Ake sithi indoda bekufanele ize kuwe emgwaqweni ikutshele, “NgingumKristu, kodwa angikholwa ukuthi uJesu uyiNdodana kaNkulunkulu.” Ubungacabangani? Mhlawumbe uyazibuza ukuthi ngabe le ndoda ibisilahlekelwe yingqondo yini. Ungasho kanjani ukuthi ungubani uzibiza ngomKristu, ube uphika ukuthi uJesu uyiNdodana kaNkulunkulu?

Ubaba wayejwayele ukuhlekisa, “Ngingazibiza ngenyoni bese nginamathisela uphaphe esigqokweni sami, kodwa lokho akusho ukuthi ngiyakwazi ukundiza.” Iphuzu ukuthi ukunamathela ilebula entweni ethile, akwenzi kube njalo.

Kuthiwani uma ngikutshela ukuthi iningi labantu abazibiza ngabakholelwa kuZiqu-zintathu abakholelwa ngempela kuZiqu-zintathu? Bazibiza “ngoZiqu-zintathu”, kodwa akunjalo. Lokho kungabonakala njengokuqina okuqisayo ukwenziwa, kepha ngiyakuqinisekisa, kusekelwa izibalo ezinzima.

Ocwaningweni lwangowezi-2018 lwezinkonzo zikaLigonier kanye neLife Way Research lapho kwabuzwa imibuzo abantu baseMelika abangama-3,000 59, abacwaningi bathola ukuthi abantu abadala base-XNUMX% base-US bakholelwa ukuthi "uMoya oNgcwele ungamandla, hhayi umuntu uqobo."[i]

Uma kukhulunywa ngabantu baseMelika “abanezinkolelo zevangeli”… ucwaningo luthole ukuthi ama-78% akholelwa ukuthi uJesu wayengowokuqala futhi omkhulu ukudalwa nguNkulunkulu uBaba.

Isisekelo esiyisisekelo semfundiso kaZiqu-zintathu ukuthi kunabantu abathathu abalinganayo. Ngakho-ke uma iNdodana idalwe nguYise, ayinakulingana noYise. Futhi uma uMoya oNgcwele kungeyena umuntu kepha ungamandla, ngakho-ke abekho abantu abathathu kuZiqu-zintathu kodwa babili kuphela, okungcono kakhulu.

Lokhu kukhombisa ukuthi iningi labantu abakholelwa kuZiqu-zintathu, benza kanjalo ngoba yilokho iBandla labo elikufundisayo, kepha abaqondi nhlobo uZiqu-zintathu.

Lapho ngilungiselela lolu chungechunge, ngibuke ama-video amaningi ngabantu abathuthukisa uZiqu-zintathu njengemfundiso eyisisekelo yobuKristu. Eminyakeni edlule ngiphinde ngaxoxa ngoZiqu-zintathu lapho ngihlangana ubuso nobuso nabaxhasi abanamandla bale mfundiso. Futhi uyazi yini ukuthi kuyathakazelisa ngazo zonke lezo zingxoxo namavidiyo? Bonke bagxila kuYise naseNdodaneni. Bachitha isikhathi esiningi nomzamo omkhulu bezama ukufakazela ukuthi uBaba neNdodana bobabili banguNkulunkulu ofanayo. UMoya oNgcwele awunakwa.

Imfundiso kaZiqu-zintathu ifana nesitulo semilenze emithathu. Kuzinzile kakhulu inqobo nje uma yomithathu imilenze iqinile. Kepha ususa umlenze owodwa nje, kanti isitulo asisizi ngalutho. Ngakho-ke, kule vidiyo yesibili yochungechunge lwethu, angizogxila kuBaba naseNdodaneni. Esikhundleni salokho, ngifuna ukugxila kuMoya oNgcwele, ngoba uma uMoya oNgcwele engeyena umuntu, ngakho-ke ayikho indlela engaba yingxenye kaZiqu-zintathu. Asikho isidingo sokuchitha noma yisiphi isikhathi sibheka uBaba neNdodana ngaphandle kokuthi sifuna ukuguquka sifundise uZiqu-zintathu siye kubumbili. Lona olunye udaba.

Abakholelwa kuZiqu-zintathu bazozama ukukuqinisekisa ukuthi le mfundiso yaqala ekhulwini lokuqala futhi bazocaphuna ngisho nabanye obaba besonto lokuqala ukufakazela leli phuzu. Lokho akufakazeli lutho ngempela. Ekupheleni kwekhulu lokuqala leminyaka, iningi lamaKristu lalivela ezizindeni zobuqaba. Izinkolo zobuqaba zazifaka inkolelo kuZiqu-zintathu Wonkulunkulu, ngakho-ke kungaba lula kakhulu ukuthi imibono yobuqaba ingeniswe ebuKristwini. Umlando ukhombisa ukuthi impikiswano ngesimo sikaNkulunkulu yaqhubeka kwaze kwaba sekhulwini lesine lapho ekugcineni abakholelwa kuZiqu-zintathu, besekelwa uMbusi WaseRoma, bephumelela.

Iningi labantu lizokutshela ukuthi uZiqu-zintathu njengemfundiso yesonto esemthethweni yavela ngonyaka ka-324 AD eMkhandlwini waseNicaea. Kuvame ukubizwa ngokuthi iSivumo Sokholo SaseNicaea. Kodwa iqiniso ukuthi imfundiso kaZiqu-zintathu ayizange ibe khona ngonyaka ka-324 AD eNicaea. Okwavunyelwana ngakho ngababhishobhi ngaleso sikhathi kwakuwukubili kukaYise neNdodana. Kungaba ngaphezu kweminyaka engama-50 ngaphambi kokuthi uMoya oNgcwele ungezwe ku-equation. Lokho kwenzeka ngo-381 AD eMkhandlwini waseConstantinople. Uma uZiqu-zintathu esobala kangako emiBhalweni, kungani kwathatha ababhishobhi ngaphezu kweminyaka engama-300 ukuhlanganisa ubumbili bukaNkulunkulu, bese bengeza eminye engama-50 ukufaka kuMoya oNgcwele?

Kungani iningi labantu baseMelika abakholelwa kuZiqu-zintathu, ngokocwaningo esisanda kukhuluma ngalo, bekholelwa ukuthi uMoya oNgcwele ungamandla hhayi umuntu?

Mhlawumbe bafinyelela kuleso siphetho ngenxa yokungabi bikho okuphelele kobufakazi bezimo obusekela umbono wokuthi uMoya oNgcwele unguNkulunkulu. Ake sibheke ezinye zezici:

Siyazi ukuthi igama likaNkulunkulu nguYHWH okusho ukuthi "ngikhona" noma "ngikhona". EsiNgisini, singase sisebenzise inguqulo ethi Jehova, Yahweh, noma Yehowah. Noma ngabe iyiphi indlela esiyisebenzisayo, siyavuma ukuthi uNkulunkulu, uBaba, unegama. INdodana nayo inegama: Jesus, or Yeshua ngesiHeberu, okusho ukuthi “YHWH Saves” ngoba igama elithi Yeshua lisebenzisa ifomu elifushane noma isifinyezo segama laphezulu likaNkulunkulu, “Yah”.

Ngakho-ke, uBaba unegama neNdodana inegama. Igama likaYise livela emiBhalweni cishe izikhathi ezingama-7000. Igama leNdodana livela cishe izikhathi eziyinkulungwane. Kepha uMoya oNgcwele awunikwa igama nhlobo. UMoya oNgcwele awunalo igama. Igama libalulekile. Yini into yokuqala oyifundayo ngomuntu lapho uhlangana naye okokuqala? Igama labo. Umuntu unegama. Umuntu angalindela umuntu obaluleke njengomuntu wesithathu kaZiqu-zintathu, okungukuthi, umuntu wobunkulunkulu, abe negama elifana nalaba abanye ababili, kodwa kuphi? UMoya oNgcwele awunikwa igama emBhalweni. Kepha ukungahambelani akugcini lapho. Isibonelo, sitshelwa ukuthi sikhonze uBaba. Sitshelwa ukuthi sikhonze iNdodana. Asikaze sitshelwe ukuthi sikhonze uMoya oNgcwele. Sitshelwa ukuthi sithande uBaba. Sitshelwa ukuthi sithande iNdodana. Asikaze sitshelwe ukuthi sithande uMoya oNgcwele. Sitshelwa ukuthi sibe nokholo kuBaba. Sitshelwa ukuthi masibe nokholo eNdodaneni. Asikaze sitshelwe ukuthi sibe nokholo kuMoya oNgcwele.

 • Singabhabhathizwa ngoMoya oNgcwele - Mathewu 3:11.
 • Singagcwaliswa ngoMoya oNgcwele - Luka 1:41.
 • UJesu wagcwaliswa ngoMoya oNgcwele - Luka 1:15. Ingabe uNkulunkulu angagcwala uNkulunkulu?
 • UMoya oNgcwele angasifundisa - uLuka 12:12.
 • UMoya oNgcwele angakhiqiza izipho eziyisimangaliso - Izenzo 1: 5.
 • Singagcotshwa ngoMoya oNgcwele - Izenzo 10:38, 44 - 47.
 • UMoya oNgcwele uyakwazi ukungcwelisa - KwabaseRoma 15:19.
 • UMoya oNgcwele ungaba khona ngaphakathi kwethu - 1 Korinte 6:19.
 • UMoya oNgcwele usetshenziselwa ukufaka uphawu kwabakhethiweyo bakaNkulunkulu - Kwabase-Efesu 1:13.
 • UNkulunkulu ubeka uMoya wakhe oNgcwele kithi - 1 Thesalonika 4: 8. UNkulunkulu akamfaki uNkulunkulu kithi.

Labo abafisa ukukhuphula uMoya oNgcwele njengomuntu bazobeka phambili imibhalo yeBhayibheli eguqula isimo somoya. Bazokusho ukuthi lokhu kungokoqobo. Isibonelo, bazocaphuna eyabase-Efesu 4:13 ekhuluma ngokudabukisa uMoya oNgcwele. Bazofuna ukuthi awukwazi ukudabukisa amandla. Ukuthi ungamdabukisa kuphela umuntu.

Kunezinkinga ezimbili ngale ndlela yokucabanga. Eyokuqala ukucabanga ukuthi uma ukwazi ukufakazela ukuthi uMoya oNgcwele ungumuntu, ufakazele uZiqu-zintathu. Ngingafakazela ukuthi izingelosi zingabantu, lokho akuzenzi uNkulunkulu. Ngingafakazela ukuthi uJesu ungumuntu, kodwa futhi lokho akumenzi uNkulunkulu.

Inkinga yesibili ngale ndlela yokucabanga ukuthi baletha lokho okwaziwa njengamanga amnyama noma amhlophe. Ukucabanga kwabo kuhamba kanjena: Kungenzeka ukuthi uMoya oNgcwele ungumuntu noma uMoya oNgcwele ungamandla. Yeka ukuzikhukhumeza! Futhi, ngibhekisa ekufaniseni engikusebenzise kumavidiyo angaphambilini wokuzama ukuchaza umbala obomvu kumuntu owazalwa eyimpumputhe. Awekho amagama okuchaza kahle. Ayikho indlela yokuthi lowomuntu oyimpumputhe awuqonde ngokugcwele umbala. Ake ngikhombise ubunzima esibhekene nabo.

Cabanga okwesikhashana ukuthi besingavusa umuntu eminyakeni engama-200 eyedlule, kanti ubesanda kubona lokho engikwenzile. Ngabe uzoba nalo ithemba lokuqonda kahle lokhu okusanda kwenzeka? Ubengezwa izwi lowesifazane liphendula umbuzo wami ngokukhalipha. Kodwa kwakungekho muntu wesifazane owayekhona. Kungaba imilingo kuye, ubuthakathi ngisho.

Cabanga ukuthi uvuko lwalusanda kwenzeka. Uhleli ekhaya egumbini lakho lokuphumula nokhokho kakhokho wakho omkhulu. Uyamemeza, "Alexa, cisha izibani bese usidlalela umculo." Ngokushesha amalambu ayafiphala, nomculo uqala ukuzwakala. Ngabe ungaqala nokuchaza ukuthi konke lokho kusebenza kanjani ngendlela ezokuqonda? Ngaleyo ndaba, ngabe uyaqonda nokuthi konke kusebenza kanjani ngokwakho?

Eminyakeni engamakhulu amathathu edlule, sasingazi nokuthi yini ugesi. Manje sinezimoto ezizishayelayo. Yileyo ndlela ubuchwepheshe bethu obuthuthuke ngokushesha ngayo esikhathini esifushane kangaka. Kodwa uNkulunkulu ubelokhu ekhona kuze kube phakade. Umkhathi uneminyaka eyizigidigidi zeminyaka ukhona. Hlobo luni lobuchwepheshe uNkulunkulu analo?

Uyini uMoya oNgcwele? Anginalwazi. Kepha ngiyazi ukuthi akuyona yini. Umuntu oyimpumputhe angahle angakwazi ukuqonda ukuthi umbala obomvu unjani, kepha uyazi ukuthi yini. Uyazi ukuthi akusilo itafula noma isihlalo. Uyazi ukuthi akusikho ukudla. Angazi ukuthi uyini ngempela uMoya oNgcwele. Kepha engikwaziyo yilokho iBhayibheli elingitshela khona. Kungitshela ukuthi kuyindlela uNkulunkulu ayisebenzisayo ukufeza noma yini afisa ukuyifeza.

Uyabona, sibhekene nenkinga yamanga, amanga amnyama noma amhlophe ngokuphikisana nokuthi ngabe uMoya oNgcwele ungamandla noma ungumuntu. OFakazi BakaJehova, munye, bathi ungamandla, njengogesi, kuyilapho abakholelwa kuZiqu-zintathu bethi ungumuntu. Ukwenza kube okukodwa noma okunye ukuzibandakanya ngokungazi ngendlela yokuziqhenya. Singobani thina ukuthi akunandlela eyodwa yesithathu?

Ukuthi kungamandla afana nogesi kuyinto eyindida. Ugesi awunakwenza lutho ngokwawo. Kufanele isebenze ngaphakathi kwedivayisi. Le foni iphethwe ugesi futhi ingenza izinto eziningi ezimangazayo. Kepha kukodwa, amandla kagesi awanakwenza lutho lwalezi zinto. Amandla nje angenakwenza lokho okwenziwa umoya ongcwele. Kepha lolu cingo alunakwenza lutho ngokwalo. Kudinga umuntu ukuyiyala, ukuyisebenzisa. UNkulunkulu usebenzisa uMoya oNgcwele ukwenza noma yini afuna uyenze. Ngakho-ke kungamandla. Cha, kungaphezulu kakhulu kwalokho. Ingabe umuntu, cha. Ukube bekungumuntu ngabe linegama. Kungenye into. Okuthile okungaphezu kwamandla, kepha okunye ngaphandle komuntu. Kwenzenjani? Angazi futhi angidingi ukwazi ngaphezu kokuthi ngidinga ukwazi ukuthi le divayisi encane ingisiza kanjani ukuba ngixoxe futhi ngibone umngane ohlala ngakolunye uhlangothi lomhlaba.

Ngakho-ke, uma ubuyela emuva kwabase-Efesu 4:13, kungenzeka kanjani ukudabukisa uMoya oNgcwele?

Ukuze siphendule lowo mbuzo, ake sifunde uMathewu 12:31, 32:

“Ngalokho-ke ngithi kini, zonke izono nokunyundela kungathethelelwa, kepha ukuhlambalaza uMoya akuyikuthethelelwa. Lowo okhuluma izwi elimelene neNdodana yomuntu uyakuthethelelwa, kepha lowo okhuluma okubi ngoMoya oNgcwele akayikuthethelelwa nakulesi sikhathi nakuleso esizayo. ” (Mathewu 12:31, 32 NIV)

Uma uJesu enguNkulunkulu futhi ungakwazi ukuhlambalaza uJesu bese uthethelelwa, pho kungani ungeke futhi uhlambalaze uMoya oNgcwele uxolelwe, ucabange ukuthi umoya ongcwele unguNkulunkulu futhi? Uma bobabili bengoNkulunkulu, khona-ke ukuhlambalaza omunye kuhlambalaza omunye, akunjalo?

Kodwa-ke, uma siqonda ukuthi ayikhulumi ngomuntu kepha kunalokho okumelelwa nguMoya oNgcwele, singakuqonda lokhu. Impendulo yalo mbuzo ivezwe kwenye indawo lapho uJesu asifundisa khona ngokuxolela.

“Uma umfowenu noma udadewenu ekona, mkhuze; futhi uma bephenduka, bathethelele. Ngisho noma bona kuwe kasikhombisa ngosuku futhi babuyela kuwe kasikhombisa bethi 'Ngiyaphenduka,' kumele ubathethelele. ” (Luka 17: 3, 4 NIV)

UJesu akasitsheli ukuthi sixolele wonke umuntu nanoma ngubani noma ngabe kunjani. Ubeka umbandela entethelelweni yethu. Kufanele sixolele ngokukhululeka inqobo nje uma lowo muntu, igama lani, “phenduka”. Siyabaxolela abantu lapho bephenduka. Uma bengathandi ukuphenduka, lapho-ke sizobe senza ukuthi ukuziphatha okungalungile kuthethelele.

UNkulunkulu usithethelela kanjani? Uthululelwa kanjani umusa wakhe phezu kwethu? Sihlanzwa kanjani ezonweni zethu? NgoMoya oNgcwele. Sibhabhadiswe ngoMoya oNgcwele. Sigcotshwe ngoMoya oNgcwele. Sinikwe amandla nguMoya oNgcwele. UMoya uveza umuntu omusha, ubuntu obusha. Kuthela izithelo eziyisibusiso. (Galathiya 5:22) Ngamafuphi, kuyisipho sikaNkulunkulu esisinikwa mahhala. Sona kanjani ngakho? Ngokuphonsa lesi sipho esimangalisayo ebusweni bakhe.

“Ucabanga ukuthi kufanele umuntu ajeziswe kanzima kangakanani, onyathela iNdodana kaNkulunkulu ngezinyawo, ophathe igazi lesivumelwano elingcwelisile njengelingcwele, othuke uMoya womusa, na?” (Heberu 10:29 NIV)

Sona uMoya Oyingcwele ngokuthatha isipho uNkulunkulu asinikeze sona futhi asishaye sonke. UJesu wasitshela ukuthi kufanele sixolele kaningi lapho abantu beza kithi futhi baphenduke. Kepha uma bengaphenduki, asidingi ukubaxolela. Umuntu owona uMoya oNgcwele ulahlekelwe amandla okuphenduka. Uthathe isipho asiphiwe nguNkulunkulu wasinyathela sonke. UBaba usinika isipho sikaMoya oNgcwele kepha lokho kungenzeka kuphela ngoba uqale ngokusipha isipho seNdodana yakhe. INdodana yakhe yanikela ngegazi lakhe njengesipho ukusingcwelisa. Kungalelo gazi uBaba asinika ngalo uMoya oNgcwele ukuze asigeze esonweni. Zonke lezi yizipho. UMoya oNgcwele akuyena uNkulunkulu, kepha uyisipho uNkulunkulu asinikeza sona ukuhlengwa kwethu. Ukwenqaba, kungukulahla uNkulunkulu bese ulahlekelwa yimpilo. Uma wenqaba umoya ongcwele, uyenze lukhuni inhliziyo yakho ukuze ungabe usaba namandla okuphenduka. Akukho ukuphenduka, akukho ukuthethelelwa.

Isitulo esinemilenze emithathu okuyimfundiso kaZiqu-zintathu sincike ekutheni uMoya oNgcwele awuyena nje umuntu, kodwa noNkulunkulu uqobo, kepha abukho ubufakazi obungokomBhalo bokuxhasa impikiswano enjalo.

Abanye bangacaphuna ukulandisa kuka-Ananiya ngemizamo yokuthola ucezu lokusekelwa emiBhalweni ngomqondo wabo. Ufundeka kanje:

"Khona-ke uPetru wathi," Ananiya, kwenzeka kanjani ukuthi uSathane agcwalise inhliziyo yakho uze uqambe amanga kuMoya oNgcwele futhi uzigcinele enye yemali oyitholile ngomhlaba? Bekungeyona eyakho ngaphambi kokuba ithengiswe? Futhi emva kokuba ithengisiwe, ingabe imali wawunayo? Yini ekwenze wacabanga ukwenza into enjalo? Awuqambanga amanga kubantu, kodwa nakuNkulunkulu. ” (IzEnzo 5: 3, 4 NIV)

Ukucabanga okusetshenziswe lapha ukuthi njengoba uPetru ethi baqamba amanga kuMoya oNgcwele nakuNkulunkulu, uMoya oNgcwele kumele abe nguNkulunkulu. Ake ngibonise ukuthi kungani lokho kucabanga kunamaphutha.

E-United States, kuphambene nomthetho ukuqamba amanga kummeli we-FBI. Uma umenzeli okhethekile ekubuza umbuzo bese umqamba amanga, angakukhokhisa ngecala lokuqamba amanga kumenzeli kahulumeni. Ukhohlisa ukuqamba amanga ku-FBI. Kepha awuqambanga amanga ku-FBI, waqamba amanga kumuntu kuphela. Yebo, leyo mpikiswano ngeke ikukhiphe enkingeni, ngoba i-Special Agent imele i-FBI, ngakho-ke ngokumqambela amanga uqambe amanga ku-FBI, futhi njengoba i-FBI iyi-Federal Bureau, uqambe amanga nakuhulumeni I-the united states. Lesi sitatimende siyiqiniso futhi sinengqondo, futhi ngaphezu kwalokho, sonke siyawamukela ngenkathi sazi ukuthi i-FBI noma uhulumeni wase-US abayizidalwa ezinemizwa.

Labo abazama ukusebenzisa le ndima ukuthuthukisa umbono wokuthi uMoya oNgcwele nguNkulunkulu, bakhohlwe ukuthi umuntu wokuqala abamuqambela amanga nguPeter. Ngokuqamba amanga kuPetru, nabo babeqamba amanga kuNkulunkulu, kodwa akekho noyedwa ocabanga ukuthi uPetru unguNkulunkulu. Ngokuqamba amanga kuPetru, babephikisana noMoya oNgcwele uBaba ayewuthulule ngaphambili kubo ngesikhathi bebhapathizwa. Ukwenza manje ukusebenza kulowo moya kwakuzosebenza ngokumelene noNkulunkulu, nokho umoya wawungeyena uNkulunkulu, kodwa indlela ayengcwelise ngayo.

UNkulunkulu uthumela umoya wakhe ongcwele ukufeza zonke izinto. Ukumelana nayo kungukumelana nalowo oyithumile. Ukuyamukela kungukwamukela lowo oyithumile.

Ukufingqa, iBhayibheli liyasitshela ukuthi livela kuNkulunkulu noma livela kuNkulunkulu noma lithunyelwe uNkulunkulu. Akusitsheli neze ukuthi uMoya oNgcwele unguNkulunkulu. Asikwazi ukusho kahle ukuthi uyini uMoya oNgcwele. Kepha-ke futhi asinakusho ngqo ukuthi uNkulunkulu uyini. Ulwazi olunjalo lungaphezu kokuqonda.

Uma sengikushilo konke lokho, akunandaba ukuthi asikwazi ukuyichaza ngokunembile imvelo yayo. Okubalulekile ukuthi siyaqonda ukuthi asikaze siyalwe ukuthi sikukhonze, sikuthande, noma sibeke ukholo kukho. Kufanele sikhonze, sithande, futhi sibeke ukholo kubo bobabili uYise neNdodana, futhi yilokho kuphela okudingeka sikhathazeke ngakho.

Ngokusobala, uMoya oNgcwele awuyona ingxenye kaZiqu-zintathu. Ngaphandle kwawo, akunakubakhona uZiqu-zintathu. Ubumbili mhlawumbe, kepha uZiqu-zintathu, cha. Lokhu kuyahambisana nalokho uJohn asitshela kona ngenjongo yokuphila okuphakade.

UJohn 17: 3 uyasitshela:

"Manje lokhu kungukuphila okuphakade: ukuthi bazi wena, owukuphela kukaNkulunkulu weqiniso, noJesu Kristu, omthumileyo." (NIV)

Qaphela, akukho lapho kukhulunywa khona ngokwazi uMoya oNgcwele, kuphela uBaba neNdodana. Ngabe lokho kusho ukuthi uYise neNdodana bobabili banguNkulunkulu? Ingabe kukhona ubuNkulunkulu bobabili? Yebo… no-Cha.

Ngaleso sitatimende esiyindida, ake siphethe lesi sihloko bese sithatha ingxoxo yethu kwividiyo elandelayo ngokuhlaziya ubudlelwane obuyingqayizivele obukhona phakathi kukaBaba neNdodana.

Siyabonga ngokubuka. Futhi ngiyabonga ngokuxhasa lo msebenzi.

_________________________________________________

[i] https://www.christianitytoday.com/news/2018/october/what-do-christians-believe-ligonier-state-theology-heresy.html

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
  49
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x