NgoSepthemba ka-2016, udokotela wethu wathumela umkami esibhedlela ngoba wayenegazi. Kuvele ukuthi isibalo segazi lakhe besiphansi ngendlela eyingozi ngoba ubephuma ngaphakathi. Babesola ukuthi unesilonda esophayo ngaleso sikhathi, kodwa ngaphambi kokuba benze noma yini, kwakudingeka bakuyeke ukopha, uma kungenjalo, wayezongena kwikhoma afe. Ukube wayesenguFakazi KaJehova okholwayo, wayezokwenqaba — ngiyazi ukuthi nakanjani — futhi ngokwezinga lokopha kwegazi, cishe wayengeke asinde esontweni. Kodwa-ke, ukukholelwa kwakhe emfundisweni yeNo Blood kwase kushintshile ngakho wakwamukela ukumpontshelwa igazi. Lokhu kunikeze odokotela isikhathi abasidingayo ukwenza izivivinyo zabo futhi banqume ukubikezela. Ekugcineni, wayenohlobo lomdlavuza olungalapheki, kodwa ngenxa yokushintsha kwenkolelo, wanginika izinyanga eziyisihlanu ezengeziwe futhi eziyigugu kakhulu kuye ngale kwalokho, ngabe anginazo. 

Nginesiqiniseko sokuthi noma imuphi wabangane bethu bakudala boFakazi BakaJehova, lapho ezwa lokhu, uzothi wafa ngenxa yomusa kaNkulunkulu ngenxa yokuthi wahlehla okholweni lwakhe. Banephutha kakhulu. Ngiyazi ukuthi ngenkathi elele ekufeni, kwakunjengomntwana kaNkulunkulu onethemba lovuko lwabalungile ngokuqinile engqondweni yakhe. Wenze okulungile emehlweni kaNkulunkulu ngokumpontshelwa igazi futhi ngizokukhombisa ukuthi kungani ngingakusho ngokuzethemba okungaka.

Ake siqale ngeqiniso lokuthi inqubo yokuvuka ekufundisweni kwempilo yonke ngaphansi kohlelo lwezinto lweJW ingathatha iminyaka. Imvamisa, enye yezimfundiso zokugcina ewa ukumelana nokumpontshelwa igazi. Kwakunjalo kithi, mhlawumbe ngenxa yokuthi umbandela weBhayibheli omelene negazi ubonakala ucace futhi ucacile. Imane ithi, “Nidede egazini.” Amagama amathathu, amafushane kakhulu, aqonde ngqo: "Nithibe igazi."

Emuva ngawo-1970 ngenkathi ngiqhuba inqwaba yezifundo zeBhayibheli eColombia, eNingizimu Melika, ngangivame ukufundisa abantu engangibafundela ukuthi “ukuyeka” akusebenzisi nje kuphela ukudla igazi, kodwa futhi nokulisebenzisa ngokufaka ngaphakathi. Ngisebenzise umqondo osencwadini, “Iqiniso Eliholela Ekuphileni Okuphakade ”, ifundeka ngokuthi:

“Hlola imibhalo ngokucophelela bese uqaphela ukuthi isitshela ukuthi 'sizigcine singenalo igazi' nokuthi 'sidede egazini.' (IzEnzo 15:20, 29) Kusho ukuthini lokhu? Ukube udokotela ubengakutshela ukuthi uyeke utshwala, lokho bekungasho nje ukuthi akufanele ubuphuze ngomlomo wakho kodwa ungabuphonsa ngqo emithanjeni yakho? Vele akunjalo! Ngakho-ke, 'ukudeda egazini' kusho ukungalifaki nhlobo emizimbeni yethu. ” (tr-ZU isahl. 19 kk. 167-168 isig. 10 Ukuhlonipha UNkulunkulu Ngokuphila Negazi)

Lokho kubonakala kunengqondo, kucace bha, akunjalo? Inkinga ukuthi lowo mqondo usekelwe emangeni okulingana kwamanga. Utshwala buyikudla. Igazi alikho. Umzimba uyakwazi futhi uzokwamukela utshwala obufakwa ngqo emithanjeni. Ngeke lifake igazi. Ukufaka igazi kufana nokufakelwa komzimba, ngoba igazi liyisitho somzimba esisesimweni samanzi. Inkolelo yokuthi igazi lingukudla isuselwa ezinkolelweni eziphelelwe yisikhathi zezokwelapha ezisenamakhulu eminyaka zikhona. Kuze kube namuhla, inhlangano iyaqhubeka nokududula le mfundiso yezokwelapha ehlanjalaziwe. Encwajaneni yamanje, Igazi — Libalulekile Ukuphila Konke, empeleni bacaphuna ku-17th i-anatomist yekhulu leminyaka yokusekelwa.

UThomas Bartholin (1616-80), uprofesa wesayensi yokwakheka komzimba eNyuvesi yaseCopenhagen, waphikisa: 'Labo abahudulela ekusetshenzisweni kwegazi lomuntu ekwelapheni izifo ngaphakathi babonakala belisebenzisa kabi futhi benza isono esikhulu. Abantu abadla abantu bayalahlwa. Kungani singabenyanyi labo abangcolisa amathe abo ngegazi lomuntu? Kuyafana nokwamukelwa kwegazi elingaphandle kusuka emthanjeni osikiwe, kungaba ngomlomo noma ngezinsimbi zokumpontshelwa. Ababhali balokhu kusebenza babanjwe ukwesaba umthetho waphezulu, lapho kungavunyelwe ukudla igazi. '

Ngaleso sikhathi, isayensi yezokwelapha yakudala yayithi ukumpompela igazi kufana nokuyidla. Lokho sekudala kukhonjisiwe ukuthi kungamanga. Kodwa-ke, noma ngabe bekufana — ake ngiphinde, noma ngabe ukumpontshelwa kufana nokudla igazi — bekungavumeleka ngaphansi komthetho weBhayibheli. Uma unginika imizuzu engu-15 yesikhathi sakho, ngizokufakazela lokho kuwe. Uma unguFakazi KaJehova, khona-ke ubhekene nesimo esingaba khona sokufa nokuphila lapha. Kungakhulela kuwe nganoma yisiphi isikhathi, uphume ngqo ensimini yangakwesobunxele njengoba kwenzeka kimi nakunkosikazi wami ongasekho, ngakho-ke angicabangi ukuthi imizuzu eyi-15 miningi kakhulu ongayibuza.

Sizoqala ngokucabanga kusuka kulokho okubizwa ngokuthi Iqiniso incwadi. Isihloko sesahluko sithi "Inhlonipho KaNkulunkulu Yokuphila Negazi". Kungani “impilo” “negazi” kuhlangene? Isizathu ukuthi ukuvela kokuqala komyalo maqondana negazi kwanikezwa uNowa. Ngizofunda kuGenesise 9: 1-7, kanti-ke, ngizobe ngisebenzisa i-New World Translation kuyo yonke le ngxoxo. Njengoba leyo inguqulo yeBhayibheli oFakazi BakaJehova beyihlonipha kakhulu, futhi njengoba imfundiso ethi No Blood Transfusions, ngokwazi kwami, ingafani noFakazi BakaJehova kuphela, kubonakala kufanelekile ukusebenzisa ukuhumusha kwabo ukukhombisa iphutha lemfundiso. Ngakho-ke siya lapha. UGenesise 9: 1-7 ufundeka kanje:

“UNkulunkulu waqhubeka wabusisa uNowa namadodana akhe wathi kubo:“ Zalani nande nigcwalise umhlaba. Ukwesaba nokwesabeka kwakho kuzoqhubeka kuzo zonke izidalwa eziphilayo zomhlaba nakuzo zonke izidalwa ezindizayo zamazulu, nakukho konke okuhamba emhlabeni nakuzo zonke izinhlanzi zolwandle. Manje zinikelwe esandleni sakho. Zonke izilwane ezihambayo eziphilayo zingaba ngukudla kwenu. Njengoba ngininike izimila eziluhlaza, ngibanikeza zona zonke. Inyama kuphela enomphefumulo wayo — igazi layo — akumelwe niyidle. Ngaphandle kwalokho, Ngizofuna ukubalwa kwegazi lakho lempilo. Ngizofuna ukuba kulandiswe kuzo zonke izidalwa eziphilayo; futhi ngizobiza kulowo nalowo muntu ngempilo yomfowabo. Noma ngubani ochitha igazi lomuntu, negazi lakhe liyokuchithwa ngumuntu, ngoba uNkulunkulu wenza umuntu ngomfanekiso wakhe. Kepha zalani nina, nande, nande kakhulu emhlabeni, nande. ” (UGenesise 9: 1-7)

UJehova uNkulunkulu wayenikeze umyalo ofanayo ku-Adamu no-Eva — wokuba bazale bande — kodwa wayengafakanga lutho ngegazi, ukuchitha igazi, noma ngokuthatha impilo yomuntu. Kungani? Yebo, ngaphandle kwesono, besingeke sibe khona isidingo, akunjalo? Ngisho nangemva kokuba bonile, awukho umbhalo ogciniwe wokuthi uNkulunkulu ubanikeze noma yiluphi uhlobo lwekhodi yomthetho. Kubukeka sengathi umile nje wabanika ukubusa kwamahhala, kufana nobaba obezofunwa yindodana yakhe ehlubukayo efuna ukwenza ngendlela yayo. Ubaba, ngenkathi esathanda indodana yakhe, uyamyeka ahambe. Empeleni, uthi, “Hamba! Yenza okufunayo. Funda kabuhlungu ukuthi ubewufanele kangakanani ngaphansi kophahla lwami. ” Vele, noma yimuphi ubaba olungile nonothando angagcina ethembeni lokuthi ngelinye ilanga indodana yakhe izobuya ekhaya, isifundile isifundo sayo. Akuwona yini umyalezo oyinhloko emfanekisweni weNdodana Yolahleko?

Ngakho-ke, kubonakala sengathi abantu bazenzele izinto ngendlela yabo amakhulu amaningi eminyaka, futhi ekugcineni bahamba ngokweqile. Siyafunda:

“… Umhlaba wawonakele ebusweni bukaNkulunkulu weqiniso, umhlaba wawugcwele ubudlova. Yebo, uNkulunkulu wabheka umhlaba, bheka, wawonakele; yonke inyama yayiyonakalisile indlela yayo emhlabeni. Ngemva kwalokho uNkulunkulu wathi kuNowa: “Nginqume ukuqeda yonke inyama, ngoba umhlaba ugcwele ubudlova ngenxa yabo, ngakho-ke ngiyabachitha kanye nomhlaba.” (UGenesise 6: 11-13)

Ngakho-ke manje, ngemuva kukazamcolo, ngesintu senza isiqalo esisha sezinto, uNkulunkulu ubeka imithetho ethile eyisisekelo. Kepha bambalwa kuphela. Abesilisa basengakwenza okuhle kakhulu abakufunayo, kepha ngaphakathi kwemingcele ethile. Izakhamizi zaseBabele zedlula imingcele kaNkulunkulu futhi zahlupheka kanjalo. Bese kuba khona abahlali baseSodoma naseGomora nabo abadlula imingcele kaNkulunkulu futhi sonke siyazi ukuthi kwenzekani kubo. Ngokufanayo, izakhamizi zaseKhanani zeqisa futhi zajeziswa nguNkulunkulu. 

UJehova uNkulunkulu wayengakhiphi umyalo wokuzijabulisa. Wayenika uNowa indlela yokufundisa inzalo yakhe ukuze kuzo zonke izizukulwane zikhumbule leli qiniso elibalulekile. Impilo ngekaNkulunkulu, futhi uma uyithatha, uNkulunkulu uzokukhokhela. Ngakho-ke, uma ubulala isilwane ukuze usidle, kungenxa yokuthi uNkulunkulu ukuvumele ukuthi wenze lokho, ngoba impilo yalesi silwane ingeyakhe, hhayi eyakho. Uyalivuma lelo qiniso njalo lapho uhlaba isilwane ukuze usidle ngokuthululela igazi phansi. Njengoba impilo ngekaNkulunkulu, impilo ingcwele, ngoba zonke izinto zikaNkulunkulu zingcwele. 

Ake siphinde sithathe: 

ULevitikusi 17:11 uthi: “Ngoba umphefumulo wenyama usegazini, futhi mina ngikunikele lona e-altare ukuze nizenzele ukubuyisana, ngoba yigazi elenza ukubuyisana ngokuphila okukulo. . ”

Kulokhu kusobala ukuthi:

  • Igazi limele impilo.
  • Impilo ngekaNkulunkulu.
  • Impilo ingcwele.

Akulona igazi lakho elingcwele ngokwalo. Yimpilo yakho engcwele, ngakho-ke noma yibuphi ubungcwele noma ubungcwele okungabangelwa yigazi buvela kuleyo nto engcwele emele yona, impilo. Ngokudla igazi, uhluleka ukwamukela lokho kwaziwa ngohlobo lwempilo. Okufanekiselwayo ukuthi sithatha impilo yesilwane sengathi sinayo futhi sinelungelo laso. Asazi. UNkulunkulu ungumnikazi wayo leyo mpilo. Ngokungalidli igazi, siyalivuma lelo qiniso.

Manje sesinamaqiniso okufanele asivumele ukuba sibone amaphutha ayisisekelo emiqondweni yoFakazi BakaJehova. Uma ungayiboni, ungabi lukhuni kuwe. Kungithathe impilo yonke ukuzibona.

Ake ngikufanekise ngale ndlela. Igazi limele impilo, njengoba ifulegi limele izwe. Lapha sinesithombe sefulegi lase-United States, elinye lamafulege aziwa kakhulu emhlabeni. Ubuwazi ukuthi ifulege akufanele lithinte phansi nganoma yisiphi isikhathi? Ubuwazi ukuthi kunezindlela ezikhethekile zokulahla ifulegi eligugile? Akufanele umane nje uyilahle kudoti noma uyishise. Ifulegi libhekwa njengento engcwele. Abantu bazolifela ifulegi ngenxa yalokho elikumele. Ingaphezulu kakhulu kwendwangu elula ngenxa yalokho ekumelelayo.

Kodwa ingabe ifulege libaluleke ngaphezu kwezwe eliyimele? Uma bekufanele ukhethe phakathi kokucekela phansi ifulegi lakho noma ukubhubhisa izwe lakho, ubungakhetha ini? Ungakhetha ukugcina ifulegi futhi unikele ngezwe?

Akunzima ukubona ukufana phakathi kwegazi nokuphila. UJehova uNkulunkulu uthi igazi liwuphawu lokuphila, limelela impilo yesilwane nempilo yomuntu. Uma kuza ekukhetheni phakathi kweqiniso nesimbuli, ungacabanga ukuthi uphawu lubaluleke kakhulu kunalokho olumele? Luhlobo luni lomqondo lowo? Ukusebenza njengophawu kudlula okungokoqobo uhlobo lokucabanga okungokoqobo okwakufanekisela abaholi benkolo ababi bosuku lukaJesu. 

UJesu wabatshela: “Maye kini, baholi abayizimpumputhe, enithi, 'Uma umuntu efunga ithempeli, akulutho; kodwa uma umuntu efunga igolide lethempeli, ubophekile. ' Ziwula nezimpumputhe! Yikuphi ngempela okukhulu, yigolide noma yithempeli elingcwelise igolide na? Ngaphezu kwalokho, 'Uma umuntu efunga i-altare, akulutho; kodwa uma umuntu efunga isipho esikuso, ubophekile. ' Zimpumputhe! Yikuphi ngempela okukhulu, isipho noma i-altare elingcwelisa isipho? ” (Mathewu 23: 16-19)

Ngokwamazwi kaJesu, ucabanga ukuthi uJesu ubabona kanjani oFakazi BakaJehova lapho ebukela phansi abazali abazimisele ukunikela ngokuphila kwengane yabo kunokuba bamukele ukumpontshelwa igazi? Ukucabanga kwabo kufana nalokhu: “Ingane yami ayikwazi ukuthatha igazi ngoba igazi limelela ubungcwele bempilo. Lokho wukuthi, igazi selingcwele kakhulu kunempilo eliyimele. Kungcono ukudela impilo yengane kunokunikela ngegazi. ”

Ukubeka ngamanye amazwi amazwi kaJesu: “Ziwula nezimpumputhe! Empeleni, yikuphi okukhulu, yigazi, noma impilo ekumelelayo? ”

Khumbula ukuthi lowo mthetho wokuqala ngegazi wawuhlanganisa nesisho sokuthi uNkulunkulu uzolibiza igazi kunoma imuphi umuntu olichithile. Ingabe oFakazi BakaJehova banecala legazi? Ngabe iNdikimba Ebusayo inegazi ngokufundisa le mfundiso? Ingabe umuntu ngamunye woFakazi BakaJehova unecala lokuqhubekisela phambili lokho kufundisa kubafundi babo beBhayibheli? Ingabe abadala banegazi lokusabisa oFakazi BakaJehova ukuba balalele lo mthetho besongelwa ngokususwa ekuhlanganyeleni?

Uma ukholelwa ngempela ukuthi uNkulunkulu akaguquki kangako, zibuze ukuthi kungani avumela umIsrayeli ukuthi adle inyama eyayingophiswanga kahle uma ayithola lapho engekho ekhaya?

Ake siqale ngomyalo wokuqala ovela kuLevitikusi:

“'Akumelwe nidle noma yiliphi igazi kunoma yiziphi izindawo enihlala kuzo, kungakhathaliseki ukuthi elenyoni noma lelezilwane. Noma yimuphi umphefumulo odla noma yiliphi igazi, lowo mphefumulo kumelwe unqunywe kubantu bakubo. '”(Levitikusi 7:26, 27)

Qaphela, “ezindaweni zakho zokuhlala”. Ekhaya, bekungeke kube nesizathu sokuthi singasusi kahle isilwane esihlatshiwe. Kungaba lula ukuthulula igazi njengengxenye yenqubo yokuhlaba, futhi kungadinga ukwenqatshelwa komthetho ukuthi ungenzi njalo. Kwa-Israyeli, ukungalaleli okunjalo bekungaba nesibindi sokusho okuncane, ngoba ukwehluleka ukwenza lokho bekujeziswa ngokufa. Kodwa-ke, lapho umIsrayeli engekho ekuzingeleni ekhaya, izinto zazingacaci kangako. Kwenye ingxenye kaLevitikusi, siyafunda:

“Uma umuntu, noma owokuzalwa ekhaya noma owokufika, edla isilwane esifunyenwe sifile noma esidwengulwe yisilwane sasendle, khona-ke kufanele ahlanze izingubo zakhe futhi ageze ngamanzi abe ongcolile kuze kuhlwe; lapho-ke uzobe ehlanzekile. Kodwa uma engazihlambi futhi engagezi, uzophendula ngesiphambeko sakhe. '”(Levitikusi 17: 15,16 INguqulo Yezwe Elisha)

Kungani ukudla inyama enegazi layo kulokhu, kungeke kube yicala lokufa? Kulokhu, umIsrayeli kwakudingeka ahlanganyele emkhosini wokuzihlanza kuphela. Ukwehluleka ukwenza lokho, bekungabuye kube ukungalaleli okuthusayo futhi ngaleyo ndlela kujeziswe ngokufa, kepha ukuthobela lo mthetho kuvumele umuntu ukuthi adle igazi ngaphandle kwesijeziso. 

Le ndatshana iyinkinga koFakazi, ngoba inikeza okuhlukile kulo mthetho. Ngokusho koFakazi BakaJehova, asikho isimo lapho ukumpontshelwa igazi kwamukeleka khona. Kepha lapha, umthetho kaMose unikeza lokho okuhlukile. Umuntu okude nekhaya, ngaphandle kokuzingela, kufanele asadle ukuze aphile. Uma engaphumelelanga ekuzingeleni inyamazane, kepha ehlangabezana nomthombo wokudla, njengesilwane esisanda kufa, mhlawumbe esibulewe ngumzingeli, uvunyelwe ukuthi adle yize kungasakwazi ukususa isidumbu ngokufanele . Ngaphansi komthetho, impilo yakhe ibaluleke kakhulu kunesiko lomkhosi elibandakanya ukuthela igazi. Uyabona, akakayithathi impilo uqobo lwakhe, ngakho-ke isiko lokuchitha igazi alisho lutho kulokhu. Isilwane sesivele sifile, hhayi ngesandla sakhe.

Kunomthetho emthethweni wamaJuda obizwa nge- “Pikuach Nefesh” (Pee-ku-ach ne-fesh) othi “ukulondolozwa kwempilo yomuntu kudlula konke okunye ukucatshangelwa kwezenkolo. Lapho impilo yomuntu othile isengozini, cishe noma imuphi omunye umyalo ku-Torah unganakwa. (I-Wikipedia "iPikuach nefesh")

Leso simiso saqondwa osukwini lukaJesu. Ngokwesibonelo, amaJuda ayenqatshelwe ukwenza noma imuphi umsebenzi ngeSabatha, futhi ukungawulaleli lowo mthetho kwakuyicala lokufa. Ungabulawa ngokwephula iSabatha. Noma kunjalo, uJesu unxusa ulwazi lwabo ngokuhlukile kulowo mthetho. 

Cabanga ngalokhu kulandisa:

“. . Ngemva kokumuka kuleyo ndawo wangena esinagogeni labo, bheka! kwakukhona indoda eyayinesandla esishwabene! Bambuza-ke bathi: Kuvunyelwe ukwelapha ngeSabatha yini? ukuze bammangalele. Wathi kubo: “Uma ninemvu eyodwa bese leyo mvu iwela emgodini ngeSabatha, ukhona yini umuntu phakathi kwenu ongeke ayibambe ayikhiphe? Umuntu ubaluleke kakhulu kangakanani kunemvu! Kusemthethweni ukwenza into enhle ngeSabatha. ” Wabe esethi kule ndoda: “Yelula isandla sakho.” Futhi wayelula, futhi yabuyiselwa umsindo njengesinye isandla. Kepha abaFarisi baphuma, benza uzungu lokumbulala. ” (UMathewu 12: 9-14)

Njengoba kunikezwe ukuthi ngaphakathi komthetho wabo kungenziwa okungahileli iSabatha, kungani baqhubeka bethukuthele futhi bethukuthele naye lapho esebenzisa okuhlukile ekuphulukiseni umuntu ogulayo? Kungani babezokwakha uzungu lokumbulala? Ngoba, babenenhliziyo embi. Okwakubalulekile kubo kwakuwukuzichaza kwabo umthetho namandla abo okuwuphoqelela. UJesu wakuthatha lokho kubo.

Mayelana neSabatha uJesu wathi: “ISabatha laba khona ngenxa yomuntu, hhayi umuntu ngenxa yeSabatha. Ngakho-ke iNdodana yomuntu iyiNkosi ngisho yeSabatha. ” (Marku 2:27, 28)

Ngikholwa ukuthi kungaphikiswa ukuthi umthetho wegazi nawo waba khona ngenxa yomuntu, hhayi umuntu ngenxa yomthetho wegazi. Ngamanye amagama, impilo yendoda akufanele ihlatshelwe ngenxa yomthetho ngegazi. Njengoba lowo mthetho uvela kuNkulunkulu, noJesu uyiNkosi yalowo mthetho. Lokho kusho ukuthi umthetho kaKristu, umthetho wothando, kumele ubuse ukuthi siwusebenzisa kanjani umyalo wokulwa nokudla igazi.

Kepha kusekhona lokho okusolisayo okuvela kuzEnzo: “Nithibe igazi.” Ukugwema okuthile kuhlukile kunokungakudli. Kuyedlula lokho. Kuyathakazelisa lapho ukhipha isinqumo sabo ngegazi, ukuthi inhlangano yoFakazi BakaJehova iyathanda ukucaphuna lawo magama amathathu kodwa kuyaqabukela igxile kumongo ophelele. Masifunde le akhawunti ukuze nje siphephe ukuze singadukiswa imiqondo elula.

“Ngakho-ke, isinqumo sami asikona ukukhathaza labo abavela ezizweni abaphendukela kuNkulunkulu, kodwa sibabhalele ukuthi bagweme izinto ezingcoliswe izithombe, ubufebe, oklinyiwe negazi. Ngoba kusukela ezikhathini zasendulo uMose wayenabo abashumayela kuye emadolobheni ngamadolobha, ngoba ufundwa ngokuzwakalayo emasinagogeni ngawo wonke amasabatha. ”(IzEnzo 15: 19-21)

Lokho kubhekiswa kuMose kubukeka njengokulandelanayo, akunjalo? Kepha akunjalo. Kungaphakathi kwencazelo. Ukhuluma nezizwe, abezizwe, abangewona amaJuda, abantu abakhuliselwe ukukhonza izithombe nonkulunkulu bamanga. Abafundiswa ukuthi ukuziphatha kabi ngokobulili akulungile. Abafundiswa ukuthi ukukhonza izithombe akulungile. Abafundiswa ukuthi akulungile ukudla igazi. Eqinisweni, masonto onke lapho beya ethempelini lamaqaba, bafundiswa ukwenza zona lezo zinto. Konke kuyingxenye yokukhulekela kwabo. Bazoya ethempelini bahlabele onkulunkulu babo bamanga, bese behlala phansi ekudleni badle inyama ebulewe, inyama engophiswanga ngokomthetho owanikwa uMose noNowa. Bangazithola futhi ngezifebe zasethempelini, abesilisa nabesifazane. Bayokhothama phambi kwezithixo. Zonke lezi zinto kwakuyimikhuba ejwayelekile futhi evunyelwe phakathi kwezizwe ezingamaqaba. Ama-Israyeli awakwenzi lokho ngoba umthetho kaMose ushunyayelwa kubo njalo ngesabatha emasinagogeni, futhi zonke izinto ezinjalo zazingavunyelwe ngaphansi kwalowo mthetho.

UmIsrayeli akasoze acabanga ngokuya ethempelini lobuhedeni lapho kuqhutshwa khona amadili, lapho abantu behlala khona badle inyama ebingelelwe ezithombeni futhi ingopha gazi kahle, noma abantu basukuma etafuleni bangene kwelinye igumbi bayolala isifebe, noma ukukhothamela isithombe. Kodwa konke lokhu kwakuwumkhuba ojwayelekile kwabeZizwe ngaphambi kokuba babe ngamaKristu. Ngakho-ke, izinto ezine abezizwe abatshelwa ukuthi badede kuzo konke kuhlangene nenkolo yobuqaba. Umthetho wobuKrestu owanikezwa thina ukuthi sidede kulezi zinto ezine wawungakaze uhlose ukuzinwebisa kumkhuba ongahlangene nokukhulekelwa kobuqaba nakho konke okuphathelene nokulondolozwa kwempilo. Kungakho i-akhawunti iqhubeka nokungeza amavesi ambalwa kuqhubeke,

“Ngombana ummoya ocwengileko nathi ngokwethu sikuthole kuhle ukungangezi mtjhapho kini ngaphandle kwalezizinto ezidingekako: ukuthi sibale izinto ezihlatshelwe iinthombe, iingazi, nokuklinyiweko, nokuziphatha kumbi ngokomseme Uma uzigcina ngokucophelela kulezi zinto, uzophumelela. Mpilo enhle! ”” (IzEnzo 15:28, 29)

Singahlala kanjani isiqinisekiso esithi, “Uzophumelela. Ngiyaphila! ” kungenzeka sisebenze uma la mazwi efuna ukuthi sizincishe thina noma izingane zethu inqubo yezokwelapha eyenzelwe ukusisiza sichume futhi isibuyisele empilweni enhle?

Ukumpontshelwa igazi akuhlangene nakancane nenkolo yamanga yanoma yiluphi uhlobo. Kuyindlela yokwelapha esindisa impilo.

Ngiyaqhubeka nokukholelwa ukuthi ukudla igazi akulungile. Kuyingozi emzimbeni womuntu. Kodwa okubi kakhulu kunalokho, kungaba ukwephula umthetho owanikezwa ukhokho wethu uNowa oqhubeka usebenza kuso sonke isintu. Kepha njengoba sesibonisile, inhloso yalokho bekungukukhombisa inhlonipho ngempilo, impilo okungekaNkulunkulu nengcwele. Kodwa-ke, ukufaka igazi emithanjeni yomuntu akulona ukulidla. Umzimba awulidli igazi njengoba ubungadla, kepha usebenzisa igazi ukwenza impilo iqhubeke. Njengoba sesishilo, ukufaka igazi kufana nokufakelwa komzimba, noma ngabe kuwuketshezi.

OFakazi bazimisele ukuzidela bona kanye nezingane zabo ukulalela izinhlamvu zomthetho abakholelwa ukuthi ziyasebenza kulesi simo. Mhlawumbe umbhalo onamandla kunayo yonke kulapho uJesu ekhuza abaholi benkolo bezinsuku zakhe ababethanda umthetho ababezolalela incwadi yomthetho bese bephula umthetho wothando. “Kodwa-ke, ukube benikuqondile ukuthi kusho ukuthini lokhu, 'Ngifuna isihe, hhayi umhlatshelo,' ngabe anibalahlanga abangenacala.” (Mathewu 12: 7)

Ngiyabonga ukunaka kwakho nokusekela kwakho.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
  68
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x