Kwividiyo yami yokugcina ngoZiqu-zintathu, sihlolisise indima kaMoya oNgcwele futhi sanquma ukuthi noma ngabe uyini ngempela, akusiyena umuntu, ngakho-ke akunakuba ngumlenze wesithathu esitulweni sethu semilenze emithathu sikaZiqu-zintathu. Ngithole abavikeli abaningi abaqinile bemfundiso kaZiqu-zintathu bengihlasela, noma ikakhulukazi ukucabanga kwami ​​nokutholakele okungokomBhalo. Kwakunecala elijwayelekile engathola ukuthi liyaliveza. Ngangivame ukusolwa ngokungayiqondi imfundiso kaZiqu-zintathu. Kubonakala sengathi babenomuzwa wokuthi ngangidala impikiswano eqinile, kodwa ukuthi uma ngangiqonda ngempela uZiqu-zintathu, khona-ke ngangizobona iphutha ekucabangeni kwami. Engikuthola kuthakazelisa ukuthi lokhu kumangalelwa akukaze kuhambisane nencazelo ecacile, emfushane yokuthi laba bazizwa kanjani ukuthi uZiqu-zintathu uyini ngempela. Imfundiso kaZiqu-zintathu iyinani elaziwayo. Ukuchazwa kwayo bekuyindaba yomlando yeminyaka eyi-1640, ngakho-ke ngingaphetha nje ukuthi banencazelo yabo siqu kaZiqu-zintathu eyehlukile kunaleyo esemthethweni eyashicilelwa okokuqala ngababhishobhi baseRoma. Kungaba yilokho noma kungakwazi ukunqoba ukucabanga, bamane basebenzisa ukulingisa ngodaka.

Ngenkathi ngiqala ukunquma ukwenza lolu chungechunge lwamavidiyo ngemfundiso kaZiqu-zintathu, kwakungenhloso yokusiza amaKrestu ukuthi abone ukuthi adukiswa imfundiso engamanga. Njengoba ngichithe isikhathi esiningi sempilo yami ngilandela izimfundiso zeNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova, kwathi lapho sengibona sengikhulile ukuthi sengikhohlisiwe, kwanginikeza isisusa esinamandla sokuveza obala amanga lapho ngiwathola khona. Ngiyazi ngokwami ​​ukubona ukuthi amanga anjalo angalimaza kanjani.

Kodwa-ke, ngenkathi ngifunda ukuthi abavangeli baseMelika abane kwabahlanu bakholelwa ukuthi "uJesu wayengowokuqala futhi omkhulu ukudalwa uNkulunkulu uBaba" nokuthi abayisithupha kwabayishumi bacabanga ukuthi uMoya oNgcwele ungamandla hhayi umuntu, ngaqala ukucabanga ukuthi mhlawumbe ngangishaya ihhashi elifile. Kakade, uJesu akakwazi ukuba yisidalwa esidaliwe futhi abe nguNkulunkulu ngokuphelele futhi uma uMoya oNgcwele engeyena umuntu, khona-ke abukho ubuthathu babantu abathathu kunkulunkulu oyedwa. (Ngibeka isixhumanisi encazelweni yale vidiyo ezintweni ezisetshenziswa kuleyo datha. Yisixhumanisi esifanayo naleso engisibeke kwividiyo edlule.)[1]

Ukwazi ukuthi iningi lamaKrestu kungenzeka ukuthi lizibiza ngoZiqu-zintathu ukuze lamukelwe ngamanye amalungu ehlelo lawo elithile, kanti ngasikhathi sinye bengazamukeli izimiso eziyisisekelo zobuthathu bukaNkulunkulu, kungenze ngabona ukuthi kudingeka enye indlela.

Ngithanda ukucabanga ukuthi amaKrestu amaningi abelana ngesifiso sami sokwazi ngokuphelele nangokuqondile uBaba wethu waseZulwini. Vele, lowo umgomo wokuphila konke — ukuphila okuphakade okususelwa kulokho uJohn 17: 3 asitshela khona — kodwa sifuna ukuqala kahle, futhi lokho kusho ukuqala esisekelweni seqiniso esiqinile.

Ngakho-ke, ngisazobheka imiBhalo esetshenziswa kanzima ngabakholelwa kuZiqu-zintathu ukusekela inkolelo yabo, kepha hhayi nje ngenhloso yokukhombisa iphutha ekucabangeni kwabo, kepha ngaphezu kwalokho, ngenhloso yokusisiza ukuba siqonde kangcono ubuhlobo beqiniso kukhona phakathi kukaYise, iNdodana, noMoya oNgcwele.

Uma sizokwenza lokhu, masikwenze kahle. Ake siqale ngesisekelo esivumelana ngaso sonke, esifanelana namaqiniso ombhalo nemvelo.

Ukuze senze lokho, kufanele sikususe konke ukukhetha kwethu kanye nemibono yethu. Ake siqale ngamagama athi "monotheism", "henotheism", kanye "polytheism". Umuntu onguZiqu-zintathu uzozibheka njengomuntu oyedwa okholwa uNkulunkulu ngoba ukholelwa kuNkulunkulu munye kuphela, yize enguNkulunkulu owakhiwe ngabantu abathathu. Uzosola ukuthi isizwe sakwa-Israyeli naso sasikholelwa kuNkulunkulu munye. Emehlweni akhe, ukukholelwa kuNkulunkulu munye kuhle, kuyilapho i-henotheism ne-polytheism zimbi.

Uma nje singacaciswanga ngokushiwo yilawa magama:

UMonotheism uchazwa ngokuthi "imfundiso noma inkolelo yokuthi kukhona uNkulunkulu oyedwa".

Inkolelo yobuHenothe ichazwa ngokuthi “ukukhulekela unkulunkulu oyedwa ngaphandle kokuphika ukuthi kukhona abanye onkulunkulu.”

I-Polytheism ichazwa ngokuthi “ukukholelwa noma ukukhulekelwa konkulunkulu abangaphezu koyedwa.”

Ngifuna siyilahle le migomo. Balahle. Kungani? Vele ngoba uma siguja imbobo yethu ngisho nangaphambi kokuba siqale ucwaningo lwethu, sizobe sizivalela izingqondo zethu ukuthi kungenzeka ukuthi kukhona okuthe xaxa laphaya, into engekho la magama ehlanganisa ngokwanele. Singaqiniseka kanjani ukuthi noma yiliphi kulawa magama lichaza ngokunembile isimo sangempela nokukhulekelwa kukaNkulunkulu? Mhlawumbe akekho noyedwa kubo owenzayo. Mhlawumbe bonke balahlekelwa uphawu. Mhlawumbe, lapho siqeda ucwaningo lwethu, kuzodingeka sisungule igama elisha ngokuphelele ukumela ngokunembile okutholakele kwethu.

Ake siqale ngesilayidi esihlanzekile, ngoba ukufaka noma yiluphi ucwaningo sinombono othile kusivezela engcupheni "yokuthanda ukukhetha". Singabuthatha kalula kalula, noma ngokungazi, ubufakazi obuphikisana nombono wethu bese sinikeza isisindo esingadingekile ebufakazini obungabonakala bubusekela. Ngokwenza njalo, singalahlekelwa ukuthola iqiniso elikhudlwana ebesingakaze silicabange nanamuhla.

Kulungile, ngakho-ke siya lapha. Kufanele siqale kuphi? Cishe ucabanga ukuthi indawo enhle ukuqala ekuqaleni, kulokhu, ukuqala kwendawo yonke.

Incwadi yokuqala yeBhayibheli iqala ngala mazwi: “Ekuqaleni uNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba.” (UGenesise 1: 1 King James Bible)

Noma kunjalo, kunendawo engcono yokuqala. Uma sizoqonda okuthile ngobuntu bukaNkulunkulu, kuzofanele sibuyele emuva ngaphambi kokuqala.

Ngizokutshela okuthile manje, futhi engizokutshela khona kungamanga. Bona ukuthi ungakwazi yini ukukhetha kuwo.

"UNkulunkulu wayekhona ngomzuzwana ngesikhathi ngaphambi kokuba indawo yonke ibe khona."

Lokho kubonakala njengesitatimende esinengqondo ngokuphelele, akunjalo? Akuyona, futhi yingakho. Isikhathi siyingxenye yokuphila ebaluleke kakhulu kangangoba asiniki lutho ngemvelo yaso. Impela kunjalo. Kepha siyini ngempela isikhathi? Kithina, isikhathi asihlali, siyinkosi yesigqila esiqhubekisela phambili ngokungapheli. Sinjengezinto ezintanta emfuleni, ezihanjiswa ngomfutho ngejubane lamanje, ezingakwazi ukukunciphisa noma ukusheshisa. Sonke sikhona ngesikhathi esisodwa esinqunyiwe ngesikhathi. “Mina” okhona manje njengoba ngiphimisa igama ngalinye liyayeka ukuba khona ngomzuzu ngamunye odlulayo ukuze kuthathelwe indawo “yimina” wamanje. "Mina" ebikhona ekuqaleni kwale vidiyo asisekho. Asikwazi ukubuyela emuva ngesikhathi, siqhutshwa phambili nakho ngokuhamba kwesikhathi. Sonke sikhona umzuzwana nomzuzwana, kuphela ngesikhathi esisodwa. Sicabanga ukuthi sonke sibambeke enkambisweni efanayo yesikhathi. Ukuthi umzuzwana ngamunye odlula kimi uyefana odlula kuwe.

Akunjalo.

U-Einstein weza waphakamisa ukuthi isikhathi kwakungeyona le nto engaguquguquki. Uthe umbono wokuthi amandla adonsela phansi nesivinini kunganciphisa isikhathi phansi- ukuthi uma umuntu ebengathatha uhambo oluya enkanyezini eseduze abuye futhi ahambe eseduze kakhulu nejubane lokukhanya, isikhathi singamncipha. Isikhathi sizoqhubeka kubo bonke labo abashiye ngemuva futhi babezoba neminyaka eyishumi, kepha uzobuya esemdala amasonto noma izinyanga ezimbalwa kuye ngejubane lokuhamba kwakhe.

Ngiyazi ukuthi lokho kubonakala kumangalisa kakhulu ukuba kube yiqiniso, kepha ososayensi kusukela lapho benze izivivinyo zokuqinisekisa ukuthi isikhathi siyancipha ngokweqiniso ngokukhanga namandla adonsela phansi. (Ngizobeka ezinye izinkomba kulolu cwaningo encazelweni yale vidiyo kulabo abathanda isayensi abafuna ukuqhubekela phambili kuyo.)

Iphuzu lami kukho konke lokhu ukuthi okuphambene nalokho ebesingakuthatha ngokuthi 'ukuqonda', isikhathi asihlali njalo endaweni yonke. Isikhathi siyashintsha noma siyashintsha. Ijubane lapho kuhamba khona isikhathi lingashintsha. Lokhu kukhombisa ukuthi isikhathi, isisindo, nesivinini konke kuhlobene. Zonke zihlobene, ngakho-ke igama lomqondo ka-Einstein, iTheory of Relativity. Sonke sizwile nge-Time-Space Continuum. Ukubeka lokhu ngenye indlela: akukho ndawo ebonakalayo, asikho isikhathi. Isikhathi siyinto edaliwe, njengoba nje nento iyinto edaliwe.

Ngakho-ke, lapho ngithi, "uNkulunkulu wayekhona ngomzuzwana ngesikhathi ngaphambi kokuba indawo yonke ibe khona", ngabeka umbono ongamanga. Kwakungekho into efana nesikhathi ngaphambi kwendawo yonke, ngoba ukuhamba kwesikhathi kuyingxenye yendawo yonke. Akuhlukanisiwe nendawo yonke. Ngaphandle kwendawo yonke akunendaba futhi asikho isikhathi. Ngaphandle, kukhona uNkulunkulu kuphela.

Mina nawe sikhona ngaphakathi kwesikhathi. Asikwazi ukuba khona ngaphandle kwesikhathi. Siboshwe yiyo. Izingelosi nazo zikhona ngaphakathi kwezikhathi ezibekiwe. Bahlukile kithina ngezindlela esingaziqondi, kepha kubonakala sengathi nabo bayingxenye yokwakhiwa kwendawo yonke, ukuthi umkhathi obonakalayo uyingxenye yendalo kuphela, ingxenye esiyibonayo, nokuthi iboshwe yisikhathi nesikhala futhi. KuDaniel 10:13 sifunda ngengelosi eyathunyelwa iphendula umthandazo kaDaniyeli. Weza kuDaniel evela noma yikuphi lapho ayekhona, kodwa wabanjwa izinsuku ezingama-21 yingelosi ephikisayo, futhi wakhululwa kuphela lapho uMichael, enye yezingelosi eziphambili eza kumsiza.

Ngakho-ke imithetho yendawo yonke edaliwe ilawula zonke izidalwa ezidaliwe ekuqaleni uGenesise 1: 1 abhekisele kuzo.

Ngakolunye uhlangothi, uNkulunkulu ukhona ngaphandle kwendawo yonke, ngaphandle kwesikhathi, ngaphandle kwazo zonke izinto. Akatholi lutho futhi akekho, kepha zonke izinto zingaphansi kwakhe. Uma sithi uNkulunkulu ukhona, asikhulumi ngokuphila phakade ngesikhathi. Sisho isimo sokuba khona. UNkulunkulu… umane… uyi. Ungu. Ukhona. Akekho umzuzwana nomzuzwana njengoba mina nawe senza. Unjalo nje.

Ungaba nobunzima bokuqonda ukuthi uNkulunkulu angaba khona kanjani ngaphandle kwesikhathi, kepha ukuqonda akudingeki. Ukwamukela lelo qiniso yilokho kuphela okudingekayo. Njengoba ngishilo kuvidiyo edlule yalolu chungechunge, sifana nendoda ezalwe iyimpumputhe engakaze ibone imisebe yokukhanya. Umuntu oyimpumputhe onjalo angaqonda kanjani ukuthi kunemibala efana nokubomvu, ophuzi noluhlaza okwesibhakabhaka? Akakwazi ukuyiqonda, futhi asikwazi ukuyichaza leyo mibala ngayo nganoma iyiphi indlela ezomvumela ukuba abone ubuqiniso bayo. Kumele amane athathe izwi lethu lokuthi akhona.

Yiliphi igama umuntu noma ibhizinisi elikhona ngaphandle kwesikhathi elizithathele lona? Yiliphi igama ebeliyohluka ngokwanele ukuthi akekho omunye umuntu ohlakaniphile ongaba nelungelo lalo? UNkulunkulu uqobo usinikeza impendulo. Sicela uphendukele ku-Eksodusi 3:13 Ngizofunda kusuka IBHAYIBHELI ELINGCWELE.

UMose wathi kuNkulunkulu: “Bheka, lapho ngifika kubantwana bakwa-Israyeli, ngithi kubo: 'UNkulunkulu wawoyihlo ungithumile kini.' bathi kimi: Ngubani igama lakhe? Kufanele ngibatshele ini? ” UNkulunkulu wathi kuMose: “NGINGUYE ENGINGUYE,” wathi: “Uzakutshela abantwana bakwa-Israyeli ukuthi: 'NGINGUYE ungithumile kini.'” UNkulunkulu wabuye wathi kuMose: “Wotshela abantwana kwa-Israyeli lokhu, 'UJehova, uNkulunkulu wawoyihlo, uNkulunkulu ka-Abrahama, uNkulunkulu ka-Isaka, noNkulunkulu kaJakobe ungithumile kini.' Yileli igama lami kuze kube phakade, lesi yisikhumbuzo sami ezizukulwaneni ngezizukulwane. ” (Eksodusi 3: 13-15 WEB)

Lapha uqamba igama lakhe kabili. Esokuqala sithi “nginguye” okungukuthi ehhe ngesiHeberu ngokuthi "ngikhona" noma "ngikhona". Bese etshela uMose ukuthi okhokho bakhe babemazi ngegama elithi YHWH, esihumusha ngokuthi “Yahweh” noma “Jehova” noma ngokunokwenzeka, “Yehowah”. Womabili la magama esiHeberu ayizenzo futhi akhonjiswa njengezikhathi zesenzo. Lesi yisifundo esithakazelisa kakhulu futhi esidinga ukusinaka, kepha abanye benze umsebenzi oncomekayo wokuchaza lokhu, ngakho-ke ngeke ngilivuselele isondo lapha. Esikhundleni salokho, ngizofaka isixhumanisi encazelweni yale vidiyo kumavidiyo amabili azokunikeza imininingwane oyidingayo ukuze uqonde kangcono okushiwo yigama likaNkulunkulu.

Kwanele ukusho ukuthi ngezinhloso zethu namuhla, uNkulunkulu kuphela ongabamba igama, "ngikhona" noma "ngikhona". Iliphi ilungelo umuntu analo ngalelo gama? UJobe uthi:

“Umuntu, ozelwe ngowesifazane,
Uhlala isikhashana futhi ugcwele izinkathazo.
Uqhakaza njengembali bese ebuna;
Ubaleka njengesithunzi, anyamalale. ”
(UJobe 14: 1, 2 NWT)

Ubukhona bethu buyisikhashana kakhulu ukuvumela lelo gama. UNkulunkulu kuphela obelokhu ekhona, futhi oyohlale ekhona. UNkulunkulu kuphela okhona ngaphezu kwesikhathi.

Njengecala, mangisho ukuthi ngisebenzisa igama elithi Jehova ukubhekisa kuYHWH. Ngikhetha uYehowah ngoba ngicabanga ukuthi kuseduze nokubizwa kwangempela, kepha umngane wangisiza ukuba ngibone ukuthi uma ngisebenzisa uYehowah, ngakho-ke ngenxa yokungaguquguquki, kufanele ngibhekise kuJesu njengo-Yeshua, ngoba igama lakhe liqukethe igama laphezulu ku uhlobo lwesifinyezo. Ngakho-ke, ukwenza ukungaguquguquki kunokunemba kokubiza ngokuhambisana nezilimi zokuqala, ngizosebenzisa u- “Jehovah” no “Jesus”. Kunoma ikuphi, angikholwa ukuthi ukubiza amagama ngendlela efanele kuyinkinga. Kukhona abaphakamisa impikiswano enkulu mayelana nokuphinyiselwa okuyikho, kepha ngombono wami abaningi balabo bantu bazama ukusenza singalisebenzisi nhlobo igama, futhi ukubabaza ukubiza ngamagama kuyindlela yokukhohlisa. Ngemuva kwakho konke, noma ngabe besiyazi ngqo indlela yokubiza amagama ngesiHeberu sasendulo, iningi labantu emhlabeni belingakwazi ukulisebenzisa. Igama lami ngingu-Eric kodwa uma ngiya ezweni laseLatin America, bambalwa abantu abakwazi ukulibiza kahle. Umsindo wokugcina u- “C” uyawa noma kwesinye isikhathi ufakwe kufakwe u- “S”. Kuzozwakala njengo- "Eree" noma "Erees". Kuwubuwula ukucabanga ukuthi indlela efanele yokubiza amagama iyona ebaluleke kakhulu kuNkulunkulu. Okubalulekile kuye ukuthi siqonde ukuthi igama limeleni. Onke amagama ngesiHeberu anencazelo.

Manje ngifuna ukuma isikhashana. Ungacabanga ukuthi konke lokhu kukhulunywa ngesikhathi, namagama, nobukhona bungokwezifundo futhi akubalulekile kakhulu ekusindisweni kwakho. Ngingasikisela okunye. Kwesinye isikhathi iqiniso elijule kakhulu lifihlwe obala. Kube khona sonke lesi sikhathi, ngokubukwa okugcwele, kepha asikaze sikuqonde ukuthi bekuyini ngempela. Yilokho esibhekene nakho lapha, ngombono wami.

Ngizochaza ngokuphinda imigomo esisanda kuxoxa ngayo ephuzwini:

 1. UJehova ungunaphakade.
 2. UJehova akanasiqalo.
 3. UJehova ukhona ngaphambi kwesikhathi nangaphandle kwesikhathi.
 4. Amazulu nomhlaba okuGenesise 1: 1 abe nesiqalo.
 5. Isikhathi sasiyingxenye yokwakhiwa kwamazulu nomhlaba.
 6. Zonke izinto zingaphansi kukaNkulunkulu.
 7. UNkulunkulu akanakuthobela lutho, kufaka phakathi isikhathi.

Ngabe uyavumelana nalezi zitatimende eziyisikhombisa? Thatha isikhashana, uzindle futhi ukubheke. Ngabe ungazithatha njengama-axiomatic, okungukuthi, amaqiniso azicacelayo, angenakuphikiswa?

Uma kunjalo, khona-ke unakho konke okudingayo ukuze uchithe imfundiso kaZiqu-zintathu njengengamanga. Unakho konke okudingayo futhi ukuchitha imfundiso kaSocinian njengengamanga. Njengoba kunikezwe ukuthi lezi zitatimende eziyisikhombisa zingama-axioms, uNkulunkulu akakwazi ukuba khona njengoZiqu-zintathu futhi asinakusho ukuthi uJesu Kristu waba khona kuphela esibelethweni sikaMariya njengoba kwenza abaseSocinians.

Ngingasho kanjani ukuthi ukwamukela lezi zingxoxo eziyisikhombisa kususa ithuba lokuthi lezo zimfundiso zisabalele? Nginesiqiniseko sokuthi abakholelwa kuZiqu-zintathu laphaya bazokwamukela izazi ezisanda kushiwo ngenkathi ngasikhathi sinye besho ukuthi ababuthinti neze ubuNkulunkulu njengoba bebubona.

Kuyazwakala. Ngenze ukugomela, ngakho-ke manje ngidinga ukukufakazela. Ake siqale ngomphumela ophelele wephuzu lesi-7: “UNkulunkulu akanakuthobela lutho, kubandakanya isikhathi.”

Umqondo ongase uphazamise umbono wethu ukungaqondi ngalokho okungenzeka kube khona ngoJehova uNkulunkulu. Sivame ukucabanga ukuthi zonke izinto zingenzeka kuNkulunkulu. Kakade, iBhayibheli alifundisi lokho ngempela yini?

"Ebabheka ebusweni, uJesu wathi kubo:" Kubantu lokhu akunakwenzeka, kodwa kuNkulunkulu zonke izinto zingenzeka. ”(Mathewu 19:26)

Kepha, kwenye indawo, sinalesi sitatimende esibonakala siphikisana:

“… Akunakwenzeka ngoNkulunkulu ukuba aqambe amanga…” (Hebheru 6:18)

Kufanele sijabule ukuthi akunakwenzeka ngoNkulunkulu ukuba aqambe amanga, ngoba uma ekwazi ukuqamba amanga, khona-ke angenza nezinye izinto ezimbi. Cabanga ngoNkulunkulu onamandla onke angenza izenzo zokuziphatha okubi, oh, angazi, ehlukumeza abantu ngokubashisa bephila, bese esebenzisa amandla akhe ukubagcina bephila ngenkathi ebashisa kaninginingi, engabavumeli ukuba babaleke phakade. Yikes! Yeka isimo esibi kakhulu!

Vele, unkulunkulu waleli zwe, uSathane uDeveli, mubi futhi ukube ubenamandla onke, ubengasijabulela isimo esinjalo, kodwa kube nguJehova? Akunakwenzeka. UJehova ulungile futhi ulungile futhi muhle futhi ngaphezu kwanoma yini, uNkulunkulu uluthando. Ngakho-ke, akakwazi ukuqamba amanga ngoba lokho kungamenza aziphathe kabi, abe mubi futhi abe mubi. UNkulunkulu akakwazi ukwenza noma yini eyonakalisa isimilo sakhe, imkhawulele nganoma iyiphi indlela, noma imenze athobele noma ngubani noma yini. Ngamafuphi, uJehova uNkulunkulu akakwazi ukwenza noma yini engamnciphisa.

Noma kunjalo, amazwi kaJesu mayelana nokuthi zonke izinto zingenzeka kuNkulunkulu nawo ayiqiniso. Bheka umongo. Lokhu uJesu akushoyo ukuthi akukho lutho uNkulunkulu afuna ukulufeza olungaphezu kwamandla akhe ukulufeza. Akekho ongabeka umkhawulo kuNkulunkulu ngoba kuye zonke izinto zingenzeka. Ngakho-ke uNkulunkulu wothando ofuna ukuba sendalweni yakhe, njengoba ayenjalo no-Adamu no-Eva, uzokwakha indlela yokwenza lokho, lokho kungavumeli nakancane imvelo yakhe yobunkulunkulu ngokuzibeka nganoma iyiphi indlela kunoma yini.

Ngakho-ke, lapho unakho. Ucezu lokugcina lwephazili. Uyayibona manje?

Angizange. Iminyaka eminingi ngehluleka ukukubona. Kodwa njengamaqiniso amaningi asemhlabeni wonke, kulula impela futhi kusobala nje lapho kususwa ukungaboni ngaso linye nokuqokwa kwesikhungo –ngabe bayinhlangano yoFakazi BakaJehova, noma iSonto LamaKatolika noma esinye isikhungo esifundisa izimfundiso zamanga ngoNkulunkulu.

Umbuzo uwukuthi: Kungenzeka kanjani ukuthi uJehova uNkulunkulu okhona ngaphezu kwesikhathi futhi ongekho ngaphansi kwanoma yini angene endalweni yakhe futhi azithobe ohlelweni lwesikhathi? Angeke ancishiswe, kepha, uma eza endaweni yonke ezoba nezingane zakhe, ngakho-ke, njengathi, kumele abekhona umzuzu nomzuzwana, ngokuya ngesikhathi asidalile ngaso. UNkulunkulu uSomandla akanakuthobela lutho. Isibonelo, cabanga ngale akhawunti:

“. . Kamuva bezwa izwi likaJehova uNkulunkulu njengoba ayehamba ensimini lapho kuphefumula khona usuku, futhi indoda nomkayo bacasha ebusweni bukaJehova uNkulunkulu phakathi kwemithi yensimu. ” (UGenesise 3: 8 NWT)

Bezwa izwi lakhe futhi babona ubuso bakhe. Kungenzeka kanjani lokho?

U-Abrahama naye wabona uJehova, wadla naye, wakhuluma naye.

“. . .Ama-ke amadoda asuka lapho, aya ngaseSodoma, kepha uJehova wahlala no-Abrahama… .UJehova eseqedile ukukhuluma no-Abrahama, wahamba, no-Abrahama wabuyela endaweni yakhe. ” (UGenesise 18:22, 33)

Zonke izinto zingenzeka ngoNkulunkulu, ngakho-ke kusobala ukuthi uJehova uNkulunkulu uthole indlela yokubonisa uthando lwakhe ngezingane zakhe ngokuba nazo nokubaqondisa ngaphandle kokuzikhawulela noma azinciphise nganoma iyiphi indlela. Ukwenze kanjani lokhu?

Impendulo yanikezwa kwenye yezincwadi zokugcina ezabhalwa eBhayibhelini ngokulandisa okufanayo kukaGenesise 1: 1. Lapha, umphostoli uJohane unweba umlando kaGenesise embula ulwazi olufihlekile kuze kube manje.

“Ekuqaleni wayekhona uLizwi, uLizwi wayekuNkulunkulu, uLizwi wayenguNkulunkulu. Ekuqaleni wayenoNkulunkulu. Zonke izinto zaba khona ngaye, futhi ngaphandle kwakhe akuvelanga ngisho nento eyodwa eyaba khona. ” (Johane 1: 1-3 New American Standard Bible)

Kukhona izinguqulo eziningi ezihumusha ingxenye yokugcina yevesi elilodwa ngokuthi “uLizwi wayengunkulunkulu”. Kukhona nezinguqulo ezihumusha ngokuthi “uLizwi wayengowaphezulu”.

Ngokwe-grammatic, kunesizathu sokutholakala kokunikezwa ngakunye. Lapho kunokungaqondakali kunoma yimuphi umbhalo, incazelo yangempela ivezwa ngokunquma ukuthi yikuphi ukuhumusha okuvumelana nayo yonke eminye imiBhalo. Ngakho-ke, ake sibeke noma yiziphi izingxabano mayelana nohlelo lolimi eceleni okwamanje bese sigxila eZwini noma kuLogos uqobo.

Ngubani uLizwi, futhi obaluleke ngokulinganayo, kungani uLizwi?

I “why” ichazwe evesini 18 kwesahluko esifanayo.

“Akekho oke wabona uNkulunkulu noma nini; uNkulunkulu ozelwe yedwa osesifubeni sikaYise, nguye omchazile. ” (Johane 1:18 NASB 1995) [Bheka futhi, Thim 6:16 noJohane 6:46]

ILogos inguNkulunkulu ozelwe. UJohn 1: 18 usitshela ukuthi akekho noyedwa owake wabona uJehova uNkulunkulu okuyisizathu sokuthi kungani uNkulunkulu adala iLogos. ILogos noma iZwi lingokobunkulunkulu, likhona ngesimo sikaNkulunkulu njengoba uFilipi 2: 6 esitshela. UnguNkulunkulu, uNkulunkulu obonakalayo, ochaza uBaba. U-Adamu, u-Eva no-Abrahama abambonanga uJehova uNkulunkulu. Akekho umuntu owake wabona uNkulunkulu nganoma yisiphi isikhathi, kusho iBhayibheli. Babona iZwi likaNkulunkulu, iZimpawu. ILogos yadalwa noma yazalwa ukuze ikwazi ukuvala igebe phakathi kukaNkulunkulu uSomandla nendalo yakhe yendawo yonke. IZwi noma amaLogos angangena endalweni kodwa futhi angaba noNkulunkulu.

Njengoba uJehova azala uLogos ngaphambi kokudalwa kwendawo yonke, kokubili umkhathi ongokomoya nowenyama, uLogos wayekhona ngaphambi kwesikhathi uqobo. Ngakho-ke ungunaphakade njengoNkulunkulu.

Kungenzeka kanjani ukuthi umuntu ozelwe noma ozelwe angabi nesiqalo? Yebo, ngaphandle kwesikhathi akunakubakhona isiqalo nokuphela. Ubuphakade abukho umugqa.

Ukuqonda lokho, mina nawe kuzofanele siqonde izici zesikhathi nokungabikho kwesikhathi okungaphezu kwamandla ethu okwamanje ukukuqonda. Futhi, sifana nabantu abayizimpumputhe abazama ukuqonda umbala. Kunezinto ezithile okufanele sizamukele ngoba zibekwe ngokusobala emiBhalweni, ngoba zingaphezu kwamandla ethu engqondo amancane ukuqonda. UJehova uyasitshela:

“Ngokuba imicabango yami ayisiyo imicabango yenu, nezindlela zenu azisizo izindlela zami,” usho uJehova. Ngokuba njengamazulu ephakeme kunomhlaba, kanjalo izindlela zami ziphakeme kunezindlela zenu, nemicabango yami kunemicabango yenu. Ngoba njengoba imvula neqhwa kwehla ezulwini kungabuyeli lapho kepha kunisela umhlaba, kuwenze uthele futhi uhlume, unike ohlwanyelayo imbewu nesinkwa kodlayo, liyakuba njalo izwi lami eliphuma emlonyeni wami ; Ngeke libuyele kimi lingenalutho, kodwa lizokufeza lokho engikuhlosile, futhi liphumelele entweni engilithumele yona. ” (Isaya 55: 8-11)

Kwanele ukusho ukuthi iLogos ingunaphakade, kepha yazalwa nguNkulunkulu, ngakho-ke ingaphansi kukaNkulunkulu. Ekuzameni ukusisiza siqonde okungaqondakali, uJehova usebenzisa isifaniso sikababa nengane, kepha amaLogos akazalwanga njengoba kuzalwa ingane yomuntu. Mhlawumbe besingakuqonda ngale ndlela. U-Eva akazalwanga, futhi akazange adalwe njengo-Adamu, kepha wathathwa enyameni yakhe, imvelo yakhe. Ngakho-ke, wayeyinyama, imvelo efanayo no-Adamu, kodwa hhayi into efanayo no-Adamu. IZwi lingcwele ngoba lenziwe livela kuNkulunkulu — lahlukile kuyo yonke indalo ngokuba ukuphela kwalo ozelwe nguNkulunkulu. Nokho, njenganoma iyiphi indodana, uhlukile kuYise. Akayena uNkulunkulu, kepha ungowaphezulu kuye. Into ehlukile, uNkulunkulu, yebo, kodwa yiNdodana kaNkulunkulu uSomandla. Ukube wayenguNkulunkulu uqobo lwakhe, khona-ke wayengeke angene endalweni ukuze abe namadodana abantu, ngoba uNkulunkulu akanakuncipha.

Ake ngikuchazele ngale ndlela. Ingqikithi yesimiso sethu sonozungezilanga ilele ilanga. Enkabeni yelanga, i-matter ishisa kakhulu kangangokuba iphuma kuma-degree ayizigidi ezingama-27. Uma ungathumela ngocingo isiqeshana somnyombo welanga esilingana nemabula siye eNew York City, ubungaliqothula ngokushesha leli dolobha ngamamayela azungezile. Kunamabhiliyoni elanga, ngaphakathi kwezigidigidi zemithala, futhi lowo owadala wonke mkhulu kunabo bonke. Uma engena ngaphakathi kwesikhathi, uzosusa isikhathi. Uma engena ngaphakathi kwendawo yonke, uzoqeda indawo yonke.

Isixazululo sakhe enkingeni kwakuwukuzala iNdodana ekwazi ukuzibonakalisa kubantu, njengoba yenza ngesimo sikaJesu. Singasho-ke ukuthi uJehova unguNkulunkulu ongabonakali, kanti uLogos unguNkulunkulu obonakalayo. Kepha abafani. Lapho iNdodana kaNkulunkulu, uLizwi, ikhulumela uNkulunkulu, yenzelwa zonke izinhloso, uNkulunkulu. Noma kunjalo, okuphambene nalokhu akulona iqiniso. Lapho uBaba ekhuluma, akakhulumi ngeNdodana. UBaba wenza lokho akuthandayo. Kodwa-ke iNdodana yenza lokho okuthandwa nguYise. Uthi,

“Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kuwe, iNdodana ayikwazi ukwenza lutho ngokwayo, uma kungenakwenzeka, ibone uYise eyenza; ngoba konke akwenzayo, neNdodana iyakwenza lokho. Ngoba uYise uyayithanda iNdodana futhi uyitshengisa konke akwenzayo. Uzombonisa imisebenzi emikhulu kunale, ukuze umangale.

Ngokuba njengalokhu uYise evusa abafileyo, aphile, kanjalo neNdodana iyabaphilisa labo ethanda ukubaphilisa. Ngoba uYise akahluleli muntu, kepha unikele iNdodana konke ukwahlulela, ukuze bonke badumise iNdodana, njengalokhu bedumisa uYise. Lowo ongahloniphi iNdodana akahloniphi uYise, lowo oyiThumileyo…. Angifuni intando Yami, kodwa intando yaLowo ongithumileyo.
(Johane 5: 19-23, 30 IBerean Literal Bible)

Kwenye indawo uthi, “Waqhubeka ibangana, wawa ngobuso bakhe, wakhuleka, wathi,“ O Baba wami, uma kungenzeka, mayidlule le ndebe kimi; nokho kungabi njengokuba ngithanda mina, kepha kube njengokuba wena uthanda wena. ” (Mathewu 26:39 NKJV)

Njengomuntu oyedwa, umuntu onemizwa owenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, iNdodana inentando yayo, kodwa leyo ntando ihambisana nokukaNkulunkulu, ngakho-ke lapho isebenza njengeZwi likaNkulunkulu, uLogos, uNkulunkulu obonakalayo othunyelwe uJehova, kuba Uyimela intando kababa.

Yilokho ngempela iphuzu likaJohane 1:18.

ILogos noma iZwi lingaba noNkulunkulu ngoba ukhona ngesimo sikaNkulunkulu. Leyo yinto engeke ishiwo nganoma yimuphi omunye umuntu onemizwa.

AbaseFilipi bathi,

“Ngoba mani ube kini lo mqondo okuso nakuKristu Jesu, owathi esesimweni sikaNkulunkulu, akacabanganga [ukuthi] kuyinto engathathwa njengokulingana noNkulunkulu, kodwa wazidela, esethathe isimo inceku, yenziwa yafana nabantu, yatholakala ibukeka njengendoda, yazithoba, yaba olalela ukufa - ngisho nokufa kwesiphambano, ngenxa yalesi sizathu futhi, uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, futhi wamnika igama elingaphezu kwawo wonke amagama, ukuze eGameni likaJesu onke amadolo aguqe, awasezulwini, nawabantu basemhlabeni, nangaphansi komhlaba; nezilimi zonke zivume ukuthi uJesu Kristu uyiNkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uBaba. ” (KwabaseFilipi 2: 5-9 i-Young's Literal Translation)

Lapha singakuthokozela kakhulu ukuzithoba kweNdodana kaNkulunkulu. WayenoNkulunkulu, ephila ingunaphakade engapheli esimweni sikaNkulunkulu noma ingqikithi engunaphakade kaJehova ngokungabi nesikhathi esincono.

Kodwa iNdodana ayinakusho igama elithi YHWH, "Nginguye" noma "Ngikhona", ngoba uNkulunkulu ngeke afe noma ayeke ukuba khona, nokho iNdodana ingakwazi futhi yenza, izinsuku ezintathu. Wazidela, waba ngumuntu, wakhonjelwa kukho konke ukulinganiselwa kwesintu, ngisho nokufa esiphambanweni. UJehova uNkulunkulu wayengeke akwenze lokhu. UNkulunkulu akanakufa, futhi angahlushwa yihlazo elethwa uJesu.

Ngaphandle kukaJesu owayekhona ngaphambili njengoLogos, ngaphandle kukaJesu ongaphansi kwakhe, owaziwa nangokuthi uLizwi kaNkulunkulu kusAmbulo 19:13, yayingeke ibe khona indlela yokuthi uNkulunkulu ahlangane nendalo yakhe. UJesu uyibhuloho elihlanganisa ingunaphakade nesikhathi. Uma uJesu aba khona kuphela esibelethweni sikaMariya njengoba abanye bephikisana, pho-ke uJehova uNkulunkulu wasebenzelana kanjani nendalo yakhe, eyizingelosi neyabantu? Uma uJesu enguNkulunkulu ophelele njengoba kusho abakholelwa kuZiqu-zintathu, khona-ke sesibuyile lapho saqala khona ngoNkulunkulu engakwazi ukwehlisa yena waba sesidalweni esidaliwe, futhi wazithoba esikhathini.

Lapho u-Isaya 55:11, esisanda kucubungula, ethi uNkulunkulu uthumela izwi lakhe, akhulumi ngomfanekiso. UJesu owayekhona wayeyilizwi likaNkulunkulu futhi uyisibonelo samazwi akhe. Cabanga ngezAga 8:

UJehova wangidala ngaba yinkambo yakhe yokuqala,
ngaphambi kwemisebenzi yakhe yakudala.
Kusukela ekuphakameni kwami ​​ngamiswa,
kusukela ekuqaleni, umhlaba ungakaqali.
Lapho ngingenazo izintwa zamanzi, ngazalwa,
lapho kungekho mithombo eyayichichima amanzi.
Zingakahlalwa izintaba,
ngaphambi kwamagquma ngazalwa,
ngaphambi kokuba enze umhlaba noma amasimu,
noma yiluphi olunye uthuli lomhlaba.
Ngangikhona lapho emisa izulu,
lapho ebhala isiyingi ebusweni botwa,
lapho emisa amafu phezulu,
lapho kuphuma imithombo yotwa,
lapho ebekela ulwandle umngcele,
ukuze amanzi angeqi umyalo wakhe,
lapho ebeka izisekelo zomhlaba.
Ngaleso sikhathi ngangiyingcweti enekhono eceleni kwakhe,
nokuthokoza kwakhe usuku nosuku,
sijabula njalo phambi kwakhe.
Ngangijabula ezweni lakhe lonke,
kujabula kanyekanye emadodaneni abantu.

(IzAga 8: 22-31 BSB)

Ukuhlakanipha ukusetshenziswa kolwazi okusebenzayo. Ngokuyinhloko, ukuhlakanipha ulwazi olusebenzayo. UNkulunkulu wazi zonke izinto. Ulwazi lwakhe alunamkhawulo. Kepha kulapho esebenzisa khona lolo lwazi kuphela lapho kukhona ukuhlakanipha.

Lesi saga asikhulumi ngoNkulunkulu edala ukuhlakanipha sengathi leyo mfanelo yayingekho kuye. Ukhuluma ngokudala indlela ulwazi lukaNkulunkulu olusetshenziswe ngayo. Ukusetshenziswa okusebenzayo kolwazi lukaNkulunkulu kwafezwa ngeZwi lakhe, iNdodana ayizala ngaye, okwenziwa ngaye, nokwenzelwa indawo yonke.

Kunemibhalo eminingi emiBhalweni yangaphambi kobuKristu, eyaziwa nangokuthi iTestamente Elidala, ekhuluma ngokusobala ngoJehova enza okuthile futhi lapho sithola umlingani emiBhalweni yamaKrestu (noma eTestamenteni Elisha) lapho uJesu okukhulunywa ngaye njengo egcwalisa isiprofetho. Lokhu kuholele abakholelwa kuZiqu-zintathu ukuba baphethe ngokuthi uJesu unguNkulunkulu, nokuthi uYise neNdodana bangabantu ababili kumuntu munye. Kodwa-ke, lesi siphetho sidala izinkinga eziningi ngamanye amavesi amaningi akhombisa ukuthi uJesu ungaphansi kukaYise. Ngiyakholelwa ukuthi ukuqonda inhloso eyiqiniso uNkulunkulu uSomandla azala ngayo indodana yaphezulu, unkulunkulu ofana naye, kepha hhayi okulingana naye- unkulunkulu ongawela phakathi kukaBaba ongunaphakade nongenasikhathi nendalo yaKhe kusivumela ukuvumelanisa wonke amavesi futhi sifike ekuqondeni okubeka isisekelo esiqinile senhloso yethu yaphakade yokwazi uYise neNdodana, njengoba uJohane esitshela:

"Impilo engunaphakade ukukwazi wena, owukuphela kukaNkulunkulu weqiniso, nokwazi uJesu Kristu, omthumileyo." (Johane 17: 3 Conservative English Version)

Sikwazi kuphela uYise ngeNdodana, ngoba yiNdodana exhumana nathi. Asikho isidingo sokubheka iNdodana njengolingana noYise kuzo zonke izici, ukukholwa kuye njengoNkulunkulu ngokuphelele. Eqinisweni, inkolelo enjalo izovimbela ukuqonda kwethu uBaba.

Kuma-video azayo, ngizohlola imibhalo efakazelwa ngabantu abakholelwa kuZiqu-zintathu ukusekela imfundiso yabo futhi ngikhombise ukuthi esimweni ngasinye, ukuqonda esisanda kukuhlola kufanelana kahle ngaphandle kokuthi sakhe abantu abathathu ababumba ubuNkulunkulu.

Okwamanje, ngithanda ukukubonga ngokubuka nangokuxhasa kwakho okuqhubekayo.

______________________________________________________

[1] https://www.christianitytoday.com/news/2018/october/what-do-christians-believe-ligonier-state-theology-heresy.html

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
  32
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x