Ngesikhathi nginguFakazi KaJehova, ngangishumayela endlini ngendlu. Ezikhathini eziningi ngangihlangana nabaVangeli ababezongiphonsela inselelo ngombuzo othi, "Ingabe uzelwe kabusha?" Manje ukuba nobulungiswa, njengofakazi angizange ngiqonde ukuthi kusho ukuthini ukuzalwa kabusha. Ukulingana ngokulinganayo, angicabangi ukuthi abavangeli engikhulume nabo bayakuqonda futhi. Uyabona, ngathola umbono ocacile ababenawo wokuthi konke okudingeka ukusindiswa ukwamukela uJesu Kristu njengomsindisi wakho, ukuzalwa kabusha, futhi voila, ulungile. Ngandlela thile, babengahlukile koFakazi BakaJehova abakholelwa ukuthi konke okudingeka umuntu akwenze ukuze asindiswe ukuhlala eyilungu lenhlangano, ukuya emihlanganweni nokunikeza umbiko wesikhathi senkonzo wenyanga. Bekungaba kuhle impela ukube insindiso ibilula kanjalo, kepha akunjalo.

Ungangizwa kabi. Angikunciphisi ukubaluleka kokuzalwa kabusha. Kubaluleke kakhulu. Eqinisweni, kubaluleke kakhulu ukuthi sidinga ukukuthola kahle. Muva nje, ngigxekwe ngokumemela kuphela amaKristu abhapathiziwe esidlweni seNkosi sakusihlwa. Abanye abantu babecabanga ukuthi ngiphuma phambili. Kubo ngithi, “Uxolo kodwa angiyishayi imithetho, uJesu uyayenza”. Omunye wemithetho yakhe ukuthi kufanele uzalwe kabusha. Lokhu kwavela ngesikhathi umFarisi ogama lakhe linguNikodemu, umbusi wamaJuda, eza ezobuza uJesu ngensindiso. UJesu wamtshela okuthile okwamxaka. UJesu wathi: “Ngiqinisile, ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kuwe: Akekho ongabona umbuso kaNkulunkulu, uma engazalwa ngokusha. (Johane 3: 3 BSB)

UNikodemu wadideka ngalokhu futhi wabuza, “Umuntu angazalwa kanjani esemdala? … Angangena yini esibelethweni sikanina okwesibili ukuze azalwe? ” (Johane 3: 4 BSB)

Kubukeka uNicodemus ompofu ehlushwa yileso sifo esisibona kaningi namuhla ezingxoxweni zeBhayibheli: Hyperliteralism.

UJesu usebenzisa ibinzana elithi, "ukuzalwa kabusha" kabili, kanye evesini lesithathu waphinda futhi evesini lesikhombisa esizolifunda ngomzuzwana. NgesiGreki, uJesu uthi, genaó (ghen-nah'-o) anóthen (an'-o-then) okuhunyushwa cishe yiyo yonke inguqulo yeBhayibheli ngokuthi "ukuzalwa kabusha", kepha lokho lawo magama asho khona ukuthi, "ukuzalwa phezulu", noma "ukuzalwa uvela ezulwini".

Isho ukuthini iNkosi yethu? Uchazela uNikodemu:

“Ngiqinisile, ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kuwe: Akakho ongangena embusweni kaNkulunkulu, uma engazelwe ngamanzi nangoMoya. Inyama izalwa ngenyama, kodwa umoya uzalwa ngoMoya. Ungamangali ukuthi ngithe: 'Nimelwe ukuzalwa ngokusha.' Umoya uvunguza lapho uthanda khona. Uzwa umsindo wawo, kepha awazi ukuthi uvelaphi nokuthi uyaphi. Kanjalo nawo wonke umuntu ozelwe nguMoya. ” (Johane 3: 5-8 BSB)

Ngakho-ke, ukuzalwa kabusha noma ukuzalwa ngenhla kusho ukuthi "ukuzalwa ngoMoya". Impela, sonke sizalwa ngenyama. Sonke sizalwe kumuntu munye. Ibhayibheli liyasitshela, “Ngakho-ke njengalokho isono sangena ezweni ngamuntu munye, nangesono kwangena ukufa, ngokunjalo ukufa kwadlulela kubantu bonke, ngokuba bonke bonile.” (KwabaseRoma 5:12 BSB)

Ukukubeka kahle lokhu, sifa ngoba sizuze isono njengefa. Empeleni, sakuzuza njengefa ukufa kukhokho wethu u-Adamu. Ukube besinobaba ohlukile, besizoba nefa elihlukile. Lapho uJesu efika, wenza ukuthi sikwazi ukutholwa nguNkulunkulu, siguqule ubaba wethu, ukuze sizuze ifa lokuphila.

"Kepha bonke abamamukelayo wabanika igunya lokuba ngabantwana bakaNkulunkulu - labo abakholwa egameni lakhe, abantwana abangazalwanga ngegazi, noma ngentando noma ngentando yomuntu, kodwa abazelwe nguNkulunkulu." (Johane 1:12, 13 BSB)

Lokho kukhuluma ngokuzalwa okusha. Yigazi likaJesu Kristu elisivumela ukuba sizalwe nguNkulunkulu. Njengabantwana bakaNkulunkulu, sizuza njengefa impilo engunaphakade kubaba wethu. Kepha sizalwa nangomoya, ngoba nguMoya oNgcwele uJehova awuthululela phezu kwabantwana bakaNkulunkulu ukubagcoba, ukubenza babe ngabantwana bakhe.

Ukuze siliqonde kahle leli fa njengabantwana bakaNkulunkulu, ake sifunde abase-Efesu 1: 13,14.

Futhi nakuye nani beZizwe, ngemuva kokulalela umyalezo weqiniso, izindaba ezinhle zensindiso yenu — enikholwe kuye — zabekwa uphawu ngoMoya oNgcwele othenjisiwe; lowo Moya uyisibambiso futhi unambitha ifa lethu, ngokulindela ukuhlengwa kwalo okugcwele — ifa alithengile ukuba libe ngelakhe ngokukhethekile ekudumiseni inkazimulo yaKhe. (Efesu 1:13, 14 ITestamente Elisha le-Weymouth)

Kepha uma sicabanga ukuthi yilokho kuphela okumele sikwenze ukuze sisindiswe, siyazikhohlisa. Lokho kungafana nokusho ukuthi konke umuntu okumele akwenze ukuze asindiswe ukubhapathizwa egameni likaJesu Kristu. Ubhapathizo luphawu lokuzalwa kabusha. Uhlela emanzini bese kuthi lapho uphuma kuwo, uzalwe kabusha ngokomfanekiso. Kepha akugcini lapho.

UJohane uMbhapathizi wayenakho lokhu ukusho ngakho.

“Mina ngikubhabhathiza ngamanzi, kodwa Lowo onamandla kunami uzokuza, imichilo yezicathulo zakhe engingafanele ukuyikhulula. Yena uzakunibhapathiza ngoMoya oNgcwele nangomlilo. ” (Luka 3:16)

UJesu wabhaphathizwa ngamanzi, noMoya oNgcwele wehlela kuye. Lapho abafundi bakhe bebhapathizwa, nabo bamukela uMoya oNgcwele. Ngakho-ke, ukuzalwa kabusha noma ukuzalwa ngenhla kumele ubhabhadiswe ukuze wamukele uMoya oNgcwele. Kepha kuyini lokhu ngokubhabhadiswa ngomlilo? UJohn uyaqhubeka, “Imfoloko yakhe yokwela isesandleni saKhe ukusula isibuya Sakhe nokubuthela ukolweni enqolobaneni Yakhe; kepha amakhoba uzowashisa ngomlilo ongacimi. ” (NgokukaLuka 3:17 BSB)

Lokhu kuzosikhumbuza ngomfanekiso kakolweni nokhula. Kokubili ukolweni nokhula kukhula ndawonye kusukela ngesikhathi sokuhluma futhi kunzima ukuhlukanisa okunye kuze kufike ekuvuneni. Khona-ke ukhula luyoshiswa ngomlilo, kuyilapho ukolweni ugcinwa enqolobaneni yeNkosi. Lokhu kukhombisa ukuthi abantu abaningi abacabanga ukuthi bazalwe kabusha bazothuka lapho befunda okunye. UJesu usixwayisa ngokuthi, “Akuwona wonke umuntu othi kimi, 'Nkosi, Nkosi,' ozongena embusweni wezulu, kodwa kuphela owenza intando kaBaba Wami osezulwini. Abaningi bayakuthi kimi ngalolo suku, 'Nkosi, Nkosi, asiprofethanga yini ngegama lakho, saxosha amademoni ngegama lakho, senza izimangaliso eziningi, na?'

Khona-ke ngizobatshela ngokusobala ngithi, 'Angikaze nginazi; sukani kimi, nina abenza okungemthetho! '”(Mathewu 7: 21-23 BSB)

Enye indlela yokukubeka yile: Ukuzalwa phezulu kuyinqubo eqhubekayo. Ubuzibulo bethu busezulwini, kepha bungahoxiswa nganoma yisiphi isikhathi uma sithatha isenzo esiphikisana nomoya wokutholwa.

Ngumphostoli uJohane oqopha ukuhlangana noNikodemu, futhi owethula umqondo wokuzalwa nguNkulunkulu noma njengabahumushi bavame ukukuhumusha ngokuthi, "ukuzalwa kabusha". UJohn ucacisa kabanzi ezincwadini zakhe.

“Noma ubani ozelwe nguNkulunkulu uyenqaba ukwenza isono, ngoba imbewu kaNkulunkulu ihlala kuye; angeke aqhubeke ona, ngoba uzelwe nguNkulunkulu. Ngalokhu abantwana bakaNkulunkulu bahlukaniswa nabantwana bakaSathane: Noma ngubani ongenzi ukulunga akasiye okaNkulunkulu, nanoma ngubani ongamthandi umfowabo. ” (1 Johane 3: 9, 10 BSB)

Lapho sizalwa nguNkulunkulu, noma genaó (ghen-nah'-o) anóthen (an'-o-ke) - ”ozelwe phezulu”, noma "ozelwe ezulwini", "ozelwe kabusha", asihlali singenasono ngokuzumayo. Akukhona lokho okushiwo nguJohn. Ukuzalwa nguNkulunkulu kusho ukuthi siyenqaba ukwenza isono. Esikhundleni salokho senza ukulunga. Phawula ukuthi ukulunga kuhlobene kanjani nothando lwabafowethu. Uma singabathandi abafowethu, ngeke silunge. Uma singalungile, asizelwe nguNkulunkulu. UJohn ukwenza lokhu kucace lapho ethi, "Noma ngubani ozonda umzalwane noma udade ungumbulali, futhi niyazi ukuthi akukho mbulali onokuphila okuphakade okuhlala kuye." (1 Johane 3:15).

“Ungafani noKayini, owayengowomubi futhi wabulala umfowabo. Futhi kungani uKayini ambulala? Ngoba imisebenzi yakhe yayimibi, kuyilapho eyomfowabo yayilungile. ” (1 Johane 3:12).

Engangisebenza nabo enhlanganweni yoFakazi BakaJehova kufanele bawacabangele kahle la mazwi. Bakulungele kangakanani ukugwema othile — babazonde — ngoba nje lowo muntu ethatha isinqumo sokumela iqiniso futhi adalule izimfundiso zamanga nobuzenzisi obukhulu beNdikimba Ebusayo nohlaka lwayo lweziphathimandla.

Uma sifuna ukuzalwa siphuma ezulwini, kufanele sikuqonde ukubaluleka kothando njengoba uJohane egcizelela kule ndima elandelayo:

“Bathandekayo, masithandane, ngoba uthando luvela kuNkulunkulu. Wonke umuntu onothando uzelwe nguNkulunkulu futhi uyamazi uNkulunkulu. Lowo ongenalo uthando akamazi uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uluthando. ” (1 Johane 4: 7, 8 BSB)

Uma sithanda, khona-ke sizokwazi uNkulunkulu futhi sizalwe nguye. Uma singathandi, ngakho-ke asimazi uNkulunkulu, futhi ngeke sizalwe nguye. UJohn uqhubeka nokucabanga:

“Wonke umuntu okholwa ukuthi uJesu unguKristu uzelwe nguNkulunkulu, futhi wonke umuntu othanda uBaba uyabathanda nalabo abazelwe nguye. Ngalokho siyazi ukuthi siyabathanda abantwana bakaNkulunkulu, lapho sithanda uNkulunkulu, sigcina imiyalo yakhe. Ngoba lolu luthando lukaNkulunkulu, ukuthi sigcine imiyalo yaKhe. Futhi imiyalo yakhe ayiwona umthwalo, ngoba wonke umuntu ozelwe nguNkulunkulu uyawunqoba umhlaba. Futhi lokhu kungukunqoba okunqobe umhlaba: ukukholwa kwethu. ” (1 Johane 5: 1-4 BSB)

Inkinga engiyibonayo ukuthi imvamisa abantu abakhuluma ngokuzalwa kabusha bayisebenzisa njengebheji lokulunga. Sasikwenza lokho njengoFakazi BakaJehova yize kithina kwakungekhona "ukuzalwa kabusha" kepha "kuseqinisweni". Sasikhuluma izinto ezinjengokuthi, “Ngiseqinisweni” noma sibuze omunye umuntu ukuthi, “Usunesikhathi esingakanani useqinisweni?” Kufana nalokho engikuzwayo kumaKrestu athi "Born Again". “Ngizalwa kabusha” noma “Wazalwa nini kabusha?” Isitatimende esifanayo sihilela “ukuthola uJesu”. “Wamthola nini uJesu?” Ukuthola uJesu nokuzalwa kabusha kuyizinto ezicishe zifane engqondweni yabavangeli abaningi.

Inkinga ngegama, "ukuzalwa kabusha" ukuthi iholela umuntu ekucabangeni ngomcimbi wesikhathi esisodwa. “Ngosuku olunje ngabhapathizwa futhi ngazalwa kabusha.”

Kukhona igama embuthweni womoya elibizwa ngokuthi "Fire and Forget". Kubhekiswa ezakhiweni ezifana nemicibisholo, eziqondiswa ngokwakho. Umshayeli ukhiyela endaweni lapho acishe afike khona, acindezele inkinobho, bese eshaya umcibisholo. Ngemuva kwalokho, angandiza ahambe azi ukuthi umcibisholo uzoziqondisa lapho ubheke khona. Ukuzalwa kabusha akuyona isenzo somlilo nokukhohlwa. Ukuzalwa nguNkulunkulu kuyinto eqhubekayo. Kufanele sigcine imiyalo kaNkulunkulu njalo. Kufanele sikhombise ngokuqhubekayo uthando ngabantwana bakaNkulunkulu, abafowethu nodadewethu ekukholweni. Kufanele siqhubeke nokunqoba umhlaba ngokholo lwethu.

Ukuzalwa nguNkulunkulu, noma ukuzalwa kabusha, akuyona into yesikhathi esisodwa kepha ukuzibophezela impilo yonke. Sizalwe nguNkulunkulu kuphela futhi sizelwe ngomoya uma umoya kaNkulunkulu uqhubeka ugeleza kithi futhi ngathi ukhiqiza izenzo zothando nokulalela. Uma lokho kugeleza kwehla, kuzothathelwa indawo umoya wenyama, futhi singalahlekelwa yilungelo lobuzibulo esilitholile kanzima. Kungaba yinhlekelele engakanani leyo, kepha uma singaqapheli, ingahle isuke kithi singanakile.

Khumbula, labo abagijimela kuJesu ngosuku lokwahlulela bememeza bethi “Nkosi, Nkosi,…” benza kanjalo bekholelwa ukuthi benze imisebenzi emikhulu egameni lakhe, kepha uyabaphika ukuthi uyabazi.

Ngakho-ke ungabheka kanjani ukubona ukuthi isimo sakho njengomuntu ozelwe nguNkulunkulu sisasebenza yini? Zibheke wena nezenzo zakho zothando nesihe. In a phrase: Uma ungabathandi abafowenu noma odadewenu, ngakho-ke awuzalwanga kabusha, awuzalwanga nguNkulunkulu.

Ngiyabonga ngokubuka nangokusekelwa kwakho.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    30
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x