[U-Eric Wilson] Esimisweni sangoMgqibelo ntambama sango-2021 esithi “Sinamandla Ngokholo!” Umhlangano waminyaka yonke woFakazi BakaJehova, oyilungu leNdikimba Ebusayo, uDavid Splane, wethule inkulumo ebicasula kakhulu kangangokuthi ikhala kakhulu lapho kuzobekwa imibono. Le nkulumo ikhombisa ukuthi iNdikimba Ebusayo ikhathazeke kangakanani ngokuvezwa kwemikhuba yayo ezingeni lomhlaba. Bazikholelwe izibikezelo zabo mayelana nokuthi ukuphela kusondele kangakanani, kepha akuzange kufike futhi manje kufanele babhekane nomculo. Iminyaka eyishumi yemikhuba edale ukulimala okungakholeki kubantu ayisakwazi ukuvalwa. Ubani owayengabona kusengaphambili umthelela wezokuxhumana, noma ukuthi wonke umuntu wesilisa, owesifazane nengane emhlabeni bangabiza lezi zindaba ngomzuzwana kuselula yabo? Okube kufihlwe ebumnyameni isikhathi eside manje sekubona ukukhanya kosuku.

Inkulumo yomhlangano esizohlaziya ngayo imayelana nokulawulwa komonakalo kunanoma yini enye. Izambulo eziningi eziqalekisayo zisendleleni, futhi kubonakala sengathi iNdikimba Ebusayo izama ukuphuphuthekisa izingqondo zalolu daba ukuze zingalikholelwa iqiniso lapho lethulwa zona.

Ngaphambi kokuthi siqale, ngithanda ukusula okungelona iqiniso elenziwa yinhlangano noma yinini lapho beshaya ngegama elithi "ukuhlubuka". Kule nkulumo, isibonelo, uDavid Splane weNdikimba Ebusayo usebenzisa leli gama ukugcoba igama lanoma ngubani ophikisana nabo. Kepha kwabaningi balaba okuthiwa abaphikisi, kukhona elinye igama — igama elinembe kakhudlwana — angalokothi alisebenzise: “imbuka”.

Esinye isichazamazwi sisinikeza lezi zincazelo:

Isihlubuki: "umuntu oshiya inkolo yakhe, imbangela, iphathi, njll."

Umhlubuki: “umuntu othi uyakholelwa ogcina imibono yenkolo ephikisana naleyo eyamukelwa isonto lakhe noma enqaba izimfundiso ezibekwe yilelo sonto.”

Ngakho-ke, uma umKristu eshiya ubuKrestu ngokuphelele, ungambiza ngokufanele ukuthi uyisihlubuki, kodwa lokho akunjalo ngomuntu oqhubeka engumKrestu, kepha eshiya isonto lakhe noma ihlelo lenkolo. Umuntu oshiya inkolo yoFakazi BakaJehova kodwa aqhubeke nokukholelwa ebuKristwini akasona isihlubuki. Ungumhlubuki.

Isizathu sokuthi inhlangano ingabhekiseli kuma-JWs akudala agcina ukholo lwawo kuJesu njengabahlubuki ukuthi igama linezincazelo ezinhle. Obani amasonto eLobukholwa ashushise, ngisho ashisa esigxotsheni, ngenxa yokungavumelani nezimfundiso zawo? Hhayi izihlubuki, kodwa izihlubuki. Izihlubuki zingabantu abanesibindi ababekezelela amahlazo nokunyundelwa ngenxa yokholo lwabo. Inhlangano ayikwazi ukwamukela indima yokuba ngumshushisi. Badinga ukudlala indawo yabashushiswayo. Ngakho-ke, banyundela izihlubuki zabo ngelebuli ye-smear yezihlubuki.

Kepha kuthiwani uma lezi zihlubuki ze-JW zifeza indima efana neyabaprofethi bakudala? Cabanga ngala mazwi kaJeremiya:

Kepha kabalalelanga, ababekanga izindlebe zabo; kunalokho, bahamba ngamacebo abo, balandela inhliziyo yabo embi ngenkani, babuyela emuva, hhayi phambili, kusukela osukwini oyihlo abaphuma ngalo ezweni laseGibithe kuze kube namuhla. Ngakho ngaqhubeka ngithumela kini zonke izinceku zami abaprofethi, ngibathumela usuku nosuku, kaninginingi. Kodwa benqabile ukungilalela, futhi abayekanga izindlebe zabo. Kunalokho, babenenkani, futhi benza okubi kakhulu kunokhokho babo! “Uyakukhuluma onke lawa mazwi kubo, kepha abayikukulalela wena; uzozibiza, kodwa ngeke zikuphendule. Uyothi kubo, 'Lesi yisizwe esingazange sililalele izwi likaJehova uNkulunkulu waso futhi senqaba ukwamukela isiyalo. (Jeremiya 7: 24-28)

Lo mhlangano ubizwa ngokuthi “Unamandla Ngokholo!”, Kepha njengoba silalela uDavid Splane, sizobona ukuthi ukholo anxusa oFakazi ukuba balugcine akukhona ukukholwa kuJesu, noma ukukholwa nguJehova, kepha ukukholwa kuJW.org. , ukholo eNhlanganweni.

[UDavid Splane] Silwele kanzima ukholo. Manje lawo ngamazwi kaJude, umfowabo kaJesu ngamzali munye futhi kubalulekile ukuwabheka nesimo sabo. Ake sikwenze lokho. Sicela uvule uJude ivesi 3 bese ushiya amaBhayibheli akho evulekile ngoba sizocubungula elinye ivesi kuJuda. Lokhu kuzosisiza sithole iphuzu elalivezwa uJude. UJude ivesi 3. Uthi, “Bathandekayo, noma bengizama ngawo wonke amandla ukunibhalela ngensindiso esinayo sonke, ngakubona kufanele ukunibhalela ukuninxusa ukuba nilulwele kanzima ukholo.

[U-Eric Wilson] UDavid Splane weNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova uveza iphuzu elihle kakhulu. Kufanele siqaphele abazalwane bamanga abangena ngokunyenya bese bezama ukuphazamisa ukholo lwethu. Ngivumelana naye ngokuphelele. Nginesiqiniseko sokuthi nawe unjalo. Kepha nakhu lapho kufanele siqaphele khona. Akachazanga ukuthi usho ukuthini ngokukholwa. Ingabe ukhuluma ngokukholwa kuJehova uNkulunkulu? Ingabe ukhuluma ngokukholwa kuJesu Kristu? Noma ukhuluma ngokukholwa kweNhlangano nezimfundiso zayo?

AmaRoma 12: 1 isitshela ukuthi sizethule enkonzweni kaNkulunkulu ngamandla ethu okucabanga. Ngakho-ke, ake sixoxe ngakho konke uDavid asezositshela khona.

[UDavid Splane] UJude akabaxwayisi abafowabo ngompristi ophakeme u-Ananiya noma ngokushushiswa, unenye into ayicabangayo, uhlobo oluhlukile lokuhlaselwa futhi lolu luyinhlamba. Ake sibheke ivesi lesine, sizobona ukuthi kungani abhala incwadi yakhe. Yimaphi amagama okuqala? “Isizathu sami ukuthi…” Ngakho-ke, 'yilokhu enginakho emqondweni lapho nginibhalela, bazalwane.' “Isizathu sami ukuthi kunabantu abathile abangene ngokunyenya phakathi kwenu ababekade bemiselwe lesi sinqumo ngemibhalo…” Ngakho-ke, uJude ukhuluma ngabazalwane bamanga ababethula ingozi yangempela emabandleni; ngandlela thile, ingozi enkulu kunokushushiswa okuqondile. Futhi ukunakile lokho uJude ayekusho ngalabo bazalwane bamanga? Babengene ngesinyenyela. Babenyonyobela. Lokho kwakuyiqiniso emuva ngaleso sikhathi futhi kuyiqiniso nanamuhla njengoba sizobona, futhi bafowethu, lokhu kuyindaba ebucayi kakhulu esicabanga ngayo namuhla. Cabanga ngalokhu: Ingabe ibandla lobuKristu lahlushwa ushushiso ngekhulu lesibili nelesithathu? Kwakungeyona. Kwehliswa abazalwane bamanga, izimfundiso zezihlubuki.

[U-Eric Wilson] Uyalibona iphutha kulengqondo yakhe? Babengobani abazalwane bamanga ngekhulu lesithathu nelesine abachitha ibandla lobuKristu? Kwakungezona izihlubuki ezazikhishwe ebandleni? Babengabaholi besonto. Awungeneli ngokuba yisihlubuki esishiya ubuKristu futhi sisuswe ekuhlanganyeleni futhi sigweme. Ushibilika ngokuba umsekeli oshisekayo webandla. Ngemuva kwalokho ukhuphukela esikhundleni samandla. Ngemuva kwalokho usebenzisa amandla akho nomthelela wakho ukufaka izimfundiso zamanga.

[UDavid Splane] Futhi-ke, udeveli angasebenzisa ukuhlasela okuqondile. Angasebenzisa ushushiso ukuzama ukushaya isakhiwo sebandla lobuKristu, kepha kwesinye isikhathi usebenzisa ukubola kusuka ngaphakathi.

[U-Eric Wilson] "Rot kusuka ngaphakathi". Futhi, izihlubuki zingaphandle kwenhlangano. Uma sibhekene nokubola kusuka ngaphakathi, obani ababangela lokho kubola?

[UDavid Splane] Ngakho-ke, kule nkulumo ngeke sixoxe ngokushushiswa. Sizoxoxa ngezindlela ezimbili ezicashile uSathane azisebenzisayo ukwenza ukholo lwethu lube buthakathaka: ukuhlubuka nemibiko emibi ngoFakazi BakaJehova kwabezindaba.

[U-Eric Wilson] Lokhu kuyiphutha elinengqondo "lelebuli elayishiwe". Ukuhlubuka kubi. Ubuthi abubi. Masibize noma ngubani ongavumelani nathi njengezihlubuki ezinobuthi. Akunandaba ukuthi izimpikiswano zabo ziyiqiniso futhi zilungile. Ngeke sibabheke, ngoba sesivele sikhiphe isinqumo kubo njengezihlubuki ezinobuthi. Ngokwencazelo, noma ngubani ongavumelani nanoma yini efundiswa iNdikimba Ebusayo uyisihlubuki esinobuthi.

Kepha kuthiwani uma izihlubuki ziyiNdikimba Ebusayo? Kuthiwani uma "ukubola kusuka ngaphakathi" abekhulume ngakho vele, sekwenzekile? Kuthiwani uma oFakazi BakaJehova sebefakwe ubuthi izimfundiso zamanga? Uma lokho kwenzeka, ukukhathazeka kukaSplane kungaba yikhambi elingokomoya lalo buthi. Lokho kungaba iqiniso. Kuthiwani uma engafuni iqiniso liphume.

[UDavid Splane] Ngezinye izikhathi sithola izincwadi ezivela kubafowethu nodadewethu abahlushwa okuthile abakubone ekhasini lewebhu: ukumangalelwa, amahemuhemu ngomphakathi noma ngenhlangano. Futhi inkinga bebengazi ukuthi izihlubuki ziyimbangela yalokho.

[U-Eric Wilson] Ngabe uqaphele ukuthi akasitshelanga ukuthi laba bazalwane babhala ngani? Lokho akunandaba, uyabona, ngoba uma isihlubuki singasemva kwaso, khona-ke kufanele senqatshelwe esandleni. Kepha sazi kanjani ukuthi isihlubuki sasiyimbangela yaso. Kulula lokho. Ngabe umyalezo wenza inhlangano yabukeka imbi? Ingabe bekugxeka inqubomgomo ethile noma isenzo senhlangano? Uma kunjalo, khona-ke bekufanele ukuthi uvele kumhlubuki futhi kufanele wenqatshwe. Lokhu kwaziwa njengokukhohlisa kwe-Ad Hominem. Kusho ukuhlaselwa komuntu. Uma ungeke uhlule impikiswano noma uphendule ukumangalelwa ngeqiniso, khona-ke uphendukela ekunyundeleni nasekubizeni igama ukubiza ukunaka ukunaka kude nodaba lwangempela.

Mhlawumbe labo ababebhala babebuza ukuthi kungani le nhlangano yahlangana nomfanekiso weSilo Sasendle Sesambulo, iZizwe Ezihlangene isikhathi esiyiminyaka eyishumi? Noma mhlawumbe babhalile bebuza ukuthi kungani inhlangano izimisele ukukhokha izigidi ezimalini ezibekelwe ukukhokhela indelelo yezindleko zasenkantolo kunokunikezela imininingwane egciniwe yabo yokuhlukumeza izingane ezaziwayo nezisolwayo? USplane uncamela ukuyichitha yonke imibuzo enjalo ngoba kusobala ukuthi ivela ezihlubukini futhi siyazi ukuthi ukuhlubuka kungubuthi, kanti ubuthi buyabulala, ngakho-ke ukuphela kwengxoxo.

[UDavid Splane] Kuyinkohliso ngoba izihlubuki azikhangisi: “Manje ususekhasini lewebhusayithi yezihlubuki.” Imvamisa bafaka ofakazi abaqotho abanemibuzo noma ukukhathazeka kuphela; futhi abanye abangezona izihlubuki ngempela bangadala inkinga enkulu njengoba kwenza izihlubuki, ngenkulumo yabo engeyinhle nangokugxeka.

[U-Eric Wilson] Empeleni, lokho kungamanga. Sengike ngaya kumawebhusayithi amaningi inhlangano engayibheka njengehlubukile futhi ayishiyi kungabaza ngohlelo lwazo. Abenzi ubuqili ngoba akudingeki ukuthi benyonyobele. Amaqiniso ayazikhulumela. Lapho oFakazi BakaJehova behamba indlu ngendlu bephethe umagazini okhuluma kabi ngezinye izinkolo, beqhakambisa amahlazo okunukubezwa kwezingane okuhlasele ezinye izinkolo ezihleliwe, abasenzi yini njengezihlubuki abasithola manje?

Vele, bangaphikisa ukuthi lokho kwehlukile. ISonto LamaKatolika liyingxenye yenkolo yamanga, kodwa oFakazi banenkolo kuphela eyiqiniso. Ingabe bayakwenza? Lokho uhlobo lwephuzu, akunjalo?

Kunezinkinga ezinkulu kakhulu ezibhekene nenhlangano njengamanje. Izigidi ezikhokhelwa izisulu ezimacala azo okunukubezwa ngokocansi kwezingane angaphathwa kahle noma afihlwa. Ubuzenzisi bokuzibandakanya kwe-UN. Ukwenqatshwa kokulalela amaRoma 13: 1-7 nokusebenzisana 'namagunya aphakeme' ngokunikeza amagama abantu abanukubeza izingane. Ukubanjwa kwemali kuqhubeka nokuthengiswa kwezinkulungwane zamahholo ombuso ngaphandle kwemvume yebandla lendawo. Futhi-ke kunezimfundiso zamanga zango-1914, isizukulwane esidlulelanayo, nezinye izimvu ezihlanekezela isigijimi sezindaba ezinhle.

Kodwa-ke, uSplane ngeke akhulume ngalezi zinto. Eqinisweni, kuyo yonke le nkulumo, amagama athi "ukuhlukunyezwa kwengane" awadluli nakwezakhe izindebe. Lobu budlelwano obukhulu bomphakathi kanye nenhlekelele yezezimali esongela khona kanye kwenhlangano, kepha abalaleli bakhe bebengasoze bazi lutho ngayo ukube bazinqumela ezingxoxweni nasezincwadini ezikhishwa yinkampani yeWatchtower.

Okulandelayo, uDavid Splane udala impikiswano ye-strawman yokuxhasa ubizo lwakhe lokuthi ofakazi baphendule indlebe kunoma yikuphi ukukhuluma okungalungile.

[UDavid Splane] Bazalwane, kumele siqaphe. Lokhu kubucayi. Ake sithi ngenxa yelukuluku, ungena engqungqutheleni yezingxoxo nabantu abathi bangoFakazi BakaJehova - mhlawumbe bangabo futhi kungenzeka bangabo, awazi; awukaze uhlangane nabo - bese umuntu eqala ukubuza imibuzo. Ucabangani ngokusakazwa kwangenyanga edlule, ukuthole kukhuthaza ngempela? Noma ucabanga ukuthi abazalwane ababhalayo INqabayokulinda aphila emhlabeni wangempela? Ngicabanga ukuthi bayabona yini ukuthi kunzima kanjani lapha.

[U-Eric Wilson] Uthathisa isigijimi salabo athi yizihlubuki. Kulula ukucashisa labo okuthiwa abaphikisi ngokuthi bathi konke abakwenzayo badilize ngamazwana ahlambalazayo, kepha leyo akuyona inkinga yangempela. Ufuna ucabange ukuthi kunjalo, ngoba lapho ebhekene nezinkinga ezibucayi ezibhekene nenhlangano, akanakho ukuzivikela. Ukube wayenakho, wayezozivikela abeke lezi zinto.

Manje ngalokhu esizozwa ngokulandelayo, ngizokucela ukuthi wenze ucwaningo oluncane. Lalela ukuthi uthini, kodwa ake ucabange ukuthi ungumKatolika oshumayela ephikisana egameni leSonto LamaKatolika.

[UDavid Splane] Manje, awazi noma laba bantu bayizihlubuki noma bangabafowethu nodadewethu abasenkingeni enkulu ngokomoya. Kodwa ingabe kunendaba? Kukwenza uzizwe kanjani lapho ushiya isithangami? Ingabe uzizwa wakhiwe, uzimisele ukwandisa inkonzo yakho, uqiniseka ngokwengeziwe kunanini ngaphambili ukuthi uJehova unenhlangano oyithandayo nokuthi uyajabula ukuba yingxenye yayo. Uzizwa uhloniphekile ngokuba yingxenye yaleyo nhlangano.

[U-Eric Wilson] Akusebenzi uma ubheka lokhu njengompristi okhulumela isonto lamaKatolika ngoba bayinkolo yamanga kanti ofakazi bayiqiniso. Futhi, lelo qophelo lidlula yonke into. Ngithola amaKhatholika angibhalela ngaso sonke isikhathi ezwakalisa ukuziqhenya kwawo ngokuba ngamalungu "esonto elasungulwa nguJesu". Zizwakala zingehlukile kunalokho okwenziwa nguSplane lapha. Kepha lapho eBhayibhelini sitshelwa ukuthi sithande inhlangano futhi siziqhenye ngenhlangano. Kungani igama elithi inhlangano lingasetshenziswa naseBhayibhelini. Sitshelwe ukuthi sithande abafowethu nodadewethu, kepha asikaze sitshelwe ukuthi sithande inhlangano. Ngokuqondene nokuziqhenya, ukuziqhenya kwethu kukuJesu Kristu, ukuziqhayisa kwethu kukuJehova. (1 KwabaseKhorinte 1:29)

Ukuziqhayisa ngoba singabenhlangano ethile. Woza.

Ngokulandelayo, uDavid Splane usebenzisa kabi eyabaseRoma 16:17.

[UDavid Splane] Sidinga ukulandela iseluleko esilotshwe kwabaseRoma isahluko 16, nevesi 17. Manje cabanga ngalesi sithangami esisazichazayo esisanda kuchazwa ngokwabaseRoma isahluko 16 nevesi 17 bese ukhumbula ukuthi kunezinhlobo zonke zezinkulumo ezingezinhle ezindizayo kule nkundla . Awazi ukuthi ngubani obangela lokhu futhi nakhu okushiwo kwabaseRoma 16 ivesi 17. “Manje ngiyanincenga, bazalwane, ukuba nibheke labo ababangela ukwahlukana nezimbangela zokukhubeka ngokuphambene nemfundiso eniyifundile zigweme. ” Manje cabanga ngaleso sithangami. Ingabe kudala ukwahlukana? Yebo! Ingabe kuyisizathu sokukhubeka? Kungaba. Ingabe kuphambene nalokho esikufundile? Ngabe kufanele siphendule lowo mbuzo?

[U-Eric Wilson] Yebo, David, kufanele uphendule lowo mbuzo. Lowo mbuzo uyikhiye kukho konke. UJesu wathi wayezele ukubanga ukwahlukana.

. . Ningacabangi ukuthi ngizele ukuletha ukuthula emhlabeni; Angizelanga ukuletha ukuthula, kodwa inkemba. Ngoba ngizele ukudala ukwahlukana. . . (Mathewu 10:34, 35, INguqulo Yezwe Elisha)

Nokho uPawulu uyabalahla labo ababanga ukwahlukana. Ingabe uPawulu wayelahla uJesu? Cha, ngoba uJesu wabangela ukwahlukana ngokufundisa iqiniso. Labo uPawulu abalahlayo bafundisa amanga. Lithini izinga leqiniso? UDavid uvele wayifunda kwabaseRoma: "imfundiso oyifundile". Uthanda kakhulu lokho, ngakho-ke uyaqiniseka ukuthi izimfundiso ze-Nqabayokulinda ziyizimfundiso zikaKristu, kepha akukho ukushicilelwa kwabantu okungenza lokho, hhayi ikhathekizimu yamaKatolika, hhayi i-evangelical Christianity Namuhla, hhayi INqabayokulinda futhi I-Phaphama! omagazini. UPawulu ukhuluma ngezimfundiso zikaKristu ezadluliselwa ngabaphostoli. Lowo ngumongo wendaba. Uma uSplane efuna ukubiza umuntu ngokuthi uyisihlubuki osuselwa kwabaseRoma, khona-ke isihlubuki nguyena ophambukile ezimfundisweni zikaKristu. Ngisebenzisa leyo nqubo, ngiphakamisa ukuthi uDavid Splane nesizukulwane sakhe esigudlanayo futhi hhayi isigqila seminyaka eyi-1900 siyisihlubuki. Ngisho ngoba njengoba siphonsa amalebula nxazonke.

USplane manje ubuyela ekuhlubukeni isifaniso sobuthi.

[UDavid Splane] Manje omunye umuntu angase athi: “Ngiyabona ukuthi lezo zixwayiso ngezihlubuki zazisebenza kuphi nakanjani; ubuthakathaka, kepha ungakhathazeki ngami ngiqinile ngokomoya, ngiyakwazi ukuyisingatha. Lokho kufana nomuntu othwala izinsimbi ecabanga ukuthi angaphuza ushevu omubi futhi ngeke kumlimaze ngoba mkhulu futhi unamandla. Asinamandla kangako, ngokomoya, futhi sihlakaniphe kangangoba asinakuthintwa ubuthi bemibono yezihlubuki.

[U-Eric Wilson] UDavid usezosikhombisa, yize singaqondile, ukuthi ukuhlubuka kwakhe kufana nokufanisa nobuthi akusekelwa emiBhalweni. Usezokwenza lokho ngokusebenzisa i-akhawunti ekhuluma ngoJobe. Kepha ngaphambi kokuthi enze kanjalo, uphinde asibuze ukuthi sinikele ngamandla ethu okucabanga bese sihamba nalokho esitshelwa kona.

[UDavid Splane] Manje, kunini lapho singazizwa sicindezelwa ukuba sifunde okuthile okubhalwe izihlubuki? Cabanga ngalesi simo: Indoda engakholwa yomuntu ofunda naye iBhayibheli ithumela umkayo isixhumanisi ekhasini lewebhu eliyisihlubuki bese ithi, “lapha kubheke kangcono lokhu bese ubona ukuthi ungena kuphi.” Yebo, umfundi wakho ukhathazekile. Ufuna ukuthi ubheke futhi akutshele ukuthi ucabangani. Lokho akuyona inketho. UPaul uthi, “bagweme.” Lokho akusho ukufunda izincwadi zezihlubuki noma ukusesha ezinkundleni zokuxhumana ukubona ukuthi zithini ngathi. Ngakho-ke, uthini kumfundi wakho? Ungasho into efana nale: “Ngicabanga ukuthi lokhu kukucasula kakhulu, futhi nakanjani udinga ukwazi ukuthi ungena kuphi. Nginesiphakamiso. Akukho esikufihlayo. Lapho usemihlanganweni, lalelisisa lokho okushiwo abazalwane. Buka ukuthi sisebenzelana kanjani omunye nomunye. Qaphela ukuthi inhlangano ixhaswa kanjani ngokwezimali. Yazi abadala, omkabo. Zazise kumbonisi wesifunda nomkakhe lapho befika. Vakashela indlunkulu yomhlaba wonke noma igatsha. Ngizohamba nawe. Ngizokusiza, ngifuna ujwayelane ngempela nenhlangano futhi, uma wenza kanjalo, nginesiqiniseko sokuthi kungekudala uzobona ukuthi lokhu okushiwo ngabantu ngathi akulona iqiniso. ”

[U-Eric Wilson] Uthi, “Asinalutho esilufihlayo.” Hhayi-ke, uma bengenalutho abalufihlayo, kungani betshela abantu ukuthi bangaphenyi, bangalaleli zonke izinhlangothi zombuzo? Kungani kufanele silalele uhlangothi olulodwa kuphela, David, uhlangothi lwakho, futhi singakunaki konke okunye? Iqiniso ukuthi lapho omunye woFakazi BakaJehova ebuza ngezindaba ezingokwemfundiso ezingqubuzana nomBhalo, noma ebuza ukuthi kungani i-Watchtower yaba yinhlangano ezimele ye-UN, noma ukuthi kungani iNdikimba Ebusayo ikhetha ukukhokha izigidi ngokudelela izinhlawulo zasenkantolo kunokuba ivule uhlu lwazo onondindwa, bagcina sebekamelweni elingemuva lehholo lombuso ukuze bagqoke kahle.

Manje sifika engxenyeni yenkulumo kaSplane lapho ebukela khona phansi ingxoxo yakhe yonke yokuthi ukuhlubuka kuwubuthi… futhi, khumbula ukuthi ngisebenzisa igama elithi ukuhlubuka ngoba uyalisebenzisa, kodwa, empeleni, kungukucabanga kokuhlubuka akusabayo ngempela.

[UDavid Splane] Amaconsi ambalwa nje obuthi esiphuzweni anele ukudala ingozi enkulu. Futhi izihlubuki zivame ukuxuba amaqiniso ambalwa namanga. Uyamkhumbula u-Elifazi? Omunye wabaduduzi bamanga bakaJobe? Okunye akusho kwakuyiqiniso. Asivule esahlukweni 5 nevesi 13. (Ngizokunika umzuzwana). Bona ukuthi engikufundayo kuzwakala kujwayelekile yini. “Ubamba abahlakaniphileyo ebuqilini babo, ukuze amacebo abanobuqili abhuntshe. Ubamba abahlakaniphileyo ngobuqili babo. Ingabe lokho kuzwakala kujwayelekile? Kungani Yebo! Umphostoli uPawulu naye washo into efanayo kweyoku-1 Korinte 3:19. Eqinisweni, kunkomba eseceleni esiyibonayo ku “a” omncane phakathi kukhona u-1 Korinte 3:19. Kungenzeka nokuthi uPawulu wayecaphuna u-Elifazi. ngakho lelo bekuliqiniso, kepha uJehova uzizwa kanjani ngempikiswano ka-Elifazi ngayo yonke into? Ake sibheke kuJobe 42: 7 sibone ukuthi uJehova wazizwa kanjani ngakho. UJobe 42 nevesi 7. “Emva kokuba uJehova esekhulumile la mazwi kuJobe uJehova wathi ku-Elifazi umThemani, 'Intukuthelo yami ikuvuthele wena nabangane bakho ababili ngokuba anikhulumanga iqiniso ngami njengenceku yami uJobe.'” zimbalwa izinhlamvu zeqiniso ezahlanganiswa namanga. Okungenani okunye okushiwo ngu-Elifazi kwakuphefumulelwe amademoni. Sikwazi kanjani lokho? Uyivumile. Qaphela uJobe 4 amavesi 15 kuya ku-17 (Ngizokunika umzuzwana, lokhu kuyathakazelisa). UJobe 4:15 kuya ku-17. U-Elifazi uthi, “Kwadlula umoya ebusweni bami, izinwele zenyama yami zabhampa. Yabe isimile, kepha angizange ngikwazi ukubona ukuvela kwayo. ” Ake sime lapho umzuzwana. Angizange ngikubone ukubukeka kwayo. Ngakho-ke, wayengazi ukuthi ukhuluma nobani-njengokuthi nje umuntu othize engxoxweni yezingxoxo kungenzeka angazi ukuthi ukhuluma nobani. Asiqhubeke. Uthi, “Isimo sasiphambi kwamehlo ami. Kwaba nokuthula futhi ngezwa izwi. 'Umuntu ofayo angaba olunge ngaphezu kukaNkulunkulu? Umuntu angaba yini ohlanzekile kunomenzi wakhe? '”

Kuyakumangaza yini ukuthi idemoni lizongena empikiswaneni phakathi kukaJobe nabaduduzi bamanga? Akufanele. Lokhu kwakungeyona impikiswano encane. Kwakuyinkinga enkulu. USathane wayephonsele uJehova inselele phambi kwazo zonke izingelosi ukuthi akekho umuntu owayeyogcina ubuqotho bakhe lapho evivinywa. Lelo demoni lalisebenzisa u-Elifazi ukudumaza uJobe nokwenza buthakathaka ukholo lwakhe. Lokhu kwakuyinto uJobe okwakumele ayilwele. UJobe walwa.

[U-Eric Wilson] Ngakho-ke noma amaconsi ambalwa obuthi ayabulala. Yebo, lokho kuliqiniso, kepha kuhlangene ngani nokuhlubuka?

USplane ubhekisa kubaduduzi abathathu bamanga bakaJobe, ikakhulukazi ngo-Elifazi. Ufanisa inkulumo yabo neyezihlubuki. Uthi ngo-Elifazi, ngisho namazwi amadimoni ayedluliselwa endlebeni kaJobe. Laba baduduzi abathathu bakhuluma noJobe izinsuku, futhi uJobe walalela. Lokhu kwakungaphezu kwamaconsi ambalwa obuthi, uDavid. Lokhu kwakuyimithwalo yamabhakede yezinto. Kungani uJobe engazange abulawe ngokomoya? Ngoba uJobe wayenama-oodle wento uDavid Splane ayesabayo-wayeneqiniso ngasohlangothini lwakhe. Iqiniso lingukukhanya amanga amanga. Ungakhanyisa ukukhanya, kepha awukwazi ukukhanyisa ubumnyama. Ukukhanya kuhlula njalo ubumnyama.

Kuphakathi nendawo lapho sifika enyameni yangempela yenkulumo, futhi ngiyavuma ukuthi bekufanele ngilwe ukuze ngigcine ukuzinza kwami, ngoba izinto eziningi azishoyo uDavid Splane zimbi kakhulu kangangokuba zikwenza ufune memeza.

[UDavid Splane] Manje, ake sicabangele inselele yesibili esibhekana nayo nemibiko engemihle ngoFakazi BakaJehova kwabezindaba.

[U-Eric Wilson] Qaphela ukuthi akasho imibiko engelona iqiniso. Umbiko ungaba yiqiniso ngokuphelele kepha ube ungekho. Njengoba sengibuke inqwaba yale mibiko engemihle, akukho okukhombisa ukuthi ayilona iqiniso, futhi empeleni, uma ibingelona iqiniso, nginesiqiniseko sokuthi iNhlangano izoshesha ukumangalela umsakazi noma i-TV Station. Ngemuva kwalokho, bamangalela iqembu laseSpain muva nje ngokuthi lizisulu zokuhlukunyezwa kwe-Watchtower.

[UDavid Splane] Manje nasi isimiso esihle okufanele sisilandelwe: Izaga 14 nevesi 15. (Ngizokunika umzuzwana iZaga isahluko 14 nevesi 15). Ithi, "Umuntu ongenalwazi ukholelwa kuwo wonke amazwi, kepha okhaliphile uyazicabangela izinyathelo zakhe." Abanye abantu bakholwa yikho konke abakufunda ephephandabeni noma abakubona ku-TV. Ingabe? Kufanele wena?

[U-Eric Wilson] Cha, akufanele. Kepha-ke futhi, kufanele ukholelwe konke okuzwa uDavid Splane akusho, noma konke okubhalwe ku-Watchtower? UDavid ucaphuna izAga 14:15 kepha akasebenzisi yena noma inhlangano. OFakazi batshelwa ukuthi bangakholelwa kuwo wonke amagama uma evela emthonjeni wasemhlabeni, kodwa bacabangisise futhi baphenye, nokho lowo mthetho awusebenzi lapho belalele inkulumo endaweni yesikhulumi somhlangano noma befunda i-athikili ku-Nqabayokulinda. Kulezo zimo, kufanele bakholwe wonke amagama nomaye phakathi kwabo noma ngubani "ozindla ngesinyathelo ngasinye". Buza imibuzo eminingi, futhi yigumbi elingemuva lakho.

[UDavid Splane] Cabanga ngalokhu: Manje ususebenza endlini ngendlu futhi uhlangana nomninikhaya othi, “Nina boFakazi BakaJehova ningabantu ababi. Uvumela izingane zakho zife. Awukuvumi ukwelashwa. ” Ubuza umninikhaya ukuthi, “ukhona yini omaziyo

yoFakazi BakaJehova? "Cha." Ngabe uwuthathaphi umqondo wokuthi siyeke izingane zethu zife futhi zingakwamukeli ukwelashwa? Umninikhaya uthi, “Nginalo igunya elihle. Ngiyifunde ephephandabeni. ”

Yebo, uma isephephandabeni, kufanele kube yiqiniso, akunjalo? Akunjalo ngempela! Khumbula lokhu: Izintatheli zinomnqamulajuqu okufanele zihlangane nawo futhi intatheli kungenzeka ingabi nesikhathi noma ukuthambekela kokubheka amaqiniso; noma intatheli kungenzeka ibhale i-athikili elinganiselayo. Kepha-ke umhleli uyayiguqula. Mhlawumbe umhleli akabathandi oFakazi BakaJehova, noma utshelwe okungeyikho ngathi. Manje, kubi ngokwanele uma abantu emhlabeni bekukholwa konke abakufunda ephephandabeni, kodwa abafowethu masingabi phakathi kwabo. Masingabi msulwa. Ake sicabangele izinto ngokucophelela.

[U-Eric Wilson] Lesi yisibonelo esingajwayelekile, ngoba okushiwo ngumndeni kuliqiniso. Uma kukhulunywa ngokumpontshelwa igazi, ngisho nasezimweni lapho udokotela ezwa ukuthi impilo yengane isengozini, oFakazi ngeke bavume ukuba izingane zabo zifakwe igazi. Ngakho-ke, uma ezama ukukhombisa ukuthi amaphephandaba achemile noma ukuthi abantu bathola umbono ongafanele, uqinisekile ukuthi usebenzise isibonelo esibi.

Kuyiqiniso ukuthi intatheli kungenzeka ingawahloli amaqiniso, yize kunembile, baqeqeshelwe ukwenza lokho ukuze iphephandaba lingabekwa endaweni lapho lingamangalelwa khona. Ngaphezu kwalokho, kukangaki sizwa izindaba ezithinta ukuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi lapho intatheli isitshela khona ukuthi zizamile ukuxhumana noFakazi BakaJehova endlunkulu, kodwa akekho noyedwa owayezimisele ukubamba noma abuzwe imibuzo. Kufanele bawahlole kanjani amaqiniso uma oFakazi BakaJehova bengafuni ukukhuluma nabo?

[UDavid Splane] Ngokufanayo, kwesinye isikhathi kuba nohlelo lwe-TV olukhuluma ngoFakazi BakaJehova. Manje, ezimbalwa zalezi zinhlelo zilinganisiwe futhi zilungile. Abaningi, noma ngicabanga ukuthi iningi alinjalo, futhi uma kungenjalo uzovame ukuthola ukuthi abakhiqizi baqala benombono ongemuhle ngoFakazi BakaJehova bese befuna imininingwane yokusekela ubandlululo lwabo. Ngakho-ke, baphendukela kubani? Izihlubuki nabefundisi, ezivela kubo. Bathole iziphakamiso zabantu abazoxoxisana nabo- futhi uyazi ukuthi labo bantu bazothini. Ngomzuzu wokugcina bangacela abafowethu ukuba baphawule ukuze nje babonakale bengakhethi, kepha uhlelo belungakhelwanga ukuba lube nobulungiswa, lwenzelwe ukungabi nabulungiswa. Lalihlaselwe oFakazi BakaJehova.

[U-Eric Wilson] Manje ulandela imibiko yethelevishini. Lokhu ikakhulukazi kunokwenzelela uthi. Izinhloso zabo ukwenza oFakazi BakaJehova babukeke kabi. Banobandlululo futhi bafuna labo abazokuxhasa lokhu. Baphendukela ezihlubukini nakubefundisi, usho kanjalo. Lezi zihlubuki zikhomba kubo abantu okufanele baxoxe nabo. UDavid ube esesho ngezwi lokuhlekisa, "Futhi siyazi ukuthi labo bantu bazothini."

Ngempela? Siyazi ukuthi babezothini? Babezothini labo bantu, David? Yini ehlekisa kakhulu ukuthi kufanele usitshele ngethoni ehlekisayo ezwini lakho? Ngabe laba mhlawumbe kungaba ngabantu ababeyizisulu zokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi? Abantu abaya kubadala futhi esikhundleni sokuthola ubulungiswa, benziwa ukuthi bahlupheke nakakhulu? David, kungenzeka ukuthi laba kungaba abesifazane abasebasha, ngisho nentsha eyayiphethwe kabi kangangokuba babenomuzwa wokuthi akukho abangakwenza, kodwa ukushiya ibandla ngokuphelele? Ngabe lezi zisulu zokuhlukunyezwa kwezingane ezahlukaniswa nemindeni nabangane, zaxoshwa yibo bonke, hhayi ngoba bonile, kodwa ngoba nje behamba futhi ngokwenza kanjalo bayilahla ngokuphelele inhlangano? Kungenxa yokuthi benze ibandla libukeke kabi, akunjalo, David?

Bese uSplane uthi, “Ngomzuzu wokugcina bangacela abazalwane ukuba baphawule ukuze nje babonakale bengakhethi.”

OMG, David, udlala ngami? Ngibuke lezi zinhlelo futhi kunento eyodwa ehambisanayo kuzo zonke. Izintatheli zizothi zizamile ukuxhumana nendlunkulu, kodwa ofakazi bebengazimisele ukukhuluma nabo. Ukube bengingashayela iBethel yaseCanada njengamanje ngithi ngenza ividiyo ekhuluma ngokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi phakathi koFakazi BakaJehova eCanada futhi ngingathanda ukuthola ukuphawula okuvela ehhovisi legatsha, ucabanga ukuthi bangakhuluma nami emhlanganweni ukuqopha, phambi kwekhamera? Ukuphinda amazwi akho, David. "Siyazi ukuthi bebengathini."

Woza, udinga ukumisa amanga futhi uthembeke kube kanye. Into yokugcina noma yiliphi ilungu leNdikimba Ebusayo noma isikhulu segatsha esisezingeni eliphezulu esifuna ukuyenza ukuphoqeleka ukuphendula imibuzo mayelana nezinqubomgomo zeNhlangano nokuziphatha esithangamini somphakathi. David, ngineqiniso uyakhumbula ukuthi kwenzekani ngenkathi iKhomishini yase-Australia Royal izama ukubizela ilungu leNdikimba Ebusayo, uGeoffrey Jackson, ukuba afakaze ngaphansi kwesifungo? Ummeli weNhlangano wayalwa ukuba adukise inkantolo ngendaba engamanga yokuthi uJackson wayebandakanyeka ekuhumusheni kuphela futhi wayengahlangene nokwenza izinqubomgomo maqondana nokuhlukunyezwa kwezingane. Yiqiniso, lokhu kungamanga. Isizathu esenza waphoqeleka ukufakaza ukuthi ababukeli abaningi ababazi kahle oFakazi BakaJehova bathumela i-imeyili enkantolo bebaxwayisa ngala manga.

Ngesikhathi ilungu leNdikimba Ebusayo, uGerrit Losch, ebizelwa enkantolo yaseCalifornia lapho bekuzothethwa khona icala lokuhlukumeza izingane, wabhala encwadini efungelwe ukugwema ukuvela:

“Angiqondisi, futhi angikaze ngiqondise, imisebenzi yansuku zonke ye-Watchtower. Anginalo, futhi angikaze ngibe nalo, igunya lokuzinqumela inqubomgomo ye-Watchtower noma yimuphi umnyango we-Watchtower. ”

Qaphela ukuthi lokho kubhalwe ngokucophelela kangakanani, ukweqa iqiniso. Yebo, njengomuntu, akalisebenzisi igunya noma aqondise INqabayokulinda, kepha ingabe i-Watchtower inombhalo othi “mina” noma i-t “ngaphandle kokusho kweNdikimba Ebusayo iLosch okuyilungu eliphakeme kunawo wonke kuyo?

Empeleni, ngokususelwa encazelweni kaGerrit Losch yokuthi yini eyakha amanga asakazwa ngoNovemba 2016, walala kuleso sitatimende esifungelwe.

Umbuzo omkhulu ngukuthi: uma befuna ngempela umphakathi ukuthi wazi iqiniso futhi bagweme izindaba ezinganaki uDavid Splane akhala ngazo, kungani balwa kanzima ukuze bangabi nosuku lwabo enkantolo noma isikhathi sabo phambi kwekhamera? UJesu uthi kufanele sikhanyise ukukhanya kwethu, sidinga ukubeka izibani zethu etafuleni lapho ukukhanya kuzogcwalisa indlu yonke. Kepha kunokuvumela ukukhanya kwabo kukhanye, iNdikimba Ebusayo ibonakala incamela ukumangalela wonke umuntu ngobandlululo.

Ngendlela, ngizobeka izixhumanisi zalolo lwazi engisanda kulisho emkhakheni wencazelo wale vidiyo.

[UDavid Splane] Manje ake sicacelwe, ezinye izinhlangano zezindaba zikunakekele kakhulu ukubika futhi zifuna ukwethula zombili izinhlangothi zodaba futhi lapho oFakazi BakaJehova bekhathazekile, bakwenza lokho ngokulahlekelwa kwabo. Uma iphephandaba lishicilela noma yini enhle ngathi, amasonto azohlehlela emuva. Amakholwa ethu acasukile. Babhalisela iphephandaba lakho. Abathandi ukufunda izinto ezinhle ngoFakazi BakaJehova. Umlayezo? Uma kwenzeka kwenzeka futhi, bazolahlekelwa ababhalisile.

[U-Eric Wilson] Manje sondliwa ngombono wozungu, futhi njengayo yonke imibono enjalo yozungu, kuza ngaphandle kobufakazi obusekelayo. David, ukwazi kanjani lokhu? Buphi ubufakazi? Ngabe kufanele sithathe izwi lakho ngalo?

[UDavid Splane] Manje, lolu daba lokuthi abantu bakaJehova bakhulunywa kabi ngalo akuyona into entsha. Cabanga ngezinsuku zeNdlovukazi u-Esteri. UHamani omubi uletha umbiko omubi eNkosini u-Ahashiveroshi: “AmaJuda awayilaleli imithetho yethu ayingozi emphakathini. Ingabe u-Ahashiveroshi uyawahlola amaqiniso? Ingabe ufuna ubufakazi? Cha, u-Ahashiveroshi unobuhlakani. Uyazivumela ukuthi angeniswe nguHamani. Ngenkathi kunamaHamani amaningi osuku lwanamuhla futhi basebenzisa amaqhinga afanayo, ngenxa yalokho ezinye izikhulu zikahulumeni ziyathathwa. Bakholelwa izinsolo zokunyundela zezihlubuki. Manje uma nje bezinika isikhathi sokuhlola amaqiniso, bazobona ukuthi bayaqanjelwa amanga, kepha awawahloli amaqiniso. Manje futhi, kubi ngokwanele bazalwane lapho izikhulu zikahulumeni zithathwa ngemibiko engamanga. Ungathatheki.

[U-Eric Wilson] UDavid uqhathanisa oFakazi BakaJehova njengenhlangano nesizwe sakwa-Israyeli. ELobukholwa aliwona u-Israyeli ongokomoya. OFakazi BakaJehova kuphela. Izihlubuki zinjengoHamani omubi owaqamba amanga ngama-Israyeli. Futhi inkosi yamaPagane ngalezo zinsuku ifaniswa nezikhulu zikahulumeni zesimanje ezingabhekisisi amaqiniso, kepha zikholelwa ngamehlo ngamehlo lezi zihlubuki ezimbi. Umthwalo onjani wenkomo.

Ngabe ulindele ukuthi sikholelwe ukuthi izikhulu zikahulumeni zizokholwa noma ngubani ohamba emgwaqweni enesikhalazo? Kunemithetho. Kunemithetho. Abantu kufanele bavikele imisebenzi yabo ekuhlaselweni ngenxa yokushushiswa ngokungafanele nangokungemthetho. Abantu emhlabeni badinga into encane ebizwa ngokuthi ubufakazi. Awufani nomphakathi woFakazi BakaJehova lapho abantu bahlulelwa khona ngenxa yamahemuhemu; kugwenywe ngesisekelo samahemuhemu. UDavid ubuyiselwe izindima.

Ngazibonela mathupha amasonto esakaza ngothelevishini ikhomishini yase-Australia Royal lapho babephenya khona oFakazi BakaJehova. Kwahlaziywa amashumi ezinkulungwane zamakhasi wedatha. Abadala abaningi bomphakathi woFakazi BakaJehova base-Australia babuzwa imibuzo ngaphansi kwesifungo. Izisulu zokuphathwa budlabha kokuhlukunyezwa kwezingane nazo zifakaze ngaphansi kwesifungo. Ngisho noGeoffrey Jackson, oyilungu leNdikimba Ebusayo, wabuzwa imibuzo ngaphansi kwesifungo. Uhulumeni wawathola wonke amaqiniso. Abazange bagijimele ukufingqa isinqumo. Eqinisweni, bancenga ubuholi boFakazi ukuthi benze izinguquko ukuze kuthuthukiswe izingane. Kodwa ukuncenga kwabo kwawela ezindlebeni ezingezwa.

Umphumela waba uchungechunge lwezincomo ezenziwe enhlanganweni ngezindlela zokwenza ngcono indlela yokuphathwa kwamacala okuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi. Kodwa-ke, inhlangano yenqaba cishe zonke izincomo ezenziwa nguhulumeni. Kungani? Ngabe izikhulu zikahulumeni zazingakwazi ukusebenza? Ingabe babengenawo wonke amaqiniso? Cha. Iqiniso elilula lendaba ukuthi inhlangano ayikwazi ukwamukela noma isiphi isincomo esenziwa yilokho abakubheka njengohulumeni womhlaba ophethwe uSathane. Izandla zabo ziboshiwe. Ukwamukela imithethonqubo kahulumeni kungavuma ukuthi ukuholwa kwabo akuveli kumoya ongcwele ovela kuNkulunkulu kodwa kuwumkhiqizo odangazayo wamadoda anentshisekelo yokugcina indawo yawo negunya.

USplane uqeda lesi sigcawu esincanyana ngokunxusa abazalwane ukuthi bangathathwa yimibiko engamanga. Kodwa-ke, njengoba efisa ukuthi uhulumeni aphenye ngaphambi kokwamukela noma yini abazitshelwa yizihlubuki ezinamanga, kufanele avumele abafowethu nodadewethu benze okufanayo, akunjalo? Kepha uqeda ukubatshela ukuthi bangalaleli izihlubuki futhi bangaphenyi. Vele uye kubadala, usho njalo. Banazo zonke izimpendulo. Sawubona, bengingumdala iminyaka engamashumi amane futhi ngingakutshela ngaphandle kokungabaza ukuthi abakwenzi. Akusondele ngisho.

Ngaya ku-JW.org ngasebenzisa ithuluzi labo lokusesha ukuthola ukuthi ngabe kukhona yini kwikhomishini yase-Australia Royal noma kwamanye amacala aphathelene nokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi lapho umphakathi kufanele ukhokhe izigidi zamadola kumonakalo. Akukho lutho lapho. Zilch. Nada.

Kungani kungenjalo? Asikufanele yini ukwazi ukuthi iminikelo yethu esiyisebenzele kanzima isetshenziswa kanjani?

Uma unguFakazi KaJehova oqotho futhi ulalela incwadi uDavid Splane akutshela ukuba ukwenze, uzobe ungazi lutho nganoma iyiphi yalezi zinkinga. Ngakho-ke oFakazi BakaJehova kufanele — kanjani uDavid wakubeka kanjani — o, yebo: “thatha nje isikhathi uhlole amaqiniso”?

[UDavid Splane] Wake wayizwa inkulumo ethi "ukuqulwa kwecala ngabezindaba?" Kusebenza kanjena: Othile ubhekene necala kanti leli cala lisakazwa kabanzi kwabezindaba, nabezindaba balethula leli cala ngendlela yokuthi wonke umuntu olizwayo acabange ukuthi le ndoda inecala.

[U-Eric Wilson] Yebo, ngizwile ngokuqulwa kwecala ngabezindaba. Eqinisweni, sengikubonile lokho. Nginesiqiniseko sokuthi wonke umuntu oqale ukungabaza izimfundiso kanye / noma imikhuba yeNhlangano nayo ikwazile. Ngokwami, njengakwezinye, isangoma lesi yisigungu samahemuhemu futhi siyindlela enamandla futhi enamandla lapho amahemuhemu asakazeka khona njengomlilo wequbula phakathi koFakazi BakaJehova. Eminyakeni eminingi ngaphambi kokuba bazame ukungisusa ekuhlanganyeleni, nganyundelwa futhi nganyundelwa ngemuva. Amahlebezi abuya kimi evela kubangane abathembekile ababezwa bephindelela kimi. Ezinye zazo zazingamampunge futhi zinamanga ngokuphelele, kepha kwakungasho lutho ngoba zazikholelwa kalula. Ngokushesha nje, abangane enganginabo amashumi eminyaka baqala ukungibuka ngendlela exakile futhi baziqhelelanisa nami. Yebo yebo, David. Thina bahlubuki sizwile futhi sabhekana nokuqulwa kwecala ngabezindaba, ngakho-ke sixolele uma singazizwa sizwelana ngokweqile lapho sikuzwa kwenzeka kuwe.

[UDavid Splane] Vele, ukugwema ukumangalelwa ngokunyundela noma ngokuhlambalaza, le mibiko yabezindaba ibhalwe ngokucophelela. Futhi sidinga ukuqonda ukuthi amagama asho ukuthini. Nasi isimiso esihle okufanele usikhumbule: UJobe isahluko 12 nevesi 11; kuyamangaza ukuthi zingaki izimiso esingazithola encwadini kaJobe ngale nkulumo. UJobe isahluko 12 nevesi 11. Lona nguJobe okhulumayo, futhi uthi, "Indlebe ayiwahloli yini amazwi njengoba ulimi lunambitha ukudla." Indlebe ayiwahloli yini amazwi? Kusho ukuthini lokho?

[U-Eric Wilson] Yebo, David, kusho ukuthini lokho? Ngaphambi kokuba silalele incazelo kaDavid, ucabanga ukuthi isho ukuthini?

Ulimi lunambitha kanjani ukudla? Siyakunambitha ukudla ngokukufaka emlonyeni ukuze ulimi lwethu luhlangane nalokhu kudla futhi sikuzwe. Ngakho-ke indlebe ingawahlola kanjani amazwi? Bekufanele izwe amazwi, akunjalo?

[UDavid Splane] Ngabe kusho ukuthi uma sithola ukuthi izihlubuki zizofakwa ohlelweni lwe-TV, kufanele sizibuke ukuze sibone ukuthi lokho abakushoyo kuyiqiniso yini? Cha, ngokuyisisekelo kusho ukucabangela umthombo wamagama.

[U-Eric Wilson] Cha, akunjalo. Akusho lokho nhlobo. Yeka umthwalo wobulongwe benkomo! UDavid ufuna ukuthi sihlole amagama ngezindlebe zethu ngokunqaba izindlebe zethu amagama ngokwawo. Ingabe ulimi lunambitha ukudla esingakufaki emlonyeni wethu? Sikunambitha ukudla ngokucabangela umthombo? Cha, sinambitha ukudla ngokukubeka olimini bese sihlola amagama ngokukubeka endlebeni.

Le ndoda kufanele ibe yisifundiswa esiyinhloko senhlangano, ngothando lukaPete. Uzama nje ukuthola ukusekelwa okungokomBhalo kokuvala indlebe ukuze kube nobufakazi obunzima, futhi akukho lutho ngakho uzama ukukuqamba. Yisizukulwane esigqagqene sonke isikhathi futhi. Izinto ezakhiwe.

[UDavid Splane] Uma kungamazwi ezihlubuki, kungani sizowakholelwa? Cabanga ngale ndlela. Unebhodlela eshalofini lakho elibhalwe “ubuthi.” Ngabe udinga ukuyivula, uthathe iswig ukuze ubone ukuthi ingabe inobuthi ngempela yini? Kholwa okushiwo ilebula!

[U-Eric Wilson] UDavid usebenzisa amane, abale 'em, amaphutha amane aqondakalayo lapha. Esokuqala sibizwa ngamanga okulingana kwamanga. Ukuqhathanisa ilebula lokuthi umenzi wamakhemikhali athile anobuthi noma anobuthi usebenza kumkhiqizo wakhe nelebuli uDavid anamathele kunoma ngubani ongavumelani nayo kufana nokufana. Umenzi unelungelo, empeleni, unesibopho sokufaka ilebula kumkhiqizo wakhe ngokufanele, kepha ungubani wena, othandekayo uDavid Splane ukubiza noma ngubani ongavumelani naye njengesihlubuki? Lokho kuyiphutha lelebuli elayishiwe elenzelwe ukufaka ubuthi ezingqondweni zethu kumphikisi wakho ukuze singalaleli ngisho nempikiswano yakhe. Amalebula alayishiwe empeleni awuhlobo lwe- Isikhangiso fallacy noma I-Ad Hominem ukuhlasela. Lokho kusho ukuthi "hlasela indoda". Uyabona, uma ungeke uvikele isikhundla sakho ngamaqiniso nangeqiniso, kufanele usebenzise ukunyundela umphikisi wakho ngethemba lokuthi izilaleli zakho azikhohlakele ngokwanele ukuthi zingaliboni iqhinga. Kuyasiza uma usesikhundleni samandla, njengoDavid phezu koFakazi BakaJehova. Kuleso simo, ungathembela ekudalweni kwesikhalazo kubaphathi ukuze uphathe usuku. Ngaphandle kokuthi leyo mfundiso ethile isiqala ukuhlupheka ngokugqokwa kakhulu. Ngokusobala, lokhu kusetshenziswa ngokweqile kwelebula lezihlubuki kuyicebo eliyihlazo, futhi uDavid Splane, kanye nayo yonke iNdikimba Ebusayo, kufanele babe namahloni ngokwabo ngokuqhubeka nokuyisebenzisa ngenkathi bezenza amaKristu ayisibonelo.

[UDavid Splane] Manje, ngenhloso yale ngxoxo, ake sicabangele enye indlela esingavivinya ngayo amagama, futhi lokho ukunaka ukuthi amagama asho ukuthini. Khumbula ukuthi sikhulume ngemibiko yabezindaba nokuthi kaningi kangakanani amagama abhalwe ngokucophelela ukugwema ukumangalelwa. Ngakho-ke, ake sithi umbiko ukhombisa ukuthi othile ubekwe icala lobugebengu noma uphenywa. Kulungile, unamagama amabili: ukhokhisiwe futhi uphenyiwe. Akusho ukuthi unecala

[U-Eric Wilson] Masibe nobulungiswa lapha. Uqinisile uDavid Splane. Ukuthi umuntu usolwa ngokuthile noma uphenywa ngokuthile, akusho ukuthi unecala. Vele akusho ukuthi naye umsulwa. Uma kushiwo lokho, uma sithola ukuthi umuntu ofanayo noma isikhungo noma inhlangano iyaphenywa futhi isolwa ngobugebengu obufanayo ngokuphindaphindiwe ezindaweni eziningi nasemazweni amaningi, kusenza sizibuze ukuthi kungenzeka yini kube nomlilo lapho lowo ntuthu kuyinto.

[UDavid Splane] Noma ake sithi umuntu utholwa enecala bese eboshwa. Lokho kuzosebenza kubafowethu abasebasha eKorea, akunjalo? Balahlwa yicala base beboshwa. Futhi laliyini icala? Benqabile ukubulala umuntu. Ngabe kukhona abakwenzile okungalungile? Noma, umuntu utholwa enamacala ngabantu, njengoJesu, akusho ukuthi unecala phambi kukaNkulunkulu.

[U-Eric Wilson] Le nhlangano itholakala inecala kaningi emacaleni okuhlukumeza izingane afike enkantolo, futhi kusazolandela amanye. Akukho ukuqhathanisa phakathi kwalawa macala nalawa abazalwane abathembekile baseKorea ababoshelwe ukwenqaba ukuya empini. Futhi woza, ngabe uSplane ulindele ngempela ukuthi sithenge emcabangweni wokuthi izinqumo zecala zenhlangano zisezingeni elifanayo necala likaJesu? Lokhu kungukukhohlisa okungekho emthethweni okuthathwe kumazinga ahlekisayo.

[UDavid Splane] Ngakho-ke, bazalwane, kufanele ngempela sicabange ngalezi zinto. Singafunda ukuthi umuntu noma inhlangano yamangalelwa, base behlala ngaphandle kwenkantolo. Ngabe ukuhlala ngaphandle kwenkantolo kusho ukuthi banecala? Akunjalo ngempela.

[U-Eric Wilson] Yebo, kusho ukuthi kusho lokho. Azikho izizathu eziningi ezinhle zokuhlala ngaphandle kwenkantolo. Impela, ungahle ube msulwa futhi ubone ukuthi isikhathi nemali yokukufakazela akusifanele nje isikhathi sakho, ngakho-ke uzimisele ngokuqeda le nkathazo. Kepha inhlangano ikhokha izigidi zamaRandi kulezi zimo, ngakho-ke lokho akungeni kahle. Ungahlala ngaphandle kwenkantolo, uma unesizathu sokukholelwa ukuthi icala ligundiwe, kepha woza… sizokholwa ukuthi kuzo zonke lezi zifundazwe nasemazweni lapho kuqhutshwa khona le mizila, zonke izinkantolo zikhohlakele nazo zonke izilingo are rigged?

Kungani le nhlangano ingahlala ngaphandle kwenkantolo uma kusho ukunikezela izigidi zamadola emalini enikelwe futhi ezinikele? Kungani ungalwi nayo, uwine, bese uthola uhlangothi olwehlayo ukukhokha izindleko zenkantolo? Uma inhlangano imsulwa ngempela njengoba besho, ukwenza lokho kungadikibalisa ukumangalelwa ngokuzayo.

Kodwa-ke, uma unecala ke ukuhlala ngaphandle kwenkantolo kunengqondo kakhulu, ikakhulukazi uma ukhathazekile ngedumela lakho. Uma udlulisela icala enkantolo, bonke ubufakazi buba sesidlangalaleni. Kepha uma uhlala ngaphandle kwenkantolo ungenza isivumelwano sokungadalulwa sibe yingxenye yesivumelwano. Futhi, akekho owazi kahle ukuthi ukhokhe malini. Ngamanye amagama, ungagcina konke kuyimfihlo. Inhlangano ixazulula amacala amaningi ngaphandle kwenkantolo ngenxa yalezi zizathu. Kodwa-ke, uDavid Splane angathanda ukuthi sicabange ukuthi zikhona ezinye izizathu zokwenza lokho ngisho nalezo ezingokomBhalo. Ake silalele.

[UDavid Splane] Manje kuleli zwe (e-United States) nakwamanye, amacala asezinkantolo avame ukusingathwa yijaji. Obani abasejaji? Izakhamizi ezijwayelekile ezingenalo uqeqesho lwezomthetho.

[U-Eric Wilson] Ngabe sikuzwa kahle lokhu? UDavid uphikisa uhlelo lwezomthetho lokuqulwa kwecala ngabasizi bejaji. Laba ngabantu nje abajwayelekile abangenalo uqeqesho lwezomthetho. Yiziphi izimfanelo abanazo zokwahlulela inhlangano? Bazoyiphazamisa.

[UDavid Splane] Lezi zakhamizi ezijwayelekile azihlali zikwazi ukuthola wonke amaqiniso, ngoba ijaji nabameli banquma ukuthi yimaphi amaqiniso azokwabiwa nejaji. Ngakho-ke mancane amathuba okuthi lonke iqiniso liyovela enkantolo. Empeleni, alukho uhlangothi mhlawumbe olufuna ukuthi iqiniso lonke liphume enkantolo.

[U-Eric Wilson] Ngabe sikuzwe kahle lokho? Ngabe uDavid Splane usitshele nje ukuthi alukho uhlangothi olufuna ukuthi kuvele iqiniso lonke? Ngabe usho ukuthi lapho oFakazi BakaJehova bemangalelwa, abafuni ukuthi kuvele iqiniso lonke? Ngokusobala, yilokho akushoyo. Futhi, uphikisa uhlelo lwezomthetho. Kungumsebenzi wejaji ukuqinisekisa ukuthi noma yini ephathelene necala iyafakwa ukuze ijaji libe nawo wonke amaqiniso, bonke ubufakazi obubekwe phambi kwabo. Sibonile kaninginingi emibhalweni yesandla yasenkantolo etholakala esidlangalaleni ukuthi inhlangano izisebenzise kanjani zonke izindlela zomthetho ezinazo ukuqeda ubufakazi obuzoveza icala layo.

[UDavid Splane] Manje kwesinye isikhathi abameli bayagodla ngamabomu imininingwane engaba nobandlululo kumakhasimende abo futhi, ngaphezu kwalokho, amajaji anokubandlulula njengabo bonke abanye abantu. Futhi abanye babo, abakwazi nje ukubeka eceleni ubandlululo lwabo eceleni. Ngizokutshela okuhlangenwe nakho kwangempela: Esikhathini esithile esedlule, ummeli wangitshela ngecala ayenalo. Kwakuyicala lokungasebenzi kahle kukadokotela; kube nokuqulwa kwecala. Udokotela uboniswe ngokusobala ukuthi unephutha, kepha ijaji alisinikanga isiguli iphenathi. Udidekile ummeli. Ngakho-ke, ngemuva kokuqulwa kwecala, waya kumajaji amabili wabuza, “uma ungenankinga, ngitshele ukuthi yibuphi ubufakazi ongazange ubukholwe?” Ijaji liphendule, “O, asifikanga lapho. Udokotela ubemuhle futhi besingafuni ukuthi akhokhe lutho. ” Ngabacabangi abajulile abanjalo, akumangazi ukuthi abameli abaningi bazama ukuxazulula amacala abo kunokuba babalethe enkantolo.

[U-Eric Wilson] Kungani uDavid esebenza kanzima ukudicilela phansi isivivinyo ngohlelo lwamajaji? Ngoba abameli boFakazi BakaJehova bafunda ukuthi kuyimpi enqobayo ukunqoba amacala okuhlukumeza izingane ngokobulili ewahlasela emazweni ngamazwe lapho ebekwa phambi kwejaji. Uma wonke amaqiniso esekhona, amajaji kufanele afinyelele esahlulelweni esilungile. Impela, abakwenzi njalo lokho, kepha i-anecdote encane kaDavid ikhombisa ukuthi lokho kungahamba kanjani. Ngokwengxenye enkulu, amajaji asahlulela ngokucophelela ngokusekelwe ebufakazini. Ngeshwa, lokho kuholele kwezinye izinhlawulo ezisindayo zezezimali zenhlangano okuyisinye futhi isizathu manje abakhetha ukuhlala ngaphandle kwenkantolo.

UDavid lapha uthembele enkolelweni yokuthi oFakazi BakaJehova bahlala beshushiswa ngenxa yokholo lwabo. Hhayi ngenxa yokuziphatha kabi kobugebengu, kodwa ngenxa yokholo lwabo. Singabantu bakaJehova; ngakho-ke, siyazondwa ngumhlaba, sishushiswa ngumhlaba, sahlulelwa yizwe ngokungafanele futhi sanyundelwa yizwe. Asinathemba lokuthola ukuqulwa kwecala ngokufanele, ngakho-ke okungcono kakhulu esingakwenza ukuhlala ngaphandle kwenkantolo.

[UDavid Splane] Kepha omunye uzothi, "Cha, angikholelwa ekuxazululeni inkantolo. Ngiyakholelwa ebulungiseni naseqinisweni. ” Ngakho-ke lokho kuphakamisa umbuzo, ngabe akulungile yini ukulungisa lolu daba ngaphambi kokuya ecaleni?

[U-Eric Wilson] Yebo, akulungile ukuhlala ngaphandle kwenkantolo uma umsulwa njengoba inhlangano ithi injalo, uxhaswa kahle futhi unabameli bakho njengoba inhlangano injalo futhi yenza, futhi kufanele uhloniphe ukuthi uzama ukugcina igama likaNkulunkulu lihlanzekile futhi ngaphandle kwesihlamba njengoba kusho iNhlangano. Kodwa-ke, uma unecala, ngakho-ke akukubi ukuhlala ngaphandle kwenkantolo futhi empeleni kuyalulekwa.

[UDavid Splane] Noma kungokomBhalo? Ake sivumele uJesu aphendule lowo mbuzo. Vula uMathewu isahluko 5 amavesi 25 no-26. Kuyathakazelisa ukuthi uJesu kufanele akusho lokhu ngazo zonke izinto ezibalulekile uJesu azifundisa. UMathewu isahluko 5 amavesi 25 no-26: “Shesha ukulungisa izindaba nomphikisi wakho wezomthetho, ngenkathi usenaye endleleni eya lapho, ukuze ngandlela-thile ophikisayo angakunikeli ijaji nejaji kumuntu osebenzela inkantolo, bese uphonswa etilongweni. Ngiqinisile ngithi kuwe, Ngokuqinisekile ngeke uphume lapho uze ukhokhe nohlamvu lwakho lwemali lokugcina oluncane. ”

Manje lokhu kuyathakazelisa. Cabanga ngoMthetho KaMose. Ngabe lalikhona ilungiselelo eMthethweni kaMose lokuphonsa umuntu ejele uma engakwazi ukukhokha isikweletu? Kwakungeyona indlela leyo. Uma engakwazi ukuyikhokha, kuzofanele ayikhiphe, noma ilungu lomndeni kuyofanele ayisebenzele. Ngakho-ke, lapho uJesu ekhuluma ngejele nangomahluleli, kusobala ukuthi ubhekisa kulokho ijaji labeZizwe elizokwenza. Kepha wayengeke alindele ubulungiswa kuye. Kungani engase ahlulele umfowethu? Hhayi-ke, mhlawumbe wakhokhelwa ngaphansi kwetafula elinye iqembu, noma mhlawumbe wayebandlulula umjaho noma inkolo yelinye iqembu.

[U-Eric Wilson] Nazo ke. UDavid uthatha ucezu lweseluleko esilula kuJesu futhi usiguqula sibe yisimo esiqhathaniswa nalezo, lapho umzalwane engenacala, umphikisi engakholwa, kanti umahluleli engumRoma okhohlakele efuna isifumbathiso. Umongo, David, funda umongo. KuMathewu 5:24 uJesu uthi, "Okokuqala yenza ukuthula nomfowenu, bese ubuya unikele isipho sakho." Ngemuva kwalokho ungena ngokushesha ekuxazululeni izinkinga zakho evela kumeluleki wasenkantolo, ngakho-ke akakhulumi ngomzalwane osolwa ngamanga ngumuntu ongakholwa futhi akangabazi ubuqotho bezinkantolo zaseRoma. Uzwakala edangele kanjani uDavid njengoba elwela ukuthola izizathu ezingokomBhalo zezinkinga zomthetho zenhlangano.

[UDavid Splane] Manje qaphela, uJesu akashongo ukuthi le ndoda kufanele ixazulule kuphela uma inecala. Ngakho-ke bafowethu, masingabi ngabangenalwazi. Ungakholelwa kukho konke okufundayo. Ngoba nje i-athikili ibizwa ngokuthi umbiko wezindaba, ayikwenzi kube yiqiniso. Futhi ukuhlelwa kungumbono womunye umuntu. Nokuthi umuntu angahle abe nephutha, nabakhiqizi be-TV banezinhloso zabo, ubandlululo nombono wabo.

[U-Eric Wilson] Ngokusobala, uDavid Splane kanye neNdikimba Ebusayo bafuna ukuthi oFakazi bakholelwe ukuthi isizathu sokuthi bazinze enkantolo futhi bakhokhe izigidi zamaRandi akukhona ukuthi banecala, kodwa kungenxa yokuthi uhlelo lwenkantolo lukhohlakele futhi lusindwe ngabo.

[UDavid Splane] USathane uyimbangela yezimfundiso ezisontekile zezihlubuki. Unguyise wamanga, futhi labo abaqamba amanga benza lokho kanye okwenziwa nguyise.

[U-Eric Wilson] Ngiyavumelana nakho konke akushoyo lapha. Umbuzo uthi, ubani isihlubuki? Obani esibabambe beqamba amanga? Kuyo yonke le nkulumo, uDavid Splane ubesola kaningi labo abaphikisana naye nalo lonke iQembu Elilawulayo njengabaqambimanga futhi waveza ukucabanga kwabo njengobuthi. Noma kunjalo akasitshelanga ukuthi ayini amanga? Yimaphi amanga ezihlubuki eziwasabalalisa ngenhlangano? Asazi, ngoba akashongo. Ngakolunye uhlangothi, sizibonele uDavid Splane ekhuluma okungelona iqiniso kithina le vidiyo. Simake ngamunye ngamunye. Ngakho-ke, futhi, ngubani umqambimanga? Ngubani owenza umsebenzi kaSathane?

Ekusakazweni kwanyanga zonke kwangoNovemba 2016 ku-JW.org, uGerrit Losch usinikeze incazelo enhle yokuthi yini okuqamba amanga. Uthe:

“Amanga isitatimende esingamanga esivezwe ngamabomu ukuthi siyiqiniso. Amanga. Amanga aphikisana neqiniso. Ukuqamba amanga kubandakanya ukukhuluma into engalungile kumuntu onelungelo lokwazi iqiniso ngodaba oluthile. Kepha kukhona futhi okubizwa ngokuthi yi-half-iqiniso. IBhayibheli litshela amaKristu ukuba athembeke komunye nomunye. ”

"Ngakho-ke, kudingeka sikhulume ngokukhululekile nangobuqotho omunye nomunye, singagodli imininingwane esingaguqula umbono womlaleli noma amdukise."

(UGerrit Losch, Novemba 2016 Ukusakazwa Kwanyanga Zonke kwe-JW.org)

UDavid Splane ugodle izingcezu eziningi zolwazi ezingashintsha umbono wethu. Njengoba ngishilo ekuqaleni, udaba olukhulu lobudlelwano bomphakathi oluthinta le nhlangano njengamanje ukuphatha kabi amashumi eminyaka ukuphatha izingane ngokocansi, futhi lesi ngesinye sezihloko ezisematheni labo Splane ababiza ngokuthi “izihlubuki” abakhuluma ngazo, kepha uDavid washo amazwi athi “ukuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi”? Ngabe kukhona okukodwa okukhulunywa ngakho ekhasini le-JW News le-JW.org kunoma yimaphi amacala emhlabeni jikelele? Ngicabanga ukuthi lolu ucezu lolwazi oluyigugu i-JW enelungelo lokwazi ngalo, ngakho-ke kungani uDavid — uGerrit Losch alisho kanjani? —Hawu, yebo… Kungani uDavid “ebamba izingcezu zolwazi ezingashintsha umbono yezilaleli zakhe noma ubadukise ”?

[UDavid Splane] Izihlubuki azinalutho ezingasinika zona bazalwane. Konke abanikela ngakho yinzondo. Okufanele bakunikeze ukugxeka, ukukhuluma kabi.

[U-Eric Wilson] Ngiyavuma ukuthi ezinye izingosi ezigxeka oFakazi BakaJehova zigcwele intukuthelo nenzondo. USplane angafuna sikholelwe ukuthi laba bantu bashukunyiswa uSathane futhi bayabazonda oFakazi BakaJehova ngoba bangabantu bakaNkulunkulu abakhethiwe. Futhi, udlala ikhadi lesisulu. Inhlangano ayifuni ukuzicabangela yona njengomhlukumezi. Noma kunjalo, uma ufunda ukuthi uke waqanjwa amanga amashumi eminyaka; uma ufunda ukuthi izimfundiso owabeka kuzo ithemba lakho lensindiso zingamanga; uma uzincishe wena noma abanye izinqubo ezithile zokwelashwa ukuze ufunde iBhayibheli alubagxeki njengoba wafundiswa; uma uzibone kusengaphambili izinzuzo zemfundo ngoba utshelwe ukuthi ayilungile; uma ufundile ngobuzenzisi babaholi bakho abagxeka ukuxhumana nezepolitiki zaleli zwe, ebe bezihlanganisa ngasese neNhlangano Yezizwe; uma uke wahlukunyezwa ngokomzimba noma ngokocansi ngamalungu aqavile ebandla kuphela ukuthi abadala bakufulathele, noma okubi kakhulu, bakwenze ube nenkinga — yebo, ngicabanga ukuthi kungaba yinto engenangqondo ukuthi noma ngubani acabange ukuthi ngeke uzizwe intukuthelo ngisho nenzondo.

Nganginomuzwa wokuthi nami, nabo bonke abashiya inhlangano badlula kuyo, kepha ngenkathi abanye belahlekelwa konke ukukholwa kuNkulunkulu nakuKristu bese behlubuka ngokweqiniso, abanye babambelela kuJesu futhi bathola inkululeko nenjabulo. Laba yizihlubuki ezingadaluli amanga enhlangano kuphela, kepha ezihambisa ngale kwenzondo ziye othandweni. Uthando ngoKristu noYise osezulwini nothando lweqiniso ngabafowabo nodadewabo kuKristu.

UDavid usezochaza ukuthi ukuhlala uthembekile enhlanganweni kungumthombo wenjabulo, kepha ngiyakuqinisekisa ukuthi injabulo enkulu izofika uma ungathembeki emadodeni eNdikimba Ebusayo, kodwa kuJesu Kristu. Masilalele uDavid, ngoba ngokungafani naye, asesabi ukulalela ukukhuluma okungekuhle namanga, ngoba sinenkemba yeqiniso nesihlangu sokukholwa.

[UDavid Splane] Kepha oh sizizwa sakhiwe kanjani lapho sikanye nalabo abathanda uJehova. Ngakho-ke, uJehova usinikeza abangane abahle abahle. Usinikeza nezwi lakhe leqiniso, futhi ulwazi olunembile lweqiniso luyindlela engcono kakhulu yokuvikela ukuhlubuka. Funda iBhayibheli nsuku zonke futhi uzindle ngalo. Nakani amagama. Naka ukuthi zisho ukuthini. Yiba njengabantu baseBereya okukhulunywa ngabo kuzEnzo isahluko 17, emavesini 10 no-11. Masikufunde lokho. Izenzo isahluko 17 amavesi 10 no-11: “Masinyane ebusuku, umzalwane wabathumela bobabili uPawulu noSila eBhereya. Ekufikeni kwabo bangena esinagogeni lamaJuda. Manje laba babenengqondo ephakeme kunaleyo yaseThesalonika, ngoba bamukela izwi ngokulangazela okukhulu kwengqondo, behlola ngokucophelela imiBhalo nsuku zonke, [behlola ngokucophelela imiBhalo] nsuku zonke ukuze babone ukuthi zinjalo yini lezi zinto.

[U-Eric Wilson] AWU YEBO! AWU YEBO! AWU YEBO! AWU YEBO!

Bafowethu nodadewethu, ngicela nibe njengabantu baseBereya. Hlola ngokucophelela imiBhalo nsuku zonke ukuze ubone ukuthi ngabe izinto ozifundiswa yiWatchtower Bible and Tract Society zinjalo yini. Bheka ubufakazi obungokomBhalo bokuthi kukhona isizukulwane esidlulelanayo. Bheka ubufakazi obungokomBhalo bokuthi iNdikimba Ebusayo yamiswa njengenceku ethembekileyo neqondayo ngo-1919. Funa ubufakazi obungokomBhalo obuchaza kahle ukuthi zingobani ezinye izimvu. Ungabheki kufayela le- INqabayokulinda ngalolu lwazi. Bheka eBhayibhelini. Eqinisweni, thatha yonke imfundiso ehlukile koFakazi BakaJehova bese uzama ukukufakazela ngaphandle kokucabanga ukuthi iyiqiniso noma ingamanga eBhayibhelini. Kuphakathi kokuthi uzoqinisa ukholo lwakho ezimfundisweni zoFakazi BakaJehova, noma uzobona ukuthi banamanga. Angikukhuthazi ukuthi uye kumawebhusayithi ezihlubuki, noma ngisho nakumawebhusayithi wezihlubuki njengami. Lapho ngiqala ukuhlola izimfundiso zeNdikimba Ebusayo, ngangisebenzisa iBhayibheli kuphela. Uma ufuna ucezu lwezincwadi zezihlubuki — okungenani ngokombono kaDavid Splane — akukho okungcono ongakwenza ngaphandle kweBhayibheli eliNgcwele.

[UDavid Splane] Manje uPawulu uqhathanisa abaseBhereya nabaseThesalonika esikwaziyo ngabaseThesalonika? Babengenayo i-YouTube ngalezo zinsuku. Kepha ngesinye isikhathi, abaseThesalonika ngokusobala bezwa amahlebezi okuthi Usuku lukaJehova selufikile. Ngubani owasakaza lamahemuhemu? Isihlubuki? Kungenzeka. Kepha mhlawumbe bekungumuntu othile obezwile le nkulumo futhi wayidlulisa ngaphandle kokuyihlola. Wake wakwenza lokho, wadlulisa umbiko ngaphandle kokubheka amaqiniso? Ngicabanga ukuthi sonke kufanele sivume ukuthi saba necala lalokho ngasikhathi sinye. Kodwa manje basabela kanjani abaseThesalonika? Bethukile. Basheshe banyakaziswa ezingqondweni zabo. Akufanele sikuvumele lokho kwenzeke kithi. Uma uzwa okuthile, kuhlole! Musa ukuwuzungeza nje, ungamane ukukholelwe. Kuhlole.

[U-Eric Wilson] OH NKOSI YAMI! Angikukholwanga engangikuzwa ngenkathi ngiza kule ngxenye yenkulumo. Ngabe le ndoda ayikuboni yini lokhu ekushoyo? Ngempela, izAga 4:19 ziyasebenza. Ngemuva kokukhuluma ngokukhanya okuya kukhanya, ithi:

Indlela yababi injengobumnyama; Abazi ukuthi yini ebenza bakhubeke. (IzAga 4:19, INguqulo Yezwe Elisha)

Abazi ukuthi yini ebenza bakhubeke. Bahamba ebumnyameni futhi abakuboni abakungenayo.

UDavid Splane usitshela ukuthi singafani nabaseThesalonika abakholwa futhi basabalalisa amahlebezi okuthi Usuku lukaJehova selufikile. Ucabanga ukuthi u-1975 wayengubani uDavid? INdikimba Ebusayo yaqinisekisa abalaleli ukuthi usuku lukaJehova seluzofika. Futhi izinto azihlukile manje. Basebenzise kabusha imfundiso “yalesi sizukulwane” ekwakhiweni okuthile okuyinqaba okubizwa ngokuthi isizukulwane esidlulelanayo okubavumele manje ukuthi babikezele ukuthi i-Armagedoni izofika kahle ngaphambi kokuba amalungu eNdikimba Ebusayo afe. Ukusakazwa ku-JW.org nasezinkulumweni ezisepulatifomu yomhlangano manje sekusebenzisa igama elithi “okuseduze” ukuchaza ukuthi luseduze kangakanani usuku lukaJehova.

Ufuna sifane nabaseBereya, kodwa yena nayo yonke indikimba ebusayo basenza njengoba kwenza abaseThesalonika!

[UDavid Splane] KwabaseKolose 2: 6 no-7. Umbhalo wokugcina esizowufunda phakathi nale nkulumo, futhi lapha uPawulu uchaza ukuthi singakugwema kanjani ukushukunyiswa masinyane ezingqondweni zethu. Kufundwe lo mBhalo wokugcina - kwabaseKolose isahluko 2 amavesi 6 no-7. “Ngakho-ke, njengoba nje namukele uKristu Jesu iNkosi yethu, qhubekani nihamba ebunyeni naye [nenza lokho futhi nizosebenza nabahlakaniphileyo ngokuqinisekile] ugxilile futhi wakha kuye [bese ukuphawula lokhu] futhi uzinziswe okholweni, njengoba nje wafundiswa. ” Uma sizinzile okholweni, ngeke sisheshe sinyakaziswe ukusolwa okungenasisekelo kwezihlubuki noma abezindaba. Amahemuhemu amanga avame ukusakazwa ngesikhathi sempi. Bafowethu, LE YIMPI! Sidinga ukululwela kanzima ukholo, sengathi impilo yethu incike kulo, ngoba kunjalo!

[U-Eric Wilson] Lokhu okushiwo nguDavid Splane lapha kuyiqiniso. Le yindaba yokuphila nokufa. Sidinga ukululwela kanzima ukholo. Umbuzo okumele siwuphendule uthi, yiluphi ukholo? KuDavid, ukholo enhlanganweni. Ukholo lokuthi inhlangano iyindlela uJehova uNkulunkulu ayisebenzisayo. Ukholo lokuthi iNdikimba Ebusayo iyinceku ethembekileyo neqondayo. Kepha iBhayibheli alisho lutho ngokubeka ukholo enhlanganweni, futhi alisho lutho ngokubeka ukholo eqenjini lamadoda. Kumele sibe nokholo kuJesu Kristu. Kufanele sibonise ukholo ukuthi izimfundiso zakhe ziyiqiniso. Asidingi amadoda ukuthi ahumushe izimfundiso zikaJesu Kristu ngathi. Esikudingayo nje nguMoya oNgcwele ukusiholela eqinisweni.

Uhlelo lwezinkantolo emhlabeni jikelele luthintwe kabi yi-COVID. Amacala amaningi abanjezelwe. Manje njengoba inkinga ye-COVID isiqala ukuncipha, amacala amaningi asezinkantolo azofika phambili naphakathi nendawo. Kukhona isudi yesigaba esilinganayo eCanada ngokumelene nenhlangano. Kwelinye icala laseNew York, ummeli kommangali usemangalele amalungu eNdikimba Ebusayo. Inkinga yokuhlukunyezwa kwezingane koFakazi BakaJehova yimbi kakhulu kunaleyo yamaKatolika. ISonto LamaKatolika kufanele libhekane nomphumela wokuphatha kwalo kabi ukuhlukunyezwa kwezingane phakathi kwabefundisi balo abangama-800,000 8, kuyilapho oFakazi BakaJehova bephethe amacala ngendlela engafanele phakathi kwamalungu alo ayizigidi eziyisishiyagalombili. Manje kunamacala phambi kwezinkantolo kunoma yiliphi izwe lomhlaba wokuqala onakekela ukuwaqamba. Ngaphezu kwalokho, ohulumeni abaningi babuyekeza isimo somusa soFakazi BakaJehova ngenxa yalokhu kuhlukunyezwa kanye nokwephulwa kwamalungelo abantu okususelwa kunqubomgomo yawo yokubalekela.

Kubukeka sengathi le nkulumo ilawula ukulimala ngaphambi kwesikhathi. Banethemba lokuthi oFakazi BakaJehova bazokholelwa ukuthi inhlangano ayinacala kanti neNdikimba Ebusayo ayinacala, futhi konke kuhamba kahle, ngoba lapho oFakazi BakaJehova beqala ukungabaza kakhulu ngenhlangano, into yokuqala abayimisayo yiminikelo yabo. Yindlela eyodwa yokubhikisha buthule noma yimuphi uFakazi KaJehova angayenza ngaphandle kokwesaba imiphumela. Mhlawumbe yingakho iNdikimba Ebusayo imatasa kangaka ithengisa izinkulungwane zamahholo ombuso futhi iqongelela izimali.

Uma singakwazi ukuzikhulula ekugqilazweni abantu futhi siphendukele kuKristu, singakwazi ukuthi noma yisiphi isivunguvungu siphumelele. Kepha uma sibambelela ngamehlo ezimfundisweni zabantu futhi sibeka ukholo enhlanganweni kunoNkulunkulu, lapho iphahlazeka ngomkhumbi, nakanjani sizohlupheka. Ngizokushiya naleyo micabango esangulukisayo.

Siyabonga ngokubuka, futhi futhi ngiyabonga ngokusekela kwakho. Akulula ukuba yisihlubuki.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    38
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x