayo.

Kuyavunywa, noma ngubani ofunda umBhalo uzolibona iqiniso lokuthi uNkulunkulu angamazi umuntu kusengaphambili, kepha kungukuqa okukhulu ukusho ukuthi ukwazi okuthile kusengaphambili kulingana nokuphila. Ubukhona buchazwa ngokuthi "iqiniso noma isimo sempilo [yokuphila] noma ukuba neqiniso (injongo) yangempela". Okukhona emqondweni kaNkulunkulu kungcono ngokweqiniso. Awuphili. Ungokoqobo ngokombono kaNkulunkulu. Lokho kungukuzithoba — into engaphandle kwakho. Kodwa-ke, iqiniso langempela lifika lapho wena uqobo ubona iqiniso. Njengoba uDescartes asho ngokudumile: "Ngicabanga ukuthi ngiyikho".

Lapho uJesu ethi kuJohane 8:58, “Ngaphambi kokuzalwa kuka-Abrahama, ngangikhona mina.” Wayengakhulumi ngombono osengqondweni kaNkulunkulu. "Ngicabanga, ngakho-ke ngikhona". Wayekhuluma ngokwazi kwakhe. Ukuthi amaJuda amqonda ukuthi usho lokho nje kubonakala ngamazwi abo: “Awukabi neminyaka engamashumi ayisihlanu, kanti umbonile u-Abrahama na?” (Johane 8:57)

Umbono noma umqondo osemqondweni kaNkulunkulu awukwazi ukubona lutho. Kungathatha ingqondo ephilayo, umuntu ophilayo ukuthi "abone u-Abrahama".

Uma usancengwa yimpikiswano kaSocinian yokuba khona okwaziwayo, ake sikuse esiphethweni sayo esinengqondo. Ngenkathi senza njalo, sicela ukhumbule ukuthi izihibe eziqonde ngokwengeziwe umuntu okufanele agxumele kuzo ukuze enze umsebenzi wokufundisa zisisa kude futhi kude nomqondo weqiniso olwembulelwa izingane nezingane ezincane futhi ngokuya ngokuya kweqiniso kwenqatshelwe abahlakaniphileyo nabafundile.

Ake siqale ngoJohane 1: 1-3.

“Ekuqaleni wayekhona uLizwi, uLizwi wayekuNkulunkulu, uLizwi wayenguNkulunkulu. 2WayenoNkulunkulu ekuqaleni. 3Zonke izinto zadalwa ngaye, futhi ngaphandle kwakhe akukho lutho oluye lwenziwa. (Johane 1: 1-3 BSB)

Manje ngiyazi ukuthi ukuhunyushwa kwevesi lokuqala kunempikiswano eshubile nokuthi ngokwegrama, ezinye izinguqulo zamukelekile. Angifuni ukungena engxoxweni kaZiqu-zintathu okwamanje, kodwa uma sikhuluma iqiniso, nansi eminye imihumusho emibili: “

“Futhi uLizwi wayengunkulunkulu” - The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus Anointed (JL Tomanec, 1958)

“Ngakho uLizwi wayengowaphezulu” - The Original New Testament, kaHugh J. Schonfield, 1985.

Noma ngabe ukholwa ukuthi uLogos wayengowaphezulu, uNkulunkulu uqobo, noma unkulunkulu ngaphandle kukaNkulunkulu ubaba wethu sonke — unkulunkulu ozelwe yedwa njengoJohane 1:18 ekubeka kweminye imibhalo yesandla — usabambekile ekuchazeni lokhu njengoSocinian. Ngandlela thile umqondo kaJesu emqondweni kaNkulunkulu ekuqaleni wawungunkulunkulu noma ofana nonkulunkulu ngenkathi ekhona emqondweni kaNkulunkulu kuphela. Bese kuba khona ivesi 2 elenza izinto zibe nzima ngokwengeziwe ngokuthi lo mqondo ubukuNkulunkulu. Ku-interlinear, buhle ton kubhekiswa entweni “eseduze noma ebheke, noma eya” kuNkulunkulu. Lokho akuhambelani neze nomqondo ongaphakathi kwengqondo kaNkulunkulu.

Ngokwengeziwe, zonke izinto zenziwa ngalo mbono, ngalo mbono, nangalo mqondo.

Manje cabanga ngalokho. Goqa ingqondo yakho ngalokho. Asikhulumi ngokuzalwa ngaphambi kokuba zonke ezinye izinto zenziwe, okwenziwa ngaye zonke ezinye izinto, nokwenziwa ngazo zonke ezinye izinto. “Zonke ezinye izinto” zingafaka zonke izigidi zezidalwa zomoya ezulwini, kodwa ngaphezu kwalokho, zonke izigidigidi zemithala nezigidigidi zezinkanyezi zazo.

Kulungile, manje bheka konke lokhu ngamehlo omSocinian. Umbono kaJesu Kristu njengomuntu owayezophila futhi asifele ukuze sihlengwe esonweni sokuqala kufanele ukuthi wawukhona emqondweni kaNkulunkulu njengomqondo kudala ngaphambi kokuba kudalwe noma yini. Ngakho-ke, zonke izinkanyezi zadalelwa, futhi, nangalo mqondo ngenhloso eyodwa yokuhlenga abantu abanesono abangakadalwa. Bonke ububi bezinkulungwane zeminyaka yomlando wesintu abunakusolwa kubantu, futhi futhi asikwazi ukusola uSathane ngempela ngokudala lokhu kungcola. Kungani? Ngoba uJehova uNkulunkulu wacabanga ngalo mqondo kaJesu umhlengi kudala ngaphambi kokuba indawo yonke ibe khona. Wayihlela yonke le nto kwasekuqaleni.

Ngabe lesi sikhundla asingesinye sezimfundiso zokuzicabangela somuntu, uNkulunkulu ohlonipha izimfundiso zaso sonke isikhathi?

AbaseKolose bakhuluma ngoJesu njengezibulo layo yonke indalo. Ngizokwenza ukuhumusha okuncane kombhalo ukubeka le ndima ngokuhambisana nomcabango kaSocinian.

[Umbono kaJesu] ungumfanekiso kaNkulunkulu ongabonakali, [lo mqondo kaJesu] uyizibulo kuyo yonke indalo. Ngoba [emcabangweni kaJesu] zonke izinto zadalwa, izinto ezisezulwini nasemhlabeni, ezibonakalayo nezingabonakali, noma ngabe izihlalo zobukhosi noma amandla noma ababusi noma iziphathimandla. Zonke izinto zadalwa [ngomqondo kaJesu] futhi [ngomqondo kaJesu].

Kumele sivumelane ukuthi "izibulo" lingowokuqala emndenini. Ngokwesibonelo. Mina ngiyizibulo. Nginodadewethu omncane. Kodwa-ke, nginabangane abadala kunami. Nokho, ngiseyizibulo, ngoba labo bangane abayona ingxenye yomndeni wami. Ngakho-ke emndenini wendalo, ofaka izinto ezisezulwini nezinto ezisemhlabeni, ezibonakalayo nezingabonakali, izihlalo zobukhosi nokubusa nababusi, zonke lezi zinto azenzelwanga isidalwa esasikhona kuqala kwendalo yonke, kepha zenzelwe umqondo Kuzoba khona izigidigidi zeminyaka ngemuva kwalokho ngenhloso yokulungisa izinkinga uNkulunkulu azimisa ngaphambili ukuthi zenzeke. Kungakhathaliseki ukuthi bafuna ukukuvuma noma cha, abantu baseSocinians kufanele babhalisele ukunqunyelwa kusengaphambili kukaCalvin. Awungeke ube nenye ngaphandle kwenye.

Usondela kulo mbhalo wokugcina wengxoxo yanamuhla ngomqondo onjengomntwana, uqonde ukuthi usho ukuthini?

“Yibani nalokhu engqondweni yenu, ebikuKristu Jesu futhi, owayekhona enesimo sikaNkulunkulu, engacabanganga ukuthi ukulingana noNkulunkulu kuyinto engabanjwa, kepha wazidela, ethatha isimo senceku, enziwa ukufana kwabantu. Futhi lapho etholakala esesimweni somuntu, wazithoba, walalela kwaze kwaba sekufeni, yebo, ekufeni kwesiphambano. ” (KwabaseFilipi 2: 5-8 World English Bible)

Uma ngabe unikeze lo mntwana oneminyaka eyisishiyagalombili lo mbhalo, futhi wamcela ukuthi awuchaze, angingabazi ukuthi uzoba nenkinga. Kakade, ingane iyazi ukuthi kusho ukuthini ukuqonda okuthile. Isifundo umphostoli uPawula asinikezayo kusobala kuso uqobo: Kufanele sibe njengoJesu owayenakho konke, kodwa wakunikela ngaphandle kokucabanga umzuzwana futhi ngokuthobeka wathatha isimo senceku nje ukuze asisindise sonke, yize ukufa kabuhlungu ukwenza njalo.

Umbono noma umqondo awunalo ulwazi. Ayiphili. Akuyona imizwa. Umbono noma umqondo osemqondweni kaNkulunkulu ungabheka kanjani ukuthi ukulingana noNkulunkulu kuyinto efanele ukubanjwa? Umbono osengqondweni kaNkulunkulu ungazithulula kanjani? Lowo mbono ungazehlisa kanjani?

UPawulu usebenzisa lesi sibonelo ukusifundisa ngokuthobeka, ukuthobeka kukaKristu. Kepha uJesu waqala impilo njengomuntu kuphela, wabe esedelani. Yisiphi isizathu abengaba naso sokuthobeka? Kukuphi ukuthobeka ekubeni ukuphela komuntu ozelwe nguNkulunkulu ngqo? Kukuphi ukuthobeka ekubeni okhethiwe nguNkulunkulu, ukuphela komuntu ophelele, ongenasono okufanele afe ngokuthembeka? Uma uJesu engakaze abe khona ezulwini, ukuzalwa kwakhe ngaphansi kwalezo zimo kwamenza waba umuntu omkhulu kunabo bonke owake waphila. Empeleni ungumuntu omkhulu kunabo bonke owake waphila, kodwa abaseFilipi 2: 5-8 kusenengqondo ngoba uJesu wayeyinto ekude kakhulu, enkulu kakhulu. Ngisho nokuba ngumuntu omkhulu kunabo bonke owake waphila akulutho uma kuqhathaniswa nalokho okwakukhona ngaphambili, isidalwa sikaNkulunkulu esikhulu kunazo zonke. Kepha uma engakaze abekhona ezulwini ngaphambi kokuba ehlele emhlabeni ukuze abe ngumuntu nje, konke lokhu kungumbhedo.

Hhayi-ke unayo. Ubufakazi buphambi kwakho. Ake ngivale ngalomcabango wokugcina. UJohn 17: 3 we-Contemporary English Version ufundeka kanje: “Ukuphila okuphakade ukwazi wena, uNkulunkulu wedwa weqiniso, nokwazi uJesu Kristu, lowo omthumileyo.”

Enye indlela yokufunda lokhu ukuthi injongo yokuphila uqobo lwayo ukwazi uBaba wethu osezulwini, futhi nangaphezulu, lowo amthumileyo, uJesu Kristu. Kepha uma siqala ngonyawo olungafanele, ngokuqonda okuyiphutha kobuntu bukaKristu bangempela, singawagcwalisa kanjani lawo mazwi. Ngokubona kwami, lokho ngokwengxenye yingakho uJohane futhi esitshela,

“Ngoba abakhohlisi abaningi baphumele emhlabeni, benqaba ukuvuma ukuza kukaJesu Kristu enyameni. Noma yimuphi umuntu onjalo ungumkhohlisi nomphik 'ukristu. ” (2 Johane 7 BSB)

INew Living Translation ihumusha lokhu, “Ngikusho lokhu ngoba abakhohlisi abaningi sebephumele emhlabeni. Bayakuphika ukuthi uJesu Kristu weza ngomzimba wangempela. Umuntu onjalo ungumkhohlisi nomphik 'ukristu. ”

Mina nawe sazalwa singabantu. Sinomzimba wangempela. Siyinyama. Kodwa asizanga ngenyama. Abantu bazokubuza ukuthi wazalwa nini, kepha abasoze bakubuza ukuthi ufike nini enyameni, ngoba lokho bekungenza ukuthi ube kwenye indawo futhi ukwenye indlela ehlukile. Manje abantu uJohane akhuluma ngabo abaphikanga ukuthi uJesu wayekhona. Babekwazi kanjani? Kwakunezinkulungwane zabantu abaphilayo ababembonile enyameni. Cha, laba bantu babephika ubunjalo bukaJesu. UJesu wayengumoya, uNkulunkulu ozelwe yedwa, njengoba uJohane embiza kanjalo kuJohane 1:18, owaba yinyama, waba ngumuntu ngokuphelele. Yilokho ababekuphika. Kubi kangakanani ukuphika ukuthi uJesu uyiqiniso?

UJohn uyaqhubeka: “Ziqapheleni nina, ukuze ningalahlekelwa yilokho ebesikusebenzela, kodwa ukuze nizuze ngokugcwele. Noma ngubani ogijimela phambili angahlali emfundisweni kaKristu akanaye uNkulunkulu. Ohlala emfundisweni yakhe unoYise neNdodana. ”

“Uma umuntu eza kuwe kodwa engalethi le mfundiso, ungamamukeli endlini yakho noma umbingelele. Lowo obingelela onjalo uhlanganyela emisebenzini yakhe emibi. ” (2 Johane 8-11 BSB)

NjengamaKristu, kungenzeka ukuthi siyehluka ekuqondeni okuthile. Isibonelo, ingabe i-144,000 iyinombolo engokoqobo noma ingokomfanekiso? Singavuma ukungavumelani futhi sibe ngabafowethu nodadewethu. Kodwa-ke, kunezinkinga ezithile lapho ukubekezelelana okunjalo uma kungenzeki, hhayi uma kufanele silalele izwi eliphefumulelwe. Ukukhuthaza imfundiso ephika isimo sangempela sikaKristu kungabonakala kuleso sigaba. Angikusho lokhu ukweyisa noma ngubani, kepha ngichaza ngokusobala ukuthi lolu daba lubaluleke kangakanani. Vele, ngamunye kufanele enze ngokuvumelana nonembeza wakhe. Noma kunjalo, isenzo esifanele siyadingeka. Njengoba uJohn asho evesini 8, “Ziqapheleni nina, ukuze ningalahli lokho ebesikusebenzela, kepha ukuze nizuze ngokugcwele. Nakanjani sifuna ukuvuzwa ngokugcwele.

Ziqapheleni nina, ukuze ningalahlekelwa yilokho ebesikusebenzela, kodwa ukuze nizuze ngokugcwele. Noma ngubani ogijimela phambili angahlali emfundisweni kaKristu akanaye uNkulunkulu. Ohlala emfundisweni yakhe unoYise neNdodana. ”

“Uma umuntu eza kuwe kodwa engalethi le mfundiso, ungamamukeli endlini yakho noma umbingelele. Lowo obingelela onjalo uhlanganyela emisebenzini yakhe emibi. ” (2 Johane 1: 7-11 BSB)

 

 

 

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    191
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x