Sonke silinyazwe othile empilweni yethu. Ubuhlungu bungaba bukhulu kakhulu, ukukhaphela kube kubi kakhulu, kangangokuba asinakukucabanga ukukwazi ukumxolela lowo muntu. Lokhu kungadala inkinga kumaKristu eqiniso ngoba kufanele sixolelane ngokukhululekile ngokusuka enhliziyweni. Mhlawumbe uyasikhumbula isikhathi lapho uPetru abuza khona uJesu ngalokhu.

Khona-ke uPetru waya kuJesu wambuza wathi, “Nkosi, ngizoxolela kangaki umfowethu ongona? Kuze kube kasikhombisa na? ”
UJesu waphendula wathi: “Angisho kuwe ukuthi: Kuphindwe kasikhombisa kuphela, kodwa kuze kube kamashumi ayisikhombisa nesikhombisa.
(Mathewu 18:21, 22 BSB)

Ngemuva nje kokukhipha umyalo wokuxolela amahlandla angama-77, uJesu unikeza umfanekiso okhuluma ngokudingekayo ukungena embusweni wezulu. Iqala kuMathewu 18:23, ikhuluma ngenkosi eyathethelela enye yezinceku zayo eyayikweleta imali enkulu. Kamuva, lapho le nceku iba nethuba lokwenza okufanayo ngesigqila esikanye nayo esasiyikweleta imali encane kakhulu ngokuqhathanisa, yayingathetheleli. Inkosi yezwa ngalesi senzo esingenanhliziyo, yabuyisa isikweletu ebesiyixolele phambilini, yabe seyiphonsa inceku ejele okwenza ukuthi ingakwazi ukukhokha isikweletu.

UJesu uphetha lo mzekeliso ngokuthi, “UBaba osezulwini uzosebenzelana nani ngendlela efanayo uma ngamunye wenu engathetheleli umfowabo ngokusuka enhliziyweni.” (UMathewu 18:35 NWT)

Ngabe lokho kusho ukuthi noma ngabe umuntu usenzeni, kufanele simxolele? Azikho yini izimo ezingadinga ukuthi sigweme ukuthethelelwa? Ngabe kufanele sixolele bonke abantu ngaso sonke isikhathi?

Cha, asikho. Ngingaqiniseka kanjani kangaka? Ake siqale ngesithelo somoya esixoxe ngaso kuvidiyo yethu yokugcina. Phawula ukuthi uPawulu ukufingqa kanjani?

“Kepha izithelo zikaMoya ziluthando, nokujabula, nokuthula, nokubekezela, nobubele, nobuvi, nokukholeka, nobumnene, nokuzithiba. Akukho mthetho omelana nokunjalo. ” (Galathiya 5:22, 23 NKJV)

“Akukho mthetho omelene nezinto ezinjalo.” Kusho ukuthini lokho? Mane nje awukho umthetho ovimbela noma ovimbela ukusetshenziswa kwalezi zimfanelo eziyisishiyagalolunye. Kunezinto eziningi empilweni ezinhle, kepha ezimbi ngokweqile. Amanzi mahle. Eqinisweni, amanzi ayadingeka ukuze siphile. Noma kunjalo phuza amanzi amaningi, futhi uzozibulala. Ngalezi zimfanelo eziyisishiyagalolunye ayikho into eningi njengokuningi. Awukwazi ukuba nothando oluningi noma ukukholwa ngokweqile. Ngalezi zimfanelo eziyisishiyagalolunye, okuningi kuhlale kungcono. Kodwa-ke, kunezinye izimfanelo ezinhle nezinye izenzo ezinhle ezingalimaza ngokweqile. Lokhu kunjalo ngekhwalithi yokuthethelela. Ukuningi kakhulu empeleni kungalimaza.

Ake siqale ngokuhlola kabusha umzekeliso weNkosi kuMathewu 18:23.

Ngemuva kokutshela uPetru ukuthi anikele kuze kube izikhathi ezingama-77, uJesu wenza lo mzekeliso ngokwenza umfanekiso. Qaphela ukuthi iqala kanjani:

“Ngenxa yalokhu umbuso wezulu ufana nenkosi eyayifuna ukulungisa izikweletu nezinceku zayo. Kuthe eseqale ukuzikhokha, kwalethwa kuye enye eyayikweleta amathalenta ayizinkulungwane eziyishumi. Kodwa njengoba ayengenayo indlela yokukhokha, inkosi yakhe yayala ukuba athengiswe, kanye nomkakhe nezingane nakho konke ayenakho, bese kukhokhwa. ” (Mathewu 18: 23-25 ​​NASB)

Inkosi yayingekho esimweni sokuxolela. Wayesezofuna inkokhelo. Yini eyashintsha umqondo wakhe?

“Ngakho inceku yawa phansi, yakhuleka kuyo, yathi: 'Ake ungibekezelele, ngizakukukhokhela konke.' Inkosi yaleso sigqila yaba nozwelo, yasidedela futhi yamthethelela isikweletu. ” (Mathewu 18:26, 27 NASB)

Isigqila sancenga ukuxolelwa, saphinde saveza ukuzimisela ukulungisa izinto.

Ekulandiseni okufanayo, umlobi uLuka usinikeza umbono othe xaxa.

“Ngakho qaphelani nina. Uma umfowenu noma udadewenu ekona, mkhuze; futhi uma bephenduka, bathethelele. Ngisho noma bona kuwe kasikhombisa ngosuku futhi babuyela kuwe kasikhombisa bethi 'Ngiyaphenduka,' kumele ubathethelele. ” (Luka 17: 3, 4 NIV)

Kulokhu, siyabona ukuthi yize kufanele sikulungele ukuthethelela, isimo lapho lokho kuxolelwa kusekelwe khona kuyisibonakaliso sokuphenduka kulowo osonile. Uma kungekho bufakazi benhliziyo ephendukayo, ngakho-ke asikho isizathu sokuthethelelwa.

“Kodwa awume kancane,” kusho abanye. “Akazange yini uJesu esiphambanweni acele uNkulunkulu ukuba athethelele wonke umuntu? Kwakungekho ukuphenduka ngaleso sikhathi, ngabe kwakukhona? Kodwa ucele ukuthi baxolelwe noma kanjani. ”

Leli vesi likhanga kakhulu kulabo abakholelwa ekusindisweni komhlaba wonke. Ungakhathazeki. Ekugcineni wonke umuntu uzosindiswa.

Ake sibheke lokho.

"UJesu wathi," Baba, bathethelele, ngoba abakwazi abakwenzayo. " Babelana izingubo zakhe, benzelana inkatho. ” (Luka 23:34)

Uma ubheka leli vesi ku-Biblehub.com ngendlela efanayo yeBhayibheli ebala izinguqulo eziningana zeBhayibheli eziyishumi nambili, awunakuba nesizathu sokungabaza ubuqiniso bayo. Akukho lutho lapho olungakwenza ucabange ukuthi ufunda noma yini enye ezisohlwini lwezincwadi zeBhayibheli ezimsulwa ngaleso sikhathi. Kungashiwo okufanayo nge- INguqulo Yezwe Elisha 2013 Edition, okuthiwa yi-Sword Sword. Kepha-ke, leyo nguqulo yeBhayibheli ayizange ihunyushwe yizazi zeBhayibheli, ngakho-ke angizukubeka okuningi kuyo.

Akunakushiwo okufanayo kufayela le- Inkomba yeNew World Translation Bible, ngibonile ukuthi ibeke ivesi 34 ezingcaphunweni eziphindwe kabili ezenze ukuthi ngibheke umbhalo waphansi othi:

א CVgSyc, p ufaka lawa magama afakwe kubakaki; P75BD * WSys yeqa. 

Lezo zimpawu zimelela ama-codex asendulo nemibhalo yesandla engenalo leli vesi. Lezi izi:

 • ICodex Sinaiticus, Gr., Ikhulu lesine. I-CE, iBritish Museum, i-HS, i-GS
 • IPapyrus Bodmer 14, 15, Gr., C. 200 CE, Geneva, GS
 • IVictoria ms 1209, Gr., Ikhulu lesine. I-CE, iVatican City, iRoma, i-HS, i-GS
 • Amakhodi eBezae, uGr. neLat., ikhulu lesihlanu nelesithupha. I-CE, iCambridge, iNgilandi, i-GS
 • AmaVangeli Akhululekile, ikhulu lesihlanu. I-CE, Washington, DC
 • I-Sinaitic Syriac codex, yekhulu lesine nelesihlanu. CE, amaVangeli.

Njengoba kunikezwe ukuthi leli vesi liyaphikiswa, mhlawumbe singathola ukuthi ngabe lisencwadini yohlu lwezincwadi zeBhayibheli noma cha ngokuya ngokuvumelana kwalo, noma ukungahleleki kwalo, nawo wonke umbhalo.

KuMathewu isahluko 9 ivesi lesibili, uJesu utshela indoda eyayikhubazekile ukuthi izono zakhe zithethelelwe, futhi evesini lesithupha utshela isixuku "kepha iNdodana yoMuntu inegunya emhlabeni lokuthethelela izono" (Mathewu 9: 2 NWT).

KuJohane 5:22 uJesu uyasitshela, “… uYise akahluleli muntu, kepha unikele iNdodana konke ukwahlulela” (BSB).

Njengoba unikwe ukuthi uJesu unamandla okuxolela izono nokuthi konke ukwahlulela wayephathiswe kona nguYise, kungani ayezocela uBaba ukuthi abathethelele ababulali bakhe kanye nabasekeli babo? Kungani ungenzi nje yena uqobo?

Kepha kunokunye. Njengoba siqhubeka nokufunda ukulandisa okukuLuka, sithola intuthuko ethokozisayo.

NgokukaMathewu noMark, abaphangi ababili ababebethelwe noJesu bamhlambalaza. Kwathi-ke, omunye esephenduka. Siyafunda:

"Esinye sezigebengu ezazilengisiwe samthuka sathi:" Awusiye uKristu wena na? Zisindise kanye nathi! ” Kodwa omunye waphendula, wamkhuza, wathi: “Nawe awumesabi uNkulunkulu, lokhu ungaphansi kwesigwebo esifanayo sokulahlwa na? Futhi sihlupheka ngokufanelekile, ngoba samukela lokho okusifanele ngamacala ethu; kepha lo akenzanga lutho olubi. ” Futhi wayethi, “Jesu, ngikhumbule lapho ungena embusweni wakho!” Wayesethi kuye: “Ngiqinisile ngithi kuwe, namuhla uzakuba nami ePharadesi.” (Luka 23: 39-43 NASB)

Ngakho omunye umenzi wobubi waphenduka, kanti omunye akazange aphenduke. Ingabe uJesu wabathethelela bobabili, noma oyedwa kuphela? Esingakusho ngokuqinisekile ukuthi lowo owacela ukuthethelelwa wanikezwa isiqinisekiso sokuba noJesu ePharadesi.

Kepha kusekhona okunye.

“Manje kwakungaba yihora lesithupha, kwaba khona ubumnyama ezweni lonke kwaze kwaba yihora lesishiyagalolunye, ngoba ilanga layeka ukukhanya; isihenqo sethempeli sadabuka kabili. ” (Luka 23:44, 45 NASB)

UMathewu uphinde alandise ukuthi kwaba nokuzamazama komhlaba. Waba yini umthelela walezi zehlakalo ezethusayo kubantu ababuka le ndawo?

"Lapho induna yekhulu ibona okwenzekileyo, yadumisa uNkulunkulu, yathi:" Ngempela lo muntu ubengenacala. " Zonke izixuku ebezihlangene kulo mbukiso, ngemuva kokubuka okwenzekile, zaqala ukubuyela ekhaya, zishaya izifuba zazo. ” (Luka 23:47, 48 NASB)

Lokhu kusisiza ukuba sikuqonde kangcono ukusabela kwesixuku samaJuda ezinsukwini ezingama-50 kamuva ngePhentekoste lapho uPetru ebatshela, “Ngakho-ke wonke umuntu kwa-Israyeli makazi ngokuqinisekile ukuthi uNkulunkulu umenzile lo Jesu enambethela esiphambanweni ukuba abe yiNkosi noMesiya!

Amazwi kaPetru ahlaba ezinhliziyweni zabo, bathi kuye nakwabanye abaphostoli: "Madoda, bazalwane, senzeni na?" (IzEnzo 2:36, 37 NLT)

Imicimbi ezungeze ukufa kukaJesu, ubumnyama obuthathe amahora amathathu, ikhethini lethempeli lidabuka kabili, ukuzamazama komhlaba… Zonke lezi zinto zabangela ukuthi abantu babone ukuthi kukhona okubi ababekwenzile. Bahamba baya emakhaya bezishaya izifuba. Ngakho-ke, lapho uPetru ethula inkulumo yakhe, izinhliziyo zabo zase zilungile. Babefuna ukwazi ukuthi benzeni ukuze balungise izinto. Yini uPetru athi mabayenze ukuze bathole intethelelo kuNkulunkulu?

Ngabe uPetru wathi, “Ah, ungakhathazeki ngakho. UNkulunkulu usevele wakuthethelela ngenkathi uJesu emcela ukuthi abuyele emuva ngesikhathi efa esiphambanweni owamfaka kuso? Uyabona, ngenxa yomhlatshelo kaJesu, wonke umuntu uzosindiswa. Khululeka uhambe uye ekhaya. ”

Cha, "uPetru waphendula," Yilowo nalowo kini kufanele aphenduke ezonweni zakhe futhi aphendukele kuNkulunkulu, futhi abhapathizwe egameni likaJesu Kristu ukuthethelelwa kwezono zakho. Lapho-ke niyakwamukela isipho sikaMoya oNgcwele. ” (IzEnzo 2:38 NLT)

Kwakudingeka baphenduke ukuze bathole ukuthethelelwa kwezono.

Empeleni kunezigaba ezimbili zokuthola ukuthethelelwa. Enye ukuphenduka; ukuvuma ukuthi ubungalungile. Okwesibili ukuguqula, ukuze ushiye inkambo engalungile uye enkambweni entsha. NgePhentekoste, lokho kwakusho ukubhapathizwa. Bangaphezu kwezinkulungwane ezintathu ababhapathizwa ngalolo suku.

Le nqubo futhi isebenza ngezono zomuntu siqu. Ake sithi umuntu ukukhohlise ngemali ethile. Uma bengeke bavume ukwenziwa kwephutha, uma bengakuceli ukuba ubathethelele, awunaso isibopho sokwenza kanjalo. Kuthiwani uma becela intethelelo? Endabeni yomfanekiso kaJesu, zombili lezi zinceku azange zicele ukuthi isikweletu sithethelelwe, kodwa ukuthi zinikezwe isikhathi esithe xaxa. Babonisa isifiso sokulungisa izinto. Kulula ukuthethelela umuntu ocela uxolo ngobuqotho, umuntu okhathazekile. Lokho kuba qotho kubonakala lapho umuntu enza umzamo wokwenza okungaphezu nje kokuthi, “Ngiyaxolisa.” Sifuna ukuzwa ukuthi akuyona nje izaba ezingenasisekelo. Sifuna ukukholelwa ukuthi ngeke kuphinde kwenzeke.

Imfanelo yokuthethelela, njengazo zonke izimfanelo ezinhle, ilawulwa uthando. Uthando lufuna ukuzuzisa omunye. Ukugodla intethelelo enhliziyweni ephenduke ngempela akulona uthando. Kodwa-ke, ukuthethelela uma kungekho ukuphenduka nakho akulona uthando ngoba kungenzeka ukuthi senza umuntu lowo aqhubeke nokwenza okungalungile. Ibhayibheli liyasixwayisa, "Uma isigwebo secala singasetshenziswanga masinyane, izinhliziyo zabantu zigxila ngokuphelele ekwenzeni okubi." (UmShumayeli 8:11 BSB)

Kufanele futhi sazi ukuthi ukuthethelela umuntu akusho ukuthi akudingeki ahlupheke ngemiphumela yokona kwakhe. Isibonelo, indoda ingona umkayo ngokuphinga nomunye wesifazane — noma enye indoda, ngalokho. Angaba qotho kakhulu lapho ephenduka futhi ecela intethelelo, ngakho-ke naye angamthethelela. Kepha lokho akusho ukuthi isivumelwano somshado asikaphuli. Usakhululekile ukuphinde ashade futhi akabophezelekile ukuhlala naye.

UJehova waxolela iNkosi uDavid ngesono sayo sokuhlela ukubulala umyeni kaBhatsheba, kepha kwakusekhona imiphumela. Ingane yokuphinga kwabo yafa. Bese kuba nesikhathi lapho iNkosi uDavid ingalalelanga umyalo kaNkulunkulu futhi yabala amadoda akwa-Israyeli ukuthola amandla ayo empi. Intukuthelo kaNkulunkulu yehlela phezu kwakhe nakwa-Israyeli. UDavid wacela intethelelo.

“. . UDavide wathi kuNkulunkulu weqiniso: “Ngonile kakhulu ngokwenza lokhu. Manje ngicela uthethelele isiphambeko senceku yakho, ngoba ngenze ngobuwula obukhulu. ”(1 IziKronike 21: 8)

Kodwa-ke, kwakusekhona imiphumela. Ama-Israyeli ayi-70,000 XNUMX afa ngesishayo sezinsuku ezintathu esilethwe nguJehova. Ungase uthi, “Lokho akubonakali kulungile. UJehova waxwayisa ama-Israyeli ngokuthi kwakuzoba nemiphumela lapho ekhetha inkosi engumuntu phezu kwakhe. Bone ngokumlahla. Ingabe baphenduka kuleso sono? Cha, awukho umlando wokuthi isizwe sike sacela intethelelo kuNkulunkulu ngoba samlahla.

Vele sonke siyafa esandleni sikaNkulunkulu. Noma ngabe sifa ngenxa yokuguga noma izifo ngoba inkokhelo yesono ingukufa, noma ngabe abanye bafa ngqo esandleni sikaNkulunkulu njengoba kwenza ama-Israyeli ayi-70,000; noma iyiphi indlela, ingeyesikhashana kuphela. UJesu wakhuluma ngovuko lwabalungile nabangalungile.

Iqiniso ukuthi sonke silala ekufeni ngoba siyizoni futhi sizovuswa ovukweni lapho uJesu ebiza. Kepha uma sifuna ukugwema ukufa kwesibili, sidinga ukuphenduka. Ukuthethelelwa kulandela ukuphenduka. Ngokudabukisayo, abaningi bethu bakhetha ukufa kunokuxolisa nganoma yini. Kuyaphawuleka ukuthi kubonakala sengathi akunakwenzeka kanjani ukuthi abanye basho lawo magama amathathu amancane, "Nganginephutha", kanti amanye amathathu, "Ngiyaxolisa".

Noma kunjalo, ukuxolisa kuyindlela esingabonisa ngayo uthando. Ukuphendukela kokubi okwenziwe kusiza ekupholiseni amanxeba, ukulungisa ubudlelwano obuphukile, ukuxhumana kabusha nabanye… ukuxhumana kabusha noNkulunkulu.

Ungazikhohlisi. Umahluleli womhlaba wonke ngeke athethelele noma ngubani wethu ngaphandle kokuthi umcele, futhi ubekuqonde kangcono, ngoba ngokungafani nathi bantu, uJesu, obekwe nguBaba ukwenza konke ukwahlulela, angafunda inhliziyo yomuntu.

Kunesinye isici sokuthethelela esingasenziwanga ngaso okwamanje. Umzekeliso kaJesu weNkosi nezinceku ezimbili ezisuka kuMathewu 18 usebenza ngawo. Kuhlobene nekhwalithi yesihe. Sizokuhlaziya lokho kuvidiyo yethu elandelayo. Kuze kube yileso sikhathi, ngiyabonga ngesikhathi sakho nokuxhaswa kwakho.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
  18
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x