Icala lokubulala lowayeyiphoyisa uDerek Chauvin ekufeni kukaGeorge Floyd lathathwa kumabonakude. Esifundazweni saseMinnesota, kusemthethweni ukukhombisa ngamacala kuthelevishini uma wonke amaqembu evuma. Kodwa-ke, kuleli cala abashushisi bebengafuni ukuthi icala liqulwe kuthelevishini, kepha ijaji lasichitha leso sinqumo lizwa ukuthi ngenxa yemikhawulo yabezindaba kanye nomphakathi ukuba beze ngenxa yobhadane lwenkomo, ukungavumeli ukuqhutshwa kwethelevishini kungaba ukwephula umthetho wokuqala kanye nezichibiyelo zesithupha kuMthethosisekelo wase-United States. Lokhu kungenze ngacabanga ukuthi kungenzeka ukuthi amacala okwahlulela oFakazi BakaJehova aphula lezo zichibiyelo ezimbili.

Isichibiyelo Sokuqala sivikela inkululeko yenkolo, inkululeko yokukhuluma, inkululeko yabezindaba, inkululeko yokuhlangana nelungelo lokufaka isicelo kuhulumeni.

Isichibiyelo Sesithupha sivikela ilungelo lokuqulwa kwecala lomphakathi ngokushesha yijaji, lokwaziswa ngezinsolo zobugebengu, ukubhekana nommangaleli, ukuthola ofakazi nokugcina iseluleko.

Manje oFakazi BakaJehova bazokuchitha lokhu engikushoyo ngokuthi iSichibiyelo Sokuqala sibanikeza ukuvikelwa kwenkululeko yenkolo. Nginesiqiniseko sokuthi bazophikisana nokuthi inqubo yabo yokwahlulela isuselwa eBhayibhelini futhi ifana nokuthile nje kunendlela yokwenqaba ubulungu kunoma ngubani owephula imithetho yenhlangano. Bangaphikisana nokuthi njenganoma iyiphi ikilabhu noma isikhungo esinamalungu, banelungelo lokusungula imihlahlandlela eyamukelekayo yobulungu futhi benqabe ubulungu kunoma ngubani owephula leyo mihlahlandlela.

Ngiyawazi lo mkhakha wokubonisana ngoba ngikhonze njengomdala ebandleni loFakazi BakaJehova iminyaka engamashumi amane. Baqhubeka nokwenza lesi simangalo, futhi bakwenzile lokho encwadini efungelwe engaphezu kweyodwa.

Vele, lawa amanga amakhulu amafutha, futhi bayawazi. Bafakazela la manga ngokususelwa kunqubomgomo yabo yempi engokwasezulwini ebavumela ukuba baqambe amanga kwizikhulu zikahulumeni lapho bedinga ukuvikela inhlangano ekuhlaselweni yizwe likaSathane. Bakubuka njengokuxabana okuhle nobubi; futhi akukaze kwenzeke kubo ukuthi mhlawumbe kulokhu, izindima ziyahlehliswa; ukuthi yibo abasohlangothini lobubi kanti nezikhulu zikahulumeni zisohlangothini lokuhle. Khumbula ukuthi eyabaseRoma 13: 4 ibhekisela kohulumeni bomhlaba njengesikhonzi sikaNkulunkulu sokwenza ubulungiswa. 

“Ngoba uyisikhonzi sikaNkulunkulu kuwe ukuze uzuze. Kepha uma wenza okubi, yesaba, ngoba ayithwali inkemba ngaphandle kwenjongo. Siyisikhonzi sikaNkulunkulu, umphindiseli wokubonisa ulaka kulowo owenza umkhuba okubi. ” (KwabaseRoma 13: 4, INguqulo Yezwe Elisha)

Lokhu kuthathwe kuyi-Nguqulo Yezwe Elisha, iBhayibheli loFakazi uqobo.

Esinye sezibonelo lapho baqamba amanga ku-Australia Royal Commission ku-Institutional Responses to Child Child Abuse. Lapho ukhomishani oholayo ebiza inqubomgomo yabo yokugwema izisulu zokunukubezwa ngokocansi kwezingane ezikhethe ukusula ebandleni zinonya, babuya namanga athi “Asibabaleki, bayasibalekela nathi.” Lokho ngukuvuma okungekho emthethweni ukuthi baqamba amanga lapho bethi uhlelo lwabo lokwahlulela lumayelana nokulawula ubulungu. Kuyindlela yokujezisa. Uhlelo lokujezisa. Kujezisa noma ngubani ongahambisani nalokho.

Ake ngikufanekise ngale ndlela. Cishe abantu abayizigidi eziyi-9.1 basebenzela uhulumeni wase-United States. Cishe lelo inani elilinganayo labantu abathi bangoFakazi BakaJehova emhlabeni wonke. Manje uhulumeni wesifundazwe angaxosha noma yimuphi umsebenzi ngezizathu. Akekho obaphika lelo lungelo. Kodwa-ke, uhulumeni wase-US akakhiphi umyalelo kubo bonke abasebenzi bakhe abayizigidi eziyisishiyagalolunye ukuba bagweme noma ngubani abaxoshile. Uma bexosha isisebenzi, leso sisebenzi asesabi ukuthi noma yiliphi ilunga lomndeni elenzelwa uhulumeni wase-US ngeke lisakhuluma nabo noma lisebenzisane nabo, futhi abanalo uvalo lokuthi omunye umuntu abangafika kuye ukuxhumana nobani osebenzela uhulumeni wesifundazwe kuzomphatha njengomuntu onochoko kuze kufike ezingeni lokuthi angaze ababingelele ngo "Sawubona" ​​onobungane.

Ukube uhulumeni wase-US angafaka umkhawulo onjalo, ngabe wephula umthetho wase-US nomthethosisekelo wase-US. Empeleni, kungaba ukubeka inhlawulo noma isijeziso kothile ngokuyeka ukuba yilungu labasebenzi. Cabanga nje uma ngabe lolo hlelo belukhona futhi usebenzela uhulumeni wase-US, bese uthatha isinqumo sokuyeka umsebenzi wakho, bese ufunda ukuthi ngokwenza lokho abantu abayizigidi eziyi-9 bazokuphatha njengomuntu ongelutho, futhi wonke umndeni nabangane bakho abasebenzela uhulumeni phula konke ukuxhumana nawe. Ngokuqinisekile kungakwenza ucabange kabili ngaphambi kokuyeka, akunjalo?

Yilokho kanye okwenzekayo lapho othile eshiya inhlangano yoFakazi BakaJehova kungaba ngokuzithandela noma ngokungafuni, kungakhathaliseki ukuthi ususiwe ekuhlanganyeleni noma umane nje uyahamba. Le nqubomgomo yoFakazi BakaJehova ayinakuvikeleka ngaphansi kwenkululeko yenkolo ehlanganiswe yiSichibiyelo Sokuqala.

Inkululeko yenkolo ayihlanganisi yonke imikhuba yenkolo. Isibonelo, uma inkolo ithatha isinqumo sokubandakanyeka ekunikeleni ngezingane, ayinakulindela ukuvikelwa ngaphansi koMthethosisekelo wase-US. Kunamahlelo amaSulumane afuna ukubeka umthetho oqinile weSharia. Nakulokhu, abakwazi ukwenza njalo futhi bavikelwe ngumthethosisekelo wase-US, ngoba i-United States ayikuvumeli ukuba khona kwamakhodi womthetho amabili ancintisanayo — omunye owezwe, nomunye owenkolo. Ngakho-ke, impikiswano yokuthi inkululeko engokwenkolo ivikela oFakazi BakaJehova ekwenzeni kwabo izindaba zokwahlulela isebenza kuphela uma bengaphuli imithetho yase-United States. Ngingaphikisana nokuthi baphula abaningi babo. Ake siqale ngokuthi baphula kanjani iSichibiyelo Sokuqala.

Uma unguFakazi KaJehova futhi uqhuba izifundo zeBhayibheli uwedwa nabanye oFakazi BakaJehova, usebenzisa inkululeko yakho yokuhlangana, okuqinisekisiwe kumthethosisekelo, kungenzeka uvinjelwe. Uma usebenzisa inkululeko yakho yokukhuluma ngokwabelana ngemibono yakho ezindabeni ezithile ezingokwenkolo nezingokwemfundiso, cishe uzokubalekela. Uma uphonsela inselelo iNdikimba Ebusayo — ngokwesibonelo, embuzweni wokuba kwabo yilungu le-United Nations iminyaka eyishumi okwephula umthetho wabo — nakanjani uzokugwema. Ngakho-ke, inkululeko yokukhuluma, inkululeko yokuhlangana, nelungelo lokufaka isicelo kuhulumeni — okusho ukuthi, Ubuholi BobuFakazi BukaJehova — konke lokhu kuyinkululeko eqinisekiswe isiChibiyelo Sokuqala esenqatshelwe oFakazi BakaJehova. Uma ukhetha ukubika okungalungile ebuholini benhlangano — njengoba ngenza manje — nakanjani uzokugwema. Ngakho-ke, inkululeko yabezindaba, ephinde yaqinisekiswa ngaphansi kweSichibiyelo Sokuqala, iyenqatshelwa noFakazi KaJehova ovamile. Manje ake sibheke ukuchitshiyelwa kwesithupha.

Uma wenza okuthile okungahambi kahle enhlanganweni yoFakazi BakaJehova, kusetshenzelwa kuwe ngokushesha okukhulu ukuze kungaphuli ilungelo lokuquliswa kwecala ngokushesha, kepha kwephula ilungelo lokuquliswa kwecala ngumphakathi yijaji. Okuxakayo ukuthi ukuqulwa kwecala lomphakathi yijaji yilokho kanye uJesu ayala abalandeli bakhe ukuba bakusebenzise lapho besebenzelana nezoni ebandleni. Wakwenza isibopho sebandla lonke ukwahlulela lesi simo. Wasiyala, ekhuluma ngesoni:

“Uma engabalaleli, khuluma nebandla. Uma engalaleli ngisho nebandla, makabe kuwe njengomuntu wezizwe nanjengomthelisi. ” (Mathewu 18:17)

Inhlangano ayiwulaleli lo myalo kaJesu. Baqala ngokuzama ukunciphisa ubukhulu bomyalo wakhe. Bathi kusebenza kuphela ezimweni zobuntu, njengokukhwabanisa noma ukunyundela. UJesu akabeki mingcele enjalo. INdikimba Ebusayo ithi uma uJesu ekhuluma ngebandla elikuMathewu, usho ukuthi ikomidi labadala abathathu. Ngisanda kucelwa ngufakazi ukuthi ngifakazele ukuthi akuyona indikimba yabadala uJesu akhuluma ngayo kuMathewu. Ngatshela lo fakazi ukuthi akusona isibopho sami ukufakazela ukuthi into engeyinhle. Umthwalo wobufakazi wehlela enhlanganweni eyenza isimangalo esingasekelwa emiBhalweni. Ngingakhombisa ukuthi uJesu ubhekisa ebandleni ngoba uthi "uma [isoni] singalaleli ngisho nebandla." Ngalokho, umsebenzi wami usuphelile. Uma iNdikimba Ebusayo isho okwehlukile - lokhu abakwenzayo — kuwela kubo ukusixhasa ngobufakazi — okuyinto abangakaze bayenze.

Lapho umbuzo obaluleke kakhulu wokusoka wawunqunywa yibandla laseJerusalema, ngoba kwakuyibo okwakudabuka kubo le mfundiso engamanga, kuyaphawuleka ukuthi yilo lonke ibandla elavumela isinqumo sokugcina.

Ngenkathi sifunda le ndima, qaphela ukuthi kunomehluko phakathi kwabadala nebandla lonke okukhombisa ukuthi igama elithi ibandla esimweni sezindaba zokwahlulela akumele lisetshenziswe ngokufana nanoma iyiphi indikimba yabadala.

“. . Abaphostoli nabadala kanye nalo lonke ibandla banquma ukuthumela amadoda phakathi kwabo aye e-Antiyokiya kanye noPawulu noBarnaba. . . ” (IzEnzo 15:22)

Yebo, amadoda amadala azohola ngokwemvelo, kepha lokho akubeki bandla lonke esinqumweni. Lonke ibandla — abesilisa nabesifazane — lalibandakanyekile kuleso sinqumo esikhulu esisithinta kuze kube namuhla.

Asikho neze eBhayibhelini isibonelo somhlangano oyimfihlo lapho abadala bebandla abathathu behlulela isoni. Ukuphela kwento esondela ekusetshenzisweni kabi okunje komthetho negunya leBhayibheli ukuqulwa kwecala ngasese kukaJesu Kristu ngamadoda amabi enkantolo ephakeme yamaJuda, iSanhedrini.

Kwa-Israyeli, amacala okwahlulela ayekwahlulela amadoda amadala emasangweni omuzi. Lokho bekuyizindawo zomphakathi eziningi kakhulu, ngoba wonke umuntu ongena noma ophuma edolobheni bekufanele angene ngamasango. Ngakho, izindaba zokwahlulela kwa-Israyeli zaziyizindaba zomphakathi. UJesu wenza ukusebenzelana nezoni ezingaphenduki kwaba yinto yomphakathi njengoba sifunde kuMathewu 18: 17 futhi kufanele kuqashelwe ukuthi akazange anikeze eminye imfundo ngalolu daba. Uma kungekho okunye ukufundiswa okuvela eNkosini yethu, ngabe akudluli kulokho okubhalelwe iNdikimba Ebusayo ukuthi ithi uMathewu 18: 15-17 usebenza kuphela ngezono ezincane zesimo somuntu, nokuthi ezinye izono, okuthiwa zinkulu izono, kufanele kubhekwane nazo kuphela ngamadoda abamisa?

Masingaphazanyiswa yimiyalo kaJohane ekweyesi-2 Johane 7-11 eyayihloselwe ukubhekana nenhlangano yomphikukristu ehlose ukwenza ukuthi ibandla liphambuke ezimfundisweni ezimsulwa zikaKristu. Ngaphandle kwalokho, ukufundwa ngokucophelela kwamazwi kaJohn kukhombisa ukuthi isinqumo sokugwema abanjalo besingesomuntu siqu, sisekelwe kunembeza wakho futhi sifunde ngesimo. UJohn wayengasitsheli ukuthi sinciphise leso sinqumo ngokuyalelwa ngumuntu, njengabadala bebandla. Wayengalindelanga ukuthi noma imuphi umKristu agweme omunye ngokusho komunye umuntu. 

Akukona okwabantu ukucabanga ukuthi uNkulunkulu ubanikeze igunya elikhethekile lokubusa phezu konembeza babanye. Yeka ukucabanga kokugabadela! Ngolunye usuku, kuyodingeka bayiphendulele phambi kwejaji lomhlaba wonke.

Manje kuya ekuchitshiyelweni kwesithupha. Isichibiyelo sesithupha sifuna ukuba kuqulwe icala lomphakathi yijaji, kodwa iqiniso ukuthi oFakazi BakaJehova abasolwa abavunyelwe ukuba nokulalelwa obala futhi abahlulelwa yijaji lontanga yabo njengoba uJesu ayala ukuba kwenziwe. Ngakho-ke, akukho sivikelo kubantu abedlula igunya labo futhi abasebenza njengezimpisi ezihahayo ezigqoke isikhumba semvu.

Akekho umuntu ovunyelwe ukufakaza ukulalelwa kwecala, okwenza kube yinkantolo yezinkanyezi. Uma umsolwa ezama ukuqopha ukuze agweme ukuhlukunyezwa, uthathwa njengomuntu odlubulundayo futhi ongaphenduki. Lokhu kumayelana nokuqulwa kwecala lomphakathi lapho isichibiyelo sesithupha sifuna ukuthi uthole.

Ummangalelwa utshelwa kuphela ngecala, kepha akanikezwa nhlobo imininingwane. Ngakho-ke, abanalo ulwazi abangabeka ngalo ukuzivikela. Imvamisa, abamangaleli bafihliwe futhi bavikelekile, ubunikazi babo abukaze buvezwe. Ummangalelwa akavunyelwe ukugcina iseluleko kodwa kumele azimele yedwa, angavunyelwa ngisho ukwesekwa ngabangani. Kuthiwa bavunyelwe ukuba nofakazi, kepha empeleni lesi sici siyenqatshwa nabo. Kwakungenxa yami. Nasi isixhumanisi secala lami lapho nginqatshelwe ukwelulekwa, ukwazi kusengaphambili izinsolo, noma yiluphi ulwazi lwamagama alabo ababemangalela, ilungelo lokuletha ubufakazi bokuthi ngimsulwa egumbini loMkhandlu, ilungelo lofakazi bami ukungena, kanye nelungelo lokuqopha noma lokwenza noma iyiphi ingxenye yecala esidlangalaleni.

Futhi, iSichibiyelo Sesithupha sihlinzeka ngokuqulwa kwecala lomphakathi yijaji (OFakazi abakuvumeli lokho) ukwaziswa ngezinsolo zobugebengu (oFakazi abakuvumeli lokho futhi) ilungelo lokubhekana nommangaleli (kaningi futhi akuvunyelwe) ilungelo lokuthola ofakazi (kuvunyelwe kepha kunemikhawulo eminingi) kanye nelungelo lokugcina izeluleko (zivunyelwe kakhulu ubuholi boFakazi). Empeleni, uma uhamba nommeli, bazomisa zonke izinqubo.

Okusixakayo ukuthi oFakazi BakaJehova banomlando omude wokulwela amalungelo abantu e-United States naseCanada, izwe lakithi. Eqinisweni, eCanada awukwazi ukufunda umthetho ngaphandle kokuhlangana namagama wabameli be-JW ababeyingxenye ebhekene nokwakhiwa koMthethosivivinywa Wamalungelo waseCanada. Kuyamangaza ukuthi abantu abalwe kanzima isikhathi eside kangaka ukusungula amalungelo abantu manje sebengabalwa njengabaphuli ababi kakhulu balawo malungelo. Bephula iSichibiyelo Sokuqala ngokujezisa ngokugwema noma ngubani osebenzisa inkululeko yakhe yokukhuluma, inkululeko yakhe yabezindaba, inkululeko yabo yokuhlangana nelungelo lokucela ubuholi benhlangano, uhulumeni wabo. Ngaphezu kwalokho, bephula iSichibiyelo Sesithupha ngokwenqabela noma ngubani ohlulelwa yibo ilungelo lokuquliswa kwecala ngumphakathi yijaji yize iBhayibheli lithi lokho kuyimfuneko. Bephula nomthetho odinga ukuthi benze isaziso ngezinsolo zobugebengu, ilungelo lokubhekana nommangaleli, ilungelo lokuthola ofakazi nelungelo lokugcina iseluleko. Konke lokhu kuyaphikwa.

Uma usebenza njengoFakazi KaJehova, njengoba benginjalo impilo yami yonke, ingqondo yakho izobe ifuna izindlela zokunqoba lezi zinkinga futhi ithethelele inqubo yokwahlulela ye-JW ukuthi ivela kuJehova uNkulunkulu. Ngakho-ke ake sixoxe ngalesi sikhathi esisodwa, futhi ngokwenza kanjalo masisebenzise ukucabanga okunengqondo kwenhlangano yoFakazi BakaJehova.

Njengomunye woFakazi BakaJehova, uyazi ukuthi ukugubha izinsuku zokuzalwa kubhekwa njengesono. Uma uqhubeka nokugubha izinsuku zokuzalwa, uzosuswa ekuhlanganyeleni ebandleni. Labo abasusiwe ekuhlanganyeleni futhi abangaphenduki e-Armagedoni bayokufa kanye naso sonke isimiso sezinto esibi. Ngeke bathole uvuko, ngakho-ke bafa ukufa kwesibili. Konke lokhu kufundiswa okujwayelekile kwe-JW, futhi uyazi ukuthi lokho kungaba yiqiniso uma unguFakazi KaJehova. Ngakho ukugubha izinsuku zokuzalwa ngokungaphenduki kuphumela ekubhujisweni kwaphakade. Leso yisiphetho esinengqondo okufanele sifinyelele kuso ngokusebenzisa imfundiso yoFakazi BakaJehova kulo mkhuba. Uma uphikelela ekugubheni izinsuku zokuzalwa, uzosuswa ekuhlanganyeleni. Uma ususwa ekuhlanganyeleni lapho kufika i-Armagedoni, uzokufa e-Armagedoni. Uma ufa e-Armagedoni, awutholi uvuko. Futhi, imfundiso ejwayelekile evela koFakazi BakaJehova.

Kungani oFakazi BakaJehova bebheka izinsuku zokuzalwa njengezono? Izinsuku zokuzalwa azilahlwa ngokuqondile eBhayibhelini. Kodwa-ke, ukuphela kwemikhosi yokuzalwa emibili okukhulunywa ngayo eBhayibhelini yaphela ngenhlekelele. Kwesinye isimo, umgubho wosuku lokuzalwa kukaFaro waseGibhithe waphawulwa ngokunqunywa ikhanda kompheki wakhe omkhulu. Kwelinye icala, inkosi yamaJuda uHerode, ngosuku lwayo lokuzalwa, yanquma ikhanda likaJohane umbhabhadisi. Ngakho-ke njengoba ungekho umlando wama-Israyeli athembekile, noma amaKristu, ukugubha izinsuku zokuzalwa futhi njengoba ukuphela kwezinsuku zokuzalwa okukhulunywe ngazo eBhayibhelini kwaholela enhlekeleleni, oFakazi BakaJehova baphetha ngokuthi ukukhumbula usuku lokuzalwa komuntu kuyisono.

Masisebenzise umqondo ofanayo embuzweni wamakomiti okwahlulela. Ama-Israyeli athembekile noma amaKrestu eza ngemuva kwalokho awabhalwanga njengabamba amacala okwahlulela ngasese lapho umphakathi wenqatshelwa ukungena, lapho ummangalelwa enqatshelwa khona ukuzivikela okufanele nokusekelwa ngabangane nomndeni, nalapho bekungabahluleli kuphela ababekwa njengabadala. Ngakho-ke lokho kufana nesinye sezizathu ezifanayo zokuthi kungani izinsuku zokuzalwa zibhekwa njengesono.

Kuthiwani ngesinye isizathu, ukuthi okuwukuphela kwendawo okugujwa ngayo izinsuku zokuzalwa eBhayibhelini kuyinto engeyona? Kunendawo eyodwa kuphela eBhayibhelini lapho ukulalelwa ngasese ngaphandle kokuhlolisiswa umphakathi ngaphandle kwejaji kwabanjwa ngabadala abamisiwe bebandla likaNkulunkulu. Kulowo mhlangano, ummangalelwa wanqatshelwa ukwesekwa umndeni nabangane futhi akazange anikwe nethuba lokuzilungiselela kahle. Lokho kwakuyicala eliyimfihlo, lasebusuku. Kwakuyicala likaJesu Kristu phambi kwendikimba yabadala elalakha iSanhedrini yamaJuda. Akekho engqondweni yakhe ophelele owayengavikela leso silingo njengelungile futhi esihloniphekile. Ngakho-ke lokho kuhlangabezana nenqubo yesibili.

Ake siphinde. Uma ugubha usuku lokuzalwa ungaphenduki, le nqubo ekugcineni izokuholela ekufeni kwakho kwesibili, ekubhujisweni kwaphakade. OFakazi BakaJehova baphetha ngokuthi izinsuku zokuzalwa azilungile ngoba ama-Israyeli athembekile noma amaKrestu awazange azigubhe futhi okuwukuphela kwesibonelo sezinsuku zokuzalwa eBhayibhelini okwaholela ekufeni. Ngendlela efanayo, sifundile ukuthi ama-Israyeli athembekile noma amaKristu awazange alalele amacala ayimfihlo, ngasese, nawokwahlulela okwenganyelwa yindikimba yabadala emisiwe. Ngokwengeziwe, sifunde ukuthi okuwukuphela kwesimo esilotshiwe sokulalelwa kwetyala kwaholela ekufeni, ukufa kwendodana kaNkulunkulu, uJesu Kristu.

Ukusebenzisa umqondo woFakazi BakaJehova, labo ababamba iqhaza njengabahluleli ekulalelweni kwamacala okwahlulela, nalabo abaqoka labo bahluleli futhi babasekele, bayona ngakho-ke bayofa e-Armagedoni futhi bangaze bavuswe.

Manje angikhiphi isahlulelo. Ngimane ngisebenzisa ukwahlulelwa koFakazi BakaJehova kubo. Ngikholwa ukuthi ukucabanga koFakazi BakaJehova mayelana nezinsuku zokuzalwa akunangqondo futhi kubuthakathaka. Ukuthi ufuna ukugubha usuku lwakho lokuzalwa noma cha kuyindaba kanembeza womuntu siqu. Noma kunjalo, leyo akuyona indlela oFakazi BakaJehova abacabanga ngayo. Ngakho-ke, ngisebenzisa ukucabanga kwabo ngokumelene nabo. Abakwazi ukucabanga ngenye indlela uma kulula futhi ngenye indlela uma kungenjalo. Uma isizathu sabo sokulahla imikhosi yosuku lokuzalwa sisebenza, khona-ke kufanele sisebenze kwenye indawo, njengokunquma ukuthi izinqubo zabo zokwahlulela nazo ziyisono yini.

Vele, izinqubo zabo zokwahlulela azilungile futhi ngenxa yezizathu ezinamandla kakhulu kunalezo engizivezile nje. Banephutha ngoba bephula umyalo ocacile kaJesu wokuthi zenziwa kanjani izindaba zokwahlulela. Zidlulela ngalé kwalokho okubhaliwe futhi ngaleyo ndlela zephula imithetho kaNkulunkulu neyomuntu njengoba sibonile nje.

Ekwenzeni izindaba zokwahlulela ngale ndlela, oFakazi BakaJehova baletha isihlamba egameni likaNkulunkulu nasezwini lakhe ngoba abantu bahlobanisa uJehova uNkulunkulu nenhlangano yoFakazi BakaJehova. Ngizobeka isixhumanisi ekugcineni kwale vidiyo kwenye ividiyo ehlaziya uhlelo lokwahlulela lwe-JW ngokombhalo ukuze ubone ukuthi izindlela zabo zokwahlulela ziphikisana ngokuphelele neBhayibheli. Zihlobene kakhulu noSathane kunokukaKristu.

Siyabonga ngokubuka futhi ngiyabonga ngokusekela kwakho.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    1
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x