Namuhla sizokhuluma ngesikhumbuzo nangekusasa lomsebenzi wethu.

Kwividiyo yami yokugcina, ngenze isimemo esivulekile kuwo wonke amaKrestu abhapathiziwe ukuba abe khona esikhumbuzweni sethu sokufa kukaKristu esiku-inthanethi esizoba ngomhlaka 27th yalenyanga. Lokhu kudale isiphithiphithi esigabeni sokuphawula kuziteshi ze-YouTube zaseSpain naseNgilandi.

Abanye bazizwa bekhishwa inyumbazane. Lalela, uma ufuna ukuya futhi udle kepha ungabhapathiziwe, angizukuzama ukukuvimba. Lokho okwenzayo ngasese ekhaya lakho akusho okwami. Uma kushiwo lokho, kungani ungafuna ukudla uma ungabhapathiziwe? Bekungeke kusho lutho. Ezindaweni eziyisithupha encwadini yeZenzo, sibona ukuthi abantu babhapathizwa egameni likaJesu Kristu. Awukwazi ngokusemthethweni ukuzibiza ngomKristu, uma ungabhapathiziwe. Eqinisweni, ngokuthi "umKristu obhapathiziwe" ngangisho i-tautology, ngoba akekho umuntu ongacabanga ukuphatha igama lomKristu ngaphandle kokuqala azibonakalise obala ukuthi ungokaKristu ngesenzo sokucwiliswa emanzini. Uma umuntu engeke akwenzele lokho uJesu, pho banasiphi isimangalo kumoya ongcwele othenjisiwe?

"UPetru wathi kubo:" Phendukani, yilowo nalowo kini abhapathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, khona-ke niyokwamukela isipho sesihle somoya ongcwele. " (IzEnzo 2:38)

Ngaphandle kokukhetha okukodwa kuphela, futhi lokho ukuze kunqotshwe ubandlululo olunamandla lwamasiko nezenkolo, ingabe umoya ongcwele wandulela isenzo sokubhabhadiswa.

“Ngokuba babezwa bekhuluma ngezilimi, betusa uNkulunkulu. UPeter wabe esephendula: “Ukhona yini umuntu ongavimbela amanzi ukuze bangabhapathizwa laba abamukele umoya ongcwele njengathi?” Ngalokho wabayala ukuba babhapathizwe egameni likaJesu Kristu. Bese bemcela ukuba ahlale izinsuku ezithile. ” (IzEnzo 10: 46-48)

Njengomphumela wakho konke lokhu, baningi impela abanesifiso sokuqonda ukuthi ukubhabhadiswa kwabo kwangaphambilini kuvumelekile na. Lowo akuwona umbuzo ophendulwa kalula, ngakho-ke ngihlanganisa enye ividiyo ukubhekana nayo futhi ngithemba ukuthi ngizoyikhipha phakathi nesonto.

Okunye okuvele ezingxenyeni zokuphawula kwaba isicelo sezikhumbuzo ngezinye izilimi ezifana nesiFulentshi nesiJalimane. Kungakuhle lokho. Ukukufeza kepha sidinga isikhulumi sendabuko ukusingatha umhlangano. Ngakho-ke, uma noma ngubani engaba nentshisekelo yokwenza lokho, ngicela ungithinte ngokushesha ngangokunokwenzeka usebenzisa ikheli lami le-imeyili, meleti.vivlon@gmail.com, engizoyibeka engxenyeni yokuchaza yale vidiyo. Singajabula ukusebenzisa i-akhawunti yethu ye-Zoom ukusingatha leyo mihlangano futhi sizoyibhala ohlelweni lwamanje oselushicilelwe ku beroeans.net/meetings.

Ngingathanda ukukhuluma kancane ngokuthi sithemba ukuthi sizokuya kuphi nakho konke lokhu. Lapho ngenza ividiyo yami yokuqala ngesiNgisi ekuqaleni kuka-2018, inhloso yami enkulu kwakungukuveza obala izimfundiso zamanga zenhlangano yoFakazi BakaJehova. Ngangingazi ukuthi lokhu kuzongiyisaphi. Izinto zasuka ngempela ngonyaka olandelayo lapho ngiqala ukwenza amavidiyo ngamaSpanishi. Manje, umyalezo uhumushelwa olimini lwesiPutukezi, isiJalimane, isiFulentshi, isiTurkey, isiRomania, isiPolish, isiKorea nezinye izilimi. Siba nemihlangano njalo ngesiNgisi nangeSpanish, futhi siyabona ukuthi izinkulungwane zabantu zisizwa ukuzikhulula ekugqilazweni izimfundiso zamanga zabantu.

Lokhu kusikhumbuza amazwi okuqala kaZakariya 4:10 afundeka kanje, “Ungadeleli lezi ziqalo ezincane, ngoba INKOSI iyajabula ukubona umsebenzi uqala…” (Zakariya 4:10)

Ngingaba ubuso bomphakathi obedlula bonke balo msebenzi, kodwa ungalenzi iphutha, baningi abasebenza kanzima ekusithekeni ukuze izindaba ezinhle zishunyayelwe, besebenzisa noma yisiphi isikhathi nezinsizakusebenza abanazo.

Sinezinjongo eziningi, futhi sizobona ukuthi iNkosi ibusisa yiphi njengoba siqhubekela phambili. Kepha ake ngiqale ngokusho ukuthi ukuma kwami ​​ngokwakha inkolo entsha akukashintshi. Ngimelene nalokho ngokuphelele. Uma ngikhuluma ngokusungula kabusha ibandla lobuKrestu, engikushoyo ukuthi inhloso yethu kufanele kube ukubuyela kumodeli eyasungulwa ngekhulu lokuqala lamayunithi afana nomndeni ahlangana emakhaya, adla ndawonye, ​​ahlanganyela ndawonye, ​​akhululekile kunoma yikuphi ukwengamela, ukulalela uKristu kuphela. Okuwukuphela kwegama lelo bandla noma ibandla elinjalo okufanele likhethe elelobuKrestu. Ngezinjongo zokuhlonza ungangeza indawo okuyo. Isibonelo, ungazibiza ngokuthi uyibandla lobuKristu laseNew York noma ibandla lobuKristu laseMadrid noma ibandla lobuKristu labangu-42nd Avenue, kepha ngicela ungadluli lapho.

Ungase uphikise, “Kepha asiwona yini wonke amaKrestu? Akudingeki yini okunye ukuze sizihlukanise? ” Yebo, sonke singamaKrestu, kepha cha, asidingi okunye ukuze sizihlukanise. Okwamanje lapho sizama ukuhlukanisa ngegama lomkhiqizo, sisendleleni ebuyela enkolweni ehlelekile. Ngaphambi kokuthi sazi, amadoda azobe esitshela ukuthi yini okufanele siyikholelwe nokuthi yini okungafanele siyikholelwe, futhi asitshele ukuthi ngubani okufanele sizonde nokuthi ubani okufanele simthande.

Manje, angiphakamisi ukuthi singakholelwa noma yini esiyifunayo; ukuthi akukho lutho olubaluleke ngempela; ukuthi alikho iqiniso elinenhloso. Lutho neze. Engikhuluma ngakho ukuthi siziphatha kanjani izimfundiso zamanga ngaphakathi kwebandla. Uyabona, iqiniso aliveli kumuntu, kodwa livela kuKristu. Uma othile esukuma ebandleni ekhulumela phansi imibono, sidinga ukuyiphonsela inselelo ngokushesha. Badinga ukufakazela abakufundisayo futhi uma bengenakukwenza lokho, lapho-ke kufanele bathule. Akusamele sibekezelele ukulandela othile ngoba unombono oqinile. Silandela uKristu.

Ngisanda kuba nengxoxo nomunye umKristu othandekayo okholwayo ukuthi uZiqu-zintathu uchaza isimo sikaNkulunkulu. Lo mKristu uphethe ingxoxo ngala mazwi, “Yebo, unombono wakho nami nginowami.” Lesi isikhundla esivame kakhulu futhi esiwubuwula kakhulu ukusithatha. Empeleni, kuthatha ukuthi alikho iqiniso eliqondile nokuthi akukho okubaluleke ngempela. Kodwa uJesu wathi “Ngizalelwe lokhu, futhi ngizele lokhu ezweni, ukuba ngifakazele iqiniso. Wonke umuntu ongasohlangothini lweqiniso uyalilalela izwi lami. ” (Johane 18:37)

Utshele owesifazane waseSamariya ukuthi uBaba ufuna labo abazomkhonza ngomoya nangeqiniso. (Johane 4:23, 24) Watshela uJohane embonweni weSambulo ukuthi labo abaqamba amanga baqhubeke nokuqamba amanga banqatshelwe ukungena embusweni wamazulu. (Isambulo 22:15)

Ngakho-ke, iqiniso libalulekile.

Ukukhonza ngeqiniso akusho ukuthi uneqiniso lonke. Akusho ukuthi unalo lonke ulwazi. Uma ungicela ukuba ngichaze ukuthi sizokwenzenjani ovukweni, ngizokuphendula ngithi, “Angazi.” Lokho kuyiqiniso. Ngingahle ngabelane ngombono wami, kepha kungumbono ngakho-ke eduze kokungenamsebenzi. Kumnandi ngemuva kwengxoxo yesidlo sakusihlwa uhlezi ngasemlilweni ophethe ugologo, kodwa-ke kancane. Uyabona, kulungile ukuvuma ukuthi asazi lutho. Umqambimanga uzokwenza isitatimende esihlukanisayo ngokuya ngombono wakhe bese elindela ukuthi abantu bakukholwe njengeqiniso. INdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova ngaso sonke isikhathi futhi iba nosizi phakathi kwanoma ngubani ongavumelani nencazelo yabo yendima yeBhayibheli engacacile. Kodwa-ke, umuntu oneqiniso uzokutshela akwaziyo, kepha futhi uzimisele ukwamukela angakwaziyo.

Asidingi umholi ongumuntu ukusivikela emangeni. Lonke ibandla, lishukunyiswa nguMoya oNgcwele, liyakwazi impela ukwenza lokho. Kufana nomzimba womuntu. Lapho okuthile okungajwayelekile, njengokutheleleka kwangaphandle kuhlasela umzimba, umzimba wethu uyalwa nakho. Uma othile engena ebandleni, umzimba kaKristu, bese ezama ukuwuthatha, bazothola ukuthi imvelo inenzondo bese iyahamba. Bazoshiya uma bengebona bohlobo lwethu, noma mhlawumbe, bazozithoba bamukele uthando lomzimba futhi bajabule nathi. Uthando kufanele lusiqondise, kepha uthando luhlala lufuna inzuzo yabo bonke. Asithandi abantu kuphela kodwa sithanda iqiniso futhi ukuthanda iqiniso kuzosenza ukuthi silivikele. Khumbula ukuthi abaseThesalonika basitshela ukuthi labo ababhujiswa yilabo abenqaba uthando lweqiniso. (2 Thesalonika 2:10)

Ngifuna ukukhuluma ngezimali manje, kancane. Njalo lapho ngithola abantu abangisola ngokwenza lokhu ngemali. Angikwazi ukubasola ngempela, ngoba abantu abaningi basebenzise izwi likaNkulunkulu njengendlela yokuzicebisa. Kulula ukugxila emadodeni anjalo, kepha khumbula, amasonto amakhulu afika lapho kudala. Iqiniso ukuthi kusukela ezinsukwini zikaNimrode, inkolo ibilokhu ifuna ukuthola amandla phezu kwabantu, futhi namuhla njengasesikhathini esedlule, imali ingamandla.

Noma kunjalo, awukwazi ukwenza okuningi kulo mhlaba ngaphandle kwemali ethile. UJesu nabaphostoli bathatha iminikelo ngoba babedinga ukuzondla futhi bembathe. Kepha basebenzise kuphela abakudingayo banikeze abasele bonke abasele. Kwakuwubugovu bemali obonakalisa inhliziyo kaJudas Iskariyothe. Kade ngithola iminikelo yokungisiza ngalo msebenzi. Ngiyabonga ngalokho futhi nakubo bonke labo abasisizile saphuma. Kepha angifuni ukufana ne-Watchtower Bible kanye ne-tract society bese ngithatha imali kepha angikaze ngiveze ukuthi isetshenziswa kanjani.

Angizisebenzisi lezo zimali ngenzuzo yomuntu siqu. INkosi ibe nomusa kimi, futhi ngenza ngokwanele ngokwasemsebenzini ngomsebenzi wami wokuhlela ukwenza izindleko zami. Ngiqasha ifulethi, futhi ngisanda kuthenga imoto eneminyaka emine ubudala. Nginakho konke engikudingayo. Ngikhokhela nerenti ephaketheni lami yehhovisi nesitudiyo sokukhiqizwa kwalawa mavidiyo. Imali engenile kulo nyaka odlule isetshenziselwe ukugcina amawebhusayithi esebenza, ukuhlinzekela imihlangano yokusondeza, nokuxhasa abazalwane nodade abahlukahlukene abasiza ngokukhiqizwa kwamavidiyo. Lokho kudinga imishini yamakhompiyutha efanele kanye nesoftware esiyithengile noma esiyibhalisela, kulabo abenza isikhathi sokusebenza kokukhiqizwa kwamavidiyo, nabasiza ukugcina amawebhusayithi. Besihlale sinokwanele ukuhlangabezana nezidingo zethu futhi njengoba izidingo zethu sezikhulile, futhi njengoba sezikhulile, bekulokhu kukhona okwanele ukubhekana nezindleko. Sisebenzise cishe ama- $ 10,000 ngonyaka owedlule ezintweni ezinjalo.

Yini izinhlelo zethu kulo nyaka. Kuyathakazelisa lokho. Sisanda kusungula inkampani yokushicilela ebizwa ngeHart Publishers noJim Penton. UJim uyalithanda lelo vesi eliku-Isaya 35: 6 elifundeka kanje: “Ngaleso sikhathi indoda ekhubazekile iyogxuma njengendluzele” okuyigama elidala lesiNgisi elisho “inyamazane endala yeduna”.

Incwadi yethu yokuqala kuzoba ukushicilelwa kabusha kweThe Gentile Times Reconsidered, umsebenzi wobufundisi owenziwe nguCarl Olof Jonsson odalula iNdikimba Ebusayo ngokufihla ngamabomu iqiniso lokuthi ukutolika kwabo ngo-607 BCE akulona iqiniso ngokomlando. Ngaphandle kwalolo suku, imfundiso ka-1914 iyahlakazeka, futhi kulandela ukubekwa kwenceku ethembekileyo neqondayo ngo-1919. Ngamanye amagama, ngaphandle kuka-607 BCE njengosuku lokudingiselwa eBhabhiloni, abanalo igunya egunyeni abazithathele lona egameni likaNkulunkulu lokuthi bangaqondisa inhlangano yoFakazi BakaJehova. Vele bazama ukuthulisa uCarl Olof Jonsson ngokumsusa ekuhlanganyeleni. Akusebenzi.

Lokhu kuzoba ukuphinda kushicilelwe okwesine kwale ncwadi ebese kuphele isikhathi ingasaprintwa, namakhophi asetshenzisiwe njengamanje athengisa ngamakhulu amadola lilinye. Ithemba lethu ukuphinde sinikele ngalo ngentengo ephansi. Uma izimali zivuma, sizophinde sinikeze ngeSpanishi.

Kungekudala ngemuva kwalokho, sihlela ukukhipha enye incwadi enesihloko esithi, Ukukhishwa KukaRutherford: I-Watch Tower Succession Crisis yango-1917 kanye ne-Aftermath yayo nguRud Persson, owayenguFakazi KaJehova waseSweden. URud uhlanganise amashumi eminyaka ocwaningo oluphelele lwemibhalo yomlando ekuvezeni ngokuphelele okwenzeka ngempela lapho uRutherford ethatha inhlangano emuva ngo-1917. uyadedelwa. Kufanele kudingwe ukufundelwa kubo bonke oFakazi BakaJehova njengoba kungeke kwenzeke nganoma yimuphi umuntu onezinhliziyo eziqotho ukucabanga ukuthi lena yindoda uJesu ayikhetha kuwo wonke amaKristu emhlabeni ukuba abe yinceku yakhe ethembekileyo neqondayo ngo-1919.

Futhi, izimali zivuma, kuyisifiso sethu ukuthi sizikhiphe zombili lezi zincwadi ngesiNgisi nangeSpanishi ukuze siqale. Njengoba kunikezwe ukuthi ukubhaliswa kwesiteshi sethu saseSpain ku-YouTube kukhulu ngokuphindwe kathathu kunesiNgisi, ngikholwa ukuthi kunesidingo esikhulu salolu hlobo lolwazi kubafowethu abakhuluma iSpanishi.

Kunezinye izinto ebhodini lokudweba. Kuyithemba lami ukukhipha maduze incwadi ebengisebenza kuyo isikhathi esithile. OFakazi BakaJehova abaningi sebeqala ukuphaphamela iqiniso leNhlangano futhi bafuna ukuba nethuluzi lokusiza abangani nezihlobo ukuba benze okufanayo. Kuyithemba lami ukuthi le ncwadi izonikeza insiza yomqondo owodwa yokuveza izimfundiso nemikhuba yamanga yeNhlangano futhi inikeze indlela kulabo abaphumayo ukugcina ukholo lwabo kuNkulunkulu futhi bangabi yizisulu zokuheha ukungakholelwa kuNkulunkulu njengoba kubonakala kukuningi yenza.

Angikahlali esihlokweni okwamanje. Ezinye iziqu ezisebenzayo yilezi: “Eqinisweni?” Ukuhlolwa okungokomBhalo kwezimfundiso zoFakazi BakaJehova kuphela.

Enye indlela yilena: Ungalisebenzisa kanjani iBhayibheli ukuze uholele oFakazi BakaJehova Eqinisweni.

Uma uneziphakamiso zesihloko esingcono, sicela uzisebenzise zisebenzisa i- Meleti.vivlon@gmail.com i-imeyili engizoyibeka emkhakheni wencazelo wale vidiyo.

Nanku umbono wokuthi iziphi izahluko zencwadi ezizohlanganisa:

 • Ingabe UJesu Wabuya Ngokungabonakali Ngo-1914?
 • Ingabe Kwakukhona Indikimba Ebusayo Yekhulu Lokuqala?
 • Ngubani Inceku Ethembekileyo Neqondayo?
 • Ingabe Umbono Wokuthi “Ukukhanya Okusha” Kusekelwe EBhayibhelini?
 • Ukufunda kuziprofetho ezihlulekile zango-1914, 1925, 1975
 • Obani Abanye Izimvu?
 • Ngubani Isixuku Esikhulu nabangu-144,000 XNUMX?
 • Obani Okufanele Bahlanganyele ESikhumbuzweni Sokufa KukaKristu?
 • Ingabe OFakazi BakaJehova Bashumayela Ngempela Izindaba Ezinhle?
 • “Ukushumayela Emhlabeni Wonke Owakhiwe” —Kusho Ukuthini?
 • Ingabe UJehova Unayo Inhlangano?
 • Ingabe Ukubhapathizwa KoFakazi BakaJehova Kuvumelekile?
 • Lifundisani Ngempela IBhayibheli Ngokumpontshelwa Igazi?
 • Ingabe uHlelo Lokwahlulela lwe-JW.org luseMibhalweni?
 • Siyini Isizathu Sangempela Semfundiso Eqhekezayo Yesizukulwane?
 • Kusho Ukuthini Ukulindela UJehova?
 • Ingabe Ubukhosi BukaNkulunkulu Ngempela Buyisihloko SeBhayibheli?
 • Ingabe OFakazi BakaJehova Bayalubonisa Ngempela Uthando?
 • Ukungathathi hlangothi kobuKristu okufaka engozini (Lokho kuzoba lapho sizobhekana ne-UN ngokwengxenye.)
 • Ukulimaza Abancane Ngokulalela AbaseRoma 13
 • Ukusebenzisa kabi “Ingcebo Engalungile” (lapho sizobhekana nokuthengiswa kwamahholo oMbuso)
 • Ukubhekana ne-Dissonance Yokuqonda
 • Liyini Ithemba Langempela KumaKristu?
 • Ngisukaphi Ngisuka Lapha?

inzuzo, kuyisifiso sami ukuthi lokhu kushicilelwe ngeSpanishi nangesiNgisi ukuqala.

Ngiyethemba ukuthi lokhu kube wusizo ekwenzeni wonke umuntu asheshise ngokuthi siphokophelephi nezinhloso esizibekele zona. Sekukonke, inhloso yethu ukulalela umyalo okuMathewu 28:19 wokwenza abafundi ezizweni zonke. Sicela wenze okusemandleni akho ukusisiza ukufeza leyo njongo.

Ngiyabonga ngokubuka nangokusekelwa kwakho.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
  9
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x