UJehova uNkulunkulu wadala ukuphila. Wadala nokufa.

Manje, uma ngifuna ukwazi ukuthi impilo iyini, imeleni impilo, akunangqondo yini ukuya kuqala kulowo oyidalile? Kungashiwo okufanayo ngokufa. Uma ngifuna ukwazi ukuthi kuyini ukufa, ukuthi kuqukethe ini, ngabe umthombo ocacile walolo lwazi akuyena owudalile?

Uma ubheka noma yiliphi igama kusichazamazwi elichaza into noma inqubo bese uthola izincazelo ezahlukahlukene, ngabe incazelo yomuntu owadala leyo nto noma osungule leyo nqubo kungenzeka ibe yincazelo enembe kakhulu?

Ngeke yini kube isenzo sokuziqhenya, sokuziqhenya ngokweqile, ukubeka incazelo yakho ngaphezu kwaleyo yomdali? Ake ngikufanekise ngale ndlela: Ake sithi kukhona indoda engakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu. Njengoba engakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu, umbono wakhe ngokuphila nokufa uyinto ekhona. Kule ndoda, impilo iyilokhu esikuthola manje. Impilo ukwazi, ukuzazi thina nendawo esikuyo. Ukufa ukungabi khona kwempilo, ukungazi lutho. Ukufa ukungabi khona okulula. Manje sifika osukwini lokufa kwale ndoda. Ulele embhedeni uyafa. Uyazi kungekudala uzophefumula umoya wakhe wokugcina bese engena ekukhohlweni. Uzoyeka ukuba. Lokhu kuyinkolelo yakhe eqinile. Uyafika lowo mzuzu. Umhlaba wakhe uba mnyama. Ngemuva kwalokho, kumzuzwana olandelayo, konke kulula. Uvula amehlo akhe abone ukuthi usaphila kodwa endaweni entsha, emzimbeni osemncane ophilile. Kuvela ukuthi ukufa akuyona into ayecabanga ukuthi iyiyo.

Manje kulesi simo, uma othile ebengaya kuleyo ndoda ayitshele ukuthi isafile, ukuthi yayifile ngaphambi kokuba ivuswe, nokuthi manje njengoba isivusiwe, kusabhekwa ukuthi ifile, kodwa lokho unethuba lokuphila, ucabanga ukuthi angahle akwazi ukwamukela incazelo ehlukile yokuphila nokufa kunangaphambili?

Uyabona, emehlweni kaNkulunkulu, ukuthi umuntu ongakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu wayesevele efile ngisho nangaphambi kokuba afe futhi njengoba manje esevusiwe, usashonile. Kungenzeka ukuthi uthi, "Kepha lokho akwenzi mqondo kimi." Kungenzeka ukuthi usho ngawe, “Ngiyaphila. Angifile. ” Kepha futhi, ngabe ubeka incazelo yakho ngaphezu kwaleyo kaNkulunkulu? Uyakhumbula, Nkulunkulu? Lowo odale impilo nalowo odale ukufa?

Ngikusho lokhu ngoba abantu banemibono eqinile mayelana nokuthi impilo iyini nokuthi ukufa kuyini futhi baphoqa le mibono ekufundeni kwabo imiBhalo. Lapho mina nawe siphakamisa umbono esifundweni sethu seMibhalo, senza lokho okubizwa ngokuthi eisegesis. Sifunda imibono yethu eBhayibhelini. I-Eisegesis yisizathu sokuthi kunezinkulungwane zezinkolo zobuKristu zonke ezinemibono ehlukene. Bonke basebenzisa iBhayibheli elifanayo, kepha bathole indlela yokwenza kubonakale sengathi basekela izinkolelo zabo. Masingakwenzi lokho.

KuGenesise 2: 7 sifunda ngokudalwa kwempilo yomuntu.

“UJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngothuli lomhlabathi, waphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila; umuntu waba ngumphefumulo ophilayo. ” (World English Bible)

Lo muntu wokuqala wayephila ngokombono kaNkulunkulu - ngabe likhona iphuzu lokubuka elibaluleke ukudlula lelo? Wayephila ngoba enziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, wayengenasono, futhi njengomntwana kaNkulunkulu wayezodla ifa lokuphila okuphakade kuYise.

UJehova uNkulunkulu wabe esetshela umuntu ngokufa.

“… Kepha ungadli emthini wolwazi lokuhle nokubi; ngoba ngosuku oyodla ngalo kuwo uyokufa nokufa. ” (UGenesise 2:17 IBerean Study Bible)

Manje ake ume umzuzwana bese ucabanga ngalokhu. U-Adamu wayazi ukuthi luyini usuku. Kwakuyisikhathi sobumnyama esalandelwa inkathi yokukhanya. Manje lapho u-Adamu esidla isithelo, ngabe wafa phakathi kwalolo suku lwamahora angama-24? IBhayibheli lithi waphila iminyaka engaphezu kwengu-900. Ngakho-ke, ingabe uNkulunkulu wayeqamba amanga? Vele akunjalo. Ukuphela kwendlela esingenza ngayo lo msebenzi ukuqonda ukuthi incazelo yethu yokufa nokufa ayifani nekaNkulunkulu.

Kungenzeka wake wezwa inkulumo ethi "umuntu ofile ehamba" eyayivame ukusetshenziswa kulabo ababeboshiwe ababegwetshwe isigwebo sentambo. Kwakusho ukuthi emehlweni ombuso, la madoda ayesevele efile. Inqubo eyaholela ekufeni kuka-Adamu ngokwenyama yaqala ngosuku enza ngalo isono. Wayeshonile kusukela ngalolo suku kuqhubeke. Ngokunikezwe lokho, kulandela ukuthi zonke izingane ezizalwe ngu-Adam no-Eva zazalwa zisesimweni esifanayo. Ngokombono kaNkulunkulu, babefile. Ukubeka ngenye indlela, ngokombono kaNkulunkulu wena nami sifile.

Kepha mhlawumbe cha. UJesu usinikeza ithemba:

“Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kuwe: Ozwa izwi lami, akholwe ngongithumileyo, unokuphila okuphakade. Akangeni ekwahlulelweni, kodwa usedlulile ekufeni wangena empilweni. ” (Johane 5:24 English Standard Version)

Awukwazi ukudlula ekufeni uye empilweni ngaphandle kokuthi ufile kwasekuqaleni. Kepha uma ufile njengoba mina nawe sikuqonda ukufa ngeke ulizwe izwi likaKristu noma ukholwe kuJesu, ngoba ufile. Ngakho-ke, ukufa akhuluma ngakho lapha akukhona ukufa mina nawe esikuqonda njengokufa, kepha kunalokho ukufa njengoba uNkulunkulu ekubona ukufa.

Unekati noma inja? Uma wenza kanjalo, ngiyaqiniseka ukuthi uyasithanda isilwane sakho. Kepha uyazi futhi ukuthi ngesikhathi esithile, leso silwane esithandekayo siyobe singasekho. Ikati noma inja iphila iminyaka eyi-10 kuya kwengu-15 bese iyaphela. Ngaphambi kokuthi sazi uNkulunkulu, mina nawe sasisesikebheni esisodwa.

UmShumayeli 3:19 ufundeka kanje:

“Ngoba okwenzeka emadodaneni abantu kwenzeka nasezilwaneni; into eyodwa yehlela kubo: njengoba kufa omunye, kunjalo ukufa komunye. Ngokuqinisekile, bonke banomoya owodwa; umuntu akanaso isikhundla ngaphezu kwezilwane, ngoba konke kuyize. ” (INguqulo Yezwe Elisha)

Lokhu akuyona indlela obekufanele kube yiyo. Senziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, ngakho-ke kwakufanele sehluke ezilwaneni. Kwakufanele siphile futhi singafi. Kumlobi womShumayeli, konke kuyize. Kodwa-ke, uNkulunkulu wathumela indodana yakhe ukuthi izosichazela kahle ukuthi izinto zingahluka kanjani.

Yize ukukholwa kuJesu kuyisihluthulelo sokuthola impilo, akulula njengalokho. Ngiyazi ukuthi abanye bangathanda ukuthi sikukholwe lokho, futhi uma ufunda uJohane 5:24 kuphela, ungathola lowo mbono. Kodwa-ke, uJohn akagcinanga lapho. Wabuye wabhala okulandelayo ngokuthola impilo ekufeni.

“Siyazi ukuthi sesidlulile ekufeni saya ekuphileni, ngoba siyabathanda abafowethu. Lowo ongathandi uhlala ekufeni. ” (1 Johane 3:14 BSB)

UNkulunkulu uluthando futhi uJesu ungumfanekiso kaNkulunkulu ophelele. Uma sizodlula ekufeni esakuzuza ku-Adamu singene empilweni esiyizuze kuNkulunkulu ngoJesu, kufanele futhi sibonise umfanekiso kaNkulunkulu wothando. Lokhu akwenziwa khona manjalo, kepha kancane kancane. Njengoba uPawuli atshela abase-Efesu: “… size sonke sifinyelele ebunyeni bokholo, nasolwazini lweNdodana kaNkulunkulu, kumuntu ovuthiwe, esilinganisweni sesimo sokugcwala kukaKristu…” (Kwabase-Efesu 4 : 13 New Heart English Bible)

Uthando esikhuluma ngalo lapha uthando lokuzidela kwabanye olwabonakaliswa nguJesu. Uthando olubeka izintshisekelo zabanye ngaphezu kwezethu, oluhlala lufuna okungcono kakhulu kumfowethu noma udadewethu.

Uma sibeka ukholo kuJesu futhi senza uthando lukaBaba wethu osezulwini, siyayeka ukufa emehlweni kaNkulunkulu bese sidlulela ekuphileni. Manje sikhuluma ngempilo yangempela.

UPawulu watshela uThimothewu ukuthi angabamba kanjani impilo yangempela:

“Batshele ukuthi basebenze okuhle, bacebe emisebenzini emihle, baphane, bakulungele ukwabelana, bazibekelele ngokuphepha isisekelo esihle sesikhathi esizayo, ukuze babambe impilo yangempela.” (1 Thimothewu 6:18, 19 NWT)

The IContemporary English Version ihumusha ivesi 19 ngokuthi, "Lokhu kuzobeka isisekelo esiqinile sekusasa, ukuze bazi ukuthi impilo yangempela injani."

Uma kukhona impilo yangempela, khona-ke kukhona eyenkohliso futhi. Uma kukhona impilo eyiqiniso, khona-ke kukhona neyamanga. Impilo esiyiphilayo ngaphandle kukaNkulunkulu iyimpilo mbumbulu. Lokho kuyimpilo yekati noma yenja; impilo ezophela.

Kwenzeka kanjani ukuthi sidlule ekufeni siye ekuphileni uma sikholelwa kuJesu futhi sithanda amanye amaKristu? Asisafi yini namanje? Cha, asazi. Siyalala. UJesu wasifundisa lokhu ngesikhathi uLazaru efa. Wathi uLazaru ulele ubuthongo.

Wabatshela: “ULazaru umngane wethu uye kophumula, kodwa ngiya khona ukuze ngimvuse ebuthongweni.” (Johane 11:11 NWT)

Futhi yilokho kanye akwenza. Wambuyisela ekuphileni. Ngokwenza njalo wasifundisa isifundo esibalulekile yize umfundi wakhe, uMartha. Siyafunda:

"UMarta wathi kuJesu," Nkosi, ukube ubulapha umfowethu ngabe akafanga. Kodwa namanje ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uzakukunika konke okucelayo kuye. ”

“Umfowenu uzakuvuka futhi,” kusho uJesu.

UMarta waphendula wathi: “Ngiyazi ukuthi uzakubuye avuke ekuvukeni ngosuku lokugcina.”

UJesu wathi kuye: “Mina ngingukuvuka nokuphila; Lowo okholwa Kimi uzophila, noma efa. Futhi wonke umuntu ophilayo futhi okholelwa Kimi akasoze afa. Uyakukholwa lokhu? ”
(Johane 11: 21-26 BSB)

Kungani uJesu ethi uyikho kokubili ukuvuka nokuphila? Akukhona ukudilizwa? Akusikho ukuphila kovuko na? Cha. Uvuko luvuswa ebuthongweni. Impilo — manje sesikhuluma ngencazelo kaNkulunkulu yempilo — impilo ayifi. Ungavuselwa ekuphileni, kepha futhi ungavuselwa ekufeni.

Siyazi kulokhu esisanda kukufunda ukuthi uma sibeka ukholo kuJesu futhi sithanda abafowethu, sidlula ekufeni siye ekuphileni. Kepha uma kuvuswa umuntu ongakaze abeke ukholo kuJesu noma athande abafowabo, yize evuswe ekufeni, kungathiwa uyaphila?

Kungenzeka ukuthi ngiyaphila ngokubuka kwakho, noma kimi, kodwa ngabe ngiyaphila ngokubona kukaNkulunkulu? Lokhu ngumehluko obaluleke kakhulu. Umehluko ophathelene nokusindiswa kwethu. UJesu watshela uMarta ukuthi "wonke umuntu ophilayo futhi okholwayo kimi akasoze afa". Manje, bobabili uMarta noLazaru bafa. Kepha hhayi ngokombono kaNkulunkulu. Ngokombono wakhe, balala. Umuntu olele akafile. AmaKrestu ekhulu lokuqala agcina ekutholile lokhu.

Phawula indlela uPawulu ayisho ngayo lapho ebhalela abaseKorinte ngokubonakala okuhlukahlukene kukaJesu ngemuva kokuvuka kwakhe:

"Ngemuva kwalokho wabonakala kubafowethu nodadewethu abangaphezu kwamakhulu amahlanu ngasikhathi sinye, iningi labo elisaphila namanje, yize abanye sebelele." (15 Khorinte 6: XNUMX New International Version)

KumaKrestu, babengafanga, babelele kuphela.

Ngakho-ke, uJesu ungukuvuka nokuphila ngoba wonke umuntu okholwa kuye akafi ngempela, kepha ulala nje futhi lapho ebavusa, ungukuphila okuphakade. Lokhu yilokho uJohn asitshela khona njengengxenye yeSambulo:

“Ngabe sengibona izihlalo zobukhosi, futhi labo ababehlezi kuzo banikwa igunya lokwahlulela. Ngabona imiphefumulo yalabo ababenqunywe amakhanda ngenxa yobufakazi babo ngoJesu nangezwi likaNkulunkulu, nalabo ababengasikhonzi isilo noma umfanekiso waso, futhi bengazange baluthole uphawu lwaso emabunzini abo noma ezandleni zabo. Baphila futhi babusa noKristu iminyaka eyinkulungwane. Lokhu kungukuvuka kokuqala. Babusisiwe futhi bangcwele labo abahlanganyela ovukweni lokuqala! Ukufa kwesibili akunamandla phezu kwabo, kepha bayakuba ngabapristi bakaNkulunkulu nabakaKristu, babuse kanye naye iminyaka eyinkulungwane. ” (Isambulo 20: 4-6 BSB)

Lapho uJesu evusa laba, kungukuvuselwa ekuphileni. Ukufa kwesibili akunamandla phezu kwabo. Abasoze bafa. Kwi-video edlule, [faka ikhadi] sixoxe ngokuthi kunezinhlobo ezimbili zokufa eBhayibhelini, izinhlobo ezimbili zempilo eBhayibhelini, nezinhlobo ezimbili zovuko. Uvuko lokuqala lungolokuphila futhi labo abalutholayo abasoze bahlupheka ngokufa kwesibili. Nokho, uvuko lwesibili luhlukile. Akukhona empilweni, kepha ekwahlulelweni nasekufeni kwesibili kusenamandla phezu kwalabo abavusiwe.

Uma ujwayelene nendima kusAmbulo esisanda kusifunda, ungahle uqaphele ukuthi ngishiye okuthile ngaphandle. Kuyinkulumo yabazali enempikiswano ikakhulukazi. Ngaphambi nje kokuba uJohane athi, “Lokhu kungukuvuka kokuqala”, uyasitshela, “Bonke abanye abafileyo ababuyanga baphile ingakapheli iminyaka eyinkulungwane.”

Uma ekhuluma ngabafileyo bonke, ngabe ukhuluma ngokubona kwethu noma okukaNkulunkulu? Lapho ekhuluma ngokubuyela ekuphileni, ngabe ukhuluma ngombono wethu noma ngoNkulunkulu? Futhi siyini ngempela isisekelo sokwahlulelwa kwalabo ababuya ovukweni lwesibili?

Leyo imibuzo sizoyiphendula ividiyo yethu elandelayo.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    10
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x