Kusukela ividiyo yami yakamuva imema wonke amaKrestu abhabhadisiwe ukuthi adle nathi isidlo seNkosi sakusihlwa, kube nomsebenzi omningi ezingxenyeni zokuphawula eziteshini ze-YouTube zesiNgisi neSpanish ezingabaza yonke inkinga yobhapathizo. Kwabaningi, umbuzo uwukuthi ngabe ukubhapathizwa kwabo kwangaphambili njengamaKatolika noma uFakazi KaJehova kuvumelekile yini; futhi uma kungenjalo, uzokwenza kanjani ukuthi uphinde ubhaphathizwe. Kwabanye, umbuzo wokubhabhadiswa ubonakala uyinto eyenzekayo, abanye bethi kudingeka ukukholwa kuJesu kuphela. Ngifisa ukubhekana nayo yonke le mibono nokukhathazeka kule vidiyo. Ukuqonda kwami ​​okuvela emiBhalweni ukuthi ubhapathizo luyisidingo esibalulekile nesibalulekile ebuKristwini.

Ake ngikuchaze ngomfanekiso omncane ngokushayela eCanada.

Ngineminyaka engama-72 kulo nyaka. Ngaqala ukushayela ngineminyaka engu-16 ubudala. Ngibeke ngaphezu kwe-100,000 km emotweni yami yamanje. Ngakho-ke lokho kusho ukuthi ngihambe kalula ngaphezu kwamakhilomitha ayisigidi empilweni yami. Okuningi okuningi. Ngizama ukuthobela yonke imithetho yomgwaqo. Ngicabanga ukuthi ngingumshayeli omuhle impela, kepha iqiniso lokuthi nginalo lonke lolu hlelo futhi ngiyayilalela yonke imithetho yomgwaqo akusho ukuthi uhulumeni waseCanada ungibona njengomshayeli osemthethweni. Ukuze kube njalo, kufanele ngihlangabezane nezimfuneko ezimbili: eyokuqala ukuphatha izincwadi zokushayela ezisemthethweni kanti enye inqubomgomo yomshwalense.

Uma ngimiswa ngamaphoyisa futhi ngikwazi ukukhipha zombili lezi zitifiketi - ilayisense yokushayela nobufakazi bomshuwalense - akunandaba ukuthi ngishayele isikhathi esingakanani nokuthi ngiwumshayeli olunge kangakanani, ngisaqhubeka ungene enkingeni ngomthetho.

Ngokufanayo, kunezimfuneko ezimbili uJesu azibekela wonke umKristu ukuthi ahlangabezane nazo. Esokuqala ukubhaphathizwa egameni lakhe. Ekubhapathizweni kokuqala kwenqwaba ngemuva kokuthululwa komoya ongcwele, uPetru utshela isixuku ukuthi:

“. . Phendukani, yilowo nalowo kini abhapathizwe egameni likaJesu Kristu. . . ” (IzEnzo 2:38)

“. . Kodwa kwathi lapho bekholwa nguFiliphu, owayememezela izindaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu nezegama likaJesu Kristu, babhapathizwa, abesilisa nabesifazane. ” (IzEnzo 8:12)

“. . Ngalokho wabayala ukuba babhapathizwe egameni likaJesu Kristu ... . ” (IzEnzo 10:48)

“. . Lapho bezwa lokhu, babhapathizwa egameni leNkosi uJesu. ” (IzEnzo 19: 5)

Kukhona okuningi, kepha uthola iphuzu. Uma uzibuza ukuthi kungani bengabhabhathizanga egameni likaYise, leNdodana nelikaMoya oNgcwele njengoba kufundwa uMathewu 28:19, kunobufakazi obunamandla obukhombisa ukuthi lelo vesi lengezwe ngumbhali ku-3rd ukuqinisa ukukholelwa kuZiqu-zintathu, ngoba awukho umbhalo wesandla wangaphambi kwaleso sikhathi oqukethe.

Ukuthola incazelo ephelele yalokhu, sicela ubheke le vidiyo.

Ngaphandle kokubhabhadiswa, enye imfuneko yawo wonke amaKrestu eyasungulwa nguJesu kwaba ukuthi bahlanganyele esinkweni nasewayinini okufanekisela inyama negazi lakhe elinikelwe thina. Yebo, kufanele uphile impilo yobuKristu futhi kufanele ubeke ukholo kuJesu Kristu. Njengoba kufanele ulalele imithetho yomgwaqo lapho ushayela. Kepha ukubeka ukholo kuJesu nokulandela isibonelo sakhe ngeke kukunikeze ithuba lokujabulisa uNkulunkulu uma wenqaba ukulalela imiyalo yeNdodana Yakhe ukuhlangabezana nalezi zimfuneko ezimbili.

UGenesise 3:15 ukhuluma ngokwesiprofetho ngenzalo yowesifazane ezogcina ichithe imbewu yenyoka. Yinzalo yowesifazane eqeda uSathane. Siyabona ukuthi umvuthwandaba wembewu yowesifazane uphela ngoJesu Kristu futhi kufaka nezingane zikaNkulunkulu ezibusa naye embusweni kaNkulunkulu. Ngakho-ke, noma yini uSathane angayenza ukuvimba ukuqoqwa kwale mbewu, ukuqoqwa kwabantwana bakaNkulunkulu, uzokwenza. Uma engathola indlela yokonakalisa nokwenza ize izidingo ezimbili ezikhomba amaKristu, ezinikeza ukuba semthethweni phambi kukaNkulunkulu, uzokujabulela ukwenza njalo. Ngokudabukisayo, uSathane ube nempumelelo enkulu ngokusebenzisa inkolo ehleliwe ukuguqula lezi zidingo ezimbili ezilula, kodwa ezidingekayo.

Baningi abasijoyinayo kulo nyaka ukuze kube nesikhumbuzo ngoba befuna ukudla ngokuyalelwa yibhayibheli lokubheka isidlo seNkosi sakusihlwa. Kodwa-ke, abaningi bakhathazekile ngoba abaqiniseki ukuthi ukubhapathizwa kwabo kuvumelekile yini. Kube nokuphawula okuningi kuziteshi ze-YouTube zesiNgisi nezaseSpain kanye nama-imeyili amaningi engiwathola nsuku zonke angikhombisa ukuthi lokhu kukhathazeka kusabalele kangakanani. Ngokunikwa ukuthi uSathane uphumelele kangakanani ekusibekeni lolu daba, kudingeka sikususe ukungaqiniseki ukuthi lezi zimfundiso ezahlukahlukene zenkolo zidale ezingqondweni zabantu abaqotho abafuna ukukhonza iNkosi yethu.

Ake siqale ngezisekelo. UJesu akagcinanga ngokusitshela okufanele sikwenze. Usitshengisile okumele sikwenze. Uhlala njalo ehola ngesibonelo.

“Khona-ke uJesu weza evela eGalile weza eJordani kuJohane, ukuze abhapathizwe nguye. Kodwa owokugcina wazama ukumvimba, ethi: “Yimi engidinga ukubhapathizwa nguwe, kanti wena uza kimi?” UJesu waphendula wathi kuye: “Makube kulesi sikhathi, ngoba ngaleyo ndlela kufanelekile ngathi ukwenza konke okulungile.” Ngemuva kwalokho wayeka ukumvimba. Ngemva kokubhapathizwa, uJesu wakhuphuka masinyane emanzini; bheka! amazulu avuleka, wabona umoya kaNkulunkulu wehla njengejuba uza phezu kwakhe. Bheka! Futhi, izwi elivela ezulwini lathi: “Lo yiNdodana yami, ethandekayo, engiyamukele.” (Mathewu 3: 13-17 NWT)

Singafunda okuningi ngokubhapathizwa kulokhu. UJohn waphikisa ekuqaleni ngoba wayebhapathiza abantu njengesibonakaliso sokuphenduka kwabo esonweni, futhi uJesu wayengenasono. Kodwa uJesu wayenokunye ayekucabanga. Wayesungula okuthile okusha. Izinguqulo eziningi zihumusha amazwi kaJesu njengeNASB, “Vumela ngalesi sikhathi; ngoba ngale ndlela kufanelekile ukuba sifeze konke ukulunga. ”

Injongo yalombhaphathizo ingaphezu kokwamukela ukuphenduka esonweni. Imayelana 'nokugcwalisa konke ukulunga.' Ekugcineni, ngalombhaphathizo wabantwana bakaNkulunkulu, konke ukulunga kuzobuyiselwa emhlabeni.

Esibekela isibonelo, uJesu wayezinikela ekwenzeni intando kaNkulunkulu. Ukufanekiswa kokucwiliswa ngokuphelele emanzini kudlulisela umqondo wokufa endleleni yokuphila yangaphambili nokuzalwa kabusha, noma ukuzalwa kabusha, endleleni entsha yokuphila. UJesu ukhuluma ngokuzalwa kabusha “kuJohane 3: 3, kepha lelo binzana ukuhumusha kwamagama amabili esiGreki asho ngokwezwi nezwi ukuthi,“ ukuzalwa kwaphezulu ”futhi uJohane ukhuluma ngalokhu kwezinye izindawo njengokuthi" uzelwe nguNkulunkulu ". (Bheka u-1 John 3: 9; 4: 7)

Sizobhekana nokuthi "sizalwe kabusha" noma "sizalwe nguNkulunkulu" kuvidiyo ezayo yesikhathi esizayo.

Qaphela okwenzekile ngemuva nje kokuphuma kukaJesu emanzini? UMoya oNgcwele wehlela kuye. UNkulunkulu uBaba wagcoba uJesu ngomoya wakhe ongcwele. Ngalesi sikhathi, hhayi ngaphambi kwalokho, uJesu uba nguKristu noma uMesiya — ikakhulukazi, ogcotshiweyo. Ezikhathini zasendulo, babethela amafutha ekhanda lothile — okusho ukuthi “ukugcotshwa” —ukubagcoba esikhundleni esithile esiphakeme. Umprofethi uSamuweli wathela amafutha, wagcoba, uDavida ukumenza inkosi yakwa-Israyeli. UJesu unguDavida omkhulu. Ngokunjalo, abantwana bakaNkulunkulu bagcotshiwe, ukubusa noJesu embusweni wakhe ukuze kusindiswe isintu.

Kulaba, iSambulo 5: 9, 10 sithi,

“Ufanele ukuthatha umqulu uvule izimpawu zawo, ngoba wabulawa, futhi ngegazi lakho wahlenga abantu bakaNkulunkulu kuzo zonke izinhlanga nezilimi nabantu nezizwe, futhi ubenze umbuso nabapristi kuNkulunkulu wethu , bayakubusa emhlabeni. ” (IsAmbulo 5: 9, 10 ESV)

Kepha ubaba akagcini nje ngokuthulula indodana yakhe uMoya oNgcwele, ukhuluma esezulwini ethi, "lena yindodana yami ethandekayo, engiyamukele." Mathewu 3:17

Yeka isibonelo uNkulunkulu asibekele sona. Watshela uJesu lokho wonke amadodana noma amadodakazi afisa ukukuzwa kuyise.

  • Wamvuma: “lena yindodana yami”
  • Wamemezela uthando lwakhe: "othandekayo"
  • Futhi waveza ukwamukela kwakhe: “engimtholile”

“Ngikubiza njengengane yami. Ngiyakuthanda. Ngiyaziqhenya ngawe."

Kumele sazi ukuthi lapho sithatha lesi sinyathelo ukubhapathizwa, yile ndlela ubaba wethu osezulwini azizwa ngayo ngathi ngamunye. Usibiza ngengane yakhe. Uyasithanda. Futhi uyaziqhenya ngesinyathelo esisithathile. Kwakungekho ukuzigqaja nezimo ngesenzo esilula sobhaphathizo esasungulwa nguJesu noJohane. Noma kunjalo, ama-ramifications ajule kakhulu kumuntu kangangokuthi angabi namagama okuchaza ngokugcwele.

Abantu bangibuze kaninginingi ukuthi, "Ngingaqala kanjani ukubhapathizwa?" Hhayi-ke manje uyazi. Kukhona isibonelo esabekwa uJesu.

Ngokufanelekile, kufanele uthole omunye umKristu ozobhapathiza, kepha uma ungakwazi, khona-ke yazi ukuthi kuyinqubo eyenziwe ngomshini futhi noma yimuphi umuntu angakwenza, owesilisa noma owesifazane. UJohane uMbhapathizi wayengeyena umKristu. Umuntu obhapathizwayo akakuniki isikhundla esikhethekile. UJohane wayeyisoni, engafanele ngisho nokuqaqa izimbadada uJesu ayezigqokile. Yisenzo sobhaphathizo uqobo esibalulekile: ukucwiliswa ngokuphelele emanzini nangaphandle. Kufana nokusayina idokhumenti. Ipeni oyisebenzisayo alinayo inani elisemthethweni. Kuyisiginesha yakho okubalulekile.

Vele, lapho ngithola ilayisense yami yokushayela, kungukuqonda ukuthi ngiyavuma ukuthobela imithetho yomgwaqo. Ngokufanayo, lapho ngibhapathizwa, kungokuqonda ukuthi ngizophila impilo yami ngezindinganiso eziphakeme zokuziphatha ezabekwa uJesu uqobo.

Kepha uma sinikezwe konke lokho, masingayixakekisi inqubo ngokungadingekile. Cabanga njengesiqondiso, lokhu kulandisa kweBhayibheli:

“Ake ungitshele,” kusho umthenwa, “umprofethi lo ukhuluma ngobani, yena uqobo noma omunye umuntu na?”

Khona-ke uFiliphu waqala ngalo kanye lo Mbhalo futhi wamtshela izindaba ezinhle ngoJesu.

Kwathi behamba endleleni befika emanzini, umthenwa wathi: “Bheka, nanka amanzi; Yini engangivimbela ukuba ngibhapathizwe? ” Futhi wayala ukuba kumiswe inqola. Bobabili uFiliphu nomthenwa behlela emanzini, futhi uFiliphu wambhapathiza.

Kwathi sebekhuphukile emanzini, uMoya weNkosi wamuka noFiliphu, umthenwa akabe esambona, kepha wahamba indlela yakhe ejabula. (IzEnzo 8: 34-39 BSB)

UmTopiya ubona amanzi amaningi, bese ebuza: "Yini engivimbela ukuba ngibhapathizwe?" Ngokusobala, akukho. Ngoba uFiliphu washeshe wambhaphathiza base beya ngamunye ngamunye ngendlela yakhe ehlukile. Kukhulunywa ngabantu ababili kuphela yize kwakukhona umuntu owayeshayela inqola ngokusobala, kepha sizwa ngoFiliphu nomthenwa wase-Ethiopia kuphela. Konke okudingayo nguwe, omunye umuntu, namanzi amaningi.

Zama ukugwema imikhosi yenkolo uma kungenzeka. Khumbula ukuthi uSathane ufuna ukwenza ukubhapathizwa kwakho kungasebenzi. Akafuni ukuthi abantu bazalwe kabusha, ukuze uMoya oNgcwele wehlele kubo futhi abagcobe njengabanye babantwana bakaNkulunkulu. Ake sithathe isibonelo esisodwa sokuthi uwufeza kanjani lo msebenzi omubi.

Umthenwa wase-Ethiopia wayengeke abhapathizwe njengomunye woFakazi BakaJehova ngoba okokuqala kwakuzodingeka aphendule okuthile okufana nemibuzo eyi-100 ukuze afaneleke. Uma ebaphendule bonke kahle, bekuzofanela ukuthi aphendule eminye imibuzo emibili ngokuvuma ngesikhathi ebhapathizwa.

(1) “Usuphendukile ezonweni zakho, wazinikezela kuJehova, futhi wamukela indlela yakhe yensindiso ngoJesu Kristu?”

(2) “Uyaqonda yini ukuthi ukubhapathizwa kwakho kukukhomba njengomunye woFakazi BakaJehova ohlangene nenhlangano kaJehova?”

Uma ungajwayele lokhu, ungazibuza ukuthi kungani kudingeka umbuzo wesibili? Kakade, ingabe oFakazi bayabhapathizwa egameni likaJesu Kristu, noma egameni leWatchtower Bible and Tract Society? Isizathu sombuzo wesibili ukubhekana nezinkinga zomthetho. Bafuna ukuhlanganisa ubhapathizo lwakho njengomKristu ebulungwini benhlangano yoFakazi BakaJehova ukuze bangabekwa icala ngokuhoxisa ubulungu bakho. Lokhu okulingana nakho empeleni ukuthi uma ususiwe ekuhlanganyeleni, bakususile ukubhapathizwa kwakho.

Kepha masingachithi isikhathi ngombuzo wesibili, ngoba isono sangempela sithinta esokuqala.

Nakhu ukuthi iBhayibheli likuchaza kanjani ukubhabhadiswa, futhi qaphela ukuthi ngisebenzisa inguqulo Yezwe Elisha ngoba sibhekene nemfundiso yoFakazi BakaJehova.

"Ukubhabhadiswa, okuhambelana nalokhu, nakho manje kuyakusindisa (hhayi ngokususwa kokungcola kwenyama, kepha ngokucela uNkulunkulu ukuba ube nonembeza omuhle), ngokuvuka kukaJesu Kristu." (1 Petru 3:21)

Ngakho ukubhabhadiswa kuyisicelo noma ukunxusa uNkulunkulu ukuba abe nonembeza omuhle. Uyazi ukuthi uyisoni, nokuthi wona njalo ngezindlela eziningi. Kepha ngoba uthathe isinyathelo sokubhapathizwa ukukhombisa umhlaba ukuthi manje usungokaKristu, unesizathu sokucela ukuthethelelwa nokukuthola. Umusa kaNkulunkulu welulwa kithi ngokubhabhadiswa ngokuvuka kukaJesu Kristu, ngakho-ke ugeza unembeza wethu uhlanzekile.

Lapho uPetru ethi “okuhambisana nalokhu” ubhekisa kulokho okushiwo evesini elandulele. Ukhuluma ngoNowa nokwakhiwa komkhumbi futhi ukufanisa nokubhapathizwa. UNowa wayenokholo, kodwa lolo kholo lwalungeyona into yokwenziwa nje. Lokho kukholwa kwamenza ukuthi athathe uhlangothi emhlabeni omubi futhi akhe umkhumbi futhi alalele umyalo kaNkulunkulu. Ngokunjalo, lapho silalela umyalo kaNkulunkulu, siyabhapathizwa, siziveza njengenceku kaNkulunkulu ethembekile. Njengesenzo sokwakha umkhumbi nokungena kuwo, ubhapathizo olusisindisayo, ngoba isenzo sokubhapathizwa sivumela uNkulunkulu ukuthi athele uMoya wakhe oNgcwele phezu kwethu njengoba enza nendodana yakhe lapho indodana yakhe yenza isenzo esifanayo. Ngalowo moya, sizalwa kabusha noma sizalwa nguNkulunkulu.

Vele, lokho akukufanele ngokwanele iNhlangano YoFakazi BakaJehova. Banencazelo ehlukile yokubhabhadiswa bethi iyahambelana noma ifanekisela okunye.

OFakazi BakaJehova bakholelwa ukuthi ukubhapathizwa kuwuphawu lokuzinikezela komuntu kuNkulunkulu. Incwadi ethi Insight ifundeka kanje, “Ngendlela efanayo, labo abazozinikezela kuJehova ngesisekelo sokholo kuKristu ovusiwe, babhapathizwe njengesibonakaliso salokho…” (it-1 k. 251 Baptism)

"… Wanquma ukuqhubeka nokubhapathizwa njengesibonakaliso sokuzinikezela kwakhe kuJehova uNkulunkulu." (w16 Disemba likh. 3)

Kepha kusekhona okuningi kukho. Lokhu kuzinikezela kufezwa ngokufunga isifungo noma ngokwenza isifungo sokuzinikezela.

The INqabayokulinda ka-1987 kusitshela lokhu:

“Abantu abathanda uNkulunkulu weqiniso futhi abazimisele ukumkhonza ngokuphelele kufanele banikezele ukuphila kwabo kuJehova bese bebhapathizwa.”

“Lokhu kuvumelana nencazelo evamile“ yesifungo, ”njengasencazelweni:“ isithembiso noma isifungo, ikakhulukazi ngesifungo kuNkulunkulu. ”- I-Oxford American Dictionary, 1980, ikhasi 778.

Ngenxa yalokho, kubonakala kungadingeki ukunciphisa ukusetshenziswa kwegama elithi “isifungo.” Umuntu onquma ukukhonza uNkulunkulu angase abe nomuzwa wokuthi, kuye, ukuzinikezela kwakhe ngokungagodli kufana nesithembiso somuntu siqu — isithembiso sokuzinikezela. 'Uthembisa noma azibophezele ukwenza okuthile,' okuyisithembiso. Kulokhu, ukusebenzisa impilo yakhe ukukhonza uJehova, ukwenza intando yaKhe ngokwethembeka. Umuntu onjalo kufanele azizwe ngokungathi sína ngalokhu. Kufanele kube njengomhubi, owathi, ebhekisa ezintweni ayefungile kuzo, wathi: “Ngizombuyisela ngani uJehova ngazo zonke izinzuzo zakhe kimi? Ngizothatha indebe yensindiso enkulu, futhi ngizobiza egameni likaJehova. Ngizogcwalisa izithembiso zami ezifungelwe kuJehova. ”- IHubo 116: 12-14” (w87 4/15 k. 31 Imibuzo Evela Kubafundi)

Qaphela ukuthi bayavuma ukuthi isifungo isifungo esifungelwe uNkulunkulu. Bayabona futhi ukuthi lesi sifungo siza ngaphambi kokuba umuntu abhapathizwe, futhi sesibonile ukuthi bayakholelwa ukuthi ukubhabhadiswa kuyisibonakaliso sokuzinikezela okufungiswa. Ekugcineni, bavala umugqa wabo wokubonisana ngokucaphuna iHubo elithi “Ngizogcwalisa izithembiso zami kuJehova.”

Kulungile, konke kubonakala kukuhle futhi kuhle, akunjalo? Kubukeka kunengqondo ukuthi kufanele sinikele impilo yethu kuNkulunkulu, akunjalo? Eqinisweni, bekunendatshana efundwayo ku- INqabayokulinda eminyakeni embalwa edlule konke mayelana nobhapathizo, isihloko salo mbhalo besithi, “Lokho Ofungelayo, Khokha”. (Bheka u-Ephreli, 2017 INqabayokulinda k. 3) Umbhalo walesi sihloko bekunguMathewu 5:33, kepha kulokhu osekujwayeleke kakhulu, bacaphune kuphela ingxenye yaleli vesi ethi: "Kumelwe uzigcwalise izifungo zakho kuJehova."

Konke lokhu akulungile angazi ukuthi ngizoqala ngaphi. Akulona iqiniso lelo. Ngiyazi ukuthi kufanele ngiqale kuphi. Ake siqale ngokuseshwa kwamagama. Uma usebenzisa uhlelo lwe-Watchtower Library, futhi ucwaninga egameni elithi “ubhapathizo” njengebizo noma isenzo, uzothola izindawo ezingaphezu kwezingu-100 emiBhalweni YamaKristu YesiGreki lapho ubhapathizwa noma ubhapathizwa khona. Ngokusobala, uphawu alubalulekile kangako kuneqiniso olumele. Ngakho-ke, uma uphawu luvela izikhathi eziyikhulu nangaphezulu umuntu angalindela ukuba ngokoqobo - kulokhu isithembiso sokuzinikela - senzeke kakhulu noma ngaphezulu. Akuveli nakanye. Awukho umlando wokuthi noma yimuphi umKristu wenza isifungo sokuzinikezela. Eqinisweni, igama ukuzinikezela njengebizo noma isenzo livela izikhathi ezine kuphela emiBhalweni YamaKristu. Kokunye, kuJohane 100:10 kukhulunywa ngoMkhosi WamaJuda, umkhosi wokunikezela. Kokunye, kubhekiswa ezintweni ezinikezelwe zethempeli lamaJuda ezazizogumbuqelwa. (Luka 22: 21, 5) Lezi zimo ezimbili zombili zibhekisela emfanekisweni ofanayo kaJesu lapho okuthile okunikezelwe kufakwa ngendlela engeyinhle neze.

“. . Kodwa nina nithi, 'Uma umuntu ethi kuyise noma kunina: "Noma yini enginayo ongazuza ngayo kimi yikhorbhane, (okungukuthi, isipho esinikelwe kuNkulunkulu,)"' - nina madoda cha isikhathi eside makenze into eyodwa kuyise noma kunina, ”(Marku 7:11, 12 — Bheka noMathewu 15: 4-6)

Manje cabanga ngalokhu. Uma ukubhapathizwa kuyisibonakaliso sokuzinikezela futhi uma wonke umuntu obhapathizwayo bekufanele enze isifungo kuNkulunkulu sokuzinikezela ngaphambi kokucwiliswa emanzini, kungani iBhayibheli lithule ngalokhu? Kungani iBhayibheli lingasitsheli ukuthi senze lesi sifungo ngaphambi kokubhapathizwa? Ingabe lokho kunengqondo? Ingabe uJesu ukhohliwe ukusitshela ngale mfuneko ebalulekile? Angicabangi kanjalo, wena?

INdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova ikwenzile lokhu. Baqambe into engekho. Ngokwenza kanjalo, abonakalisanga inqubo yokubhapathizwa kuphela kodwa futhi baye benza ukuba oFakazi BakaJehova balalele umyalo oqondile kaJesu Kristu. Ake ngichaze.

Ukubuyela ku-2017 eshiwo ngenhla INqabayokulinda i-athikili, ake sifunde wonke umongo wombhalo wendikimba yendatshana.

“Nizwile futhi kwathiwa kwabasendulo: 'Ungafungi ungenzi, kodwa izithembiso zakho ozigcwalise kuJehova. Nokho, ngithi kini: Ningafungi nakanye, noma izulu, ngoba liyisihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu; noma ngomhlaba, ngoba uyisenabelo sezinyawo zakhe; loba ngeJerusalema, ngoba lingumuzi weNkosi enkulu. Ungafungi ngekhanda lakho, ngoba awukwazi ukuphendula nolulodwa unwele lube mhlophe noma lube mnyama. Izwi lenu elingu-Yebo malisho uYebo, u-Cha wenu, asho uCha, ngoba okungaphezulu kwalokhu kuvela komubi. ” (UMathewu 5: 33-37 NWT)

Iphuzu i- INqabayokulinda isihloko esikwenzayo ukuthi kufanele ugcine isifungo sakho sokuzinikezela, kepha iphuzu uJesu alishoyo ukuthi ukwenza izithembiso yinto yakudala. Usiyala ukuthi singabe sisakwenza. Uhamba aze athi ukwenza izifungo noma izifungo kuvela komubi. Lowo kungaba nguSathane. Ngakho-ke lapha sinenhlangano yoFakazi BakaJehova edinga ukuthi oFakazi BakaJehova benze isifungo, bafunge uNkulunkulu wokuzinikezela, lapho uJesu ebatshela ukuthi bangagcini nje ngokwenza lokho, kepha ubaxwayisa ukuthi kuvela emthonjeni wobusathane.

Bavikela imfundiso yenqabayokulinda, abanye bathi, “Yini engalungile ngokuzinikezela kuNkulunkulu? Angithi sonke sizinikezele kuNkulunkulu? ” Ini? Ingabe uhlakaniphile kunoNkulunkulu? Ngabe uzoqala ukutshela uNkulunkulu ukuthi kusho ukuthini ukubhaphathizwa? Ubani ubaba oqoqela izingane zakhe ngakuye futhi azitshele, “Lalelani, ngiyanithanda, kodwa lokho akwenele. Ngifuna uzinikele kimi. Ngifuna ufunge isifungo sokuzinikela kimi? ”

Kunesizathu sokuthi lokhu akuyona imfuneko. Siphinda kabili isono. Uyabona, ngizokona. Njengoba ngizalwa esonweni. Futhi kuzofanele ngithandaze kuNkulunkulu angixolele. Kepha uma ngifunge isifungo sokuzinikela, lokho kusho ukuthi uma ngona, nginawo lowo mzuzu, umzuzu waleso sono uyekile ukuba yinceku kaNkulunkulu ezinikele futhi sengizinikele noma ngizinikele esonweni njengenkosi yami. Ngisephulile isifungo sami, isithembiso sami. Ngakho-ke manje kufanele ngiphendukele esonweni uqobo, bese ngiphenduka ngesifungo esaphukile. Izono ezimbili. Kepha kuya ngokuya kuba kubi. Uyabona, isithembiso siwuhlobo lwesivumelwano.

Ake ngikufanekise ngale ndlela: senza izifungo zomshado. IBhayibheli alidingi ukuthi senze izifungo zomshado futhi akekho eBhayibhelini okhonjiswa enza isithembiso somshado, kepha siyazenza izifungo zomshado kulezi zinsuku ngakho-ke ngizokusebenzisa kulo mfanekiso. Indoda iyafunga ukuthi izothembeka kumkayo. Kwenzekani uma ephuma eyolala nomunye umuntu wesifazane? Usephulile isifungo sakhe. Lokho kusho ukuthi inkosikazi akusadingeki ukuthi ibambe ukuphela kwayo kwesivumelwano somshado. Ukhululekile ukuphinde ashade, ngoba isifungo siphuliwe senziwa saba yize.

Ngakho-ke, uma wenza isifungo kuNkulunkulu ukuthi uzonikezelwa kuye bese wona bese uphula lokho kuzinikela, leso sifungo, usenze isivumelwano somlomo asisebenzi futhi asisebenzi. UNkulunkulu akusadingeki ukuthi abambe ukuphela kwengxoxo. Lokho kusho ukuthi isikhathi ngasinye lapho wenza isono futhi uphenduka kufanele wenze isithembiso esisha sokuzinikela. Kuyahlekisa.

Uma uNkulunkulu efuna ukuthi senze isifungo esinjengalesi njengengxenye yenqubo yokubhabhadisa, ubezosenzela ukwehluleka. Uzobe eqinisekisa ukwehluleka kwethu ngoba ngeke siphile ngaphandle kokona; ngakho-ke, ngeke siphile ngaphandle kokwephula isifungo. Ubengeke akwenze lokho. Akakwenzanga lokho. Ubhapathizo ukuzibophezela esikwenzayo ukwenza konke okusemandleni ethu esonweni ukukhonza uNkulunkulu. Yilokho kuphela akusicela kithi. Uma senza lokho, uthela umusa wakhe kithi, futhi kungumusa wakhe ngamandla kaMoya oNgcwele osisindisayo ngenxa yokuvuka kukaJesu Kristu.

Kokubili ilayisense yami yokushayela kanye nomshwalense wami kunginikeza ilungelo elisemthethweni lokushayela eCanada. Kusamele ngilalele imithetho yomgwaqo, kunjalo. Ukubhabhadiswa kwami ​​egameni likaJesu kanye nokugcina kwami ​​isidlo seNkosi sakusihlwa kugcwalisa izidingo kimi zokuzibiza ngomKristu. Vele, kusamele ngilalele imithetho yomgwaqo, indlela eholela ekuphileni.

Kodwa-ke, kubaningi bamaKristu, izincwadi zabo zokushayela ziyimbumbulu futhi nomshwalense wabo awusebenzi. Endabeni yoFakazi BakaJehova, baye baphambukisa ubhapathizo kangangokuthi balwenza lungasho lutho. Bese bephuca abantu ilungelo lokudla izifanekiselo, futhi bahambe baze bafune ukuthi babekhona futhi babenqabe esidlangalaleni. AmaKhatholika abhaphathiza izingane ngokuzifafaza ngamanzi, eshiya ngokuphelele isibonelo sobhapathizo lwamanzi olwabekwa nguJesu. Uma kuziwa ekudleni isidlo seNkosi sakusihlwa, abantu babo abavamile bathola kuphela isigamu sokudla, isinkwa — ngaphandle kwezixuku ezithile eziphakeme. Ngaphezu kwalokho, bafundisa amanga ukuthi iwayini liziguqula ngokwalo libe ligazi lomuntu langempela njengoba lishona phansi. Lezi yizibonelo nje ezimbili zokuthi uSathane uphendukezele kanjani izimfuneko ezimbili wonke amaKristu okumele ahlangabezane nazo ngenkolo ehlelekile. Kumele ukuthi uhlikihla izandla zakhe futhi uhleka ngokujabula.

Kubo bonke abangakaqiniseki, uma ufuna ukubhapathizwa, thola umKristu - bagcwele yonke indawo - mcele ahambe nawe echibini noma echibini noma kubhavu oshisayo noma kubhavu wokugeza, bese uthola babhaphathizwa egameni likaJesu Kristu. Kuphakathi kwakho noNkulunkulu, ozombiza ngobhapathizoAbba noma Baba othandekayo ”. Akunasidingo sokusho ibinzana elikhethekile noma ukuthambekela enkambisweni ethile

Uma ufisa ukuba nomuntu okubhapathiza, noma ngisho nawe uqobo, uthi ngibhapathizwa egameni likaJesu Kristu, qhubeka. Noma uma nje ufuna ukwazi lokhu enhliziyweni yakho njengoba ubhapathizwa, lokho kuyasebenza futhi. Futhi, akukho mkhuba okhethekile lapha. Okukhona, ukuzibophezela okujulile enhliziyweni yakho phakathi kwakho noNkulunkulu ukuthi uzimisele ukwamukelwa njengomunye wabantwana bakhe ngesenzo sobhapathizo futhi wamukele ukuthululwa komoya ongcwele okwamukela.

Ilula kakhulu, kepha ngasikhathi sinye ijule kakhulu futhi iyashintsha impilo. Ngiyethemba ukuthi lokhu kuphendule noma imiphi imibuzo ongaba nayo maqondana nobhapathizo. Uma kungenjalo, ngicela ubeke imibono yakho esigabeni samazwana, noma ungithumele i-imeyili ku-eleeleti.vivlon@gmail.com, futhi ngizokwenza konke okusemandleni ukuwaphendula.

Siyabonga ngokubuka nangokusekela kwakho okuqhubekayo.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    44
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x