Kwividiyo yethu yokugcina, sifunde ukuthi insindiso yethu incike kanjani ekuzimiseleni kwethu hhayi kuphela ukuphenduka ezonweni zethu kepha nasekuzimiseleni kwethu ukuthethelela abanye abaphenduka ebubini abasenzele bona. Kule vidiyo, sizofunda ngemfuneko eyodwa eyengeziwe yokusindiswa. Ake sibuyele emzekelisweni esixoxe ngawo kuvidiyo edlule kepha ngokugxila engxenyeni edlalwa isihe ekusindisweni kwethu. Sizoqala kuMathewu 18:23 kusuka ku-English Standard Version.

“Ngakho-ke umbuso wezulu ungafaniswa nenkosi ebifisa ukulungisa izindaba nezinceku zayo. Lapho eqala ukukhokha, kwalethwa kuye enye eyayikweleta amathalenta ayizinkulungwane eziyishumi. Futhi njengoba ayengakwazi ukukhokha, inkosi yakhe yayala ukuba athengiswe, kanye nonkosikazi wakhe nezingane nakho konke anakho, kukhokhwe. Ngakho inceku yaguqa phansi ngamadolo phambi kwayo, yathi: 'Ake ungibekezelele, ngizokukhokhela konke.' Futhi ngenxa yobubele ngaye, inkosi yaleyo nceku yamkhulula futhi yamxolela isikweletu. Kuthe lapho leyonceku iphuma, yafumana enye yezinceku ezikanye nayo eyayiyikweleta odenariyu abayikhulu, yayibamba, yamklinya, yathi: Khokha lokho okukweletayo. “Inceku ekanye nayo yawa phansi, yayincenga, yathi: 'Ake ungibekezelele, ngizakukukhokhela.' Wenqaba, wayomfaka etilongweni, waze wakhokha isikweletu sakhe. Lapho izisebenzi ezikanye naye zibona okwenzekile, zakhathazeka kakhulu, zaya ziyabikela inkosi yazo konke okwenzekile. Inkosi yayo yayibiza yathi kuyo, 'Nceku embi! Ngikuthethelele sonke leso sikweletu ngoba wangincenga. Bekungafanele yini nawe ube nesihe encekwini okanye nayo, njengoba nami ngikuhawukele? ' Inkosi yayo yathukuthela, yayinikela kubaphathi bejele, ize ikhokhe sonke isikweletu sayo. Kanjalo noBaba osezulwini uyakwenza kini nonke, uma ningathetheleli abafowenu ngokusuka enhliziyweni. ” (Mathewu 18: 23-35 ESV)

Qaphela ukuthi kungani inkosi isinikeza ukungathetheleli inceku yayo: Njengoba INguqulo Yezwi LikaNkulunkulu ikubeka: “Bekungafanele yini ukuba uphathe enye inceku ngomusa njengoba nami ngikwenzile?

Ngabe akulona iqiniso ukuthi uma sicabanga ngesihe, sizocabanga ngesimo sokwahlulela, icala lasenkantolo, lapho ijaji likhipha isigwebo kwesinye isiboshwa esatholwa sinecala elithile? Sicabanga ngaleso siboshwa sincengela ijaji ukuthi lisihawukele. Futhi mhlawumbe, uma ijaji liyindoda enomusa, lizoba nesineke ekunikezeni isigwebo.

Kepha asifanele ukwahlulelana, akunjalo? Ngakho-ke isihe sisebenza kanjani phakathi kwethu?

Ukuphendula lokho, sidinga ukuthola ukuthi igama elithi "isihe" lisho ukuthini kumongo weBhayibheli, hhayi ukuthi kungenzeka silisebenzisa kanjani namuhla enkulumweni yansuku zonke.

IsiHeberu siwulimi oluthandekayo ngoba sisingatha ukubonakaliswa kwemibono engaqondakali noma izinto ezingaphatheki ngokusebenzisa amabizo kakhonkolo. Isibonelo, ikhanda lomuntu liyinto ephathekayo, okusho ukuthi ingathintwa. Singabiza ibizo elisho into ebambekayo, njengekhakhayi lomuntu, ibizo likakhonkolo. Ikhonkolo ngoba itholakala ngendlela ebonakalayo, ethintekayo. Kwesinye isikhathi ngiyazibuza ukuthi kazi izingebhezi zabanye abantu azigcwaliswanga ngokhonkolo yini, kepha leyo yingxoxo yolunye usuku. Kunoma ikuphi, ubuchopho bethu (ibizo likakhonkolo) bungaqhamuka nomcabango. Umcabango awubambeki. Ayikwazi ukuthintwa, kepha nokho ikhona. Olimini lwethu, akuvamisile ukuxhumana phakathi kwebizo likakhonkolo negama elingaqondakali, phakathi kwento ebambekayo nokunye okungaphatheki. Akunjalo ngesiHeberu. Kungakumangaza yini ukuzwa ukuthi isibindi sixhumene ngesiHeberu nomqondo ongaqondakali wokuba nesisindo, futhi ngokuqhubekayo, nomqondo wokuba okhazimulayo?

Isibindi isitho sangaphakathi somzimba esikhulu kunazo zonke, yingakho sisinda kakhulu. Ngakho-ke, ukuveza umqondo ongaqondakali wobunzima, ulimi lwesiHeberu luthola igama elisuka ezimpandeni zesibindi. Ngemuva kwalokho, ukuveza umqondo "wenkazimulo", uthola igama elisha kusuka empandeni ye- "heavy".

Ngendlela efanayo, igama lesiHeberu racham okusetshenziselwa ukuveza umqondo ongaqondakali wobubele nesihawu ususelwa egameni eliyimpande elibhekise ezingxenyeni ezingaphakathi, isibeletho, amathumbu, amathumbu.

“Bheka usezulwini, ubone usendaweni ohlala kuyo, ubungcwele bakho, nenkazimulo yakho: ikuphi intshiseko yakho namandla akho, ukuzwakala kwembilini yakho nobubele bakho kimi? Ingabe bavinjelwe? ” (Isaya 63:15 KJV)

Leso isibonelo se-Hebrew parallelism, ithuluzi eliyinkondlo lapho kunikezwa khona imibono emibili efanayo, imiqondo efanayo, - “ukukhala kwamathumbu akho nobubele bakho.” Kukhombisa ubudlelwane phakathi kwalaba bobabili.

Akumangalisi kangako. Lapho sibona izigcawu zokuhlupheka kwabantu, sizobabiza ngokuthi "ukudonsa amathumbu," ngoba sizizwa emathunjini ethu. Igama lesiGreki sphamandla okusetshenziselwa ukuveza ukuba noma ukuzwela kudonswa kuwo i-splagkhnon okusho ukuthi ngokwezwi nezwi "amathumbu noma izingxenye zangaphakathi". Ngakho igama elithi isihawu liphathelene “nokuzwa izibilini zilangazelela.” Emzekelisweni, “ngenxa yobubele” lapho inkosi yashukumiseleka ukuba isixolele isikweletu. Ngakho-ke okokuqala kunempendulo ekuhluphekeni komunye, umuzwa wozwelo, kepha lokho kulandela okungenamsebenzi uma kungalandelwa isenzo esithile esihle, isenzo somusa. Ngakho-ke isihawu yindlela esizizwa ngayo, kepha umusa isenzo eshukunyiswa isihawu.

Ungakhumbula kuvidiyo yethu yokugcina ukuthi sifunde ukuthi awukho umthetho omele isithelo somoya, okusho ukuthi akunamkhawulo wokuthi singaba nokuningi kangakanani kulezo zimfanelo eziyisishiyagalolunye. Kodwa-ke, isihe asisona isithelo somoya. Emfanekisweni, isihe seNkosi sasikhawulelwa isihe inceku yaso eyasibonisa ezinye izigqila. Lapho yehluleka ukukhombisa umusa wokudambisa ukuhlupheka komunye, neNkosi yenze okufanayo.

Ucabanga ukuthi iNkosi emfanekisweni imele bani? Kuba sobala lapho ucabanga ngesikweletu inceku esikweleta inkosi: Amatalenta ayizinkulungwane eziyishumi. Emalini yasendulo, lokho kufinyelela kumadenariyo ayizigidi ezingamashumi ayisithupha. Udenariyu kwakuyimali esetshenziselwa ukukhokhela isisebenzi sasepulazini usuku lonke lomsebenzi wamahora ayi-12. Udenariyu owodwa ngomsebenzi wosuku. Odenariyu abayizigidi ezingamashumi ayisithupha bangakuthenga izinsuku zomsebenzi eziyizigidi ezingamashumi ayisithupha, okusebenza cishe iminyaka eyizinkulungwane ezingamakhulu amabili yokusebenza. Njengoba kunikezwe ukuthi amadoda abesemhlabeni iminyaka engaba ngu-7,000 kuphela, kuyimali engenangqondo. Ayikho inkosi engake ibolekise isigqila nje isamba esingaka senkanyezi. UJesu usebenzisa ihaba ukuze agcizelele iqiniso eliyisisekelo. Lokho wena nami esikweleta inkosi — okusho ukuthi, sikweleta uNkulunkulu — ngaphezu kwalokho esingathemba ukukukhokha, noma ngabe besiphile iminyaka eyizinkulungwane ezingamakhulu amabili. Ukuphela kwendlela esingasusa ngayo isikweletu ukuthi sixolelwe.

Isikweletu sethu yisono sethu esasizuza njengefa ku-Adamu, futhi asikwazi ukuzitholela indlela yethu ngaphandle kwalokho-- kufanele sixolelwe. Kepha kungani uNkulunkulu ezosixolela izono zethu? Umzekeliso ukhombisa ukuthi kufanele sibe nesihe.

UJakobe 2:13 uphendula lo mbuzo. Uthena:

“Ngoba ukwahlulela akunasihe kulowo ongabonisanga sihawu. Isihe sinqoba ukwahlulela. ” Lokho kusuka ku-English Standard Version. INew Living Translation ifundeka kanjena, “Ngeke kube khona isihe kulabo abangabonisanga umusa kwabanye. Kepha uma uboniswe umusa, uNkulunkulu unesihe lapho ekwahlulela. ”

Ukubonisa ukuthi lokhu kusebenza kanjani, uJesu usebenzisa igama elihlobene nokubalwa kwezimali.

“Qaphelani ukuba ningenzi ukulunga KWENU phambi kwabantu ukuze babonwe yibo; ngaphandle kwalokho ngeke nibe nawo umvuzo kuYihlo osemazulwini. Ngakho-ke lapho wenza izipho zesihe, ungashayi icilongo phambi kwakho, njengoba kwenza abazenzisi emasinagogeni nasemigwaqweni, ukuze badunyiswe ngabantu. Ngiqinisile ngithi kini, Sebethola umvuzo wabo ngokugcwele. Kodwa wena, lapho wenza izipho zesihe, ungavumeli isandla sakho sobunxele sazi ukuthi esokunene senzani, ukuze izipho zakho zesihe zibe semfihlakalweni; khona-ke uYihlo obukele esekusithekeni uyokubuyisela. (Mathewu 6: 1-4 INguqulo Yezwe Elisha)

Ngesikhathi sikaJesu, umuntu ocebile angaqasha amacilongo ukuba ahambe phambi kwakhe njengoba ephethe isipho sakhe asiyise ethempelini. Abantu babewuzwa lo msindo bese bephuma emakhaya abo bezobona ukuthi kwenzakalani, bambulale bedlula, bese becabanga ukuthi uyindoda enhle futhi enomoya ophanayo. UJesu wathi abanjalo bakhokhelwa ngokuphelele. Lokho kungasho ukuthi akukho okunye ababekweleta kubo. Usixwayisa ngokufuna inkokhelo enjalo ngezipho zethu zesihe.

Lapho sibona umuntu eswele futhi ezwa ukuhlupheka kwakhe, bese eshukunyiselwa ukuba amenzele yena, senza isenzo somusa. Uma senza lokhu ukuze sizitholele udumo, khona-ke labo abasincomayo ngosizo lwethu bazobe besikhokhela. Kodwa-ke, uma sikwenza ngasese, singafuni udumo kubantu, kepha sithanda abanye abantu, uNkulunkulu obonayo ekusithekeni uyakubona. Kunjengokungathi kunencwadi yezincwadi ezulwini, kanti uNkulunkulu wenza okubalwayo kuyo. Ekugcineni, ngosuku lwethu lokwahlulela, leso sikweletu sizolindeleka. UBaba wethu osezulwini uyosikweleta. UNkulunkulu uzosibuyisela ngezenzo zethu zesihe ngokuselulela isihe. Kungakho uJakobe ethi "isihe sinqoba ukwahlulela". Yebo, sinecala lesono, yebo, sifanelwe ukufa, kepha uNkulunkulu uzosixolela isikweletu sethu samadenariyu ayizigidi ezingamashumi ayisithupha (amathalenta ayi-10,000 XNUMX) futhi asikhulule ekufeni.

Ukuqonda lokhu kuzosisiza ukuba siqonde umfanekiso ophikisanayo wezimvu nezimbuzi. OFakazi BakaJehova bakuthola kungalungile konke ukusetshenziswa kwalo mzekeliso. Kwi-video esanda kuvela, ilungu leNdikimba Ebusayo uKenneth Cook Jr. uchaze ukuthi isizathu sokuthi abantu bazofela e-Armagedoni yingoba abawaphathanga kahle amalungu agcotshiwe oFakazi BakaJehova. KunoFakazi BakaJehova abangaba ngu-20,000 20,000 abathi bagcotshiwe, ngakho-ke lokho kusho ukuthi abantu abayizigidi eziyizinkulungwane eziyisishiyagalombili bazofa e-Armagedoni ngoba behlulekile ukuthola oyedwa walaba abangu-13 XNUMX futhi wabenzela okuthile okuhle. Ngabe kufanele sikholwe ngempela ukuthi omunye umakoti wengane oneminyaka engu-XNUMX e-Asia uzofa ingunaphakade ngoba akakaze ahlangane noFakazi kaJehova, ingasaphathwa eyokuthi ugcotshiwe? Njengoba ukuhumusha okuyisiphukuphuku kuhamba, lokhu kufinyelela lapho nemfundiso yesizukulwane egqagqene kakhulu.

Cabanga ngalokhu umzuzwana: KuJohane 16:13, uJesu uthi kubafundi bakhe umoya ongcwele "uzobaholela kulo lonke iqiniso". Uthi nakuMathewu 12: 43-45 uma umoya ungekho kumuntu, indlu yakhe ayinalutho futhi kungekudala imimoya emibi eyisikhombisa izoyithatha bese isimo sayo sibe sibi kakhulu kunakuqala. Bese kuthi umphostoli uPawulu asitshele kweyesi-2 kwabaseKorinte 11: 13-15 ukuthi kuzoba nabefundisi abazenza abalungile kodwa beqondiswa ngumoya kaSathane ngempela.

Ngabe ucabanga ukuthi yimuphi umoya oqondisa iNdikimba Ebusayo? Ngabe ngumoya ongcwele obaholela kulo “lonke iqiniso”, noma omunye umoya, umoya omubi, obenza baqhamuke nezincazelo zobuwula nezinemifushane ngempela?

INdikimba Ebusayo ikhathazeke kakhulu ngesikhathi somfanekiso wezimvu nezimbuzi. Lokhu kungenxa yokuthi bathembele emfundisweni yama-Adventist ezinsuku zokugcina ukugcina umuzwa wokuphuthuma ngaphakathi komhlambi okwenza kube lula futhi kube lula ukuwulawula. Kepha uma kufanele siqonde ukubaluleka kwayo kithi ngamunye, kufanele siyeke ukukhathazeka ngokuthi izosebenza nini futhi siqale ukukhathazeka ngokuthi izosebenza kubani futhi kubani.

Emzekelisweni Wezimvu Nezimbuzi, kungani izimvu zithola ukuphila okuphakade, futhi kungani izimbuzi ziya ekubhujisweni kwaphakade? Konke kumayelana nesihe! Elinye iqembu lenza ngesihe, elinye iqembu ligodla umusa. Emfanekisweni, uJesu ubala izenzo eziyisithupha zesihe.

 1. Ukudla kwabalambile,
 2. Amanzi owomile,
 3. Ukungenisa izihambi komuntu ongamazi,
 4. Izembatho zabahamba ze,
 5. Ukunakekela abagulayo,
 6. Ukusekelwa kwesiboshwa.

Esimweni ngasinye, izimvu zazithintwa ukuhlupheka komunye futhi zenza okuthile ukunciphisa lokho kuhlupheka. Kodwa-ke, izimbuzi azenzanga lutho ukusiza, futhi azikhombisanga kuzwela. Abazange bashukunyiswe ukuhlupheka kwabanye. Mhlawumbe babehlulela abanye. Kungani ulambile futhi womile? Awuzange uzondle? Kungani ungenazimpahla nezindlu? Ngabe uthathe izinqumo ezimbi ngempilo ezikufake kulolo hlaka? Kungani ugula? Awuzikhathalelanga wena, noma uNkulunkulu ukujezisa? Uboshelweni? Kumele ngabe uthola lokho obekufanele.

Uyabona, ukwahlulela kuyabandakanyeka phela. Uyasikhumbula isikhathi lapho amadoda ayizimpumputhe abiza uJesu ukuba aphulukiswe? Kungani isixuku sabatshela ukuthi bathule?

“Bheka! izimpumputhe ezimbili ezihlezi eceleni kwendlela, lapho zizwa ukuthi uJesu uyadlula, zamemeza zathi: “Nkosi, yiba nesihe kithi, Ndodana kaDavide!” Kodwa isixuku sabatshela kalukhuni ukuthi bathule; kodwa bamemeza kakhulu, bathi: “Nkosi, yiba nesihe kithi, Ndodana kaDavide!” Ngakho uJesu wema, wababiza wathi: “Nifuna nginenzele ini yini?” Bathi kuye: “Nkosi, ake uvule amehlo ethu.” Eshukunyiswa isihawu, uJesu wathinta amehlo abo, futhi babona masinyane, futhi bamlandela. ” (UMathewu 20: 30-34 NWT)

Kungani izimpumputhe zazicela usizo? Ngoba baqonde okushiwo ngumusa, futhi bafuna ukuhlupheka kwabo kuphele. Futhi kungani isixuku sabatshela ukuba bathule? Ngoba isixuku sasibabheke njengabangafaneleki. Isixuku asibazwelanga. Isizathu sokuthi bangazweli isihawu kungenxa yokuthi babefundiswe ukuthi uma uyimpumputhe, noma ulunyonga, noma uyisithulu, ngabe wonile futhi uNkulunkulu wayekujezisa. Babebahlulela njengabangelutho futhi begodla ububele bemvelo bomuntu, ukuzwelana, ngakho-ke babengenaso isisusa sokwenza isihe. Ngakolunye uhlangothi, uJesu wabazwela futhi lolo sizi lwamshukumisela esenzweni somusa. Kodwa-ke, wayengenza isenzo somusa ngoba wayenamandla kaNkulunkulu okusenza, ngakho baphinde babona.

Lapho oFakazi BakaJehova begwema othile ngokushiya inhlangano yabo, benza into efanayo neyenziwa amaJuda kulawo madoda ayizimpumputhe. Bababheka njengabangakufanelekeli ukuzwelwa, nokuba necala lesono nokulahlwa nguNkulunkulu. Ngakho-ke, lapho othile okuleso simo edinga usizo, njengesisulu sokuhlukunyezwa kwengane esifuna ubulungiswa, oFakazi BakaJehova bayasigodla. Abakwazi ukwenza ngesihe. Abakwazi ukudambisa ukuhlupheka komunye, ngoba bafundiswe ukwahlulela nokulahla.

Inkinga ukuthi asazi ukuthi obani abafowabo bakaJesu. Ubani uJehova uNkulunkulu ayokwahlulela njengofanelwe ukutholwa njengomunye wabantwana bakhe? Ngeke sazi. Lokho kwakuyiphuzu lomzekeliso. Lapho izimvu zinikezwa ukuphila okuphakade, futhi izimbuzi zigwetshelwe ukubhujiswa okuphakade, womabili amaqembu abuza, “Kodwa Nkosi sakubona nini womile, ulambile, ungenakhaya, uhamba ze, ugula noma uboshwe?

Labo ababonisa isihe bakwenza ngothando, hhayi ngoba babelindele ukuzuza okuthile. Babengazi ukuthi izenzo zabo zazilingana nokubonisa isihe kuJesu Kristu uqobo. Futhi labo abagodla isenzo somusa lapho bekusemandleni abo ukwenza okuthile okuhle, bebengazi ukuthi bagodlela isenzo sothando kuJesu Kristu uqobo.

Uma usakhathazekile ngesikhathi somfanekiso wezimvu nezimbuzi, kubheke ngokombono wakho. Lunini usuku lwakho lokwahlulela? Akunjalo manje? Uma ungafa kusasa, ibizobukeka kanjani i-akhawunti yakho encwadini kaNkulunkulu? Ngabe uzoba yimvu ene-akhawunti enkulu ekweletwayo, noma ngabe incwadi yakho izofunda ukuthi, "Ikhokhelwe ngokuphelele". Akukho okukweletwayo.

Cabanga ngalokhu.

Ngaphambi kokuba sivale, kubaluleke kakhulu ukuthi sikuqonde ukuthi kusho ukuthini ukuthi umusa awusona isithelo sikaMoya. Akukho mkhawulo obekiwe kunoma yiziphi izithelo eziyisishiyagalolunye zomoya, kepha umusa awubhalisiwe lapho. Ngakho-ke kunemikhawulo ekusebenziseni isihe. Njengokuthethelela, isihe yinto okumele ilinganiswe. Kunezimpawu ezine eziyinhloko zikaNkulunkulu sonke esinazo ezenziwe ngomfanekiso wakhe. Lezo zimfanelo uthando, ubulungisa, ukuhlakanipha namandla. Kungukulinganisela kwalezo zimfanelo ezine okuveza isenzo sesihe.

Ake ngikufanekise ngale ndlela. Nasi isithombe sombala njengoba uzobona kunoma imuphi umagazini. Yonke imibala yalesi sithombe ingumphumela wokuhlanganiswa kwama-inki amane anemibala ehlukene. Kukhona ophuzi, o-magenta o-cyan, nomnyama. Uma zihlanganiswe kahle, zingabonisa cishe noma imuphi umbala iso lomuntu elingawuthola.

Ngokufanayo, isenzo somusa ukuhlanganiswa ngokulinganayo kwezimfanelo ezine eziyinhloko zikaNkulunkulu kulowo nalowo kithi. Isibonelo, noma isiphi isenzo somusa sidinga ukuthi sisebenzise amandla ethu. Amandla ethu, noma ngabe ezezimali, awomzimba, noma obuhlakani, asivumela ukuthi sinikeze izindlela zokunciphisa noma zokuqeda ukuhlupheka komunye.

Kepha ukuba namandla okwenza isenzo akusho lutho, uma singenzi lutho. Yini esishukumisela ukuba sisebenzise amandla ethu? Uthando. Uthando ngoNkulunkulu nothando ngomunye umuntu.

Futhi uthando luhlala lufuna okuhle komunye umuntu. Isibonelo, uma sazi ukuthi othile uyisidakwa, noma umlutha wezidakamizwa, ukubanika imali kungabonakala njengesenzo somusa size sibone ukuthi basebenzise isipho sethu kuphela ukuqhubekisa umlutha owonakalisayo. Kungaba okungalungile ukuxhasa isono, ngakho-ke izinga lobulungiswa, lokwazi okulungile nokungalungile, liyasebenza manje.

Kepha-ke singamsiza kanjani umuntu ngendlela ezothuthukisa isimo sakhe kunokuba sisenze sibe sibi kakhulu. Yilapho ukuhlakanipha kusebenza khona. Noma yisiphi isenzo somusa siwukubonakaliswa kwamandla ethu, okushukunyiswa uthando, kubuswa ubulungiswa, futhi kuqondiswa ukuhlakanipha.

Sonke sifuna ukusindiswa. Sonke silangazelela ukusindiswa nokukhululeka ekuhluphekeni okuyingxenye enkulu yempilo kulesi simiso esibi. Sonke sizobhekana nokwahlulelwa, kepha singathola ukunqoba ukwahlulelwa okuphikisayo uma senza umlando ezulwini wezenzo zomusa.

Ukuphetha, sizofunda amazwi kaPawulu, uyasitshela:

“Ningadukiswa: UNkulunkulu akayena owokuhlekwa insini. Ngoba noma yini umuntu ayihlwanyelayo, uyovuna yona futhi ”bese enezela,“ Ngakho-ke, uma nje sinethuba, masenze okuhle kubo bonke, kodwa ikakhulukazi kulabo abahlobene nathi okholweni . ” (Galathiya 6: 7, 10 NWT)

Ngiyabonga ngesikhathi sakho nangosizo lwakho.

 

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
  9
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x