Kuvidiyo edlule, kulolu chungechunge lwe-"Saving Humanity"., ngikwethembisile ukuthi sizoxoxa ngendinyana enempikiswano enkulu etholakala encwadini yesAmbulo:

 “(Abanye abafileyo abaphilanga yaze yaphela iminyaka eyinkulungwane.”) - IsAmbulo 20: 5a NIV.

Ngaleso sikhathi, angizange ngiqonde kahle ukuthi lokhu kwakuzoba yimpikiswano kangakanani. Ngacabanga, njengabo bonke abantu, ukuthi lo musho uyingxenye yemibhalo ephefumulelwe, kepha kumngane onolwazi, ngifunde ukuthi awukho emibhalweni yesandla emidala kunayo yonke etholakalayo kithi namuhla. Akuveli embhalweni wesandla wakudala wesiGreki wesAmbulo, i- I-Codex Sinaiticus, futhi awutholakali embhalweni wesandla wesi-Aramu omdala kakhulu, i- Umbhalo Wesandla KaKhabouris.

Ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi umfundi weBhayibheli ongathí sina aqonde ukubaluleka kwe- I-Codex Sinaiticus, ngakho-ke ngibeka isixhumanisi kuvidiyo emfushane ezokunikeza imininingwane eningiliziwe. Ngizonamathisela futhi leso sixhumanisi encazelweni yale vidiyo uma ungathanda ukuyibuka ngemuva kokubuka le nkulumo.

Ngokufanayo, i Umbhalo Wesandla KaKhabouris kubaluleke kakhulu kithi. Cishe kungumbhalo wesandla owaziwa kakhulu weTestamente Elisha ophelele okhona namuhla, okungenzeka ukuthi wahlehlela emuva ku-164 CE Ubhalwe ngesi-Aramu. Nasi isixhumanisi semininingwane eminingi ku- Umbhalo Wesandla KaKhabouris. Ngizobeka futhi lesi sixhumanisi encazelweni yale vidiyo.

Ngokwengeziwe, cishe ama-40% emibhalo yesandla etholakalayo engu-200 yesambulo ayinayo i-5a, kanti ama-50% emibhalo yesandla yokuqala kakhulu yekhulu lesi-4 kuya kwele-13 ayinayo.

Ngisho nasemibhalweni yesandla lapho kutholakala khona u-5a, yethulwa ngokungahambisani neze. Kwesinye isikhathi kuba lapho kuphela emaphethelweni.

Uma ungena ku-BibleHub.com, uzobona ukuthi izinguqulo zesi-Aramu eziboniswe lapho aziqukethe ibinzana elithi “Bonke abanye abafileyo”. Ngakho-ke, kufanele ngabe sichitha isikhathi sixoxa ngento evela kubantu hhayi uNkulunkulu? Inkinga ukuthi kunabantu abaningi kakhulu abakhe imfundiso yensindiso ephelele encike kakhulu kulo musho owodwa kusuka kuSambulo 20: 5. Laba bantu abazimisele ukwamukela ubufakazi bokuthi lokhu ukwengeza okungekho emibhalweni yeBhayibheli.

Futhi iyini ngempela le mfundiso yenkolo abayigade ngentshiseko engaka?

Ukukuchaza, ake siqale ngokufunda uJohane 5:28, 29 njengoba kuhunyushwe kuNew International Version yeBhayibheli edume kakhulu:

“Ningamangali ngalokhu, ngokuba isikhathi siyeza, lapho bonke abasemathuneni beyakulizwa izwi layo, baphume, abenze okuhle bavuke baphile, nabenze okubi bayovuka. ukulahlwa. ” (Johane 5:28, 29 NIV)

Iningi lamahumusho eBhayibheli athatha indawo “elahliwe” afakwa “yahlulelwe”, kepha lokho akuguquli lutho ezingqondweni zalabantu. Babheka lokho njengesinqumo sokwahlulela. Laba bantu bakholelwa ukuthi wonke umuntu ozobuya ovukweni lwesibili, ukuvuka kwabangalungile noma ababi, uzokwahlulelwa kabi futhi alahlwe. Futhi isizathu esenza bakukholwe lokhu ukuthi iSambulo 20: 5a sithi lokhu kuvuka kwenzeka ngemuva koMbuso kaMesiya kaMesiya othatha iminyaka eyinkulungwane. Ngakho-ke, laba abavusiwe abakwazi ukuzuza emseni kaNkulunkulu okhishwe ngalo mbuso kaKristu.

Ngokusobala, abahle abavuselwa ekuphileni ovukweni lokuqala bangabantwana bakaNkulunkulu abachazwe kusAmbulo 20: 4-6.

“Ngabona izihlalo, bahlala kuzo, banikwa ukwahlulelwa, nale miphefumulo eyahlukaniswa ngenxa yobufakazi bukaJesu nangenxa yezwi likaNkulunkulu, nangenxa yokuthi ayengasikhonzi iSilo, noma isithombe saso. , noma bathola uphawu phakathi kwamehlo abo noma ezandleni zabo, baphila babusa noMesiya iminyaka eyi-1000; Futhi lolu luvuko lokuqala. Ubusisiwe futhi ungcwele, lowo onesabelo ovukweni lokuqala, nasekufeni kwesibili akanalo igunya phezu kwalokhu, kepha bayakuba ngabapristi bakaNkulunkulu nabakaMesiya, babuse kanye naye iminyaka eyinkulungwane. ” (IsAmbulo 1000: 20-4 IPeshitta Holy Bible - kusuka ku-Aramaic)

IBhayibheli alikhulumi nganoma yiliphi elinye iqembu elivuselwa ekuphileni. Ngakho-ke leyo ngxenye icacile. Ngabantwana bakaNkulunkulu kuphela ababusa noJesu iminyaka eyinkulungwane abavuswa ngqo ekuphileni okuphakade.

Iningi lalabo abakholelwa ovukweni lokulahlwa futhi bakholelwa ekuhlushweni kwaphakade esihogweni. Ngakho-ke, ake silandele lowo mqondo, akunjalo? Uma umuntu efa futhi eya esihogweni ahlushwe phakade ngenxa yezono zakhe, akafi ngempela. Umzimba ufile, kepha umphefumulo uyaqhubeka, akunjalo? Bakholelwa emphefumulweni ongafi ngoba kufanele uqaphele ukuhlupheka. Lokho kunikezwe. Ngakho-ke, ungavuswa kanjani uma usuyaphila? Ngicabanga ukuthi uNkulunkulu ukuletha nje ngokukunika umzimba womuntu wesikhashana. Okungenani, uzothola ukubuyisa okuncane okuhle… uyazi, kusukela ekuhlushweni kwesihogo nakho konke lokho. Kepha kubonakala sengathi kuyisinengiso ngoNkulunkulu ukudonsa izigidigidi zabantu esihogweni ukuze nje athi kubo, “Nilahliwe!”, Ngaphambi kokubabuyisela emuva. Ngiqonde ukuthi, ingabe uNkulunkulu ucabanga ukuthi ngabe ngeke bakuthole lokho ngemuva kokuhlukunyezwa izinkulungwane zeminyaka? Isimo sonke siveza uNkulunkulu njengohlobo oluthile lwesihluku esijezisayo.

Manje, uma wamukela le mfundiso yenkolo, kodwa ungakholelwa esihogweni, khona-ke lokhu kulahlwa kuphumela ekufeni okuphakade. OFakazi BakaJehova bakholelwa ohlotsheni oluthile lwalokhu. Bakholelwa ukuthi wonke umuntu ongeyena uFakazi uzofela sonke isikhathi e-Armagedoni, kepha ngokumangazayo, uma ufa ngaphambi kwe-Armagedoni, uvuswa phakathi neminyaka eyi-1000. Isixuku sokulahlwa ngemuva kweminyaka eyinkulungwane sikholwa okuphambene nalokho. Kuzoba nabasindile e-Armagedoni abathola ithuba lokuhlengwa, kepha uma ufa ngaphambi kwe-Armagedoni, uphelelwe yinhlanhla.

Womabili la maqembu abhekene nenkinga efanayo: Asusa ingxenye enkulu yesintu ekujabuleleni izinzuzo ezisindisa impilo zokuphila ngaphansi kombuso kaMesiya.

IBhayibheli lithi:

"Ngenxa yalokho, njengoba isiphambeko esisodwa saholela ekulahlweni kwabo bonke abantu, kanjalo futhi isenzo esisodwa sokulunga saphumela ekulungisisweni nasempilweni yabo bonke abantu." (KwabaseRoma 5:18 NIV)

KoFakazi BakaJehova, "impilo yabo bonke abantu" ayibandakanyi labo abaphilayo e-Armagedoni abangewona amalungu enhlangano yabo, nangemva kweminyaka eyinkulungwane, akubandakanyi wonke umuntu ozobuya ovukweni lwesibili.

Kubonakala kuwumsebenzi omubi kabi ohlangothini lukaNkulunkulu ukuya kuzo zonke izinkathazo nobuhlungu bokunikela ngendodana yakhe bese evivinya futhi ecwenga iqembu labantu ukuze babuse naye, ukuze umsebenzi wabo uzuze ingxenye encane kangako yesintu. Ngiqonde ukuthi, uma uzobeka abaningi kangaka kubo bonke lobo buhlungu nokuhlupheka, kungani ungakwenzi kube nesikhathi sabo futhi unwebele wonke umuntu izinzuzo? Impela, uNkulunkulu unamandla okwenza lokho; ngaphandle kwalapho labo abakhuthaza le ncazelo bebheka uNkulunkulu njengongenamkhethe, ongenandaba, nononya.

Kuye kuthiwe ufana noNkulunkulu omkhonzayo. Hmm, Ukuqulwa Kwamacala Ezihlubuki eSpain, Izimpi Zenkolo Ezingcwele, ukushiswa kwezihlubuki, ukugwema izisulu zokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi. Yebo, ngiyabona ukuthi lokho kufanelana kanjani.

Isambulo 20: 5a kungaqondakala ukuthi kusho ukuthi uvuko lwesibili lwenzeka ngemuva kweminyaka eyinkulungwane, kepha alufundisi ukuthi bonke balahliwe. Kuvelaphi lokho ngaphandle kokuhumusha okungalungile kukaJohane 1,000:5?

Impendulo itholakala kusAmbulo 20: 11-15 esithi:

“Ngabe sengibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nalowo owayehlezi kuso. Umhlaba namazulu kwabaleka ebusweni bakhe, futhi kwakungekho ndawo yabo. Ngabona abafileyo, abakhulu nabancane, bemi phambi kwesihlalo sobukhosi, kwavulwa izincwadi. Enye incwadi yavulwa, eyincwadi yokuphila. Abafileyo bahlulelwa ngokwalokho ababekwenzile njengoba kubhaliwe ezincwadini. Ulwandle lwakhipha abafileyo ababekulo, nokufa neHayidese kwakhipha abafileyo ababekukho, wahlulelwa yilowo nalowo njengokwenza kwakhe. Khona-ke ukufa neHayidese kwaphonswa echibini lomlilo. Ichibi lomlilo lingukufa kwesibili. Noma ngubani ongatholakalanga igama lakhe lilotshiwe encwadini yokuphila, waphonswa echibini lomlilo. ” (IsAmbulo 20: 11-15 NIV)

Ngokususelwa encazelweni yokulahlwa yangemva kweminyaka eyinkulungwane, la mavesi asitshela ukuthi,

 • Abafileyo bahlulelwa ngokwezenzo zabo ngaphambi kokufa.
 • Lokhu kwenzeka ngemuva kokuphela kweminyaka eyinkulungwane ngoba la mavesi alandela lawo achaza isivivinyo sokugcina nokubhujiswa kukaSathane.

Ngizokukhombisa ukuthi ayikho kulezi zimpikiswano ezimbili evumelekile. Kepha okokuqala, ake sime kancane lapha ngoba ukuqonda lapho i-2nd uvuko lwenzeka kubalulekile ekuqondeni ithemba lokusindiswa kweningi lesintu. Ngabe unaye ubaba noma umama noma ogogo nomkhulu noma izingane esezashona futhi ezazingebona abantwana bakaNkulunkulu? Ngokwethi-post-millennial theory, awusoze wababona futhi. Lowo ngumcabango omubi. Ngakho-ke masiqiniseke ngokuphelele ukuthi le ncazelo isebenza ngaphambi kokuthi siqede ithemba lezigidi.

Ukuqala ngeSambulo 20: 5a, ngoba abavusi basemuva kweminyaka eyinkulungwane ngeke bakwamukele njengokukhohlisa, ake sizame enye indlela. Labo abagqugquzela ukulahlwa kwabo bonke labo ababuya ovukweni lwesibili bakholelwa ukuthi kubhekisa ovukweni lwangempela. Kepha kuthiwani uma kubhekiswe kubantu “abafile” nje emehlweni kaNkulunkulu. Ungakhumbula kuvidiyo yethu edlule ukuthi sabona ubufakazi obufanele eBhayibhelini bokuba nombono onjalo. Ngokunjalo, ukubuyela empilweni kungasho ukuthi ulungiswe nguNkulunkulu okuhlukile kokuvuswa ngoba singaphila nakule mpilo. Futhi, uma ungacaci ngalokhu, ngincoma ukuthi ubuyekeze ividiyo yangaphambilini. Ngakho-ke manje sinokunye ukuhumusha okunengqondo, kepha lokhu akudingi ukuthi uvuko lwenzeke ngemuva kokuphela kweminyaka eyinkulungwane. Esikhundleni salokho, singaqonda ukuthi okwenzeka ngemuva kweminyaka eyinkulungwane ukuthi isimemezelo sokulunga kwalabo asebevele bephila ngokwenyama kodwa abafile ngokomoya — okusho ukuthi, bafile ezonweni zabo.

Lapho ivesi lingachazwa ngokusobala ngezindlela ezimbili noma ngaphezulu, kuba yinto engenamsebenzi njengombhalo wobufakazi, ngoba ngubani ongasho ukuthi iyiphi incazelo efanele?

Ngeshwa, abathumeli bezinkulungwane zeminyaka ngeke bakwamukele lokhu. Ngeke bavume ukuthi kukhona okunye ukuhumusha okungenzeka, ngakho-ke baphendukela ekukholweni ukuthi iSambulo 20 sibhalwe ngokulandelana kwesikhathi. Impela, ivesi lokuqala kuye kwele-10 zilandelana ngokulandelana kwezikhathi ngoba lokho kushiwo ngokuqondile. Kepha uma sifika emavesini okuphetha, u-11-15 awabekwanga kunoma yikuphi ukuxhumana okuqondile neminyaka eyinkulungwane. Singakwenza kuphela lokho. Kepha uma sibeka ngokulandelana kwesikhathi, kungani-ke sima ekugcineni kwesahluko? Kwakungekho ukwahlukana kwezahluko namavesi lapho uJohn ebhala isambulo. Okwenzeka ekuqaleni kwesahluko 21 akuhambisani nhlobo nokulandelana kwezikhathi nokuphela kwesahluko 20.

Yonke incwadi yeSambulo iluchungechunge lwemibono eyanikwa uJohane engalandelani ngokulandelana kwesikhathi. Uzibhala phansi hhayi ngokulandelana kwazo, kodwa ngokulandelana lapho ebuke khona imibono.

Ingabe ikhona enye indlela esingasungula ngayo lapho i- 2nd ukuvuka kwenzeka?

Uma i-2nd uvuko lwenzeka ngemuva kokuphela kweminyaka eyinkulungwane, labo abavusiwe abakwazi ukuzuza ekubuseni kukaKristu kweminyaka eyinkulungwane njengabasindile e-Armagedoni. Uyakubona lokho, angithi?

KuSambulo isahluko 21 sifunda ukuthi, “Indawo yokuhlala kaNkulunkulu manje iphakathi kwabantu, futhi uzohlala nabo. Babe ngabantu bakhe, uNkulunkulu uqobo abe nabo, abe-nguNkulunkulu wabo. Uyosula zonke izinyembezi emehlweni abo. Ngeke kusaba khona ukufa 'noma ukulila noma ukukhala noma ubuhlungu, ngoba uhlelo oludala lwezinto seludlulile. ” (IsAmbulo 21: 3, 4 NIV)

Ababusi abagcotshiwe ababusa noKristu basebenza njengabapristi ukubuyisana kwesintu babuyele emndenini kaNkulunkulu. Isambulo 22: 2 sikhuluma “ngokuphulukiswa kwezizwe”.

Zonke lezi zinzuzo zizokwenqatshwa labo abavuswa ovukweni lwesibili uma kwenzeka ngemuva kweminyaka eyinkulungwane futhi umbuso kaKristu usuphelile. Kodwa-ke, uma lokho kuvuka kwenzeka phakathi neminyaka eyinkulungwane, khona-ke bonke laba bantu bayozuza ngendlela efanayo nabasinda e-Armagedoni, ngaphandle… ngaphandle kwalokhu kucasulwa okunikezwa yiNIV Bible kuJohane 5:29. Ithi bayavuswa ukuze balahlwe.

Uyazi, i-New World Translation ithola okuningi okuthandwayo ngenxa yokuchema kwayo, kepha abantu bayakhohlwa ukuthi yonke inguqulo ine-bias. Yilokho okwenzekile ngaleli vesi kuyi-New International Version. Abahumushi bakhethe ukuhumusha igama lesiGreki, umabhebhana, njengoba "kulahliwe", kepha ukuhumusha okungcono "kuzokwahlulelwa". Ibizo lapho isenzo sithathwe khona krisis.

IConcordance kaStrong isinikeza “isinqumo, ukwahlulela”. Ukusetshenziswa: “ukwahlulela, ukwahlulela, isinqumo, isigwebo; ngokuvamile: ukwahlulela kwaphezulu; ukumangalelwa. ”

Ukwahlulela akufani nokulahlwa. Impela, inqubo yokwahlulela ingahle iholele ekulahlweni, kepha futhi ingaholela ekulahlweni. Uma uya phambi kwejaji, unethemba lokuthi akakasithathi isinqumo. Unethemba lokuthi kuzothathwa isinqumo sokuthi “akanacala”.

Ngakho-ke ake sibheke futhi ovukweni lwesibili, kepha kulokhu ngokombono wokwahlulela kunokulahla.

Isambulo sisitshela ukuthi "Abafileyo bahlulelwa ngokwalokho ababekwenzile njengoba kubhaliwe ezincwadini" futhi "umuntu ngamunye wahlulelwa ngokwezenzo zakhe." (IsAmbulo 20:12, 13 NIV)

Uyayibona yini inkinga engenakunqobeka eyenzekayo uma sibeka lokhu kuvuka emva kokuphela kweminyaka eyinkulungwane? Sisindiswa ngomusa, hhayi ngemisebenzi, kepha ngokwalokho ekushoyo lapha, isisekelo sokwahlulela akukhona ukukholwa, noma umusa, kepha imisebenzi. Izigidi zabantu kule minyaka eyizinkulungwane ezimbalwa edlule ziye zafa zingamazi uNkulunkulu noma uKristu, zingakaze zibe nethuba lokubeka ukholo lwangempela kuJehova nakuJesu. Konke abanakho kuyimisebenzi yabo, futhi ngokwencazelo ethile, bazokwahlulelwa ngesisekelo semisebenzi bodwa, ngaphambi kokufa kwabo, futhi ngaleso sizathu kulotshiwe encwadini yokuphila noma balahlwe. Leyo ndlela yokucabanga iphikisana ngokuphelele nomBhalo. Cabanga ngala mazwi omphostoli uPawulu kwabase-Efesu:

“Kepha ngenxa yothando lwakhe olukhulu ngathi, uNkulunkulu ocebile ngesihawu, wasiphilisa kanye noKristu noma besifile ngeziphambeko — kungomusa nisindisiwe… Ngokuba nisindiswe ngomusa, ngokholo — nalokhu akuveli kini, kuyisipho sikaNkulunkulu — akuveli ngemisebenzi, ukuze kungabikho ozibongayo. ” (Kwabase-Efesu 2: 4, 8).

Elinye lamathuluzi ocwaningo lweBhayibheli olulinganiselayo, lokho ukufunda lapho sivumela khona iBhayibheli ukuba lizitolike ngokwalo, liyahambisana nayo yonke imiBhalo. Noma yikuphi ukuhumusha noma ukuqonda kufanele kuvumelane nayo yonke imiBhalo. Ukuthi ubheka i-2nd ukuvuka kube ngukuvuka kokulahlwa, noma ukuvuswa kwesahlulelo okwenzeka emva kweminyaka eyinkulungwane, uphule ukuvumelana okungokomBhalo. Uma kungukuvuka kokulahlwa, ugcina usunoNkulunkulu ongakhethi, ongenabulungisa, nongenalo uthando, ngoba akabaniki ithuba elilinganayo bonke yize kusemandleni akhe ukwenza kanjalo. (UnguNkulunkulu uSomandla, phela.)

Futhi uma wamukela ukuthi ngukuvuka kwesahlulelo okwenzeka ngemuva kokuphela kweminyaka eyinkulungwane, ugcina ngokuthi abantu bahlulelwe ngemisebenzi hhayi ngokholo. Ugcina ngabantu abahola indlela eya ekuphileni okuphakade ngemisebenzi yabo.

Manje, kwenzekani uma sibeka ukuvuka kwabangalungile, i-2nd uvuko, kungakapheli iminyaka eyinkulungwane?

Bazovuswa besesimweni esinjani? Siyazi ukuthi abavuselwa ekuphileni ngoba lisho ngqo ukuthi uvuko lokuqala ukuphela kovuko lokuphila.

Kwabase-Efesu 2 bayasitshela:

“Kepha nina, nanifile eziphambekweni nasezonweni zenu, enaniphila kuzo, lapho nalandela izindlela zalo mhlaba, nombusi wombuso wezulu, umoya manje osebenzayo kulabo abangalaleli. Sonke futhi sasiphila phakathi kwabo ngasikhathi sinye, sanelisa izifiso zenyama yethu futhi silandela izifiso nemicabango yayo. Njengabo bonke abanye, ngokwemvelo sasifanelwe ulaka. ” (Efesu 2: 1-3 NIV)

Ibhayibheli likhombisa ukuthi abafileyo bebengafile ngempela, kepha belele. Bezwa izwi likaJesu ebabiza, bese bevuka. Abanye bavuka bephila kanti abanye bavuka ekwahlulelweni. Labo abavuka ekwahlulelweni basesimweni esifanayo nalesi ababekuso ngenkathi bezumeka. Babefile ezonweni nasezonweni zabo. Ngokwemvelo babefanelwe ulaka.

Lesi yisimo wena nami esasiyiso ngaphambi kokuba simazi uKristu. Kepha ngenxa yokuthi sesimazi uKristu, la mazwi alandelayo asebenza kithi:

"Kodwa ngenxa yothando lwakhe olukhulu ngathi, uNkulunkulu, ocebile ngomusa, wasiphilisa kanye noKristu ngisho noma sasifile ngeziphambeko - kungomusa nisindisiwe." (Efesu 2: 4 NIV)

Sisindisiwe ngomusa kaNkulunkulu. Kepha nakhu okumele sikuqaphele mayelana nomusa kaNkulunkulu:

“UJehova muhle kubo bonke, isihe sakhe siphezu kwakho konke akwenzayo.” (IHubo 145: 9 ESV)

Isihe sakhe siphezu kwakho konke akwenzile, hhayi nje ingxenye esinda e-Armagedoni. Ngokuvuswa ngaphakathi kombuso kaKristu, laba abavusiwe abafile ezonweni zabo, njengathi, bayoba nethuba lokwazi uKristu futhi babe nokholo kuye. Uma bekwenza lokho, imisebenzi yabo izoshintsha. Asisindiswa ngemisebenzi, kodwa ngokholo. Nokho ukukholwa kuveza imisebenzi. Imisebenzi yokholo. Kunjengoba uPawulu esho kwabase-Efesu:

"Ngoba singumsebenzi wezandla zikaNkulunkulu, esidalelwe kuKristu Jesu ukwenza imisebenzi emihle, uNkulunkulu ayilungiselele ngaphambili ukuthi siyenze." (Efesu 2:10 NIV)

Sidalelwe ukwenza imisebenzi emihle. Labo abavuswa phakathi neminyaka eyinkulungwane futhi abasebenzisa leli thuba lokukholwa kuKristu ngokwemvelo bazokhiqiza imisebenzi emihle. Ngakho konke lokhu engqondweni, ake siphinde sibuyekeze amavesi okugcina eSambulo isahluko 20 ukubona ukuthi ayafaneleka yini.

“Ngabe sengibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nalowo owayehlezi kuso. Umhlaba namazulu kwabaleka ebusweni bakhe, futhi kwakungekho ndawo yawo. ” (IsAmbulo 20:11 NIV)

Kungani umhlaba nezulu zibaleka zisuka ebusweni bakhe uma lokhu kwenzeka ngemuva kokuketulwa kwezizwe kanye nokubhujiswa kukaDeveli?

Lapho uJesu eza ekuqaleni kweminyaka eyi-1000, uhlala esihlalweni sakhe sobukhosi. Ulwa nezizwe futhi uqeda amazulu — wonke amagunya alo mhlaba — nomhlaba — isimo salomhlaba — bese esungula amazulu amasha nomhlaba omusha. Yilokhu umphostoli uPetru akuchaza kweyesi-2 Petru 3:12, 13.

“Ngabona abafileyo, abakhulu nabancane, bemi phambi kwesihlalo sobukhosi, kwavulwa izincwadi. Enye incwadi yavulwa, eyincwadi yokuphila. Abafileyo bahlulelwa ngokwalokho ababekwenzile njengoba kubhaliwe ezincwadini. ” (IsAmbulo 20:12 NIV)

Uma lokhu kubhekisela ovukweni, kungani-ke bachazwa ngokuthi “abafileyo”? Akufanele yini lokhu kufundwe, “futhi ngabona abaphilayo, abakhulu nabancane, bemi phambi kwesihlalo sobukhosi”? Noma mhlawumbe, “futhi ngabona abavukile, abakhulu nabancane, bemi phambi kwesihlalo sobukhosi”? Iqiniso lokuthi bachazwa njengabafile ngenkathi bemi phambi kwesihlalo sobukhosi lifakazela umqondo wokuthi sikhuluma ngalabo abafile emehlweni kaNkulunkulu, okungukuthi, labo abafile ezonweni nasezonweni zabo njengoba sifunda kwabase-Efesu. Ivesi elilandelayo lifundeka kanje:

“Ulwandle lwakhipha abafileyo ababekulo, nokufa neHayidese kwakhipha abafileyo ababekukho, umuntu ngamunye wahlulelwa ngokwezenzo zakhe. Khona-ke ukufa neHayidese kwaphonswa echibini lomlilo. Ichibi lomlilo lingukufa kwesibili. Noma ngubani ongatholakalanga igama lakhe lilotshiwe encwadini yokuphila, waphonswa echibini lomlilo. ” (IsAmbulo 20: 13-15 NIV)

Njengoba ukuvuselwa ekuphileni sekwenzekile, futhi lapha sikhuluma ngokuvuselwa ekwahlulelweni, ngakho-ke kufanele sikuthathe ngokuthi abanye babavusiwe batholakala ukuthi amagama abo abhaliwe encwadini yokuphila. Ngabe umuntu ubhala kanjani igama lakhe encwadini yokuphila? Njengoba sibonile kumaRoma, akwenziwa ngemisebenzi. Asikwazi ukuzuza indlela yethu yokuphila ngisho nangobuningi bemisebenzi emihle.

Ake ngichaze ukuthi ngicabanga ukuthi lokhu kuzosebenza kanjani - futhi ngiyavuma ukuthi ngibamba umbono othile lapha. Kwabaningi emhlabeni namuhla, ukuthola ulwazi ngoKristu ukuze babe nokholo kuye kuyinto engenakwenzeka. Kwamanye amazwe amaSulumane, kuyisigwebo sentambo ngisho ukutadisha iBhayibheli, futhi ukuxhumana namaKrestu kuyinto engenakwenzeka kwabaningi, ikakhulukazi abesifazane balelo siko. Ungasho ukuthi intombazane ethile yamaSulumane ephoqelelwe emshadweni ohleliwe ineminyaka eyi-13 inethuba elifanele lokwazi nokukholwa kuJesu Kristu? Ingabe unethuba elifana nelami esibe nalo?

Ukuze wonke umuntu abe nethuba langempela empilweni, kuzodingeka ukuthi atholakale eqinisweni ngaphakathi kwendawo lapho kungekho khona ukucindezela kontanga okungalungile, akukho ukwesatshiswa, ukusongelwa ngodlame, noma ukwesaba ukugwenywa. Inhloso yonke lapho kubuthelwa khona abantwana bakaNkulunkulu ukuhlinzekela ukuphathwa noma uhulumeni ozoba nakho kokubili ukuhlakanipha namandla okwakha umbuso onjalo; ukulinganisa inkundla yokudlala, ukuze bonke abesilisa nabesifazane babe nethuba elilinganayo ekusindisweni. Lokho kukhuluma kimi ngoNkulunkulu onothando, olungile, ongakhethi. Ngaphezu kukaNkulunkulu, unguBaba wethu.

Labo abagqugquzela umbono wokuthi abafileyo bazovuswa kuphela ukuthi bazolahlwa ngokususelwa emisebenzini abayenzile bengazi, behlambalaza igama likaNkulunkulu bengaqondile. Bangasho ukuthi basebenzisa lokho okushiwo ngumBhalo, kepha empeleni, basebenzisa ukuhumusha kwabo, okuphikisana nalokho esikwaziyo ngesimilo sikaBaba wethu waseZulwini.

UJohane usitshela ukuthi uNkulunkulu uluthando futhi siyalwazi lolo thando, agape, uhlala efuna okungcono kakhulu kothandekayo. (1 Johane 4: 8) Siyazi futhi ukuthi uNkulunkulu ulungile kuzo zonke izindlela zakhe, hhayi ezinye zazo kuphela. (Duteronomi 32: 4) Futhi umphostoli uPetru usitshela ukuthi uNkulunkulu akakhethi, nokuthi umusa wakhe ufinyelela kubo bonke abantu ngokulinganayo. (Izenzo 10:34) Sonke siyakwazi lokhu ngoBaba wethu waseZulwini, akunjalo? Waze wasinika nendodana yakhe uqobo. Johane 3:16. "Ngoba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka: Wanikela ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa, ukuze wonke umuntu okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade." (NLT)

"Wonke umuntu okholwa kuye ... uzoba nokuphila okuphakade." Incazelo yokulahlwa kukaJohn 5: 29 neSambulo 20: 11-15 iwenza ukuhlekwa usulu kwalawo magama ngoba ukuze asebenze, iningi lesintu alilitholi ithuba lokwazi nokukholwa kuJesu. Eqinisweni, izinkulungwane zezigidi zafa ngisho nangaphambi kokuba uJesu embulwe. Ingabe uNkulunkulu udlala imidlalo yamagama nge? Ngaphambi kokubhalisela insindiso, bantu, kufanele nifunde ukuphrinta okuhle.

Angicabangi kanjalo. Manje labo abaqhubeka nokuxhasa le mfundiso yenkolo bazophikisa ngokuthi akekho umuntu ongazi umqondo kaNkulunkulu, ngakho-ke izingxabano ezisuselwa esimilweni sikaNkulunkulu kufanele zithathwe njengezingabalulekile. Bazothi bahamba nje nalokho okushiwo yiBhayibheli.

Udoti!

Senziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu futhi sitshelwa ukuthi sizilolonge ngokomfanekiso kaJesu Kristu onguye uqobo olufanekisela inkazimulo kaNkulunkulu (KumaHeberu 1: 3) UNkulunkulu wasidala saba nonembeza okwazi ukuhlukanisa phakathi okulungile nokungalungile, phakathi kokuthandayo nokuzondayo. Ngempela, noma iyiphi imfundiso ebeka uNkulunkulu ngendlela engafanele kufanele ibe ngamanga ebusweni bayo.

Manje, ngubani kuyo yonke indalo ongafuna ukuthi sibheke uNkulunkulu kabi? Cabanga ngalokho.

Ake sifingqe lokho esesikufundile kuze kube manje ngokusindiswa kohlanga lwesintu.

Sizoqala nge-Armagedoni. Leli gama likhulunywa kanye kuphela eBhayibhelini kusambulo 16:16 kepha uma sifunda umongo, sithola ukuthi impi izolwa phakathi kukaJesu Kristu namakhosi omhlaba wonke.

“Bayimimoya yamademoni eyenza izibonakaliso, futhi iphuma iye emakhosini omhlaba wonke, ukuwaqoqela impi ngosuku olukhulu lukaNkulunkulu uSomandla.

Babe sebebuthela ndawonye amakhosi endaweni ngesiHeberu ebizwa ngokuthi i-Armagedoni. ” (IsAmbulo 16:14, 16 NIV)

Lokhu kuvumelana nesiprofetho esifanayo esisinikezwe kuDaniel 2:44.

“Ngesikhathi samakhosi lawo, uNkulunkulu wezulu uzamisa umbuso ongasoze wabhujiswa, njalo awusoze watshiyelwa abanye abantu. Uyochoboza yonke leyo mibuso uyiqede, kodwa wona uyohlala kuze kube nini nanini. ” (Daniyeli 2:44 NIV)

Inhloso yonke yempi, ngisho nezimpi ezingenabulungiswa ezilwiwa ngabantu, ukuqeda umbuso wezangaphandle bese ufaka owakho esikhundleni. Kulokhu, sinesikhathi sokuqala lapho inkosi enobulungisa futhi elungile ngempela izosusa ababusi ababi futhi imise uhulumeni onobuhle obazuzisa ngempela abantu. Ngakho-ke akunangqondo ukubulala bonke abantu. UJesu ulwa kuphela nalabo abalwa naye futhi abamelana naye.

OFakazi BakaJehova akuyona kuphela inkolo abakholelwa ukuthi uJesu uzobulala wonke umuntu emhlabeni ongelona ilungu lesonto labo. Kodwa-ke akukho simemezelo esicacile nesicacile emiBhalweni ukusekela ukuqonda okunjalo. Abanye bakhomba emazwini kaJesu ngezinsuku zikaNowa ukusekela umbono wokuqothulwa kohlanga emhlabeni wonke. (Ngithi "ukuqothulwa kohlanga" ngoba lokho kusho ukuqedwa kobuhlanga ngokungafanele. Ngesikhathi uJehova ebulala wonke umuntu eSodoma naseGomora, kwakungekhona ukubhujiswa kwaphakade. Bazobuya njengoba kusho iBhayibheli, ngakho-ke abazange baqedwe - Mathewu 10:15. ; 11:24 ukuthola ubufakazi.

Kufundwa kuMathewu:

“Njengasemihleni kaNowa, kuzakuba-njalo ekufikeni kweNdodana yomuntu. Ngoba ezinsukwini zangaphambi kukazamcolo, abantu babedla, bephuza, beshada futhi bendisa, kwaze kwaba usuku uNowa angena ngalo emkhunjini; futhi babengazi lutho ngalokho okwakuzokwenzeka kwaze kwafika uzamcolo wabasusa bonke. Kuzakuba njalo ekufikeni kweNdodana yoMuntu. Amadoda amabili ayobe esensimini; enye izothathwa enye ishiywe. Abesifazane ababili bazobe begaya ngomshini wokugaya ngesandla; enye izothathwa enye ishiywe. ” (Mathewu 24: 37-41 NIV)

Ukuze lokhu kusekele umbono walokho okulingana nokuqothulwa kohlanga okungokoqobo kohlanga lwesintu, kufanele samukele imicabango elandelayo:

 • UJesu ubhekise kuso sonke isintu, hhayi kumaKristu kuphela.
 • Wonke umuntu owafa ngoZamcolo ngeke avuswe.
 • Wonke umuntu ofa e-Armagedoni ngeke avuswe.
 • Inhloso kaJesu lapha ukufundisa ngokuthi ngubani ozophila futhi ozofa.

Uma ngithi ukucabanga, ngiqonde okuthile okungenakufakazelwa ngaphandle kokungabaza okunengqondo okuvela embhalweni osheshayo, noma kwenye indawo emBhalweni.

Ngingakunika kalula nje incazelo yami yokuthi uJesu lapha ugxile esimweni sokungabonakali kwakhe sokuza kwakhe ukuze abafundi bakhe bangakhuthali okholweni. Noma kunjalo, uyazi ukuthi ezinye zizokwenza. Ngakho-ke, abafundi ababili besilisa kungenzeka ukuthi basebenza ngokubambisana (ensimini) noma abafundi besifazane ababili kungenzeka ukuthi basebenza ngokubambisana (begaya ngomshini wokugaya ngesandla) kanti omunye uzothathwa ayiswe eNkosini omunye asale ngemuva. Ukhuluma kuphela ngensindiso enikezwa abantwana bakaNkulunkulu, kanye nesidingo sokuhlala siphapheme. Uma ubheka umbhalo ozungezile kusuka kuMathewu 24: 4 kuze kube sekupheleni kwesahluko ngisho nasesahlukweni esilandelayo, isihloko sokuhlala siphapheme sishaywa ngesando kaningi, kaningi.

Manje ngingahle ngibe nephutha, kepha lelo iphuzu. Ukuhumusha kwami ​​kusabonakala, futhi lapho sinokuhumusha okungaphezu kokukodwa okucacile kwendima, sinokungacaci ngakho-ke asikwazi ukufakazela lutho. Ukuphela kwento esingayifakazela kule ndima, okuwukuphela komyalezo ongaqondakali, ukuthi uJesu uzofika ngokuzumayo nangokungalindelekile futhi sidinga ukugcina ukukholwa kwethu. Kimi, lowo ngumyalezo awudlulisa lapha hhayi okunye. Awukho umyalezo othile onamakhodi ofihliwe nge-Armagedoni.

Ngamafuphi, ngikholelwa ukuthi uJesu uzosungula umbuso ngempi ye-Armagedoni. Uzosusa wonke amagunya amelene naye, kungaba ezenkolo, ezepolitiki, ezentengiso, ezobuzwe noma ezamasiko. Uzobusa abasindile kuleyo mpi, futhi impela avuse labo abafa e-Armagedoni. Kungani kungenjalo? Ingabe iBhayibheli lithi akakwazi?

Wonke umuntu uzothola ithuba lokumazi nokuzithoba embusweni wakhe. IBhayibheli alikhulumi ngaye njengenkosi kuphela kodwa nanjengompristi. Izingane zikaNkulunkulu nazo zisebenza njengomsebenzi wobupristi. Lowo msebenzi uzofaka ukuphulukiswa kwezizwe kanye nokubuyisana kwaso sonke isintu emndenini kaNkulunkulu. (Isambulo 22: 2) Ngakho-ke, uthando lukaNkulunkulu ludinga ukuvuswa kwaso sonke isintu ukuze bonke bathole ithuba lokwazi uJesu futhi babe nokholo kuNkulunkulu ngaphandle kwazo zonke izithiyo. Akekho oyovinjelwa ukucindezela kontanga, ukwesatshiswa, ukusongelwa ngodlame, ingcindezi yomndeni, ukufundiswa, ukwesaba, ukukhubazeka ngokomzimba, ithonya lamademoni, noma enye into namuhla esebenza ukuvimbela izingqondo zabantu “ekukhanyeni kokukhazimula okuhle izindaba eziphathelene noKristu ”(2 Korinte 4: 4) Abantu bayokwahlulelwa ngokwendlela yokuphila. Hhayi nje kuphela lokho abakwenza ngaphambi kokuba bafe kodwa nalokho abayobe bekwenzile kamuva. Akekho owenze izinto ezimbi uzokwazi ukwamukela uKristu ngaphandle kokuphenduka kuzo zonke izono ezedlule. Kubantu abaningi into enzima kakhulu abangayenza ukuxolisa ngobuqotho, ukuphenduka. Baningi abangancamela ukufa kunokuthi, “Bengingalungile. Ngicela ungixolele."

Kungani uDeveli ededelwa ukuba alinge abantu ngemuva kokuphela kweminyaka eyinkulungwane?

AmaHeberu asitshela ukuthi uJesu wafunda ukulalela ezintweni ahlupheka ngazo futhi wapheleliswa. Ngokufanayo, abafundi bakhe baphelelisiwe ngezivivinyo ababhekane nazo nababhekene nazo.

UJesu watshela uPetru: “Simoni, Simoni, uSathane unicelile ukuba anihluze njengokolweni.” (Luka 22:31)

Kodwa-ke, labo abakhululwe esonweni ekupheleni kweminyaka eyinkulungwane ngeke babhekane nalolo vivinyo lokucwengwa. Yilapho uSathane angena khona. Abaningi bazohluleka futhi bazogcina sebeyizitha zombuso. Labo abasinda kulolo vivinyo lokugcina bayoba ngabantwana bakaNkulunkulu ngokweqiniso.

Manje, ngiyavuma ukuthi okunye kwengikushilo kuwela esigabeni sokuqonda uPaul akuchaza njengokulunguza enkungwini ebonwa yisibuko sensimbi. Angizami ukusungula imfundiso lapha. Ngizama nje ukufinyelela esiphethweni esingenzeka kakhulu ngokusekelwe ekuchazeni okungokomBhalo.

Yize kunjalo, yize singeke sazi ngaso sonke isikhathi ukuthi into iyini, singakwazi kaningi ukuthi iyini. Kunjalo ngalabo abagqugquzela imfundiso yokulahlwa, njengemfundiso yoFakazi BakaJehova ekhuthaza ukuthi wonke umuntu uzobhujiswa ingunaphakade e-Armagedoni, noma imfundiso edumile kulo lonke elaseLobukholwa lokuthi wonke umuntu ovukweni lwesibili uzobuyela empilweni kuphela ukubhujiswa uNkulunkulu bese ubuyiselwa esihogweni. (Ngalendlela, noma nini lapho ngithi eLobukholwa, ngiqonde zonke izinkolo zamaKrestu ezihleliwe ezibandakanya noFakazi BakaJehova.)

Singayithatha imfundiso yokulahlwa yangemva kweminyaka eyinkulungwane njengemfundiso yamanga ngoba ukuze isebenze kufanele samukele ukuthi uNkulunkulu akanaluthando, akakhathaleli, akanabulungisa, akakhethi, futhi uyisihluku. Isimo sikaNkulunkulu senza ukukholelwa emfundisweni enjalo kungamukeleki.

Ngiyethemba ukuthi lokhu kuhlaziywa kube wusizo. Ngibheke phambili ekuphawuleni kwakho. Futhi, ngithanda ukunibonga ngokubuka futhi, ngaphezu kwalokho, ngiyabonga ngokuxhasa lo msebenzi.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
  19
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x